หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ksn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางไพบูลย์ บุญรัตน์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตาภัทร์ ชื่นตาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางลักขณา อัฐนาคโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ จันทร์เรือง โรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางเกสร วิชาชัยโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคมกรรมการ
6. นายประจักษ์ ปรีพูลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางนุจรี เพิ่มสุขโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณนา ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางเกษรินทร์ ดลอารมณ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
3. นางรจนา อินทร์เหล่าใหญ่โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางเกศนี ภูครองนาคโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนิชาภา นามวงษ์ใชยโรงเรียนสามชัยกรรมการ
6. นางลำไย พ้องเสียงโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการ
7. นางรุณณี รุ่งระวีวิลาศโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล ไชยศิริโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร ภูศรีโสมโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางเนตรดาว ปทุมวัน โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางอังคณา สืบชมพูโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางดอกรัก อรัญถิตย์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ มโนขันธ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
7. นางพิมพ์นิภาร์ เศรษฐจันทร์โรงเรียนดอนจานวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ ศรีจำนง โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา กันอุปัทว์โรงเรียนเขาวงวิทยาคารกรรมการ
3. นางพิมพ์ลภัส มณีพันธุ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง ภวภูตานนท์ โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ นามสมตรึกโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
6. นางพูลสุข ภูสงวนโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
7. นางประสพสุข คำชนะโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวรรณวดี นนทะแสนโรงเรียนฆ้องชัยประธานกรรมการ
2. นางสำเริง การรัศมีโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางนุชนาฏ วรรณพฤกษ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวิกา แสงฤทธิ์โรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นางเวชมณี ถวิลการโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
6. นางถนอมเกียรติ ศรีชัยเชิดโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวบัวมี เหนือโพธิ์ทองโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
8. นางหัสชัย เปาะวันโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการ
9. นางภัชชา ภักดีย่องโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางกมลรัตน์ เหง้าเกษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายมนัส แก้วแหวนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางปภาดา จันทะยุทธโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางไพรัช ศรีราชาโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
5. นางแก้วใจ โสภาพรหมโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
6. นางลำยอง สกุลซ้งโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
7. นางนิตยา พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์กรรมการ
8. นางสมบัติ วังภูสิทธิ์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
9. นางประดับศรี กรรณิการ์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายสว่าง ไชยสงค์โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางลมโชย ด่านขุนทดโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางกมลรส โมฆรัตน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางจารุวรรณี เจริญท้าวโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ศรีแสนดีโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
6. นางวิภาษณีย์ ศรีวิพันธุ์โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นางอัจฉรา เหง่างามโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายทองเย็น จงลือชา โรงเรียนดอนไทรงามประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ ปัญญามีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุกัญญา ปัญจิตโรงเรียนสามชัยกรรมการ
4. นางอรสา ศรีเวียงโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางสนิดาพร รอดไวโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นางไกรวัลย์ โกษาแสงโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
7. นางอุบลรัตน์ ภูปรางค์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางบุญล้อม ภูขามคมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกอบเพ็ชร ดอนเงินโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ นิราราชโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัดดา ชราโรจโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นางขวัญเรือน วิชาหาโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
6. นางยุวดี จันทะรังโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นางพิณทอง สุขเกษมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวิกา แสนกลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายถนอม แก้วสะอาดโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา กรรมการ
3. นางประสพสุข เขตอนันต์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นางประกอบ ภูสมศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์โรงเรียนดอนจานวิทยาคม กรรมการ
6. นางบัวบาน แสงพระจันทร์โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางวัชรา กล้าหาญโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุปัน อำภวาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตญาพร ขันซ้ายโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายฉลาด จำปาทองโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสรัญญา ภารประดับ โรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
5. นางวราภรณ์ แสบงบาลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนุกูล ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายสถาพร คำพะวงค์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิรัชญา จารพันธ์โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภัทรา ศรีเกิดโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสุนทร คำภักดีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายเจษฏา ศรีสุภาพโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมัฑณา แพทย์ผลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางวาสนา เหล่าสพานโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นายแต้ม สมศิริโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
5. นางสาวลัดดา คำภิรมย์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายคำดี ขินานาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร บุญตาแสงโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวแพรไหม สามารถโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยยงค์ แสนณรงค์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวธณา ขุนทองทิพย์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางนวรัตน์ ลูกอินทร์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรุณี เชื้อสุภาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางมาลินี ถวิลการโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
4. นางวราภรณ์ นามมณีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางศิริพร พรหมประศรีโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายชาญณรงค์ เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางจุลจิรา อรรคพงษ์โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ พุมกาหลงโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกันยา ภาโสมโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ภูพานทองโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางพัฒนาพร เขจรนิตย์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา เหลือผลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมพร ถิ่นละออโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทนัช เขจรรักษ์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางวันธะนา ปัญญาพิมพ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายวาสนา พลขยันโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ภูหงส์สูงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ ยงประพัฒน์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ตาลศรีโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิชัย ยุบลวัฒน์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางยุพิน อมรพิสิทธิกูลโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี เทวฤทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
3. นางเดือนฉาย จงสมชัย โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางฐิติกรณ์ นาทุมาโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางนฤมล จันทะรัตน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายอนุชิต กอศักดิ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฑิตยา หันชัยศรีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายเรณุวัฒน์ พงษ์อุทธาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคล ไชยช่วยโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายประสงค์ เกษาพรมโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางราตรี ธรรมโหรโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา พงษ์หรรษาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางรัฐติกาล ศรีวังสุขวิวัฒน์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางวิไล พลพุทราโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิทยา วงศ์กาไสยโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
6. นางนรารัตน์ ระดาฤทธิ์โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
7. นางประไพพรรณ วิไลแก้วโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
8. นางอรชา ธนาสิทธิ์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
9. นางจันทร์เพ็ญ ดวงทองพลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
10. นางจินตนา ไชยศิริโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
11. นางปาณิศรา แลโสภาโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวปราณี นันทะแสงโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
13. นางกัลยาณี สมการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
14. นางเวียงชัย ทองจรัสโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
15. นางพูนสุข สว่างบุญโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา เรืองฤทธิ์กุลโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒินนท์ วิมลศิลป์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางเมตตา ซองศิริโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นายสามารถ สวัสดีโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นายวรชัย อุปนิโรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นางบุษวรรณ บุญแนนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
