รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กลุ่ม 1
สหวิทยาเขตหลักเมือง
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 1. เด็กชายสหรัฐ  จุตโน
 
1. นายคิริเมขล์  โพธิยา
 
2 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 1. นายอนุสรณ์  ทุมชะ
 
1. นายคิริเมขล์  โพธิยา
 
3 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 1. นางสาวจีรวัฒน์  การถ
 
1. นายคิริเมขล์  โพธิยา
 
4 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 1. นายกฤษณะ  ปัสสาวัฒนะ
2. เด็กชายณัฐวุฒ์  หมื่นสา
3. นายศิวพล  ลุนราช
4. นายเกรียงไกร  โคตรบึงแก
5. เด็กชายเอกพล  คณานิตย์
 
1. นางสาวทิพสุดา  อินทสอน
2. นางสาวทิพสุดา  อินทสอน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสาวิทยา 1. นางสาวขวัญภิรมณ์  แสงไชยวัน
 
1. นางน้ำผึ้ง  ใจศิริ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวภัทราภรณ์   พิลาทา
 
1. นายสุธะนะ  พามนตรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาววริสรา  ศรีสาคร
 
1. นางเพชราภรณ์  โสลำภา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายจิรโชติ   ธนผลผดุงกุล
 
1. นางนาถนรินทร์  บุญธิมา
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายธัญธร  ขำเกื้อ
2. เด็กหญิงนุตตมา  วัฒนานุสิทธิ์
3. เด็กชายสัณหวัช  มิ่งชนิด
 
1. นายดาวเด่น  เหลาผา
2. นางสาวพัชราภรณ์  ชำนาญไพร
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวขวัญฤดี   ภูทะวัง
2. นางสาวจิราภา   สุราราช
3. นายเนติวัฒน์   นาโม
 
1. นางสาวสุมาลี  ไกลเมือง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงฐิตาพร   ศรีสำราญ
2. เด็กหญิงนุตตมา  วัฒนานุสิทธิ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ชำนาญไพร
2. นางสาวมลฤดี  มหาพรหม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายจิรายุทธ   พลเยี่ยม
2. นางสาวธิดารัตน์   ติงมหาอินทร์
 
1. นางสาวสุมาลี  ไกลเมือง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวพิชยพร   ตุงคศิริวัฒน์
 
1. นายทนงเกียรติ  พลไชยา
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกฤติยา  ตาริยะ
2. นางสาวพิศไพลิน   อัศวภูมิ
3. นางสาวสุภัคชา   กลิ่นจันทร์
 
1. นางน้ำทิพย์  ศรีแก้ว
2. นางสาววรัญญา  สุนทร
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายจักรี  โชติทรัพย์สกุล
2. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีสุพรรณ
3. เด็กชายอธิบดี  วสันต์
 
1. นางน้ำผึ้ง  สุพรมอินทร์
2. นายสงกรานต์  บุตตะวงษ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายคมวิทย์  วิเศษ
2. นายณัฐพล  มีแสวง
3. นายณัฐสิทธิ์  พงษ์อุทธา
 
1. นายศุภชัย  ดวงคำน้อย
2. นายอุไทย  โกยชัย
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงประภาพร  ภาโส
2. เด็กหญิงศิรภัสสร   แสงลับ
3. เด็กหญิงสิณีนาฎ   เจดีย์
4. เด็กหญิงสิริกัลยา   ศรีสาวงศ์
5. เด็กหญิงโชษิตา   ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ธรรมรัง
2. นางสาวพัชราภรณ์  น้อยจันทร์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญสายัง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์   แก้วอ้น
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ   ทองสมบัติ
4. เด็กหญิงศรัญญา  แจ้งสุข
5. เด็กหญิงอัยญริน   นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวบังอร  มูลโพธิ์
2. นางรติรัตน์  บุญนัยน์รัตน์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกฤตยา  ตันทอง
2. นางสาวณัฐชา   วิจิตรปัญญา
3. นายธนวิทย์   นางาม
4. นางสาวธัญญลักษณ์   เข็มลา
5. นางสาวนิรมล  ผลมาตย์
 
1. นางศุภมาส  ไชยปะ
2. นายอุไทย  โกยชัย
 
20 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงณัฐวิมล   ศรีนาชู
 
1. นายอนันตพงษ์  จันทรกุล
 
21 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกมลชนก  ต้นโลห์
2. นางสาวจิรัฐติกาล  สีสงคราม
3. นางสาวณัฐชลิตา   อามาตมุลตรี
4. นายณัฐพล   พงษ์อุทธา
5. นางสาวนภัทรสร  แผ่นผา
6. นายพงศธร  ชัยมูล
7. นายวัชรกร   ระจิโรจน์
8. นางสาวสุภนิช   สิทธิธรรม
9. นายอาคม  วิชัยวงศ์
10. นายเกียรติศักดิ์   ศรีวิชา
 
1. นายวิชิต  สีมี่
2. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายศุภชัย  บุ้งทอง
2. นายอัครวุฒิ  พรหมหาราช
 
1. นางสาวแก้วกัลยา  มาตรา
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายจิรัฏฐ์   นาคฤทธิ์
2. นายอัฑฒณัฏฐ์   หารเขมร
 
1. นายพิเชษฐ์  กัลป์ชัย
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ   จีนาวงศ์
 
1. นางรัศมี  กามล
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงชญานิศ  ศรีสมรส
 
