หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายเสน่ห์ คำสมหมาย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสมชาย เชาว์พานิช ประธานสหวิทยาเขตเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายกิตติพร อินทะสีดา ประธานสหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสมบัติ คุ้มครอง ประธานสหวิทยาเขตยางตลาดฆ้องชัย คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายปุณกาญจน์ ภูเงิน ประธานสหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายคำก้อน วงแสนสุข ประธานสหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายพิริยะ อุทโท ประธานสหวิทยาเขตสมเด็จ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า ประธานสหวิทยาเขตพลังผึ้ง คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสุพจน์ สารผล ประธานสหวิทยาเขตวงนารายณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายทักษิณ ทักษิมา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายเจสดา ขวัญสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายปกรณ์ศักดิ์ ถินอภัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายธีระพร ภาคมฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางปิยพร สุจริตตกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายทรัพย์ นาทองหล่อ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายเสน่ห์ คำสมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นายทักษิณ ทักษิมา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นายชำนาญ เครือวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
22 ว่าที่พันตรี จรัญ น่วมมะโน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายวิทยา ศรีชาติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นางกุสุมาลย์ ถินอภัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นางนฤมล ธรรมประชา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นางสาวรัศมี ภูกันดาน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นางศิริพร วรรณหอม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายวิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นางลัดดา จงนุเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายเสน่ห์ คำสมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
32 นายสมชาย เชาว์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
33 นายประวีณ จำเริญสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
34 นายเสน่ห์ คำสมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
35 นายอุดม กัสมัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
36 นางวิลาวัลย์ อนนทสีหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
37 นายวรสิทธิ์ พินธุนิบาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
38 นางประทุมทิพย์ ไขแสง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
39 นางรัตนา แสงบุญ ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
40 นางสุวรรณา ณ กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
41 นางดวงกมล ยงประพัฒน์ ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
42 นางพัฒนาพร เขจรนิตย์ ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
43 นางอรนิจ นาชัยเวียง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
44 นายจิรัฐิติภัทร์ บุญเริ่ม ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
45 นายกฤษฏาคม ปัญจะ ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
46 นางศุภลักษณ์ เอกสาแสง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
47 นางสาวรัชนีพร ภูแสงสี ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
48 นายวิจิตร ภูโอบ ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
49 นางพูลสุข สว่างบุญ ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
50 นางสุธารพิงค์ โนนศรีชัย ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
51 นายจำรูญ บำรุงกุล ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
52 นายฉัตรชัย ขันธวุธ ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
53 นายพรชัย ครองยุติ ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
54 นายอิทธิพล พลโคกก่อง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
55 นายบวร ฉายถวิล ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
56 นางประหยัด ทองภูธรณ์ ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
57 นางปารินทร์ ราชภักดี ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
58 นางสาวรุ่งนภา สารพันธ์ ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
59 นางสาววิไลรัตน์ พาดี ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
60 นายสมชาย เดชภักดี ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
61 นายปิยะพล แสนสุโพธิ์ ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
62 นายนภดล อุ่นช่วง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
63 นายณรัชต์ โนนศรีชัย ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
64 นักการภารโรง และแม่บ้านทุกคน ลูกจ้างโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
65 ว่าที่พันตรีจรัญ น่วมมะโน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
66 นายทรัพย์ นาทองหล่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
67 นางศิริพร วรรณหอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
68 นายวิญญู อุตระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
69 นายสุพจน์ ศรีวงศ์แสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
70 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
71 นายสมชาย เชาว์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
72 นายสัมฤทธิ์ สุเพ็ญศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
73 นายชูชัย วันชูเพลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
74 ว่าที่ ร.ต.พัฒนา อนนทสีหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
75 นางประสพสุข ศรีหงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
76 นางรัชนีพร ดอนสมจิตร ครู โรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
77 นายบันลือ ยุบลมาตย์ ครู โรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
78 นายสิรวิชญ์ มหิพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
79 นายกิตติศักดิ์ วรรณทอง ครู โรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
80 นางจันทนา ดวงอัน ครู โรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
81 นายสุรเดช พัฒนสระคู ครู โรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
82 นายมณี อิ่มเจือ ครู โรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
83 นางวนิดา วงศ์คำจันทร์ ครู โรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
84 นางพรทิพย์ ดลโสภณ ครู โรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
85 นายพิเชฏฐ์ ธรรมสินธุ์ ครู โรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
86 นายศิลปชัย นาถศรีทา ครู โรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
87 นายประเสริฐ สองสี ครู โรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
88 นายเสรี ทรัพย์เกิด ครู โรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
89 นักการภารโรง และแม่บ้านทุกคน ลูกจ้างโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
