รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต24 ... กลุ่ม 2......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน .........................

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจริยา   ภูสมตา
 
1. นางชลิตา  สัมพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายจิรพนธ์  ขันชารี
 
1. นางเกศนีย์  ภูทองนาค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยธิดา  มหาไชย
 
1. นางคำฟ้า  นาสมบูรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1. นางสาวประพิมพ์พร  เหมกุล
 
1. นางวิภารัตน์  ดอนเคนจุย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงดารุณี  ชื่นตา
 
1. นางเกศฎาพร  ภูพานเพชร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายวุฒิชัย  ภูล้นแก้ว
 
1. นางกฤติยา  ศรีสุพัฒน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันบัวลา
 
1. นางพิมพ์ลภัส  มณีพันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  นามพุทธา
 
1. นางพิมพ์ลภัส  มณีพันธ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  หาดแมน
2. เด็กหญิงชมพูนุช  โจยสา
 
1. นางบุญล้อม  ภูขามคม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายวานิชย์  ละเลิง
2. นายวิศิษฏ์  ดีรักษา
 
1. นางทองเพชร  ศักดิ์คำดวง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายนพนันต์  ถิ่นจันดา
 
1. นางสาวศุภฤกษ์  โพธิ์ทัศน์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายสัตยา  ภูถมศรี
 
1. นางปทิตตา  ขัณฑ์ชลา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภูเด่นใส
2. เด็กชายธนายงค์  ทองกอง
3. เด็กชายสนธยา  อยู่ในวงษ์
 
1. นางสาวชมัยพร  ทองคำห่อ
2. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายทศพล  ภูผิวฟ้า
2. นางสาววรัญญา  บุญภาย
3. นางสาวสรารัตน์  อาจหาญ
 
1. นายสงวนศักดิ์  โกสินันท์
2. นางสุพัตรา  ภูหงษ์สูง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  อันทราศรี
2. เด็กหญิงปาณิสรา  นิตยาชิต
3. เด็กหญิงรุจินันท์  ภูนาโพธิ์
 
1. นายลิขิต  พันโยศรี
2. นางอัมพร  ม่วงจันอัด
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐภรณ์  จันทร์ทำ
2. นางสาวอภิญญา  สุขจันโท
3. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์สิงห์
 
1. นางนฤมล  จันทะรัตน์
2. นายวสันต์  ภูคงคา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายชลิต  กำแซง
2. เด็กชายพัชรพงษ์  จัตตุรัส
 
1. นางกฤติมา  วงษ์อนันท์
2. นางสาวสุพัตรา  คำหงษา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายครรชิต  อุปดิษฐ์
2. นางสาวอภิญญา  มาตรา
 
1. นางกฤติมา  วงษ์อนันท์
2. นางสาวสุพัตรา  คำหงษา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายปัญญา  ถาวร
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายอัครินทร์  พงษ์ซุ้ย
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุษกร  ภูยอดพลอย
2. เด็กชายวรเดช  อาจดวงดี
3. เด็กหญิงศิริตา  ภูงามดาว
 
1. นางบรรดล  ภูบานเช้า
2. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57.75 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายจตุรงค์  มอญชัย
2. นายธนาธิป  ภูผารส
3. นางสาวเบญจมาพร  ศรีเมือง
 
1. นางชลธิชา  คำศิลา
2. นางสาวสุชาดา  พ่อไชยราช
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวปานตะวัน  เทพาศิริ
2. นางสาวเกวลิน  อรรคฮาดศรี
3. นางสาวแพรวา  มีทิพย์
 
1. นางปราณี  เค็งชัยภูมิ
2. นายอรรถกร  ศรีเสมอ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวชมพูนุช  วังพิมูล
2. นางสาวธัญญารัตน์  ชาวประสงค์
3. นางสาวพัดชา  นามโส
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ต่อมกระโทก
2. นางอัจฉรา  พันโยศรี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชา  ทับจันทร์
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  นาเมืองรักษ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  นิตยาชิตร
 
1. นายทองสุข  วงษ์อนันท์
2. นายนวมินทร์  นันตะริ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายชนินทร์  ยมศรีเคน
2. นายธีระพัฒน์  สุทธิแสน
3. นางสาวรัตนพร  แก้วหาญ
 
1. นายอนุราช  ภูเยี่ยมจิตร
2. นายอรรถกร  ศรีเสมอ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลจรัส
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภูลายสี
3. เด็กหญิงหทัยพันธน์   เหลืองดอกไม้
 
1. นางบรรดล  ภูบานเช้า
2. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยา  ภูถมดี
2. นางสาวกาญจนา  มีชัย
3. นายนันทวัฒน์  ภูวังแทบ
 
1. นางสาวบัวลอย  กินะรี
2. นางสาวสิริพร  ศรีสุข
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  เหลืองดอกไม้
2. เด็กชายอรรถชัย  ศุภอุดร
 
1. นางกรรณิกา  พงษ์หรรษา
2. นายศรายุทธ  เสนาวัง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายปิยณัฐ  ภูอ่อนโสม
2. นายภูมิชนะ  อุดแก้ว
 
