รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24... กลุ่ม 1 , กลุ่ม 2 , กลุ่ม 3......
ณ สพม.24 ..............
ระหว่าง วันที่ ................ เด

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวอภัสนันท์  โคตรุชัย
 
1. นางลักขณา  อัฐนาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวธนภรณ์  ทองหอม
 
1. นางเกษรินทร์  ดลอารมณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวยุพา  สุภาพงษ์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  บุษมงคล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงวิทยาคาร 1. นางสาวพิริยา  ไวสู้ศึก
 
1. นางสุชีรา  กันอุปัทว์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  หมอนทอง
 
1. นางประภาพร  คลังบุญครอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  จารุสานต์
 
1. นางปภาดา  จันทะยุทธ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายวัสพล  ไชยผา
 
1. นางอรสา  ศรีเวียง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวสุภัทรา  สารพันธ์
 
1. นางอรสา  ศรีเวียง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวอรอนงค์  โคตมูล
2. นางสาวเอมอร  อำไพศรี
 
1. นางเอมอร  โพสาราช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายชัยชนะ  แสนสร้อย
2. นายชัยณรงค์  สะเทือนไพร
 
1. นายทำเนียบ  คะอังกุ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นางสาวชนุตพร  จิตจง
 
1. นางสาวฑิฆัมพร   ดวงภูเมฆ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงวิทยาคาร 1. นายรัฐศักดิ์  ฟุ้งกลิ่น
 
1. นางวันเพ็ญ  ถวิลการ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวจารีรัตน์  ผาลาเลิศ
2. นางสาวพัชราพร  ไชยขันธุ์
3. นางสาวสุดารัตน์  บุษมงคล
 
1. นางวรินทร  หงษ์อุดร
2. นางสุมนา  มุกดาใส
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  เรืองศรี
2. นายก่อกุศล  อินธิแสน
3. นางสาวสุธิการ์  ไพบูลย์
 
1. นายประยงค์  จันทยุทธ
2. นางอัญญาภร  จันทยุทธ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงณธิพร  ราชติกา
2. เด็กหญิงอารียา  ภูมิรินทร์
3. เด็กหญิงอุไลลักษณ์  โพคะวัฒน์
 
1. นางนริศรา  โพนเฉลียว
2. นางสุนิจ  วิลาศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  ใยสีมา
2. นางสาวธัญญาวดี  ศิริกุล
3. นายสหภาพ  สุระเสียง
 
1. นายจิระเดช  แก้วกัณหา
2. นายโกวิท  บูรพาพรพันธ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายชลณกฤษ  ดวงจันทร์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  อรรถประจง
 
1. นายประสงค์  เทียบจันทึก
2. นางวันธะนา  ปัญญพิมพ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. นายนรินทร์  ปัญญา
2. นายอภิสิทธิ์  แจ่มพงษ์
 
1. นายจักรพงษ์  ตาลศรี
2. นายสุวิทย์  สังข์ชาตรี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  ธรรมประชา
 
1. นางสาวลัดดา  คำภิรมย์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายธนพัฒน์  ปัญจิต
 
1. นางอัญญาภร  จันทยุทธ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงทัสยาภรณ์  ไทยทะนุ
2. เด็กหญิงวัลยา  ผาชาตา
3. เด็กหญิงเภานภา  ศรีประไหม
 
1. นางนันทา  มีฤทธิ์
2. นางนุชนภา  ชาแสน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.75 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายนเรนฤทธิ์  พิมพ์แก้ว
2. นายพิพัฒน์พงศ์  ไชยทองศรี
3. นางสาวแพรวนภา  แก้วกุก
 
1. นายบุญชัย  ไกรวรรณ
2. นางหฤทัย  นวลบัตร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทร์คำลอย
2. เด็กหญิงพัชรพร  จำนงจิต
3. เด็กหญิงพิชญา  ยุระชัย
 
1. นางศิริมา  ดอนแสง
2. นางสาวสุริสา  ไวแสน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวกัญญาพัชร  เรืองบุตร
2. นางสาวชนกนันท์  สุขรี
3. นายสิรวิชญ์  หอมหวล
 
1. นางคิณธนา  พุ่มศรี
2. นางสาลิกา  เจริญชาติ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวพัทธีรา  สงวนกลิ่น
2. นางสาวยลดา  ภูศรีโสม
3. นางสาวสาธิยา  กมลภพ
 
1. นางณิชากร  สงวนกลิ่น
2. นางพรพิมล  เฉลิมชาติ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายกฤษณะ  สุทธศรี
2. นางสาวนันณภัชรณ์  ศรีหนองแสง
3. นางสาวพิชญานิน  กองวงษา
 
1. นายกิตติกร  ศรีนัครินทร์
2. นางสาวขนิษฐา  ชัยศีลา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาพร  คำไสว
2. เด็กหญิงศศิพร  กุลพันธ์
3. เด็กหญิงสรัลญภัทร์  ยะณะโชติ
 
1. นางสาวรจนา  บุญสาร
2. นางศิริมา  ดอนแสง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวประภัสรา  เนื่องขันตรี
2. นางสาวผกาวรรณ  ยาสมุทร
3. นางสาวสุพรรณษา  ตันศิริเลิศ
 
1. นางพรพิมล  เฉลิมชาติ
2. นางวราภรณ์  ยนต์ชัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวธิติมา  เทียบถึง
2. เด็กหญิงอรทัย  แก้วบุญใส
 
1. นางณิชากร  สงวนกลิ่น
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นายอรรถพล  บัวทรัพย์
2. นายอัสมา  คุณพระเมือง
 
1. นางทัศนีย์  หน่อสีดา
2. นางศุณัญญา  โคตรพัฒน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. เด็กชายชินวัฒน์  วงศ์อ้าย
2. เด็กชายสุรศักดิ์  นันเชียงเครือ
 
1. นายวชิรวิทย์  รัตนสีหภูมิ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ขจรพล
2. เด็กชายพงษ์ฐกร  เทียบจันทึก
 
1. นายเดชศักดา  เทศารินทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวกันติมาภรณ์  เสนาลอย
2. นายภาสกร  แสงกล้า
3. นางสาวเกศินี  ยิ่งเลิศ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
2. นางสาวพันทิวา  แพ่งดิษฐ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  ทรงคะรักษ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชินบุตร
3. เด็กหญิงสุนิตา  อรัญเสนาะ
4. เด็กหญิงเชาวริน  ชะริชน
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  เถาเมฆ
 
