หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lei1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา ยายืนโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายอนุวัต ศรีจันทาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสุธะนะ พามนตรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางสาวกมลพรรณ บุตรโสมตาโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางซึ้งฤดี นวลประเสริฐโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรี ป้องศิริโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพชราภรณ์ โสลำภาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางสาวภิญญาภัทร อินนุชิตโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
4. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางรัตตมนี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางถนอมจิตร แสงสว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรี มีบุญโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางเสาวณี อุรัญโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ผิวขมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายองออาจ พิลากุลโรงเรียนท่าลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ สิงห์แดงโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
3. นางเยี่ยมลักษณ์ เอี่ยมศิริโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางวัชรี ชินชันพงษ์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัญชลีรัตน์ ศรีวงษาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์พร บำรุงราชหิรัณย์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทรงศรี พรหมทองดีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมาลีวรรณ มินดาทองโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายองค์นาฎ ครุพินฬโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ศรีมนตรีโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางศวัสพร ปานกลางโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย แก้วมณีวัฒน์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยทิพย์ สุกใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา นาหัวนินโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ สายจันทร์โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
5. นางสาวมาลีวรรณ มินดาทองโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางทับทิม ภายศรีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวริศรา ทันหาโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางพรรณิภา น้อยตาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวกัลญา ด้วยแพงโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นายคุ้มครอง บุญช่วยโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางระวิวรรณ ภาโนชิตโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทิต อาษารินทร์โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
3. นางสาวสถิตย์พร ปัญจะขันธ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ จันทนาโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นางกมลชน กรวยทองโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางวิภาพรรณ เอกทัตรโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอภิรดี ศิริกุลโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางกฤษณา จารุรักษ์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายอัศราวุฒิ จันทร์มาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางยุพาพร พรมศิลาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนนท์ คำดีโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดาวเด่น เหลาผาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี ไกลเมืองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางปิยะนุช จิตรประเสริฐโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชุติมันต์ จินตเมธาพรพงศ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นายปกรณ์ ชมวงศ์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
7. นางวราภรณ์ ชัยวงษ์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นางอัญญารัตน์ พุทธิมาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
9. นางสุพัตรา สุวรรณสิงห์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
10. นางฉันทนา ชาวนาแปนโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนนท์ คำดีโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดาวเด่น เหลาผาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี ไกลเมืองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางปิยะนุช จิตรประเสริฐโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชุติมันต์ จินตเมธาพรพงศ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นายปกรณ์ ชมวงศ์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
7. นายศักรินทร์ ขูรีรังโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นางอัญญารัตน์ พุทธิมาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
9. นางสุพัตรา สุวรรณสิงห์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
10. นางพะยอม โปรนะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
11. นางฉันทนา ชาวนาแปนโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางจงจิต ภิญโญชีพโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ชำนาญไพรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางสุวิมล ศรียงค์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นายจำเนียร มินทะขัดโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นางปิยะนุช ฉิมพาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
7. นางสุกัญญา เกษดาโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
8. นางแจ่มจิตร นนทการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางจงจิต ภิญโญชีพโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ชำนาญไพรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางสุวิมล ศรียงค์โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นายจำเนียร มินทะขัดโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นางปิยะนุ ฉิมพาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
7. นางสุกัญญา เกษดาโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
8. นางแจ่มจิตร นนทการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางนาถนรินทร์ บุญธิมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ โพนสิมโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาพร เชียงของโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ อารยภัทรวงศ์โรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
6. นายเจษฎา อินพินิจโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
7. นายปรัชญากร ฮดมาลีโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
8. นายอุทัย เวียงธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางนาถนรินทร์ บุญธิมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ โพนสิมโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาพร เชียงของโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ อารยภัทรวงศ์โรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
6. นายเจษฎา อินพินิจโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
7. นายปรัชญากร ฮดมาลีโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
8. นายอุทัย เวียงธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางเกษราภรณ์ อุ่นท้าวโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางชนจันทร์ รายวันโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ นาคะรังษีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายสาคร ปาริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
5. นางกลียวพันธ์ ใจตรงโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นางสมใจ สิงห์คะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
7. นางสาวพัชนี พินธุวันโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
