รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,แก่นนครวิทยาลัย ,กัลยาณวัตร ,นครขอนแก่น และโรงเรียนขามแก่นนคร
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงวศินี  แสงกลาง
 
1. นางสาวพัชนียา  ขจรบุรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวปวีณา  ศรีพันอ้วน
 
1. นางไยดี  หงษ์เหิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงช่อผกา  แต่งสุวรรณ
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  เพ็ชรตะกั่ว
 
1. นางภัทราพร  แสงประพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ทองที
 
1. นางสาวณัฏสิณี  สัมฤทธิ์ผล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 79.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวกมลทิพย์  จันทร์สนิท
 
1. นางประครองทรัพย์  สมอุ่มจารย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาววรุณี  ศรีละเอียด
 
1. นางสาวณัฐญากานต์  บุญแสน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวมุทิตา  คำใบสี
 
1. นางไพจิตร  บุญสุวรรณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศิรินภา  ซื่อตรง
 
1. นางอนุรักษ์  วรรณศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวสุพัตรา  เจริญชัย
 
1. นางวิชญารัตน์  ธรรมาวิวัฒน์กุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อภิรัตนวงศ์
 
1. นายวุฒิชัย  มหานาม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐชา  อินธิจันทร์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทองล้น
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงปรารถนา  ศิลป์ประกอบ
 
1. นางขนิษฐา  ถ้ำหิน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงปวีณา  สีขอน
 
1. นางสาวกัณญา  ภูมิสุวรรณ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงคัทลียา  ชูสงค์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  พรมยาลี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวอรัญญา  หาญโงน
 
1. นางศุพรรณี  ศรีโยธา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นางสาวเสาวณี  มลิดา
 
1. นางสาวอรพิน  อุปเทพ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวทวินันท์  จันทร์ประทัก
 
1. นางสาวมณีรัตน์  พรมยาลี
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นางสาวมุฐิตา   การโสภา
 
1. นายอรรถกร  โคตนารา
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวอรอุมา  แสงโทโพธิ์
 
1. นางจิราภรณ์  ปิยะสิ งห์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จรูญสนธิ์
 
1. นางจิราธัณย์  กิตติกรธัญวัฒน์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ทองสุขแก้ง
 
1. นางยุพาพิน  บูรณสรรค์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กาภูคำ
 
1. นางอมรรัตน์  สงวนญาติ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายนิรวัฒน์  สมนาม
 
1. นางเพียงพิมล  กองวารี
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายจิรายุทธ  โฮ้หนู
 
1. นางวรางคนางค์  พลปรีชา
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายชาญศักดิ์  มูลโคกสูง
 
1. นางสมถวิล  รินสาธร
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายนพนัน  สืบนาคะ
 
1. นางอมรรัตน์  แก่นจันทร์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายกิตติคุณ   สมไพร
 
1. นางวิลาวัณย์    ศิริจิตร
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายมงคล  ประทุมพล
 
1. นางสาวจริยาพร  สงิมทอง
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายอินทนน  ดงเจริญ
 
1. นางธัญวรัตน์  บัวระภา
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พงษ์สงวน
 
1. นางพิมพ์สินี  ธเนศนิษฐ์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  พิศิษฐ์
 
1. นางเบญจวรรณ  กัลยาบาล
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74.87 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กชายพีระพล  สืบแสน
 
1. นางรัชนีพร  ศิริแสง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวปานทิพย์  แก้วกันยา
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ศิริธรรมรักษ์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงภคพร  สงวนพงศ์
 
1. นางอาทิชา  วันชาติ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายชิตณรงค์  พรมเวียง
 
1. นางสุนันทา  ภูสนาม
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวธัญญรัตน์  เบิกบาน
 
1. นางสาวเพลินพิศ  พลเสน
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวชุติกานต์  แสงทอง
 
1. นางนงลักษณ์  เชาว์พานิช
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ฤทธิ์มะหา
 
1. นางสาววัชรีพร  แดงทน
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายสุกฤษฎิ์พงศ์  ภักดีรัตน์
 
1. นางอนุรักษ์  วรรณศรี
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 77.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กหญิงอัจฉรา  การินทร์
2. เด็กหญิงเจนนิสา  อ้นทอง
 
1. นางกานต์ญาดา  ขุนเดช
2. นายวีระยุทธ์  ปู่เพ็ง
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวปนัดดา  ทานิล
2. นางสาวมณิศรา  ชูเชิด
 
1. นางปนัดดา  นามวิจิตร
2. นางอรวรรณ  อวยศักดิ์ไชยงค์
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายนิติวัฒน์  ดวงกรมนา
2. นางสาวเสาวนีย์  พินิจมนตรี
 
1. นางสาวจิรัฐยาพร  หมื่นจร
2. นางผาณิต  นามวงษ์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 79.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงนิตยา  เกิดศักดิ์
2. เด็กหญิงอาธิติยาพา  น้อยจันทร์
 
1. นางศัสยา  ชนะวงศ์
2. นางสมมารถ  บุญตาม
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายจตุรพรชัย  ครึ้มค้างพลู
2. เด็กชายธัญธร  เวทย์วีระพงศ์
 
1. นางตีรนรรณ  โอ่งอินทร์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายยืนยง  พรมรินทร์
2. นางสาวศิรินภา  วัฒนาศิริตระกูล
 
1. นางสุพรรณีย์  เจริญโสภารัตน์
2. นางอัปสร  สุรพล
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชินกร  แสงเงินยอด
2. นางสาวณัฏฐิกา  ยังดี
 
1. นางธนพรรษ์  ไกรทอง
2. นางมลศรี  คำแก้ว
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. นางสาวมินตรา  ชุมปลา
2. นางสาวเวริตา  จันทร์เป็ง
 
1. นางสาวภิรพร  พิสสาพิมพ์
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวขนิษฐา  เชื้อผะกา
2. นางสาวอารีย์ลักษณ์  ตั้งใจ
 
1. นางดารารัตน์  ชัยชนะ
2. นายประยูร  ลาแสง
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายพีรณัฐ  ดรปัญญา
2. นายเจษฎากร  เถื่อนแอ้น
 
1. นางจีระนันท์  พรประเสริฐ
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงภาวรินทร์  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางนพมาศ  ศรีเชียงสา
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายภูรินทร์  โล่ห์ไพศาลกฤช
 
1. นางทองทศ  แสงดารา
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  ยิ่งชัยภูมิ
 
1. นางสาวพรธีรา  โสดาวิชิต
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายพงศธร  จารุรัชตพันธ์
 
1. นายมงคล  ประเสริฐสังฆ์
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  แพงวิเศษ
 
1. นางมลิวรรณ  ชวนจิตต์
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาววนิดา  ผางดี
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  คำลือมี
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธนพล  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวสุทธาภรณ์  ต้นสีนนท์
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายสุริยา  วิเศษภักดี
 
1. นายสุทธิเชษฐ์  ไชยวิเศษ
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวนัฐกมล  ฤกษ์จำนงค์
 
1. นายสมเดช  ปริตรวดี
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายสุกฤษฎิ์  อินทรกำแหง
 
1. นางสาวสุคนธ์รัตน์  กระพี้แดง
 
61 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญภูมิ
2. เด็กหญิงศุภาวนารถ  ใจตรง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สุมังเกษตร
 
1. นางพัชรินทร์  สาคีรี
2. นายเอกชัย  สาคีรี
 
62 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐติยา  เสนาฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  มาเย็น
3. เด็กหญิงสุจิรา  สุนนทราช
 
1. นายกสิณพจน์  พรมดอนกลอย
2. นางขวัญพัฒน์  พรมดอนกลอย
 
63 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวพลอยไพลิน  จันทร์นิล
2. นางสาววรรณภา  บุญพรหมมา
3. นายเดชาวัต  นารถสูง
 
1. นางสุธัมมา  นามวงษา
2. นางอัญชลี  แสวงกิจ
 
64 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวมลธิดา  มีบุญรอด
2. นางสาวมลธิยา  ลาหมัน
3. นายศราวุฒิ  ศรีบุญฮุง
 
1. นางรัญชิดา  แสงวงศ์
2. นายสมศักดิ์  อ้วนสาเล
 
65 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรี  ปัตตะเน
2. นางสาวประภาคสิริ  อันพิมพ์
3. นางสาวปานจิตต์  พานศรีสุข
 
1. นางนิกร  ประวันตา
2. นายสุรชัย  สุขรี
 
66 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายจักราวุธ  ลอยคลัง
2. นายพีรวัชร  ศรีหลิ่ง
3. นางสาวสิริยานุช  พระวงศ์
 
1. นางกระจ่างจิต  ผาณิบุศย์
2. นางทิวาพร  เศรษฐโสภณ
 
67 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทิพนาง
2. นายณัฐพล  สีพิมพ์ขัด
3. นางสาวปนัดดา  พันไธสง
 
1. นางนันทิยา  จุลกมล
2. นายระพีพงศ์  ลีพรม
 
68 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายวัฒนชัย  แก้วดอนหัน
2. เด็กหญิงสิรภัทร  โพธิวัฒน์
3. เด็กหญิงเปรมกมล  นวลบุญมา
 
1. นางนภวรรณ  คมขำ
2. นางสาวเอื้องฟ้า  ยืนยั่ง
 
69 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายชนายุทธ์  อิ่มนาง
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ไกรศรีวรรธนะ
3. เด็กหญิงเขมนิภา  ปิติมล
 
1. นางพีรภาว์  ภูมิช่วง
2. นางสาวหทัยกาญจน์  พลพันขาง
 
70 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงจักรีรัตน์  สามารถกุล
2. เด็กหญิงชลดา  บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงหัทยา  เสี่ยมภูเขียว
 
1. นางนันท์นภัส  นามสุดตา
2. นางพัฒน์นรี  ศิริวารินทร์
 
71 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงจิราพร  กองเกิด
2. เด็กหญิงนาถอนงค์  หวานแท้
3. เด็กหญิงสรัญญา  บำรุงกุล
 
1. นางสาวอนงค์  ศิริมา
2. นางอุมาพร  พิมพ์ภักดี
 
72 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 1. นางสาวปรียากร  อารีย์
2. นางสาวรุ่งทิวา  โชติจรุง
3. นางสาววิชุดา  ดำสิม
 
1. นายสุวิทย์  เมืองมีศรี
2. นางอาทิตยา  ชูสำราญ
 
73 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายนิธิวัฒน์  ศรีแก้วตู้
2. นายอัษฎาวุฒิ  บัวละคอน
3. นายไชยวัฒน์  สาวะรก
 
1. นางนิกัญชลา  ล้นเหลือ
2. นางวรางคณา  วิวัฒน์วงตระกูล
 
74 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายชานนท์  อึ้งปัญสัตวงศ์
2. นายฤทธิเกียรติ  หมู่ผึ้ง
3. นายสุวิจักษณ์  กิ่งศักดิ์
 
1. นายนาคิน  สัจจะเขตต์
2. นายประเทศ  วิเศษสา
 
75 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวชนิตา  คำธิวงค์
2. นายชิษณุพงษ์  พลรักษ์
3. นายศรัญ  อ้นทอง
 
1. นายพจนา  โสภาชัย
2. นางมลิวรรณ  จิตรดี
 
76 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวมาริษา  ปัญญา
2. นางสาววราพร  โนนศรี
3. นางสาวสุภาวดี  อุทัยแสง
 
1. นางสาวชมพูนุท  โนนทนวงษ์
2. นายอาทิตย์  แสงโยจารย์
 
77 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 1. นางสาวพิมพิไล  สังข์ทอง
2. นางสาวสุนทรี  ขุนหาญ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ลุนสำโรง
 
1. นายสุวิทย์  เมืองมีศรี
2. นางอาทิตยา  ชูสำราญ
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายชัยพัฒน์  เสาวรา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ถาปาลบุตร
 
1. นายคณิต  ไวท์ยางกูร
2. นางสาวนิตยา  ศิรภาณุ
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทัพซ้าย
2. เด็กหญิงทรรศนีย์  ทาขันทา
 
1. นายพิชิต  ทองล้น
2. นางสุกัลยาณี  ภูวนาถศรัณญา
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65.05 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชา  ทีทา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วตา
 
1. นายวรวุธ  อัครกตัญญู
2. นางวัลย์นิภา  เพิ่มพูน
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  สุขสนิท
2. เด็กหญิงสุรัชดาภรณ์  พิทักษ์
 
1. นางวัชรีวรรณ  แสงสว่าง
2. นางสุนันทา  ศิริตื้นลี
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63.65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพิณธิดา  ขุนช้าง
2. เด็กหญิงสริญญา  คุณกัณหา
 
1. นางดรุณี  จันทร์สีลา
2. นางสาวอัมพา  ชุมศรี
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายศุภฤกษ์  วันตา
2. นางสาวสุภาพร  กลางกัญญา
 
1. นายพรพิชิต  ทิทา
2. นางอุทัยรัตน์  เอี่ยมศรี
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายชนทัช  อรรถาเศรษฐ์
2. นางสาววริศรา  บรรเทา
 
1. นางจตุพร  จิตมาตย์
2. นายพิชิต  ทองล้น
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐิพร  ไทยเมืองพล
2. นางสาวสินีญา  ยะปะภา
 
1. นายสมชาติ  ตังคณิตานนท์
2. นายสุรชัย  สุขรี
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวปิยาพร  วิลาศวชิรโสภณ
2. นางสาวศิลปภัสสร  ศิริตื้นลี
 
1. นางสาวนาถศิริ  อันทอง
2. นายเรืองฤทธิ์  คำพิลา
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นาย ณ ราชพงษ์  เคนวัน
2. นายรุจิกร  ชรากร
 
1. นายนาคิน  สัจจะเขตต์
2. นางนิสานันท์  ชามะรัตน์
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงโชติมณี  เสเล
 
1. นางสาวจิรานนท์  หงษ์ดี
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎากร  พิมพ์พันธ์
 
1. นางสาวเกษร  มโนสัย
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทัศสุพล
 
1. นายธนกร  ตราครบุรี
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ศรีชัยมูล
 
1. นางสาวอรรถวรรณ  สำเภาทอง
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงคณัญณภา  คำเมือง
 
1. นางรัญจวน  แคนติ
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวพัชรีพร  ตรีศรี
 
1. นางผ่องพรรณ  อวนศรี
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายสมควร  โสภณพงษ์
 
1. นางสาววรรณวิษา  กูลแดง
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นายธีระยุทธ  วงษ์แวง
 
1. นายพงษ์พันธุ์  ศรีมันตะ
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวรัชนี  เชื่อมขุนทด
 
1. นางสาวนัฎชริดา  รังกุพันธ์
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวสาวิตรี  สารเพ็ชร
 
1. นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง
 
98 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชนธร  กงสถิตย์
2. เด็กหญิงนรินธร  พันรังษี
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  มานะสิน
 
1. นางพรโสภิต  กองรัตน์
2. นางสาวพัชราวัณย์  พันโน
 
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายเกริกกรวิทย์  อินทะสร้อย
2. นางสาวเจนจิรา  นวลเจริญ
3. นางสาวโชติรส  แกวหนองแก
 
1. นายวิสูตร  แสวงธรรม
2. นางไขศรีวิไล  ยอดเสนีย์
 
100 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  รูปขันธ์
2. เด็กหญิงปิยชาติ  มอญขาม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สาระพันธ์
 
1. นางวราลักษณ์  สีระคาม
2. นางอุบล  อรรคแสง
 
101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปราณี
2. เด็กหญิงวรรณภา  วรสิงห์
3. นายเอกชัย  ประวันตา
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  สิทธิศร
 
102 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงชนัญญา  ปทุมวัน
2. เด็กหญิงภูริชญา  รังสี
3. เด็กชายรุ่งเกียรติ  แงงลำพูน
 
1. นางกมลวรรณพร  สิงหามาตร
2. นายปริยพล  คุนาชน
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายชานนท์  โพธิ์สิทธิ์สีดา
2. นางสาววิภาวี  กีรติรรสกุล
3. นางสาวอรดี  คำมณีจันทร์
 
1. นางเย็นจิต  เหลืองไตรรัตน์
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวพนิดา  ทองรักษ์
2. นายภัทรชัย  บุญสุภา
3. นายฤทธิเกียรติ  พลคะชา
 
1. นางสาวประไพ  สาคร
2. นายสุนทร  กองเพชร
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายณัฐพล  ต่อติด
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  มาตมูล
3. นายนนทนันท์  จันทะดวง
 
