รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริญญา  สุณาอาตม์
 
1. นางสาวดาวใจ  ว่องไว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกัลยาณี  ปุงสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวฐิตาภัทร์  ชื่นตา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาววราพร  ภูนาสี
 
1. นางรังษี  พลโคกก่อง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวรมิตา  กองคำ
 
1. นายบันเทิง  ภวภูตานนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสุมินตรา  รังกะริน
 
1. นางสายทอง  อินธุโสภณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. นางสาวกัลยรัตน์  สรรพชัย
 
1. นางสุกัญญา  ปัญจิต
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงศมณพร  ถิตย์กุล
 
1. นางเครือวัลย์  ปัญญามี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ผลภักดี
 
1. นางเครือวัลย์  ปัญญามี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรุ่งจิรา  ญาณพิบูลย์
2. เด็กหญิงอาริยา  คำวงศ์พูล
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีแสนดี
2. นางสดุดี  วรรณจักร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาวรพีพร  นาถาบำรุง
2. นางสาวสุภาวดี  แก้วไวยุธ
 
1. นางสาวภานุมาศ  ริตตา
2. นางสาวอรอนงค์  รุทเทวิน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายวรเมธ  ชูศรีทอง
 
1. นางวิริญญ์  แวงโสธรณ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกฤติภรณ์  ไชยยา
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  อาจวิชัย
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วันสิม
2. เด็กหญิงธัญลดา  สุขมูล
3. เด็กชายนราชัย  พานิชสุด
 
1. นางจุฑาภรณ์  วิเชียรภักดิ์
2. นางนาถนภา  สารทะวงศ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกนกรดา  ราชกิจ
2. นายธนวัฒน์  พูลทรัพย์วัฒนา
3. นางสาววรัญญา  ไชยโคตร
 
1. นางสาวจีรกานต์  อุทโท
2. นางสุรีรัตน์  มธิปะโน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. นางสาวปนัดดา  ศิลาพจน์
2. นางสาววนิดา  ดีรักษา
3. นางสาวเอมอร  พลเสน
 
1. นายอุทัยรัตน์  จำเริญไกร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. นางสาวจินดาวรรณ  วงจันทร์เรือง
2. นางสาวฉวีวรรณ  ประทุมโต
3. นางสาวปรินทร์ธิดา  ผะกากอง
 
1. นางสาวประภาสิริ  ขันธวิเศษ
2. นางสาวเนตรดาว  หวานรอบรู้
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายจิราธิป  วระไวย์
2. เด็กชายธนกร  กำจรเมนุกูล
 
1. นางสุภัทรา  ศรีเกิด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. นายนัฐพล  ละออวัน
2. นายประสิทธิ์  สุพานโช
 
1. นายฤทธิชัย  พ่อไชยราช
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายวัฒนชัย  ช่วยรักษา
 
1. นางฐิติกรณ์  นากุมา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นายไมตรี  สุ่มมาตร
 
1. นางบังอร  สุริยคุปต์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  กองอุดม
2. เด็กชายพิชชากร  นิธิพรเดชะ
3. เด็กหญิงวีระญา  สายคำ
 
1. นางพูลสุข  สว่า่งบุญ
2. นางอรนิจ  นาชัยเวียง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนภาพร  ภูผิวเเก้ว
2. นางสาวประภารดี  ไชยคำมี
3. นายปิยพงษ์  วังสีรัง
 
1. นางขวัญจิตต์  เชาว์พานิช
2. นายนฤเทพ  รุ่งระวีวิลาศ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวกัญญาณี  ชูศรีทอง
2. นางสาวศรุตา  ผลานาค
3. นางสาวสิริรัตน์  เวียงอินทร์
 
1. นางกนกกาญจน์  ดอนหัวบ่อ
2. นางสาวนภาภรณ์  พิทักษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. นางสาววรินทิพย์  จักนามล
2. นางสาวอัญชลี  ภารสำเร็จ
3. นางสาวเกษทิพย์  ขันนาเลา
 
1. นายชุมพล  ชารีแสน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวกนกกาญจน์  คำละกาย
2. เด็กหญิงนภัสสร  เพ็ชรทะเล
3. นางสาวศิริญญา  ศรีประทุม
 
1. นางเกษร  สุขชารี
2. นางไข่มุก  สุชะไตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวกัญชณัฐ  วารีศรี
2. นางสาวกาญจนา  โนนอรัญ
3. นายวีระพล  โอภาษ
 
1. นายกฤตนัย  ล้ำจุมจัง
2. นางแจ่มนภา  ล้ำจุมจัง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายตะวัน  เจริญอินทร์
2. เด็กหญิงปวิชญา  วินทะไชย
3. เด็กหญิงใจเอื้อ  บูรณะ
 
1. นางสาวญานษา  สุวรรณรักษ์
2. นางรดา  สินธุศิริ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาววิศรุตา  ศรีวาจา
2. นางสาวศศิประภา  สัจจะรง
 
1. นางสาวญานษา  สุวรรณรักษ์
2. นางรดา  สินธุศิริ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ธัญทะพิพงค์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขอินทร์
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  ชนะมาน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นายธรรมรัตน์ชัย  ล้านพลแสน
2. นายเฉลิมพล  บุญเรืองลือ
 
1. นางกาญจนา  เรืองฤทธิ์กูล
2. นายประเดิม  วรรณทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ภูดินทราย
2. เด็กชายอรรณพ  ภูบุญรอด
 
1. นางสาวปารินทร์  ราชภักดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายธนวัฒน์  เข้าใจการณ์
2. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีกุล
 
1. นายมารุต  วรสาร
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายนายธีรวัฒน์  พรมทา
2. นายสาธิต  สาระพันธุ์
 
1. นางพวงลดา  วรสาร
2. นายมารุต  วรสาร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เบญจรูญ
2. เด็กชายฤทธิเดช  เตชาธนาภัทร์
3. นายสรวิทย์  แก่นพุทธา
 
1. นายนพคุณ  สดใส
2. นายปิยพงศ์  นาชัยฤทธิ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กหญิงม่านแก้ว  โคตรวงษ์
2. นางสาวรุจิรา  ประดิษฐุ์
3. นางสาวละอองแก้ว  อุทัยชิต
4. เด็กหญิงสายพิณ  สายรื่น
5. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไคร้คำ
 
1. นางสมสมัย  เทพพร
2. นางเบญจมาศ  อรรถเนติกุล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายดุสิต  เหล่าแสง
2. นางสาวปนัดดา  จงสมชัย
3. นางสาวหทัยชนก  ปรีทรัพย์
4. นายเกริกพล  พันตูล
5. นางสาวเบญจมาศ  พงษ์ศิริ
 
1. นางสาวณัฏฐภรณ์  กงบุราณ
2. นางอนุรักษ์  ภูสมหมาย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  เนื้อมั่น
2. เด็กหญิงชิดตะวัน  ทิมี
3. เด็กหญิงณัฐชลิดา  วัฒโน
4. เด็กชายพชรพล  พันธ์ประสิทธิ์
5. เด็กหญิงศิริยา  โยธสิงห์
 
1. นางธัญพร  โตอ่อน
2. นางประหยัด  ทองภูธรณ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวณัฐชา  ภิญโญ
2. นางสาวปานวาด  ครุฑอินทร์
3. นางสาววริญญา  แซงจำปา
4. นางสาวสุภีรดา  ภูจ่าพล
5. นายอัครฤดี  บุญอาสา
 
1. นางปิยรัตน์  วันทา
2. นางปิยวรรณ   ภูนาสูง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชวนชม  ครฑสุธา
2. นายปริญญา  เปรมไธสง
3. นายพีระพงษ์  วรสาร
4. นายภากร  อ่อนประสงค์
5. นายอรรคราธร  วุฒิสาร
 