7. นางชลธิชา คำพิลาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
8. นางมณีรุ่ง เรืองไชยโรงเรียนเขาวงวิทยาคารกรรมการ
9. นางคงขวัญ ไสยนิตย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
10. นางหฤทัย นวลบัตรโรงเรียนกาญจาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
11. นางปริศนา โสภารีย์โรงเรียนสามชัยกรรมการ
12. นางประภาพร จงลือชาโรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
13. นายวรวิทย์ อะสุรินทร์โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
14. นายศุภชาต ชารีรักษ์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
15. นายนฤเทพ รุ่งระวีวิลาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร เหลืองยางโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประภัสศรี ภิรมย์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสำเริง ประพิมพ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นางปราณี เค็งชัยภูมิโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอนงค์ บุตรวงศ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
6. นางพรพิมล มะลิรสโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
7. นางกนกกาญจน์ ดอนหัวบ่อโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
8. นางจิตร์วดี ผุสดีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
9. นางกุลนิตย์ มีสารพันธ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
10. นางจิราพร นาจรูญโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
11. นางณิชากร สงวนกลิ่นโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวบุญยอร เหลือผลโรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
13. นางจริยา จี้กระโทกโรงเรียนสามชัยกรรมการ
14. นางอรวรรณ นิตยโรจน์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
15. นางสมคิด ภูถมดีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุปราณี มหาแสนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมณี อิ่มเจือโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร คำสำแดงโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสายฝน ไชยคำมีโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางอัจฉราพรรณ โยศรีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
6. นางเพ็ญศิริ อินทะโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
7. นางเพชรมณี กว้างสวาสดิ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวจารุณี ภูอาศัยโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวชยดา มูลเจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์กรรมการ
10. นายปฏิวัติ ไชยมาตรโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
11. นางบุษรินทร์ภัส โคตรโยธาโรงเรียนร่องคำกรรมการ
12. นางยุภาพร ผลสว่างโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
13. นายสุขสันต์ จำเริญสัตย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
14. นายอุทัยวรรณ จารุทรัพย์โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
15. นายเครือมาศ ธรรมประชาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร สุวรรณศรีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรทัย มโนขันธ์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายเสวต ศรีโยธีโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นางจินดารัตน์ หนองเสนาโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพันทอง เหลาแหลมโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
6. นางเกษรา สุขชารีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
7. นายบุญศรี บรรพแสงโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
8. นายศรายุทธ เสนาวังโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
9. นางชมพูนุช จำปาอ่อนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
10. นางมะลิวัลย์ เจริญตะคุโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
11. นางวารยาณีย์ เพชรมณีโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยเอกพานิช แสงเทพโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
13. นายนวมินทร์ นันตริโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
14. นายอมรฤทธิ์ อุทรักษ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายอรุณ บุรผากาโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ทุมมาดาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรุ่งฤดี นาระวินโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยรัตน์ ชารีรักษ์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายวิโรจน์ นามโสโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุภาวดี ไชยศรีหาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
7. นางนงนุช ถิ่นคำเชิดโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมกรรมการ
8. นางแจ่มนภา ล้ำจุมจังโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
9. นายจันทราทิตย์ ภูผานิลโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
10. นายวีระชัย วรรณวิชิตโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวมุจรินทร์ โยวะบุตรโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
12. นายสัญญา มงคลสินธุ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
13. นางธัญชนก ชาวงษ์โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
14. นางศิรนันท์ บำรุงกุลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศิริมา ดอนแสงโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ หมวดเมืองโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
3. นางดรุณี ดวงวงชาโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นางณิชาดา ธัญกรชนะกุลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางนันทา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
6. นางขัตติยา ผารุธรรมโรงเรียนหนองสอพิทยาคมกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ กล้าขยันโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
8. นางดุจเดือน ไชยพิชิตโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
9. นางจุไรรัตน์ สัมพันธพงศ์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
10. นางชุติกาญจน์ วารีขันธ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุภาพิชญ์ ชินฤทธิ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
12. นางสุปราณี พันธ์เทศโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
13. นางสาวศิริพร นิลโคตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
14. นางสาวนิภา ชูรัตน์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
15. นางพิสมัย พงษ์ศรีลาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางดาวเรือง กมลชัยโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางสินีนาฏ ศิริชัยวัฒนกุลโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายรชธร สุวรรณหารโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นางประกิต วรรณพงษ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางรวิพร ไชยคำโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
6. นายชาญ ฉายฉันท์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
7. นายสมมาตย์ ดอนชัยโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนภัคมณ พิศภาณโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
9. นายมนัส โอภาพรหมโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุภาพร จันทรจตุรภัทธโรงเรียนร่องคำกรรมการ
11. นางวราภรณ์ ยนต์ชัยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
12. นางขวัญจิตต์ เชาว์พานิชโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประเดิม วรรณทองโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา วรพันธ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางณิฐาพร บุญสรรค์โรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ หนองเสนาโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นายดุษฎี ไชยขันธ์โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายนิคม วิชาชัยโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
7. นางอรวรรณ บุญอ่อนโรงเรียนหนองสอพิทยาคมกรรมการ
8. นางนฤมล บุญประชมโรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคารกรรมการ
9. นางจิตติมา เจริญศักดิ์ขจรโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
10. นายปิยะพงค์ นาชัยฤทธิ์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
11. นายวีรยศ ภูยาทิพย์โรงเรียนโนนสูงวิทยากรรมการ
12. นางรัตนา ลครรำโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายคมสัน อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภักดี สิงห์ธวัชโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสุทธิณี เภกะสุตโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นายศุภชัย ตรัสศรีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นายนายกฤตนัย ล้ำจุมจังโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
6. นายกฤตวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนหนองสอพิทยาคมกรรมการ
7. นายสาโรจน์ ทองนาคโรงเรียนร่องคำกรรมการ
8. นายฐิติสิทธ์ นิจโสมโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
9. นางสุธารพิงค์ โนนศรีชัยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
10. นางกัญญาภัทร สุดานิชโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ สุริยคุปต์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุพิชา เรืองชัยโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเปรมจิต ตาลอุทัยโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายประภาส กุลเกลี้ยงโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
5. นายบุญชัย ไกรวรรณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นายนพคุณ สดใสโรงเรียนร่องคำกรรมการ
7. นางธัญวรัตน์ ถิตย์เจือโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
8. นายทับ ภูหนองโองโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
9. นายเดชศักดา เทศารินทร์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
10. นางสาวปารินทร์ ราชภักดีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายเชิดศักดิ์ ศิริบุตรโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบุญอุ้ม พันธุ์คุ้มเก่าโรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร ศรีคิรินทร์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ศรีสมพรโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ สาจันทร์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
5. นายอดุลย์ แจ้งภูเขียวโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
6. นายเขต ดอนประจำโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
7. นางสิริญากร จุลลีโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคมกรรมการ
8. นางยุภาพร ภักดีชนโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ คนใจบุญโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
10. นายธีระพงษ์ แก้วคำโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
11. นายธนศักดิ์ เจริญธรรมโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
12. นายศักดิ์ชัย อดิสรณกุลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเอื้อน วิเศษชาติโรงเรียนโคกศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ แก้วศรีจันทร์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางพวงลดา วรสารโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายปฏิรพ ภูสีดวงโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายอภิชาต เฉลิมชาติโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นายธีระวัฒน์ สิมมะลิโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