1. นายชูชาติ  แก้วศรีจันทร์
2. นายอดุลย์  ทุมมาดา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. เด็กชายศิริมงคล  อมตนิรันดร์กาล
2. เด็กชายเรืองเดช  ชารี
 
1. นายศิริวัฒน์  พันธฤทธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายสุพัฒน์  วัฒโน
2. เด็กชายเสฏศักดิ์ศิษฏ์  สารมาตย์
 
1. นายพลาวุฒิ  บรรพสินธุ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  ภูชนะศรี
2. นายธนพล  คำพิลา
3. นายฤทธิเกียรติ  ภูกองไชย
 
1. นายกวีภัทร  ภูสมศรี
2. นายดุสิต  มั่นคง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายราชิต  ไชยคำเฮือง
2. นายสรุต  เรียงวงษ์
3. นายอานน  ภูพลผัน
 
1. นายกวีภัทร  ภูสมศรี
2. นายดุสิต  มั่นคง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  มุกดาดี
2. เด็กหญิงจุติพร  ภูพันนา
3. เด็กหญิงปรารถนา  ปัดทุม
4. เด็กหญิงปิยนุช  วันฤกษ์
5. เด็กหญิงเนตรฤทัย  ภูมิเขตร
 
1. นางวราภรณ์  เรืองเจริญ
2. นางศวรรยา  มฑณนะพิสุทธิ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวจิราภรณ์  มะสีโย
2. นางสาวปิยะดา  ภูแถวเชือก
3. นางสาวพวงผกา  ศรีคาม
4. นางสาวลมัย  นาพลเทพ
5. นางสาววิชุดา  วังพิมูล
 
1. นางผาสุข  เจริญศักดิ์
2. นายเทอด  เทพบาท
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  ศรีชาติ
2. นางสาวจารุมล  มีสิงห์
3. นางสาวรัตนภรณ์  อินทะวรรณ
4. เด็กหญิงอภิญญา  นันทะสาร
5. นางสาวแคทรียา  นาถ้ำพลอย
 
1. นางพิศมัย  บุญรอด
2. นายไพทูลย์  วิเชียรเพริศ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. นางสาวนุชนารถ  บุญวิรัตน์
2. นางสาวรักติบูล  คชคีรี
3. นายสุระศักดิ์  ภูผาลี
4. นางสาวอริศรา  ศิริอรรถ
5. นางสาวเบญจวรรณ  พละเดช
 
1. นางศรินทรา  สุจิตตกุล
2. นางอนงค์  บัวอาจ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายกรณ์สวัสดิ์  บุญสวน
2. นายณัฐวุฒิ  ถิ่นจันดา
3. นางสาวธัญรส  พลเยี่ยม
4. นางสาวน้ำฝน  เหมกุล
5. นายเนติพล  จันทะโชติ
 
1. นางสมเด็จ  เหล่าประชา
2. นายอนุชิต  ภูเยี่ยมจิต
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 1. นางสาวกฐิน  นะสัทะ
2. นางสาวกัญจนพร  แดนวงศ์ล้อม
3. นางสาวกัญญารัตน์  มีศิลป์
4. นายขวัญชัย  ชัยสีดา
5. เด็กชายณัฐทวุฒิ  อัตตะเสน
6. นายณัฐวุฒิ  ชัยสีดา
7. นายธวัชชัย  เนียนทะศาสตร์
8. นายปรินทร  บุญเลี้ยง
9. นายพีระพงษ์  นามวงษ์
10. นางสาวรัตนาภรณ์  บัวใหญ่
11. นางสาวศศิธร   จอมทอง
12. เด็กชายสิทธิพล  วารินยอง
13. นางสาวสุจิตรา  ทนคำ
14. นางสาวสุดารัตน์  สุขสน
15. นายสุทัศน์  เกษลา
16. นายอภิรักษ์  เทียมภักดี
17. นางสาวอุรวดี  สีสม
18. เด็กชายเฉลิมชัย  เพ็งจินดา
 
1. นางสาวจิรวดี  บุญธรรม
2. นางทองหลาง  เหล่าลาภะ
3. นายวีระศักดิ์  ไชยขันธุ์
4. นายศุภชัย  สุทธิประภา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรปรียา  บุญหล้า
 
1. นางสาวกุสุมา  สุพรรณ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  หนูน้อย
 
1. นางสมเด็จ  เหล่าประชา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาฆะเซ็นต์
2. เด็กชายอิทธิกร  ภูจอมขำ
 
1. นางมะลิวัลย์  หีบแก้ว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายภัทรวุฒิ  ภูสีเงิน
2. นางสาวเพชรมณี  วินิจกุล
 