1. นายบุณยกฤต  หนองเสนา
2. นายสมบูรณ์  บุหงาเกษมสุข
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายกฤตวิทย์  ทุมาวัติ
2. นางสาวกัญญาณีณ์  ภูจอมรัตน์
3. นางสาวกานต์ธิดา  สีสุมาตย์
4. นายกิตติภัฎ  ฤทธิ์สุวรรณ
5. นายจักรพงษ์  จันดา
6. นางสาวชนาพร  กลีบมะลิ
7. นางสาวชุตินันท์  มูลศรี
8. นายธนกฤต  ภารนาถ
9. นายธนากร  ชุมทอก
10. นายนนทพงษ์  ลำเผือก
11. นางสาวนุติพร  มารัตน์
12. นางสาวมณทิตา  จำเริญศรี
13. นายรัตนกร  เเจ้งฉาย
14. นางสาวลักษณาวดี  ณ กาฬสินธุ์
15. นางสาววิชญาพร  พรรณลี
16. นายศรัณย์  ศรีเเสนดี
17. นายสราวุธ  จับอันชอบ
18. นางสาวสุดารัตน์  สะโนนอก
19. นายอัษฎา  ไชยมงคล
 
1. นางสาวกุสุมา  กลิ้งรัมย์
2. นายฉัตรชัย  ขัธวุธ
3. นางรติพร  พิมพ์สิงห์
4. นางสาวอักษรสวรรค์  จันทร์ไทย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวกมลชนก  ระวิสิทธิ์
2. นางสาวจริยา  หมั่นเรียน
3. นายณรงค์  จันครา
4. นางสาวณัฐริกา  ชัยหา
5. นายธราพงษ์  มลาชู
6. นายนฤเบศน์  ระดาเขต
7. นายนัทธพงศ์  มลาวาส
8. นายปณิธาน  รอดไว
9. นายพงศ์เพชร  เพชรฤาชัย
10. นายมลรัฐ  แสงเกตุ
11. นายมิคคาเอล  เปริเส
12. นางสาวยศวดี  พงษ์สวัสดิ์
13. นายรัฐศาสตร์  มลาศาสตร์
14. นายรัตนชาติ  สาระโป
15. นายศุภชัย  มุขสาร
16. นายสรศักดิ์  จันทศรี
17. นางสาวอลีนา  โชติมุข
18. นางสาวอัมพวา  ใจใส
19. นางสาวแคทรียา  จันทพรมชู
20. นางสาวโสภา  มูลผล
 
1. นางสาวชญาณี  อาจวิชัย
2. นายวชิระ  โคตะโน
3. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
4. นางสาวเพ็ญศิริ  บุตรสาวิเศษ
5. นายเอนก  บุตรสาพันธ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกศรีเมือง 1. เด็กหญิงธิดาเดือน  พ่อยนต์
 
1. นางระพีพร  กมลศิลป์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. นางสาวธัญกานต์  พรรณขาม
 
1. นางละเอียด  พิพัฒน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกมลพร  รัฐอินทร์
2. เด็กชายเอกชัย  เพ็งโฉม
 
1. นางประหยัด  ทองภูธรณ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายฉัตราวรวุฒิ  จอมวรวงศ์
2. นางสาววรดา  แซ่โง้ว
 
1. นางวิไลวรรณ  วรสาร
2. นางสุพัตรา  บุญเขื่อง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ภูวันนา
2. นางสาวญาสุมินทร  ภูวาดสาย
3. นางสาวณัฐรียา  ศิลาไสล
4. นางสาวณัฐิณี  ดอนสินพูล
5. นางสาวดาราชนก  พิทักษ์วงศ์ศร
6. นางสาวพิมพกานต์  ภูบุญทน
7. นางสาวมาริสา  ดอนสามารถ
8. นางสาวรัตติยากรณ์  ชาญสิทธิ์
9. นางสาววิภาพร  รวดทรง
10. นางสาวไพรินทร์  จีระสมบัติ
 
1. นางสาวกัลยาณี  ชูศรีวัน
2. นางนพรัตน์  ขันธ์พิมูล
3. นางศศิณา  ลาภบุญเรือง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทะชมเกษ
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  โชติจำรัส
3. เด็กหญิงธัญญา  พลสันเทียะ
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุ่นศิริ
5. เด็กหญิงนิธิพร  บุญเสนาะ
6. เด็กหญิงปิยะพร  นครชัย
7. เด็กหญิงผกาวรรณ  นามทมาตย์
8. เด็กหญิงพรชิตา  เขจรจิตร
9. เด็กหญิงภาวรินทร์  จักรพิมพ์
10. เด็กหญิงภาวิณี  เพชรบูณ์
11. เด็กหญิงยุพารัตน์  มาตรา
12. เด็กหญิงสกาวแก้ว  แสงจักรวาฬ
13. นายสุรพล  พลแสน
14. นายอัยรัตน์  อุ่นฤทธิ์
15. เด็กหญิงเบญญา  ภูพวงเพชร
 
1. นางศุภลักษณ์  เอกตาแสง
2. นายเติม  ภูสมนึก
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกีรติ  ภูแสงสั่น
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนคำตา
3. เด็กหญิงศิริน  ประกิ่ง
 
1. นายยุทธนา  จันทร์เพ็ญ
2. นายสุเทพ  วังสีรัง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  ปราณีสอน
2. นางสาวศิริรัตน์  เวียงปฏิ
3. นางสาวเพ็ญสุดา  นาทองไชย
 
1. นางสมหมาย  วิเศษชู
2. นายสุรพล  วิเศษชู
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายณัฐนันท์  รัตนเสน
2. เด็กหญิงสินียาพรรณ  ดงตะไน
 
1. นายนพรัตน์  หันชัยศรี
2. นายปราโมทย์  ชุมนุ้ย
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวจิรายุ  ดอนสามารถ
2. นายเฉลิมพงษ์  กองชา
 
1. นางประไพพรรณ  วิไลแก้ว
2. นายวีระ  วิไลแก้ว
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงจิราภา  ยุบลวัฒน์
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจุรีพร   โทนุการ
 
1. นายวิโรจน์  สุขประเสริฐ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ครองประสงค์
 
1. นางปรารถนา  ทักษิมา
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจิรภากร  มัยคุณอุปถัมย์
 
1. นายสุรวิทย์  ลาภบุญเรือง
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายภูวนาถ  แสงเพ็ง
 
1. นายประเสริฐ  สองสี
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายมณฑล  เเซ่ตั้ง
 
1. นายกฤษฏาคม  ปัญจะ
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กหญิงศรัญญา  เทศพรม
 
1. นายสุชาติ  พิพัฒน์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. นางสาวนิศาชล  ผลรุ่ง
 
1. นายเถลิงศักดิ์  อรรคคำ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงวลีพร  ปัจจัย
2. เด็กชายเนวิน  โนนชัยขันธ์
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
2. นายทวี  เห็มศรี
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงพิชชาดา  โคตะนนท์
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายฌานนท์  ตันธนาภินันท์
 
1. นายทวี  เห็มศรี
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกิตติภพ  โพธิกุดสัย
2. เด็กชายก้องภพ  ภูอินนา
3. เด็กชายรวิชัย  อินทะศรี
 
1. นายสุรวิทย์  ลาภบุญเรือง
2. นายเดชฤทัย  ฉายจรุง
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวทิพย์สุดา  กาลรัศมี
2. นางสาวธนัชชา  ไชยเพชร
3. นายพงษ์พิสุทธิ  ผากา
 