8. นายโชคชัย แร่นาคโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางสาวณัฐปานี สนิทสตรีโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางเกษราภรณ์ อุ่นท้าวโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางชนจันทร์ รายวันโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ นาคะรังสีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายสาคร ปาริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
5. นางเกลียวพันธ์ ใจตรงโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นางสมใจ สิงห์คะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
7. นางสาวพัชนี พินธุวันโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
8. นายโชคชัย แร่นาคโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางสาวณัฐปานี สนิทสตรีโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพรทิพย์ งามประจบโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรียาวรรณ จันสดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางสุมิตรา คล้างามโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นางวนิดา ใจนวนโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสุจิตรา ประภาวุฒิโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางสาวสุจารีย์ สังข์ทองโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
7. นางสาวสุพรพรรณ สาระทัศนานันท์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุภาลักษณ์ วิไลวงศ์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
9. นายทนงศักดิ์ นันทกรโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
10. นายเฉลิมพร ราศีชัยโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
11. นางสาวจิตรดา จันทรัตน์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
12. นางอำไพวรรณ สุขผุยโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
13. นางธนัชชา รามศิริโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
14. นางนิตยา แน่นอุดรโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
15. นางสาวปัทมราช พิมพ์พงษ์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
16. นางสาวอุไร พรมมาวันโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอัมพรทิพย์ งามประจบโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรียาวรรณ จันสดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางสุมิตรา คล้างามโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นางวนิดา ใจนวนโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสุจิตรา ประภาวุฒิโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางสาวสุจารีย์ สังข์ทองโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
7. นางสาวสุพรพรรณ สาระทัศนานันท์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุภาลักษณ์ วิไลวงศ์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
9. นายทนงศักดิ์ นันทกรโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
10. นางเฉลิมพร ราศรีชัยโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
11. นางสาวจิตรดา จันทรัตน์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
12. นางอำไพวรรณ สุขผุยโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
13. นางธนัชชา รามศิริโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
14. นางนิตยา แน่นอุดรโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
15. นางปัทมราช พิมพ์พงษ์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
16. นางสาวอุไร พรมมาวันโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจรินยา นาหัวนินโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลำยอง อินใยโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางนงค์จิตร พิลากุลโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวชิโรบล วรรณธะนะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นางสาวทิพสุดา อินทสอนโรงเรียนหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ หงษาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายภานุกานต์ บุดดาเหลาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นางจิราพร นิลเศรษฐ์โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
9. นางทวีพร ไชยอุตม์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
10. นางภัทรา คำสีทาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุรจิตา เศรษฐภักดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางจรินยา นาหัวนินโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลำยอง อินใยโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางนงค์จิตร พิลากุลโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวชิโรบล วรรณธะนะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นางสาวทิพสุดา อินทสอนโรงเรียนหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ หงษาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายภานุกานต์ บุดดาเหลาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นางจิราพร นิลเศรษฐ์โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
9. นางทวีพร ไชยอุตม์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
10. นางภัทรา คำสีทาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุรจิตา เศรษฐภักดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางรองรัตน์ สายจันทร์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทองใส จันทร์สว่างโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายชยพล พรมมาปีโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ ศรีกุลวงค์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ คงใจมั่นโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายถาวร พลยุทธโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางนงลักษณ์ ศิริหล้าโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางพิรุณพรรณ เต็มวงษ์โรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
9. นางสาวบุญจันทร์ ประดับศรีโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
10. นายศุภชัย ดวงคำน้อยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
11. นางสาวภัทรียา ผาจันดาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
12. นางสาววรัญญา สุนทรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางรองรัตน์ สายจันทร์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทองใส จันทร์สว่างโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายชยพล พรมมาปีโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ ศรีกุลวงค์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ คงใจมั่นโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายถาวร พลยุทธโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางนงลักษณ์ ศิริหล้าโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางพิรุณพรรณ เต็มวงษ์โรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
9. นางสาวบุญจันทร์ ประดับศรีโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
10. นายศุภชัย ดวงคาน้อยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
11. นางสาวภัทรียา ผาจันดาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
12. นางสาววรัญญา สุนทรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางโสภาพรรณ โพธิ์ทองโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายภูสิทธิ์ จันทนาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุทธินี แร่นาคโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางจิภาดา ดวงท้าวเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ นามกองโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
6. นางสาวดารณี ไชยเวชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นางสุพัตรา ไชยจันหอมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
8. นางนรินทร์ สีคำโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
9. นางจารุวรรณ โพธิ์ชัยโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภาพรรณ โพธิ์ทองโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายภูสิทธิ์ จันทนาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุทธินี แร่นาคโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางจิภาดา ดวงท้าวเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ นามกองโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