1. นางสุภาภรณ์  โคตะรุชัย
2. นางเบญจมาศ  เรืองชาญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวปรารถนา  สุระทิพย์
2. นางสาวพัชรินทร์  สังขฺ์ทอง
3. นางสาวมณฑิตา  ภูแล่นนา
4. นางสาวรัตติกาล  อุปนันท์
5. นางสาวศิริรัตน์  โสภาที
6. นางสาวสุรีฉาย  ไชยมาตย์
7. นางสาวสุวิมล  เทพวรรณ์
8. นางสาวอรญา  ภูเก้าแก้ว
9. นางสาวอรอุมา  ภูชะนาม
10. นางสาวเบญจมาศ  ภูนามมา
 
1. นางกัญชฎา  ภูหานาม
2. นายนรินทร์  พุดลา
3. นายสาโรช  คุ้มครอง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กชายกรินนิธิศ  ไกรพินิจ
2. เด็กหญิงจันทิมา  ภูน้ำศรี
3. เด็กหญิงชนากานต์  นาคเสวก
4. เด็กชายชิงชัย  ภูจอม
5. เด็กชายบัญญัติ  บุราณสาร
6. เด็กหญิงบุษบา  แทนราษฎร์
7. เด็กหญิงพรรณเพชร  ภักดีศรี
8. เด็กชายมินทาดา  ริตตา
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสนกั้ง
10. เด็กหญิงวิภารัตน์  ไม้ลึกดี
11. เด็กหญิงศศิวิมล  แสงนาค
12. เด็กหญิงศิวาพร  แพเจริญ
13. เด็กหญิงสุวรี  ตำลึงทอง
14. เด็กชายอภิวิชญ์  ปาละบุญมา
15. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทาคัน
 
1. นางสาวจินตนา  พวงพิลา
2. นางสุภาภรณ์  ปัดชาติ
3. นายสุรศักดิ์  ชาวงษี
4. นางสาวอรชา  ทะราช
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ์  การวิลัย
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ย่านกลาง
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แก้วบุรี
 
1. นายพิชัย  นิราราช
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวพุทธลักษณ์  ภูดรนาง
2. นางสาววิชชุดา  อ่อนโพธา
3. นางสาวศิริวรรณ  นรินญา
 
1. นายจิตร  ชื่นชมภู
2. นายมณี  ฉิมพลี
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายพัฒนาการ  คลังแสง
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  สีปัชชา
 
1. นางรัตนาพร  สีเล
2. นายสมมิตร  ธรรมโหร
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวนวรัตน์  สีเสน
2. นางสาวศิริพร  ภูยอดตา
 
1. นางรัตนาพร  สีเล
2. นายสมมิตร  ธรรมโหร
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายภัทรพงษ์  อัดโดดดร
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายเจตชริน  ภานุรักษ์
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวศศิมาภรณ์  อุ่นทะยา
 
1. นางสาวถมทอง  นาถมทอง
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายปรีชา  บุญเข็ม
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวศรัญญา  ภูกองไชย
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายเกรียงไกร  ธรรมชัย
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นางสาวศุภรดา  พาภิรมย์
 
1. นายอภิรักษ์  แสงใส
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 1. นายทศพล  นามศรี
 
1. นางพรทิพย์  รัตนสุริยากร
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงมลธิดา  เขียวเพชร
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  กรไชยา
 
1. นางสาววิระนุช  ศรฤทธิ์
2. นางสาวอรพรรณ  ดวงจันทร์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  ภูกองไชย
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 1. นายชัยณรงค์  เนื่องมัจฉา
 
1. นางพรทิพย์  รัตนสุริยากร
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. เด็กชายจตุพล  นามมูลตรี
2. เด็กชายพัฒพงษ์  ไชยมาตร
3. เด็กชายวราวุฒิ  บุตรดีดำ
 
1. นายทวี  พรมมา
2. นายอุทัย  น้อยตาแสง
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายธนาพงษ์  ไชยชาติ
2. นายวสันต์  สมนึก
3. นายเนติพงษ์  ปลากระโทก
 
1. นางดวงจันทร์  คลังแสง
2. นายเรศ  แสงทอง
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ภูมิสายดร
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  เนื่องมัจฉา
 
1. นายประสงค์  จันทะชัย
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  เนื่องมัจฉา
 
1. นายประสงค์  จันทะชัย
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กชายศราวุฒิ  สุนทรเทวิน
 
1. นางสายพิณ  สุนทรเทวิน
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. เด็กชายภานุพงษ์  จันทขันธ์
 