7. นางสาวสายฝน สวัสเอื้อโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
8. นายจรักกริสต์ เหมือนนาดอนโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนฤชา แก้วเสน่ห์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
10. นายสุริยา โพธิ์เปี้ยศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายมารุต วารสารโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางสาวมัณฑนา นาตรีชนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางชัญชนก ชาวงษ์โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายดนตรี ดีมากโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางอัญชลี กล้าขยันโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคมกรรมการ
6. นายวีรศักดิ์า ชัยปัญญาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
7. นายทองสุข วงษ์อนันต์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
8. นายสุชาติ กมลนัดโรงเรียนดอนจานวิทยาคม กรรมการ
9. นายสมร กล้าหาญโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
10. นายโกศล สีสังข์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศศิณา ลาภบุญเรืองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสมสมัย เทพพรโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นางศิรินทร์รัตน์ โคตรสาขาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นางจรรยารักษ์ ภูเกิดพิมพ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวชญานี อาจวิชัยโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางผาสุข เจริญศักดิ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจิตตะวัน อินทฤทธิ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางอนุรักษ์ ภูสมหมายโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ สรรพเลิศโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
5. นางสาวนวลอนงค์ร ภูธรมิตโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวัชรชาติ โอภากาศโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุภาสินี ถวิลไพรโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายคนึง เทาฤทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นางพรมงคล วงศ์วิเศษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางมยุรีย์ ศรีชมภูโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประภาส เขตอนันต์โรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางตรียากุล จันทรสมบัติโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายมาพิชิต วรสารโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางสวาง นาเทวาโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
5. นางปิยรัตน์ วันทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายนรินทร์ พุดลาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรกัญญา ผลสว่างโชคโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายสมพจน์ ตรัสศรีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายบุณยกฤต หนองเสนาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวเมตตา ผาละกันโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางดวงกมล ยงประพัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ประทุมขันธ์โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายบุรี ยุบลศิริโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ ทิ้งแสนโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกรวีร์ ซ่ำศาสตร์โรงเรียนดอนจานวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายไชยยศ วันอุทาโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางแพรวพรรณ การสว่างโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสายสุดา ดอนชัยโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
4. นายเชิดชัย ภูเต้าทองโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางจงแจ่ม สิทธิเพ็งโรงเรียนเขาวงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ กองทองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ อรรถเนติกุลโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นางศิริวรรณ นัยปราโมทย์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสุวรรณี คงแสนคำโรงเรียนดอนจานวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวยุพิน สุนทรสโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายทวี บัวคำภูโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายบุญทัน นนทะคำจันทร์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริยง ศรีดาบุตรโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นางกานต์ทิชา หีบแก้วโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายสุรปรีชา บุญแสนยศโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายทวี ทรภีสิงห์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอมีนา มัสแหละโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นางสุนันทา โยคะสัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางประดับศิลป์ อินทร์พรหมโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ จิตต์พงษ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวิราวัณย์ พันธุขันธ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพจกร แจ่มสุวรรณโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดา นาสมบัติโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา พันธุ์ทุมโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
5. นางสาวอาริสา ผิวขำโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางนพรัตน์ ขันธ์พิมูลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายพจกร แจ่มสุวรรณ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางกัญชฎา ภูหานามโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางปาริฉัตร ชมภูเพชรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ มณีโคตรโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางศุภลักษณ์ เอกตาแสงโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายมานะ จันทะรัตน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายมณี ฉิมพลีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายนพรัตน์ นันชัยศรีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางประยูรศรี ผาสุกโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิชัย นิราราชโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิไล ใจอ่อนโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
3. นางวรินดา โคตรนาวังโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
4. นายมงคล ศรีสถิตโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมาพร ศรีอ่อนจันทร์โรงเรียนดอนจานวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางแสงบุหรัน มหิพันธ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย คลังบุญครองโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายสายัณห์ ทิพย์เดชาโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายวัฒนา มาตราโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายวุฒิไกร เที่ยงดีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ ธรรมวงศาโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายสมมิตร ธรรมโหรโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมพร ศรีขอดเขตโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายยุทธนา จันทร์เพ็ญโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายปราโมทย์ ชุมนุ้ยโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวีระ วิไลแก้ว โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ปังอุทาโรงเรียนสามชัยกรรมการ
3. นางปัจจัย บุญเลิศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายประกาศิต ฉายจรัสโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นายนิรันดร์ เพชรวิชิตโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ นาเมืองรักษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ มีนะถาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายมนตรี เจียงวิเศษโรงเรียนสามชัยกรรมการ
5. นายกฤษฎาคม ปัญจะโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายอนุชา ไชยเลิศโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ มีนะถา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายมนตรี เจียงวิเศษโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายกฤษฎาคม ปัญจะโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายอนุชา ไชยเลิศโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางดุษณีย์ อนุสุริยาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนตรี แสงพงษ์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายอรรถพล ทองสารโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางดุษณีย์ อนุสุริยาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนตรี แสงพงษ์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายอรรถพล ทองสารโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสงวนศักดิ์ นามพุทธาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สองสีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชฤทัย ฉายจรุงโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสุชาติ พิพัฒน์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
6. นายมนตรี เจียงวิเศษโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสงวนศักดิ์ นามพุทธาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สองสีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชฤทัย ฉายจรุงโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสุชาติ พิพัฒน์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
6. นายมนตรี เจียงวิเศษโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายมงกุฎ จำปาวงษ์โรงเรียนเขาวงวิทยาคารกรรมการ
3. นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายศราวุธ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายมงกุฎ จำปาวงษ์โรงเรียนเขาวงวิทยาคารกรรมการ
3. นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายศราวุธ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวกษมาภรณ์ จันทะคัดโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางอรพิน อุตะละโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ มีนะถา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชระพล โป๊ะตะคารโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นายโสภณ งามสวยโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเดชฤทัย ฉายจรุงโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายสมพร เพชรชู โรงเรียนเขาวงวิทยาคารกรรมการ
4. นางปรารถนา ทักษิมาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายเจษฎา กมลสินธุ์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นายวัชรินทร์ คุ้มหินลาดโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายเดชฤทัย ฉายจรุงโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายสมพร เพชรชู โรงเรียนเขาวงวิทยาคารกรรมการ
