หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กลุ่ม 1
สหวิทยาเขตหลักเมือง
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ประธานกรรมการอำนวยการ  
2 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 รองประธานกรรมการอำนวยการ  
3 นายสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ  
4 นายประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการอำนวยการ  
5 นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการอำนวยการ  
6 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการอำนวยการ  
7 นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
8 นายจีรศักดิ์ ยายืน ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน กรรมการอำนวยการ  
9 นายทินกร นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการอำนวยการ  
10 นายอิทธิพล ศรีมังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการอำนวยการ  
11 นายบรรจง ปัทมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา กรรมการอำนวยการ  
12 นายสิทธิศักดิ์ สีทาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการอำนวยการ  
13 นางอาภารัตน์ ราชพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อวิทยา กรรมการอำนวยการ  
14 ว่าที่ ร.ต.บัญชา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสาวิทยา กรรมการอำนวยการ  
15 นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
16 นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการอำนวยการ  
17 นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ กรรมการอำนวยการ  
18 นายธวัชชัย วรปัสสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา กรรมการอำนวยการ  
19 นายวีระ โพธิ์ทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการอำนวยการ  
20 นายยงยุทธ ศรีหล่อเหล็ก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการอำนวยการ  
21 นางมยุรี สิงห์แก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการอำนวยการ  
22 นายอนุวัฒน์ ราชจำปี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการอำนวยการ  
23 นายพรชัย จันทะคุณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการอำนวยการ  
24 นางวนิดา น้อยมะลิวัน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการอำนวยการ  
25 นางนุชนารถ อังคะกูล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการอำนวยการ  
26 นายสิทธิศักดิ์ ชินชัยพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการอำนวยการ  
27 นายวีระ ยาคง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการอำนวยการ  
28 นางปรัศนีย์ ยุทธมานพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการอำนวยการ  
29 นางบุญญา สานุศิษย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการอำนวยการ  
30 นายศุภสวัสดิ์ พิลา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการอำนวยการ  
31 นายสวัสดี สุธรรมมา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
32 นางสาวอรวรรณ เหล่าคนค้า ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
33 นางสุดาพร พินิจมนตรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
34 นางวัชรี โสธรรมมงคล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
35 นางชลันดา ดวงไพชุม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
36 นายสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
37 นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
38 นายจีรศักดิ์ ยายืน ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
39 นายสิทธิศักดิ์ สีทาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
40 นายทินกร นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
41 นายอิทธิพล ศรีมังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
42 นายบรรจง ปัทมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
43 นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
44 นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
45 นายธวัชชัย วรปัสสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
46 ว่าที่ ร.ต.บัญชา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสาวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
47 นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
48 นางอาภารัตน์ ราชพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
49 นายธราดร นนทะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
50 นายพยุง โพธิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
51 นางสาวสมศิริ ระวิวรรณ รองผู้อำนยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
52 นางสาวพิชญาภัค สายปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
53 นายภควัต เทศน์ธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
54 นายประทัด ผาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
55 นายจิตติศักดิ์ นามวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
56 นายสมคิด เกษดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
57 นายสำเริง แก้วดวง ครูโรงเรียนธาตุพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
58 นางดุษณี นิยะโสถ ครูโรงเรียนนาอ้อวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
59 นายสุภีร์ หล้าสีดา ครูโรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
60 นายโชคชัย แร่นาค ครูโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
61 นางอัมพรทิพย์ งามประจบ ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
62 นางนวรัตน์ เกตะวันดี ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
63 นางสาวนิจวรรณ พิมคีรี ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
64 นางสาวสุดารัตน์ คันธี ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
65 นายนิติวุฒฺิ เสริมทรง ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน  
66 นายนคร เกตะวันดี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทา ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
67 นางอัมพรทิพย์ งามประจบ ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
68 นางนนท์ คำดี ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
69 นางจันทร์พร บำรุงราชหิรัณย์ ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
70 นางหัสดี ภูมิภาค ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
71 นางกฎพร ศิริเกษ ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
72 นายวิสูตร คำปัญโญ ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
73 นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรม ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
74 นายนิเวศ มิ่งมงคลเมือง ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
75 นางวงเดือน โปทาหนัก ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
76 นายสุทธิชัย แก้วพิภพ ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
77 นายนิรันดร์ วรรณปะเก ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
78 นายบันดาลสิน เสียงล้ำ ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
79 นายณัฐดนัย สีหะวงศ์ ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
80 นายอิทธิพล ศรีมังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการและดำเนินการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมฯ  
81 นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์ ครูโรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการฝ่ายพิธีการและดำเนินการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมฯ  
82 นางสาวญานิศา ผิวหยาด ครูโรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการฝ่ายพิธีการและดำเนินการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมฯ  
83 นายวรจิตร บาลลา ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายพิธีการและดำเนินการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมฯ  
84 นายประวิทย์ บุญประคอง ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการและดำเนินการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมฯ  
85 นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรม ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการและดำเนินการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมฯ  
86 นางสมร ตาระพันธ์ ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
87 นายนิติวุฒฺิ เสริมทรง ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
88 นายศิริชัย บัวกอง ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ  
89 นายไพโรจน์ ยืนสุข ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
90 นางวงเดือน จันทนา ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
91 นางสุดารัตน์ แถลงการณ์ ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
92 นางนนท์ คำดี ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
93 นายวีระศักดิ์ นามกอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายจราจร  
94 นายเอกสิทธิ์ พลซา ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร  
95 นายสุทธิชัย แก้วพิภพ ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายจราจร  
96 นายฤทธิ์ณรงค์ บือกุศล ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายจราจร  
97 นางแจ่มจิตร นนทการ ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร  
98 นางนวรัตน์ เกตะวันดี ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก  
99 นางสุภาลักษณ์ วิไลวงศ์ ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก  
100 นางปราณี แกดำ ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก  
101 นางจิราวรรณ สุรทรัพย์ ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก  
102 นางพรรณี พรมพุทธา ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก  
103 นางกัลยาณี วรรณปะเก ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก  
104 นางจีราพร เวียงทอง ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก  
105 นางดวงจันทร์ อาจศัตรู ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก  
106 นางสาวสุทิสา เทพบล ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก  
107 นางสาวอุไร โยธะคง ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก  
108 นางสาวรัตนา สุจิมงคล ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก  
109 นางลักขณา พลซา ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก  
110 นางสมร ตาระพันธ์ ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ประธานกรรมการการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
111 นายองอาจ เกตะวันดี ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
112 นางสาวนิจวรรณ พิมคีรี ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
113 นางสาวสุดารัตน์ คันธี ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
114 นายเอกพจน์ ภูสถาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
115 นางสาวศรีสุดา เลิศสมุง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
116 นางสาวนิชารี ผิวจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
117 นายนิติวุฒฺิ เสริมทรง ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการและเลขานุการการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  
118 นางอัมพรทิพย์ งามประจบ ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
119 นางสาวนิจวรรณ พิมคีรี ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
120 นางจารุวรรณ โพธิ์ชัย ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
121 นางสาวสุดารัตน์ คันธี ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
122 นางนวรัตน์ เกตะวันดี ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล  
123 นางสาวรัตนา สุจิมงคล ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล  
124 นางสาวสุทิสา เทพบล ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล  
125 นางสาวอุไร โยธะคง ครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]