1. นายศราวุฒิ  พุทธตรีชน
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  ชิมโพธิ์คลัง
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวชญาดา  ทะราช
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวปรียดา  หมายงาม
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทะราช
2. นางสาวกัญญารัตน์  ทินคำ
3. เด็กหญิงกุลวดี  ภูแสงศรี
4. เด็กชายคมกริช  หีบแก้ว
5. เด็กหญิงจันหวรรณ  สามารถ
6. เด็กหญิงจิราพร  ภูเมฆ
7. เด็กหญิงจิราพักต์  จรทะผา
8. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ภูต้อม
9. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คร้ามอยู่
10. เด็กชายธนากร  ลำมะนา
11. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กระดานราษฎร์
12. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยอดแก้ว
13. เด็กหญิงธิติยา  มาตสะอาด
14. เด็กชายธีรวุฒิ  โพธิ์ราช
15. เด็กชายนริศร  กองปัญญา
16. เด็กชายนฤพนธ์  ลาแสง
17. เด็กหญิงบุญธิดา  มาตงามเมือง
18. เด็กหญิงบุษบา  แทนราษฎร์
19. เด็กหญิงปนิดา  คันทา
20. เด็กหญิงปรีดิยากร  พรมสาวะนา
21. เด็กชายพงศธร  ภูสีน้ำ
22. เด็กหญิงพรรณเพชร  ภักดีศรี
23. เด็กชายพัฒนพงษ์  ภูสีนวน
24. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีคำมี
25. เด็กชายรัชชานนท์  ภูจอมจิตร
26. เด็กหญิงรัติยากรณ์  ศรีสุพัฒน์
27. นางสาวรัสรินทร์  ฐิติโรจน์ฐากร
28. เด็กชายฤดีรัตน์  ภูครองนาค
29. เด็กหญิงวรัญญา  แสนศรีเลิศ
30. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสนกั้ง
31. เด็กหญิงวิภารัตน์  ไม้ลึกดี
32. เด็กหญิงศิริกัญญา  ภูริ
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  เท้ามีศรี
34. เด็กหญิงสุนิตา  วิชัยวงค์
35. เด็กหญิงสุภัสสร  ประทุมมี
36. เด็กหญิงสุวรี  ตำลึงทอง
37. เด็กหญิงอรุโรทัย  ไมตรีแพน
38. เด็กหญิงอาจารีย์  ดอนเทพพล
39. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทาคัน
40. เด็กชายโกวิทย์  ทันนา
 
1. นายณัฐพล  อุทัยคำ
2. นายธีระศักดิ์  ใจเอื้อ
3. นายบรรจุ  คงมหา
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิกร  มิ่งขวัญ
5. นางสาวสายพิณ  สุนทรเทวิน
6. นางสุภาภรณ์  ปัดชาติ
7. นางสาวอรทัย  ทาบัญหาร
8. นางเกศฎาพร  ภูพานเพชร
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1. เด็กชายธนายุทธ  ไชยสีหา
 
1. นายประสงค์  จันทะชัย
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 1. นายบรรชา  แสงจันทร์
 
1. นายศุภชัย  สุทธิประภา
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  อิ่มสาร
 
1. นายธาตรี  จุฬุวรรณ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์  ภูพลอย
 
1. นางสาวศวรรยา  มณฑณะพิสุทธิ์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายพันธประเสริฐ  สมงาม
 
1. นายศราวุฒิ  พุทธตรีชน
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงจันหวรรณ  สามารถ
 
1. นางสาวอรทัย  ทาบัญหาร
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นางสาวสุรีนันท์  แสนสะอาด
 
1. นางภัศราภรณ์  พุทธตรีชน
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงจันหวรรณ  สามารถ
 
1. นางสาวอรทัย  ทาบัญหาร
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวจารุภรณ์  ภูผาลินิน
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กชายศราวุธ  ถวิลคำ
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1. นายธีรยุทธ  นาคประเวศ
 
1. นายประสงค์  จันทะชัย
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  พรหมเมือง
 
1. นายธนา  คำภิระ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวชุลีภรณ์  ภูจอมจิตร
 
1. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
 
86 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูกาสอน
2. เด็กชายกุลธิดา  อุ่นทะยา
3. เด็กชายจิตต์พิสุทธิ์  โฉมไธสง
4. เด็กชายจีรวัฒน์  วิชาพล
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  เดชบุรัมย์
6. เด็กชายจุลจักร  ภูมิเขตร
7. เด็กหญิงชนิดา  ทะสิงห์ฆาร
8. เด็กหญิงชลดา  ภูระบัตร
9. เด็กหญิงชลลดา  ภูชัน
10. เด็กหญิงชารีพัชร  นนยะโส
11. เด็กชายชิณวัฒน์  พรมมาไว
12. เด็กหญิงฐิติมาพร  ผ่องแผ้ว
13. เด็กชายณพวัฒน์  พุทธชาติ
14. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลีชาคำ
15. เด็กหญิงดลนภา  ไชยเรือง
16. เด็กชายทักษิณ  อินอุ่นโชติ
17. เด็กชายธนพงษ์  ภูจอมจิตร
18. เด็กชายธนาวุธ  ไชยสีหา
19. เด็กหญิงธัญรัตน์  ชูพันธุ์
20. เด็กหญิงนันทวรรณ  ระวิโรจน์
21. เด็กชายบัณฑิตา  สมบัติ
22. เด็กหญิงประภัสสร  ภูยอดนิล
23. เด็กหญิงพรนภา  วงศ์นคร
24. เด็กหญิงพรนภา  ญาติสมบูรณ์
25. เด็กหญิงพลอยตะวัน  ภูแข็ง
26. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทะชัย
27. เด็กหญิงรัตนา  ภูผิวนาค
28. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยสีหา
29. เด็กชายศุภชัย  ภูกิ่งหิน
30. เด็กชายสหัสวรรษ  ชารีรักษ์
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูศรีโสม
32. เด็กหญิงสุพรรษา  มะโนรัตน์
33. เด็กหญิงสุพิชญา  อยู่คุ้ม
34. เด็กหญิงอริศรา  ศรีกุตา
35. เด็กหญิงอลิชา  ชินกร
36. เด็กชายอานนท์  จงมุม
37. เด็กหญิงเบญญาภา  ผิวผ่อง
 