1. นายชาติชาย  ศรีวรสาร
2. นายอาคม  วิชัยศร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  แท่นจันทร์
2. นางสาวชญานิน  พรมคำบุตร
3. นางสาวอัมพร  พันทะลี
4. นางสาวอินธุอร  คำไชโย
5. นางสาวเกศรา  แท่นจันทร์
 
1. นางสาววัชนี  อ่อนเขียว
2. นายโกวิทย์  มีตา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นางสาวจริญญา  รังหอม
2. นางสาวประกายแก้ว  รังกลิ่น
3. นางสาวมลธการ  ไพบูลย์
4. นางสาวรุจิรา  การักษา
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  ไวแพน
 
1. นางนิตยา  ตรัสศรี
2. นางนิวาวรรณ   ศรีประไหม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวจริยา  ปรึกไธสง
2. นายณัฐศรันย์  บุญเรืองจักร
3. นางสาวศิริพร  จากมา
4. นายอภินันท์  การสวน
5. นางสาวเพ็ญนภา  โยธาฤทธิ์
 
1. นายมาพิชิต  วรสาร
2. นางสาวเมตตา  ผาละกัน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกฤษดา  โนวะ
2. นางสาวกัญญารัตน์  บุตรผา
3. นายนวพล  แสนปากดี
4. นายภิเษก  วิไลรัตน์
5. นายวรุฒ  ศรีดาว
 
1. นางสาวเมตตา  ผาละกัน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงดารุณี  สกุลโพน
 
1. นางสาวดวงสมร  อัฐนาค
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวอินทิวา  จันทะโสต
 
1. นายวิมล  ปัญญพิมพ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ภูสนิท
2. นางสาวชลลดา  ชะโยปัน
 
1. นางประดับศิลป์  อินทร์พรหม
2. นางสาวสุภาพร  ภูนาโคก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายธณาวุธ   นามมันทะ
2. นางสาวเกศสุดา  อินทร์จันดา
 
1. นางนงนุช  มีตา
2. นางสาวอาริสา  ผิวขำ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกรวิทย์  จงมีสัตย์
2. นางสาวกิตติมา  ทานนท์
3. นางสาวชไมพร  ผลชื่น
4. นางสาวตรีรัตน์  ดวงวิสุย
5. นางสาวนภาพร  มีวงษ์
6. นางสาวมนัสนันท์  สันหะ
7. นางสาวรจนา  เขจรรักษ์
8. นางสาวหัตยา  จรนามน
9. นางสาวอภิญญา  โคตะวินนท์
10. นางสาวเพ็ญนจันทร์  คำภิรมย์
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีวรสาร
2. นายประยูร  จริตน้อม
3. นายพจกร  แจ่มสุวรรณ์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  สารจันทร์
2. เด็กหญิงกาญจนา  บอนคำ
3. เด็กหญิงกิตติยา  พูลสุทธิ์
 
1. นางณิชากร  สงวนกลิ่น
2. นายวีระศักดิ์  คิสาลัง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นางสาวสุจิตรา  สีจำปา
2. นายอนุชา  บุญเลิศ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญอาษา
 
1. นางรัดดา  สว่างวงค์
2. นายศราวุธ  กุดแถลง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวธัญญารัตน์  สันวิลาศ
2. นายวัสพล  ไชยผา
 
1. นายคมสันติ์  หาระทา
2. นายเจริญ  โทไข่ษร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวดลยา  ปิ่นเมือง
2. นายสงกรานต์  ปัณะกา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โปสาวาท
2. นายประกาศิต  ฉายจรัส
 
48 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงศวรรยา  แสงงาม
 
1. นางสาวนารีรัตน์  มีนะถา
 
49 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวนรารัตน์  รินทราช
 
1. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
 
50 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวเยาวเรศ  ซ่ำศาสตร์
 
1. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายวีระยุทธ์  ดุพงษ์
 
1. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
 
52 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายอภิธนา  ศรมณี
 
1. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวสุมลทา  ภูเต้านิล
 
1. นางสาวนารีรัตน์  มีนะถา
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวพุธธิดา  บงแก้ว
 
1. นางสาวนารีรัตน์  มีนะถา
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวทาริกา  ผิลนิล
 
1. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
56 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณภิรม  นามนิตย์
2. เด็กหญิงอิสรียา  นามปัญหา
 
1. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
2. นางสาวนารีรัตน์  มีนะถา
 
57 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายสิทธิชัย  มะนิสสา
 
1. นายศราวุธ  ศรีสวัสดิ์
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายวัชระ  สุมุลละ
 
1. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
 
59 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กหญิงมาลิสา  มาตรวืเศษ
2. นางสาววิไลวรรณ  ผลพฤติ
3. นางสาวสุภัทรณา  คุ้มบัว
 
1. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายนาวิน  กั้ววงษ์
2. นางสาวนิสากร  กลมเปลือย
3. นายอนุพงษ์  วงษ์แก้ว
 
1. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายอดิศักดิ์  บุญปลอด
 
1. นางสุวรา  อุทโท
 
62 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวศุภรัศมิ์  อุทโท
 
1. นางสุวรา  อุทโท
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวพักตร์พิมล  บุราณเดช
 
1. นายบรรลุศิลป์  ภูมิสิทธิ์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายทศพร  เสียงดัง
 
1. นายบรรลุศิลป์  ภูมิสิทธิ์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  มองเพชร
2. นางสาวกมลวรรณ  คนหาญ
3. เด็กชายคณุตม์  ถาวงษ์กลาง
4. นางสาวณัฐชานิศร์  ปภาภัทร์อิสรา
5. นางสาวธนัชชา  ไวแสน
6. นางสาวธิตินันท์  นาคสุวรรณ
7. นางสาวธิติยา  ชำนิไกร
8. เด็กชายนันทวัฒน์  จรัสแผ้ว
9. นางสาวบุษยา  กานานนท์
10. นางสาวมัลลิการ  ดอนพิลา
11. นางสาวรชนีกร  ใจคง
12. เด็กชายวัชรพล  จันทะพล
13. นางสาววัชรีภรณ์  สุลำนาจ
14. นางสาวศศิมาภรณ์  ขันธะโฮม
15. นางสาวศุทธหทัย  สุทธิประภา
16. นางสาวศุภรัศมิ์  อุทโท
17. เด็กชายสุวิศิษฏ์  นำภา
18. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญปลอด
19. นางสาวอภิญญา  จันหาญ
20. นางสาวเจนจิรา  แหขุนทด
21. เด็กชายเฉลิมชัย  มาหา
 