1. นางสาวศิริญญา  เซ็นกลาง
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกมลลักษณ์  ชมภูพาน
2. นางสาวรดา  บัวบูชา
3. นายอมรเทพ  ป่าเกลือ
 
1. นายประสาน  ประวัตินภา
2. นางวิไลวรรณ  เมืองวงษ์
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์ธิดา  วงษ์ชาเลื่อน
2. นางสาวธิดารัตน์  ผลสนอง
3. นายอานนท์  วิจารย์ชัยศรี
 
1. นายกฤษฏ์  ภัทรนุกูลกิจ
2. นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์
 
108 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  มโนศิลป์
2. เด็กหญิงจันจิรา  หลวงจันทร์
3. เด็กหญิงประภัสสร  ราชพันนา
 
1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  จำลองโพธิ์
2. นางสาวสิริญญา  บาลธนะจักร์
 
109 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงชนิตา  พุจารย์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  หนูมา
3. เด็กหญิงวิลาสินี  เอี่ยมศรี
 
1. นางแสงจันทร์  นารถเหนือ
 
110 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนัฐติยาพร  สาขา
2. เด็กชายปฎิภาณ  จันทะลุน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มนต์กล้า
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
2. นายเอนก  สุดใด
 
111 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายชิตพล  ดวงพาบัน
2. เด็กหญิงประภาสิริ  ชาตรี
3. เด็กชายอัครศิษฐ์  สินธุวงษานนท์
 
1. นางกรุณารักษ์  แก้วจุลศรี
2. นางวรรณวนัช  กำหนดศรี
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พุทธโส
2. เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนัง
3. เด็กหญิงเสาวภา  ปานแก้ว
 
1. นางสาวสุจิตตรา  นามจำปา
2. นายเสกสรร  มะเดื่อ
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกานติมา  การกิจโอฬาร
2. นางสาวณัฐสิริน  มุลมณี
3. นางสาวสุนิศา  โสภา
 
1. นางชูจิต  บุตรดี
2. นายณรงค์  ธนะพงศ์เดช
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายชัยรัตน์  คำวัง
2. นางสาววิจิตรา  ถานะ
3. นายสุรสิทธิ์  ยาตาแสง
 
1. นางสาวพัทจารี  เทียบแสน
2. นางอรทัย  วงศ์สถิตย์
 
115 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวณัฐชา  ชนเวียน
2. นางสาวสุภาพร  ขวาวงษ์
3. นายเจตน์ดำรงค์  ทองเหลา
 
1. นางนิภา  ถาเขียว
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวกษมา  จันทวงษ์
2. นางสาวกุสุมา  คุณแสน
3. นางสาวสุภาสิณี  ชัยรัตน์
 
1. นางศิริพร  เหง้าศรี
 
117 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายณัฐกฤต  เชื้อจีน
2. นางสาวพรพิมล  ชาวนาแปน
3. นางสาวเจษราธร  วิชิต
 
1. ดร.สิทธิชัย  นิลแก้ง
2. ดร.สุธี  ศรศักดา
 
118 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  พิมพระธรรม
2. เด็กหญิงพรนิภา  สิทธิมาศ
3. เด็กหญิงสุวิณี  สุดทอง
 
1. นายชิตพล  ปะนันตา
2. นางสาวดวงรัตน์  มาตย์สาลี
 
119 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  จันดาอ่อน
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  เหลาหอม
3. เด็กหญิงพรรณราย  ดอนสินพูล
 
1. นางสาวพัทธวรรณ  นาเสงี่ยม
2. นางพิศมัย  แก้ววังชัย
 
120 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายปรีดี  เสนาไชย
2. เด็กหญิงพัชรพร  ฤทธาพรม
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  บุตตะพล
 
1. นายนิกร  สีกวนชา
2. นางสาวพัชรวีร์  นามพิกุล
 
121 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงภคพร  กองเกิด
2. เด็กหญิงศลิษา  เข็มทอง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุนนท์
 
1. นางสาวตักษณันท์  กล้าหาญ
2. นายถนอมศักดิ์  เพียเอีย
 
122 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  เขื่อนโยธา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไกรษร
3. เด็กหญิงศุภศิริ  คำภานาง
 
1. นายประยุทธ  บัวแสง
2. นายสุชาติ  ธาตุบุรมย์
 
123 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  ทาน้อย
2. นางสาวปภาวี  พิมพ์จำปา
3. นางสาวสุภาวดี  มาฤทธิ์
 
1. นายพิชิตชัย  มโนสัย
2. นางสาวสมนึก  สิมพงษ์
 
124 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายจิรวิชญ์  มูลเทพ
2. นายณัฐนันท์  จั่นระยับ
3. นางสาวอธิฐาน  บุตรศรี
 
1. นายดำรงค์  ชาแท่น
 
125 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธีระพงศ์  สนวา
2. นายศรายุ  ไพศาล
3. นายเจษฎา  เทียนเอี่ยม
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นายวรวุฒิ  บ่อคำ
 
126 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวกันทิชา  เจริญศรี
2. นายจักรกฤษณ์  เรียนสูงเนิน
3. นายดลวัฒน์  แทนกุดเรือ
 
1. นายวสันต์  คุ้มสุข
2. นางสุภาจิตต์  พลอ่อนสา
 
127 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายพีระพล  วันลา
2. นางสาวยุภาวดี  บัวเย็น
3. นายสุริยา  ยิ่งยง
 
1. นายบุญทียน  สุนารี
2. นางสาวศิราณีย์  วงศ์สุวรรณ
 
128 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กชายทวีศักดิ์  คำตา
2. เด็กหญิงมีนตรา  ศรีชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอรวี  ด่านชัยฎูมิ
 
1. นายปริญญา  มัจฉา
2. นางสาวสิริโสภา  ดวงแก้ว
 
129 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงปริมประภา  นาสมวาส
2. เด็กหญิงพรสุภัค  หงอประดิษฐ์
3. เด็กหญิงสุภิดา  ขันทะม่วง
 
1. นางสาวจิราพร  ดาบุตร
2. นางสาวศุภธิดา  ศรีพงษ์วิวัฒน์
 
130 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ
2. เด็กหญิงปริชญา  ยงบรรทม
3. เด็กหญิงพานพุ่ม  ปิ่นแก้ว
 
1. นางนางสมหวัง  เสือโคร่ง
2. นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์
 
131 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์   อัคคะ
2. เด็กหญิงณัฎฐา   พรมดง
3. เด็กหญิงอัยลัดดา   คำภักดี
 
1. นางวราณี   วงคุย
2. นางสาวอุดม   ศรีสวัสดิ์
 
132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงธรรมสรณ์  หาญวิชัยวัฒนา
2. เด็กหญิงพัชราภา  หนูกึง
3. เด็กหญิงภัททิยา  พันตาเอก
 
1. นางสายชล  ชาติไทย
2. นางอัจฉรา  กีรติรังสรรค์
 
133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  ศรีวิจารย์
2. นางสาวดวงนภา  จันดาผล
3. นางสาวนัฐกานต์  มีสุข
 
1. นายชูศักดิ์  ปฐพีโชค
2. นางวิยะดา  ปฐพีโชค
 
134 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวนฤมล  เนียมไธสง
2. นางสาวนุชจรินทร์  กลิ่นหอม
3. นางสาวอภิรดี  ปาปะขำ
 
1. นายพีรศักดิ์  หม่อนกันทา
2. นางสาววัฒนา  ลาน้ำเที่ยง
 
135 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวปวีณา  สีแสนซุย
2. นางสาวลิปิการ์  กุลดา
3. นางสาวสุภาทร  โชมชุนทด
 
1. นางกาญดา  วงศ์ภักดี
2. นางสายฝน  เกษมสุข
 
136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นางสาวศศิธร   บานชน
2. นางสาวสุกัญญา   มูลอามาตย์
3. นางสาวเจนจิรา   พรมดง
 
1. นางวราณี   วงคุย
2. นางสาวอุดม   ศรีสวัสดิ์
 
137 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธนากร  อินอาจ
2. นางสาวรติมา  บริบูรณ์วัฒน์
3. นางสาวเนรัญณัฎฐ์  นาชสีทา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ลักขณานุกูล
2. นางธนิดา  ท้าวนาง
 
138 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิตา  คำอ่อน
2. เด็กหญิงแพรวพรรรณ  นาคลา
 
1. นายมนตรี  อาจมนตรี
2. นางสาวรัติกาล  แก่นบุดดี
 
139 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายฐากูร  เบ้าธรรม
2. เด็กชายเศกสรร  โกสิลารัตน์
 
1. นายชายธวัช  แสงวงศ์
 
140 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายจรูญ  เกิดบุญเรือง
2. เด็กชายชาคริส  บงพันธ์แก้ว
 
1. นายณภัทร  สายเนตร
2. นางเพ็ญแข  คำน้อย
 
141 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพชรนอก
2. นายพีรวิทย์  พิมพิรุด
 
1. นางสาวอาริศรา  อรรคษร
 
142 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. เด็กชายวีระวงศ์  กิ่งไม้กลาง
2. นายเอกรัฐ  หาญกุดตุ้ม
 
1. นางนภาพร  ยุทไธสง
2. นายศิวะ  ปินะสา
 
143 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นายสิวา  สมอแข็ง
2. นายอาชา  ประจันนวล
 
1. นางพิมพ์วรี  สิงห์น้อย
2. นางสาวอัมพร  จิตรนอก
 
144 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชนะชล  วันดี
2. นายไกรศักดิ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายวรวุฒิ  บ่อคำ
2. นายสมศักดิ์  นามวงศ์
 
145 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายดลเทพ  นะมิ
2. นายอดุล  พิมพ์ดี
 
1. นางสาวชุติมา  นันตื้อ
2. นางปัณพร  วงศ์ประทุม
 
146 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1. นายกรวิจก์   โถตะบุตร
2. นายภูริวัตร   จำปานุ้ย
 
1. นายคณาวิจก์   โถตะบุตร
2. นายชัยวัฒน์  ชะอินทร์วงค์
 
147 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวสุธิดา  ศรีบรรเทา
2. นางสาวสุวิณี  มะณีเทพ
 
1. นายทศพณ  ทองเเย้ม
2. นายวุฒิชัย  จำปาหวาย
 
148 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวทอฝัน  วรรธนอารีย์
2. เด็กชายธีรภัทร  สังสีมา
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวนิตกรณ์  ศรีพิมสอ
 
149 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. เด็กชายพัชรพล  พันธุ์จำรูญ
2. เด็กชายวัชพล  ประยูรชาญ
 
1. นางทิพาพร  แสงมี
2. นางเดือนแจ่ม  สอนวิเศษ
 
150 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. นายขุนณรงค์  เพชรตะกั่ว
2. นายวรากรณ์  จันทร์ภูงา
 
1. นางพัชราภรณ์  ช่างเกวียน
2. นายเสงี่ยม  ช่างเกวียน
 
151 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  บุญศรี
2. เด็กชายเจตริน  เชื้อพรมมา
 
1. นายทนัย  สิงห์พันธ์
2. นายสุวิท  พระเมือง
 
152 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายศราวุธ  บุตตะ
2. เด็กชายสกลรัตน์  ไสวดี
 
1. นางสาวมนสิชา  โคตรตาแสง
 
153 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายณัฐทิวากร  ประจัญนวน
2. เด็กหญิงพิรณัชชา  พรมดี
 
1. นายเจ็มจิตร์  ธะนะปัตร
 
154 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  จารา
2. เด็กชายยุรนันท์  นันท์ดี
 
1. นางสาวอ้อมใจ  แซ่เล็ก
 
155 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  คำพันธ์
2. เด็กชายวันชัย  ปลัดกอง
 
1. นายธานินทร์  เลิศพันธ์
 
156 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชนายุทธ  นาคันรัตน์
2. เด็กชายพงษ์กฤต  ชูเกียรติสกุลกาล
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวนิตกรณ์  ศรีพิมสอ
 
157 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายพัชร  เปรมปรี
2. เด็กชายวราวุธ  ปัสสาวะสัง
 
1. นางสาวปาริชาติ  ประวันตา
 
158 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายพันชคนธ์  สนเภา
2. นายวรยุทธ  พรมย่อง
3. นายสายชล  จันทร์โค้ง
 
1. นายบุญเชิด  บุญมา
2. นางพนมพร  นามกุล
 
159 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  พรมแสงใส
2. นายภราดร  วาดพนม
3. นายอัษฎางค์  หลาบหนองแสง
 
1. นายวิสาคร  เศษรักษา
 
160 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นายกอบชัย  เบ้าเฟื้อย
2. นายจีรศักดิ์  ทองดี
3. นายสุธิราช  หลงมีวงษ์
 
1. นายวิชัย  มะธิปิไข
 
161 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกรกรต  จันทร์ขามป้อม
2. นายทักษ์ดนัย  พุทรา
3. นายเอกรัตน์  ทารถ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พลธรรม
2. นายอภิวัฒน์  ศรีกัณหา
 
162 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายกุลชาติ  วันทา
2. นางสาวนัทมล  วงษ์ทวี
3. นายวัชชิรพล  คำสอน
 
1. นางสาวพิมลวรรณ  พลสิงห์
2. นางสาวมนสิชา  โคตรตาแสง
 
163 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายนรินทร์  ศรีจันทร์
2. นายวรินทร  บุโฮมฟาร์ม
3. นายสุทธิพงษ์  สอนสี
 
1. นายสุทธิพงษ์  โฮมแพน
2. นายเสริมพล  แสบงบาล
 
164 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายชิณวัตร์  มาป้อง
2. นายนพรัตน์  ศรีหลอด
3. นายไพรัตน์  ยุระพันธ์
 
1. นางพนมพร  นามกุล
2. นายยงยุทธ  สุขเกษม
 
165 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายณัฐพล  คงสวัสดิ์
2. นายภานุพงษ์  สุวรรณ
3. นายศุภชัย  บานหาณ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พลธรรม
2. นายอภิวัฒน์  ศรีกัณหา
 
166 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายมานะ  มณีทับ
2. นายวชิรวิทย์  ขุริรัง
3. นายสถาพร  ไสยกิจ
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ทองรักษ์
2. นางสาวพิมลวรรณ  พลสิงห์
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติพร  อันตะพิมพ์
2. เด็กหญิงมณฑิรา  บัวโพธิ์
3. เด็กหญิงวรฉัตร  แพนทิพย์
4. เด็กหญิงศิริขวัญ  บุษราคัม
5. เด็กหญิงอรทัย  สิงห์โอ
 
1. นางจุฬาลักษณ์   การอรุณ
2. นางพัฒนาภรณ์  ฉัตรวิโรจน์
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายฐิตากร  พิลาออน
2. เด็กชายปฏิพล  ทองรักษ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  มงคลจิต
4. เด็กหญิงวนิดา  เย็นเสนาะ
5. เด็กหญิงสุทธิชา  เจริญหล้า
 
1. นายชูชาติ  สุทธิบุตร
2. นายสมนึก  คุ้มทรัพย์
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แทนลึง
2. เด็กหญิงพิมอร  สีหามาตย์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  มาตย์นอก
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทะน้อย
5. เด็กหญิงหัทยา  อาษานอก
 
1. นายชัยยา  เวฬุวรรณ
2. นางรัศมี  มาตย์นอก
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ซื่อสัตย์
2. เด็กหญิงพัชราภา  อาจจำปา
3. เด็กหญิงศลิษา  บูรณพิสุทธิ์
4. เด็กชายสหัศวรรษ  นามรินทร์
5. เด็กหญิงอลิชา  นิลหล้า
 
1. นางสาวสุภาวดี  โฆษิตพล
2. นางสาวอัจฉรี  นามรินทร์
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงฐานิตา  พันธุ์เจริญ
2. เด็กหญิงประภาพร  สุระ
3. เด็กหญิงปริยฉัตร  โชคชัย
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีหามงคล
5. เด็กหญิงพรรณชิตา  พิศิลป์
 
1. นายสุพล  พรหมกูล
2. นางอรนุช  ไวบรรเทา
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นางสาวณัฐมล  ชนะเลิศ
2. นางสาวภัสสร  โคกเมียงกลาง
3. นางสาวศิริภรณ์  วีระศร
4. นางสาวศิริลักษณ์  คำนะ
5. นางสาวเรนุมาศ  แก้ววิเชียร
 
1. นายฐปนวัฒน์  เอกศิริ
2. นางวิยะดา  พิมพ์เบ้าธรรม
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  ซื่อตรง
2. นางสาวจิตราภรณ์  ซื่อตรง
3. นางสาวชุติมณฑน์  เที่ยงธรรม
4. นายยศพล  หมู่มูลตุ่น
5. นางสาวเสาวนีย์  สีจุน
 