1. นายชาติชาย  เนื่องโนราช
2. นายชิณวุฒิ  หวายฤทธิ์
3. นางนิภาพร  ศรีสุภาพ
4. นายวิทยา  ภูครองหิน
5. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล
6. นายสมบัติ  ถิตย์ผาด
7. นายสุภชัย  บุตรวงศ์
8. นางเพ็ญนภา  พันธุ์ทุม
 
87 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  กิจจา
2. นางสาวกัลยานี  แก้วมาลา
3. นางสาวกาญจนา  เขตประทุม
4. นางสาวกาญจนา  สุดาสิทธิ์
5. นางสาวกุลณัฐ  เฉลิมทรง
6. นางสาวขนิษฐา  พิมพิวาล
7. นางสาวจิราวรรณ  ภูนามมา
8. นางสาวจีระพรรณ  วังทะพันธ์
9. นางสาวธนิตา  ลาดลงเมือง
10. นางสาวธัญลักษณ์  ภูดรม่วง
11. นางสาวนภารัตน์  ภูนาโคก
12. นางสาวนวรัตน์  เทียนน้อย
13. นางสาวนันทวรรณ  พรมเลิศ
14. นางสาวนิตยา  ตะวิสุทธิ์
15. นางสาวนิรัชฌา  ยอดสิงห์
16. นางสาวนุชรีย์  ภูนี
17. นายประธาน  ภูประวิง
18. นางสาวมญช์พิชา  ภูจิตทอง
19. นางสาวมณฑกานต์  นิตยารส
20. นางสาวมินตรา  ภูธรรัตน์
21. นางสาววราภรณ์  พลศรี
22. นางสาววริศรา  ศรีชมภู
23. นางสาววิจิตตรา  มาตชรา
24. นางสาวศิริลักษณ์  สมภาร
25. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร
26. นางสาวสายสุดา  ศรีคงเพชร
27. นางสาวสุดารัตน์  แสนสง่า
28. นางสาวสุธาวัลย์  บุญมา
29. นางสาวสุพรรษา  ภูกองไชย
30. นางสาวสุพัตรา  ศรีสุรีย์
31. นางสาวสุภาภรณ์  ทระคำหาญ
32. นางสาวอมรรัตน์  เพ็งปอพาน
33. นายอรรถพล  กุดกังวล
34. นางสาวอรุณศรี  อำมรักษ์
35. นางสาวอัญชิสา  พละมาตย์
36. นายอาทิตย์  ภูครองทุ่ง
37. นางสาวอารียา  พรทิพย์
38. นางสาวอินทุอร  ศรีบุญเพ็ง
39. นางสาวเบญจวรรณ  แก่นจัด
 
1. นายชาติชาย  เนื่องโนราช
2. นายชิณวุฒิ  หวายฤทธิ์
3. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
4. นางสาวนัณฑณา  นาตรีชน
5. นางบุษวรรณ  บุญแนน
6. นางสาวพูนเจริญ  ภูต้องใจ
7. นายวิทยา  ภูครองหิน
8. นางเดือนฉาย  จงสมชัย
 
88 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายชลันธร  จันทะเรือง
2. เด็กชายญาณาธิป  พรรณขาม
3. นายตะวัน  จำได้
4. นายทนงศักดิ์  สอนคำหาร
5. นางสาวบุศรินทร์  สบู่ทอง
6. นายปรวรรธ์  แพ่งศรีสาร
7. นางสาวมาริณี  ดีรักษา
8. นางสาวศุลีพร  ธนารักษ์
9. นางสาวสุวนันท์  ภูสายยา
10. นางสาวอินทิรา  กงไธสง
 
1. นางดวงจันทร์  คลังแสง
2. นางสาวไพจิตร  บุดดา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. นางสาวกลณัฐ  เตือนไธสง
2. นางสาวกิจตาพร  ไชยชาติ
3. นายชาญชัย  ภูกิ่งเงิน
4. นางสาวนัฐมลเทียร  อาจยุทธ์
5. นางสาวนิลาวรรณ  นาถาดทอง
6. นางสาวรัชนีพร  แสงจันดา
7. นายราชัน  นาทันคิด
8. นายวุฒิชัย  นาเสริฐ
9. นางสาวสุวนันท์   บุรมรัตน์
10. นายอภิเษก  พิมพ์ดี
 