1. นางคเณศ  นนทารักษ์
2. นายทรงฤทธิ์  บุญบันดาล
3. นายนิวัตร  เครือศรี
4. นายสุดสาคร  พลกล้า
5. นางสุวรา  อุทโท
6. นายอภิชาติ  เลณะสวัสดิ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกนกพร  เสียงล้ำ
2. นางสาวกรรณิการ์  ปัททุม
3. นางสาวกวินนา  อุคำพันธุ์
4. นางสาวกัลยรัตน์  โสภาคยัง
5. นายคเนศ  คนดี
6. นางสาวจันทิมา  จามร
7. นางสาวจารวี  ผาแดง
8. นายฉัตรมงคล  ระดาพัฒน์
9. นางสาวฐณัฐดา  สุพรรณโมก
10. นางสาวฐิติยา  คนสนิท
11. นางสาวณัฐชา  คุ้มโพน
12. นางสาวณัฐวดี  อัฐปัน
13. นายณัฐวัตร  เทพวงษา
14. นายณัฐวัตร  อุประ
15. นางสาวดวงใจ  ซองระยา
16. นายทิวากร  ปลาดรัมย์
17. นายธนพล  พรมจักร
18. นางสาวนัทธืหทัย  พรมลิจันทร์
19. นางสาวมณีรัน  การสุวัน
20. เด็กหญิงรัชนก  ไกรสินธุ์
21. นางสาวรัชนี  สังฆบาลี
22. นางสาวรัตติกาล  แซ่โง้ว
23. นายวรวิทย์  วรรณสัมผัส
24. นายวัชรพงษ์  แพงพุฒ
25. นายวิทิต  ยุระหาร
26. นายศิริราช  โคตรพัฒน์
27. นายสหรัฐ  ปัตลา
28. นายสินธนา  สุวรรณไตร
29. นางสาวสุชาดา  แสงโคตร
30. นางสาวสุปราณี  ทองดี
31. เด็กหญิงสุภาพร  ไชยฤทธิ์
32. นางสาวสุภาพร  อุทรังษ์
33. เด็กหญิงอนิสา  หมวดสันเทียะ
34. นางสาวอนุชตรา  อินไชยยา
35. นายอภิเทพ  ตลบหอม
36. นายอัมรินทร์  สกุลลี
37. นายอำนาจศักดิ์  จันทร์หอม
38. เด็กชายเจตพล  ปัตลา
39. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วิเศษศรี
40. นายไกรวิชญ์  อัฐนาค
 
1. นางดลนภา  ศรีบุตตะ
2. นางพรสวรรค์  พลวงศา
3. นายพิสิฐพงศ์  แจ่มใส
4. นางสาววิสุดา  ตลบหอม
5. นายสมถวิล  ไชยเอนก
6. นางอุเทนศิลป์  อุทโท
7. นางเด่นสุดา  จงใจรักษ์
8. นายเสกสรรณ  ศิลากัลย์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. เด็กชายธวัฒชัย  เพช็รนก
 
1. นายเอนก  อันพาพรม
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 1. นายวรวุฒิ  รูปสูง
 
1. นางพัชนี  ชิณโสม
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรศิตา  บุญสิงห์
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวพิจิตตรา  กันปัญญา
 
1. นายเจริญ  โทไข่ษร
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กชายชนะภัย  เรืองโพน
 
1. นายบรรลุุศิลป์  ภูมิสิทธิ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายวิทิต  ยุระหาร
 
1. นายศรีศักดิ์  สระเพ็ชร
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติชญา  แข็งฤทธิ์
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวอมรรัตน์  ทบพวก
 
1. นายวินัย  ศรีตระการ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายชัยยากร  ปัททุม
 
1. นางเด่นสุดา  จงใจรักษ์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติชญา  แข็งฤทธิ์
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวสุภัสสร  วันชูพริ้ง
 
1. นายวินัย  ศรีตระการ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กชายชนะภัย  เรือนโพน
 
1. นายบรรลุศิลป์  ภูมิสิทธิ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายวัชระ  โยธานี
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรศิตา  บุญสิงห์
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวสุภัสสร  วันชูพริ้ง
 
1. นายวินัย  ศรีตระการ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นางสาวจุฑามาศ  อุตะโม
2. นายวรากร  ยังอยู่
3. นายวศิน  เหล่าหว้าน
4. นายสรัลยศ  ดวงสุภา
5. นางสาวสุดารัตน์  รื่นละรส
6. นางสาวสุภาพร  อ่อนภูเขา
7. นายอติชาติ  โมฆรัตน์
8. นางสาวเจนจิรา  ไกรสูนย์
 
1. นายบุญศรี   ธรรมประชา
2. นางสมคิด   คุ้มหินลาด
 
83 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  แสนสะท้าน
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ชรารัตน์
4. เด็กหญิงพรศิตา  บุญสิงห์
5. เด็กหญิงวาสนา  ร้ายกุล
6. เด็กหญิงสมหญิง  สุระเสน
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  กลุ่มศรี
2. นางฉวีวรรณ  อุทัยวัฒน์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 1. เด็กหญิงจิราภา  อ่อนภูเขา
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  สอนล้อม
3. นางสาวพรทิพย์  ใจคุ้มเก่า
4. เด็กหญิงภาวิตา  วิชาดี
5. เด็กหญิงวชิรดา  หลวงปากดี
6. เด็กหญิงเฟื่องรัตน์ดา  กลัดกันแสง
 
1. นางทองเคียบ  เหลาแหลม
2. นางนิตยา  ยะมะหาร
3. นางสุกัญญา   แสงจันทร์
4. นางเบญจวรรณ  อ่อนไสย
 
85 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวกนกวรรณ  บรรจง
2. นางสาวกานดา  ยุระตา
3. นางสาวจินตนา  อุทะลา
4. นางสาวจุไรรัตน์  ศรีบัว
5. นายธีระดล  นามมัณฑะ
6. นางสาวนริศรา  ไชยผา
7. นางสาวน้ำหวาน  พระธุระ
8. นางสาวปนัดดา  ผลบุภพ
9. นางสาวมนฑิตา  ศิลาพล
10. นางสาวสุพิชชา  ชัยปราบ
11. นางสาวอนุภัทร  ทองปลิว
12. นางสาวอรยา  ลามุล
13. นางสาวอัญญาลักษณ์  ทะวงศ์ษา
14. นางสาวเกศสุดา  มังคะรัตน์
15. นางสาวเจนจิรา  ภูจันหา
16. นางสาวเสาวลักษณ์  อุทานิตน์
 