1. นางสาวณพัสสอร  ชื่นชม
2. นางวิไลวรรณ  พรมสิทธิ์
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกนกพร  กาบิน
2. นางสาวกิติยาภรณ์  อะโนวัน
3. นางสาวบุหงา  ใจเมือง
4. นางสาวพัชรินทร์  ศรีโสภา
5. นางสาวพิชญา  คงไพบูลย์
 
1. นายกิตติราช  วิภักดิ์
2. นางอัจฉราวรรณ  คำภีระมี
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกวินนาถ  ศรีสำราญ
2. นางสาวธนภรณ์  วรรณวิจิตร
3. นางสาวสตรีรัตน์  กองจันทร์
4. นางสาวสิริญญากร  สิมผิว
5. นางสาวสุวรรณี  อุ้ย
 
1. นางสาวบรรจง  มุกดา
2. นางเสน่ห์  พวงมาลา
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวภาวนา  ยะถีโล
2. นางสาวยุพา  ศรีษะเกษ
3. นางสาววนิดา  ศรีไชยวาลย์
4. นางสาวศรัญญา  จำปาบุรี
5. นางสาวอร่าม  กาดนอก
 
1. นางคุนัญญา  จันทร์คูณ
2. นายธีระ  ฉัตรพูนกุล
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกชนันท์  ไชยรา
2. นางสาวทักษิณา  มาแสง
3. นางสาวนิราพร  พาลี
4. นางสาวศศินันท์  ดีพลงาม
5. นางสาวสุกรี  ศรีสว่างปัญญากุล
 
1. นางสุวลักษณ์  เรืองวิเศษ
2. นางแสงอรุณ  พรรณรื่น
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงนิธิพร  ตะวัน
2. เด็กหญิงปณัฐดา  บุดดา
3. เด็กชายปพนสรรค์  พลศักดิ์หาร
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ราชเสนา
5. เด็กหญิงอริยา  หงษ์สีจันทร์
 
1. นางสาวพิกุล  อุ่นอบ
2. นายวชิรนันท์  น้อยคำลือ
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  เฉลิมศรี
2. เด็กหญิงธิติยา  จันทะวงศ์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  หาญอาวุธ
4. เด็กหญิงพนาวัลย์  อุดชุมพิสัย
5. เด็กหญิงศศินา  เหล่าคนค้า
 
1. นางนิธิดา  เบ้าศรี
2. นางอัมพร  จริยพันธุ์
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐพรพันธ์  เพ็งสอน
2. เด็กหญิงราตรี  มูลวงษ์
3. เด็กหญิงลักษมี  เชื้อกุดรู
4. เด็กหญิงสมฤทัย  ชาลี
5. เด็กหญิงอภิชญา   สุดหล้า
 
1. นายจักรพันธุ์  แก้วกัณหา
2. นายปรมินทร์  ดรหลาบคำ
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชาญธุระ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โสสสวัสดิ์
3. เด็กหญิงมลเทียน  หมวดสุคนธ์
4. เด็กหญิงรุจิรารัตน์  ดีบุญมี ณ ชมเเพ
5. เด็กหญิงสุวรรยา  นาดี
 
1. นางปรานี  มณีกานนท์
2. นางสาวปิยะฉัตร  เพชรไพรินทร์
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวธนาพร  ช่างแกะ
2. นางสาวนันทยา  รอบคอบ
3. นางสาวรจนา  มะธิตะโน
4. นางสาวสุวรรณ  หอมดวง
5. นางสาวสุวรรณภา  รักษาภักดี
 
1. นายบัวเรียน  พิลาบุตร
2. นายไกรวุฒิ  เกรียรัมย์
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวคัมภีรพรรณ  โนนทะคำจันทร์
2. นางสาวจิราพรรณ  บุญสนอง
3. นางสาวพรพิมล  พรมนอก
4. นายศิริชัย  แก้งคำ
5. นางสาวเทวารัตน์  แพงกิ่ง
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ใจชื่น
2. นางอมรพรรณ  จรูญแสง
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นางสาวกมลวรรณ  สุดสิ้น
2. นางสาวมิลมณี  ศรีศักดิ์วรงค์
3. เด็กหญิงวิภาดา  โฮมวงศ์
4. นางสาวศิริพรรณ  แสงทอน
5. นางสาวสุภัสสร  พลสีราช
 
1. นายฐปนวัฒน์  เอกศิริ
2. นางวิยะดา  พิมพ์เบ้าธรรม
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  มั่นคง
2. นางสาวจันทร์จิรา  ประวิเศษ
3. นางสาวพิจิตรา  คุณน้อย
4. นางสาวสุดารัตน์  คำเรืองศรี
5. นางสาวอภิญญา  โพธิแสง
 
1. นางวิจิตรา  ถุงวิชา
2. นางสาวสุจิตรา  ชาเคน
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฐริยา  โสสีทา
2. นางสาวนลินา  โอภาสวัฒนา
3. นางสาวมัณฑนา  แฝงฤทธิ์
4. นางสาววรกัญญา  ศุขศาสตร์
5. นางสาวเพชรรัตน์  กองจันทร์ดี
 
1. นายปรีดา  มุขพรหม
2. นางพรจิตต์  ไกรขุนทศ
 
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ฤทธิยา
2. นายธีระศักดิ์  แก้วประกาย
3. นางสาวสุภาวดี  ผางชัยภูมิ
4. นายอนุชา  ปิดสายะ
5. นายโชติ  นาอุดม
 
1. นายประกาศิษย์  แทบมะลัย
2. นางสาววัชราพร  ศรีเมืองบุญ
 
188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวฐิฎินันน์  ฉายชญาณณณ์
2. นางสาวฐิติภา  อัศวเรืองสุข
3. นางสาวศิรินภา  ซื่อตรง
4. นายสิทธิโชค  โจทย์ครบุรี
5. นางสาวโฉมพิลาศ  โม้วงษ์
 
1. นายประมวลพจน์  สนิทโกศัย
2. นางศีตลา  สนิทโกศัย
 
189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายจตุพร  แก้วเวียง
2. นายจรัญ  กองภา
3. นายรัฐพงษ์  ชัยเอิก
4. นายอานนท์  ธรรมวงศ์
5. นายเกียรติศักดิ์  มาฤทธิ์
 
1. นางกมลวรรณ  สิมมาคำ
2. นางสาวณัฏฐินี  ลีปา
 
190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน 1. นางสาวธิดาพร  บุญฉิม
2. นายประสิทธิ์  วงษ์หนองแล้ง
3. นายพงษ์พัฒน์  มะกุล
4. นายอภิเชษฐ์  เอติรัตนะ
5. นางสาวอารยา  มาเผือก
 
1. นายวิทยากร  ยาสิงห์ทอง
2. นางอรวรรณ  กองพิลา
 
191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชญานิษฐ์  วงษ์ชารี
2. นายชลวัฒน์  เตโพธิ์
3. นางสาวณดามาศ  รุทเทวิน
4. นายธาดา  รัตนติสร้อย
5. นางสาววลัยภรณ์  แสนโยธา
 
1. นางสาวชญาณิทิพย์  บุญลบ
2. นายเชาวลิต  หาจันดาห์
 
192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายกวินวิชญ์  ขำชู
2. นายชัชชล  กองสินแก้ว
3. นายต่อตระกูล  จรูญชัย
4. นางสาวทัศนวรรณ  โคตรนรินทร์
5. นางสาวทิพวัลย์  งามพักตร์
6. นายธนาธิป  มุ้ยมงคล
7. นางสาวปรัชญา   ไชยศรี
8. นางสาวพัชราพร  ทองเหง้า
9. นางสาวรวิสรา  จิตรบาน
10. นางสาวรัตติยา  พลทา
11. นางสาวละออง  แก้วนารี
12. นางสาววิชุดา  อุ่นสา
13. นายสันติชัย  ชินภักดี
14. นายสิทธินนท์  สุดาจันทร์
15. นางสาวสุภาวดี  คำพลงาม
16. นายสุริยะ  ศรีเทพ
17. นายอนุสรณ์  พลงาม
 
1. นางสาวนัฐนภัสสร  โสดา
2. นางรัชนีกร  สอนศรี
3. นายสุหัชชา  พิมพ์เนาว์
4. นายอลงกต  เปานาเรียง
 
193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกมลศักดิ์  วงษ์แท้
2. นายกฤติภณ  บุตรโพธิ์
3. นายกฤษดา  เที่ยงผดุง
4. นายจิตรกร  บัวเมือง
5. นายณัฐพล  นามวิเศษ
6. นางสาวทองประกาย  กัสโก
7. นายธนาวุฒิ  ศรีบุญเรือง
8. นายธีรพงษ์  ฝ่ายสีลา
9. นายนพรัตน์  มาตรา
10. นายนันทศักดิ์  บุตรวงค์
11. นางสาวนุจรีย์  รัตนทิพย์
12. นายบดินทร์  แก้วเก็บคำ
13. นายพงศธร  ทูลธรรม
14. นายพัฒนา  แก้วพับภา
15. นายภูริณัฐ  แสงขำ
16. นางสาววราลิน  รัดทะนี
17. นายอภิศักดิ์  พลอามาตร
18. นางสาวอัญชนา  นามโนรินทร์
19. นายเกียรติก้อง  สีกระแจะ
20. นายเศรษฐบุตร  สุวรรณา
 
1. นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ
2. นายวัฒนพงษ์  ผุยพงษ์
3. นางสรีพร  สวัสดิ์วงษ์
4. นายอิทธิพล  ภูผิวผา
5. นางแสงอรุณ  พรรณรื่น
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวชุติมณฑน์  เที่ยงธรรม
2. นายณัฐนิชัย  มั่งมา
3. นางสาวณัฐริกา  อุซี
4. นายณัฐวุฒิ  พรมจันทร์
5. นายธีรศักดิ์  คุยรัญญา
6. นายภานุเดช  ลุนเพ็ง
7. นายยุทธนา  เหล่าอุด
8. นายวรวุฒิ  สีวะสุทธิ์
9. นายวัลลภ  สูงเนิน
10. นายวิทยา  วิชาโคตร
11. นางสาวศิริลักษณ์  สอบจันทร์
12. นางสาวศิริวรรณ  แสงดาว
13. นางสาวศิริวิมล  แก้วสมจันทร์
14. นายศุภชัย  คำศักดิ์ดา
15. นางสาวสุนิสา  พุดสอน
16. นางสาวอนุธิดา  อำภาคำ
17. นายอัคราวุธ  ขวัญทอง
18. นางสาวอันตรา  วงษ์สิ่ว
19. นายอิสระ  ยอดไม้
20. นางสาวแพรวพรรณ  วงษ์วาส
 
1. นางสาวณพัสสอร  ชื่นชม
2. ว่าที่ร้อยเอกภาคภูมิ  มุพิลา
3. นางวรรณศรี  คมขำ
4. นางสาวสุพรรณี  หาญวงษา
5. นางสาวเตรียมศิลป์  แสงนางาม
 
195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวกนกพร  เคนดา
2. นางสาวกาญจนา  การสร้าง
3. นายขวัญชัย  หินกอก
4. นายฆณศัพท์  รินทะ
5. นางสาวจาณิตราลักษณ์  ร้อยลา
6. นายฉัตรชัย  ด้ายไธสง
7. นางสาวณัฐติยาพร  มูลเปา
8. นายธนธร  อะโน
9. นายธราธิป  กฤตเวทิน
10. นางสาวธิติพร  การสร้าง
11. นายธีรศักดิ์  มาตย์นอก
12. นางสาวนุชสรา  เพ็ชรขาว
13. นายปรีชาพล  ผึ่งไธสง
14. นางสาวผุสดี  มาตผุด
15. เด็กชายภัทรพงษ์  แจ้งสว่าง
16. เด็กชายภูเบตร  พรมชัยพิทักษ์
17. นางสาววราภรณ์  การสร้าง
18. นายสิทธิโชค  สิทธิทองศรี
19. นายอรรถพร  พุธนอก
20. นางสาวอารียา  พิมสาร
 
1. นางจิดาภา  ถ้วยแก้ว
2. นายศุภูวนัยญ์  ไกรยะแจ่ม
3. นางสาวอลิสา  แก้วกันยา
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายวิษนุกรณ์  มิ่งพันธ์
2. นายวีระยุทธ  บุดสา
3. นางสาวศิริลักษณ์   อินรัมย์
4. นายศุภกร  เพียวิเศษ
5. นายศุภกิจ  ศรีสะอาด
6. นายสัญญา  ศรีรัตนพันธ์
7. นายสัญญา  วงษ์กัณหา
8. นายสันต์ทวี  วิถีเทพ
9. นายสิริโชติ  เทศสาย
10. นางสาวสุกัญญา  เพียชามาตร
11. นางสาวสุกัญญา  ศรีสุวอ
12. นางสาวสุจิตตา  ผองผาย
13. นางสาวสุดารัตน์  ชมจันทร์
14. นางสาวสุภิญญา  ธนะภูมิชัย
15. นายอภิสิทธิ์  น้อยเวียง
16. นางสาวอรจิรา  วิถี
17. นางสาวอรพรรณ  พุทสนทด
18. นายอิสระพงษ์  บุตรเวียงพันธ์
19. นายเนติพงษ์  ขันโมลี
20. นายแสวง  พันตู้
 
1. นางจุฬาลักษณ์  การอรุณ
2. นางทิวาวรรณ  หล้าอภัย
3. นายบุญพิพัฒน์  ฝ่ายบุญ
4. นางพัฒนาภรณ์  ฉัตรวิโรจน์
5. นายภาสกร  จำปานิล
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวจงกลณี  ศิลปศิริวัฒน์
2. นายจักรพันธ์  แถวพินิจ
3. นางสาวชลธิชา  โนนทิง
4. นายณัฐชนน  อิ่มสมบัติ
5. นางสาวณัฐภัสสร  คงเพชร
6. นายธงไชย  ชาเหลา
7. นางสาวนพรรษวรรณ  แน่นอุดร
8. นายปราชญ์รวี  ทุยเวียง
9. นางสาวพนัดดา  ประธานี
10. นายภัทรวีร์  สารีพิมพ์
11. นายภูธิภัทร  เหล่าโสภา
12. นางสาวมาริษา  ชิตบุตร
13. นางสาววนัชพร  ไชยปาน
14. นางสาววิภาวี  บุญศิริ
15. นายสุรวุฒิ  จันทร์ซ้าย
16. นางสาวสุวรรณทนา  เทพวงษ์
17. นางสาวอรพรรณ  วงษ์ไชยา
18. นายอิสริยะ  พรมดวงดี
19. นายเจษฎา  เสตพันธ์
20. นางสาวเสาวลักษณ์  เขื่อนขันธ์
 
1. นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย์
2. นายกิตตินิพนธ์  สิรินทรภูมิ
3. นางสาวพรรณมล  ปิ่นทอง
4. นางสาวสุภัสตรา  ฝ่ายสงค์
5. นางเครือวัลย์  คงรักช้าง
 
198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายขุนพล  คำเรืองศรี
2. นายธนกฤต  เฉลิมสีมา
3. นายธัญเทพ  ภูบุญอบ
4. นายนัยดิพงศ์  ศรีวัย
5. นายปรัชญา  ละอองศรี
6. นายภานุวัฒน์  หาญชนะชัย
7. นายภูวดล  มุงคุณแสน
8. นายยศธนานันท์  โค้วพิสิฐสกุล
9. นายรัฐพงษ์  บุญเลี้ยง
10. นายวรวิทย์  แกมนิรัตน์
11. นางสาวศิขรินธาร  แสนจำลา
12. นางสาวศิริพร  ดีศาสตร์
13. นายศิริมงคล  มูลมาตร์
14. นายศุภกฤต  อนุสรณ์
15. นายอัษฏา  เจือจันทร์
16. นางสาวอโนทัย  นินหล้า
17. นางสาวเขมิกา  เลพล
18. นายเจษฎาภรณ์  สะตะ
19. นางสาวเมศิณี  ตรีวงศ์
20. นางสาวโชติกา  ภูวงค์ผา
 
1. นายฐนธัข  วินทะไชย
2. นายประจักษ์  ศักดิ์คันธภิญโญ
3. นางสาววิรากร  เจริญเชื้อ
4. นางสาวสุภาวดี  แข็งขัน
5. นางสาวอัจชรี  นามรินทร์
 