4. นางปรารถนา ทักษิมาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายเจษฎา กมลสินธุ์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นายวัชรินทร์ คุ้มหินลาดโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายมงกุฎ จำปาวงษ์โรงเรียนเขาวงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ ลาภบุญเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทวี พรมมาโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายสมพร เพชรชู โรงเรียนเขาวงวิทยาคารกรรมการ
5. นายเรศ แสงทองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
6. นางอรพิน อุตระโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายมงกุฎ จำปาวงษ์โรงเรียนเขาวงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ ลาภบุญเรือง โรงเรียนกรรมการ
3. นายทวี พรมมาโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายสมพร เพชรชู โรงเรียนเขาวงวิทยาคารกรรมการ
5. นายเรศ แสงทองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
6. นางอรพิน อุตระโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายทองพูน วารีไสย์ โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
3. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายรวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายทองพูน วารีไสย์ โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
3. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายรวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชนะศึก บุญศรีนาคโรงเรียนดอนจานวิทยาคม กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายบุญกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายวีระพล เหล่าชัยโรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นายผจญ นาทองคำโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชนะศึก บุญศรีนาคโรงเรียนดอนจานวิทยาคม กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายบุญกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายวีระพล เหล่าชัยโรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นายผจญ นาทองคำโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชนะศึก บุญศรีนาคโรงเรียนดอนจานวิทยาคม กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายบุญกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายวีระพล เหล่าชัยโรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นายผจญ นาทองคำโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชนะศึก บุญศรีนาคโรงเรียนดอนจานวิทยาคม กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายบุญกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายวีระพล เหล่าชัยโรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นายผจญ นาทองคำโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชนะศึก บุญศรีนาคโรงเรียนดอนจานวิทยาคม กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายบุญกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายวีระพล เหล่าชัยโรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นายผจญ นาทองคำโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชนะศึก บุญศรีนาคโรงเรียนดอนจานวิทยาคม กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายบุญกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายวีระพล เหล่าชัยโรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นายผจญ นาทองคำโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชนะศึก บุญศรีนาคโรงเรียนดอนจานวิทยาคม กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายบุญกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายวีระพล เหล่าชัยโรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นายผจญ นาทองคำโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชนะศึก บุญศรีนาคโรงเรียนดอนจานวิทยาคม กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายบุญกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายวีระพล เหล่าชัยโรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นายผจญ นาทองคำโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองพูน วารีไสย์ โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
3. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายรวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทองพูน วารีไสย์ โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายรวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองพูน วารีไสย์ โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
3. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายรวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทองพูน วารีไสย์ โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายรวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองพูน วารีไสย์ โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
3. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายรวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทองพูน วารีไสย์ โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายรวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองพูน วารีไสย์ โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
3. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายรวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทองพูน วารีไสย์ โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
3. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายรวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวัชราพรรณ ขวัญสกุลโรงเรียนวังมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรุ่งทิวา วารีบ่อโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริวรรณ เพริศพราวโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นางสาวศวรรยา ยงควิสัยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวัชราพรรณ ขวัญสกุลโรงเรียนวังมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรุ่งทิวา วารีบ่อโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริวรรณ เพริศพราวโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นางสาวศวรรยา ยงควิสัยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางนภัสชล โคตรชมพูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายจักราวุฒิ จงเทพโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางนภัสชล โคตรชมพูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายจักราวุฒิ จงเทพโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางทองเคลือบ เหล่าแหลมโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายจักราวุฒิ จงเทพโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางทองเคลือบ เหล่าแหลมโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายจักราวุฒิ จงโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนันท์ ศิริกิตโรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
3. นายรุ่งทิวา วารีบ่อโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวกุลนันท์ อัฐนาคโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายวัฒนา ใครราเมาโรงเรียนกาญจนาภิเภกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนันท์ ศิริกิตโรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
3. นายรุ่งทิวา วารีบ่อโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวกุลนันท์ อัฐนาคโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายวัฒนา ใครราเมาโรงเรียนกาญจนาภิเภกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสง่า ผดุงไสย์โรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางนภัสชล โคตรชมพูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายจักราวุฒิ จงเทพโรงเรียนสามชัยกรรมการ
4. นายบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นายรุ่งทิวา วารีบ่อโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสง่า ผดุงไสย์โรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางนภัสชล โคตรชมพูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายจักราวุฒิ จงเทพโรงเรียนสามชัยกรรมการ
4. นายบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นายรุ่งทิวา วารีบ่อโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางระวิวรรณ คุ้มนายอโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมเด็จ ภักดีโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายพิทักษ์ท์ โคตะวินนท์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางเอื้อการย์ คำภักดีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายธนเทพ วิเศษสอนโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นายจำรูญ บำรุงกุลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายวีระยุทธ จันทร์สดโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางระวิวรรณ คุ้มนายอโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมเด็จ ภักดีโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายพิทักษ์ โคตะวินนท์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางเอื้อการย์ คำภักดีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายธนเทพ วิเศษสอนโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นายจำรูญ บำรุงกุลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายวีระยุทธ จันทร์สดโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม ญาณวิบูลย์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ถิตย์รัศมีโรงเรียนสามชัยกรรมการ
3. นายจำเนียร ภูตีกาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายอิทธิพล พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสิรวิชย์ มณีพันธุ์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นายบรม โกษาแสงโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบุญธรรม ญาณวิบูลย์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ถิตย์รัศมีโรงเรียนสามชัยกรรมการ
3. นายจำเนียร ภูตีกาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายอิทธิพล พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสิรวิชย์ มณีพันธุ์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นายบรม โกษาแสงโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา มั่นกิตโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน พิศดูโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
3. นางชุลีวรรณ จิตจำนงค์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางอุเทนศิลป์ อุทโทโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางณิชมน จิตยะโสธรโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางวงจันทร์ บุตรสมบัติโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร กมลผาดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นางเรณู รัตนวรรณีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬาพร ภูโอบโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางรุ่งนภา ทะรังศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นายวีระยุทธ จันทร์สดโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
7. นางสาวอุดมลักษณ์ สำราญรื่นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางรำไพพรรณ วงศ์กมลไสยโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา รัตนวรรณีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลี จุลบุรมย์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายกำพล พลเชียงสาโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายอัมพร ดั้นชัยภูมิโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสัญญา รัตนวรรณีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลี จุลบุรมย์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายกำพล พลเชียงสาโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายอัมพร ดั้นชัยภูมิโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ฤทธิ์โรจน์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพย์ลาวัลย์ แอคะรัจน์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายสมัย สังวิเศษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางวรารัตน์ นามโนรินทร์โรงเรียนสามชัยกรรมการ