1. นายทำเนียบ  คะอังกุ
2. นางประเทือง  ปาระภา
3. นายเจริญ  โทไข่ษร
 
86 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายวาสุเทพ  คำไสย์
2. นายอภิวัฒน์  เทียมวงศ์
3. นายอภิวิชญ์  เหล่าลุมพุก
4. นายเกียรติศักดิ์  ศรีโคดอน
 
1. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
2. นางสุลักขณา  รัดที
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เรืองแสน
2. เด็กชายทศพร  กาญปัญญา
3. เด็กชายเถลิงศักดิ์   บุญแสน
 
1. นางรุ่งทิวา   ปุณะตุง
2. ว่าที่ร้อยโทเทิดศักดิ์  ขันมะจันทร์
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 1. นางสาวกัลยากร  นาชัยทอง
2. นางสาวขนิษฐา  พลเยี่ยม
3. นางสาวสุมาลี  ภูมิจารย์
 
1. นายวีระยุทธ   จันทร์สด
2. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  เครือศรี
2. เด็กหญิงวิภาพร  อ่อนคำ
3. เด็กหญิงศิริพักตร์  สนทยา
 
1. นางสุกัญญา  หาศิริ
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรพ์ 1. นางสาววิไลรัตน์  บาลเพชร
2. นางสาวเกษรา  โคตรพัฒน์
3. นางสาวเนตรนภิษ  เนื้อศรี
 
1. นางสุกัญญา  หาศิริ
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กชายชนะภัย  เรืองโพน
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีชุบด้วง
3. เด็กหญิงลำเภา  ดวงภูเมฆ
4. เด็กชายศาสตรา  โพธิเย็น
5. เด็กหญิงสุภาพร  เสน่ห์ดี
6. เด็กหญิงอรสา  ประทุมชาติ
 
1. นางบุญเรือน  พิศดู
2. นางวงจันทร์  บุตรสมบัติ
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวชฎาพร  ไชยชาญ
2. นายชาญณรงค์  มากพูน
3. นายชาติชาย  กั้วเจริญ
4. นางสาวพลอยไพริน  ใจหาญ
5. นางสาวอินทิรา  เรืองนุช
6. นายเอกวัฒน์  พนัสนอก
 
1. นางบุญเรือน  พิศดู
2. นางวงจันทร์  บุตรสมบัติ
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชฤดี  ไทยเหนือ
2. เด็กหญิงรัตนา  ศรีสองเมือง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ประทุมทอง
 
1. นายยิ่งยศ  ผลภิญโญ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายนัฐพงษ์  ศรีสุข
2. นางสาวศศินีย์  โคตะวินนท์
3. นางสาวสุพัตรา  เขตเวียง
 
1. นางมันตา  จารุวรพงษ์
2. นายอัญเชิญ  สุวรรณศรี
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ถ้ำแกเว
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีสิทธิ์
3. เด็กหญิงดวงฤดี  สิงห์บัน
 
1. นายถนอม  แก้วสะอาด
2. นายพินิจ  ฤทธิโรจน์
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวกัลยา  แสงอ่อน
2. นางสาวนภารัตน์  ภูบุญพา
3. นางสาวเบญจวรรณ  บุญวิเศษ
 
1. นายพินิจ  ฤทธิโรจน์
2. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยดา  วงษ์ไชยา
2. เด็กหญิงรุจิเนตร  คงพูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงเบญญภา  พันธะไชย
 
1. นางมันตา  จารุวรพงษ์
2. นางสุธีรา   ศิริกุล
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกิตติ  โคตะวินนท์
2. นางสาวรุ่งนภา  ผาสานคำ
3. นางสาววิชุดา   ทรัพย์พัฒน์
 
1. นางมันตา  จารุวรพงษ์
2. นายอัญเชิญ  สุวรรณศรี
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  โคตรักษา
2. นางสาวชุติมา  คิสารัง
3. นางสาวมาริสา  เส้งรอด
 
1. นางกรรณิการ์  ศรีสุข
2. นายพิทักษ์  โคตะวินนท์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤดี  โสภารี
2. นางสาวนรรญามรรธ์  ชมภูทัศน์
3. นายอภิรักษ์  โคตรจันทร์
 
1. นางกรรณิการ์  ศรีสุข
2. นายพิทักษ์  โคตะวินนท์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไชยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ฤดี  ยุบลมาตร
2. เด็กหญิงประนิดา  ภูกินหอม
3. เด็กหญิงพัชราพร  คะรุด
 
1. นางสาวสุวรรณี  ขานพิมาย
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  ธรรมเกษร
2. นางสาวธัญวรัตน์  นัสดา
3. นางสาวมะลิวรรณ  สาระพันธ์
 
1. นางมันตา  จารุวรพงษ์
2. นางสุธีรา   ศิริกุล
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  ฟุงสูงเนิน
2. เด็กชายวิโรจน์  วิชามาก
3. นางสาวสุนันทา  ศรีชมภู
 
1. นางพัชนี  ชิณโสม
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 1. นางสาวขวัญฤดี  วัลลักษณ์
2. นางสาวจารุตา  ศรีโยธี
3. นางสาวรัชนี  วรชัย
 
1. นางพัชนี  ชิณโสม
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงซายูริ  โทคุฮาระ
2. เด็กหญิงเพชรชรัตน์  พานิชกุล
 
1. นางสาวนภาพร  อัยวรรณ์
2. นางนิภาภรณ์  วรสาร
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  ตังคณิตานนท์
2. เด็กหญิงบุษยพรรณ  ทองเพ็ชรศิลป์
 
1. นางชาลินี  สังข์วิเศษ
2. นางปานใจ  โพธิ์หล้า
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  ปัตลา
2. นางสาวทัชวรรณ  อันสงคราม
 
1. นางชาลินี  สังข์วิเศษ
2. นางปานใจ  โพธิ์หล้า
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายชานนท์  ถิตย์ประเสริฐ
2. เด็กชายธนกฤต  สีอ่อนดี
 
1. นางชาลินี  สังข์วิเศษ
2. นางปานใจ  โพธิ์หล้า
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายสิทธิศักดิ์  ประทุมชาติ
2. นายอนุพงค์  อุตมสีขันธ์
 