1. นายสุรวิทย์  ลาภบุญเรือง
2. นายเดชฤทัย  ฉายจรุง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มาศงามเมือง
2. เด็กชายกิตติชัย  เขตประการ
3. นายกิตติพงษ์  ยาวะนิล
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  ไสยโอฬาร
5. นายกิติศักดิ์  ชำนาญกิจ
6. เด็กหญิงจันทนา  นาชัยฤทธิ์
7. นายชนาธิป  สุภี
8. นายดนัยพร  วรามิตร
9. นายธนดล  บัวสาย
10. เด็กหญิงธัญญา  ก๋งมี
11. เด็กชายบดินทร์  พรมสินธุ์
12. นายประสงค์ทรัพย์  พรมสินธุ์
13. นางสาวปวีนา  เขตมนตรี
14. เด็กหญิงปิยฉัตร  ภูมิผักแว่น
15. เด็กหญิงปิยะฉัตร  โพจิกจับ
16. นางสาวพนัดดา  ปัญญา
17. นางสาวพรทิพย์  พลลาภ
18. นายพิชญพล  อรัญโชติ
19. นายพิชิตชัย  วิเศษชู
20. เด็กหญิงพิมพ์ลภัช  ไชยภักดี
21. นางสาวพีระรัตน์  ทนารี
22. เด็กชายภัสกร  จงมีเดช
23. นายมนูญ  แวงวรรณ
24. นางสาวมาริษา  สุระภา
25. นางสาวรติยา  วิชระพล
26. เด็กชายวิชยา  เหล่าพงศ์พิชญ์
27. นางสาววิภาดา  โจมเสนาะ
28. นายศราวุฒิ  มุสิกะ
29. นายศุภชัย  คงมั่น
30. เด็กชายสรยุติ  จันทรนคร
31. นางสาวสรินทิพย์  วงมะลัย
32. นายสัตยานนท์  กมลภพ
33. นางสาวสินีนาถ  สามสี
34. นางสาวสิริยากร  กาญจนสมวงศ์
35. นางสาวสุกัญญา  ภูมิผักแว่น
36. นางสาวสุกัญญา  ผกาแดง
37. เด็กหญิงสุรีพร  พงษ์สงวนจันทร์
38. นางสาวอรัญญา  แจ่มเสียง
39. เด็กชายอาทิตย์  กองทรัพย์
40. นายเอกพจน์  เคนหวด
 
1. นายทองพูน  วารีไสย์
2. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี
 
66 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ภูทองเทพ
2. นางสาวกุลธิดา  ชัยภิภพ
3. นางสาวจริยา  คำด้วง
4. นางสาวจินตนา  ปาปะโถ
5. นางสาวชฎาธิป  บึงราษฎร์
6. นางสาวชฎาพร  พละศักดิ์
7. เด็กชายชลวิศ  แสงกล้า
8. เด็กหญิงชลิตา  วันโนนาม
9. เด็กชายชัชวาลย์  ทองเจริญ
10. เด็กชายณัฐพล  ยนจอหอ
11. นายทนงศักดิ์  บรรเทิง
12. นายทินกร  แก้วขอนยาง
13. นางสาวนพมาศ  บรรจงเลิศ
14. นายนพรุจ  คำไสย
15. นางสาวปาริชาติ  นาไชยเงิน
16. นายพงษ์พิชญ์  สิมคร
17. นายพชรพล   นาทองคำ
18. นายพัฒนาพงษ์  กาลวิบูลย์
19. นายภีมพล  เพียรมงคล
20. นางสาวมิรันตรี  เรเชียงแสน
21. เด็กหญิงรภัทภร  ไชยพันธ์
22. นางสาวรัชฎา  พินิจนึก
23. นายรัชพล  ถิตย์หนองแวง
24. นางสาวรัตติยา  บุษบารัตน์
25. เด็กชายวรวุธ  คำกอง
26. เด็กชายวัชฎาพร  เฮียงโฮม
27. เด็กชายวิชญาพร  เฮียงโฮม
28. นายวุฒิชัย  ศิริกุล
29. เด็กชายศรัณย์ภัทร์  ภูคงน้ำ
30. เด็กหญิงศศิธร  เขจรศาสตร์
31. นางสาวศิริพร  จำปามาศ
32. เด็กชายสรยุทธ   พันธ์สะอาง
33. นายสหรัฐ  บริบูรณ์
34. เด็กหญิงสายป่าน  ทินคราม
35. เด็กหญิงอรอุมา  เหล่าก้อนคำ
36. เด็กหญิงอาริยา  หมื่นคำ
37. นางสาวอารีย์ยา  โคตมูล
38. นางสาวเจนจิรา  พิมพะนิตย์
39. นางสาวเนตรชนก  ภูอาภรณ์
 
1. นายคมแมน  ศรีวิชัย
2. นายนายอนุลักษณ์  วรามิตร
3. นายสมชาย  เดชภักดี
4. นางสุธารพิงค์  โนนศรีชัย
5. นายอัมพร  ธรรมประชา
6. นายเรืองเดช  ภูโบราณ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นายศุภทัต  ถิตย์เจริญ
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. นายอนุชิต  อารีเอื้อ
 
1. นายสุรชาติ   ภารสถิตย์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงรัชฏา  พินิจนึก
 
1. นายอนุลักษณ์  วรามิตร
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 1. นางสาววันวิสา  ไพรบูรณ์
 
1. นายนเรศ  พิมพะสอน
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกิตติธัช  พรดอนก่อ
 
1. นายอนุลักษณ์  วรามิตร
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 1. นายฤทธิ์ชัย  คำโฮง
 
1. นายนิรัญ  โมลี
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาวรุจิรา  ประดิษฐ์
 
1. นายนายผจญ   นาทองคำ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นางสาวนันทวัน  อิ่มใจ
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงมาริสา  สุกใส
 
1. นายนิพนธ์  เวียงวะลัย
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวปนัดดา  วุฒิสาร
 
1. นายนิพนธ์  เวียงวะลัย
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กชายประทีป  พาพลงาม
 
1. นายอนุชิต  วรชิน
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. นายอนุชิต  อารีเอื้อ
 
1. นายสุรชาติ  ภารสถิตย์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวทิพภาพร  หงษ์บุดดี
 
1. นางนันทิยา  สงวนตระกูล
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นางสาวพิมพ์พร  พันตูล
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
81 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายกรกฎ  ธนาไสย์
2. เด็กชายกรวิชญ์  โคตรโยธา
3. เด็กชายกิตติโชติ  เนินลาด
4. เด็กชายคณาวุฒิ  แสนโบราณ
5. เด็กชายจารุพล  จำเริญลาภ
6. เด็กหญิงชนิกานต์  กมลแสน
7. เด็กหญิงชุติมา  จุฑะบาล
8. เด็กหญิงฑิติยา  คำทองเทพ
9. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีคัญทะมา
10. เด็กชายทศพล  คำสุวรรณ
11. เด็กหญิงทิพวรรณ  ตรงจันทึก
12. เด็กชายธนากร  ขวาทิพย์
13. เด็กชายบงศกร  คงวิเชียร
14. เด็กชายบวร  ไชยชาติ
15. เด็กหญิงปฏิกาล  พิลุณร์
16. เด็กหญิงปวีณา  เอกวงษา
17. เด็กหญิงพรพรรณ  บุตรวงศ์
18. เด็กหญิงพลอย  ไพรัตน์
19. เด็กหญิงพัฒนิกร  ไถ้เงิน
20. เด็กชายพิทยา  มูลทะลา
21. เด็กหญิงพิมลดา  ฉายถวิล
22. เด็กหญิงภัคจีรา  กมลแสน
23. เด็กหญิงมาริสา  ศรีรัตนพันธ์
24. เด็กหญิงรจเรจ  แฉล้มชาติ
25. เด็กหญิงรุจิษยา  เหล่ามูล
26. เด็กหญิงวรัญญา  แม่นปืน
27. เด็กหญิงวารีลักษณ์  เนตรแก้ว
28. เด็กหญิงวิลาสินี  ธรรมกุล
29. เด็กชายศราวุฒิ  นาแพงรัตน์
30. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กมลเมือง
31. เด็กหญิงศุภกานต์  บุญช่วย
32. เด็กชายอดิศร  ศรีวิพันธุ์
33. เด็กหญิงอภิญา  ภูยืด
34. เด็กชายอัฏวุธ  สตรีศาสตร์
35. เด็กหญิงอารยา  เหลี่ยมมา
36. เด็กหญิงอินชญา  จุฬุวรรณ
37. เด็กชายเติมพล  พลชิวา
 
1. นายธวัชชัย  มูลเหลา
2. นายภานุวัฒน์  อักษรศักดิ์
3. นายวีระพล  เหล่าชัย
4. นายเจษฎา  กมลสินธุ์
5. นายไตรรัตน์  อินทะวัน
 
