หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lei2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ นครขวางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัสฌ์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงศ์พล บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายรุ่งสกุล เที่ยงภักดิ์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ จำปาศิริโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นางศิรยา ศรีแดนโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางพิไล ปานขำโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี แก้วสังหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ สุรินทร์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิยาพร อินทะสุระโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางอำไพ เพชรฤาชาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พล บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ สุรินทร์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรทิพย์ นครขวางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นางสาวสุวีรยา โสศรีโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเณริศา ประจันตเสนโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิริพร วุทธนูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางนิ่มนวล ดวงดีโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ธรรมกุลโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอภิวัสฌ์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นายดำรง คำมงคุณโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณศรีโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิระพงศ์ คุณประทุมโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมัย สายลาดโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทิพยา สมัครวงศ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวสุวีรยา โสศรีโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววนิดา สิมสวัสดิ์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางกิตติยา สุขปื้อโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอุตมะรังษี ไกรศรีสุนทรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐฉรียา ศรีหนารถโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวละแนง โสขันสาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางวาสนา ทองพูลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางวราภรณ์ ชูพันธ์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสายยนต์ คำมงคุณโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรศรี ศรีพรรณีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ ชูพันธ์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางกัลยกร แกะริมาโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
5. ส.ต.ท.วัลลภ อำนาจโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้าโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรทัย พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชุติมา พิมพ์ใจโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
4. นางนิ่มนวล ดวงดีโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางทิพยา สมัครวงศ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางทิชากร เห็มทองโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุวีรยา โสศรีโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางลักเล่ห์ ศรีลุนทองโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นางรสิตา นามวงษ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา สิงห์ทองลาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งสกุล เที่ยงภักดิ์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนีย์ ธรรมกุลโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสายยนต์ คำมงคุณโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมชาย พิมพ์สารีโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทรงวุฒิ ศิริวัฒนเมธานนท์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวมนตร์ ไชยสิทธิโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางหอมหวน สุวรรณชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นางเพิ่มพูล สิงห์สถิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรำเพียร น้อยเชียงคูณโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
6. นายคุณานนท์ พรมบุตรโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
7. นางสาวโสภิดา ฤทธิศักดิ์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
8. นางคัธรินทร์ ขุ่มด้วงโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
9. นางวิไลวรรณ จันทาคำโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
10. นางสาวจีรวรรณ บุญหลายโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
11. นางอรุณี ปิยรังสิยานนท์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางดวงใจ แก้วก่าโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย บุตรมาตย์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นายเฉลิมพิพัฒน์ สอนศรีโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสุดใจ แก้วอ้นโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชราพรรณ สมุทรโคตาโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ พลชาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพร สิมมาสุดโรงเรียนวังทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลัย กองลาแซโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทิวากานต์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปีติมน บุญชูโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางยุวเรศ พิลาแดงโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ เณรโตโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ชำนาญเพชรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาววิจิตรา บังกิโลโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภัค หงส์คะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นายอุดม เริงโพธิ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพร สิมมาสุดโรงเรียนวังทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลัย กองลาแซโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทิวากานต์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปีติมน บุญชูโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางยุวเรศ พิลาแดงโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ เณรโตโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ชำนาญเพชรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาววิจิตรา บังกิโลโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภัค หงส์คะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นายอุดม เริงโพธิ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาววารุณี พรหมมาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปภัสสร แก้วพิลารมย์โรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสวนีย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
4. นายสุรชัย สุชาดาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางหรรษมน มีมะจำโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวบรรจง ประสงค์โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัชรี ประเสริฐสังโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
3. นางขวัญใจ ทองนามโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ ชมวงศ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ ผาจิระวัฒนชาติโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ ปัสสาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายอนันตพูล บุญแก้วโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางยุพา ลิภาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางจรรยา นาวาเรือนโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายชาตรี เชื้อบุญมีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ พิมพุฒิโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางณัฏฐณิชา จำปาอ่อนโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริยา ลาสุธรรมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นางปริยามญชุ์ สรรพการโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนภรณ์ ผลิตนนท์เกียรติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุธน สมัครวงศ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สุขใจโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพลกฤต บุตรนามโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