1. นางชนิกา  ไผ่ผาด
2. นางธนภร  พยัคฆ์ทอง
3. นายไพทูลย์  วิเชียรเพริศ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวกนกนิภา  อาษาวิเศษ
2. นางสาวจริยา  สระทองมืด
3. เด็กหญิงธัญญาพร  ภารประดิษฐ์
4. นางสาวพจนีย์  ภาระพงษ์
5. เด็กหญิงสุจิรา  อันดี
6. เด็กหญิงสุดาพร  พัสดร
7. เด็กหญิงสุพัตรา  พละสาร
8. นางสาวอัฉรารินทร์  กมลคร
9. เด็กหญิงอาระยา  พละสาร
10. นางสาวอินทกานต์  สรรพโชติ
11. เด็กหญิงเมธาวี  คำศิริ
 
1. นางพิมพรรณ  รัตนวัน
2. นางภัทรียา  ภูพุทธา
3. นายรณกฤต  กุมสิน
4. นายโกศล  ภูบุญเติม
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร   1. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง
2. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
3. นางวราภรณ์  เรืองเจริญ
4. นางศวรรยา  มณฑนะพิศุทธิ์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกิตติชัย  พละเดช
2. เด็กชายพงศกร  จุตาทิศ
3. เด็กหญิงพรศิริ  ปาปะสี
4. เด็กหญิงศศินา  ธงหาร
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภูมองชัย
 
1. นายจักรี  ฉายจรัส
2. นางสุกัลยา  ดีบุดศรี
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. เด็กชายนิรันดร์  ภูศรีเมือง
2. เด็กชายพัทธนันท์  มูลเอก
3. เด็กชายพิพัฒน์  ต้นกันยา
 
1. นายธีรพงษ์  กล้าขยัน
2. นางอัญชลี  กล้าขยัน
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายธีรพงษ์  เชื้อบุญมี
2. นายธีรพงษ์  ภูด่านงัว
3. นายวรวุฒิ  ภูบุญลาภ
 
1. นายบรรจงศักดิ์  อุปพงษ์
2. นางพัชราภา  อุปพงษ์
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชธิดา  บุรีรัตน์
2. นายปิยะพงษ์  ดารินนท์
3. เด็กชายเสริมศักดิ์  โนพา
 
1. นายสวาท  ภูอยู่เย็น
2. นางสิริณัฏฐ์  ทองวิสูง
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายณัฐพล  ภูเขม่า
2. นางสาวธวัลรัตน์  ยศพล
3. นายเมฑิวัฒน์  ภูกองไชย
 
1. นายบรรจงศักดิ์  อุปพงษ์
2. นางพัชราภา  อุปพงษ์
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภูแข็ง
2. เด็กชายณัฐพล  โคกกลาง
3. เด็กหญิงนวลอนงค์  ภูต้ายผา
4. เด็กหญิงนาตยา  พรมพิลา
5. เด็กหญิงอารียา  ดอนสะท้าน
6. เด็กหญิงเปรมกมล  ภูเด่น
 
1. นางพันทิพา   เวียงเพิ่ม
2. นางรุ่งนภา  ทะรังศรี
3. นางสุทธิรัตน์  วรชินา
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤดี  พิลาสุข
2. นางสาวพนิดา  ภูแช่มโชติ
3. เด็กหญิงวิจิตรา  วงปัญดิษฐ์
4. นางสาวสุภาวินีย์  ชมทรัพย์เจริญ
5. นางสาวเสาวนีย์  นอระศรี
6. เด็กหญิงแพชรี  จุดทะสงค์
 
1. นายประสาร  แสงพระจันทร์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวนิรัญตี  ภูจีวร
2. นางสาวนุชนาถ  จุปัญญาบุตร
3. นางสาวสนธยา  ผาจันทร์
 
1. นางสาวเจริญ  คุ้มอักษร
2. นางเสาวนีย์  ลาภบุญเรือง
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ภูจอมทอง
2. นางสาวมินตรา  ภูลายขาว
3. นางสาวรวิวรรณ  ล้นตื้อ
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
2. นางสาวนิภา  ชูรัตน์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธวีร์  รุ่งรัตน์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ประดับศรี
3. เด็กหญิงอัญชลี  วิลัยบุญ
 
1. นายชาตรี  ภูแช่มโชติ
2. นางประพิทธ์  โยมศรีเคน
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ประดับศรี
2. นางสาวประภัสสร  โสพันธ์
3. นางสาวอุมาพร  นาชัยฤทธิ์
 
1. นางประพิทธ์  โยมศรีเคน
2. นางรัชนีกร  โทหารวงษ์
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ถนอมสิทธิกุล
2. เด็กหญิงศิรินภา  ภูลายสี
3. เด็กหญิงเจนนิสา  บุญตาโลก
 
1. นางสุทธิรัตน์  วรชินา
2. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวธนาภา  ดอกบัว
2. นางสาววาสนา  ตุมร
3. นางสาวสุภาพร  มูลเสนา
 
1. นางสุทธิรัตน์  วรชินา
2. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมลนาฎ  พานวัฒน์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ภูพานเพชร
3. เด็กหญิงสุภาพ  แฝงจันดา
 