82 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นายกฤษฎากร  อิ่มทรัพย์
2. นายกฤษณะ  น้อยนาจารย์
3. นางสาวกานดา  ศรีหะ
4. นายจักรกฤษ  เวียงกมล
5. นางสาวจิราพร  เพชรวงศ์
6. นายชัยวัฒน์  เพ็ญประชุม
7. นายณัฐพงษ์  สุขล้ำเลิศ
8. นายณัฐพงษ์  พรรณขาม
9. นายณัฐวุฒิ  บุญยืน
10. นายณัฐวุฒิ  รุ่งฤทธิ์
11. นางสาวนภาพร  สนอุทา
12. นางสาวนฤมล  หินประกอบ
13. นางสาวนิตยา  ใสยารัตน์
14. นางสาวนุศรา  ปรีแม้น
15. นายบุญญา  ลิ้มตระกูล
16. นายปรัชญา  แจ่มถนอม
17. นายภาณุพงศ์  ยะปะเต
18. นายภาสกร  แฝงสีดา
19. นางสาวรัชนีกร  ภูเป้ว
20. นางสาวลดาวัลย์  เรืองช่อ
21. นายวิษณุ  ศรีโยธา
22. นายวีรชน  ภูพันหงษ์
23. นางสาววีรยา  กรทิพย์
24. นายวีระชัย  คำมุงคุณ
25. นางสาวศศิธร  เฉิดทรัพย์
26. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เดช
27. นายศุภชัย  พันธผล
28. นางสาวสุริฉาย  เฉิดแผ้ว
29. นางสาวอนัญญา  หมั่นการนา
30. นายอนิรุทธ์  คำหงษา
31. นายอภิสิทธิ์  ภูอุทา
32. นายอภิสิทธิ์  อุ่นฤทธิ์
33. นางสาวอุไรวรรณ  ภูมิพนา
34. นายโชคชัย  ภูน้ำใส
35. นายไพโรจน์  พิงพิน
 
1. นายคฤหัสถ์  ทรายหมอ
2. นางนภัสชล  โคตรชมภู
3. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
4. นายวีระศักดิ์  ศุขศานต์
5. นายสงวนศักดิ์  นามพุทธา
6. นางเยาวเรศ  สีพรมติ่ง
 
83 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายจักรกฤษ   แสนโบราณ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ภูกิ่งเงิน
3. เด็กหญิงจิรารัตน์   ดอนภาบุญ
4. เด็กหญิงบงกชพร  นุ่มมา
5. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  มูลรัตน์
6. เด็กหญิงปัณฑิตา   ปัญญามี
7. เด็กชายพรเทพ  เสาสมภพ
8. เด็กหญิงรัตติยา   เฉิดเจือ
9. เด็กชายวัชรพล  มูลศรี
10. เด็กชายไชยยศ   พานทอง
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายจักรกฤษ   แสนโบราณ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ภูกิ่งเงิน
3. นางสาวจุรีพร   สังข์ไพโรจน์
4. นางสาวชนากานต์   ภูนิลวาลย์
5. นายชัยรักษ์   ทิวะสิงห์
6. นางสาวณัฐณิชา   บุญน้อย
7. นางสาวภานุมาศ   อ่อนทุม
8. นางสาววรรณภา   โพธินาม
9. เด็กชายศิวพล  จะสูงเนิน
10. นายเกริกพล   เหล่าศรี
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายกิตติโชค  สุขทอง
2. เด็กหญิงจามรี  ดอนสินพูล
3. เด็กชายณัฐกร  บริหาร
4. นางสาวนฤมล  นามวงศ์
5. นางสาวปวรพรรณ  มระคบ
6. เด็กหญิงพรนภา  ขันติยมาตย์
7. เด็กหญิงพรนิภา  นาสินพร้อม
8. เด็กชายรัตน์ชนก  บุญบุบผา
 
1. นางสาวกุลนันท์  อัฐนาค
2. นางจารุณี  เขตอนันต์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาบสุวรรณ์
2. นางสาวชนาภา  ฤชาบุตร
3. นางสาวชมภู่  ไชยทองศรี
4. นางสาวนฤมล  วุฒิสาร
5. นางสาวนุดสบา  บุญเกตุ
6. นางสาวสุนารี  ทรัพย์โพ
7. นางสาวอติพร  แช่มชื่น
8. เด็กหญิงเกษสุรางค์  สาระพันธ์
 
1. นายจักราวุฒิ  จงเทพ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาสมบัติ
2. เด็กหญิงกัลยากร  ศิริธรรม
3. เด็กหญิงกายกาญจน์   ภูจอมเพชร
4. เด็กหญิงจิณัฐตา  ปัญามี
5. เด็กหญิงจิรารัตน์   ดอนภาบุญ
6. เด็กหญิงบงกชพร  นุ่มมา
7. เด็กหญิงบุญธริดา  ศรีภักดี
8. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  มูลรัตน์
9. เด็กหญิงปัณฑิตา   ปัญญามี
10. เด็กหญิงรัตติยา   เฉิดเจือ
11. เด็กหญิงอินชญา    จันทร์ไพสน
12. เด็กหญิงเพชรพิพัฒนื  พัฒนชัย
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจุรีพร   สังข์ไพโรจน์
2. นางสาวชนากานต์   ภูนิลวาลย์
3. นางสาวณัฐณิชา   บุญน้อย
4. นางสาวธิดา   สาธร
5. นางสาวนิรมล   แก้วโวหาร
6. นางสาวปรางทอง   ธารไชย
7. นางสาวปัณฑิตา   ปัญญามี
8. นางสาวภานุมาศ   อ่อนทุม
9. นางสาวรัชดาวรรณ   เฉิดพันธ์
10. นางสาวรัตติยา   เ้ฉิดเจือ
11. นางสาววรรณภา   โพธินาม
12. นางสาววิลัยพร   พิณพงษ์
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. เด็กหญิงจิตตรา  เกศาพรม
2. เด็กหญิงชนิกา  ขันธ์ประจง
3. เด็กหญิงปนัดดา  ศิลาพจน์
4. เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  บัวจันทร์
5. เด็กหญิงวรรณิสา  คงประพัฒน์
6. เด็กหญิงวิรัญตรี  ศรีประเสริฐ
7. เด็กหญิงอรชุมา  ทะนันหา
8. เด็กหญิงอุลัยพร  ยุระตา
 
1. นายจักราวุฒิ  จงเทพ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวทิวาวรรณ  ไชยเสือ
2. นางสาวพรสุดา  ภูมิประหมัน
3. นางสาวพิมลพร  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวศิริลักษณ์  ภูทอนธง
5. นางสาวศิริวิภา  หาวิรส
6. นางสาวสิริวรรณ  เพียรอดวงษ์
7. เด็กหญิงสุดาพร  ภูนาคพันธ์
8. เด็กหญิงอรอนงค์   พรคลัง
 
1. นางสาวชมพูนุช  ชูเสน
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจตินัย
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจิรายุ  แวดไชยสง
2. นางสาวพิทยา  ทรัพย์พงษ์
3. นายศรัญ  นามนทา
4. นางสาวอรดี  บุญบุตร
 
1. นายหัสชัย  เปาะวัน
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายกฤษดา  นนทราษฎร์
2. นายณัฐกมล  กองคำ
 
1. นางนรีรัตน์  แสงพันธุ์
2. นายบันลือ  ยุบลมาตย์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นายดนุพร  ดำอุ่น
2. นายปรีชา  นิตยาชิต
3. นายศรัณญ์  จันทาสี
 
1. นายบุญธรรม  ญาณพิบูลย์
2. นายสมเด็จ  ภักมี
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. นายทัศไนย  ปาปะโถ
2. นายศิริพงษ์  พันนาดี
3. นายเจษฎาวุฒิ  จุฬาฤทธิ์
 
1. นางศรัณย์รัชต์  ศรีสวัสดิ์
2. นายเสกสรร  เรืองเดช
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ไมยโศก
2. เด็กหญิงนิติยา  ป้องสุด
3. เด็กหญิงสุภาวดี  หาระพันธุ์
 