5. นางนงพงา ไชยแสงโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุวิทย์ สารีแก้วโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุกฤษฎ์ ฤกษ์สว่างโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
8. นายบรรพต ตะไก่แก้วโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุดาวัลย์ ปันทะมาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางปาริชาติ เทพภูเขียวโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยรักษ์ บุญทวีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สุขใจโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางขวัญชนก บุญประคองโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางวิยะดา ศรีบุรินทร์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นายทรงกรด ยศสภาโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
7. นางปิยพร ทะภาโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
8. นายชัชวาล วังภูมิใหญ่โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
9. นายนวมินทร์ เดชบำรุงโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางชุลีพร ราชพัฒน์โรงเรียนผาน้อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณิศา อารยภัทรวงศ์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจีรพรรณ จันทรังษีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางบังอร มะโนแก้วโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลออ จิตรซ้ายโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
6. นายภูวนัย กุลบุตรโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสุุกัญญา มหาสิงห์โรงเรียนวังทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณิศา อารยภัทรวงศ์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุติพร เริ่มรักษ์โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเดือนเพ็ญ จันทะคุณโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี พิมพ์เขตโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวรุจิราภรณ์ ยวนหมื่นโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติทัต บอนสิทธิ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ พิมลเอกอักษรโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางยุพิน เทพาโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภดา ตาปราบโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นายปราโมทย์ สกุลใจตรงโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติทัต บอนสิทธิ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ พิมลเอกอักษรโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางยุพิน เทพาโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภดา ตาปราบโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นายปราโมย์ สกุลใจตรงโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจัดติพร รัตนมาลีโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลลดา เข็มจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายเบียร์ ดีละมัยโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาติ ศรีสุจารย์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายวิทศรุทธิ์ ดาเหล็กโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
6. นายชลธวัฒน์ มีดีโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางชุติกาญจน์ ศักดิ์สิงห์โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสริยารักษ์ ยศสุภาพโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยภากรณ์ กรมทองโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปทิตตา เยี่ยมหารโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชัย กองสิงห์โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญหลาย รอนศึกโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรากร ศรีดันโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางเกวรีย์ โภคานิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายชาญชัย บุษบาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัย กองสิงห์โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญหลาย รอนศึกโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรากร ศรีดันโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางเกวรีย์ โภคานิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายชาญชัย บุษบาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบุญหลาย รอนศึกโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพัศรินทร์ทร ม่วงศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นางเกวรีย์ โภคานิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิรภัทร พาเสนาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบุญหลาย รอนศึกโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพัศรินทร์ทร ม่วงศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นางเกวรีย์ โภคานิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิรภัทร พาเสนาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสมใจ โพธิ์ศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย บุษบาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายพัศรินทร์ทร ม่วงศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสมใจ โพธิ์ศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย บุษบาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายพัศรินทร์ทร ม่วงศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมัลลิกา แก้วกุลบุตรโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิพร ภูเพ็กซี่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นางสุดารัตน์ กมลรัตน์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุบิน ประชุมวรรณโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบุญธนภัทร นามนุษย์ศรีโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสถียร ผาจิระวัฒนชาติโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายสิงห์ชัย ละราคีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิทยา วงศ์คำแก้วโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอุบล คำมาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรรัตน์ คำสมจิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุวัตร์ แสงวันโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายจุฑาทอง ปลัดกองโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นางกัญญา คำไล้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวุฒิ อนุอันโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประณีต สุ่มมาตย์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
3. นางขวัญคนึง พรมดีโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวปิยะทิพย์ บุญหนักโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นายกิตติ ชายศรีโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
6. นางรุจิมาพร สมภารโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายประจวบ ดานาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยอดรัก คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ แสงสว่างโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสิงห์ชัย ละราคีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา แสนสุวรรณโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางรัชนีกร แก้วเขียวโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ กมลรัตน์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางปาลิดา สุวรรณผูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางสาววิรัตดา ศรีวงษาโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
