สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 89 15 3 4 107
2 อนุกูลนารี 88 14 6 7 108
3 ร่องคำ 61 23 6 7 90
4 กมลาไสย 61 17 5 7 83
5 สหัสขันธ์ศึกษา 45 10 8 9 63
6 เมืองกาฬสินธุ์ 40 10 7 12 57
7 สามชัย 33 10 6 12 49
8 ดอนไทรงามพิทยาคม 25 5 11 8 41
9 โนนศิลาพิทยาคม 22 8 3 6 33
10 นามะเขือพัฒนศึกษา 21 10 2 2 33
11 ธัญญาพัฒนวิทย์ 19 11 7 5 37
12 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 18 10 8 6 36
13 ดอนจานวิทยาคม 14 6 4 11 24
14 จำปาหลวงวิทยาคม 12 4 4 4 20
15 โคกศรีเมือง 10 7 5 4 22
16 หนองสอพิทยาคม 7 2 4 3 13
17 แก่งนาจารย์พิทยาคม 6 2 1 4 9
18 เมืองเหนือวิทยาคม 4 2 0 2 6
19 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 3 3 5 12 11
รวม 578 169 95 125 967