1. นางถนอมเกียรติ  ศรีชัยเชิด
2. นางบัวลอง  อุ่นประเดิม
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายชลธิเดช  แนบเนียบ
2. นายสมชาย  ใยขุนทด
3. นายเกียรติศักดิ์  จริงเพ็ชร
 
1. นายบรม  โกษาแสง
2. นายวิวัฒน์  อนุแสน
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงจิราภา  ทาระเวท
3. เด็กชายชิณวัฒน์  ไร่ประไพ
4. เด็กหญิงนพมาศ  จำเริญไกร
5. เด็กหญิงนิดา  สมสะอาด
6. เด็กหญิงสริญญา  โพธิ์ไชยแสน
 
1. นายบัณฑิต  อะนันตะบุตร
2. นางสาวอรทัย  มะธิปาปัง
3. นางแก้วใจ  โสภาพรหม
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาววิภาวี  ภูทองพัน
2. นางสาวศศิวิมล  นันสอาด
3. นายสิทธิศักดิ์  ธารสมบัติ
4. นายอนุชิต  ศรีกาฬสินธุ์
5. นายอภิสิทธิ์  นันสะอาด
6. นายอำพล  ภูสมนึก
 
1. นายสิรวิชญ์  มะหิพันธุ์
2. นางเพ็ญสิริ  คลังบุญครอง
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายนัฐพงษ์  จงมีเดช
2. นางสาวปิยะธิดา  เยาวะขันธุ์
3. นางสาวเกตน์นิภา  เยาวนิจ
 
1. นางเสาวนีย์  ชื่นนิรันดร์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวมัลลิกา  ปินะกาเส
2. นางสาววิภาดา  ภูดินดง
3. นางสาวศิรประภา  อุบลเลิศ
 
1. นางสาวพีรยา  ภูอินรมย์
2. นางเพ็ญสิริ  คลังบุญครอง
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงนฤมล  ภูมิชัยโชติ
2. เด็กหญิงปิยะพร  นาสินเพิ่ม
3. เด็กชายรัชพล  ชูศรียิ่ง
 
1. นางจงกลณี  ทองศิริ
2. นางยุวดี  บุญปลูก
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  อุดมวงษ์
2. นางสาวพัชรี  แน่นอุดร
3. นางสาววิลาลินี  น้อยมณี
 
1. นางขวัญนภา  คงประพัฒน์
2. นายสุระชิต  ชนาสิทธิ์
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาววิมลมาศ  ไพชยนต์
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สิมมารับ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อิ่มประสงค์
 
1. นางจารุณี  แสงหิม
2. นางวนิดา  ฆารไสว
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาววิภาพร  เฉิดเพ็ญ
2. นางสาววิภาพร  เฉิดเพ็ญ
3. นางสาวเจษฎาภรณ์  บุญจงรักษ์
 
1. นางจารุณี  แสงหิม
2. นายเสรี  ทรัพย์เกิด
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นางสาวจุรีมาศ  ภูโสภา
2. นางสาวรติกา  แพงศรี
3. นางสาวศิริวรรณ  ภูขีด
 
1. นางจุฬาพร  ภูโอบ
2. นางเพ็ญจันทร์  นามโส
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวรสรินทร์  มณีศักดิ์
2. นางสาววารุณี  พลเสน
3. นางสาวสาวิตรี  ภารเจิม
 
1. นางนรีรัตน์  แสงพันธุ์
2. นายบันลือ  ยุบลมาตย์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา  บุญถูก
2. เด็กหญิงชุติญาดา  คงประพัฒน์
3. นางสาวอารีรัตน์  จันทรคุณ
 
1. นายจักรกฤษ  หงษ์ชูตา
2. นางสาวหทัยนุช  อิ่มชมชื่น
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 1. นางสาววรรณกานต์   พลแสน
2. นางสาวสุจิตรา   นนทภา
3. นางสาวอิสราภรณ์   ศรีพงษ์ยิ่ง
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  ไกรสอาด
2. นายอาคม  ปรีพูล
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สันประภา
2. เด็กหญิงฐิติพร  อุดมวงค์
3. เด็กหญิงศิริมา  ศรีมาดี
 
1. นางสาวปรียนุช  ขันธ์ดวง
2. นางวรารัตน์  นามโนรินทร์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายสุธิเศรษฐ์  คณะสุข
2. นายอภิวัฒน์  สุขบรม
3. นางสาวเจนจิรา  วงษ์พระบุตร
 
1. นางสาวบุษบา  กล้าขยัน
2. นางรำไพพรรณ  วงศ์กมลาไสย
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กชายฉัตรมงคลชัย  เรียบร้อย
2. เด็กหญิงศรัญญา  เทศพรม
 
1. นายฉัตรชัย  โอษะคลัง
2. นายพงษ์ศักดิ์  ดวงฤทัย
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายพชร  บุญเกิด
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วิชัยผิน
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวอนุสรา  แสนพาน
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวพิมลพรรณ  มุ่งเคน
2. นางสาวเนตรอังคาร  สองสี
 
1. นายชวลิต  แสงศิริทองไชย
2. นางสาวรัชนีพร  ภูแสงสี
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายพีรนนท์  สีพันนา
2. เด็กชายวิศวะ  ตาบุดดา
 
1. นางสาวรัตนา  กรโสภา
2. นางสุพัตรา  ฤทธิ์เจริญวัตถุ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายกิตติชัย  โฮมแพน
2. นายสุรวุฒิ  สิงห์เกื้อ
 
1. นายณัฐพล  ไสยสาลี
2. นางสาวอภิรดี  สืบชมภู
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายชุมพล  บำรุงสุข
2. เด็กหญิงอริสรา  วิรันดร์
 
1. นางสาววิภาพร  ใหม่คามิ
2. นางสุพัตรา  เจริญพงษ์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายคมเพชร  เหลาทอง
2. เด็กชายยศนันท์  กัลยาสนธุิ์
 
1. นายชวลิต  แสงศิริทองไชย
2. นายสุจิตร  โลหะมาศ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารุณี  ภูดานุ
2. เด็กชายเศกศักดิ์  ระวิเวท
 
1. นางบุณรดา  ทรงบุญศาสตร์
2. นายพลกฤษณ์  รินทรึก
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. นายพนิต  เนื่องชุมพล
2. นางสาวเกศริน  ภารไสว
 
1. นางบุณรดา  ทรงบุญศาสตร์
2. นายพลกฤษณ์  รินทรึก
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. นางสาวถนีย์มกาญน์  ถิ่นวิมล
2. นางสาวพิจิตรา  ภูพรหม
 
1. นางบุณรดา  ทรงบุญศาสตร์
2. นายพลกฤษณ์  รินทรึก
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายพัฒนวิทย์  สาระรัตน์
2. นางสาวสุนทรี  ดงรุ่ง
 
1. นายบัณฑิต  กำจรเมนุกุล
2. นางสาวรัชนีพร  ภูแสงสี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงฐิตา  วงษ์ภูเย็น
2. เด็กชายธิติวุฒิ  พิมพิสัย
3. เด็กชายนพนรรณ์  เลิศนันทพร
 
1. นายคมกริช  ภูคงกิ่ง
2. นายวุฒิชัย  คำสมหมาย
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. นางสาวพรพันธ์  การเลิศ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  อาษาพนม
3. นางสาวเจนจิรา  การประภัย
 
