หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กลุ่ม 2 สหวิทยาเขตวังสะพุงและสหวิทยาเขตภูผาหินงาม
ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52 จังหวัดเลย
วันที่ 1-2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายยงยุทธ ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
2 นายครรชิต ฤทธิมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
3 นายนวรัตน์ สมุทรโคตา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 คณะกรรมการดำเนินงาน
4 นายวีระพร จำปาอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
5 นายอิฏฐารมย์ ประชุมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
6 นายวิมล แพงโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นายพงษ์สิทธิ์ ธรรมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นายบุญแช่ม ดู่ป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นายสกล ไชยธิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูหลวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นางอิสรียา พจนธารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาหลวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นายกมล เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นางปราณี ชัยยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นายจุมพล กั้งโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทรายขาววิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นายชำนาญ ใจทิพย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นายสำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้อยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นายสุรพล ศรีดัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นายโสภณ เขตสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายเรืองศักดิ์ ไตรฟื้น ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นายมนต์ชัย เกษทองมา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นางสาวสุเขา ควรดี ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นางสาวศิริพร วุทธนู ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นางสาวกอบกุล คำมงคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายสุทัศน์ โกมาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
24 นายนวรัตน์ สมุทรโคตา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
25 นายเสถียร ผาจิระวัฒนชาติ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
26 นายโสภณ เขตสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย รองประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
27 นายชำนาญ อิ่มใจ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการจัดเตรียมสถานที่
28 นายวีรเทพ กองมณี พนักงานราชการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการจัดเตรียมสถานที่
29 นายสัจจะ วรีฤทธิ์ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการจัดเตรียมสถานที่
30 นายวินัย ศรีวังคำ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการจัดเตรียมสถานที่
31 นายกุน พลซา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการจัดเตรียมสถานที่
32 นายชาตรี เชื้อบุญมี ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการจัดเตรียมสถานที่
33 นายอุทัย อินทร์เจริญ นักการภารโรงโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการจัดเตรียมสถานที่
34 นายชรินทร์ จุมสุวรรณ นักการภารโรงโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการจัดเตรียมสถานที่
35 นายนิรัญ จำศักดิ์ นักการภารโรงโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการจัดเตรียมสถานที่
36 นางลำไย บุญหนัก นักการภารโรงโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการจัดเตรียมสถานที่
37 นางปราณี สุขสมบูรณ์ นักการภารโรงโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการจัดเตรียมสถานที่
38 นายนิรุต บุตรสาคร นักการภารโรงโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการจัดเตรียมสถานที่
39 นางราตรี บุติกา นักการภารโรงโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการจัดเตรียมสถานที่
40 นายระเบียน สุธรรมมา นักการภารโรงโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการจัดเตรียมสถานที่
41 นายอภิชาติ ผาบสิมมา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย กรรมการจัดเตรียมสถานที่
42 นางสุพรรัตน์ วิจารณรงค์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย กรรมการจัดเตรียมสถานที่
43 นายภูวไนย พานิคม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย กรรมการจัดเตรียมสถานที่
44 นายชัยยัน วิจารณรงค์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย กรรมการจัดเตรียมสถานที่
45 นางณัฐพัชร์ เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย กรรมการจัดเตรียมสถานที่
46 นางสาวจามจุรี กันจินะ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย กรรมการจัดเตรียมสถานที่
47 นายเฉลิมชัย แซ่โฟ้ง พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย กรรมการจัดเตรียมสถานที่
48 นายอุทัย เมืองมุงคุณ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย กรรมการจัดเตรียมสถานที่
49 นายณัฐวุฒิ อุทาทิศ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย กรรมการจัดเตรียมสถานที่
50 นายศุภชัย แก้วนิยม พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย กรรมการจัดเตรียมสถานที่
51 นางสาวไพรวณี จันทะคุณ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย กรรมการจัดเตรียมสถานที่
52 นางสาววรรณภา แหลมดี พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย กรรมการจัดเตรียมสถานที่
53 นายยอดชาย อัยแก้ว พนักงานขับรถโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย กรรมการจัดเตรียมสถานที่
54 นายเสถียร จุระ พนักงานขับรถโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย กรรมการจัดเตรียมสถานที่
55 นายภูษิต สากองสี พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย กรรมการจัดเตรียมสถานที่
56 นายสมนึก สาลา นักการภารโรงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย กรรมการจัดเตรียมสถานที่
57 นางจุฑามาศ พลซา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย กรรมการจัดเตรียมสถานที่
58 นายวรวุฒิ โง๊ะบุดดา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
59 นางมะลิวัลย์ สกุลเสนารถ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
60 นายอนุชา ภูวิเศษ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลนานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
61 นายสุรชัย ศรีวังคำ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลนานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
62 นายยงยุทธ ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
63 นายอัศนีย์ ช้างอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
64 นายสุทัศน์ โกมาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
65 นางขนิษฐา สิงห์ทองลา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
66 นางลดาวัลย์ โสกัณฑัต ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
67 นางสาววรพักตร วรชัยพิทักษ์ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
68 นางสาวรัตน์ดา แสงสว่าง ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
69 นายนิพันธ์ สีมาขจร ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
70 นายกุน พลซา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
71 นางมะลินา โคตรวงษา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