199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายนพคุณ  สุคนธา
 
1. นางบุษบากร  บงแก้ว
 
200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิกุลทอง  ถ่องตะคุ
 
1. นายวุฒิไกร  ภูมิภูเขียว
 
201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงทุุติยาทร  มานะศรี
 
1. นางสาวศิลายุ  ชาบัณฑิตพุฒ
 
202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงอาทิติยา  เหล่าพรม
 
1. นางนิฤมล  จันทร์ดาเสือ
 
203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงพีระดา  รุ่งแจ้ง
 
1. นายมนตรี  กรมทำมา
 
204 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวบุญยธิดา  วิเศษลา
 
1. นางนวลจันทร์  เลิศศึกษากุล
 
205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายณัฐชัย  พระลับรักษา
 
1. นางสาวสาวิตรี  ลามพัฒน์
 
206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นางสาวกนิษฐา  พลล้ำ
 
1. นางจรรยา  บุญศรีประภาน
 
207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นางสาวชลนิษา  วงษ์จันลา
 
1. นางสาวบุหงา  จันทนากร
 
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายยุทธนา  โตเล็ก
 
1. นางสาวสมพิศ  จังอินทร์
 
209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์  ลาปะ
2. นางสาวพิมชนก  ศรีหนองแก
 
1. นายทรงศักดิ์  สุทธิแพทย์
2. นางวิไลวรรณ  สุวรรณสิงห์
 
210 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติศรี  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายบัณฑิต  สีกวนชา
 
1. นางศิริเพ็ญ  แม้นดินแดง
 
211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายจตุพล  ชัยมูล
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  จักรพิมพ์
 
1. นางสาวภัสญาดา  ปลัดศรีช่วย
2. นางสาวสะอาด  ชนชนะชัย
 
212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายภคิน  ไชยคำ
2. นางสาวสุพัตรา  ศุภลักษณ์
 
1. นางนันทยา  พรหมกูล
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชัยภูมูล
2. เด็กหญิงวิมลมาศ  หล้ากัณหา
 
1. นายจักรพันธุ์  แก้วกัณหา
2. นายปรมินทร์  ดรหลาบคำ
 
214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายพิชินาถ  ดิลกลาภ
2. นางสาวสุภาพร  คุมมงคล
 
1. นางทองทิม  อวยศักดิ์ไชยงค์
2. นางสวลี  ปุญญา
 
215 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นางสาวชนาพร  ผลงาม
2. นายอสระพงษ์  วงศ์ภักดี
 
1. นายฐปนวัฒน์  เอกศริริ
2. นางวิยะดา  พิมพ์เบ้าธรรม
 
216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวปนิดา  ทีดีธนกิจ
2. นายศราวุฒิ  สินเทา
 
1. นายฉัตรชัย  ข้อยุ่น
2. นายมานิต  เนตรพระ
 
217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นายฉมาดล  ชานนท์
2. นางสาวศิวพร  วิชัยศึก
 
1. นายมนตรี  กรมทำมา
2. นางสาวเสาวนีย์  พรหมมาหล้า
 
218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฐฉรียา  อภินาคพงษ์
2. นายภาคภูมิ  เจริญวิภาส
 
1. นางสุชาดา  ทองสมบูรณ์
2. นางเพชรรัตน์  แพงปัสสา
 
219 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  จันทร์สะอาด
2. นางสาวจารุพร  สำราญ
3. นางสาวจุฑาภรณ์  มีโนนทอง
4. นางสาวณริศรา  มีสวรรค์
5. นางสาวภาวิณี  เสนาสิงห์
6. นางสาววิรัชนี  ขุ่ยรานหญ้า
7. นางสาวสายฝน  สีนอเพีย
8. นางสาวอรทัย  ชัยอินศูนย์
9. นางสาวเพ็ญณี  สีพิมพ์สอ
10. นางสาวเสาวรส  โพธิ์เศษ
 
1. นางกัลยาณี  พลบำรุง
2. นางยุพิน  ขุนทอง
3. นางรัชนีย์  เชิดสูงเนิน
 
220 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกัลญาณี  เวียงวิเศษ
2. เด็กหญิงธิดาภรณ์  พรมแพง
3. เด็กหญิงปณิดา  จันดีสา
4. เด็กหญิงพัชรมัย  เปี่ยมวัฒนา
5. เด็กหญิงภิญญดา  ตรงประสิทธิ
6. เด็กหญิงวริศพร  เเสนอินต๊ะ
7. เด็กหญิงสายชล  พระภูมี
8. เด็กหญิงสิริกัญญา  เเหวนนิล
9. เด็กหญิงอินทิรา  หลวงกอง
10. เด็กหญิงโศรดา  ฤาชา
 
1. นางประทิ่น  ลือชา
2. นางเยาวนิตย์  อุประชัย
 
221 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกตติยา  แข็งขัน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พันโน
3. นางสาวพรนิภา  ด้วงพันนา
4. นางสาวภานุมาศ  ชนะพาล
5. เด็กหญิงรัตติพร  แสนไชย์
6. นางสาววิชชุดา  บุญสะอาด
7. เด็กหญิงศิริกาญจน์  อาศัย
8. เด็กหญิงอาทิตติยา  มะลิวัลย์
9. นางสาวเกษมณี  ลีโคตร
10. นางสาวเบ็ญฤทัย  มูลอารีย์
 
1. นายฐปนวัฒน์  เอกศิริ
2. นางวิยะดา  พิมพ์เบ้าธรรม
3. นางสาวศิริวรรณ  หล้าคอม
 
222 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชัยวิเศษ
2. นางสาวคัทรียา  น้อมมะณี
3. นางสาวชลธิชา  เนาวะราช
4. นางสาวธิดารัตน์  มิสา
5. นางสาวพรรทิพร  แก้วสุวรรณ
6. นางสาวลาวัณย์  พาที
7. นางสาววริศรา  รามแสง
8. นางสาวศจีวรรณ  พรมบุรี
9. นางสาวสุธิสา  งาคม
10. นางสาวสุพรรษา  สกุลดี
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทูลธรรม
2. นายมนตรี  กรมทำมา
3. นางสาวเสาวนีย์  พรหมมาหล้า
 
223 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นางสาวจุไรรัตน์  แสงสิงห์
2. นางสาวน้ำหวาน  วันทองสุข
3. นางสาวบัณฑิตา  พิศวงษ์
4. นางสาวพัชราภรณ์  สารแสง
5. นางสาวมยุรา  คำกอง
6. นางสาววันวิสาข์  สีขอน
7. นางสาวสุพัฒตรา  บอนไธสง
8. นางสาวสุภาพร  อินทร์อุดม
9. นางสาวอภิญญา  ยังจันทร์อินทร์
10. นางสาวเพ็ญประภา  พลลาป
 
1. นายจักรพันธุ์  แก้วกัณหา
2. นายปรมินทร์  ดรหลาบคำ
3. นางสาวหอมจันทร์  เจริญอินทร์
 
224 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวจิรารัตน์  บัวระภา
2. นางสาวณัฐกานต์  จันทร์เงียบ
3. นางสาวนพมาศ  บุญพรมมา
4. นางสาวนภัสวรรณ  ดวงสีดา
5. นางสาวนัติยา  บาลยอ
6. นายพิเชฐ  ราชาวงษ์
7. นางสาวพุชิตา  สุรพินิจ
8. นางสาววราพร  ชาเวียง
9. นางสาววราภรณ์  น้อยโนนทอง
10. นางสาวศิริญญา  บุตรโคตร
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กิตติรัชโยธิน
12. นายสหรัฐ  ประไชโย
13. นางสาวสุพัตรา  มาตย์วิเศษ
14. นางสาวอาทิตยา  พลพวก
15. นางสาวเกษฎาภรณ์  วงษ์ราษฎร
 
1. นายยรรยง  ชาญวิรัตน์
2. นายสุทธิชัย  ดีวงษ์
3. นางสาวอังคนางค์  อยู่บัว
4. นางเกษิณี  สุดตาสอน
 
225 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ใจเที่ยง
2. เด็กหญิงชนิสรา  บุญทา
3. เด็กหญิงชลดา  แพนไธสง
4. เด็กหญิงดวงใจ  บรรยง
5. เด็กหญิงนริศรา  ด้วงคงสุข
6. เด็กหญิงพรนิภา  ประภูชะกัง
7. เด็กหญิงพิยดา  มีผิว
8. เด็กหญิงพิไลวรรณ  สุขประเสริฐ
9. เด็กหญิงสิริวรรณ  ศรีบุตร
10. เด็กหญิงสุพิศ  กระฉอดนอก
11. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  ห่างไธสง
12. เด็กหญิงอินทริรา  ศรีบุตร
13. เด็กหญิงอุทุมพร  จอดนอก
14. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองบอน
15. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แสงตะวัน
 
1. นางสาวธนัชพร  ปัสสาวะโท
2. นายวินัย  บรรยง
3. นางสาวอภัสรินทร์  หลานวงษ์
4. นางอภิญญดา  ภัทรบัวพุฒ
 
226 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  ราษฎร์สงขลา
2. นางสาวทิพาพร  สะดู่
3. นายนนทชัย  แสงจำปา
4. นางสาวประรัตน์ฎา  ประชากูล
5. เด็กหญิงพรรณรา  ทะวะระ
6. นางสาววิรัญญา  วังคาม
7. เด็กหญิงศกลรัตน์  ประกลาง
8. นายศรัญ  ประกลาง
9. นางสาวสุพัตรา  ประชาโชติ
10. เด็กชายอรชุน  ทองรักษ์
11. เด็กหญิงอรณัฐ  งามชัด
12. เด็กหญิงอังคณา  พลครบุรี
13. นายเทวรักษ์  ลำภูเขียว
14. เด็กชายเอกพงศ์  โพธิ์จันทร์
15. เด็กหญิงแพรวพิไล  รัตถา
 
1. นายชวลิต  ฮามคำไพ
2. นายธนะสิน  ปรีชาเลิศ
3. นางนุชนาถ  มาตยภูธร
4. นายสุวัณชัย  ตรีนอก
 
227 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์แจ่มมงคล
2. เด็กหญิงจินตนา  คำสุวรรณ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  คนล่ำ
4. เด็กหญิงชลิตา  ภูละมุล
5. เด็กหญิงชัญญานุช  แคว้นเขาเม็ง
6. เด็กหญิงทิศาจิรัสย์  แก้วใส
7. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีประเสริฐ
8. เด็กหญิงพรชนัน  พันทองคำ
9. เด็กหญิงพรไพลิน  วงศ์รินยอง
10. เด็กหญิงพัชรวรรณ  ต้องโพนทอง
11. เด็กหญิงสวิตตา  วงศ์ถาวรสันติ
12. นางสาวอพิชญา  ขามธาตุ
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  สะตะ
14. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  บุรีรัตน์
15. เด็กหญิงเมธาวี  จุลผักแว่น
 
1. นางนริศรา  สีหาราช
2. นายมานพ  ดีงาม
3. นายศิริชัย  รัตนากร
4. นางสุพิดา  โนพันธุ์
 
228 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลดา  เหลือวิชา
2. เด็กหญิงดาวสวรรค์   ชาญศิริรัตน์
3. เด็กหญิงธัญชนก  สอนสวน
 
1. นางชฎากาญจน์  เจริญชนม์
2. นางเอี่ยมละออ   ชมพูนุช
 
229 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงวิภาดา  ปานนี้
2. เด็กชายวุฒิชัย  เรืองศรี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาภูวงษ์
 
1. นายสุกิจ  นิลผาย
2. นางสุวิมล  ทรงอาจ
 
230 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนางสาวณปภัช  สวัสดีมูล
2. นางสาวศิริกัญญา  นิตรคำหาญ
3. นางสาวศิริมณี  เถื่อยพุก
 
1. นายวิทยา  คมกลาง
2. นายเสถียร  เหล่าประเสริฐ
 
231 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  ผาดนอก
2. เด็กหญิงนริศรา  ขาวพา
3. เด็กหญิงปิติยาภรณ์  คำสอนสุวรรณ
 
1. นายนิวัฒน์  ธรรมมา
2. นายศราวุธ  โพธิลักษณ์
 
232 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นางสาวรินรดา  สุริยะมาตร์
2. นางสาวศุภวรรณ  วงษ์กลาง
3. นางสาวสุนิตา  ครองยุทธ์
 
1. นายนุกูล  ลอยขามป้อม
2. นายสฤษดิ์  โนนคำ
 
233 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวดรุณี  สิงห์ซอม
2. นางสาวบุษกร  ข้อสว่าง
3. นางสาวสุดารัตน์  แก้วกาหลง
 
1. นางมลิวรรณ  ศรีบุญลือ
2. นางวิชริญฎา  พรมเย็น
 
234 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกิตติยา  โสดาวัตร์
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทิพยามาตร
3. นางสาววิภาวี  อำมาตทัศน์
 
1. นายทองพูน  พงษ์ศรีหดุลชัย
2. นายสุชาติ  แม้นดินแดง
 
235 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกรรณิการ์  โคตรชารี
2. นางสาวพิกุล  สุดงาม
3. นางสาวสุชัญญา  โสวิชัย
 
1. นางสาวกฤษณา  อึ้งตระกูล
2. นางพรทิพา  ศรีวงษ์
 
236 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวจุลลดา  แสวงเพชร
2. นางสาวชมพูนุช  แสงภักดี
3. นายธนินทร์  นิ่มสอาด
 
1. นางกาญจนา  จันทรโคตร
2. นางแก้วตา  พรหมราษฎร์
 
237 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวรัญญา  ทองมูล
2. นางสาวลลิตา  คำภูเวียง
3. นางสาวสุวนันท์  สุวรรณคาม
 
1. นายณรงค์รัชช์  ธรีสุคนธ์
2. นางณัฐปภสร์  ธีรสุคนธ์
 
238 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพร  แคนหนอง
2. เด็กหญิงรวีนุช  ชุมวงษ์
 
1. นางสาววารุณี  ดีตลอด
2. นางอรวรรณ  ธรรมทอง
 
239 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ภูสีน้ำ
2. เด็กชายวรวุฒิ  บุดดีคำ
 
1. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
 
240 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายนครินทร์  เปล้ากระโทก
2. เด็กชายรัตนชัย  ศรีบูลา
 
1. นางสาวกฤษณา  อึ้งตระกูล
2. นางพรทิพา  ศรีวงษ์
 
241 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชญานิศ  ลาปะ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นางสาวชูจิต  รักษ์มณี
2. นายประยุทธ  คำจันลา
 
242 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงณิชารักษ์  ภูสอดเงิน
2. นายธาราธร  ทองโคตร
 
1. นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล
2. นายเสกสรรค์  สีหาโมก
 
243 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายพิชิตพงษ์  ทองป้อง
2. นางสาวเพ็ญนภา  อุระสาห์
 
1. นายทองพูน  พงษ์ศรีหดุลชัย
2. นายสุชาติ  แม้นดินแดง
 
244 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายณัฐวัฒน์  โฮมวงศ์
2. นายภควัฒน์  เปล้ากระโทก
 
1. นางสาวกฤษณา  อึ้งตระกูล
2. นางพรทิพา  ศรีวงษ์
 
245 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจุลยา  อาจเเก้ว
2. นางสาววรรณวลี  พงษ์รัตน์
 
1. นางสาวบรรจง  ปู่เพ็ง
2. นางสาวเยาวรัตน์  โครตสำราญ
 
246 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  กองเกิด
2. นางสาวรัตติยา  ประตังเวสา
 
1. นายกิตติพันธ์  เหล่าสุวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีคมกริช  อาจชมภู
 
247 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกมลชนก  พิมชนก
2. นางสาวเบญจมาพร  จันทบุตร
 
1. นางช่อพุทธรักษา  หมายบุญ
2. นายไกรสร  หมายบุญ
 
248 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายเมธวี  เมือศรี
 
1. นายอนันท์  ชุมผาง
 
249 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวปตัญชลี  วงษ์บ้านดู่
 
1. นางสาวฐิตวรรณ  สารพิมพ์
 
250 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายภูวดล  อันธิแสน
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
251 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เชื้อหงษ์
 
1. นางสุวารินทร์  ลาอินทร์
 
252 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  บุดดีเหมือน
 
1. นายสุพจน์  นามลิวัลย์
 
253 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายเกรียงไกร  ไทยอ่อน
 
1. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
 
254 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายเลอสันต์  แสนรัตน์
 
1. นายอนันท์  ชุมผาง
 
255 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวธัญญรัตน์  คณะวาปี
 
1. นางธนภรณ์   เหล่าคนค้า
 
256 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายพลวัฒน์  คำพิทูล
 
1. นายเอนก  พรมสา
 
257 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวเมธิกานต์  กันทะเนตร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ป้องเรือ
 