6. นางสาวดารณี ไชยเวชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นางสุพัตรา ไชยจันหอมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
8. นางนรินทร์ สีคำโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
9. นางจารุวรรณ โพธิ์ชัยโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพิชิต ดาวงษาโรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา โยวะโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชณี หยินอยู่โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวโสภาพร ทะโพนชัยโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสุภาลักษณ์ วิไลวงศ์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นางสาวนิจวรรณ พิมคีรีโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
7. นางสาวปรียาดา เพชรเวียงโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุภาพร พิเมยโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
9. นางวลัยพรรณ สุวรรณชาติธนดีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพิชิต ดาวงษาโรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา โยวะโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชณี หยินอยู่โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวโสภาพร ทะโพนชัยโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสุภาลักษณ์ วิไลวงศ์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นางสาวนิจวรรณ พิมคีรีโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
7. นางสาวปรียาดา เพชรเวียงโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุภาพร พิเมยโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
9. นางวลัยพรรณ สุวรรณชาติธนดีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายราตรี จันทะมลโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกำพล สุวรรณโคตรโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายวิฑูรย์ สุระอุดรโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสนอง รุ่งเรืองโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายศรสนั่น นนทีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายราตรี จันทะมลโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกำพล สุวรรณโคตรโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายวิฑูรย์ สุระอุดรโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสนอง รุ่งเรืองโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายศรสนั่น นนทีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ดวงคำน้อยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายเทพฤทธิ์ สุเภาแสนโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายปฏิณญา โคตรวงศ์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสาวปิยะธิดา ศรีบุรินทร์โรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ดวงคำน้อยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายเทพฤทธิ์ สุเภาแสนโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายปฏิณญา โคตรวงศ์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสาวปิยะธิดา ศรีบุรินทร์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรชนิตว์ อินทะผิวโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพรรณ บุญพรมโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนทรี ศิริสวัสดิ์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางณราพร โรจนกุลโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุทธิวรรณ นาสินส่งโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายปรีชา น้ำนนท์โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกฤศนรัตน์ พุทธเสนโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพวรรณ โคตรมหาโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ธรรมรังษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายจิราวิชช์ บุญนัยน์รัตน์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นางทัศนีย์ ศรพรหมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกฎพร ศิริเกษโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
2. นางเรี่ยมศรี ดอนนอกโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ จารุรักษ์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ แสนใจวุฒิโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายมนตรี ผ่านสุขโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายจารุวร สาระทัศนานนท์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจันทร์หลา นิวงษาโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
3. นายอุไทย โกยชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. ดร.สุมณฑา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรจนา โพธิสมพรโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายจิตรกร เทมียะโกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุญพามา ดาวังปาโรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภานุมาศ ดีบุรีโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นางสมศรี ประเศรษฐสุตโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นางใจทิพย์ พานทองโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววรนาฏ สอนพรมโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพีระพร กำเดชโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางบรรจง บุญชูโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายจันทร์หลา นิวงษาโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
5. นางบัวสวรรค์ จันทะแพนโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนภาพร พันธุ์คำเกิดโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
2. นายอุทัยวัลย์ จันทะคำแพงโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางธัญวลัย แสงอาทิตย์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพยูรณี ตันมิ่งโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางมารศรี ยืนสุขโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา กองมณีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางวิไลพร วิรัตติยาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรมิตา อินหันต์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุรินทร์ คำครูโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ บุญงามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชนม์นิภา สายจันทร์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายเศรษฐ์ คุณทาบุตรโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นายเอกสิทธิ์ พลชาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ บุญผ่องศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสกาวเดือน ควันไชยโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิวัฒน์ ประสมทรัพย์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธีระศักดิ์ ขานอยู่โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ บุญผ่องศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสกาวเดือน ควันไชยโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิวัฒน์ ประสมทรัพย์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธีระศักดิ์ ขานอยู่โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิสูตร คำปัญโญโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกำจร นชมาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายทวีป วิชาราชโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นายกงจักร มีมูลโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นายชัยเวช สุวรรณวงษ์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวิสูตร คำปัญโญโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยเวช สุวรรณวงษ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
3. นายกำจร นุชมาโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
4. นายทวีป วิชาราชโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