1. นางสาวนงค์นุช  ถิ่นคำเชิด
2. นายพลกฤษณ์  รินทรึก
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายอดิศร  กมลผาด
2. นายเกียรติศักดิ์  ภักดีแก้ว
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวอนุสรา  แสนพาน
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายณชพล  โพธิแท่น
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ปัญญา
3. เด็กชายสาริน  หันหลวงราช
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นางสาวยุพดี  ปรีดี
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวณัฐธิชา  พันธ์ธง
2. นายนเรศร์  ศรีชัย
3. นายไตรรัตน์  ผดุงไสย์
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นายณัฐพล  ไสยสาลี
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายฉัตรพล  ครบอุดม
2. เด็กชายพลวัฒน์  แดนนาเลิศ
3. เด็กชายวรากร  ไสวดี
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายรัฐวิทย์  สาระฤทธิ์
2. นายเจษฎา  ประชาโรจน์
3. นายเอกพจน์  ทรทึก
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นายสาโรจน์  ทองนาค
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายชัยอนันต์  เขตอนันต์
2. นายบัณฑิต  รังสีบุตร
3. นายศรวุฒิ  อรรคอำนวย
4. นายสุพัฒน์ชัย  ธนาไสย์
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นางสาวยุพดี  ปรีดี
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายปวรุตม์  ญาณประเสริฐ
 
1. นายปิติภัทร  พาโสมมนัสสกุล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวณัฐรัตน์   สินธุชัย
 
1. นายสมเจต  ฤทธิ์สุวรรณ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายเจตนิพัฒน์  นาเรือง
 
1. นางสาวกมลพรรณ  ศรีชะตา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวบุญฑธิดา  พิเคราะห์
 
1. นางสมพร  ช่วงไชยยะ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงสิริกร  บุญเลิศ
 
1. นางปิยะรัฏณ์  ภูเฉลิม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ค้ำชู
 
1. นางวรรณี  พันธ์ไสว
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงศลิษา  สวัสดี
 
1. นางชนิดาภรณ์   อุ่นจรัส
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวจิรภัทร์  กลีบบัว
 
1. นายสมเจต  ฤทธิ์สุวรรณ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชัญญา  ศรีอ่อน
2. เด็กหญิงณัฐพร  รับงาม
3. เด็กหญิงวิชุตาพร  สุระเสียง
4. เด็กหญิงศิริกมล  กมลหัตถ์
5. เด็กชายอิทธิพล  สำราญรื่น
 
1. นางสุภาพร  สีสังข์
2. นายเธียรวิชญ์  ปรีประดิษฐ์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายกิตติภัทร  ฤทธิ์สุวรรณ์
2. นายกิตติศักดิ์  มณีพงษ์
3. นางสาวชุติกานต์  คำทองดี
4. นายนรชาติ  ภักดีดินแดน
5. นางสาวมุก  ภูกันการ
 
1. นางพนิดา  พาโสมมนัสสกุล
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรสริน  ทาบันหาร
 
1. นายชินกร  โตกลาง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  แซ่หลี
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  เหล่าทองสาร
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาววราลักษ์  มณีวงษ์
 
1. MissHU  Yumin
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ผลบุลภ
 
1. นายสมเจต  ฤทธิ์สุวรรณ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนลินี  รัตนประภา
 
1. นางสาวกนกนวล  ไข่ลาย
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ตี่โชติ
2. เด็กหญิงดารุณี  อาษาพนม
 
1. นางสาวนาตยา  พวงศรี
2. นางสาวมุทิตา  อุดรแผ้ว
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายธัญวิชย์  เพ็ชรผ่องพรรณ
2. นางสาวเกษฎาพร  พรรณขาม
 
1. นางนิดดา  หัตถนิรันดร์
2. นางสุธนา  รักษากุล
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกศรีเมือง 1. นายกรุณรัตน์  เหลาบ้ง
2. นายกฤษณะ  อาจวิเชียร
3. นายกวี  ศรีประเสริฐ
4. นายธรรมรักษ์  คำผอง
5. นายพงศ์พนิช  คงอุ่น
6. นายรณชัย  อรัญเวศ
7. นายวรวุฒิ   กมลภพ
8. นายโสภณ  สุขยิ่ง
 
1. นายวิชิต  โพนกองเส็ง
2. นายวินิพล  โพนไสว
3. นายสมควร  เหมนวล
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกศรีเมือง 1. นายชัชวาลย์  ฤทธิ์มนตรี
2. นายชิงชัย  หมั่นเขตกิจ
3. นายนิติกร  นพวัฒน์
4. นายประณต  จงลือชา
5. นายวสันต์  จันทวงศ์
6. นายสุริยา  หลงสวนจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ  คำทอง
2. นายวิชิต  โพนกองเส็ง
3. นายสมควร  เหมนวล
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวจิรดา  มุดนาเวช
2. นางสาวชนิกานต์  ญาณผาด
3. นางสาวธัญญารัตน์  นาดี
4. นางสาวพิมพร  ทรัพย์พงษ์
5. นางสาวศศิธร  บัวลอย
6. นางสาวศิริยา  ภูแสนศรี
7. นางสาวสัตพร  ไชยวงศ์
8. นางสาวสุภาพร  ภูภิรมย์
9. นางสาวหฤทัย  กุลศรี
10. นายไวทยา  ศรีกุตา
 
1. นางนพมาศ  ชัยศิริ
2. นางวิไลรักฐาดา  จอมวรวงศ์
3. นายสฤษดิ์  ศรีพนมยม
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงจริยา  ธารสมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐถา  ลือจินดา
3. เด็กหญิงดาเรศ  ภูยาดาว
4. เด็กหญิงนิจจรีย์  จันทร์พวง
5. เด็กหญิงสุรัญชณา  ชมเขาซอง
 
1. นางจิราภรณ์  แสงสุริยินทร์
2. นางวิภาดา  สุเพ็ญศิลป์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวจุรินทร์ภรณ์  แก้วมณีชัย
2. นางสาวพรพิมล  บำรุงกิจ
3. นายพิจิตร   น้อยเหล็กดี
4. นางสาวพิชญา  ภูเนานิล
5. นางสาวพิราวรรณ  ปิ่นโน
 
1. นางนพมาศ  ชัยศิริ
2. นางวิภาดา  สุเพ็ญศิลป์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนพล  ศรีโยธี
2. เด็กหญิงวราพร  ภูนาสี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ภูชะอุ่ม
 
1. นางปิยะธิดา  ขัณฑ์ชลา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวจิดาภา  บัวศรีสิงห์
2. นายมงคล  โคตะนนท์
3. นางสาวสุพัตรา  ภูวิชัย
 
1. นางกอบเพ็ชร  ดอนเงิน
2. นางอภิญญา  ศรีปัญญา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  มะลิฉิม
2. เด็กหญิงธิดา  นาชัยทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขำจันทร์
 
1. นางมณีรัตน์  กรรณิกา
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นายจุมพล  ภูโคกเนิน
2. นายณฎณณณ์  ภูโคกเนิน
3. นางสาวปิยะพร  เธียรไธสง
 
1. นางศรวษา  ลาดนอก
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เกียรติธีรรัตน์
2. เด็กชายเจษฎา  เจริญแสน
 
1. นางสาวธัญญภรณ์  ดีรักษา
2. นางสาวมุทิตา  อุดรแผ้ว
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายศราวุฒิ  นาทองห่อ
 
1. นายพิเชฏฐ์  วงศ์คำจันทร์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจีรนันท์   ดอนวิชัย
2. นายธนพล  ศรีโยธี
 
1. นางสาววราภรณ์  บุ่งวิเศษ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวรัตนา  แดนนารัตน์
 
1. นางรัชนีวรรณ  มหาแสน
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันทร์สามเรือน
2. เด็กชายเดวิช  รักษาพล
 
1. นางสาวศิริภร   วงวิเชียร
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวนริศรา  สุทธิอาจ
 
1. นางเพชรรัตน์  จำปาทอง
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงชิษณุชา  งามละมัย
 
1. นางยุพิน  อมรพิสิทธิกูล
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวฐานิษตรี  จิตศรัทธา
 