258 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรวิมลศึกษา 1. เด็กหญิงสกาวจันทร์   รักษาสิทธิ์
 
1. นายเฉลิม  นาใจคง
 
259 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวพรชฎา  ธรรมบุราณ
 
1. นางสาวฐิตวรรณ  สารพิมพ์
 
260 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงอิสริยา  หินวิเศษ
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
261 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายเกยรติศักดิ์  ดอนประจง
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
262 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  นาพยับ
 
1. นางอารีรัตน์  สีมาตร
 
263 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวศาธิยา  วงษ์ปัญญา
 
1. นายทวนทอง  วงษ์ปัญญา
 
264 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวจริญญา  ชาญบุพ
 
1. นางสาวฐิตวรรณ  สารพิมพ์
 
265 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นางสาววีนา  ทันหา
 
1. นางนิตยา  วรรณไชย
 
266 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวพรวิภา  แหล่ป้อง
 
1. นายนิติวุฒิ  แก้วรักษา
 
267 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกนกกร  ฉิมทิน
 
1. นายชานนทร์  มุ่งเขตกลาง
 
268 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายพิมลเมธ  ศรีธรรม
 
1. นางวันเพ็ญ  ทับขันต์
 
269 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  หอมโคกค้อ
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
270 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กหญิงสุชาวดี  รินทร์ขอม
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
271 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวมัณฑนา  สะตะ
 
1. นางสาวศริญญา  กุลพินิจ
 
272 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  สนธาธร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ป้องเรือ
 
273 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวสุณีวรรณ  รูปต่ำ
 
1. นางอารีรัตน์  สีมาตร
 
274 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นายปิยะพงษ์  บังศรี
 
1. นายนรา  บุญลือ
 
275 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายอัษฎาวุธ  ภูยาทิพย์
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
276 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวสุสาคร  โคตรกะพี้
 
1. นายทินกร  ศรีมุงคุณ
 
277 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายเกียรติศักดิ์  ล่องบุตรศรี
 
1. นางจิตประสงค์  ไพศาลพงษ์
 
278 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  โนราช
 
1. นายพิษณุ  สิระวัตร
 
279 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงชาลิสา  วงจันลา
 
1. นางกัญตนันท์  ด่างเกษี
 
280 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายภูธเนศ  โพภักดี
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
281 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายอภิชัย  พันธ์น้อย
 
1. นายณรงศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์
 
282 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายสณัฐพงศ์  นามศรี
 
1. นางสาวณัฐรินทร์   วัลลเมธารัตน์
 
283 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายภูธร  แก้วเขียว
 
1. นายภิญโญ  โจมศรี
 
284 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายพรเทพ  แก้วกุดฉิม
 
1. นางสาวญาณิน  เหลาธรรม
 
285 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายปิยวัฒน์  แพไธสง
 
1. นางวันเพ็ญ  ทับขันต์
 
286 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นายพฤกษดา  สมอนา
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
287 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  โทฮาด
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
288 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กหญิงมาริษา  อานแดง
2. เด็กหญิงวารีรัตน์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางพรนภา  พานพล
2. นางอุดมลักษณ์  ร้อยดี
 
289 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะดา  ดีเลิศ
2. นายเอกรัฐ  จามตุลี
 
1. นางนิตยา  วรรณไชย
 
290 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรี  พรมบุญด่าง
2. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วศิริ
 
1. นางระเบียบ  บุตรสุโพธิ์
 
291 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  สรรพอาษา
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สุวรรณคุณ
 
1. นายพุทธาวุธ  เที่ยงเกตุ
2. นายสรพงษ์   เชยโพธิ์
 
292 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงนันธิดา  เสาร์สิงห์
2. เด็กหญิงเนตรนภา  โยหาเคน
 
1. นางจิตประสงค์  ไพศาลพงษ์
 
293 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายวรายุทธ  พิมน
 
1. นายอลงกรณ์  สุทธิประภา
 
294 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายเฉลิมพร  ภาษีภักดี
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
 
295 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงเปมิกา  พรมพิมพ์
 
1. นายพินิจ  กุณาศล
 
296 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงนัทธมน  ทุมหนู
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
297 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงถาวรีย์  ปิตาระนัง
 
1. นายอนันท์  ชุมผาง
 
298 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวใหม่  พันธ์เพ็ชร
 
1. นางอารีรัตน์  สีมาตร
 
299 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กชายเจียระนัย  ชัยโทนุย
 
1. นายสมบัติ  หัสโรค์
 
300 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. นางสาวมาริษา  มหาจันทร์
 
1. นางสาวจริยา  อินธิสอน
 
301 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาววลดา  สมบรรณ์
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
 
302 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวปาริชาต  จันโท
 
1. นางสาวกันยกานต์  เขตคาม
 
303 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธีระ  ประนางรอง
2. เด็กชายวรวุฒิ  ภูหอม
3. เด็กชายสราวยุทธ  เบ้าบัวเงิน
 
1. นางสาวสุจิตรา  น้อยศรี
2. นายโรมรัน  วันที
 
304 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายภานุพงษ์  อุ่นเสือ
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  จันทร์วิเศษ
3. เด็กชายโสภนัฐ  ธูปหอม
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
2. นายอภิสิทธิ์  มะโนดี
 
305 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรพงษ์พัฒน์  ย่อยไธสงค์
2. สามเณรสิทธิพล  ปุ้งโพธิ์
3. สามเณรอภิสิทธิ์  ป้อมสุวรรณ
 
1. นายมาลัย  กองธรรม
 
306 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายชนันเทพ  ปู่พันธ์
2. เด็กชายศิวกร  ศิริวงศ์ไพศาล
3. เด็กชายอาทิตย์  กลางแม
 
1. นายณรงฤทธิพงษ์  ยั่งยืน
2. นางสาวนิภาพร  สร้อยมี
 
307 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายชลธนาลักษณ์  แก้วพรม
2. เด็กชายประชา  สมอหมอบ
3. เด็กชายอำพล  เกตุแผน
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
308 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นายจักรเพชร  เติมภูเขียว
2. นายศักรินทร์  ชัยบัวแดง
3. นายอภิสิทธิ์  ธิตะปัญ
 
1. นางบงกชกานต์  ไชยสุรินทร์
2. นายอัฐพล  อิธิตา
 
309 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นายศราวุฒิ  สร้างนอก
2. นายสิทธิกร  ไชยโย
3. นายเศรษฐา  สมอบ้าน
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นางสุรางคณา  อ่อนฤาชา
 
310 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สิมพารักษ์
2. นายศราวุฒิ  จันโทศรี
3. นายสุรศักดิ์  สารศรี
 
1. นางนิตยา  วรรณไชย
2. นายสุนันท์  คำภูมี
 
311 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายจักรกฤษ  วรจักร
2. นายภรวิทย์  ตาสาย
3. นายวีระศักดิ์  ซอลี
 
1. นายทินกร  สดสุชาติ
 
312 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายฉัตรชัย  แสนศรี
2. นายธัญญารัตน์  ศรีวิแสน
3. นายอลงกต  วงษ์ชาลี
 
1. นายทินกร  ศรีมุงคุณ
 
313 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายศุภวัฒน์  บุญชัยวงค์
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
314 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 66.65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายนิพนธ์  พรมเมืองขวา
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
315 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 70.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายชยานันต์  พันชัย
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
 
316 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายจักรกริช  นิสบันท์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
317 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
318 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 73.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายประริวัฒ  น้อยโพนทัน
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
319 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  นามวัฒ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
320 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  นาคศรี
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
321 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75.32 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายเอกรัฐ  ศิริคุณ
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
322 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 78.31 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายสันติ  สิทธิสงคราม
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
323 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายวารินทร์  มหาวัน
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
324 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชนิษฐา  ดาด้วง
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
325 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74.99 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายชาคริต  เฟืองภูเขียว
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
326 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 72.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายอนุเทพ  มาตย์นอก
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
 
327 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชนิดา  เสนาจอหอ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
328 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  แสนสุข
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
329 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนายเกรียงไกร  มุงคล
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
330 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายวชิรวิทย์  ตลับทอง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
331 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชนิษฐา  ดาด้วง
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
332 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายรุ่งระพี  สีชิน
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
333 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวพรพรหม  นิตยรส
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
334 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 79.99 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายฤชากร  มุลขุนทด
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
335 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 70.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวสมปอง  ศรีเตชะ
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
 
336 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายศิริกัลยา  ทิพราช
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
337 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
338 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวภาวิณี  สีแก้วน้ำใส
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
339 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 50.25 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  บุญฮวด
 
1. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
340 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
341 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
342 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวปิยะกุล  ไข่มุกข์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
343 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวภาวิณี  สีแก้วน้ำใส
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
344 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายศุภวิทย์  โตปาน
 
1. นายนฤพล  เมนไธสง
 
345 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงศราวดี  ขวาลา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
346 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
347 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจุราณี  เพียชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
348 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  ละครขวา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
349 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  มวลทอง
 
1. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
350 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวบุปผชาติ  ชุมพล
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
351 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนลินนิภา  ดีทุม
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
352 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายสราวุธ  อาดน้อย
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
353 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 70.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรุณี  สีหลง
 
1. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
354 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 75.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  จารนาเพียง
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
355 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  คชทิพย์
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
356 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ช้างสีทอง
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
357 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอลิชา  ราชดา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
358 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  ประจันตะเสน
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
359 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. นายจีรพันธ์  พักจรุง
 
1. นายอัจฉริยวุฒิ  ทองวรรณ์
 
360 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72.32 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวใกล้รุ่ง  โต๊ะเลาะห์
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
361 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิมลมาศ  กางจันทา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
362 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรรณปะเขา
 
1. นางแววดาว  ไทยธานี
 
363 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 58.65 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  จันทะบุรม
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
364 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
365 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 65.25 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวนภาพร  ปีเจริญ
 
1. นางแววดาว  ไทยธานี
 
366 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวเพชรรัตน์  พรมลี
 
1. นายนฤพล  เมนไธสง
 
367 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 62.98 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวสุมาลี  ศรีโคตร
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
368 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกชกร  ประจันตะเสน
2. นางสาวจุราณี  เพียชัย
3. นางสาวนลินนิภา  ดีทุม
4. นางสาวปิยะกุล  ไข่มุกข์
5. นายวารินทร์  มหาวัน
6. เด็กหญิงศราวดี  ขวาลา
7. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
8. นางสาวศิริกัลยา  ทิพราช
 
1. นายบุลากร  สมใสย
2. นางสาววาสนา  นนตา
3. นายสนั่น  มาลาสาย
 
369 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  คชทิพย์
2. นางสาวพรพรหม  นิตยรส
3. นายภาคภูมิ  ละครขวา
4. นางสาวภาวิณี  สีแก้วน้ำใส
5. เด็กหญิงวิมลมาศ  กางจันทา
6. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
7. เด็กชายสราวุธ  อาดน้อย
8. นายอภิสิทธิ์  พันมา
9. เด็กหญิงอลิชา  ราชดา
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
2. นายสมจิคร  ภูพานเพชร
3. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
370 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  ชาวเกวียน
2. นายณัฐพล  สันวิจิตร
3. เด็กหญิงธนัญญา  เจริญผล
4. นายธนาธิป  พงศ์ด้วง
5. นายธรรมนูญ  ยอดศิริ
6. นางสาวนารีรัตน์  โตทับ
7. นางสาวปัญญ์ศศิธร  วงศ์ไชย
8. เด็กหญิงพิมพ์ประพัฒน์  ศรีหลัก
9. นายวชิราวุธ  เสโส
10. เด็กชายวสวัตติ์  ทองมีค่า
11. เด็กชายสถิตย์พงษ์  อันทพีระ
12. เด็กหญิงสุรังษิยา   พิณรัตน์
13. เด็กหญิงสุวิชญา  คชรัตน์
14. นางสาวอภิญญา  สนวา
15. นางสาวอังศุมาลิน  ลี่แตง
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
371 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกชกร  ประจันตะเสน
2. เด็กหญิงกฤติญาณี  นามวัฒ
3. นายจุลจักร  สอนจันทร์
4. เด็กหญิงชนิดา  เสนาจอหอ
5. นางสาวณัฐนันท์  สีละพัฒน์
6. นางสาวนลินนิภา  ดีทุม
7. เด็กชายนิกร  แสงโทโพ
8. นางสาวปิยะกุล  ไข่มุกข์
9. นางสาวรัชดาพร  หวานดี
10. เด็กหญิงศราวดี  ขวาลา
11. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
12. นางสาวศิริลักษณ์  สมองาม
13. เด็กหญิงสโรชา  มีทองหลาง
14. เด็กชายอนิวัฒน์  ดีคลัง
15. นางสาวอรวรา  ศรีดาเลิศ
 
1. นายบุลากร  สมใสย
2. นายมนตรี  เบ้าศรี
3. นางสาววาสนา  นนตา
4. นายสนั่น  มาลาสาย
 
372 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  มณีภักดี
2. นางสาวชนิษฐา  ดาด้วง
3. นายณัฐพงษ์  คชทิพย์
4. เด็กชายณัฐพล   สีแก้วน้ำใส
5. นางสาวบุปผชาติ  ชุมพล
6. นางสาวพรพรหม  นิตยรส
7. เด็กหญิงพิมพ์  ประทุมชาตื
8. นายภาคภูมิ  ละครขวา
9. นางสาวภาวิณี  สีแก้วน้ำใส
10. เด็กชายราชัน  แสงสว่าง
11. เด็กหญิงวิมลมาศ  กางจันทา
12. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
13. เด็กชายสราวุธ  อาดน้อย
14. นายอภิสิทธิ์  พันมา
15. เด็กหญิงอารยา  อัตถาชน
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
2. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
373 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีเตชะ
2. เด็กหญิงนพวรรณ  มาตย์นอก
3. นายพงศกร  มาตย์นอก
4. เด็กชายพร้อมบุญ  คำภาเกะ
5. นายพัฒนพล  แสนแก้ว
6. เด็กชายรังสิมันตุ์  หลินศรี
7. นายรัฐเขต  สีเหลือง
8. นางสาวสมปอง  ศรีเตชะ
9. นายสุรวิทย์  นอกตะแบก
10. นายอนุเทพ  มาตย์นอก
11. เด็กชายอิสรา  อาษานอก
12. นายเฉลิมชัย  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
2. นายสวัสดิ์   แก้วชนะ
3. นายสุเมธ  เชษฐา
4. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
 
374 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  มณีภักดี
2. นางสาวชนิษฐา  ดาด้วง
3. นายณัฐพงษ์  คชทิพย์
4. เด็กชายณัฐพล   สีแก้วน้ำใส
5. นางสาวบุปผชาติ  ชุมพล
6. นางสาวพรพรหม  นิตยรส
7. นายภาคภูมิ  ละครขวา
8. นางสาวภาวิณี  สีแก้วน้ำใส
9. เด็กหญิงวิมลมาศ  กางจันทา
10. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
11. เด็กชายสราวุธ  อาดน้อย
12. นายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
2. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
375 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  นามวัฒ
2. นายจักรกริช  นีสยันท์
3. นายจุลจักร  สอนจันทร์
4. นางสาวณัฐนันท์  สีละพัฒน์
5. นางสาวนลินนิภา  ดีทุม
6. นายประดับ  อุ่นภักดิ์
7. นายวชิรวิทย์  ตลับทอง
8. นายวารินทร์  มหาวัน
9. นางสาวศิริกัลยา  ทิพราช
10. นางสาวศิริลักษณ์  สมองาม
11. เด็กชายอนิวัฒน์  ดีคลัง
12. นางสาวอรวรา  ศรีดาเลิศ
 
1. นายบุลากร  สมใสย
2. นายยุทธศาสตร์  กงเพชร
3. นางสาววาสนา  นนตา
4. นายสนั่น  มาลาสาย
 