5. นายกงจักร มีมูลโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางพัชรี จันทร์ดาบุญโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางหนูอร โคตรชนะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นางลิสา อาจทองโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางพัชรี จันทร์ดาบุญโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
2. นางหนูอร โคตรชนะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นางลิสา อาจทองโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ บุพศิริโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี ประกอบกูลโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ บุพศิริโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี ประกอบกูลโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายหวัน แสนใจวุฒิโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีโยธี ไชยคีนีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางสุภูษณี พรมกัลยาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายหวัน แสนใจวุฒิโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีโยธี ไชยคีนีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางสุภูษณี พรมกัลยาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายหวัน แสนใจวุฒิโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีโยธี แสนใจวุฒิโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางสุภูษณี พรมกัลยาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจินดา หล้าพันธ์โรงเรียนธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ พลฤทธิ์โรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ โกสูงเนินโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ พรมภักดิ์โรงเรียนท่าลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ เมฆศรีโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกังสดาล รามศิริโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ พรมภักดิ์โรงเรียนท่าลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ เมฆศรีโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกังสดาล รามศิริโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอำนวย ลือเดชโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร อินสำราญโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นายพลชัย แก้วยาศรีโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายอำนวย ลือเดชโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร อินสำราญโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นายพลชัย แก้วยาศรีโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอริศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอริศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอริศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอริศรา วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอริศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอริศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอริศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอริศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอริศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอริศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอริศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอริศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนันพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนันพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิชช์ บุญตาระวะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนันพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนันพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์ บุตตาระวะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนันพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นายนายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์ บุตตาระวะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนันพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์ บุตตาระวะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนันพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางน้าทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนันพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางน้าทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนันพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางน้าทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนันพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางน้าทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนันพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางน้าทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนันพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางน้าทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนันพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางน้าทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนันพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางน้าทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนันพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางน้าทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนันพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางน้าทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนันพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางน้าทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนันพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีภูธรโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ แสนกลางโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ แสนกลางโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวราภรณ์ แสนกลางโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวราภรณ์ แสนกลางโรงเรียนนาด้วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ แสนกลางโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ แสนกลางโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ แสนกลางโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ แสนกลางโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสวัสดี สุธรรมมาศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ภาโนมัยโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางวงเดือน โปทาหนักโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสวัสดี สุธรรมมาศึกษานิเทศก์ สพม.13ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ภาโนมัยโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางวงเดือน โปทาหนักโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณี วรรณปะเกโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินดาภา ชัยโยแสงโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์พิพัฒน์ เพชรพิชัยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นายนพดล ช่วยบุดดาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์ฐิศาภรณ์ ไป่ทาฟองโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี วรรณปะเกโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินดาภา ชัยโยแสงโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์พิพัฒน์ เพชรพิชัยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นายนพดล ช่วยบุดดาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์ฐิศาภรณ์ ไป่ทาฟองโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางดอกไม้ ปัญจวุฒิวงศ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรุตติ์ ใจเที่ยงโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายสุวรรณ ธนะบุตรโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นายดิศพล นาคเสนโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายพวงพันธ์ จันทนาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางดอกไม้ ปัญจวุฒิวงศ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรุตติ์ ใจเที่ยงโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายสุวรรณ ธนะบุตรโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นายดิศพล นาคเสนโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายพวงพันธ์ จันทนาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเย็นจิตร คำครูโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิ่นทอง มงคลวัจน์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอรสิริลภัสร์ เศรษฐบุปผาโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางปิ่นแก้ว แก้วพินิจโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางพรรณี พรมพุทธาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเย็นจิตร คำครูโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิ่นทอง มงคลวัจน์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางอรสิริลภัสร์ เศรษฐบุปผาโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายปิ่นแก้ว แก้วพินิจโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางพรรณี พรมพุทธาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางปรารถนา โพธิ์ทองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบงกฎ ตันฑะกูลโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายนิเวศ มิ่งมงคลเมืองโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นายสุริยา ชาวน้ำปาดโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นางอัญชลี เหมือนสนิทโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางปรารถนา โพธิ์ทองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบงกฎ ตันฑะกูลโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายนิเวศ มิ่งมงคลเมืองโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นายสุริยา ชาวน้ำปาดโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นางอัญชลี เหมือนสนิทโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางรพีพรรณ ชีพพานิชโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พรมภักดิ์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางวิรดา วงษ์ลาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพจน์ มูลถวินโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหยาดฟ้า วิชาพรโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ วิเชียรโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจิราวรรณ สุรทรัพย์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัล ลิ้มปรารถนาศักดิ์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว แก้วพินิจโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจิราวรรณ สุรทรัพย์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัล ลิ้มปรารถนาศักดิ์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว แก้วพินิจโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางบุญเสริม จักรไชยโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วงษ์เวชโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางลักขณา พลซาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางบุญเสริม จักรไชยโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วงษ์เวชโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางลักขณา พลซาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายบุญเสริม จักรไชยโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วงษ์เวชโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางลักขณา พลซาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายบุญเสริม จักรไชยโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วงษ์เวชโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางลักขณา พลซาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสายพิณ ศรีสมจักรโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร มิ่งมงคลเมืองโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายวีระพล ไป่ทาฟองโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางนันทิยา จันทิลาโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นางพรทิพย์ อามาตรมุลตรีโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสายพิณ ศรีสมจักรโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร มิ่งมงคลเมืองโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายวีระพล ไป่ทาฟองโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางนันทิยา จันทิลาโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นางพรทิพย์ อามาตรมุลตรีโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางศิรินันท์ จุลกาญจน์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภาวีนี พรมโครตค้าโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิติวุฒิ เสริมทรงโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา มาแสนจันทร์โรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร วอหาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางสาวนิรันรัตน์ สุภาษิโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา มาแสนจันทร์โรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร วอหาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางสาวนิรันรัตน์ สุภาษิโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายวัชระ บุญมีโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ วาปีโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายวัชระ บุญมีโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ วาปีโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพรพิศ อิ่มเอิบโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา บูรณเวชโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสิงหา วิชัยโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสมร ตาระพันธ์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ไชยโชคโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา ศรีสร้อยโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายองอาจ เกตะวันดีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกชพร มณีพงษ์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายทวิวัฒน์ น้อยบุดดีโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายองอาจ เกตะวันดีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกชพร มณีพงษ์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายทวิวัฒน์ น้อยบุดดีโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาววิภาวี วีระสุโขโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา หาดนิลโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นายพิทยา พรหมปัญญาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ วาปีโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางกชพร มณีพงษ์โรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายมนตรี เจดีย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิติวุฒิ เสริมทรงโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางกชพร มณีพงษ์โรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายมนตรี เจดีย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิติวุฒิ เสริมทรงโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายพิษณุวัชร สวัสดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นายกีรติ มูลเมืองโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ กัลยาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายบัณทิต เหมือดอดทนโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายบัณทิต เหมือดอดทนโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายบัณทิต เหมือดอดทนโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายบัณทิต เหมือดอดทนโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายบัณทิต เหมือดอดทนโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางหัสดี ภูมิภาคโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเฉลียว ปัทมาลัยโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางน้ำริน รัตนสีหาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ นามนนท์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางเพียงกาญจน์ พรามนิลโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางวารุณี ประฮาดไชยโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