1. นางปรางทิพย์  ศรีเครือดง
2. นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นรัตน์  โพธิ์หล้า
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยทองศรี
 
1. นางชาลินี  สังข์วิเศษ
2. นางปานใจ  โพธิ์หล้า
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นางสาวจุฑารัตน์  อสุนี ณ อยุธยา
2. นางสาวพิไลวรรณ  คำภีระ
 
1. นายพีรนันท์  เกษทองมา
2. นางรุ่งทิวา   ปุณะตุง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  เชิดในเมือง
2. เด็กชายปานเพชร  อยู่ศิริ
 
1. นางสาวกนกรัตน์  บุญไชโย
2. นางปรางทิพย์  ศรีเครือดง
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายธนพล  นาพรมขันธ์
2. นายธนากร  นาทองห่อ
 
1. นางสาวมัสยา  นาทองห่อ
2. นางวรรณิภาภรณ์  ยนยุบล
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  เหลี่ยมสิงขร
2. นายวัชระ  รัตน์วิชัย
 
1. นางปรางทิพย์  ศรีเครือดง
2. นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายพิพัฒนศักดิ์  ไชยวงษ์
2. นางสาวรุ่งนภา  พรมเวียง
 
1. นางปรางทิพย์  ศรีเครือดง
2. นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายภัทร  สุวรรณศร
2. นางสาวลลิตา  สิงห์ครุย
 
1. นายนิรันดร  สาจันทร์
2. นางศิริวรรณ  มีสารพันธ์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายศศิธร  ดรชาย
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  โพธิแท่น
 
1. นายนิรันดร  สาจันทร์
2. นายวิรัตน์  บุษบงค์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นางสาวขนิษฐา  ทศสบาย
2. นางสาวอภิญญา  จ่ากลาง
 
1. นายพีรนันท์  เกษทองมา
2. นางรุ่งทิวา   ปุณะตุง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายบุริศ  ตาสาโรจน์
2. เด็กชายปรเมศฐ์  ป้องกัน
3. เด็กชายปัญญาวัฒน์  ธรรมประชา
 
1. นายกิตติภัค  ไพศาล
2. นายพูนสุข  เหลี่ยมสิงขร
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายจักรพันธ์  เจริญกุลวัฒนะ
2. นางสาวนลินี  เรณุนันท์ ณ อยุธยา
3. นายวีรวัฒน์  โนนน้อย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธนกร   เจริญจิตร์
2. เด็กชายพชรพงษ์  ภูแดนแก่ง
3. เด็กชายอาทิตย์  คำขจร
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
2. นางอนุรักษ์  พื้นอินทร์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายธนากรณ์  สุปัญบุตร
2. นายนายวิชญ์ธนรรศ  คิดโสดา
3. นายพิริยะ  รังวิจี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
2. นายสุรบดินทร์  ใจเย็น
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. นายภาสกร  เคนภาวะ
2. นางสาวลลิตา  สิงห์ผาละ
3. นางสาวสวิตา  เคนภาวะ
4. นายอชิตพล  ดีเลิศ
 
1. นางวนิดา  อ่อนประสงค์
2. นางวิไล  ไชยช่วย
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงมลฤดี  ปรีพูล
 
1. นางสาวสุภารัตน์  โขมะพัฒน์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวมาลิตา  พรมโสภา
 
1. นางสาวธนัชพร  ก้อนพันธ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  ภักดี
 
1. นางสาวเทียมจิต  เทวิญญา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวประกามาศ  เสาเวียง
 
1. นางสาวสุมาลี  รัตนศรีหา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภณ  วริวรรณ
 
1. นางมธุลัดดา  ศรีละออน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวณัฐนรี  น้อยนาง
 
1. นางสาวธนัชพร  ก้อนพันธ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  เหลือผล
 
1. นายเชิญศิลป์  คะยอมดอก
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายอันเดรียส  คลีมาสค้า
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศรีมงคล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกชพร  ศรก้อม
2. เด็กหญิงกฤติกา  พ่ออามาตย์
3. เด็กหญิงกิติยากร  ปวงสุข
4. เด็กชายชัยศิริ  ศิริชัยราวรรณ์
5. เด็กหญิงณัฏฐวลี  ป้องกงลาด
 
1. นายวิเชียนศักดิ์  ทิพสิงห์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นายนาวิน  ดาเลิศ
2. นางสาวบุศรินทร์  ไชยพรม
3. นางสาวมัทริกา  เครือไชย
4. นายวัชรพงษ์  ลาวงค์เกิด
5. นางสาวอรยา  พิมพ์รส
 
1. Mrs.Marilou  V.Terol
2. นางประเสริฐศรี   แสนมาโนช
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวปิ่นมนัส  อรรถประจง
 
1. นายจักรี  ชมภูศรี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วบุญไสย์
 
1. นางสาวศิรินญา  กลีบจำปา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวอนุวรรณ  อันเนตร์
 
1. นางสาวศิรินญา  กลีบจำปา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงธารินี  รัตน์อนันต์
 
1. นางเพชราภรณ์  แสนพาน
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายภวนพ  สาริบุตร
 
1. นายจุมพล  วงศ์ษร
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงฉัตรทอง  พลรัตน์
2. เด็กหญิงนภพร  กอเจริญยศ
 
1. นางสาวธนัชพร  ก้อนพันธ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 78.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวศลิษา  นันทะกาศรี
2. นางสาวศวิมล  นันทะกาศรี
 
1. นางวายุพิษย์  นาสงวน
2. นางสาววิภวาณี  โพนะทา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายจารุวิช  ขำโชติ
2. นายทรงพล  ปัททุม
3. เด็กชายธนพล  ตาถา
4. เด็กชายธิติสรรค์  แพงเพชร
5. เด็กชายวัชรพงษ์  อินไชยยา
6. เด็กชายวัชรพล  อินไชยยา
7. นายสุรเดช  สมสวย
8. เด็กชายัณัฐภัทร  พลหงษ์
 
1. นางดวงอุไร  สระเพ็ชร
2. นายประวัติ  วิหงส์
3. นายศรีศักดิ์  สระเพ็ชร
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกิตติชัย  ชมภูจักร์
2. นายชัชชัย  วงศ์เจริญ
3. นายธรรม์วัฒน์  ดุลนีย์
4. นายอภิสิทธิ์  กั้วเฟื้อง
5. นายอภิสิทธิ์  โพนะทา
6. นายเกรียงไกร  ยิ้มแย้ม
 
