สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยางตลาดวิทยาคาร 46 24 4 74 64 10 6 13 80
2 หนองกุงศรีวิทยาคาร 24 13 4 41 33 9 4 6 46
3 ห้วยเม็กวิทยาคม 21 20 15 56 43 10 10 10 63
4 เหล่ากลางวิทยาคม 12 9 5 26 22 8 2 5 32
5 ท่าคันโทวิทยาคาร 9 6 9 24 17 8 6 7 31
6 โนนสูงพิทยาคม 8 2 4 14 12 4 5 11 21
7 อนุบาลชุลีพร 7 8 5 20 16 9 4 8 29
8 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม 7 4 3 14 14 2 1 3 17
9 คำเจริญวิทยาคม 5 3 3 11 8 2 6 4 16
10 อนุบาลพรประดิษฐ์ 4 6 3 13 11 3 2 5 16
11 ไตรรัตนวิทยาคม 3 10 8 21 20 5 11 4 36
12 เขาพระนอนวิทยาคม 3 4 2 9 8 1 7 4 16
13 ฆ้องชัยวิทยาคม 3 3 1 7 6 6 2 0 14
14 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 2 5 3 10 12 3 1 8 16
15 หัวหินวัฒนาลัย 2 3 6 11 8 5 6 7 19
16 ดงกลางพัฒนศึกษา 1 2 4 7 5 6 5 2 16
17 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 1 2 0 3 5 0 0 4 5
18 วังมนวิทยาคาร 0 3 0 3 2 1 1 2 4
19 เพชรผ่องพันธ์วิทยา 0 1 1 2 2 1 0 1 3
รวม 158 128 80 366 308 93 79 104 480