5. นางรัชนีพร ดอนสมจิตรโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นายจรูญ ปุณขันธุ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
7. นางประเทือง ปาระภาโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
8. นางเสาวนีย์ ลาภบุญเรืองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
9. นางจงกลณี ทองศิริโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพินิจ ฤทธิ์โรจน์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพย์ลาวัลย์ แอคะรัจน์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายสมัย สังวิเศษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางวรารัตน์ นามโนรินทร์โรงเรียนสามชัยกรรมการ
5. นางรัชนีพร ดอนสมจิตรโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นายจรูญ ปุณขันธุ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
7. นางประเทือง ปาระภาโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
8. นางเสาวนีย์ ลาภบุญเรืองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
9. นางจงกลณี ทองศิริโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมันตา จารุวรพงษ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร โปสาวาทโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
3. นางสาวธนพร สังฆมณีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางจิตตรา พลวิจิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางทิพาพร หาญอาสาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางสาวปรียนุช ขันธ์ดวงโรงเรียนสามชัยกรรมการ
7. นางสุกัลยา ดีบุตรศรีโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางมันตา จารุวรพงษ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร โปสาวาทโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
3. นางสาวธนพร สังฆมณีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางจิตตรา พลวิจิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางทิพาพร หาญอาสาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางสาวปรียนุช ขันธ์ดวงโรงเรียนสามชัยกรรมการ
7. นางสุกัลยา ดีบุตรศรีโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางกำไล ตุระซองโรงเรียนนามนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางผกากรอง สุขแสงรัตน์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางวนิดา วงศ์คำจันทร์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวลักขณา แทนนาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นางรุ่งอรุณ ฤาชัยรามโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ ศรีสุขโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนรีรัตน์ แสนพันธุ์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางปิยะพร เนตรทองโรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
4. นางสุวรา อุทโทโรงเรียนกาญจนาภิเภกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางขวัญนภา คงประพัฒน์โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเสาวภา ไมยะบันโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร วิไลเพชรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุขศิลป์ ชิณเทศโรงเรียนเขาวงวิทยาคารกรรมการ
4. นางพิมลพรรณ น้อยบัวทิพย์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพิกุล แจ่มเสียงโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นางระพิณทอง ไชยบังโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเสาวภา ไมยะบันโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร วิไลเพชรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุขศิลป์ ชิณเทศโรงเรียนเขาวงวิทยาคารกรรมการ
4. นางพิมลพรรณ น้อยบัวทิพย์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพิกุล แจ่มเสียงโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นางระพิณทอง ไชยบังโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวินิพล โพนไสวโรงเรียนโคกศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ นนทวันโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางยุพา กุลมงกุฎโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายอัญเชิญ สุวรรณศรีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณศรี โชติไสวโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางอนงค์นาฏ บุญเพิ่มโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายวินิพล โพนไสวโรงเรียนโคกศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ นนทวันโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางยุพา กุลมงกุฎโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายอัญเชิญ สุวรรณศรีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณศรี โชติไสวโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางอนงค์นาฏ บุญเพิ่มโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวิภารัตน์ เวียงสงค์โรงเรียนกมลาไสย ประธานกรรมการ
2. นายสุดใจ มิมาซาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพัตรา ฤทธิ์เจริญวัตถุโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางศศิธร ใสวงษ์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางปรางทิพย์ ศรีเครือดงโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดารัตน์ พิมพ์ครีโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพดี ปรีดีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นางสาวเจริญ อุ่มอักษรโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมัย ภูชาบุตรโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางอุรา บุรีรัตน์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนิคม วรรรณพงษ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวิไล อุดมศักดิ์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นางสาวนภัสวรรณ ไกรสอาดโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นายทองสิน แสนขาวโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา กรรมการ
5. นางปานใจ โพธิ์หล้าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมเกียรติ ดีอาสนาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ภารสำเร็จโรงเรียนดอนจานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีเครือดงโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริวรรณ์ มีสารพันธ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายคินพรรณ ภูโตนนาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ไสยสาลีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายกวีภัทร ภูสมศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางวรนุช เจิ่งชัยภูมิโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนิรัญดา ภูโอบโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา ผลาเลิศโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพัตรา เจริญพงษ์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายเกียรติชัย คะอังกุโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ตุ้มมีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวิญญู มุทิตาโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล รัตนประกรณ์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางนิตยา นากองศรีโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอภิรดี สืบชมภูโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสาวกนกรัตน์ บุญไชโยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุรจิตร โลหะมาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางชาลินี สังข์วิเศษโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ เหล่าพิมพ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัดดา สว่างวงษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นางอรณิชชา หาชื่นโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางกนกวรรณ ศิริเกตุโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา แสนพานโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นางวรรณิภาภรณ์ ยนยุบลโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
4. นายไชยันต์ พันธ์เสถียรโรงเรียนแก่งนาจานพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกรัตน์ บุญไชโยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสมคิด ปทุมวันโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายวิษณุกรณ์ ภูโททิพย์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัชวาล พลประถมโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
4. นายพลกฤษณ์ วินารึกโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุษร บุตรแก้วโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีเครือดงโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายราชัญ มาตย์เทพโรงเรียนสามชัยกรรมการ
3. นางนริศรา ดอนพรทันโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายโอภาส พลเยี่ยมโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายวิทูลย์ ดอนพรทันโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภวิชญ์ วรสารโรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบุญรดา ทรงบุญศาสตร์โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ พันโพธิ์คาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางอรณิชา หาชื่นโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ วรสารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายชวลิต แสงศิริทองไชยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรมิตา พิมพะไสย์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายดุสิต มั่นคงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายชัยมงคล กล้าขยันโรงเรียนสามชัยกรรมการ
5. นายเทวัญ ภูพานทองโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุภชัย บุตรวงษ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ศรีนาแพงโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายวสวัตดี ภูนาวังโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริวรรณ มีสารพันธ์โรงเรียนโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวรมิตา พิมพะไสย์ครู โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายพูนสุข เหลี่ยมสิงขรครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนาครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกิตติภัค ไพศาลครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุพดี ปรีดีครู โรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายพลกฤษณ์ รินทรึกครู โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ตุ้มมีครู โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางนริศรา ดอนพรทันครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายมงคล ดอนละครครู โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายณัฐพล ไสยสาลีครู โรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ ศิริเกตุครู โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายอนุษร บุตรแก้วครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ พันธ์ฤทธิ์ครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นางวิไล ไขยช่่วยครู โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวกนกกาญจน์ ดอนหัวบ่อครู โรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายชัยชาญ นาสุวรรณครู โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางพวงลดา วรสารครู โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายทองหล่อ วันวิเศษครู โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ พันธุ์โพธิ์คาครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายสาโรจน์ ทองนาคครู โรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายมารุต วรสารครู โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายวิทูลย์ ดอนพรทันครู โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายธวัช รังสร้อยครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพฺ์กรรมการ