1. นางยุพิน  อมรพิสิทธิกูล
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกชพร   อิ่มสง่า
2. เด็กหญิงกัณฑิมา   ปรีมงคล
3. เด็กชายกัมปนาท  ทิธรรมมา
4. เด็กหญิงกัลยา  ยลชม
5. เด็กหญิงจินดารัตน์   ผลกิจ
6. เด็กชายจิรพันธ์   กลิ่นหอม
7. เด็กหญิงจุฑามณี  วังแสง
8. เด็กหญิงจุฬารัตน์   คำเสนาะ
9. เด็กหญิงชนาธิป   นาคะอินทร์
10. เด็กหญิงช่อผกา   แก่นนาคำ
11. เด็กหญิงฐิติมา   ศรีวิเศษ
12. เด็กหญิงณัฎฐณิกา   ภูพรม
13. เด็กชายณัฐพงศ์   ภูสมนึก
14. เด็กหญิงณัฐริกา   ยานเพิ่ม
15. เด็กหญิงดวงกมล   พลณรงค์
16. เด็กชายทะนง   ศรีหามาศ
17. เด็กหญิงทัตติยา   อิ่มพูล
18. เด็กชายทัศนัย   ภูโปร่งชอน
19. เด็กชายธนวัฒน์  จุรยา
20. เด็กหญิงธนวัฒน์  กุลชิต
21. เด็กหญิงธิดารัตน์   แก้วมูล
22. เด็กหญิงธิดารัตน์   สิทธิกร
23. เด็กหญิงนริศรา   ศรีทอง
24. เด็กหญิงนวพร  มุขภักดิ์
25. เด็กหญิงนารถลดา   แซ่ฟุ้ง
26. เด็กหญิงนิธิวดี   อุทเสน
27. เด็กหญิงนิลฤดี   อุทแสน
28. เด็กชายบรรลุชัย   ไชยคำมี
29. เด็กหญิงปริญญา  ดีเหมือน
30. เด็กหญิงปาริชาติ   เฉลิมรัมย์
31. เด็กชายพงพิสุทธ์   แซ่โคว้
32. เด็กหญิงพงศ์ผกา   เพ็งจันทร์
33. เด็กหญิงพรพรรณ   ภูมียิ่ง
34. เด็กหญิงพลอยงาม   อุทัยรัตน์
35. เด็กหญิงพวงผกา   คุณาประถม
36. เด็กหญิงพัชฎาภรณ์   จงเทพ
37. เด็กหญิงพัชรา   ภูนางาม
38. เด็กหญิงพัชรี  ศรีขัดเค้า
39. เด็กหญิงพิกุลแก้ว   อนันตา
40. เด็กหญิงพิชญธิดา   เปลื่องบุญ
41. เด็กชายพีระพัฒน์   อยู่หนูพะเนาว์
42. เด็กหญิงภัทราวดี   จัตตุมรรค
43. เด็กชายภาณุวิชญ์   รับอาษา
44. เด็กชายภาวัต   แสนวันดี
45. เด็กหญิงภาวินี   ดีพรม
46. เด็กหญิงมะลิวัลย์   ผลรุ่ง
47. เด็กหญิงมัทณา   ผลเรือง
48. เด็กหญิงมัลลิกา   สิงห์ดง
49. เด็กหญิงรัตนา  มะธุรส
50. เด็กหญิงรัศนียา   แซ่อึ้ง
51. เด็กหญิงรุจิรา  ผลเรือง
52. เด็กชายลัทธพล   พรรณนา
53. เด็กชายวรพล   พรรณนา
54. เด็กหญิงวรัญญา  จำปา
55. เด็กหญิงวราภรณ์   บุญเสนาะ
56. เด็กหญิงวัลวลี   นาคไธสงค์
57. เด็กหญิงวิชุดา   แสงดาว
58. เด็กหญิงวิภาพร  อุดมวงค์
59. เด็กชายวิษณุกร   ภูมูลมี
60. เด็กชายศรัญญู  อารีเอื้อ
61. เด็กหญิงศศิธร   บุตรวงศ์
62. เด็กชายศุภกิตต์   ภูจำนงค์
63. เด็กชายสถาพร  ปรีจิตต์
64. เด็กหญิงสมิตานัน   แสงเพชร
65. เด็กหญิงสุทัตตา   ไร่บุญ
66. เด็กหญิงสุธิตา   อินเสน
67. เด็กหญิงสุพัฒตรา   คำสุราช
68. เด็กหญิงสุพัฒรา  พรสา
69. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีนางใย
70. เด็กหญิงอภิญญา  จุตาทิศ
71. เด็กชายอภิรักษ์  สิมวิเศษ
72. เด็กหญิงอัจฉรา   ยานจรัส
73. เด็กชายอาชวินทร์   ไชยคำมี
74. เด็กชายอานัน  แสงสูงเนิน
75. เด็กชายเกียรติศักดิ์   แสวงทรง
76. เด็กชายเฉลิมเกียรติ   ยอดพรหม
77. เด็กชายเดชา   ภูละมุล
78. เด็กหญิงเบญจมาศ   ผลชารี
79. เด็กหญิงเพ็ญสุดา   เทพพร
80. เด็กชายโสภณ   ภูคงสด
 
1. นางสาวกนกนุช   บุตรพรม
2. นางสาวประภาศิริ   คูนาคำ
3. นางพงศ์ผกา   นิลแก้ว
4. นางพรรณิภา   ภูผาดาว
5. นายภูรินทร์   ภูภักดี
6. นายสุชาติ  พิพัฒน์
7. นายอนุชิต  วรชิน
8. นางสาวอนุธิดา  อิ่มจำรอง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. นางสาวกมลจิตร  นาทันริ
2. นายกิตติศักดิ์  นาทองไชย
3. นางสาวจตุพร  นาชัยทอง
4. นางสาวจารุมณี  กองโคกกรวด
5. นางสาวจิรัญญา  พรมหิต
6. นางสาวจิราภรณ์  กาพบุดศรี
7. นางสาวจิราภรณ์  นาแถมทอง
8. นายจิรายุ  ภักดิ์วาปี
9. นายจิรายุ  สุวรรณชัยรบ
10. นางสาวจีรณา  ภูมิ่งแก้ว
11. นางสาวจีรวรรณ  พยุพล
12. นางสาวชนาพร  มะลิฉิม
13. นายชมา  เศิดศิริ
14. นางสาวชลดา  สานคล่อง
15. นางสาวชลธิชา  นาทองทิพย์
16. นางสาวชลธิชา  นาทองทิพย์
17. นายชัชวาล  ทอระทึก
18. นางสาวชุติกาญจน์  กำจร
19. นายณัฐพล  แก่ประโคน
20. นายณัฐพล  โนนสมบัติ
21. นางสาวณัฐมณ  ไชยคำภา
22. นางสาวณัฐมล  แสงโลกีย์
23. นายธนพล  ภูนาคเกี้ยว
24. นายธนาสิทธิ์  สุดใจ
25. นายธิติ  บรรพต
26. นางสาวนันทวรรณ  ทองอินทร์
27. นางสาวนารี  นาทองไชย
28. นายบริสุทธิ์  พรมวันดี
29. นางสาวบัณฑิตา  ศรีพันนา
30. นางสาวบุษมาศ  อนุอัน
31. นางสาวบุษยา  ศรีวิสุทธิ์
32. นางสาวปณิตา  วงศ์จักรเพชร
33. นางสาวประภัสรา  วิชาชัย
34. นายประยูร  ภูลำสัตย์
35. นางสาวปราณี  สาแก้ว
36. นางสาวปวันรัตน์  ถิตย์รัศมี
37. นางสาวปวีณา  เฉวียงวาส
38. นางสาวผกามาศ  กงทิพย์
39. นางสาวพรนภา  นาแถมทอง
40. นางสาวพรพรรณ  นนทมาตย์
41. นางสาวพลอยไพรินทร์  โพธิบุตร
42. นางสาวพัชรี  สนิทนิตย์
43. นางสาวพัณณิตา  นาทันคิด
44. นายพิษณุ  คำภูเงิน
45. นายพิเชษฐ์  นาสมตรึก
46. นางสาวภัทราภา  ปัจฉิมา
47. นางสาวภัสรา  สอนเสนา
48. นายมงคล  คูณแสน
49. นางสาวมารวย  ทองมะดัน
50. นางสาวมาริสา  พิมพ์แสง
51. นายมุขมนตรี  แจ่มสุวรรณ์
52. นางสาวรสรินทร์  นาทันใจ
53. นางสาวรัศมี  นาชัยพูล
54. นายราช  หนองทองทา
55. นางสาวรุ่งฤดี  บุญแสนยศ
56. นางสาววชิรดา  นาชัยสินธ์ุ
57. นางสาววนิดา  นาทองทิพย์
58. นายวรวิทย์  บุญแสนชัย
59. นางสาววรัญญา  ภารจินดา
60. นางสาววัชรากร  แอ้นไธสง
61. นางสาววัลยา  นาถมทอง
62. นางสาววิภานันท์  นาถาดทอง
63. นางสาววิภาพร  แสงลุน
64. นางสาววิมลมาศ  อัดโดดดร
65. นางสาววิยดา  แก่นจันทร์
66. นางสาวศศิยากร  สุวรรณอำไพ
67. นางสาวศศิวิมล  โนนชัยขันธ์
68. นางสาวศิริวรรณ  บุญใบ
69. นายสมควร  กุดแถลง
70. นายสมรักษ์  โพนสนัด
71. นางสาวสาวิตรี  นาทันเริ่ม
72. นางสาวสาวิตรี  ขำจันทร์
73. นางสาวสุกัญญา  หาระพันธ์
74. นางสาวสุทธิดา  แก้วปีก
75. นางสาวสุทธิดา  ภูแล่นไว
76. นางสาวสุนิชา  ภูกองไชย
77. นางสาวสุภาวดี  ผายม
78. นางสาวสุภาวิตา  ศรีทะนนท์
79. นางสาวสุมิตตรา  นาไสยยา
80. นายสุรนาท  นาคเสน
81. นางสาวสุวาธินี  คำปลิว
82. นางสาวหนูกุล  พลอาจทัน
83. นายอนุชา  นาถมทอง
84. นายอนุชิต  นาคเกษม
85. นายอนุเดช  คำวิศูนย์
86. นางสาวอภิญญา  นาสินพร้อม
87. นางสาวอมรวรรณ  นาสินพร้อม
88. นางสาวอรยา  นาทันใจ
89. นายอรรถชัย  ศรีชะตา
90. นางสาวอรุณโรจน์  นิตยารส
91. นายอารยัน  อดทน
92. นางสาวอารยา  พรมกัลยา
93. นางสาวอุษา  ภูนาคเกี้ยว
94. นางสาวเจนจิิรา  นาทันใจ
95. นางสาวเบญจมาศ  นาทองไชย
96. นายไกรศักดิ์  นาสมภักดิ์
97. นายไววิทย์  ปานะโต
 