1. นางสาวกาญจนา  สาคร
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกนกพรรณ  เกตุอู่ทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  สาคร
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกฤษณา  ภูขลิบม่วง
2. นางสาวธันย์ชนก  ครขวาง
3. นางสาวพรรักษา  พรดุสิต
4. นางสาวลักขณา  เผือกพันธ์
5. นางสาวอภิญญา  พรหมณี
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  มนต์ไธสงค์
 
28 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศักดิ์ศิริรัตน์
2. เด็กชายรัฐพล  จำปาทอง
3. เด็กชายอัษฎายุธ  อดทน
 
1. นายพลชัย  แก้วยาศรี
2. นายสมบูรณ์   พรมภักดิ์
 
29 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นางสาวจิดาภา  ลิ้มมณี
 
1. นายวัชรวิชญ์  บุญตาระวะ
 
30 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พรมจักร
 
1. นายวัชรวิชญ์  บุญตาระวะ
 
31 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นายวีรพล  ศรีกระบุตร
 
1. นายวัชรวิชญ์  บุญตาระวะ
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กชายคมสันต์  กุสลิม
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีนนท์ชัย
3. เด็กชายสันติ  เขาลาด
 
1. นางสาวนันทิยา  จันทิลา
2. นายสุริยา  ชาวน้ำปาด
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์มณี  พรมมิ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พ่อลา
3. เด็กหญิงพิชญา  คุณมี
 
1. นางสาวนันทิยา  จันทิลา
2. นายสมบูรณ์  พรมภักดิ์
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  ตัญญาภักดิ์
2. นายธีรศักดิ์  แซ่หลอ
3. นางสาวอาริษา  โสภาพักดิ์
 
1. นายพลชัย  แก้วยาศรี
2. นายสมบูรณ์  พรมภักดิ์
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  จันเต
2. เด็กหญิงพิกุล  บุญเรือง
3. เด็กหญิงพินทุ์สุดา  สุวพานิช
 
1. นายพลชัย  แก้วยาศรี
2. นายสมบูรณ์  พรมภักดิ์
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  จำปาวัฒ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ลีกระจ่าง
3. เด็กหญิงสมพร  หอมเกสร
 
1. นางสาวสุเมษา  จำรูญศิริ
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นางสาวจิดาภา  ลิ้มมณี
2. นางสาวจิราวรรณ  ลาภปรากฏ
3. นางสาวสิริโสภา  จิตจักร์
 
1. นางสาวสุเมษา  จำรูญศิริ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพิทยาคม 1. นายปรีชา  ชัยสุ่ย
2. นายสัภยา  สิงสถิตย์
 
1. นางอภิญญา  โยวะ
 
39 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นายธีระศักดิ์  รัตนะ
 
1. นางสุภูษณี  พรมกัลยา
 
40 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นางสาวเวฬุกา  ค่อมสิงห์
 
1. นางสุภูษณี  พรมกัลยา
 
41 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. เด็กหญิงธินัฐดา  บุรัตน์
 
1. นางอภิรดี  ศิริกุล
 
42 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. เด็กหญิงธินัฐดา  บุรัตน์
 
1. นางอภิรดี  ศิริกุล
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นางสาวปวีณา  ท้าวสูญ
2. นางสาวรุจิรา  ชัยชนะ
3. นางสาวลักษ์ขณา  ป้องภัย
4. นางสาวสุทธิดา  ดีตะนะ
5. นางสาวสุพัตรา  ชัยหา
 
1. นางสาวพรพรรณ  คลังกลาง
2. นางสุภูษณี  พรมกัลยา
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  เดชโชติ
 
1. นายอไนท์  แน่นอุดร
 
45 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นายปฏิภาณ  แซ่สิม
 
1. นายยุโรจน์  วงษ์ฤทธิ์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นายภัทรพล  บุบผาจันดี
 
1. นางรัตตมนี  มาสาซ้าย
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นางสาวสิรินันท์  มะลิ
2. นางสาวสุชาดา  ยะถาคาร
3. นางสาวอรพรรณ  กัณหาทิพย์
 
1. นางบงกฏ  ตัณฑะกูล
2. นายสุวรรณ  ธนะบุตร
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. เด็กชายชรินยา  ไชยชนะ
2. นางสาวดวงใจ  ราชพัฒน์
3. นางสาวธีราพร  แก้วคำสอน
 
1. นางลัดดา  วงษ์เวช
2. นางสมจิต  มิ่งมงคลเมือง
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  อินทสิทธิ์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีมงคล
3. เด็กหญิงสุนิษา  จำปา
 
1. นางลัดดา  วงษ์เวช
2. นางสมจิต  มิ่งมงคลเมือง
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  นาสินสอน
2. นายสุริยนต์  เป้าปิด
3. นายเรืองเดช  ศิริวรรณ
 
1. นางลัดดา  วงษ์เวช
2. นางสมจิต  มิ่งมงคลเมือง
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นายกฤษ  ศรีดา
2. นายกิตติวัตร  นาจวง
3. นายชนัญญู  สีกา
4. นายชลกฤต  วงศ์ทะเนตร
5. นายชัยวัฒน์  คำวันดี
6. นายธีรพล  ทองอุที
7. นายปิยะทัศน์  ไสวดี
8. นายพุทธิชัย  ศรีมงคล
 
1. นางพูลสิน  คัมภ์ยุญยอ
2. นายสมศักดิ์  งามสวัสดิ์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายอากร  โคตรนาวัง
 