1. นางสุทธิรัตน์  วรชินา
2. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  ภานวาลย์
2. นางสาวนิภาพร  เจือกรัมย์
3. นางสาวนุชนารถ  สารีพันธ์
 
1. นางสุทธิรัตน์  วรชินา
2. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีไสย
2. เด็กหญิงพศิกา  ภูต้อม
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อิ่มเพชร
 
1. นางกรรณิการ์  นนทวัน
2. นายจำเนียร  ภูตีกา
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวจินตนา  มูลมาตร์
2. นางสาวอรพรรณ  รัชนน
3. นางสาวแพรวพรรณ  ภูพาที
 
1. นายจำเนียร  ภูตีกา
2. นางสาวธนพร  สังฆมณี
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปักเขมายัง
2. เด็กหญิงญาณิศา  คันธา
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายวสวัตดี  ภูนาวัง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิตา  มาตรา
2. เด็กหญิงอภิญญา  ภูวินทร์
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายสุดใจ  มิมาชา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายคณิสร  รักษาชาติ
2. นายสุทธิศักดิ์   อุทัศน์
 
1. นายสมัย  ภูชาบุตร
2. นายสุพัฒน์  พันธ์โพธิ์คา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายนนทกร  ภูเครือ
2. เด็กชายสุทธินันท์  ภูถาวร
 
1. นายกวีภัทร  ภูสมศรี
2. นางนริศรา  ดอนพรทัน
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายปรมินทร์  ตระกูลพิมพ์รัศมี
2. นายสุทธิพงษ์  โพธิแท่น
 
1. นายกวีภัทร  ภูสมศรี
2. นางนริศรา  ดอนพรทัน
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ภูคาม
2. เด็กหญิงมยุรา  กันทะเชียร
 
1. นายดุสิต  มั่นคง
2. นางนิรัญดา  ภูโอบ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาภา  วินิจกุล
2. นายวรวีร์  ภูชมศรี
 
1. นายวสวัตดี  ภูนาวัง
2. นายสุดใจ  มิมาชา
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  ภูสมตา
2. เด็กหญิงเจนนิสา  ภูครองจิตร
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นางสาวเจริญ  คุ้มอักษร
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายปฏิมา  เสืองามเอี่ยม
2. นายเฉลิมชัย  เชื้อพระคา
 
1. นายนิคม  วรรณพงษ์
2. นายอนุษร  บุตรแก้ว
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวปัญญาดา  อ่อนคำหล้า
2. นายปิยะวัตร์  จะดี
 
1. นางนริศรา  ดอนพรทัน
2. นายอนุษร  บุตรแก้ว
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  นาขันโท
2. นางสาวปัทมาภ  ภูพวก
 
1. นายอดิศักดิ์  เหล่าพิมพ์
2. นายอรรถสิทธื์  คำสุริย์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หงษ์สาหัส
2. เด็กชายธนานนท์  กมลภพ
3. เด็กหญิงนริศรา  สีผักผ่อง
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นางสาวเจริญ  คุ้มอักษร
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวดุสิตา  มั่นคง
2. นางสาวนฤมล  ภูผานี
3. นางสาวรุจิรา  โพธิผล
 
1. นายกวีภัทร  ภูสมศรี
2. นายดุสิต  มั่นคง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  พรหมพัฒน์
2. นายอุฏฐายี  สุขมั่น
 
1. นายวสวัตดี  ภูนาวัง
2. นางสาวเจริญ  คุ้มอักษร
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายธนบัตร  สิทธิจันทร์
2. เด็กชายธีรภัทร  นันทรักษ์
3. เด็กหญิงอลิยา  โอระชา
 
1. นางนริศรา  ดอนพรทัน
2. นายสมัย  ภูชาบุตร
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายธนพล  ภูครองนาค
2. นางสาวปาณิตา  ภูเต้านิล
3. นางสาวพิไลวรรณ  โพธิ์หิรัญ
 
1. นายกวีภัทร  ภูสมศรี
2. นายอนุษร  บุตรแก้ว
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายนนทกร  ภูเครือ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ภูมีแสง
3. เด็กชายสุทธินันท์  ภูถาวร
 
1. นายสมัย  ภูชาบุตร
2. นายสุพัฒน์  พันธ์โพธิ์คา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายจักรกฤษ  นุขันธ์
2. นายวีระยุทธ  วรรณคำ
3. นายสุรเชษฐ์  ไชยเนตร
 
1. นายศิริวัฒน์  พันธฤทธิ์
2. นายเจษฎา  นาจันทอง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายพชร  ปาระมัด
 
1. นางสุกัญญา  ผาลา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวอารียา  พรทิพย์
 
1. นางนงคราญ  อนุกูล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรรณขาม
 
1. นางนวลจันทร์  พิทักษา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. นางสาวอริสา  อุทธิยะ
 
1. นางวารี  ภูแป้ง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวพัชราภรณ์  ปัตนา
 
1. นางดวงใจ  คำแหงพล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. นางสาวดรุณี  เลิงฮัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรแก้ว  ชาครีย์รักษ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชพงษ์  พรหมทา
 