7. นางดุษณีย์ นิยะโมสถโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นางรัศมี กามลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
9. นางขวัญเรือน นิกรสุขโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางหัสดี ภูมิภาคโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางน้ำริน รัตนสีหาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นามนนท์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางเพียงกาญจน์ พรามนิลโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นางวารุณี ประฮาดไชยโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นางดุษณีย์ นิยะโมสถโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
7. นางรัศมี กามลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
8. นางนางขวัญเรือน นิกรสุขโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
9. นางเฉลียว ปัทมาลัยโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางศกุุนตลา เอื้อประเสริฐโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงค์นุช พุทธมาตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางขวัญหล้า ผาหอมสุขโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางวรารัตน์ แดนดีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นายสุพันธ์ เนสุสินธุโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นางนพมาศ ไทยภักดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายทรรศกร วงจันทร์โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวปราญชรี นนตรีโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
9. นางสุดารัตน์ แถลงการณ์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางศกุุนตลา เอื้อประเสริฐโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงค์นุช พุทธมาตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางขวัญหล้า ผาหอมสุขโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางวรารัตน์ แดนดีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นายสุพันธ์ เนสุสินธุโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นางนพมาศ ไทยภักดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายทรรศกร วงศ์จันทร์โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวปราญชรี นนตรีโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
9. นางสุดารัตน์ แถลงการณ์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางเสาวภาคย์ บุญชิตโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิริไพบูลย์ ชัยโยแสงโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางจริยา ศรีขันซ้ายโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ฆ้องคำโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
5. นางสาววิมลมาลย์ แก้ววิมลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
6. นางนงค์นุช พุทธมาตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณัฐชนก ชัยศรีโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
8. นายถนัด นนทะปะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางเสาวภาคย์ บุญชิตโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิริไพบูลย์ ชัยโยแสงโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางจริยา ศรีขันซ้ายโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ฆ้องคำโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
5. นางสาววิมลมาลย์ แก้ววิมลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
6. นางนงค์นุช พุทธมาตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณัชนก ไชยศรีโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
8. นายถนัด นนทะปะโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวิลาสินี อ้วนคำโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ ธนิกกุลโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริชัย บัวกองโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ยาบุษดีโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางเพ็ญแข จันทนาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางวิลาสินี อ้วนคำโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ ธนิกกุลโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริชัย บัวกองโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ยาบุษดีโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นางเพ็ญแข จันทนาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ สุระอดรโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช สิงห์สถิตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางน้ำผึ้ง ใจศิริโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
4. นางศุภมาส โสวรรณาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
5. นางสาวพนิดา แช่ลิ้มโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพลอยนภัส ไสยโยธาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
7. นางวงเดือน จันทนาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ สุระอดรโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช สิงห์สถิตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางน้ำผึ้ง ใจศิริโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
4. นางศุภมาส โสวรรณาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
5. นางสาวพนิดา แช่ลิ้มโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพลอยนภัส ไสยโยธาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
7. นางวงเดือน จันทนาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนทร จันทะวงษ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.John Brettโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุรีย์มาศ บุญลือโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพนิดา กุลเทียนประดิษฐ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissYu Meiranโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. MissDong Yueโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. MissGao Feiโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. MissChen Beileiโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. MissQi Xuefeiโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
7. นางจุรณี อ้นคงโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางพนิดา กุลเทียนประดิษฐ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissYu Meiranโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. MissDong Yueโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. MissGao Feiโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. MissChen Beileiโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. MissQi Xuefeiโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
7. นางจุรณี อ้นคงโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติมา ศิริขันธ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวฐิติมา ศิริขันธ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสารภี เหลืองสุวรรณโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปนิก สิทธิโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางจันสุด บุถตรมาตย์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางบังอร พรมมาปีโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายดนัย รัตนะโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
6. นางวารุณี ประฮาดไชยโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ วชรมงคลสินโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสารภี เหลืองสุวรรณโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปนิก สิทธิโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางจันสุด บุตรมาตย์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางบังอร พรมมาปีโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายดนัย รัตนะโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