1. นางอลิศรา  ปุรัน
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากชมวิทยา 1. เด็กชายจีระพันธ์  แก้วอินตะ
2. เด็กชายทินกร  ไชยป้อง
3. เด็กชายวรายุทธ  ลอยจันทึก
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  เพชรพิชัย
2. นายสาคร  ปริปุณนัง
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากชมวิทยา 1. นายวัฒนา  ดาหอม
2. นายวิรัตน์  บุดดา
3. นายอนุชัย  บุตรโคตร
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  เพชรพิชัย
2. นายสาคร  ปริปุณนัง
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากชมวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วกัณหา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงสว่าง
 
1. นายสุพันธ์  เนสุสินธุ
2. นางสาวสุภาวดี   ฆ้องคำ
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. เด็กชายภัทรกร  พรมลับ
2. เด็กหญิงรวงข้าว  บังใบ
3. เด็กชายอิสระ  ทุมสงคราม
 
1. นางสาวสุธาสินี  อินทรศักดิ์
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. เด็กชายณัฐดนัย  ปฏิเก
2. เด็กชายณัฐนนท์  วันนา
 
1. นายวรวิทย์  สีทาสังข์
2. นางสาวสุนีย์  ขันไชศรี
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. เด็กชายจตุพงค์  ริมเมอร์
 
1. นางอรสา  โยฮานส์สัน
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 1. เด็กหญิงแสงสุวรรณ  พิลาใหม่
 
1. นายศรชัย  ลาภบุญ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจริพร  คำสงวน
2. นางสาวฐิติญา  สมพันธ์
3. นางสาวพัชรีภรณ์  ซ้อนเปียยุง
4. นายยุทธนา  พิลาทา
5. นางสาววีณา  ทับทิม
 
1. นายปรีชา  นามนนท์
2. นายสุวรรณ  ไชยคีนี
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  จำปาหวาย
 
1. นางมิตธิดา  ปางชาติ
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชลนที  โครตนารินทร์
2. เด็กชายอติวิชญ์  อ้มพวรรณ์
 
1. นายจักรพงศ์  สงเคน
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 1. นางสาวทักษิณา  แก้วพิลารมย์
2. นางสาวนิตยา  หงษ์สง่า
3. นางสาวนิราวัลย์  นามกอง
 
1. นางมิตธิดา  ปางชาิติ
2. นายอนุวัต  ศรีจันทา
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ประทุมถิ่น
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทร์พรม
 
1. นางประภาพรรณ  คำเฮ้า
2. นางสาวอรพรรณ  จันทนา
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวสาริตา  วิจิตรปัญญา
2. นางสาวอรอนงค์  แก้วกัณหา
 
1. นางสาวกัลญา  ด้วงแพง
2. นางประภาพรรณ  คำเฮ้า
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวพิมพ์  บุดดี
2. นางสาวรุจิรดา  แซ่เติน
3. นางสาวสุมินตรา  มหาสิงห์
4. นางสาวอรอนงค์  คลังนุ่ม
5. นางสาวอักษร  พรมวัน
 
1. นางอังคณาร์  ลีกอก
2. นายไพฑูรย์  ศรีบุรินทร์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงศิรินภา  คำมา
 
1. นายจีราวิชช์  บุญนัยน์รัตน์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวขวัญหทัย  ศรีบุรินทร์
2. นายธัญธวัชน์  แสงไชยวัน
3. นางสาวนันทวัน  แสนศรีมล
4. นางสาวปราถนา  ทุมภัทดี
5. นางสาวปริศนา  สุวรรณชัย
6. นายวายุ  สอนจันทร์
7. นางสาววารุณี  แสนดี
8. นางสาววิลาวัลย์  วิจิตรปัญญา
9. นางสาวศุภวัลย์  อุทธะคำ
10. นางสาวสุกัญญา  จันทาศรี
11. นางสาวสุนิตา  ธรรมรังษี
12. นางสาวสุพินญา  สกุนัน
13. นางสาวสุภาพร  ป้องปา
14. นางสาวสุภาวดี  เอื้อพันธ์
15. นางสาวเฟื่องฟ้า  ศรีวิวัฒน์
 
1. นางสุดารัตน์  คุณทาบุตร
2. นายสุริยนต์  สุริยมาตร
3. นายเศรษฐ์  คุณทาบุตร
 
69 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงดารุวรรณ  แสงโสดา
2. เด็กหญิงอริศรา  ชมเชยรัตน์
 
1. นางหนูอร  โคตรชนะ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวจริยา  แสงสว่าง
2. นางสาวจุรีรัตน์  แก่นท้าว
3. เด็กหญิงชลันดา  ปินะกาโน
4. นายชัยสิทธิ์  พรมกสิกร
5. นายชโยดม  พรหมมหาราช
6. นายณัฐพล  แสนเสนา
7. นายทวีศักดิ์  แสงไชยวรรณ
8. นายธนาเทพ  คำโสภา
9. นางสาวธิติยา  วันทองสุข
10. นายธีรชัย  พรหมรักษา
11. นายนัฐพล  ก้อมมณี
12. นายประวิตร  ศรีหรุทธ์
13. นายประสิทธิ์  แสนประสิทธิ์
14. นายปริญญา  ทองปั้น
15. นางสาวผกาวรรณ  กงภูธร
16. นางสาวพฤทธิ์ศรา  แพงเพ็ง
17. เด็กหญิงพลอยสุดา  ถาวร
18. นายภานุพงศ์  มีวันคำ
19. นางสาววรดา  จันทิมา
20. นางสาววราพร  วงษะศรี
21. เด็กชายวรเชษฐ์  เฮืองบุญศรี
22. นายวุฒินันท์  สารพันธ์
23. นางสาวศิรินภา  เกษทองมา
24. นายสยามรัฐ  โภคานิชย์
25. นางสาวสิรินทรา  แสนขัน
26. นางสาวสุรีพร  ศิริวัฒน์
27. นายสุรเดช  บัวแดง
28. นางสาวอรยา  อินทิยา
29. นางสาวอาภาพร  ผาอินทร์
30. นางสาวอารยา  เรณู
31. นายเชิดชัย  ประสมทรัพย์
32. เด็กชายเอกรัตน์  ตาจำรงค์
 