4. นายกวีภัทร ภูสมศรีครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรงค์ กมลเลิศครู โรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายเศวตสิทธิ์ มูลสาระโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศิริชัยวัฒนากุลโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. Mr.Jack Feelyโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นางบังอร โครตยอดโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางเปรมฤดี เรืองชัยโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
6. นางพนิดา พาโสมมนัสกุลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางอรกัญญา อุ่นปาโรงเรียนแก่งนาจาย์พิทยาคมกรรมการ
8. นางทิพวรรณ เขตเจริญโรงเรียนหนองสอพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววไลกิติ์ สระแก้วโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ไชยกาลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน วิมลศิลป์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. Ms.Sarah Mitchellโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายเฉลิมพล ภู่กระสังโรงเรียนเมืองกาฬิสนธุ์กรรมการ
5. นายสัมพันธ์ ภูโอบโรงเรียนดอนจานวิทยาคารกรรมการ
6. นางกุสุมา เสนานาคโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
7. นางสาวฉันทนา ป้อมเสมาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางณัฐนพิน สุณะไตร์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นายชินกร โตกลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
10. นางสุภาพ โครตเพ็งโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวิริยะ สารผลโรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. Ms.Michaela Crossโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางกาญจนา ประกอบเลิศโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นางกฤติกา ศรียงค์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ โพธิไสยโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
6. นายอธิวัฒน์ จิตจักรโรงเรียนเมืองกาฬิสนธุ์กรรมการ
7. นางเปี่ยมศิลป์ แสนวังแสงโรงเรียนเมืองกาฬิสนธุ์กรรมการ
8. นางสมบัติ เนตรครุฑโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ศรีมงคลโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร ศรีคัดเค้าโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นางบุญยรัตน์ สุวรรณวงค์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. Mr.James Hayesโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางปิยะดา พิมพะจันทร์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางสาวมุทิตา อุดรแผ้วโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นางโชติรส แก้วภิรมณ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ กำแหงพลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจุดประสงค์ ทองน้อยโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
3. Ms.Lauren Culpโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางนพวรรณ แสนมาโนชโรงเรียนเมืองกาฬิสนธุ์กรรมการ
5. นางเมตตา แพงคำโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
6. นางละมุล ศรีปัญญาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
7. นางปวีณา เหมาะทองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายอธิปติ จิตภักดีโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางนงคราญ อนุกูลโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพดล ทองสุพรรณโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางหัตถพร มิเรโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
4. นางประเสริฐศรี แสนมาโนชโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวพิมมาดา ศิริกุลโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. Ms.Alexandra Graylordโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นางอโนมา เย็นใจโรงเรียนเมืองกาฬิสนธุ์กรรมการ
8. นางนิภาภัทร เนินพรหมโรงเรียนร่องคำกรรมการ
9. นางสาวสุภารัตน์ โขมภัทร์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพูนสิน ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายจุมพล วงค์ษรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนงนุช นามพุทธาโรงเรียนเมืองกาฬิสนธุ์กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี ปัสสะโรงเรียนสามชัยกรรมการ
5. นางวรรณาภรณ์ สกุลซ๊งโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
6. MissLara Normanโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสุพิน ยุบลศรีโรงเรียนดอนจานวิทยาคารกรรมการ
8. นางบุศรา พลเชียงโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
9. นางรัชนี คุ้มครองโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. ดร.ศรีมาลา จตุพรโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายวงศ์ชีวพันธ์ พันธ์แก้วโรงเรียนเมืองกาฬิสนธุ์กรรมการ
3. Ms.Emily Haasโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นางสาวจิรวดี ดลรัศมีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางลำจวน ศรีกมลโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุภาพร สีสังข์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสาวสุมาลี รัตนศรีหาโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
8. นางเอมอร สุทธิประภาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวนุชรี สุริสารโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายปิติภัทร์ พาโสมมนัสกุลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางชบาไพร ดลจำรัสโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
3. นางอรวรรณ อินทะสีดาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางไพวรรณ นามวิเศษโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางอุชนีย์ พันธฤทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
6. Mr.Cody Gohlโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
7. นางนุช ถิ่นกะไสยโรงเรียนดอนจานวิทยาคารกรรมการ
8. นางเจตสุดาภรณ์ ยุบลไสยโรงเรียนร่องคำกรรมการ
9. นางพวงผกา พรมราชโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นายเธียรวิชญ์ ปรีประดิษฐ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางเด่นสุดา จงใจรักษ์โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. Mr.Scot Wakeleyโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางเพียงประภา วรรณทองโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางเพียงเพ็ญ เดชหามาตย์โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
6. นางรัตนา บุญแสนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสุกัญญา ผาลาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายสิงห์ สารสุขโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย หาญอาสาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายจักรี ชมภูศรีโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
4. MissEwa Koreptaโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวศริณยา กลีบจำปาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissZhong Dao Tingโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
3. MissHu Yuminโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. MissBu Huanโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
5. MissXu jingโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวหงงษ์อุบล เหลือเกตุโรงเรียนเมืองกาฬิสนธุ์กรรมการ
7. นางสาวสุภาลักษณ์ คำศรียาโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายกริช ธีรางศุโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissLiu Rirongโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. MissYang Xiao Rongโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. MissZhang Jieโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. MissGan Yuqingโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
6. นายอนันต์ บุญมาโรงเรียนเมืองกาฬิสนธุ์กรรมการ
7. นางสาวยุภาพรรณ เหล่าทองสารโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายปริญา อ่อนโพทาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissMegu Konnoโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. Mr.Masaaki Suezakiโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายวัชรกร ศิริคริสตธรรมโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอุไรพรรณ อุปนิโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Seichiro Hasaueโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
3. MissRumi Murataโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกนวล ไข่ลายโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ สุวรรณศรีโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางวัลลินีย์ ชื่นชมภูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางมาลี โพนตุแสงโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
4. นายอภิชัย นิลปะกะโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ น้อยสมบัติโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
6. นางสาวเพียงตะวัน บุญแสนโรงเรียนเมืองกาฬิสนธุ์กรรมการ
7. นางสาววิภวาณี โพนะทาโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
8. Mr.Chase Laleyโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
9. นางสาวณัฐธิรา พิมพะทิตย์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายวิภาคย์ หนูสายโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ เพ็ญธิสารโรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
3. นางปวีณา ภูหัดการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประจวบ บาลเพ็ชรโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
5. นายสมเจต ฤทธิ์สุวรรรณโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางสุมล ชอินทรวงค์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
7. นางจินดาวรรณ ด้วงคำจันทร์โรงเรียนดอนจานวิทยาคารกรรมการ
8. Mr.David Hockโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
9. MissAshlyn Earlโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
10. นางสาวณัฐมล จุรุเทียนโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอภิสรรพ์ ลาภเสถียรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยพฤกษ์ มูนเมืองแสนโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมควร เหมนวลโรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
4. นายปราโมทย์ ชุมนุ้ยโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายนิรันต์ ม่องคำหมื่นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายโดม เศรษฐจันทร์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายชวโรจน์ หีบทองโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ คำทองโรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