376 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  นามวัฒ
2. นางสาวจิราภรณ์  ง่อนไธสง
3. นางสาวณัชรี  พิมเสน
4. นางสาวณัฐนันท์  สีละพัฒน์
5. นางสาวทมาภรณ์  ใจรักษ์
6. นางสาวนันทิกานต์  ปลัดกอง
7. เด็กชายนิกร  แสงโทโพ
8. นางสาวนิภาพรรณ  สันที
9. นางสาวปาริชาติ  บุญหยาด
10. นางสาวปิยะกุล  ไข่มุกข์
11. นางสาวพรวิสา  วิรุณพันธ์
12. นางสาวพรศิรา  ปาระณิต
13. นางสาวฟ้ารุ่ง  อนุชน
14. เด็กชายภัทรวิทย์  ศรีกันยา
15. นางสาวรัชดาพร  หวานดี
16. เด็กหญิงศิรนันท์  มาลาสาย
17. นางสาวศิริลักษณ์  สมองาม
18. เด็กหญิงสโรชา  มีทองหลาง
19. นางสาวอภิญญา  คุณราช
20. นางสาวอภิญญา  มาศมงคลกุล
21. นางสาวอรวรา  ศรีดาเลิศ
 
1. นายบุลากร  สมใสย
2. นายมนตรี  เบ้าศรี
3. นายยุทธศาสตร์  กงเพชร
4. นางสาววาสนา  นนตา
5. นายสนั่น  มาลาสาย
 
377 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูกลาง
2. นางสาวกนกอร  งาทอง
3. นางสาวกุลธิดา  ไวยะกัล
4. นายคงกระพัน  อนุเวช
5. นายจักรี  พรมไชยา
6. เด็กหญิงจิรวรรณ  พานพล
7. นางสาวชฎาพร  ก่อเกิด
8. เด็กหญิงฐิติชญา  ผาณิตพันธ์
9. นายณัฐพล  ทบแป
10. นางสาวณัฐวรรณ  สรรศักดิ์
11. เด็กชายธนาดล  แก้วจันทร์
12. นางสาวธนิสร  ใจร้อน
13. นายธวัชชัย  สุวรรณรัมย์
14. นางสาวนภาวิลัย  ภูชาดา
15. นางสาวนวพรรณ  ป้องปาน
16. นางสาวนันลดา  โพธิ์คำ
17. นางสาวนิยาภรณ์  ประเมศรี
18. นางสาวนิรมล  สิงหรา
19. นายบดินทร์  รัตนกนกสิน
20. นางสาวประภัสสร  สารสี
21. นายปัญญา  พิลาโท
22. นางสาวปิยธิดา  อนุเดชากุล
23. เด็กหญิงพัชราภา  อัษราศัย
24. นางสาวพัชริญาพร  จันทะบุญ
25. นางสาวพิมลดา  ทองรักษ์
26. เด็กหญิงรจนา  สมีแจ่ม
27. นางสาวรัศมิ์ภัสสรณ์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
28. นางสาววันวิสา  อุดม
29. นายวิชรา  สุวรรณชมภู
30. นายศราวิน  เมธาอภินันท์
31. นายสรรเพชร  แก้วไกรสร
32. นางสาวสิรินธร  สว่าง
33. นางสาวสุชานุช  จำปาบุระ
34. นางสาวสุดารัตน์  คำศรีแก้ว
35. นายสุทธิศักดิ์  พูคำ
36. นางสาวสุมินตรา  แซ่โค้ว
37. นางสาวอทิตยา  พันธุ์ทอง
38. นางสาวอมรรัตน์  กองเกิด
39. นายอัษฎา  ธาตุดี
40. นายเกียรติศักดิ์  เค้าแคน
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
2. นายมนตรี  เบ้าศรี
3. ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร
4. นายสมชาติ  กัลยาบาล
 
378 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤตกร  หาจันดาห์
2. นางสาวกฤติยาพร  ขันแข็ง
3. เด็กหญิงจันทรลักษณ์  บูรณถาวรสม
4. เด็กหญิงจิราภา  จันทร์เทา
5. เด็กชายจิรายุทธ  สิงห์อ่อน
6. นางสาวจุฑามาศ  ถมพลกรัง
7. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัดไพร
8. นางสาวณัฐธิดา  อันละคร
9. นายนครินทร์  เขตบุรี
10. นายปราชญ์กวี  แพงคำฮัก
11. เด็กหญิงผกาวรรณ  ลีลายุทธโท
12. นายผดุวเกียรติ   แสงเงินยอด
13. นายพิทักษ์  หลานวงษ์
14. นางสาวพิมพิลัย  สุนประสพ
15. นางสาวภวรัญชน์  นันทะราช
16. เด็กชายภาคภูมิ  โคตก่ำ
17. เด็กชายภาคิน  ทุ่นทอง
18. เด็กชายภานุกรณ์  สุจันทร์
19. นายภานุวัฒน์  สิงห์ลี
20. เด็กชายภานุวัฒน์  วรสุข
21. นายวัชรพงษ์  ประทุมทราย
22. เด็กหญิงวิยะดา  สีบุญฮุง
23. เด็กชายวิสิทธิชน  คันทภูมิ
24. นายศรสิทธิ์  แสนศรี
25. นางสาวศิริขวัญ  หาจันดาห์
26. นางสาวศิริรัตน์  เกตุเนียม
27. นางสาวสิริพรรณาวดี  มูลนิคม
28. นางสาวสุนิษา   อาสาสนา
29. นายอรรถชัย  อินทรสอน
30. นางสาวอังคณา  ไชยบอน
31. นางสาวอัญชลี  เพียรไม่คลาย
32. นายอิสรายุ  ไชยเกตุ
33. นางสาวเบญจวรรณ  ภูวงศ์ผา
34. นายเสกสรร  สมศรีสุข
35. นางสาวแพรวนภา  เตี้ยไชยสง
36. เด็กหญิงโยธิกา  ดั่งตาดทอง
 
1. นายณัฏฐพัทร  แสงทอง
2. นางสาวณัฐรินทร์   วัลลเมธารัตน์
3. นายนายสมศักดิ์  นามวงษ์
4. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
5. นางสมควร  หาจันดาห์
6. นายสุนันท์  บุญหล้า
7. นายเชาวลิต  หาจันดาห์
 
379 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกาญจนาพร  วิชาสี
2. นายจตุพิธพร  เผื่อนดา
3. นายจักกรี  จงจินากูล
4. นายจิติวุฒิ  บุตรตั้ว
5. นางสาวจินดารัตน์  ประนนท์
6. เด็กหญิงจิรัชยา  ปันสาย
7. นางสาวฐิตวันต์  สวนอ่อน
8. นางสาวทินมณี  ปั้นรูป
9. นายธนโชติ  หงษาคำ
10. นายธวัชชัย  กุดี
11. นายนนทวัฒน์  ไชยสุรีย์
12. นายปกรณ์  ราชม
13. นายปกรณ์  บุษมงคล
14. นายปัทรมย์  พรมผา
15. นายพงศกร  รัตนจันทร์
16. เด็กหญิงพรรณชนก  ดวงจำปา
17. เด็กชายพสิษฐ์  บุญกว้าง
18. นางสาวภัทราพร  ฤทธิศร
19. เด็กชายภูวนาท  พลโยธา
20. นายภูวเดช  วงษ์บุญชา
21. เด็กชายรัตนพงศ์  ศรีจันทร์
22. นางสาววราภรณ์  ขุนพิมูล
23. นายวัชระ  เขียวค้า
24. เด็กหญิงวันทนา  อยู่สุข
25. นางสาววิชยา  ธุระนนท์
26. นางสาววิภาพร  อุ่นศรี
27. นางสาวศรสวรรค์  คอบค้อ
28. นายศาสตรา  ตังควนิช
29. นางสาวศิรินธร  มีพร้อม
30. นางสาวศุภลักษณ์  คำสวนมอญ
31. นายสิงห์ชัย  แก่นตะกูล
32. นางสาวสุดารัตน์  สีไตรพัด
33. นางสาวสุทธิดา  ศรีบุญเรือง
34. นางสาวสุภาวดี  มีนะรา
35. นายสุริยะ  โยธาคง
36. นายสุริยุทธ  จักรเสน
37. นายอนุวัฒน์  พรมทอง
38. เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญมหัธชัย
39. นางสาวเนติยา  คำภักดี
40. นางสาวเบญจมาภรณ์  ทองใส
 
1. นางสาวชโลธร  โชติกีรติเวช
2. นางธนภรณ์   เหล่าคนค้า
3. นางนภธร  อัครธรสกุล
4. นางนภาพร  เพ็ชรศรีกุล
5. นายมนัสชัย  ทองสา
6. นายสุวัฒน์  ดวงรัตน์
7. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์
8. นายเกียรติศักดิ์  มนูญศักดิ์
 
380 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกรกนก  ชาติเพียร
2. นายจิตวิสุทธิ  บุดดาดวง
3. นางสาวจุไรทิพย์  บุดคำ
4. นายชนวิทย์  ศรีเคน
5. เด็กหญิงชไมพร  ปัดไทย
6. เด็กหญิงชไมพร  วงภูธร
7. นายธีรวุฒิ  เกษร
8. นายนัฐพงษ์  ปลื้มใจ
9. นางสาวปนัสยา  อริยเดชกูล
10. นางสาวประลิตา  กัณหาพิมพ์
11. นายปัญญา  ศรีวงษ์ชัย
12. นางสาวปัญทรีย์  ดานลี
13. นางสาวพรไพลิน  พันซ้าย
14. นายพอเจตต์  หลวงชา
15. นางสาวภัสสร  แสนภูเขียว
16. นางสาวรสรินทร์  ทุมแก้ว
17. นางสาวรุ่งฤดี  มุ้งภูเขียว
18. เด็กชายฤทธิ์พร  สมัครการ
19. นางสาวลิลตา  น้อยโนนทอง
20. นายวงศธร  พุทธาศรี
21. นางสาววรรณพร  ประท้วง
22. เด็กชายวัชรินทร์  โสดอน
23. เด็กชายศตวรรษ  ตั๋น
24. นายศราวุธ  ทรัพย์สม
25. เด็กชายศิริพงษ์  เพชรเมืองเก่า
26. นายสิทธิชัย  ล้านบุญมี
27. นางสาวสุนิสา  แต่งภูเขียว
28. นางสาวสโรชา  ธรพสิงห์
29. นางสาวสโรชา  ศรีหามาตร
30. นางสาวอนุสรา  น้อยเอี้ยง
31. นายอภิชัย  สวัสด์ทอง
32. นายอภิสิทธิ์  ศิลาพิมพ์
33. นายอรรถพล  มีขาว
34. นางสาวเจนนิเฟอร์  กรีลลิ่ง
35. เด็กหญิงเมย์ญานี  เขตปัญญา
36. นางสาวโฉมศิลป์  บุญบำรุง
37. นางสาวโสพิดา  แข็งแอ
38. นายไชยนันท์  เจริญเกียรติ
39. เด็กชายไชยวัฒน์  คำแหล้
 
1. นายจักรี  อบมา
2. นายวัจนการ  สารแขวีระ
3. นางสาคร  พันธะลี
4. นายอธิวัฒน์  เพิ่มขึ้น
 
381 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนทอง
2. นายกิตติพงษ์  ศิริพันธ์
3. เด็กชายจตุรพร  เจือจุน
4. เด็กหญิงจรัสศรี  มีทา
5. นายชาญณรงค์  ประการะสี
6. นางสาวชุดาพร  จันทมาศ
7. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์รัตนวงศ์
8. เด็กหญิงณิติยา  แคนใหญ่
9. เด็กชายธีรพันธ์  สุขสุวรรณ
10. เด็กหญิงประภาวี  ศรีบุญ
11. เด็กชายปราโมทย์  ซาบุ
12. เด็กหญิงพัชดาพร  หอมตา
13. นางสาวรัตนาภรณ์  หัสดี
14. นางสาวรัศมี  พันธ์เพ็ง
15. นางสาวลัดดา  งากระโทก
16. เด็กหญิงวรรณภา  สีสา
17. เด็กหญิงวรรณิศา  บุตรี
18. เด็กชายวีระพงษ์  ไตรรงค์พิทักษ์
19. นายวุฒิชัย  ยะหล่อม
20. เด็กหญิงศิริวรรณชนก  พิลาลี
21. นายศิลป์ศุภกร  สีลาดเลา
22. นางสาวสิริวิมล  การรัมย์
23. เด็กหญิงสุกานดา  เลากันหา
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  สินทา
25. เด็กหญิงสุนิตรา  ศรีนาแค
26. เด็กหญิงสุนิตษา  บุญเพ็ง
27. เด็กชายสุเมธ  ค้ำชู
28. เด็กหญิงอาทิตยา  ผุยคำพิ
29. นางสาวเจนจิรา  แก้วคำใส
30. นายเจษฎา  หมั่นพยายาม
 
1. นายคมจักร  สุขเสริม
2. นางประดับศรี  พิศพล
3. นายวิญญู  ผิวรัตน์
4. นางอรสา  สุไกรธิ
5. นายเทวัญ  ชิดทอง
6. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
7. นางเพ็ญลักษณ์  เผ่าไพศาล
 
382 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกฤษฎา  ทุ่มวิเศษ
2. นางสาวกัญญารักษ์  โยควัตร์
3. นายจักรดุลย์  เสมรบุณย์
4. นายชนินทร์  ประเสริฐสังข์
5. นางสาวชลธิดา  ชนะชัย
6. นายชาคริต  วีระวงษ์
7. เด็กชายณัฐพล  ดอกสันเทียะ
8. นางสาวทิพวรรณ  วิเศษปา
9. นางสาวนัชชา  จำปาศรี
10. นายนัทธพงศ์  พันกาฬสินธุ์
11. นางสาวนิศาชล  บุญช่วย
12. นางสาวนุชสิยา  ราชำ
13. นางสาวบุญญิสา  คำภีระมี
14. นายปณชัย  คมปรัชญา
15. เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์เหิน
16. นางสาวปภัสรา  ดอนแสง
17. นายปารวัตร  ไทยะลา
18. เด็กชายพงศ์พีระ  ชนะชัย
19. นายพลวัฒน์  ต้นเรือง
20. นางสาวพัชรี  นามแสง
21. นายภาณุวิชช์  โคตรแปร
22. นางสาวมณีมณฑ์  วงหาจัก
23. นางสาวมนทกานต์  บัวใหญ่รักษา
24. นางสาวรุ่งตะวัน  วงษ์ชารี
25. นางสาววรินทร  วิชัยวงษ์
26. นางสาววานิชา  แข็งขัน
27. นางสาววิศราภรณ์  คำอ้อ
28. เด็กหญิงศลิษา  แสนศรี
29. นางสาวศิรินภา  มณีจักร
30. นางสาวศุภรัตน์  บุระคำ
31. นางสาวสุทธิดา  วงษ์ชารี
32. นางสาวสุภาวดี  เพชรแสน
33. นายสุภาษิต  สุริยงค์
34. นายอมรศักดิ์  เพชรทอง
35. นางสาวอรอนงค์  ชาวเหนือ
36. นางสาวอัจฉราพร  พลประถม
37. นายอัฐมงคล  อ่อนเหลา
38. นางสาวเปมิกา  เทพา
39. นางสาวเสาวลักษณ์  ราชพลแสน
 
1. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
2. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
3. นายภูวดล  พิทยาวัฒนชัย
4. นายสมพล  สมภักดี
5. นายไกรษร  พรมทอง
 
383 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวกมลทิพย์  ทับสมบัติ
2. เด็กชายกิตติพันธ์  พรมลับ
3. นางสาวจินตนา  สีนา
4. นายจิรัฐิติกาล  อุ่นจันทร์
5. เด็กหญิงชลดา  สุพสร
6. นายชัยณรงค์  ชากฐิน
7. นายชัยวัฒน์  สีลาด
8. เด็กชายชายชาญ  แก้วแผ่ว
9. นางสาวชุติมา  วุฒิปาณี
10. นายทักษ์ดนัย  นาชิต
11. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์คราม
12. นางสาวนิญากร  แถวแก้ว
13. เด็กหญิงน้ำเย็น  อุปเสน
14. นายบดินทร์เดช  พรมมานอก
15. นางสาวประภัสสร  คุ่ยสว่าง
16. นายปรเมศวร์  ภูสีเงิน
17. นางสาวปัทมาวรรณ  ดิษฐ์สูงเนิน
18. เด็กชายพงศธร  รอนยุทธ
19. นายพงศาสตรา  เชื้อวงศ์
20. นายพงศ์พิทักษ์  แสนป้อง
21. เด็กชายพิบูลย์  เวชนันท์
22. เด็กชายภูวดล  บุตรตะวงษ์
23. เด็กชายระพีพัฒน์  ฮมภิรมย์
24. เด็กหญิงรัตนากร  คำนาดา
25. นางสาวศิรินาท  พันเทศ
26. นายสหชาติ  โพธิชัย
27. นายสานิช  ชานันโท
28. นางสาวสิราวรรณ  สิงห์เดช
29. นางสาวสุรีรัตน์  เสาหิน
30. นางสาวอรธิชา  หมวกรัศมี
31. เด็กชายอลงกรณ์  พิมพรม
32. นายเกียรติศักดิ์  แก้วอรุณ
33. นายเชาวน์วัศชัย  กวนทุมมา
34. เด็กหญิงเดือนนภา  นินชา
35. เด็กชายเทวฤทธิ์  ไทยธานี
36. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองเอี่ยม
37. นายเอกราช  หม้อไธสง
38. เด็กหญิงแววมณี  ศรีชัย
 