1. นายสกุลชัย  ศิริ
2. นายอภิสัณห์  ลาภเสถียร
3. นายโกวิท  บูรพาพรพันธ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นางสาวกุลสตรี  ศรีทิน
2. นายจักรพรรดิ  ผาบแก้ว
3. นายณัฐพล  ฐิติพิปุลยางกูร
4. นางสาวพัชราภรณ์  รังรส
5. นายพาราตรี  สอนจิตร
6. นางสาวสุวดี  วีรวงค์
7. นางสาวสุวนันท์  นันทแสง
8. นายอภิวัฒน์  สารสิทธิ์
9. นางสาวอารยา  ชาญกล้า
10. นางสาวเอื้องฟ้า  ตุระวิพาค
 
1. นายกมล   ละอองคำ
2. นางจิรัฐติกาล   ศรีวังสุขวิพัฒน์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นางสาวกิตติยาพร  มโนขันธุ์
2. นางสาวชุติมา  วรสาร
3. นายภาณุพงศ์  วรรณทอง
4. นางสาววชิรญาณ์  เพียรภายลุน
5. นายโอฬาร  สุลำนาจ
 
1. นายกมล   ละอองคำ
2. นายสมพจน์   ตรัสศรี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายกิตติธร  นรทัด
2. นายฉัตรชัย  พิมพา
3. นางสาวชนัตตา  ยุวบุตร
4. นายนคร  พลสวัสดิ์
5. นางสาวบุสสดี  โพนะทา
 
1. นางสาวชบาไพร  ดลจำรัส
2. นางวายุพิษย์  นาสงวน
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิยา  พวงกุล
2. เด็กหญิงพรนิภา  จันทร์จรัส
3. เด็กหญิงวฐิราภรณ์  เรืองช่อ
 
1. นางสุลักขณา  รัดที
2. นางอมรวรรณ  สุภารีย์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิวา  คำประสาร
2. นางสาวศศิธร  อุดศรี
3. นายอภินันท์  โทขันติ์
 
1. นางสุลักขณา  รัดที
2. นางอมรวรรณ  สุภารีย์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐมน  พิมพงต้อน
2. เด็กหญิงภัทฐิตา  ขุนภักดี
3. เด็กหญิงอโนทัย  เลาะไธสง
 
1. นางสุกัญญา  กัญญสกุล
2. นางสาวสุกัญญา  รักสุดที
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายชนาธิป  โลหะมาศ
2. นางสาวณัชชา  จตุรพงษ์ภักดี
3. นางสาวละอองดาว  มาตรช่วง
 
1. นางกาญจนา  มั่นกิจ
2. นางลักขณา  จตุรพงษ์ภักดี
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชฎาทอง  จากผา
2. นายดนุเดช   ไชยลุม
 
1. นางดวงอุไร  สระเพ็ชร
2. นายศรีศักดิ์  สระเพ็ชร
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวปรียานุช  กุลซื่อ
 
1. นายบุญโฮม  บุญรัตน์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายพัฒนันท์  การสอาด
2. เด็กชายโยธิน  วรรณสุข
 
1. นางบังอร  สมิทธิกันต์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 1. นายสิงห์โต  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายเชิดศักดิ์  ไชยเดช
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กองกูล
2. เด็กหญิงน้ำฝน  การคิด
 
1. นายปรีชา  ปุริศรี
2. นางสุลักขณา  รัดที
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งอรุณ  ริคำแง
 
1. นางอมรวรรณ  สุภารีย์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาเทพ  ภาคอินทรีย์
 
1. นางยุพิน  บุญเลิศ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายชินภัทร  ลับแล
 
1. นางสาวศิริพร  ดวงทองพล
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกรดา  ไชยศิริ
2. เด็กชายกฤษดา  พิมพ์บูลย์
3. เด็กชายกิตติธร  เจริญแสง
4. เด็กหญิงกิติยา  มะลิรัมย์
5. เด็กชายคุณากร  โวหารลึก
6. เด็กชายจรูญวิทย์  ทุมมะลา
7. เด็กหญิงจารุจรรยา  กุลสะท้าน
8. เด็กหญิงชญาณี  ฉายรัศมี
9. เด็กหญิงชลลดา  กรวิรัตน์
10. เด็กหญิงชลลดา  แสนละคร
11. เด็กหญิงชลลดา  อินทร์จำปา
12. เด็กหญิงชลิตา  โชติพงศ์
13. เด็กชายชัชชัย  โชติจรุง
14. เด็กชายชาญณรงค์  บุตรจันทา
15. เด็กหญิงชาลินี  โชติถนอม
16. เด็กหญิงชิดชนก  ศรีบัว
17. เด็กหญิงชโรธร  กรวิรัตน์
18. เด็กชายชโลธร  สร้อยชมพู
19. เด็กหญิงณัฐชา  โชติพูล
20. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทะนาม
21. เด็กชายดุสิต  ขันธวุฒิ
22. เด็กชายทนาวุฒิ  อ่อนสมัย
23. เด็กชายทวีสิน  ปุยผา
24. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ขจรจิตร
25. เด็กชายทิวากร  บาดาล
26. เด็กชายธนดล  แสงนาโก
27. เด็กชายธนพนธ์  สมหวัง
28. เด็กหญิงธนาภรณ์  จุฑาผาด
29. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีนวล
30. เด็กชายธีรภัทร  สุขกลาง
31. เด็กชายนพนนท์  บุริภักดิ์
32. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โชติถนอม
33. เด็กหญิงนริศรา  ปัญจะรักษ์
34. เด็กหญิงนลินี  ปริวันตัง
35. เด็กหญิงนวรัตน์  สิงห์งาม
36. เด็กหญิงนัดดา  ประเสริฐสังข์
37. เด็กชายปกรณ์  แมดเจริญ
38. เด็กชายปฏิภาณ  เห็มสมัคร
39. เด็กหญิงประกายวรรณ  มาตรจุฬา
40. เด็กหญิงปัณฑิตา  ร่วมใจ
41. เด็กหญิงปัทมวรรณ  นาชัยโชติ
42. เด็กหญิงปาริฉัตร  คละบุตร
43. เด็กหญิงพรนภา  ปัญจะรักษ์
44. เด็กหญิงพรพิมล  ปุเรโต
45. เด็กชายพรพิษณุ  โนอิน
46. เด็กหญิงพลอยไพริน  กิมพา
47. เด็กชายพศวัฒ  ศรีบรรดิษฐ
48. เด็กหญิงพัชรมัย  นันวิสุ
49. เด็กหญิงพัชราพร  วุฒิสิงห์
50. เด็กชายพันธกานต์  สารบรรณ
51. เด็กหญิงพีรยา  โคตุมูล
52. เด็กหญิงภัสสร  บุญสิม
53. เด็กชายภาคภูมิ  มั่นคง
54. เด็กชายภานุเชษฐ์  สายทรัพย์
55. เด็กหญิงภิรมพร  สำราญรื่น
56. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีสมชัย
57. เด็กหญิงรวิวรรณ  กิมภา
58. เด็กหญิงรัชนี  จิตชื่น
59. เด็กหญิงรัตณาวลี  มินไธสง
60. เด็กหญิงราตรี  นามนา
61. เด็กหญิงรุจิรา  มูลราช
62. เด็กหญิงวิจิตรา  อินจร
63. เด็กหญิงวิภาวดี  โชติกุล
64. เด็กหญิงวิภาวดี  สังคีลี
65. เด็กชายวีรภัทร  ภูมิเลย
66. เด็กชายวีรวัฒน์  จันทร์สด
67. เด็กหญิงศรัญญา  อ่อนสมัย
68. เด็กชายศราวุธ  เพียงปา
69. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  พิมภักดี
70. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กิ่งเมือง
71. เด็กหญิงสรัลชนา  อนันตะภูมิ
72. เด็กหญิงสริตา  แสงนาโก
73. เด็กชายสันติภพ  เนินราช
74. เด็กชายสิทธิพร  ฉายแม้น
75. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทะสาร
76. เด็กหญิงสุดารัตน์  สอนโยหา
77. เด็กหญิงสุทธิวา  แสงสว่าง
78. เด็กหญิงสุพิศสรา  แสงสว่าง
79. เด็กชายสุรพล  แสงนาโก
80. เด็กหญิงสุวนัน  อันฤดี
81. เด็กหญิงสโรชา  พลเยี่ยม
82. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สนครบุรี
83. เด็กชายอรรถพล  สอนโยหา
84. เด็กหญิงอรวรรณ  ขจรโมทย์
85. เด็กหญิงอุมาพร  ดลพันธุ์
86. เด็กหญิงอุมาพร  พลพงษ์
87. เด็กหญิงเกศลิน  ภูหลักด่าน
88. เด็กชายเจตนิภัทร์  นารี
89. เด็กชายเจษฎา  เผ่าศรีหา
90. เด็กชายเจษฎา  ชาวจีน
91. เด็กชายเด่นชัย  โสภาพูล
 