90 นายชำนาญ เครือวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
91 นายนฤมล ธรรมประชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
92 นางลัดดา จงนุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
93 นางสาวรัศมี ภูกันดาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
94 นายเจริญชัย จงนุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
95 นางวัชราภรณ์ มะปะรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี
96 นายประวีณ จำเริญสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
97 นายภูวดล ภูสิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
98 นางชนัฏฏา จำเริญสรรพ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
99 นายณัฐพงศ์ จันทชุม ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
100 นางประยูรศรี ผาสุก ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
101 นางประสพสุข คำชนะ ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
102 นางเพ็ญจันทร์ นามโส ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
103 นายมนตรี แสงพงษ์ ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
104 นายสงวนศักดิ์ นามพุทธา ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
105 นายองอาจ ศิรธรานนท์ ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
106 นายวีระยุทธ มงคลสินธุ์ ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
107 นักการภารโรง และแม่บ้านทุกคน ลูกจ้างโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
108 นายวิทยา ศรีชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
109 นางกุสุมาลย์ ถินอภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
110 นางสาวอินทิรา พันสด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
111 นางปรางทิพย์ ศรีทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
112 นางสาวอินทิรา ศรีทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
113 นางสาวกฤษณา ภูเนตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
114 นายเสน่ห์ คำสมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ (พิธีเปิด - ปิด)
115 นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
116 นายสงกรานต์ พันธ์โนราช ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
117 นางบุญหนา บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
118 นายอัครเรศ ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
119 นายบรรจง วันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
120 นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
121 นางวัชราภรณ์ ศิริเวิน ครูโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
122 นางรัตนา ยี่วาศรี ครูโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
123 นางวาสนา รัตนศรีหภูมิ ครูโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
124 นายสุพิศ เพ็ชรภา ครูโรงเรียนโนนคำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
125 นายชัยยงค์ แสนณรงค์ ครูโรงเรียนโนนคำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
126 นางทวีภรณ์ วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
127 นายวุฒิชัย วรชิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
128 นางรติกรณ์ แสบงบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
129 นางรุ่งทิพย์ เคนพิทักษ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
130 นายเทอดเกียรติ ขันพิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
131 นายพิริยะ อุทโท ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
132 นางฉวีวรรณ ลาภเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
133 นางปรางทิพย์ ศรีเครือดง ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
134 นางปานใจ โพธิ์หล้า ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
135 นางสาวกนกรัตน์ บุญไชโย ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
136 นางศิริพร สุวรรณศรี ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
137 นายสมศักดิ์ ศรีเครือดง ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
138 นางชาลินี สังข์วิเศษ ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
139 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
140 นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
141 นายธนพัฒน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
142 นายเจริญชัย จงนุเคราะห์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
143 นางวัชราภรณ์ มะปะรัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
144 นายสุพจน์ ศรีวงศ์แสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
145 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
146 นายทองปาน สุขเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
147 นางเขมจิรา สุขเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
148 นางปรางทิพย์ ศรีทา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
149 นางสาวอินทิรา ศรีทา เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
150 นายวิรัติ โสไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องอุทธรณ์
151 นายพิริยะ อุทโท ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการรับเรื่องอุทธรณ์การแข่งขันภาษาต่างประเทศและแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
152 นายปุณกาญจน์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการรับเรื่องอุทธรณ์การแข่งขันภาษาต่างประเทศและแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
153 ว่าที่ พ.ต.จรัญ น่วมมะโน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรับเรื่องอุทธรณ์การแข่งขันภาษาต่างประเทศและแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
154 นายชูศักดิ์ สารผล ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร คณะกรรมการรับเรื่องอุทธรณ์การแข่งขันภาษาต่างประเทศและแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
155 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
156 นางปิยพร สุจิตตกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
157 นางปราณี ระคาน นักวิชการการเงินชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
158 นางนาตยา มณีโชติ นักวิชการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
159 นางดอกอ้อ ทองวิจิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
160 นางสาวเกสร ปัญจิต นักวิชการการเงินปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
161 นางสาวสุพัตรา วริวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
162 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
163 นางพิมพร ไพเราะ พนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
164 นางสาวหฤทัย คำหารพล เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
165 นางสาวสุพัตรา วริวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
166 นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
167 นางทวีพร วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
168 นายอนันต์ ภูกองชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
169 นายเทิดทูน วรวะไล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมนพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
170 นางสาวอินทิรา พันสด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