1. นางสาวดวงนภา  มาขันพันธ์
2. นางสาวธัญพิชชา  สุพรมอินทร์
3. นายบัณฑิต  เหมือดอดทน
4. นางสาวปิยะธิดา  ศรีบุรินทร์
5. นางพิกุล  พุทธมาตย์
6. นางสาวภาคินี  นนทะศรี
7. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
8. นางสาวอลิษา  หาดนิล
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นาชัยฤทธิ์
2. เด็กชายวุฒิชัย  สมอ่อน
3. เด็กหญิงแสงเทียน  นารี
 
1. นางอังคณาร์  ลีกอก
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายธีรณัฐ  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงศุทธินี  ทองปั้น
 
1. นางสาวขนิษฐา  มีมะจำ
2. นางสาวเกวิกา  ภูมิดี
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นางสาวสุปรียา  ชาติมูลตรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  มีมะจำ
 
74 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  หนวดเปี้ย
2. เด็กหญิงสมฤทัย  คำแพง
3. เด็กหญิงสุวารี  วงศ์กระต่าย
 
1. นายศักรินทร์  ขูรีรัง
2. นายอัธยา  วิชาเป็ง
 
75 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกัลย์สุดา  จันมา
2. นางสาวรสา  คุณฑาบุตร
3. นางสาวสุทธิดา  ละตา
 
1. นายพิเชษฐ์  โพนสิม
2. นางวราภรณ์  ชัยวงษ์
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญพรม
2. เด็กหญิงพรรณิภา  เหมบุรุษ
3. เด็กหญิงวรรณิษา  เหมบุรุษ
 
1. นายกิตติ  โพธิ์ศรี
2. นางสาวอชิตาญา  ทุมมาลา
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวชลธิชา  แสงพันธ์
2. นายนัฐพงษ์  สาระนันต์
3. นางสาวพัชรี  ธนะสูตร
 
1. นางสุทธินี  แร่นาค
2. นางสาวโสภาพรรณ  โพธิ์ทอง
 
78 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงพัชราภา  ท่าน้ำ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  อาษารินทร์
 
1. นางรัชณี  หยินอยู่
2. นางสาวโสภาพร  ทะโพนชัย
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายปลื้มปรีติ  บัวซาว
2. เด็กชายศุภงวัจณ์  สยมชัย
 
1. นายปฏิณญา  โคตรวงศ์
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายชลชาติ  แซ่จู
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ดวงจิตร
 
1. นายปฏิณญา  โคตรวงศ์
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายณัฐพงษ์  ศิริวิเศษ
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ดวงจิตร
3. นางสาวอนุสรา  คานเพชรทา
 
1. นายปฏิณญา  โคตรวงศ์
2. นายอภิสิทธิ์  ศรีกุลวงศ์
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีอรรคพรหม
2. นายกฤษฎา  สิงห์อ่อน
3. นางสาวกาญจณา  โสดาโคตร
4. นายบุญฤทธิ์  พรฤทธิกิจกุล
5. นางสาวมยุลา  อุทาพร
6. นางสาวลักษมี  ซาปาน
7. นางสาววรวลัญช์  แก้ววงษา
8. นางสาวสรัญญา  ผิวสิริ
9. นายสิทธิศักดิ์  ศรีอรรคจันทร์
10. นางสาวสุธิดา  ทุมสงคราม
11. นางสาวสุนิภา  สมสีใส
12. นางสาวสุวนันท์  ทุมมาลา
13. นายอภินันท์  จัวหอม
14. นายอภิสิทธิ์  เคล้าโนนคร้อ
15. นางสาวอาภัสรา  ไชยศรี
16. นางสาวอาภารัตน์  แก้วอุ่น
17. นางสาวอารยา  คำหวาน
18. นางสาวอุมาวสี  มุ่งก่อกลาง
19. นางสาวเกศธิดา  ทิพรส
20. นายเกียรติศักดิ์  นามเสนา
 
1. นางรจนา  โพธิสมพร
2. นางลำดวน  พิลากุล
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายพิเชฐ  พิชาย
 
1. นายมนตรี  ประกอบกุล
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายวนัส  อ่อนแพง
2. เด็กชายอัครวัฒน์  พรหมหาราช
 
1. นางกชพร  มณีพงษ์
2. นายกีรติ  มูลเมือง
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายธวัธชัย  อุทัยวรรณ์
2. นายภูรินทร์  ทองสุข
 
1. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์
2. นายอุทัย  ไชยโชค
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายพงศธร  ตาสี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภู่บัว
 
1. นายกีรติ  มูลเมือง
2. นายเกรียงไกร  วอหา
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงขวัญกมล  พรมมาวันนา
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุตรชัยงาม
 
1. นายอุทัย  ไชยโชค
2. นายเกรียงไกร  วอหา
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายณัฐวุฒิ  เล้าเลิศอนันต์
2. นายณัฐวุฒิ  บุษรา
 
1. นางกชพร  มณีพงษ์
2. นายเกรียงไกร  วอหา
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายภูตะวัน  วงษ์ภูเวช
2. เด็กชายมังกร  ไชยเสนา
3. เด็กชายสุรสีห์  สอนสารี
 