1. นายวัฒนชัย  สุขกระโทก
2. นางสุปรีดา  ประภาการ
3. นายสุรสิทธิ์  หางาม
4. นายอาทิตย์  เกตุพิบูลย์
5. นางแววดาว  ไทยธานี
 
384 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน 1. นายกนกพล  มีพันธ์
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ขูทก
3. นายกิติพันธ์  จันทร์เสละ
4. นายจักรกริช  โก้งดี
5. นายจิรายุทธ์  แก่นจันทร์
6. เด็กหญิงจุไรวรรณ  ผ่ามวัน
7. เด็กหญิงชลดา  เหลาประเสริฐ
8. เด็กหญิงชลธิชา  เหลาประเสริฐ
9. เด็กหญิงชลลดา  แสงศรีเรือง
10. นางสาวณัฐสุดา  เขตหนองบัว
11. เด็กชายทนงศักดิ์  ลือโสภา
12. นายธนพล  โยวะ
13. นายธนพัฒน์  โยวะ
14. นายธีรพงศ์  นามบุดดี
15. นายนววิช  แก้วดวงดี
16. เด็กหญิงน้ำฝน  พรานสมัน
17. นางสาวบุณฑริกา  แสนหนองชาติ
18. เด็กชายปณพล  นามวงศ์
19. เด็กชายปิตินันท์  แสงศักดิ์
20. นางสาวพรรษชล  มูลตรีภักดี
21. เด็กชายพลวัตร์  โยวะบุตร
22. นายภูริทัศน์  พรมจักร
23. นายภูริเดช  ภูชาดึก
24. นายมานะชัย  สามหมอ
25. นางสาวรัตนาวดี  วงค์ประสงค์
26. นางสาวฤทัยชนก  อ้วนนวล
27. เด็กชายวนุชิต  มูลตรีภักดี
28. นางสาววริศรา  อุตคำ
29. นายวันมีโชค  ผุยชา
30. นางสาวศศิธร  พิมพ์สุนนท์
31. นางสาวศิรินยา  ถิตย์กุล
32. นางสาวศิริลักษณ์  แสงนวล
33. เด็กหญิงศิวพร  หย่องเอ่น
34. เด็กชายศุภชัย  บุฒละ
35. เด็กชายสหัสวรรษ  พุฒละ
36. นายสุทธิพงษ์  รังสีรัมย์
37. นางสาวสุภัทธา  ทิ้งไทยสงค์
38. นางสาวอวรรณ  โคตรหลักเพ็ชร
39. นายอัศวิน  นามเสริฐ
40. นางสาวเอกปวี  สุภาสาย
 
1. นางสาวชนนิกานต์  พันภักดี
2. นางชไมพร  โคตรโยธา
3. นายนิรพล  เสนมิม
4. นายประเวส  นามสีฐาน
5. นางลำไพ  โพธิแลก
6. นายสุขขี  ดีสงคราม
7. นายสุธีพรรณ์  ดวงลีดี
8. นายอุดม  เกตุแก้ว
 
385 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. เด็กชายอนุชา  พลเสนา
 
1. นายอิสเรศย์  ไวยวัตร
 
386 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กชายนันทพัทธ์  โทดา
 
1. นางอุไรวรรณ์  สิงหะ
 
387 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  หลินศรี
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
 
388 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายพิชัย  สีวันหลอด
 
1. นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ์
 
389 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายธนดล  แก้วจันทร์
 
1. นายอารมณ์ดี  อาจนุการ
 
390 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายพงศธร  มุงคุณ
 
1. นายนพพร  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
391 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายปัทรมย์  พรมผา
 
1. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์
 
392 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นายพิทยา  นราเลิศ
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
393 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายจักรพรรดิ์  มีผล
 
1. นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ์
 
394 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นายชานนท์  สัมมา
 
1. นางรุจิรา  ถิรดิษสกุล
 
395 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนวรรณ  หอมกลาง
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
396 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  คำป้อง
 
1. นายวิชัย  บุญรอด
 
397 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรลักษณ์  บูรณถาวรสม
 
1. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
 
398 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดา  สาริศรี
 
1. นางสาวเกศรานี  นามลา
 
399 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  อุปลา
 
1. นายอารมณ์ดี  อาจนุการ
 
400 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกรองกาญจน์  สุทธมาตย์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
401 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวปิยะํธิดา  แสงบัวท้าว
 
1. นายสุรชาติ  ชัยปัญญา
 
402 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจุฬารักษ์  พรมสมบัติ
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
403 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวอัมพิกา  หาหอม
 
1. นายมนัส  นาคำ
 
404 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นางสาวนภัสสร    แสงพโรจน์
 
1. นายธีระพันธ์   วิไลวงศ์
 
405 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กชายวุฒิชัย  ถุงจันทร์
 
1. นางอุไรวรรณ์  สิงหะ
 
406 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายพิชัย  สีวันหลอด
 
1. นายชุมพล  มะณีแสน
 
407 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. นายศุภกฤษ  หลาแก้ว
 
1. นายสุขุม  บรรยงค์
 
408 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กชายชัยมงคล  สาระคำ
 
1. นายธนโอฬาร  ธนพึ่งพงษ์ทอง
 
409 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นายอานนท์  ศรีสุริยา
 
1. นายสุนันท์  คำภูมี
 
410 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายศรันญู  วีระพงศ์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
411 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1. นายพีรวิชญ์  อนุสุริยา
 
1. นายขวัญอ้อม  กิ่งหลักเมือง
 
412 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นายพิทยา  นราเลิศ
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
413 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สีแดงก่ำ
 
1. นายสมจิตร  ภูพานเพชร
 
414 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 1. นายสรรชิตธพล  พลชา
 
1. นางกฤติยา  เลิศพันธ์
 
415 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายปรัชญา   พรมวิจิตร
 
1. นายชนุดร  วารีพิทักษ์
 
416 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปรวรรณ  คำวงศ์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
417 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดาธร  สุวรรณวงศ์
 
1. นายอนุชิต  แก้วเสมา
 
418 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ขอเอิบกลาง
 
1. นายนพพร  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
419 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิวรรณ  พวงทอง
 
1. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
 
420 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงนิตยา  มาอุดม
 
1. นายอภิสิทธิ์  แพไธสง
 
421 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวสุดธิดา  ปัญจนะ
 
1. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
 
422 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นางสาวพิศชนารถ  ลาบุญ
 
1. นายวิชัย  บุญรอด
 
423 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวพรรณประพาส  เวียงเพิ่ม
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
424 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกุลสตรี  โคปาน
 
1. นายภูวดล  พิทยาวัฒนชัย
 
425 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจิรารัตน์  รัตนาวิวัฒน์
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
426 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายศุภวิช  มีทา
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
427 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. เด็กชายฤทธิชัย  เพียรแก้ว
 
1. นางพัทธวรรณ  เหลาไชย
 
428 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กชายวชิรวัตต์  บุญเพลิงพันธ์
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทูลธรรม
 
429 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายวิฑูรย์  ตรีศาสตร์
 
1. นายอิศรินทร์  นันท์ธนาวรกุล
 
430 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายณัฐกร  กุดนอก
 
1. นายธนิต  ห้าวหาญ
 
431 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายปฎิภาณ  บุตริน
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
432 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายศักดิกร  ไสวงาม
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
433 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1. เด็กหญิงโอบขวัญ  กิ่งหลักเมือง
 
1. นายขวัญอ้อม  กิ่งหลักเมือง
 
434 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงอพินญา  พรมจำปา
 
1. นางวิศนี  มิเถาวัลย์
 
435 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นางสาววารุณี  ไทยทวี
 
1. นางสาวจารุรัตน์  ธนะสูติ
 
436 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  คำอ้อ
 
1. นางสาวเกศรานี  นามลา
 
437 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวณฐกานต์  อนันตศิริจินดา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
438 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.9 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวลฎาภา  กุลดา
 
1. นายประธาน  เหลาภา
 
439 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวอรวรรณ  จักร์ดา
 
1. นางวิศนี  มิเถาวัลย์
 
440 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุนทร
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
441 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นางสาวอภัสราพร  สระพรม
 
1. นายทศพล  บรรยง
 
442 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กชายอาทิตย์  แก้ววาปี
 
1. นายวิชัย  บุญรอด
 
443 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายชินวัต  แวะศรีภา
 
1. นายประธาน  เหลาภา
 
444 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. เด็กชายเกรียงไกร  สมศรี
 
1. นายเศรษฐวุฒิ  ประทุมวัน
 
445 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. เด็กชายธนภัทร   แซ่อุง
 
1. นางสาวกาญจนาพา  ดอนประถม
 
446 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายอภิชัย  บุตรแวว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน
 
447 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธรรมนูญ  ยอดศิริ
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
448 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายสุวัฒน์  เจริญพร
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
449 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายเมธี  สีน้อย
 
1. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ
 
450 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายนิพนธ์  นาอุดม
 
1. นายมนัส  นาคำ
 
451 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายสิทธิพงษ์   อุทธา
 
1. นายธีระพันธ์   วิไลวงศ์
 
452 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกฤษณา  พันธ์ทอง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
453 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กหญิงอินธุอร  สิงห์คง
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
454 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดาธร  สุวรรณวงศ์
 
1. นายอนุชิต  แก้วเสมา
 
455 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนัชชา  สงนอก
 
1. นายบรรจง  นวลพัด
 
456 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แท่นคำ
 
1. นายสุขุม  บรรยงค์
 
457 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวธีรนันท์  คะเรรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน
 
458 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นางสาววิภารัตน์  มณีทัพ
 
1. นายวิชัย  บุญรอด
 
459 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวณัฐฌา  อาจศิลา
 
1. นางวิภาวดี  นวลพัด
 
460 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวช่อผกา  นาติโน
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
461 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวบุษราัคัม  คงทวี
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
462 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกรกนก  จันทร์เทศ
2. นายกำชัย  บรรเทา
3. นางสาวกิ่งแก้ว  ขวาลา
4. นางสาวกุลณัฐ  ไชยมาลา
5. นายขจรศักดิ์  สีลา
6. นายคราวิน  เมธาอภินันธ์
7. นางสาวจิดาภา  ดีประชา
8. นางสาวจิรกาล  ทุมพิศาล
9. นางสาวชลลดา  โพธิ์คำ
10. นายณัฐนันท์  ลีละพัฒน์
11. นายณัฐพล  สันเพชร
12. นายณัฐพล  จำปาแขม
13. นายทรงวุฒิ  วาสนาชัย
14. นายทรงวุฒิ  อาสนาชัย
15. นางสาวนนทิยา  พัฒนศักดิ์
16. นางสาวนันทิยา  คางคำ
17. นางสาวนิภาพรรณ   สันที
18. นางสาวปรารถนา  อินทราชา
19. นางสาวพรพรรณ  ป้องปาน
20. นางสาวพิรุฬพร  สุขอาษา
21. นางสาวภคพร  กองเกิด
22. นางสาวมณัญชลี  มหาแสง
23. นางสาวมัณฑิกา  ไก่ดำ
24. นายรักษ์ตะวัน  เทียมทัน
25. นางสาววรรณิภา  แสนบุราณ
26. นางสาววราพร  ภานุสนธิ
27. นายวสันต์  คำโยธา
28. นายวัชกร  นามเที่ยง
29. นางสาวศลิชา  เข็มทอง
30. นางสาวศิรดา  สมศรี
31. นางสาวศิริวรรณ  คำมีแสง
32. นางสาวศุภนิดา  สุดสี
33. นางสาวสุดาวัฒน์  อินทรกำแหง
34. นางสาวสุทธินี  นามทับ
35. นางสาวสุภารัตน์  วรรณศรี
36. นางสาวสุมิตรา  แสนสุนนท์
37. นายอนุวัฒน์  ศรีฐาน
38. นายอภิสิทธิ์  ปากเมย
39. นางสาวอาทิตยา  เทียบแสง
40. นางสาวอารยา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
2. นายมนตรี  เบ้าศรี
3. ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร
 
463 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  จำปา
2. เด็กชายกิตติ  แวดอุดม
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ราษฏร์มัน
4. เด็กหญิงจินตนา  ชินวงษ์
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แน่นอุดร
6. เด็กหญิงชนากานต์   รอดณรงค์
7. เด็กชายชุติพนธ์  โคตรสะขึง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลาถาเน
9. เด็กชายทศพล  นาดี
10. เด็กชายธนวัฒน์  อักษรศักดิ์
11. เด็กหญิงธนิษฐา  ลุนสำโรง
12. เด็กหญิงนนทรี  สิงหนะ
13. เด็กชายนพดล   หวานแท้
14. เด็กหญิงนัทธยา  ลมดาห์
15. เด็กชายนิรุต  สามังสา
16. เด็กหญิงปวีณา  ลมดา
17. เด็กหญิงพรญาณี  ชาสำโรง
18. เด็กหญิงพรญานี  สิงห์น้อย
19. เด็กหญิงพรรณพัชร  เพ็งเพลา
20. เด็กชายพิพัฒน์  เจริญดง
21. เด็กชายพีรพล  อิตติบุตตา
22. เด็กหญิงรวิสรา  ขามประไพ
23. เด็กหญิงวราพร  อ่อนมาสาย
24. เด็กชายวศิรุต   ฮวดสี
25. เด็กหญิงวิยะดา  เสมอนา
26. เด็กชายวุฒินันท์  โบสถ์นอก
27. เด็กชายศตวรรษ  ผาจ้ำ
28. เด็กหญิงศิริโสภา  สำโรงพล
29. เด็กชายศุภกรณ์  สนิทท้าว
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  หลงน้อย
31. เด็กหญิงสุธิดา  ฮาดบุตร
32. เด็กหญิงสุธิดา  ฮาดบุตร
33. เด็กหญิงสุรีมาศ  อาจเคย์
34. เด็กหญิงสุวนันท์  เทียบแก้ว
35. เด็กชายอภิวัฒน์  นารินทร์
36. เด็กหญิงอภิสรา  อุทัย
37. เด็กหญิงอรอนงค์  กองเกิด
38. เด็กหญิงอินทร์ธิรา  กองเกิด
39. เด็กหญิงเกศรินทร์  ภักดีวงษ์
40. เด็กหญิงเพ็ญพิกุล  อาษานอก
 