171 นางลัดดา จงนุเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
172 นายประวีณ จำเริญสาร ผอ.โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
173 นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า ผอ.โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางฯ) คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
174 นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
175 นายเจสดา ขวัญสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.24 คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
176 นายเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
177 นายพลกฤษณ์ รินทรึก ครู โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
178 นางฐิตาพร ดอนโอฬาร ครู โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
179 นายสุดใจ มิมาชา ครู โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
180 นายภานุพงค์ แสงฤทธิ์ ครู โรงเรียนหนองสอพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
181 นายภาสกร เอกตาแสง ครู โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที (พระราชบัณฑิตชัยทวี คุตฺตติตฺโต อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
182 นางสาวกัญญา แมดเจริญ ครู โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
183 นายทองปาน สุขเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพม.24 คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
184 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
185 นางเขมจิรา สุขเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพม.24 คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
186 นางสาวอุรา บุรีรัตน์ พนักงานราชการ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
187 นายปุณกาญจน์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
188 นางสาวทศพร ทักษิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
189 นายวิทยา ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
190 นายพิสิฐพงศ์ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
191 นายเอกลักษณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
192 นายวิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
193 นายสมบัติ คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
194 นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
195 นายกุญธวัช จันทร์ประทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
196 นายนิคม วิชัยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
197 นางศิริพร วรรณหอม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
198 นายสมชาย เชาว์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
199 นายธีระ ลูกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
200 นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
201 นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
202 นางนฤมล ธรรมประชา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
203 นายสุพจน์ สารผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา
204 นายธงชัย บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา
205 นายมานิต วรสิทธิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา
206 นายอัครเรศ ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา
207 นางสาวรัศมี ภูกันดาน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา
208 นายเสน่ห์ คำสมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
209 นายสัญชาติ ตาลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
210 นายสมเล็บ คุ้มหินลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนนามนพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
211 นางดอกแก้ว รัชโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
212 นายวิทยา รุ่งนามา ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
213 นายวิทยา ศรีชาติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
214 นายวิรัติ โสไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
215 นายไถว ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
216 นายเทอดเกียรติ ขันพิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
217 นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
218 นายชำนาญ เครือวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
219 นายกิตติพร อินทะสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
220 นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
221 นายปราโมทย์ วังสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
222 นายวิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
223 นายพิริยะ อุทโท ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
224 นายชูศักดิ์ สารผล ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
225 ว่าที่ พ.ต.จรัญ น่วมมะโน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
226 นายปุณกาญจน์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
227 นายวีระศักดิ์ กุญชนะรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
228 นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
229 นายสมนึก จิตตภานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
230 นายวรุฒม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
231 นางจารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
232 ว่าที่ พ.ต.จรัญ น่วมมะโน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
233 นางกุสุมาลย์ ถินอภัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
234 นายเสน่ห์ คำสมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมท้องถิ่น
235 นายสงกราต์ พันโนราช ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมท้องถิ่น
236 นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมท้องถิ่น
237 นายประวีณ จำเริญสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมท้องถิ่น
238 นายวิทยา ศรีชาติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมท้องถิ่น
239 นางนฤมล ธรรมประชา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมท้องถิ่น
240 นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
241 นายวิทยา ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
242 นายนิคม วิชัยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
243 นายอนันต์ ภูกองชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
244 นายเทิดทูน วรวะไล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมนพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
245 นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
246 นางจารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
247 นางนฤมล ธรรมประชา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
248 นางกุสุมาลย์ ถินอภัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
249 นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ ที่ปรึกษากรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์
250 นายชำนาญ เครือวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 24 ที่ปรึกษากรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์
251 นายวิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 24 ที่ปรึกษากรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]