1. นายกีรติ  มูลเมือง
2. นายธรรมรัตน์  จิตรประเสริฐ
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายจิรายุศ   ศิวิไล
2. นายวริทธิ์ธร  ตันมิ่ง
3. นายศุภวัฒน์  ทานุวัฒน์
 
1. นายกีรติ  มูลเมือง
2. นายธรรมรัตน์  จิตรประเสริฐ
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายทินกร   นาคมะเริง
2. เด็กชายปิยะพงศ์  สุวรรณเกศร
3. เด็กชายไตรภพ  สุริจันโท
 
1. นายธรรมรัตน์  จิตรประเสริฐ
2. นายอุทัย  ไชยโชค
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายกิตติพงษ์   กันยะหา
2. นายณัฐพล   พยุงวงศ์
3. นายอภิสิทธิ์   เคล้าโนนคร้อ
 
1. นางกชพร  มณีพงศ์
2. นายธรรมรัตน์  จิตรประเสริฐ
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายกิตติพงษ์  กันยะหา
2. นายณัฐพล  พยุงวงค์
3. นายประจักษ์   นันทะคำ
4. นายสนายุ   กลิ่นสุคนธ์
 
1. นายธรรมรัตน์  จิตรประเสริฐ
2. นายเกรียงไกร  วอหา
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวสุวิษา  ราชมนตรี
 
1. นางจริยา  ศรีขันซ้าย
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกนกกาญจน์  มูลถิ่นไทย
 
1. นางกรรณิการ์  นามนนท์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายจิรายุสดิ์  ดาบิ้ง
2. นางสาวธิดาวรรณ  โสคำ
3. นางสาวนัฐญา  ปาทอง
4. นางสาวรัตน์ทริฎา  อองภา
5. นางสาวสุชาดา  สอนพล
 
1. นางสาวจรัมย์ภา  อินทาราม
2. นางจริยา  ศรีขันซ้าย
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกันยาพร  เวชสวัสดิ์
2. นายธนวัฒน์  สมวัน
 
1. Mr.Edward Antonio  Sajol Mazo
2. นางจันสุดา  บุตรมาตย์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 86.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายณิฐกิตติ์  อินทะผิว
2. เด็กหญิงรตา  คุณฑาบุตร
 
1. นางวราภรณ์  ชัยวงษ์
2. นายศักรินทร์  ขูรีรัง
 
99 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายประกฤษฎิ์  มินดาทอง
 
1. นางอนุสิทธิ์  มูลจันทร์
 
100 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายประกฤษฎิ์  มินดาทอง
 
1. นายอนุสิทธิ์  มูลจันทร์
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวอริสา  ไชยลุม
 
1. นางยุพาพร  พรมศิลา
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาดา  อดุลย์ดิศร
 
1. นางสาวอัญชลีรัตน์  ศรีวงษา
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เชื้อเมืองแสน
 
1. นางถนอมจิตร  แสงสว่าง
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาวดี  ไชยสงค์
 
1. นายสุวิทย์  สารเงิน
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษพร  มาตมูลตรี
 
1. นางทับทิม  ภายศรี
 
106 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายภิเศก  ภักดีบุรีกุล
 
1. นางฉันทน  ชาวนาแปน
 
107 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายพลวัตร  วงศ์สาวัตร
 
1. นางสาวพัชนี  พินธุวัน
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  จันทร์ดุ้ง
2. เด็กหญิงรัฐพร  สุภามา
3. เด็กหญิงสุธารวี  สุทธิแพทย์
 
1. นางธนัชชา  รามศิริ
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวชนกนันท์  สกุลใจตรง
2. นายรพี  พรมดี
3. นางสาวรัชนี  มโยทัน
 
1. นางสาวสุพรพรรณ   สาระทัศนานันท์
2. นางอำไพวรรณ  สุขผุย
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงระลินทิพย์  วงษ์ลา
2. เด็กชายวงศกร  เพชรพนมพันธุ์
 
1. นางกรรณิกา  สุทธิแพทย์
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวรวิสรา  ตันศรี
2. นายเรวัต  แม้นศิริ
 
1. นางนภาพร  พันธุ์คำเกิด
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกนกกัญญ์  บุตรปาละ
2. นายจักรภัทร  วิบูลกัลยาณกิจ
3. นายนราวิชญ์  สุยอย
4. นายนัฐณ์  ตู้จินดา
5. นางสาวปิยะพร  เนธิบุตร
6. นางสาวรัตตัญญู  ผาลี
7. นางสาวรัตติยาภรณ์  จำนงค์นิจ
8. นางสาวลักษณา  สาสิงห์
9. นางสาวสมปรารถนา  สมัยคำ
10. นางสาวอินทิรา  มนตรี
 
1. นางกฤศนรัตน์  พุทธเสน
2. นายทวีวัฒน์  พิมพ์พัฒน์
 
113 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยาพร  เรืองบุญศรี
2. เด็กชายจักรชัย  นามพรหมมี
3. เด็กหญิงมนัสวี  พลดาหาร
 
1. นางจารุวัลฐ์  สุทธิสานนท์
2. นางสาวอัญชลีรัตน์  ศรีวงษา
 
114 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงเฟื่องลดา  พิมศรี
 
1. นางพัชรี  จันทร์ดาบุญ
 
115 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายพงษ์ชกร  แก้วเพชร
 
1. นายกิตติศักดิ์  โกสูงเนิน
 
116 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายฐากูร  วิจิตรจันทร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  โกสูงเนิน
 