1. นายทองพัด  สร้อยชมพู
2. นายประเสริฐ  บุ่งนาม
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 1. นางสาวกรรณิการ์  ณ นาราช
2. นายกิตติศักดิ์  แสงธาดา
3. นางสาวจินดาพร  บังขุนทศ
4. นายจิรวัฒน์  จุฑาผาด
5. นางสาวจิราพร  อ่อนสมัย
6. นางสาวจิราภรณ์  เห็มสมัคร
7. นายจีรพล  นพตากุล
8. นางสาวจุฑามาศ  ฉายรัศมี
9. นางสาวจุฑามาศ  พลเยี่ยม
10. นางสาวฉัตรทริกา  โชติถนอม
11. นางสาวชนิกานต์  คชอาจ
12. นางสาวชบาพร  โชติพูล
13. นายชมพิทักษ์  โชติประสาท
14. นางสาวชมพูนุช  สุวรรณแสน
15. นางสาวชัญญา  ศรีษะนอก
16. นายชัยธวัช  ดลสวาง
17. นายชาญวิทย์  หอมพนา
18. นายชินดนัย  ดลสวาง
19. นางสาวชุติรัตน์  ผิวละมัย
20. นางสาวณฐกานต์  สมศรีเสาร์
21. นายณภัทร  คำสิงห์
22. นายณัฐวุฒิ  ศรพรม
23. นางสาวดวงใจ  ขจรโมทย์
24. นางสาวทิพวรรณ  สงฆ์สนะ
25. นายธนกฤต  สุวัช
26. นายธราดล  โชติสวัสดิ์
27. นายธีระพัฒน์  ศรีสมชัย
28. นายนพพล  อัคชาติ
29. นายนราวิชญ์  ตาลป่าหว้าน
30. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ขจรโมทย์
31. นายนริศ  โชติวิจิตร
32. นางสาวนฤมล  ชาญสมร
33. นางสาวนันตพร  ศรเยี่ยม
34. นางสาวนันทิยา  อ่อนสมัย
35. นางสาวนาตยา  โชติประเสริฐ
36. นางสาวนิตยากร  ธิปัญญา
37. นายนิพนธ์  คงทวี
38. นางสาวนุชนารถ  สายสมบูรณ์
39. นางสาวบุญยพร  จรบุตร
40. นายบุญสนอง  คำลา
41. นางสาวประภัสสร  บุตรพรม
42. นางสาวปวันรัตน์  ตาลสถิตย์
43. นางสาวพรทิพย์  ตาลวงศ์
44. นางสาวพันธิวา  ตาลวงศ์
45. นางสาวมะนาว  กาญจนาศรีโรจน์
46. นางสาวยุพาพร  ใบชา
47. นางสาวยุภาพร  เขจรลาภ
48. นางสาวลัดดาภรณ์  พลเยี่ยม
49. นางสาววรัญญา  วิชัยโย
50. นางสาววัจนีย์  โชติพงษ์
51. นางสาววิภาพร  วรชินา
52. นายศรัณยู  พัฒนโพะ
53. นายศรัณย์  นิตุทร
54. นางสาวศิรประภา  โชติพูล
55. นายศิลวัตร  สีสุไล
56. นางสาวศุภิสรา  นนทมาตย์
57. นางสาวสัมผัส  ตาลประเดิม
58. นายสิทธิพงษ์  บุญหนัก
59. นายสิรวิชญ์  แสนละคร
60. นางสาวสิรีธร  โชติบุญ
61. นางสาวสุจิตรา  โคตรุชัย
62. นางสาวสุจีรัตน์  ทองพันธ์
63. นายสุทธิพงษ์  ฉายแม้น
64. นางสาวสุนิษา  พรมยาลี
65. นางสาวสุรีวรรณ  กั้วพิศมัย
66. นางสาวสุวนันท์  โชติพูล
67. นายสุวัส  ถวิลเดช
68. นายหัสดิน  สร้อยชมภู
69. นางสาวอติพร  แก้วเสน่หา
70. นางสาวอภิญญา  บังขุนทศ
71. นางสาวอภิญญา  ดลไพร
72. นางสาวอภิญญา  นันตะภูมิ
73. นายอภิเชษฐ  โชติพูล
74. นางสาวอมลวรรณ  คชอาจ
75. นางสาวอรปวีณา  พละศักดิ์
76. นางสาวอัฐฉราภรณ์  มะลิรัมย์
77. นายอัษฎาวุธ  โชติจรุง
78. นางสาวอาทิตยา  วรรณสิงห์
79. นางสาวเทพปรียา  จงถวิลย์
80. นายเพชรเกษม  ชาวเพียปาก
81. นายเมธาวี  กาบกลอน
82. นายเสกสรร  โกษาเฉวียง
83. นางสาวโยธกา  สุภารักษ์
 