1. นางกฤติกา  ศรียงค์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายจตุพร  ไวศรีแสง
 
1. นางอุชนีย์  พันธฤทธิ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนัท  ศรีสุวอ
2. เด็กชายธนายุทธ  ภูดงน้อย
3. เด็กหญิงนวพร  ศิริจำปากุล
4. เด็กชายนิธิ  สีโสดา
5. เด็กหญิงศศิธร  พลตื้อ
 
1. นางวัลลิณีย์  ชื่นชมภู
2. นางสาววิลาวัลย์  ทวีพันธ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญานัฐ  กองศิริ
2. นางสาวขวัญนภา  ชูตากแดด
3. นางสาวนิสาชล  ชัยยา
4. นายภูมิชนะ  อุดแก้ว
5. นายเอกรินทร์  เผ่าบัวทิน
 
1. นางวัลลิณีย์  ชื่นชมภู
2. นางสาววิลาวัณย์  ทวีพันธ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายอนุชา  ไชยมาตร
 
1. นายกริช  ธีรางศุ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายกฤษณรักษ์  ภูบัวคำ
 
1. นายกริช  ธีรางศุ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย   1. นางสาวกัลยานี  ภูมิเพ็ง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิทักษ์วาปี
2. เด็กหญิงรพีพร  หอมพิกุล
 
1. นางนงเยาว์  ยศคำลือ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. นางสาวพรรณราย  วงศ์แสง
2. นายเจนภพ  มาตรา
 
1. นางวารี  ภูแป้ง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นาย อนุชา  เกี้อกูล
2. นายธนากร  เหมกุล
3. นายนาวิน  ภูทองเงิน
4. นายปรัชญา  ภูชมศรี
5. นายศิริวุฒิ  ศรีชื่น
6. นายสันติภาพ  ภูจอมแก้ว
7. นายสุรศักดิ์  ไชยเฮือง
8. นายอรรถพร  ภูกองไชย
 
1. นายชาตรี  ภูแช่มโชติ
2. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
3. นายศักดิ์ศิลป์  สีหาบุญมาก
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นายชวนกมล  ภูกองไชย
2. นายรัฐพงษ์  ศิริบุตรวงศ์
3. นายวัชรพงษ์  ภูกองไชย
4. นายศักดิ์ชัย  บุราณเดช
5. นายศักดิ์นรินทร์  บุราณเดช
6. นายสุรเกียรติ  เหมกุล
 
1. นายชาตรี  ภูแช่มโชติ
2. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
3. นางสาวนิภา  ชูรัตน์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรินทร์ทิพย์  ภูลมเขา
2. เด็กหญิงอลิชา  ชินกร
3. เด็กหญิงอัฏฐภภรณ์  ภูยอดพลอย
 
1. นายมารุต  บุตรพรม
2. นางอัจฉรา  สุราสา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวสุธิตา  แก้วหล้า
2. นางสาวสุภาวดี  แก้วเหลา
3. นางสาวอนุธิดา  วงศ์ชารี
 
1. นางกชมน  พลขยัน
2. นางนพวรรณ  สาระฆัง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ภูแล่นนา
2. เด็กชายดนุพล  บุญเสงี่ยม
3. เด็กหญิงอารียา  ภูหัวดอน
 
1. นางสาวกาญจนา  จุกแก้ว
2. นางราตรี  ทุมมาวัด
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวรพีพร  ปรึกษา
2. นางสาวสุชาดา  ภูครองนา
3. นางสาวอุษณีย์  เขื่อนขันธ์
 
1. นางสาวดุจเดือน  ไชยพิชิต
2. นางบังอร  โคตรยอด
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ไชยสุข
2. เด็กหญิงอารียา  โกสินันท์
 
1. นางกิติพร  ภูครองหิน
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  ไชยเสนา
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวอภิญญา  ภูปัง
 
1. นายปิยะพงษ์  ภูหงษ์สูง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฉัตรพร  ชนะศึก
2. เด็กหญิงปณิดา  ชมภูราช
 
1. นางทิพพาภรณ์  ศรีบุรินทร์
2. นายมงคล  สายแวว
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวภาวินี  นาสำแดง
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงพัชรี  ทับสุริ
2. เด็กหญิงวรนาถ  มโนรินทร์
 
1. นางอัญชลี  เตชะนอก
2. นางเกศฎาพร  ภูพานเพชร
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวพนิดา  วิชาชัย
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกวลิน  สินทรม
 
1. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เวียงนนท์
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  สักแสน
 
1. นายวรวุฒิ  ส่องสว่าง
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายธีรติ  จุลละนันท์
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. นายภาณุพงษ์  ศรีชาติ
 
1. นางทิพาพร  นาแถมเงิน
 
159 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1. นางสาวสุรีรัตน์  หลู่โยธา
 
1. นายประสงค์  จันทะชัย
 
160 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยอยอด
2. เด็กชายมะลิวัลย์  นาทันลิ
 
1. นายคมกริช  บุญหล้า
2. นายถวัลย์  จันทะรัง