117 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  สิงห์ศิริ
 
1. นายกิตติศักดิ์  โกสูงเนิน
 
118 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์พนิช  อัญชุลี
 
1. นายหวัน  แสนใจวุฒิ
 
119 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายจักเรศ  เสาวดี
 
1. นายกิตติศักดิ์  โกสูงเนิน
 
120 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  ผิวจันทึก
2. นายพัชรพล  เลขวิสุทธิ
3. นายวสุพล  ชูเรือง
 
1. นายกิตติศักดิ์  โกสูงเนิน
 
121 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ปานสุวรรณ
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
122 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายเทพศิลป์  วังธรรม
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
123 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  โลไธสงค์
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
124 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตเมธ  บุตรเต
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
125 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายธนกร  นามวงษ์
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
126 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  นาคเสน
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
127 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายธนกร  นามวงษ์
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
128 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงดาปนีย์  คำไล้
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
129 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  วัลพุฒิ
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
130 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
131 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวภัสธิตา  กันทะวงศ์
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
132 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวปภาวี  ประชาโชติ
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
133 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวหทัยชนก  กองฉันทะ
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
134 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  ภูธรศรี
2. เด็กชายจักรีวัฒน์  วิเศษสัตย์
3. นายจุฑาธิวัฒน์  ศรีจำนงค์
4. เด็กหญิงฐิติพร  พลซา
5. นายธนกร  นามวงษ์
6. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
7. นางสาวภัสธิตา  กันทะวงศ์
8. นายวุฒิชัย  วัลพุฒิ
9. นางสาวอริยาภรณ์  นามผา
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
2. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
3. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
 
135 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรนะลา
2. นางสาวชนิกานต์  ยศพิมพ์
3. นายธนกร  นามวงษ์
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  ชัยทองดี
5. นางสาวนันท์มนัส  ปิ่นดี
6. นางสาวปภาวี  ประชาโชติ
7. เด็กชายพีรกานต์  ร่วมคิด
8. เด็กหญิงฟ้าใส  ปานสุวรรณ
9. เด็กชายภัทรพงศ์  กุตัน
10. นางสาวภัสธิตา  กันทะวงศ์
11. นายวุฒิชัย  วัลพุฒิ
12. เด็กชายศิรวิชญ์  พิลาคุณ
13. เด็กชายศุภชัย  โลไธสงค์
14. นางสาวอริยาภรณ์  นามผา
15. เด็กชายเทพศิลป์  วังธรรม
 
1. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
2. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
3. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
4. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
 
136 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  ภูธรศรี
2. เด็กชายกฤตเมธ  บุตรเต
3. นายคิริเมขล์  โพธิยา
4. นางสาวนันท์มนัส  ปิ่นดี
5. เด็กหญิงปราณิสา  นนทโคตร
6. เด็กชายพีรกานต์  ร่วมคิด
7. เด็กหญิงฟ้าใส  ปานสุวรรณ
8. เด็กชายภัทรพงศ์  กุตัน
9. เด็กชายศิรวิชญ์  พิลาคุณ
10. เด็กชายศุภชัย  โลไธสงค์
11. นางสาวหทัยชนก  กองฉันทะ
12. เด็กชายเทพศิลป์  วังธรรม
 
1. นายคิริเมขล์  โพธิยา
2. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
3. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
4. นายสถิต  วิเศษสัตย์
 
137 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายรัฐธรรมนูญ  สร้อยโสม
 
1. นายวิทยา  ศรีภูธร
 
138 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายวิทยา  ศรีภูธร
 
139 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  มาละบุตร
 
1. นายวิทยา  ศรีภูธร
 
140 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวัณย์  ตุลยวัฒน์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธรรมรังษีธาดา
3. เด็กชายกิดากร  ขาวดา
4. เด็กชายกีรติ  ราชพัฒน์
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีรักษาพล
6. เด็กหญิงจารวี  ต้นก่อหลวง
7. เด็กหญิงจิตราพร  พากเพียร
8. เด็กหญิงจุธารัตน์  วิชาศรี
9. นายชัชชัย  คลังชำนาญ
10. เด็กหญิงญิ่งลักษณ์  กิจอุดมสุข
11. เด็กหญิงณัฐพร  แสนบุ่งค้อ
12. เด็กหญิงธันย์นิชา  มงคลวีรเกียรติ
13. เด็กหญิงปานหทัย  แสนดา
14. เด็กชายพงศกร  อินทะผิว
15. เด็กหญิงพณิชา  ฉะพรรณรังษี
16. เด็กหญิงพิมพิไล  หิรัญโท
17. เด็กหญิงรัตติยากร  คุณาเมือง
18. เด็กหญิงวารุณี  ธรรมมาพา
19. นายวิฑูรย์  แสงขาว
20. เด็กชายวิทวัส  แก้วมาตย์
21. เด็กหญิงสิรภัทร  ถวิลไพร
22. เด็กหญิงสิรภัทร  แสงอรุณ
23. เด็กหญิงสุวนันท์  ทุมสวัสดิ์
24. เด็กชายอธิวัฒน์  เนตรแสงสี
25. เด็กหญิงอรปรียา  สีมหานาม
26. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญเกิด
27. เด็กหญิงอัยรารัตน์  โกศล
28. เด็กหญิงอารยา  ถิ่นคำบง
29. เด็กหญิงอาริยา  ดานิตย์
30. เด็กหญิงเพลงพร  พะกะยะ
31. เด็กชายเอกกมล  จวนมาศ
 