1. นางจันทราพร  คำเสนา
2. นายนพดล  น้อยบัวทิพย์
 
160 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายพิพัฒน์  ธรรมไข
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
 
161 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  หงษ์จำนงค์
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
 
162 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายหนึ่งศรัณย์  ปรึกไธสง
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
 
163 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. เด็กชายจรัล  เนินสุด
 
1. นายธัญญา  คุณโพธิ์งาม
 
164 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์    
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นายณฐพล  ศรีขาว
 
1. นายชลธาร  ธานี
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กชายศราวุธ  โชติรื่่่น
 
1. นางสาวยุพิน  สุนทรส
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายธนพงษ์  ชมภูเขา
 
1. นางแจ่มจันทร์  ฉายเสมแสง
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาววิสุตตา  ไชยขันธุ์
 
1. นางรัชฎา  โภควิบูลย์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  กางนาน
 
1. นางนิตยา  อุดรแผ้ว
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  มูลประเสริฐ
2. เด็กหญิงนริศรา  ยาหอม
3. เด็กหญิงสุนิสา  ธิมาชัย
 
1. นางปุณณดา  การเมือง
2. นางสาวยุวภาภรณ์  จิตจักร
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจริยา  น้อยทะรงค์
2. นางสาวจริยาภรณ์  น้อยทะรงค์
3. นางสาวพัชริดา  แสนท้าว
 
1. นางสุนทร  ชนะมาตย์
2. นางแจ่มจันทร์  ฉายเสมแสง
 
172 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โชติถนอม
2. เด็กหญิงนันทิญา  ตาลสถิตย์
 
1. นางปรียา  แสบงบาล
2. นายเชิดศักดิ์  ไชยเดช
 
173 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนากร  ไชยฤทธิ์
2. เด็กชายวิรัช  วิเศษศรี
 
1. นางดวงอุไร  สระเพ็ชร
2. นางพรสวรรค์  พลวงศา
 
174 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวณาตยา  ชัยประโคม
2. นางสาวอินทุอร  สิงนาครอง
 
1. นางรวิวรรณ  คุ้มนายอ
2. นายสมเกียรติ  คุ้มนายอ
 
175 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  มาตจำรัส
2. นายทินกร  ตาลวันนา
 
1. นางสาวยุพิน  สุนทรส
 
176 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กชายจักกรี  มังคุณ
2. เด็กหญิงชญานี  บอนงาม
3. เด็กหญิงชนิดา  ปะคะนัง
4. เด็กหญิงประภาพร  คำทา
5. เด็กชายพงศธร  ปรางค์ทอง
6. เด็กหญิงสุภาพร  มั่นหมาย
7. เด็กหญิงเจนจิรา  เขจรเฟื้อง
 
1. นางสาวยุพิน  สุนทรส
2. นางวิภาวรรณ  พลประถม
3. นางศิริญญา  นามสง่า
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวิรัช  วิเศษศรี
 
1. นายวันเฉลิม  ศรีบุตตะ
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  น่าบัณฑิตย์
 
1. นางสาวชมพูนุท  สมศิริ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นายปิยะ  มุ่งแฝกกลาง
 
1. นายสุรกิจ  อุทโท
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นายหยกทัย  โชติรื่น
 
1. นายศราวุธ  กุดแถลง
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์อร  ครึ้มค้างพลู
 
1. นางลักขณา  อัฐนาค
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นางสาวกนกอร  โชติรื่น
 
1. นางปุณณดา  การเมือง
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กหญิงกลับกร  ขจรจิตร
2. เด็กหญิงภาวิตา  วิระสาย
3. เด็กหญิงสุนันทา  โชติประเสริฐ
 
1. นางพรเสถียร  วะไลไจ
2. นางสำเริง  ปาระพิมพ์
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กชายกิตติคุณ  เกื้อกุดลิง
2. เด็กชายกิตติชัย  โยธาราช
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  สาระเสริฐ
 
1. นางรชนีกร  สุริยาวงษ์
2. นางรวิวรรณ  คุ้มนายอ
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กชายพงศธร  เขจรลาภ
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  คูสว่าง
3. เด็กชายโชคนรินทร์  ภูต้องศรี
 
1. นางรชนีกร  สุริยาวงษ์
2. นางรวิวรรณ  คุ้มนายอ
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวภัทริน  โมลาขาว
2. นางสาวสุธิตา  อาจวิชัย
3. นางสาวสุพิชชา  จำพล
 
1. นางสาวิตรี  กาฬหว้า
2. นางอุเทนศิลป์  อุทโท
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายคฑาธร  อุทโท
2. เด็กชายทินกร  คนซื่อ
 
1. นายวันเฉลิม  ศรีบุตตะ
2. นายเสกสรรณ  ศิลากัลย์
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรพ์ 1. นางสาวเจนจิรา  อุทโท
 
1. นางภัททิยา  ศรีหาตา
2. นายไชยวัฒน์  เพ็ญธิสาร
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ฤทธิ์ศรีบูรณ์
2. เด็กชายอิสระภาพ  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวชมพูนุท  สมศิริ
2. นายทองสัน  แสนขาว
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายศาสตรา  พะวงจิตร
2. นายศุภพล  เผ่าดวงดี
3. นายอิสระชาติ  อรุณมาตย์
 
1. นางสาวชมพูนุท  สมศิริ
2. นายพินิจ  ฤทธิโรจน์
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นายชิตพล  บุ่งวิเศษ
2. นายศรัณยู  โชติประเสริฐ
3. นายอภิศักดิ์  โต่งจันทร์
 
1. นายสฤษดิ์  เดชพรรณา
2. นางสำเริง  ปาระพิมพ์