หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต24 ... กลุ่ม 2......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน .........................

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
2 044 การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 13.00-16.30
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 13.00-16.30
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 13.00-16.30
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 13.00-16.30
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 13.00-16.30
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
15 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
16 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
17 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
18 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
19 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
20 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
21 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
22 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
23 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
24 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
25 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
26 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
27 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
28 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
29 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
30 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
31 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
32 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
33 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
34 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
35 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
36 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
37 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
38 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
39 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 14 พ.ย. 2556 08.30-11.30
-
40 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 15 พ.ย. 2556 08.30-15.00
-
41 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 15 พ.ย. 2556 08.30-15.00
-
42 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 15 พ.ย. 2556 08.30-15.30
-
43 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 15 พ.ย. 2556 08.30-15.00
-
44 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 15 พ.ย. 2556 15.00-18.00
-
45 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 15 พ.ย. 2556 15.00-18.00
-
46 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 15 พ.ย. 2556 15.00-18.00
-
47 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 15 พ.ย. 2556 15.00-18.00
-
48 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 15 พ.ย. 2556 13.30-18.30
-
49 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 15 พ.ย. 2556 13.30-18.30
-
50 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 15 พ.ย. 2556 13.30-18.30
-
51 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 15 พ.ย. 2556 13.30-18.30
-
52 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 15 พ.ย. 2556 08.30-13.30
-
53 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 15 พ.ย. 2556 08.30-13.30
-
54 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 15 พ.ย. 2556 08.30-13.30
-
55 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 15 พ.ย. 2556 08.30-13.30
-
56 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
57 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
-
09.00-16.30
-
58 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 15 พ.ย. 2556 08.30-10.30
-
59 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 15 พ.ย. 2556 08.30-10.30
-
60 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 15 พ.ย. 2556 15.00-17.00
-
61 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 15 พ.ย. 2556 15.00-17.00
-
62 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 15 พ.ย. 2556 13.30-15.00
-
63 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 15 พ.ย. 2556 13.30-15.00
-
64 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 15 พ.ย. 2556 10.30-11.30
-
65 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 15 พ.ย. 2556 10.30-11.30
-
66 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 15 พ.ย. 2556 11.30-13.30
-
67 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
-
11.30-13.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]