1. นายประวิตร  บุญประคอง
2. นายวิทยา  ศรีภูธร
 
141 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายกฤตเมธ  รามศิริ
2. นางสาวกาญจนา  รัตนสุนทร
3. นางสาวกุลจิรา  บัญชาศักดิ์
4. นางสาวจันทิราพร  พรมดี
5. นางสาวจารุชา  คณะศิริวงค์
6. นางสาวชนกกานต์  ถวิลไพร
7. นางสาวชยานิฐก์  โภชะ
8. นางสาวณาทราย  บานชื่น
9. นางสาวณิชกานต์  สิทธิ
10. นางสาวดิษิรา  คำมา
11. นายธนกร  นามวงษ์
12. นายธนวัตร  ขันชุมพล
13. นายธนูลักษณ์  ไชยคำ
14. นางสาวธัญรดา  แสงชมภู
15. นายธีระวัฒน์  บานเย็น
16. นายบริพัตร  เพียงพานิช
17. นายพงศธร  แก้วพิลารมย์
18. นายพลกฤษณ์  แก้วเกษศรี
19. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีบุรินทร์
20. นางสาวรัชนีกร  คณะศิริวงศ์
21. นายรัฐธรรมนูญ  สร้อยโสม
22. นายศรัญญู  อาจแก้ว
23. นางสาวศิวพร  ศรีแก้ว
24. นายสงกรานต์  บุตรโยจันโท
25. นางสาวสิรินภา  จันจุติ
26. นางสาวสุพิชญา  ธรรมสถิตนิเวศ
27. นางสาวหทัยรัตน์  พะนิรัมย์
28. นางสาวอนันตญา  โทมนัส
29. นางสาวอรญาดา  อินทะผิว
30. นางสาวอรปรียา  แก้วกัญญา
31. นางสาวอัญมณี  ต่างใจ
32. นายอาทิตย์  วรรณภา
33. นางสาวอารียา  สุวรรณศรี
34. นางสาวเพ็ญทิวา  สุระชัยปัญญา
35. นายเมธานี  ประสงค์
 
1. นายประวิตร  บุญประคอง
2. นายวิทยา  ศรีภูธร
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยพร  สิงห์สถิตย์
2. เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  ศรีทนนาง
3. เด็กหญิงวารุณี  ทาคินี
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สีหาพรหม
5. เด็กชายสุทธิราช  พรหมแสนสุข
6. เด็กหญิงอาภาสิริ  คำครู
 
1. นางปรารถนา  โพธิ์ทอง
2. นางเย็นจิตร  คำครู
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายจารุทัศน์  ศิลาสุวรรณ
2. นางสาวณัฐรดา  ธุระงาน
3. นายธงชัย  โสประดิษฐ์
4. นางสาวนิจจารีย์  ซ้อนจันทร์ดี
5. นางสาวปรารถนา  น้อยศิริ
6. นางสาวพรนิภา  พรมลา
 
1. นางปรารถนา  โพธิ์ทอง
2. นายเย็นจิตร  คำครู
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายพชรกฤต  วาณิชชาสถิต
2. นายอริญชย์  ตรงสันติพงศ์
 
1. นางสาววิภาวี  วีระสุโข
2. นายองอาจ  เกตะวันดี
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาววณิชชากร  รัตนธรรมธาดา
2. นางสาววิภาวี  อ่อนบัวขาว
 
1. นายพิทยา  พรหมปัญญา
2. นายมนตรี  เจดีย์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงประวารตรี  ค้ำคูณ
 
1. นางเฉลียว  ปัทมาลัย
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวปณิชญา  ศรีกะแจะ
 
1. นางน้ำริน  รัตนสีหา
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายภูมัย  เทพกรม
 
1. นางศกุนตลา  เอื้อประเสริฐ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายดนัย  วรรณทองสุก
 
1. นางเพ็ญแข  จันทนา
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 93.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายปกชาติ  รักประทุม
2. นางสาวศุภาพิชญ์  แก้วยาศรี
3. นางสาวสิริยากร  พลดงนอก
4. นายอริญชย์  ปุรัน
5. นายอังกูร  เกตะวันดี
 
1. นางปิยนุช  สิงห์สถิต
2. นางสาวพนิดา  แซ่ลิ้ม
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐสุมญชุ์  โภชะ
 
1. นางสาวสุรีย์มาศ  บุญลือ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายพันธวัช  ดีรักษา
 
1. นางสาวปริศนา  บุญประสพ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวอริสรา  สุทธิฉายา
 
1. นางพนิดา  กุลเทียนประดิษฐ์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ผุยมาตย์
2. นางสาวธนาภา  วันสืบ
 
1. นายปนิก  สิทธิ
2. นางสารภี  เหลืองสุวรรณ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายกฤษดา  ทองอรุณ
2. นายณัฐพงษ์  ทุมสวัสดิ์
3. นายสุเมธิน  คำประภา
4. นายหาญ  วัฒนาวรสกุล
5. นายอนุรักษ์  แก้วยาศรี
6. นายเทเวทย์  กุณพันธ์
 
1. นายชาติชาย  พิมพ์ศรี
2. นายวันชัย  กัปโก
3. นายศักดา  สุขผุย
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวแพรไหม  วัชราเรืองวิทย์
 
1. นางเพ็ญศิริ  พสิษฐ์เนาวกุล
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัฐพร  สุภามา
 
1. นางนางนิตยา  พรหมรักษา
 
158 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ฮดฤาชา
2. นางสาวนันทวัน  สิงหาคุณ
3. นางสาวออนกิริยา  อุทะเสน
 
1. นางสาวนิจวรรณ  พิมคีรี
2. นายราตรี  จันทะมล
 
159 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นายธนกฤต  ศรีบุญเรือง
2. นายนรินทร์  ฤทธิโย
3. นายพิพัฒน์พล  หลักทองชัยฤกษ์
 
