หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กลุ่ม 2 สหวิทยาเขตวังสะพุงและสหวิทยาเขตภูผาหินงาม
ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52 จังหวัดเลย
วันที่ 1-2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

[ ทั้งหมด   1 พ.ย. 2556   2 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 1 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 125 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 1 พ.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1 พ.ย. 2556 09.00 - 15.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 พ.ย. 2556 09.00 - 15.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 1 พ.ย. 2556 09.00 - 15.00
4 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 1 พ.ย. 2556 09.00 - 15.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ 1 1 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฎิบัติการฟิสิกส์ 1 1 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สนามฟุตบอล 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สนามฟุตบอล 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สนามฟุตบอล 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สนามฟุตบอล 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 1 พ.ย. 2556 13.00-15.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214,215 1 พ.ย. 2556 09.00-15.00
4 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 1 พ.ย. 2556 09.00-15.00
6 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 1 พ.ย. 2556 09.00-15.00
7 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 1 พ.ย. 2556 09.00-15.00
8 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 1 พ.ย. 2556 09.00-15.00
9 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคารธรรมสถาน 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย หอประชุม 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ต้น ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียน ม.2/1 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ต้น ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียน ม.2/2 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ต้น ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียน ม.2/3 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ต้น ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียน ม.2/4 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ศูนย์ศิลป์สิรินธร 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ศูนย์ศิลป์สิรินธร 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ศูนย์ศิลป์สิรินธร 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ศูนย์ศิลป์สิรินธร 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ศูนย์ศิลป์สิรินธร 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ศูนย์ศิลป์สิรินธร 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ศูนย์ศิลป์สิรินธร 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ศูนย์ศิลป์สิรินธร 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ศูนย์ศิลป์สิรินธร 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ศูนย์ศิลป์สิรินธร 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ศูนย์ศิลป์สิรินธร 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ศูนย์ศิลป์สิรินธร 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ศูนย์ศิลป์สิรินธร 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
14 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุม 1 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
15 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุม 1 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
16 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุม 1 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
17 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุม 1 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
18 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุม 1 พ.ย. 2556 12.00 - 14.00
19 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุม 1 พ.ย. 2556 12.00 - 14.00
20 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุม 1 พ.ย. 2556 12.00 - 14.00
21 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุม 1 พ.ย. 2556 12.00 - 14.00
22 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุม 1 พ.ย. 2556 14.00 - 15.30
23 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุม 1 พ.ย. 2556 14.00 - 15.30
24 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุม 1 พ.ย. 2556 14.00 - 15.30
25 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุม 1 พ.ย. 2556 14.00 - 15.30
26 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุม 1 พ.ย. 2556 15.30 - 17.00
27 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุม 1 พ.ย. 2556 15.30 - 17.00
28 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุม 1 พ.ย. 2556 15.30 - 17.00
29 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุม 1 พ.ย. 2556 15.30 - 17.00
30 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุมใหม่ ชั้น 2 1 พ.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป
31 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุมใหม่ ชั้น 2 1 พ.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป
32 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุมใหม่ ชั้น 2 1 พ.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป
33 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุมใหม่ ชั้น 2 1 พ.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป
34 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุมใหม่ ชั้น 2 1 พ.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป
35 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุมใหม่ ชั้น 2 1 พ.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป
36 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุมใหม่ ชั้น 2 1 พ.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป
37 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หอประชุมใหม่ ชั้น 2 1 พ.ย. 2556 14.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ใต้ถุนอาคารประถม 1 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ใต้ถุนอาคารประถม 1 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ใต้ถุนอาคารประถม 1 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ใต้ถุนอาคารประถม 1 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย โรงฝึกงาน 1 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย โรงฝึกงาน 1 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ต้น ห้อง เรียน ม.1/1 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ต้น ห้อง เรียน ม.1/2 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ใต้ถุนอาคาร ม.ปลาย 1 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ใต้ถุนอาคาร ม.ปลาย 1 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคารคหกรรม 1 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคารคหกรรม 1 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคารคหกรรม 1 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคารคหกรรม 1 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคารคหกรรม 1 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคารคหกรรม 1 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ใต้ถุนอาคาร ม.ปลาย 1 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ใต้ถุนอาคาร ม.ปลาย 1 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคารศรีสองรัก ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคารศรีสองรัก ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคารศรีสองรัก ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคารศรีสองรัก ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคารศรีสองรัก ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคารศรีสองรัก ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคารศรีสองรัก ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคารศรีสองรัก ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคารศรีสองรัก ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคารศรีสองรัก ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคารศรีสองรัก ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ปลาย ห้อง เฟื้องฟ้า 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ปลาย ห้อง เฟื้องฟ้า 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคารศรีสองรัก ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ปลาย ห้อง เฟื้องฟ้า 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ปลาย ห้อง เฟื้องฟ้า 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
35 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ปลาย ห้อง เฟื้องฟ้า 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 515 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 515 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 1 พ.ย. 2556 10.00-11.00
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สนามฟุตบอล 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ปลาย ชั้น 1 ห้อง กิจการนักเรียน 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ปลาย ชั้น 1 ห้อง กิจการนักเรียน 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ปลาย ชั้น 1 ห้อง กิจการนักเรียน 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ปลาย ชั้น 2 ห้อง เรียน ม.4/1 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ปลาย ชั้น 2 ห้อง เรียน ม.4/2 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ปลาย ชั้น 2 ห้อง ภาษาจีน 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ปลาย ชั้น 2 ห้อง เรียน ม.5/1 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ปลาย ชั้น 2 ห้อง เรียน ม.5/2 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ปลาย ชั้น 3 ห้อง เรียน ม.6/1 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
11 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ปลาย ชั้น 3 ห้อง เรียน ม.6/2 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
12 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ปลาย ชั้น 2 ห้อง ชีววิทยา ม.ปลาย 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
13 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ปลาย ชั้น 2 ห้อง ชีววิทยา ม.ปลาย 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
14 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ปลาย ชั้น 2 ห้อง ฟิสิกส์ ม.ปลาย 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
15 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อาคาร ม.ปลาย ชั้น 2 ห้อง ฟิสิกส์ ม.ปลาย 1 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]