72 นางสาววชิรา บัวมี ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
73 นายวรวุฒิ โง๊ะบุดดา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
74 นายชำนาญ อิ่มใจ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
75 นายอนุชา ภูวิเศษ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
76 นายวีรเทพ กองมณี ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
77 นางสาวสุพรรษา ล้วนโสม ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
78 นายสุรพล ศรีดัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
79 นายเรืองศักดิ์ ไตรฟื้น ครูโรงเรียนศรีงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
80 นางพัชรี ภูวิเศา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
81 นางสาวสุเลขา ควรดี ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
82 นางสาวบรรจง ประสงค์ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
83 นางสาวสุมณา เกตุศรี ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
84 นางสาวศิริพร วุทธนู ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
85 นายมนต์ชัย เกษทองมา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
86 นางสาวกอบกุล คำมงคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน
87 นายสุทัศน์ โกมาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
88 นายเสถียร ผาจิระวัฒนชาติ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
89 นางณีรนุช ราชพรหมมา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
90 นางสุภาณี ทองอินทร์ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
91 นางวิยดา มูลสารสิน ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
92 นางจิตรลดา ดู่ป้อง ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
93 นางจิตนิภา ภูคำตา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
94 นางสาววิไลลักษณ แสงสว่าง ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
95 นางสาวรุจิราภรณ์ ยวนหมื่น ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
96 นางสายชล ศรีนาค ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
97 นางพัชรี ฤทธิโพธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
98 นางสุธาสินี ดาวเรือง พนักงานราชการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
99 นางสาวสุวิมล ลำมะยศ พนักงานราชการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
100 นางจันทร์สุดา โพธิ์ผล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
101 นางสาวธนัชชา โคตรวงษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
102 นางสาวธิดาพร จันชนะจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
103 นางปราณี สุขสมบูรณ์ ลูกจ้างโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
104 นางลำใย บุญหนัก ลูกจ้างโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
105 นายระเบียบ สุธรรมมา นักการภารโรงโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
106 นางสาวสาริณี วงศ์สีดา พนักงานราชการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
107 นางเชาวนา อันไชยศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
108 นางสาวนัคมน สุขเสริม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
109 นางสลักจิต ผลเรือง ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
110 นางทิตานัน เดชรุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
111 นางสาวกอบกุล คำมงคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายงานธุรการและปฏิคม
112 นางพัชรี ภูวิเศษ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
113 นางสาวสุมณา เกตุศรี ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
114 นางศิรยา ศรีแดน ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
115 นางยุวเรศ พิลาแดง ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
116 นางธัญวลัย ราชมี ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
117 นางบุญญาภรณ์ วงศ์โสภา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
118 นางณัฐพัชร์ เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
119 นางศิรประภา พานิคม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
120 นางวาสนา ทองพูล ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
121 นางสาวสุพัตรา ศรีพันธบุตร ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
122 นางขนิษฐา สิงห์ทองลา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
123 นางสาววารุณี พรหมมาศ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
124 นางสาวปิยะทิพย์ บุญหนัก ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
125 นางสาวสิริภัทร พาเสนา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
126 นางธัญวลัย ราชมี ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
127 นางหทัยกาญจน์ จันทิหล้า ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
128 นางลดาวัลย์ พิมพ์เขต ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
129 นางรัชนีกร แก้วเขียว ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
130 นายวิจิตร เจียระพงษ์ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
131 นางณัฐมน คำขัน ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
132 นายวิทศรุทธิ์ ดาเหล็ก ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
133 นางสูติกาล สิทธิรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนศรีสงครามววิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
134 นายสุรชัย เดชประกอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
135 นายชำนาญ อิ่มใจ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประธานคณะกรรมการโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ
136 นายอนุชา ภูวิเศษ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา รองประธานคณะกรรมการโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ
137 นายวีรเทพ กองมณี พนักงานราชการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ
138 นายกุน พลซา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ
139 นายชัยยัน วิจารณรงค์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย คณะกรรมการโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ
140 นายสมใจ โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ
141 นายอัศนีย์ ช้างอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประธานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
142 นายธำรงเกียรติ ธีระเดชากุล ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา รองประธานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
143 นางบุญแนม ศักดิ์ดี ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
144 นายสัจจะ วรีฤทธิ์ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
145 นายวิระพงศ์ คุณประทุม ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
146 นายอานิด้า นครขวาง ยามรักษาการณ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
147 นายสายันต์ บุญอุ้ม ยามรักษาการณ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
148 ว่าที่ร้อยเอกสุทัศน์ เขียนศรีอ่อน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
149 นายอนันต์ ปั้นเหน่งเพชร ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและเลขานุการ กรรมการรักษาความปลอดภัย
150 นางประทุมวัน มาศรี ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการรักษาความปลอดภัย
151 นางสาววชิรา บัวมี ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการรักษาความปลอดภัย
152 นายนิพันธ์ สีมาขจร ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประธานคณะกรรมการรักษาพยาบาล
153 นางอรุณี ปิยรังสิยานนท์ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา รองประธานคณะกรรมการรักษาพยาบาล
154 นางสาวจีรพรรณ จันทรังษี ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการรักษาพยาบาล
155 นางเตือนใจ เคนโยธา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการรักษาพยาบาล
156 นางจุฑาทิพย์ ศรีอรรคพรหม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย คณะกรรมการรักษาพยาบาล
157 นายภาคภูมิ พิลาแดง ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและเลขานุการ กรรมการรักษาพยาบาล
158 นายสุรพล ศรีดัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
159 นายเรืองศักดิ์ ไตรฟื้น ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
160 นางงามตา เขียวทอง ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
161 นางสาวบรรจง ประสงค์ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
162 นางหรรษมน มีมะจำ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
163 นางลดาวัลย์ โสกัณทัต ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
164 นางวิยดา มูลสารสิน ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
165 นายนวมินทร์ เดชบำรุง ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
166 นายปวิชชา ดาวเรือง ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
167 นางณัฐอร สุวรรณสิงห์ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
168 นางสาวศิริพร วุทธนู ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
169 นางสาววิบูลย์ศรี สมแสน ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
170 นางรัตนาภรณ์ พลชา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
171 นายมนต์ชัย เกษทองมา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
172 นางวาสนา ทองพูล ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
173 นางศศิธร เดชไทย ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
174 นายนนชัย จันทร์กลม พนักงานราชการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
175 นางสาวกอบกุล คำมงคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
176 นายองค์ บุตรวิลัย พนักงานราชการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
177 นางสาวสุวาณี วรศักดิ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
178 นางสุพรรัตน์ วิจารณรงค์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
179 นางสาวสุเลขา ควรดี ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
180 นายอภิชาติ ป้องสีดา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
181 นายจิตกร กองลาแซ พนักงานราชการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
182 นางอิสรียา พจนธารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาหลวงวิทยา ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
183 นางปราณี ชัยยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
184 นางสาวธิดารัตน์ พจนธารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาหลวงวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
185 นางสาววรพักตร วรชัยพิทักษ์ ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
186 นายพงษ์สิทธิ์ ธรรมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
187 นายประเวชย์ ประวันรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
188 นางจีระนันท์ พิมพุฒิ ครูโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
189 นางสาวรัตน์ดา แสงสว่าง ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
190 นายครรชิต ฤทธิมนตรี ผุู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
191 นายพิทยา สิงห์สถิตย์ ครูโรงเรียนหนองหินวิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
192 นางกฤติยา ตะไก่แก้ว ครูโรงเรียนหนองหินวิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
193 นางมะลินา โคตรวงษา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
194 นายจุมพล กั้งโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทรายขาววิทยา ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
195 นายเสน่ห์ มีมะจำ ครูโรงเรียนวังทรายขาววิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
196 นายชินพร สุนทรศารทูล ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
197 นางลดาวัลย์ โสกัณทัต ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
198 นายสกล ไชยธิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูหลวงวิทยา ประธานสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
199 นายธีรนาถ ธัมมนทีธนัฌชานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูหลวงวิทยา รองประธานสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
200 นายวีรพล มีมาตร ครูโรงเรียนภูหลวงวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
201 นางจุฑาทิพย์ ศรีอรรคพรหม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย เลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
202 นายนิพันธ์ สีมาขจร ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
203 นายกมล เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
204 นายชำนาญ ใจทิพย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม รองประธานสาระการเรียนรู้ศิลปะ
205 นายกุน พลซา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
206 นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์ ครูโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
207 นายวีระพร จำปาอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
208 นางขนิษฐา ปัญญาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
209 นางณัฐวดี นนทโคตร ครูโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
210 นางมะลิวัลย์ สกุลเสนารถ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย เลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
211 นางสาวจามจุรี กันจินะ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
212 นายวิมล แพงโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา ประธานสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
213 นายสำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้อยวิทยาคม รองประธานสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
214 นางสาววรุณี ทองแลง ครูโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
215 นายรัตนศักดิ์ บทมาตร ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
216 นางสาววิบูลย์ศรี สมแสน ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
217 นางสาววชิรา บัวมี ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เลขานุการ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
218 นายอิฏฐารมย์ ประชุมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ประธานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
219 นายเมธี ทิพย์รักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม รองประธานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
220 นางจุุฑามาศ พลซา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย เลขานุการ กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
221 นายสมัย สายลาด ครูโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]