หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กลุ่ม 1
สหวิทยาเขตหลักเมือง
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการภาษาไทย 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการภาษาไทย 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ม.1/4 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212-213 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา หน้าอาคาร3 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร3 ม.1/3 ห้อง สารสนเทศ 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ห้อง งอาเซียน 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง com1 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ห้อง สมุด 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารธรรมสถาน 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร2 ห้อง ม.2/3 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร2 ห้อง ม.2/3 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง เคมี 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ฟิสิกส์ 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารศิลปะ 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารศิลปะ 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารศิลปะ 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารศิลปะ 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารศิลปะ 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารศิลปะ 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 10 ต.ค. 2556 10..00-12.00
8 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 10 ต.ค. 2556 10.00-12.00
9 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 10 ต.ค. 2556 10.00-12.00
10 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 10 ต.ค. 2556 10.00-12.00
11 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 10 ต.ค. 2556 09.00-10.00
12 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 10 ต.ค. 2556 09.00-10.00
13 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 10 ต.ค. 2556 10.00-12.00
14 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 10 ต.ค. 2556 10.00-12.00
15 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 10 ต.ค. 2556 10.00-12.00
16 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 10 ต.ค. 2556 10.00-12.00
17 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 10 ต.ค. 2556 10.00-12.00
18 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 10 ต.ค. 2556 10.00-12.00
19 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 10 ต.ค. 2556 10.00-16.00
20 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 10 ต.ค. 2556 10.00-12.00
21 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 10 ต.ค. 2556 10.00-12.00
22 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 10 ต.ค. 2556 10.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เต๊นท์1 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เต๊นท์1 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เต๊นท์3 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เต๊นท์4 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เต๊นท์5 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เต๊นท์5 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
10 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง TOT IT School 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
11 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
13 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 10 ต.ค. 2556 09.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ห้อง สารสนเทศ 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 ห้อง แนะแนว 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 ห้อง แนะแนว 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา หน้าอาคาร3 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา หน้าอาคาร3 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 ห้อง 5/5 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ห้องจริยธรรม 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ห้องจริยธรรม 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ห้อง 1/1 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ห้อง 1/2 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ห้องอาเซียน 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ห้องอาเซียน 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
10 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ห้องสมุด 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
11 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ห้องสมุด 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
12 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 ห้อง1/5 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 ห้อง 1/4 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 636 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 10 ต.ค. 2556 14.00-16.00
2 637 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 10 ต.ค. 2556 14.00-16.00
3 638 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 10 ต.ค. 2556 14.00-16.00
4 639 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 10 ต.ค. 2556 14.00-16.00
5 640 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]