4. นายเผด็จศักดิ์ คำดีโรงเรียนเมืองกาฬิสนธุ์กรรมการ
5. นายสกุลชัย ศิริโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นางฐิติกร นากุมาโรงเรียนร่องคำกรรมการ
7. นายชาตรี ภูแช่มโชติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสฤษดิ์ ศรีพนมยมโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสินีนาฏ ศิิริชัยวัฒนกุลโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางอัญญาภร จันทยุทธโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายกมล ละอองคำโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางบังอร สมิทธิกันต์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวขัตติยา ผาสุธรรมโรงเรียนหนองสอพิทยาคมกรรมการ
7. นายปิยพงศ์ นาชัยฤทธิ์โรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางนพมาศ ชัยศิิริโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ตรัสศรีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวถนอมจิต คงพูลเพิ่มโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางสุกัญญา กัญญสกุลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายสุรเชฐ ไพรสณโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิจพัฒน์ อุ่นเรือนโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรภัทร มหิพันธุ์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสาวชลธิดา นาสมยนต์โรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางยุวดี จันทะรัง โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ธรรมแท้ โรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นางดอกไม้ โคตะนนท์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางนพพร ศรีมงคล โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
5. นางอัจฉรา สุราสา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นางปรารถนา ศรีชุบร่วงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
7. นายนิคม ชมพูพงษ์ โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
8. นางสุลักขณา รัดทีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ ชัยปัญญาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางสำเริง การรัศมี โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวิกา แสงฤทธิ์ โรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
4. นางนพวรรณ สาระฆัง โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
5. นางกมลรส โมฆรัตน์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
6. นางลำยอง สกุลซ้ง โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
7. นางวิภาภรณ์ สีอ่อนดี โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางศรวษา ลาดนอก โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา มโนขันธ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ กรรณิกาโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
4. นางวัลลิณีย์ ชื่นชมภูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางราตรี ทุมมาวัด โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางแก้วใจ โสภาพรหมโรงเรียนดอนจานวิทยาคม กรรมการ
3. นางกาญจนา มั่นกิจโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางผกามาศ ศรีหาบุญมาก โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภานุมาศ ริตตา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางณภัค จันดอนโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายพิเชฏฐ์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นางสุมาลี พรมนัสโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางปวีณา ภูหัดการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญโฮม บุญยรัตน์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
6. นางกิติพร ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญญภรณ์ ดีรักษา โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ภูหงษ์สูงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางอภินันท์ พิลายนต์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสาวมุทิตา อุดรแผ้วโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางรัชนีวรรณ มหาแสนโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย มูลเหลา โรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นางบังอร สุริยคุปต์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางอัญญาภร จันทยุทธ โรงเรียนกาญจนาภิเภกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสมุนา มุกดาใสโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
6. นางรัชนก โยธาไชยสาร โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ ถวิลการ โรงเรียนเขาวงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายสุริยา ทรงเดชกล้า โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมงคล สายแวว โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรัชนี วัฒโน โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมเพียร เนื้อมั่น โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางนาถรดา โพธิ์ศรี โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ พลเตชะ โรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางอรพิน นนทมา โรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ จำปาทองโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางอารีย์ เนื้อมั่น โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางอมรวรรณ สุภารีย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริภร วงวิเชียร โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวเพียงฤทัย ไหมทอง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางแก่นจันทร์ ใจเย็น โรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นางอินทิรา อาจบรรจงโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางกชมน พลขยันโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุลักขณา รัดทีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน อมรพิสิทธิกูล โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางนภวรรณ ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเกวลิน ชาวนาฮี โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นางปรียา แสบงบาล โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางนฤมล จันทะรัตน์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล อุทัยคำ โรงเรียนอนุบาลชุรีพรกรรมการ
7. นางสาวศิริพร ดวงทองพลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
8. นายสุวัฒน์ศิลป์ การถวิล โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
9. นางสาวสายชล สิมสินโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางซ่อนกลิ่น ประสารฉ่ำโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ ศรีบานชื่นโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ มาตราโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นายทศพร โกศัลวิตรโรงเรียนกาญจนาภิเภกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางยุพิน บุญเลิศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นางยุพิน สิงห์จินดาโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
7. นางสาวนัยนา บุญสมรโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นางนันทิยา สงวนตระกูล โรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายนพดล น้อยบัวทิพย์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
3. นายสุชาติ พิพัฒน์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางนภัคมณ พิศพาณ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ บุ่งนามโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
3. นายสุรปรีชา บุญแสนยศ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์ครู โรงเรียนดอนไทรงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายเจษฎา ฉายถวิลครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ คาดีวีครู โรงเรียนสามชัยกรรมการ
4. นางสาวไพจิต บุตรดาครู โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางนันทิยา สงวนตระกูลครู โรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นางสาววีรนันต์ เจตินัยครู โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นางสาววีรนุช ศรฤทธิ์ครู โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
8. นายพรชัย ครองยุติครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์ครู โรงเรียนดอนไทรงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายเจษฎา ฉายถวิลครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ คาดีวีครู โรงเรียนสามชัยกรรมการ
4. นางสาวไพจิต บุตรดาครู โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางนันทิยา สงวนตระกูลครู โรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นางสาววีรนันต์ เจตินัยครู โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นางสาววีรนุช ศรฤทธิ์ครู โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
8. นายพรชัย ครองยุติครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
2. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ คาคีวีโรงเรียนสามชัยกรรมการ
4. นางสาวไพจิต บุตรดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นางสาววีรนันต์ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นางสาววีรนุช ศรฤทธิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
8. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ คาคีวีโรงเรียนสามชัยกรรมการ
2. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาววีรนุช ศรฤทธิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวไพจิต บุตรดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
7. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาววีรนันต์ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ คาคีวีโรงเรียนสามชัยกรรมการ
5. นางสาวไพจิต บุตรดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
6. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
7. นางสาววีรนันต์ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
8. นางสาววีรนุช ศรฤทธิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรังสี พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี ทุมวงศ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา มีสุขโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางศิรินุช ชัยช่วยโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญเรือง สีลาพันธ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรังสี พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี ทุมวงศ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา มีสุขโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางศิรินุช ชัยช่วยโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญเรือง สีลาพันธ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรังสี พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี ทุมวงศ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา มีสุขโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางศิรินุช ชัยช่วยโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญเรือง สีลาพันธ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