5. นายนพรินทร์ สุบินรัตน์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอุทัยเรือง อธิสุมงคลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเรวัตร์ จตุพรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นางสาววิไลพร พรมผันโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางบุษบา พูลทวีสินโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเกรียงจันทร์ เกษทองมาโรงเรียนวังทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายประณีต สุ่มมาตย์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุญรินทร นามนุษย์ศรีโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางบุษบา วรรณปะเกโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทิมา โกมาสถิตย์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์เณรี สุรดีวิราพันธ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพักตร แก่นจันทร์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติกาญจน์ ศรีทานนท์โรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
5. นางศุภิศา มาลาแสงโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางงามตา เขียวทองโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุไพรี กองมณีโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรกานต์ สิงอุดมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นางสาวบังอร ศรีโยธาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางรัชนีกร กล้าหาญโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายชาญศักดิ์ ร่วมสันเทียะโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจงรักษ์ เพ็ชรจิตร์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางบุญธรินทร์ นามนุษย์ศรีโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางระมัด ไขหินตั้งโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสมชาย โสภารักษ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายพลัฎฐ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายภณัฐพงศ์ พลมุขโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพจน์ ทำจ้อมโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ เคนโยธาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ นามชัยสงค์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
3. นางวศินี ทองคำโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายจะเด็ด สิงห์สถิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายภูวไนย์ พานิคมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายภาคภูมิ พิลาแดงโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ เปานาเรียงโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาติ ผาบสิมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ใจวงค์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางหทัยทิพย์ นิลโชติโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิกร บุญตาโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
3. นายประยงศ์ศักดิ์ เชื้อบุญมีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย โสภารักษ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางจารุนีย์ สิงห์ทองลาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
6. นางจุฑาทิพย์ ศรีอรรคพรหมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายนิพันธ์ สีมาขจรโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาภรณ์ โนนุชโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสุพจน์ ทำจ้อมโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติพัฒน์ พิมพ์เขตโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางวศิณี ทองคำโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจรูญ ธนะสูตรโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ แสงชมภูโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายเมฆ ศรีคูณโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรเดช นามจริงโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจรูญ ธนะสูตรโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ แสงชมภูโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายเมฆ ศรีคูณโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรเดช นามจริงโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางลภัสนันท์ เจ้าทรัพย์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายเมฆ ทวีคูณโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายสายันต์ ศรีสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
6. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
7. นางเสาวนีย์ แสงชมภูโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรเดช นามจริงโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางลภัสนันท์ เจ้าทรัพย์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายเมฆ ศรีคูณโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายสายันต์ ศรีสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
6. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
7. นางเสาวนีย์ แสงชมภูโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรเดช นามจริงโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช นามจริงโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ศรีวังคำโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเมฆ ศรีคูณโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช นามจริงโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ศรีวังคำโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเมฆ ศรีคูณโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช นามจริงโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ศรีวังคำโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเมฆ ศรีคูณโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช นามจริงโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ศรีวังคำโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเมฆ ศรีคูณโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน บุตรดีสุวรรณโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ แสงชมภูโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ธรรมวรรณโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ธรรมวรรณโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางดวงเดือน บุตรดีสุวรรณโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายจรูญ ธนะสูตรโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ธรรมวรรณโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางดวงเดือน บุตรดีสุวรรณโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายจรูญ ธนะสูตรโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ธรรมวรรณโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางจิราลักษณ์ โพธิดอกไม้โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายสายันต์ ศรีสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นายจรูญ ธนะสูตรโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ธรรมวรรณโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางจิราลักษณ์ โพธิดอกไม้โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายสายันต์ ศรีสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นายจรูญ ธนะสูตรโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอนุชิตชาญชัย เทียนสถาพรโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายอนุชิตชาญชัย เทียนสถาพรโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายอนุชิตชาญชัย เทียนสถาพรโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายอนุชิตชาญชัย เทียนสถาพรโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายอนุชิตชาญชัย เทียนสถาพรโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นายวรวัจน์ สมวงษาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นายวรวัจน์ สมวงษาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นายวรวัจน์ สมวงษาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นายวรวัจน์ สมวงษาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. นายอนุชิตชาญชัย เทียนสถาพรโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. นายอนุชิตชาญชัย เทียนสถาพรโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. นายอนุชิตชาญชัย เทียนสถาพรโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. นายอนุชิตชาญชัย เทียนสถาพรโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
3. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัชรินทร์ อินทรมณีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิรานีณ์ จงจิตรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวชุติพันธ์ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัชรินทร์ อินทรมณีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิรานีณ์ จงจิตรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวชุติพันธ์ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัชรินทร์ อินทรมณีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิรานีณ์ จงจิตรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวชุติพันธ์ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัชรินทร์ อินทรมณีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิรานีณ์ จงจิตรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวชุติพันธ์ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางภัชรินทร์ อินทรมณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชุติพันธ์ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิรานีณ์ จงจิตรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางภัชรินทร์ อินทรมณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางชุติพันธ์ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิรานีณ์ จงจิตรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัชรินทร์ อินทรมณีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิรานีณ์ จงจิตรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัชรินทร์ อินทรมณีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิรานีณ์ จงจิตรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางวราภรณ์ พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภณัฐพงศ์ พลมุขโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิศรุทธิ์ ดาเหล็กโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางสาวชุติพันธ์ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพลศักดิ์ บุญมากโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐวดี นนทโคตรโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมควร คำมะณีจันทร์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นายสัญญา โทรัตน์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางไมตรี พันธุ์จ้อยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสลักจิต ผลเรืองโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายมานัส สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นายสุพิน พระสุนีโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายจักรชัย แก้วภิภพโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ค้ำมาโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ทองล้นโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมควร สุทธิโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ สุขใสโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายกิตติ เพชรล้ำโรงเรียนภููกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ค้ำมาโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ สุขใสโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษดากร ทิพนนท์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสำเภา ทิพย์สุวรรณโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ค้ำมาโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางระเบียบ โสดาศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางดวงวิภา ประโสทะนังโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสำเภา ทิพย์สุวรรณโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ค้ำมาโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางระเบียบ โสดาศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางดวงวิภา ประโสทะนังโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ค้ำมาโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี อ้อไธสงค์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสถาพร พุทธวอร์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางณัฐวดี นนทโคตรโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสันติศักดิ์ สีตื้อโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญเที่ยง คนกล้าโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภกฤต สุขะลีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญเที่ยง คนกล้าโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัจจะ วรีฤทธิ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายแสงบุญ รีพิมพ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. นายสันติศักดิ์ สีตื้อโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นางมะลิวรรณ โยทานันท์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายบุญเที่ยง คนกล้าโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัจจะ วรีฤทธิ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายบุญแสง รีพิมพ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. นายสันติศักดิ์ สีตื้อโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นางมะลิวรรณ โยธานันท์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ทรงทันตรักษ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสารภึ พุทธวอร์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางจาลีนิล คนขยันโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจมาศ วงศ์สมบัติโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ ทรงทันตรักษ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสารภี พุทธวอร์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางจาลีนิล คนขยันโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจมาศ วงศ์สมบัติโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี อ้อไธสงค์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี ทองอินทร์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางธนพร จะเกรงโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
4. นางอภิญญา บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางเมทาวี พามีโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางสุพรรณี อ้อไธสงค์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี ทองอินทร์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางธนพร จะเกรงโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
4. นางอภิญญา บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางเมทาวี พามีโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี อ้อไธสงค์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี ทองอินทร์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางเมทาวี พามีโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. นางอภิญญา บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางธนพร จะเกรงโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุพรรณี อ้อไธสงค์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี ทองอินทร์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางเมทาวี พามี่โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. นางอภิญญา บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางธนพร จะเกรงโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจิตรลดา ดู่ป้องโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกิติราภรณ์ จันทวันโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
3. นางเมทาวี พามีโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. นางอภิญญา บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางจิตรลดา ดู้ป้องโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกิติราภรณ์ จันทวันโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
