หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต24 ... กลุ่ม 2......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน .........................

[ ทั้งหมด   14 พ.ย. 2556   15 พ.ย. 2556   16 พ.ย. 2556   19 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 16 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
2 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
3 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
4 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
5 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
2 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
3 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
2 044 การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 13.00-16.30
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 13.00-16.30
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 13.00-16.30
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 13.00-16.30
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 13.00-16.30
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
4 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 13.00-16.30
5 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 13.00-16.30
6 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
7 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
8 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
9 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
5 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
6 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
7 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
8 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
9 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
2 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 16 พ.ย. 2556 13.00-16.30
3 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
4 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 16 พ.ย. 2556 13.00-16.30
5 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
6 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 16 พ.ย. 2556 13.00-16.30
7 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
8 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 16 พ.ย. 2556 13.00-16.30
9 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
10 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]