สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 84 15 3 4 102
2 อนุกูลนารี 83 14 6 7 103
3 กมลาไสย 66 17 5 7 88
4 ร่องคำ 57 23 6 7 86
5 สหัสขันธ์ศึกษา 45 10 8 9 63
6 เมืองกาฬสินธุ์ 40 10 7 12 57
7 สามชัย 30 10 6 12 46
8 ดอนไทรงามพิทยาคม 24 5 11 8 40
9 นามะเขือพัฒนศึกษา 23 11 2 2 36
10 โนนศิลาพิทยาคม 23 8 4 6 35
11 ธัญญาพัฒนวิทย์ 19 11 7 5 37
12 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 18 10 8 6 36
13 ดอนจานวิทยาคม 18 6 4 11 28
14 จำปาหลวงวิทยาคม 13 4 4 4 21
15 โคกศรีเมือง 11 8 5 4 24
16 หนองสอพิทยาคม 7 2 4 3 13
17 แก่งนาจารย์พิทยาคม 7 2 1 4 10
18 เมืองเหนือวิทยาคม 4 2 0 2 6
19 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 3 3 5 12 11
รวม 575 171 96 125 967