6. นางวารุณี ประฮาดไชยโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ วชรมงคลสินโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา สุขผุยโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ เหมือนสนิทโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ งามสวัสดิ์โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นายอดิศักด์ ลีกระจ่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นางพูลสิน คัมภ์บุญยอโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ดา สุขผุยโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ เหมือนสนิทโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ งามสวัสดิ์โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นายอดิศักด์ ลีกระจ่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายพูลสิน คัมภ์บุญยอโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายลขิต แก้วสีแดงโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภัทร สุขผุยโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา กองมณีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายบัวแวว โครตนรินทร์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย พิมพ์ศรีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางนัยนา ยิ้มชื่นโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายสยาม พรมกัลยาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายบัวแวว โครตนรินทร์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย พิมพ์ศรีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางนัยนา ยิ้มชื่นโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายสยาม พรมกัลยาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไพวรรณ บุญเย็นโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน โปทาหนักโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายอนุวัต ศรีจันทาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางพรรณิภา น้อยตาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสาวอัญชลีรัตน์ ศรีวงษาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางไพวรรณ บุญเย็นโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน โปทาหนักโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายอนุวัต ศรีจันทาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางพรรณิภา น้อยตาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสาวอัญชลีรัตน์ ศรีวงษาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางไพวรรณ บุญเย็นโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน โปทาหนักโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายอนุวัตร ศรีจันทาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางพรรณิภา น้อยตาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสาวอัญชลีรัตน์ ศรีวงษาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางไพวรรณ บุญเย็นโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน โปทาหนักโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายอนุวัต ศรีจันทาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางพรรณิภา น้อยภาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางอัญชลีรัตน์ ศรีวงษาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางปิยนุช สิงห์สถิตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชนก ชัยศรีโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาววิรัลพัชร บุตรจันทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางนางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นางบังอร พรมมาปีโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางนงลักษณ์ ประจันตะเสนโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ วัชรมงคลสินโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางปิยนุช สิงห์สถิตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชนก ชัยศรีโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาววิรัลพัชร บุตรจันทร์ถโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นางบังอร พรมมาปีโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางนงลักษณ์ ประจันตะเสนโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ วัชรมงคลสินโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศิริ พสิษฐ์เนาวกุลโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ศรีรักษาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางนิตยา พรหมรักษาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี มหาพรหมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นางจิรกานต์ พรมไตรโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นางเกวิกา ภูมิดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
7. นางรุจิรา ลือเดชโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศิริ พสิษฐ์เนาวกุลโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ศรีรักษาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางนิตยา พรหมรักษาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี มหาพรหมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นางจิรกานต์ พรมไตรโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นางเกวิกา ภูมิดีโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
7. นางรุจิรา ลือเดชโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สารเงินโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน โปทาหนักโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางณัฐกานต์ วันณาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางจันทร์พร บำรุงราชหิรัณย์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ สารเงินโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน โปทาหนักโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางณัฐกานต์ วันณาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางจันทร์พร บำรุงราชหิรัณย์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา วัชราคมโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอไนท์ แน่นอุดรโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิเชษฐ์ โพนสิมโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวสิริรัตน์ แก้วสมบัติโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ นาคะรังสีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสุธิดา วัชราคมโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอไนท์ แน่นอุดรโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ โพนสิมโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวสิริรัตน์ แก้วสมบัติโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ นาคะรังสีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ มูลจันทร์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายฉกาจ จารีรัตน์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นายว่าที่ร้อยตรี โยธี ไชยคีนีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ มูลจันทร์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายฉกาจ จารีรัตน์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายว่าที่ร้อยตรี โยธี ไชยคีนีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉกาจ จารีรัตน์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายว่าที่ร้อยตรี โยธี ไชยคีนีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ มูลจันทร์โรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ มูลจันทร์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายฉกาจ จารีรัตน์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีโยธี ไชยคีนีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ มูลจันทร์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายฉกาจ จารีรัตน์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายว่าที่ร้อยตรี โยธี ไชยคีนีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวันศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ จันทร์สว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวนลิตา จำปาศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิศักดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัตนา ทิพนนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายนวพัตร นิลโชติศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]