2. นางรังสี พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี ทุมวงศ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา มีสุขโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางศิรินุช ชัยช่วยโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญเรือง สีลาพันธ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรังสี พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี ทุมวงศ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา มีสุขโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางศิรินุช ชัยช่วยโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญเรือง สีลาพันธ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรังสี พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี ทุมวงศ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา มีสุขโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางศิรินุช ชัยช่วยโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญเรือง สีลาพันธ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรังสี พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี ทุมวงศ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา มีสุขโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางศิรินุช ชัยช่วยโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญเรือง สีลาพันธ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรังสี พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสุภาวดี ทุมวงศ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา มีสุขโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางศิรินุช ชัยช่วยโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญเรือง สีลาพันธ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรังสี พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสุภาวดี ทุมวงศ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา มีสุขโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางศิรินุช ชัยช่วยโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญเรือง สีลาพันธ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรังสี พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี ทุมวงศ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา มีสุขโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางศิรินุช ชัยช่วยโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญเรือง สีลาพันธ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรังสี พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี ทุมวงศ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา มีสุขโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางศิรินุช ชัยช่วยโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญเรือง สีลาพันธ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรังสี พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี ทุมวงศ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา มีสุขโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางศิรินุช ชัยช่วยโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญเรือง สีลาพันธ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรังสี พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี ทุมวงศ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา มีสุขโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางศิรินุช ชัยช่วยโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญเรือง สีลาพันธ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรังสี พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี ทุมวงศ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา มีสุขโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางศิรินุช ชัยช่วยโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญเรือง สีลาพันธ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรังสี พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี ทุมวงศ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา มีสุขโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางศิรินุช ชัยช่วยโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญเรือง สีลาพันธ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรังสี พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี ทุมวงศ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา มีสุขโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางศิรินุช ชัยช่วยโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญเรือง สีลาพันธ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรังสี พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี ทุมวงศ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา มีสุขโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางศิรินุช ชัยช่วยโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญเรือง สีลาพันธ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายนิคม วิชัยโยผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทรงมงคลรัตน์ครู โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญเขื่องครู โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสุนันทา โยคะสัยครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้วครู โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญเขื่องโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสุนันทา โยคะสัยโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้วโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญเขื่องโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสุนันทา โยคะสัยโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้วโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญเขื่องโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสุนันทา โยคะสัยโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้วโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญเขื่องโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสุนันทา โยคะสัยโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้วโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญเขื่องโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสุนันทา โยคะสัยโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้วโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนิคม วิชัยโยผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทรงมงคลรัตน์ครู โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญเขื่องครู โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสุนันทา โยคะสัยครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้วครู โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายนิคม วิชัยโยผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทรงมงคลรัตน์ครู โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญเขื่องครู โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสุนันทา โยคะสัยครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้วครู โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญเขื่องโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสุนันทา โยคะสัยโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้วโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญเขื่องโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสุนันทา โยคะสัยโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้วโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญเขื่องโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสุนันทา โยคะสัยโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้วโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญเขื่องโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสุนันทา โยคะสัยโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้วโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญเขื่องโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสุนันทา โยคะสัยโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้วโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญเขื่องโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสุนันทา โยคะสัยโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้วโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญเขื่องโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสุนันทา โยคะสัยโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้วโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญเขื่องโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสุนันทา โยคะสัยโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้วโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิคม วิชัยโยโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญเขื่องโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสุนันทา โยคะสัยโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้วโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกัญญาลักษณ์ กลุ่มศรีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกัญญาลักษณ์ กลุ่มศรีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกัญญาลักษณ์ กลุ่มศรีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกัญญาลักษณ์ กลุ่มศรีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกัญญาลักษณ์ กลุ่มศรีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกัญญาลักษณ์ กลุ่มศรีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นายลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษณา จตุรพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐานผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางปิยพร เนตรนองครู โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
3. นายวินิพล โพนไสยครู โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
4. นางสุจิตราภรณ์ หันไชยเนาว์ครู โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐานผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางปิยพร เนตรนองครู โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
3. นายวินิจพล โพนไสยครู โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
4. นางสุจิตราภรณ์ หันไชยเนาว์ครู โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐานผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางปิยพร เนตรนองครู โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
3. นายวินิพล โพนไสยครู โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
4. นางสุจิตราภรณ์ หันไชยเนาว์ครู โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐานผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางปิยพร เนตรนองครู โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
3. นายวินิพล โพนไสยครู โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
4. นางสุจิตราภรณ์ หันไชยเนาว์ครู โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐานผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางปิยพร เนตรนองครู โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
3. นายวินิพล โพนไสยครู โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
4. นางสุจิตราภรณ์ หันไชยเนาว์ครู โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป"กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสชล โครตชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]