3. นางเมทาวี พามีโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. นางอภิญญา บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ มั่งคำโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางละอองดาว ปะโพธิงโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนวกิจ บุญอินทร์โรงเรียนเซไลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรี คำภูธรโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุฒิ คงเพชรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวธัญพร คงกุทองโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนวกิจ บุญอินทร์โรงเรียนเซไลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรี คำภูธรโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุฒิ คงเพชรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวธัญพร คงกุทองโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนวรรณชนก เสนนอกโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนวรรณชนก เสนนอกโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนวกิจ บุญอินทร์โรงเรียนเซไลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภกฤต สุขะลีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐมน คำขันโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางเจษฎาวัลย์ จันทร์ศิริโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนักรบ กองมณีโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา โทรัตน์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐมน คำขันโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทองล้นโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพัตรา สิงห์สถิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ พลนามอินทร์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ทองล้นโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพัตรา สิงห์สถิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ พลนามอินทร์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายนักรบ กองมณีโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ทองล้นโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนวรรณชนก เสนนอกโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวรวุฒิ โง๊ะบุดดาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ พลนามอินทร์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา สิมาชัยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนักรบ กองมณีโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญพร คงกุทองโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางวนิดา สิมาชัยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนักรบ กองมณีโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญพร คงกุทองโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายธงศักดิ์ มาศรีโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวัฒน์ สมวงษาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญพร คงกุทองโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ โง๊ะบุดดาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ทองล้นโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุฒิ คงเพชรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวรวุฒิ โง๊ะบุดดาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ทองล้นโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุฒิ คงเพชรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายวรวุฒิ โง๊ะบุดดาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ทองล้นโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุธ คงเพชรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางศิรินารถ ผาจิรวัฒนชาติโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร หัสรินทร์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางวราลักษณ์ คำมุงคุณโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางลัดดา เดชแพงโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
5. Miss Mbua Esther Ndangโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
6. นางจิตนิภา ภูคำตาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา แก้วพันธ์ช่วงโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราลักษ์ณ คำมุงคุณโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางศิรินารถ ผาจิระวัฒนชาติโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. นางเอื้อมพร หัสรินทร์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. Mr.Alfred Victor Weissโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
6. นางลัดดา เดชแพงโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนทรินทร์ ทองอินทร์โรงเรียนผาน้อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัครา สุีพูแทนโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางนภัทธนันท์ ทวีวุฒิโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวปิยะพร สีทีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นางเกศรา สิทธิพรมมาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Allen Sayunโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอารยา สิมมาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางมนต์นภา เคนหาญโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนภัทธนันท์ ทวีวุฒิโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา กาวลโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญประภา สาริกาโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
5. Mr. Nicky T. Watsonโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
6. นางสาววรุณี ทองแลงโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางฐิติกานต์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวลมณี ประเมลัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางกรชนก สุจันทร์ศรีโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางนภาพร กุลบุตรโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. Miss Marites V. Sabejonโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
6. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายศิรวิชญ์ จันทร์เกตุโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
3. นางศรัญญา ศรีสุธรรมโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. Miss Marites V. Sabejonโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นายวรากรณ์ บุตรศรีชาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นางกนกพร อยู่ครบโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ลิภาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพวงทิพย์ ทิพนนท์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวละมัย สุมังเกษตรโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. Mr. Alfred Victor Weissโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงเดือน กันแจ่มโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสิริจรรยา ราชแข็งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวละมัย สุมังเกษตรโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. Mr. Allen Sayanโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางศศิธร เดชไทยโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางบุญแนม ศักดิ์ดีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยสินทรา ทองวิเศษโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางอินทิรา แถลงกัณฑ์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยมาลย์ สุขแก้วโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมาลย์ สุขแก้วโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางอินทิรา แถลงกัณฑ์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางยสินทรา ทองวิเศษโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาววชิรา บัวมีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr. Nicky T. Watsonโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. Mr. Muki Valentineโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรุณี ทองแลงโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางบุญญาภรณ์ วงศ์โสภาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. Miss Ye Leiโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. Miss Li Huayuโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. Miss Duan Hongyenโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
