สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยางตลาดวิทยาคาร 64 10 6 13 80
2 ห้วยเม็กวิทยาคม 43 10 10 10 63
3 หนองกุงศรีวิทยาคาร 33 9 4 6 46
4 เหล่ากลางวิทยาคม 22 8 2 5 32
5 ไตรรัตนวิทยาคม 20 5 11 4 36
6 ท่าคันโทวิทยาคาร 17 8 6 7 31
7 อนุบาลชุลีพร 16 9 4 8 29
8 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม 14 2 1 3 17
9 โนนสูงพิทยาคม 12 4 5 11 21
10 อนุบาลพรประดิษฐ์ 11 3 2 5 16
11 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 11 3 1 8 15
12 หัวหินวัฒนาลัย 8 5 6 7 19
13 คำเจริญวิทยาคม 8 2 6 4 16
14 เขาพระนอนวิทยาคม 8 1 7 4 16
15 ฆ้องชัยวิทยาคม 6 6 2 0 14
16 ดงกลางพัฒนศึกษา 5 6 5 2 16
17 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 5 0 0 4 5
18 วังมนวิทยาคาร 2 1 1 2 4
19 เพชรผ่องพันธ์วิทยา 2 1 0 1 3
รวม 307 93 79 104 583