1. นางดวงจันทร์  อาจศัตรู
2. นายเอกสิทธิ์  พลซา
 
160 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงนิศาชล  พชรเมือง
2. เด็กหญิงพัชรา  รัมวิชัย
 
1. นายฤทธิ์รงค์  บือกุศล
2. นายวิสูตร  คำปัญโญ
 
161 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นางสาวภัชญา  เพียคำ
2. นางสาวอนุสรา  ดอกพุทธา
 
1. นางดวงจันทร์  อาจศัตรู
2. นายวิสูตร  คำปัญโญ
 
162 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  รามศิริ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เป็งวารินทร์
3. เด็กหญิงภัทราภา  จำปานิล
4. เด็กหญิงรุจีรัตน์  รามศิริ
5. เด็กหญิงอรพรรณ  พิลาธรรม
6. เด็กหญิงอัญชุลี  ลีกระจ่าง
 
1. นางวราภรณ์  แสนกลาง
2. นางสาวเยาวรัตน์  สุนทราวิรัตน์
 
163 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  รามศิริ
2. นางสาวนุสบา  คุณเมือง
3. นางสาววิภาพร  มนตรี
4. นางสาวศิรินภา  สารสิทธื์
5. นางสาวศุภลักษณ์  ทองคำแสน
6. นางสาวเจนจิรา  โชติไกรรัตน์
 
1. นางวราภรณ์  แสนกลาง
2. นางสาวเยาวรัตน์  สุนทราวิรัตน์
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงกันทิมา  เกตุนาค
2. เด็กหญิงจันจิรา  บุญชัย
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ประจวบพร
 
1. นางกัลยาณี  วรรณปะเก
2. นายนิรันดร์  วรรณปะเก
 
165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ช่างตี
2. นางสาวภัทราวดี  สีมาวงศ์
3. นางสาวศิริรัตน์  มีตา
 
1. นางดวงจันทร์  อาจศัตรู
2. นางลักขณา  พลซา
 
166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นางสาวยุวรี  ชำนาญ
2. นางสาวรัศมี  มูลที
3. นางสาวเกวรินทร์  จันทา
 
1. นางลักขณา  พลซา
2. นายเอกสิทธิ์  พลซา
 
167 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  พลพิลา
2. เด็กชายสิทธินันท์  จันทมล
 
1. นางสาวศรีสุดา  เลิศสพุง
2. นางสมร  ตาระพันธ์
 
168 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรธรินทร์  นามวงษา
2. เด็กชายสิทธินันท์  จันทมล
 
1. นายนิติวุฒิ  เสริมทรง
2. นางสมร  ตาระพันธ์
 
169 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมมิ
2. นายพงศ์พิทักษ์  รัตนภักดี
3. นางสาวอุบลวรรณ  ทัพซ้าย
 
1. นายนิติวุฒิ  เสริมทรง
2. นางสมร  ตาระพันธ์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แพงพุ่ม
2. เด็กหญิงมธุริน  สุทธิ
3. เด็กชายอนนท์  ขะพินิจ
 
1. นายคุ้มครอง  บุญช่วย
2. นางวงเดือน  โปทาหนัก
 
171 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  นุตทะบัตร
 
1. นายฉกาจ  จารีรัตน์
 
172 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นายจตุพร  ชินบุตร
2. เด็กชายณรงศักดิ์  ภักดีวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐชา  รามศิริ
4. เด็กชายทินกร  เพียเขมร
5. นายธนฤต  ศรีบุญเรือง
6. นางสาวธัญญารัตน์  รามศิริ
7. เด็กชายนัชภูมิ  เเยบเฉลียว
8. เด็กชายนิพนธ์  ศรีวิวัฒน์
9. นางสาวนุสบา  คุณเมือง
10. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เป็งวารินทร์
11. นายปาณะพันธ์  แก้วพิลา
12. เด็กหญิงภัทราภา  จำปานิล
13. เด็กชายภาณุพัฒน์  ราคาเเพง
14. เด็กชายภูมินทร์  นุตทะบัตร
15. เด็กชายภูวเนตร์  เหล็กนอก
16. เด็กหญิงรุจีรัตน์  รามศิริ
17. เด็กชายวราพงษ์  ศรีจันทรา
18. นายวัชรากร  คำนุชิต
19. เด็กชายวัฒนชัย  ชันชัยภูมิ
20. นางสาววิภาพร  มนตรี
21. นางสาวศิริขวัญ  โสมาศรี
22. นางสาวศิรินภา  สารสิทธิ์
23. นายศิริราช  นันตะลิ
24. นางสาวศุภลักษณ์  ทองคำแสน
25. เด็กชายสถาพร  สอนสุภาพ
26. เด็กหญิงอรพรรณ  พิลาธรรม
27. เด็กหญิงอัญชุลี  ลีกระจ่าง
28. นางสาวเจนจิรา  โชติไกรรัตน์
 
1. นางกฎพร  ศิริเกษ
2. นายฉกาจ  จารีรัตน์
3. นางวราภรณ์  แสนกลาง
4. นางวิไลพร  วิรัตติยา
5. นายศรายุทธ  ภาโนมัย
6. นางสาวเยาวรัตน์  สุนทราวิรัตน์
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  คับเพียง
 
1. นายภัทรนันท์  อิงภู
 
174 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  คับเพียง
2. เด็กชายสิริวุฒิ  ยอดวงษ์กอง
 
1. นางสาวปิ่นอนงค์  รัตนวิชัย
2. นายภัทรนันท์  อิงภู