5. MissRen Huinaโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรนุช สว่างคุณนพชัยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
7. นายชัชวาลย์ วันเลิศโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางบุญญาภรณ์ วงศ์โสภาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. Miss Ye Leiโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. MissLi Huayuโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. Miss Ren Huinaโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. Miss Duan Hongyenโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรนุช สว่างคุณนพชัยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
7. นายชัชวาลย์ วันเลิศโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางวารุณี มูลกองศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรรัตน์ วิรัตติยาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายสามารถ มูลกองศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางวารุณี มูลกองศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรรัตน์ วิรัตติยาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายสามารถ มูลกองศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางพรศิลป์ กองสิงห์โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลิดา ศิริพงษ์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา แพงมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นางพรตวัน พิมเห็มโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทนา ไตรฟื้นโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางอุบล ศุภบวรรัตน์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางหทัยกาญจน์ จันทิหล้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายวิทยา ทุมจันดาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางณัฐอร สุวรรณสิงห์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไกร มาลาแสงโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ พิมพ์เขตโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายจรวย ชัยสวัสดิ์โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจีรพรรณ จันทรังษีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสมัย สายลาดโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประทุมวัน มาศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางธนพร ฮดฤาชาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเอี่ยมศิริ สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางหทัยทิพย์ นิลโชติโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเอี่ยมศิริ สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางประทุมวัน มาศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางหทัยทิพย์ นิลโชติโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเอี่ยมศิริ สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางประทุมวัน มาศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเยาวนิช ทับทิมธงไชยโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สิงห์สถิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปราณี ยายืนโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเณริศา ประจันตเสนโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเยาวนิช ทับทิมธงไชยโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สิงห์สถิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปราณี ยายืนโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเณริศา ประจันตเสนโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางณีรนุช ราชพรหมมาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเณริศา ประจันตเสนโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปราณี ยายืนโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางวิยดา มูลสารสินโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา คำมะณีจันทร์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรศักดิ์ ไกรศรีสุนทรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยะพร สีทีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางวิยดา มูลสารสินโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา คำมะณีจันทร์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรศักดิ์ ไกรศรีสุนทรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยะพร สีทีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษราภรณ์ เหตุเกษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคุณานนต์ พรหมบุตรโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายชาญชัย นันทผาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนต์ชัย เกษทองมาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี ไชยแสนโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวเกษราภรณ์ เหตุเกษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคุณานนต์ พรมบุตรโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายชาญชัย นันทผาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนต์ชัย เกษทองมาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี ไชยแสนโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางรสิตา นามวงษ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวีรยา โสศรีโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายนพรินทร์ สุบินรัตน์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิยาพร อินทะสุระโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางรสิตา นามวงษ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวีรยา โสศรีโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายนพนรินทร์ สุบินรัตน์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิยาพร อินทะสุระโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางบัวหลัน คำประมวลโรงเรียนเซไลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิพล มูลอามาตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายละม่อม วิไลปทุมโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
4. นางปนัดดา จะโนรัตน์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุชาดา สืบสายโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
6. นางโชติมา ชิตวรโชติโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางบัวหลัน คำประมวลโรงเรียนเซไลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิพล มูลอามาตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายละม่อม วิไลปทุมโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
4. นางปนัดดา จะโนรัตน์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุชาดา สืบสายโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
6. นางโชติมา ชิตวรโชติโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นางภัชรินทร์ อินทรมณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายอนุชิตชาญชัย เทียนสถาพรโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นางภัชรินทร์ อินทรมณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายอนุชิตชาญชัย เทียนสถาพรโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นางภัชรินทร์ อินทรมณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายอนุชิตชาญชัย เทียนสถาพรโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นางภัชรินทร์ อินทรมณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายอนุชิตชาญชัย เทียนสถาพรโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นางภัชรินทร์ อินทรมณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายอนุชิตชาญชัย เทียนสถาพรโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]