1. นางสาวนภัคมณ  พิศภาณ
2. นายนิกรชัย  บรรพกุล
3. นางสุปราณี  พันธ์ุเทศ
4. นายสุรปรีชา  บุญแสนยศ
5. นางสาวอังคณา  นาทองรัตน์
6. นางอุดมพร  เหลืองยวง
7. นางอุทัยวรรณ  จารุทรัพย์สดใส
8. นางสาวเบญญาภา  สรรพโชติ
 
166 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายภานุเดช  กัณหาแก้ว
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
167 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายไวยากร  ไวแสน
 
1. นายเจษฎา  ฉายถวิล
 
168 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายอนุรักษ์  สุขสีกี
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
169 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายธนาคม  บุญเอก
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
170 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกายกาญจน์   ภูจอมเพชร
2. นายจักรกฤษ   แสนโบราณ
3. นายจินณวัตร   สิงห์ฉลาด
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ภูกิ่งเงิน
5. เด็กหญิงจิรารัตน์   ดอนภาบุญ
6. นางสาวจุรีพร   สังข์ไพโรจน์
7. นางสาวชนากานต์   ภูนิลวาลย์
8. นายชัยชนะ    คำประเทือง
9. นายชัยรักษ์   ทิวะสิงห์
10. นางสาวณัฐณิชา   บุญน้อย
11. นางสาวธิดา   สาธร
12. นางสาวนิรมล   แก้วโวหาร
13. นายปรมินทร์   ชวนชัยลึก
14. นางสาวปรางทอง   ธารไชย
15. เด็กหญิงปัณฑิตา   ปัญญามี
16. นางสาวภานุมาศ   อ่อนทุม
17. นางสาวรัชดาวรรณ   เฉิดพันธ์
18. เด็กหญิงรัตติยา   เฉิดเจือ
19. นางสาววรรณภา   โพธินาม
20. นางสาววิลัยพร   พิณพงษ์
21. นางสาวศิริพร   พรมดี
22. นายศุภกร   สุจันทร์
23. นายสุรเชษฐ์   สนั่นเอื้อ
24. นายเกริกพล   เหล่าศรี
25. นายเตชวิทย์    แนบตู้
26. นายเมธาวี  โพธิจักร
27. นายเสริมสุข   ทินคาม
28. นายแบงค์ชาติ   ญาณสิทธิ์
29. เด็กชายไชยยศ   พานทอง
30. นายไวยกร   ไวแสน
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารี
3. นางสาวิกา  แสนกลาง
4. นายเจษฎา  ฉายถวิล
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 1. นางสาวศิรประภา  คำชนะ
 
1. นางสาวสุมีนชา  ลาโคตร
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวอาทิตยา  คงยิ่ง
 
1. นางอนิสรา  ผจงศิลป์
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายจารุเดช   ไชยชาติ
 
1. นางอนิสรา  ผจงศิลป์
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิมาดา  ฉายเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุทธิดา  กมลเทศ
3. เด็กชายหนูเล็ก  จำปาหมื่น
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  เหล่าพงศ์พิชญ์
2. นางศุภลักษณ์  จิตจักร
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวชุติมา  ภูพุทธา
2. นายพีระพงษ์  บุราณรูป
3. นางสาววิภาดา  เวียงกมล
 
1. นายสุทัศน์  ภารไสว
2. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน
 
176 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธีระศักดิ์  เศรษฐานาม
2. เด็กชายนิธิกร  กินรี
 
1. นายสุริยา  ทรงเดชกล้า
2. นางสาวแสงจันทร์  นามศรีฐาน
 
177 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายพัชร  อรัญสาร
2. นางสาวศิริพร  วิจารณ์จิตร
 
1. นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์
2. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  การระออ
 
1. นายสุริยา  ทรงเดชกล้า
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายนคร  ศรีขัดเค้า
 
1. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  ภารจรัส
 
1. นางสาวอรทัย  มะธิปาปัง
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยไพริน  สามชัย
2. เด็กชายมงคล  พงษ์ศิริ
3. เด็กหญิงอุไรศิลป์  พลทองเติม
 
1. นางสาวสมลักษณ์  ภูปลื้ม
2. นางสาวอรทัย  มะธิปาปัง
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กชายชิณวัฒน์  ไร่ประไพ
2. เด็กหญิงวิภาดา  อ่อนสุวรรณ
3. เด็กชายสุระศักดิ์  ชินามน
 
1. นางสาวสมลักษณ์  ภูปลื้ม
2. นางสาวอรทัย  มะธิปาปัง
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกศรีเมือง 1. เด็กชายชิณทัต  ปาณทอง
2. เด็กชายเทพพนม  แจกกระโทก
3. เด็กชายโอ  แก้วบัวโฮม
 
1. นางสาวบุณยอร  เหลือผล
2. นางสุจิตราภรณ์  หันไชยเนาว์
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กชายฐิระศักดิ์  ลาคำ
2. เด็กชายวุฒิชัย  สงธรรม
3. เด็กชายอมรเทพ  บุญพา
 
1. นายสุริยา  ทรงเดชกล้า
2. นางสาวแสงจันทร์  นามศรีฐาน
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กชายชัยนันท์  พิลาทอง
2. เด็กชายชาญชัย  จำเริญพูล
 
1. นายสุริยา  ทรงเดชกล้า
2. นางสาวแสงจันทร์  นามศรีฐาน
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงตะวันนา  แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงวาริษา  พันสุ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เพรชสมัย
 
1. นายสุริยา  ทรงเดชกล้า
2. นายแสงจันทร์  นามศรีฐาน