หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กลุ่ม 1
สหวิทยาเขตหลักเมือง
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ม.1/4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ม.1/4 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการภาษาไทย 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการภาษาไทย 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212-213 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา หน้าอาคาร3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา หน้าอาคาร3 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ห้อง สารสนเทศ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาเซียน 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 9 ต.ค. 2556 13.0-16.00
4 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 9 ต.ค. 2556 13.0-16.00
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ห้อง สมุด 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคารธรรมสถาน 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารชั่วคราว ห้อง จริยธรรม 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารศิลปะ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารศิลปะ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารศิลปะ 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารศิลปะ 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารศิลปะ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารศิลปะ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารศิลปะ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 10.00-12.00
9 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 10.00-12.00
10 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 10.00-12.00
11 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 10.00-12.00
12 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 10.00-12.00
13 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 10.00-12.00
14 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 10.00-12.00
15 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 10.00-12.00
16 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 10.00-12.00
17 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 10.00-12.00
18 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 10.00-12.00
19 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 10.00-12.00
20 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 10.00-12.00
21 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 9 ต.ค. 2556 10.00-12.00
22 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
23 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
24 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
25 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
26 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
27 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
28 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
29 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
30 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
31 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
32 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
33 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
34 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
35 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดมแสด 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
36 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
37 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
38 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
39 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
40 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
41 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
42 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
43 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
44 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาเซียน 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
45 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาเซียน 9 ต.ค. 2556 14.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ห้องปิงปอง 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ห้องปิงปอง 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ห้องปิงปอง 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ห้องปิงอง 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เต๊นท์3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เต๊นท์4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เต๊นท์2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เต๊นท์2 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
9 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เต๊นท์5 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เต๊นท์5 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
11 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เต๊นท์3 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
12 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เต๊นท์4 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
13 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง TOT IT School 9 ต.ค. 2556 09.00-14.00
14 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 9 ต.ค. 2556 09.00-14.00
15 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 9 ต.ค. 2556 09.00-14.00
16 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
17 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
18 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
19 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
20 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยพิทยาคม 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
21 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ห้อง สารสนเทศ 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 ห้อง แนะแนว 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 ห้อง แนะแนว 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 ห้อง แนะแนว 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 ห้อง แนะแนว 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 ห้อง แนะแนว 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 ห้อง 5/5 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร1 ห้องแนะแนว 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ห้องสมุด 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
4 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ห้องสมุด 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร3 ด้านหน้า 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคาร3 ด้านหน้า 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 182 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารเรียนร่วม ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนร่วม 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 231 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาคารเรียนร่วม ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนร่วม 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]