1. นางสาวคุณากร  ภะวะพินิจ
2. นางชลธิชา  คำภาบุตร
3. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
4. นายสถิตย์  บุญเทียม
5. นางสาวสิรินทร  พรมสวัสดิ์
6. นางสาวสีไพร  สีขอน
7. นางสุรางคณา  อ่อนฤาชา
8. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
464 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกนกนาฎ  มงคลสวัสดิ์
2. นายกฤษฐามุข  เสาร์โสภา
3. นายกิตติศักดิ์  ศรีคงเพชร
4. นายกิติคุณ  อรุณปรีย์
5. นายจันทกานต์  โพธิ์ศรี
6. นางสาวชนกนันท์  ภูสนาม
7. นางสาวณัฐธิดา  ท่อนทอง
8. นายณัฐวัตร  กลิ่นอุบล
9. นายตระกูล  ซ้ายเส
10. นางสาวทักษพร  ช่วยจีน
11. นางสาวทัศนีย์  หาแก้ว
12. นางสาวธนัชพร  ช่วยแก้ว
13. นายธนัท  ศรีน้อย
14. นางสาวธันย์ฉนก  ภักดีกุล
15. นายนครินทร์  พิมหานาม
16. นายนราธิป  บุญบานเย็น
17. นางสาวนวลพรรณ  วิรัชพงศานนท์
18. นางสาวนันทิกาญจน์  จันทร์ทวิชัย
19. นายบุณยสิทธิ์  ทองโพธิ์
20. นางสาวปาณิสรา  คณาณุวัฒนวนิช
21. นายพงศธร  พุทธโคตร
22. นางสาวพัชริดา  ศรีกะกุล
23. นายพิรุณ  ภูศักดิ์
24. นายภูมิพัฒน์  ดวงแก้ว
25. นายมนตรี  กันทะมา
26. นางสาวรติมา  น้ำจันทร์
27. นางสาววนัชชา  วิรุณพันธ์
28. นายวศิน  นาจอมทอง
29. นางสาววิภาดา  เกี่ยวศรีกุล
30. นางสาวศรัณย์พร  คุณาพงศ์กุล
31. นายศรันญู  วีระพงศ์
32. นางสาวศิตานันท์  อุตสานนท์
33. นางสาวศุลีพร  ตันติพัฒนานนท์
34. นายสันติสุข  หาญอุดมบุรี
35. นายสิรวิชญ์  พิมพ์ผกา
36. นางสาวสุนทริยา  สันวิลาศ
37. นายอิสรายุทธ  ประเสริฐสังข์
38. นางสาวเกษราภรณ์  ช่วยปุ้ง
39. นางสาวเรขา  พรพิมลวงศา
40. นายเสฏฐวุฒิ  วุฒิจำนงค์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
465 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกมลรัตน์  คำห้วย
2. นายกิตติพงษ์   มัญจาวงษ์
3. นางสาวจิราภรณ์  โสวงษ์
4. นายจิรายุทธ  จันทร์เรศ
5. นางสาวจุฑารัตน์  มุ่งฝอยกลาง
6. นางสาวชญาสินี  พิลาบุตร
7. นางสาวฑิตติญา  สุนาทัย
8. นางสาวทินนาถ  ทัดเที่ยง
9. นายธีรวัฒน์  โพธิ์พัฒน์
10. นายนครินทร์   สิงเอ
11. นางสาวนนทกร  รอดบุญ
12. นางสาวนพวรรณ  สามล
13. นางสาวนิภาพร  อามาตย์
14. นางสาวปภาวรินทร์  นาคใหม่
15. นางสาวประณิตา  เหลาดี
16. นายปรัชญา  นวลบุญมา
17. นางสาวปาทินธิดา  สัตยาคุณ
18. นายปิยพงษ์  วงษ์กล้า
19. นางสาวพรนิภา  ภาคพรม
20. นางสาวมัลลิกา  แก้วเล่อ
21. นางสาวรัศมี  ภิบาลสิงห์
22. เด็กชายวราพร  หลงเหล็ก
23. นางสาววิลาสิณี  เถาวัลย์
24. นางสาวศนนทร  อันภักดี
25. นางสาวศิริภาพร  สมหวัง
26. นางสาวศิริโสภา  ศรีพุทธา
27. นางสาวสุกัญญา  โพธิจักษ์
28. นางสาวสุจิตรา  อุทาหาร
29. นายสุวิรัตน์  มั่งมา
30. นางสาวอรนภา  คำหว่าน
31. นายอัมรินทร์  เหล่าบัวดี
32. นายอำพล   โสชารี
33. นางสาวเจนจิรา  พ่อสียา
34. นายเจษฎา  ผุยคำพิ
35. เด็กชายเสาวลักษณ์  โสภาพรม
 
1. นายสรายุทร  ยนยุบล
2. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
3. นายอรุณวิทย์  ภูแช่มโชติ
 
466 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นางสาวกชกร  จำปามา
2. นางสาวกาญจนา  วงษ์จำปา
3. นางสาวณัฐพร  ค้าสุกร
4. นางสาวดวงกมล  แก้วนารี
5. นายนพรัตน์  กาสี
6. นายนราธร  เพื่อมเสม
7. นางสาวปนัดดา  อ่อนมิ่ง
8. นายประพันธ์  ชัยยงค์
9. นายปริญญา  มีโนนทอง
10. นายพงศกร  สนิทนิตย์
11. นายพันธมิต  ช้างฟอง
12. นางสาวพิมพรรณ  บุพพิ
13. นายพิริยะ  ภูลายยาว
14. นางสาวภัทรียา  ธุหา
15. นายภานุพงษ์  นามรุ้ง
16. นางสาวมลธิดา  หลานวงษ์
17. นางสาวรินทราย  ไกรยะแจ่ม
18. นางสาววราภรณ์  วงษ์แพง
19. นางสาววันเพ็ญ  แจ้งมณี
20. นายวิชิต  จันทร์มี
21. นายวุฒิชัย  ตาทิพย์
22. นายศรัญโญ  วงกระนวน
23. นางสาวศิริธร  ปัดถา
24. นางสาวศิริยากร  พิกาด
25. นางสาวศิวราลักษณ์  กุลบุตร
26. นายศุภชัย  คลังอุดม
27. นางสาวสมคิด  สุวรรณสน
28. นางสาวสรวีร์  เกษมสานต์
29. นายสิทธิพงษ์  สำราญเอื้อ
30. นางสาวสุพรรษา  ศรียศ
31. นางสาวสุภาวดี  ล้วนโสม
32. นางสาวอพิญญา  ศิลาพล
33. นางสาวอรญา  กัณหาพิมพ์
34. นางสาวอัญญารัตน์  ฐานวงษ์
35. นายอัสนี  สาจาม
36. นางสาวเกษสุณีย์  ภูมิพัฒน์
37. นางสาวเบญจวรรณ  ชนะฟ้อง
38. นางสาวเมษิยา  วงศ์ตาล
39. นางสาวแพรวพรรณ  นักธรรม
40. นายโสภณ  สระสี
 
1. นางทิพวรรณ  สุภักดี
2. นางสาวนิภาภรณ์  สีเชียงสา
3. นางสาวปริญญา  สอนเฒ่า
4. นางพิตตินันท์  ศรีธนธรณ์
5. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
6. นายศุภวัฒน์  สามุงคุณ
7. นางสาวอรพิน  อุปเทพ
8. นางเอ็มอร  บำขุนทด
 
467 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  ไชยแหม่ง
2. นางสาวกาญจนา  ศรีสิงห์
3. นางสาวจินดารัตน์  สุดงาม
4. นางสาวจิราภร  จันทร์ประทักษ์
5. นางสาวจุฑารัตน์  มีศรี
6. นายฉัตรชัย  สมอดี
7. นางสาวชมภูนุช  กองเกิด
8. นายชานนท์  ประนันโท
9. นางสาวชุติมา  พลรักษา
10. นายธีรพงษ์  สาชิต
11. นายธีรภัทร์  จันทาสี
12. นางสาวนัฐริกา  สกลหล้า
13. นางสาวนันทนัช  วงษ์อินทร์จันทร์
14. นายบุรณิน  เสาศิริ
15. นางสาวปติญญา  ตู้สิมมา
16. นางสาวพรพิมล  แก้วพรม
17. นางสาวยุพา  ลมดาห์
18. นางสาวยุภาพร  ขุรีทรัพย์
19. นางสาวลลิตา  โทอื้น
20. นางสาววชิรา  บุญกล้า
21. นายวรโชติ  ทาไธสง
22. นางสาววัลลี  เผยผง
23. นางสาววิภาลัย  พันธ์โท
24. นางสาววิภาวิณี  โพธิศรี
25. นางสาวศรัณย์พร  สิมศิริวัฒร์
26. นายสรศักดิ์  นามนอก
27. นายสราวุฒิ  หลงเชิง
28. นางสาวสาวิณี  เพียรธานี
29. นางสาวสุปราณี  คำหารพล
30. นางสาวสุภาวรรณ  สันโดษ
31. นางสาวสโรชา  พลรักษา
32. นายอดิศร  บุสำโรง
33. นายอธิวัฒน์  ภักดีลุน
34. นางสาวอนัญลักษณ์  พลสำโรง
35. นายอภิเชษฐ  อุดนอก
36. นายอมรรัตน์  ขุรีทรัพย์
37. นายอัธทสิทธิ์  ไทพันธ์
38. นายอาทิตย์  กระหนาย
39. นางสาวอุมาพร  แซ่ฟ่าน
40. นายไชยา  สมีพวง
 
1. นางชลธิชา  ทองแม้น
2. นางสาวนิตยา  ไสยะกิจ
3. นางสาวน้ำผึ้ง  จันทร์สม
4. นายประเสริฐ  สร้างนอก
5. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
6. นางสุรางคณา  อ่อนฤาชา
7. นางสาวอัมพร  จิตรนอก
8. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
468 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูกลาง
2. เด็กหญิงกฤษณา  พันธ์ทอง
3. นายณัชพล  จำปาแขม
4. นายต่อวิทย์  ลมมูลตรี
5. เด็กชายทศพร  วงศ์สินีรัตนา
6. เด็กชายวิชญา  สุวรรณชมภู
7. เด็กหญิงศิริประภา  แวงยางนอก
8. เด็กหญิงเทพธิดา  นิลสุ
 
1. นางจันทร์ศรี  สว่างภพ
2. นางสาววาสนา  นนตา
 
469 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพร  พิมพ์สิม
2. เด็กชายจงรัก  หลินศรี
3. เด็กชายพงษ์เพชร  วรรณราช
4. เด็กชายพัฒนพงษ์  พลดร
5. เด็กหญิงวิยะดา  ธนะภูมิชัย
6. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมเวียง
7. เด็กหญิงสโรชา  เหล่าเจริญ
8. เด็กชายอัครพงษ์  ศิริมาตย์
 
1. นางสาวจิรารัตน์  เหง้าปูน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา  ทองยา
3. นางสาวอรอาภา  หาญวระ
 
470 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายจีรศักดิ์  ทองแพง
2. นางสาวฐิติวรดา  สังมะณี
3. นางสาวปภาวรินทร์  นันท์อ่อน
4. นางสาวพรวิไล  ด่างตาดทอง
5. นายยุทธศิลป์  ดอนเชียงใหม่
6. นางสาวลลนา  ขำกล่อม
7. เด็กชายสหัสวรรษ  โคตรชาลี
8. เด็กชายสุทธิพันธุ์  ขรรค์แก้ว
9. นางสาวสุพัตรา  ฐานะบำรุง
10. นายเจนณรงค์  สานเสน
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
 
471 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ด้อมกลาง
2. เด็กชายนฤนาถ  คุณชัยภูมิ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  เพทแพง
4. เด็กหญิงพิศมัย  ชัยมงคล
5. เด็กหญิงรัตน์ติกาลน์  ขอขันกลาง
6. เด็กหญิงวรินธร  ไทรสงค์
7. เด็กชายวัชรากรณ์  ประเสริฐศิลป์
8. นายวิศวะ  ศรีบูพิมพา
9. เด็กหญิงสิรินยา  นาคูณ
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกื้ออนันต์
 
1. นางชลิตตา  พรสุวรรณ์
2. นางพุทธรักษา  พิมพ์พันธ์
3. นางลลิดา  บุญร่วม
 
472 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  เพ็งคำ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มงคลวารนุกูล
3. เด็กหญิงนิสารัตน์  บีพิมาย
4. เด็กหญิงนุภาวรรณ  จันทร์โสม
5. เด็กชายสหัสวรรษ  พาคำ
6. เด็กหญิงสุรดา  ชุมพุฒ
7. เด็กชายอธิวัฒน์  พรมมีบุตร
8. เด็กหญิงอภัสราพร  วงษ์ช้าง
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  หาญระคร
10. เด็กชายอัตถพงศ์  พรมโคตร
 
1. นางสายสมร  ยาบ้านทุ่ม
 
473 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวณัฏฐภรณ์  ปรึกไธสง
2. นายณัฐพงษ์  เกิดฤทธิ์
3. นายปิยะวัฒน์  จารเครือ
4. นายพิษณุ  ขุนเจริญ
5. นางสาววนิดา  ดัชถุยาวัตร
6. นางสาวอภิญญา  ชาญณรงค์
7. นางสาวอัญพิลักษณ์  หงษา
8. นายอัฐพล  ใจวงค์
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
474 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  มังครุดร
2. นายทศพล  บุญประจันทร์
3. นายธวัชชัย  มิ่งแม้น
4. นายภูวนัย   ปะวะเค
5. นายวัชพล   สำนัก
6. นางสาวสุมิตรา  สุขสวัสดิ์
7. นายอภินันท์  แสวงวงษ์
8. นางสาวอรัญเยียร์   คงทอง
9. นางสาวอัจฉรา  สีโรย
10. นางสาวอัญชิฐา  หลงจำปา
 
1. นางฉวีวรรณ   พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
 
475 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกฤษณา  เจตนากลาง
2. นางสาวณัฐมล  โมฆรัตน์
3. นายนพพล  พระชัยอม
4. นายปัญญวัต  โยธาภักดี
5. นายพิมุกข์พงศ์  คำจันทร์
6. นายพูนสวัสดิ์  พินิจมนตรี
7. นายภควัต  ดรปัญญา
8. นางสาวฤดีนาฏ  จุ้มอังวะ
9. นางสาววริศรา  ณ สงขลา
10. นางสาวอัจฉราภรณ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางรมณี  รำเพยพล
2. นางเอื้อมเดือน  ถิ่นปัญจา
 
476 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายจตุพร  เจริญคุณ
2. นายปฏิพล  สีสุนนท์
3. นายประสิทธิ์  สุดสะอาด
4. นางสาวพรนภา  หาญศึก
5. นางสาวมยุรี  สุขรมณ์
6. นางสาวลลิตา  โพธิ์ศรี
7. นายสุวิทย์  สาเรียง
8. นางสาวอังคณา  จันทร์สุพรี
 
1. นายภักดี  วิชาราช
2. นายสันติ  สุกลเดช
 
477 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายจักรกฤษ  ไมล์วิสัย
2. นางสาวจิราวรรณ  แสนสีจันทร์
3. นายณรงค์สิทธิ์  แสวงผล
4. นางสาวบุศยา  ราชนิแพน
5. นางสาวสุภาวดี  จันทร์พักตร์
6. นายสุรัตน์  ชุ่มตระครุ
7. นายอภิสิทธิ์  เพ็งแจ่ม
8. นายอรรถกร  สมแวง
9. นางสาวอุมาวรรณ  จันทร์งาม
10. นางสาวเกตุแก้ว  นารี
 
1. นางชลิตตา  พรสุวรรณ์
2. นางพุทธรักษา  พิมพ์พันธ์
3. นางลลิดา  บุญร่วม
 
478 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงบงกช  สมภา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อนุวรรณ์
3. เด็กหญิงศิริมาพร  เจริญไชย
4. เด็กหญิงศุดาวรรณ  ราชมะโรง
5. เด็กหญิงสุพัตรา  กางแม
6. เด็กหญิงอธิศรี  ยศวิไล
 
1. นางจันทร์ศรี  สว่างภพ
2. นางสาววาสนา  นนตา
 
479 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐรดา  สนธิสุข
2. เด็กชายภูเบศร์  แหไธสง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถมมา
4. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พูนเจดีย์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทะไพร
6. เด็กหญิงแพรวนิด  รัชชามณี
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
480 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐากร  ภูกัน
2. เด็กหญิงรจนา  ศรีวิลัย
3. นางสาววนารี  สมนึก
4. นางสาวอัณลิตา  พิลาหา
5. นางสาวอาทิตยาพร  นาคราช
6. นางสาวอารญาภรณ์  น้ำรักษ์
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
 
481 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  จานอก
2. เด็กหญิงจุติพร  เรืองสุข
3. เด็กหญิงณัฐกมล  หลาบพา
4. เด็กหญิงปัณณพร  บุตรธนู
5. เด็กหญิงมนัชญา  อาษานอก
6. เด็กหญิงวชิรญาน  ชวดศรี
7. เด็กหญิงวริสรา  คำโส
8. เด็กหญิงอารียา  กองเกิด
 
1. นายกริช  ถนอมจิตต์
2. นางสาวชลลดา  สาโคตรวัน
3. นายธนิต  ห้าวหาญ
4. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
 
482 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธ์ชาติ
2. เด็กหญิงธาริณี  บันเทา
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  อุปสรรค
4. เด็กหญิงพรชิตา  ยอดแคล้ว
5. เด็กหญิงสุกัลยา  ธารชัย
6. เด็กหญิงเจตนรินทร์  ขวัญปาก
 
1. นางนารี  วานิช
2. นายวีรชัย  ผาสุข
 
483 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวคัทรียา  ญาติไธสงค์
2. นางสาวทมาภรณ์  ใจรักษ์
3. นางสาวทิพาพรรณ  โพธิสุข
4. นางสาวปริมญาวรรณ  สัตนาโค
5. นางสาวภาวิณี  แสนแมน
6. นางสาววรรณิภา  งามรูป
 
1. นางจันทร์ศรี  สว่างภพ
2. นางสาววาสนา  นนตา
 
484 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวขจรจิต  มะลิโค
2. นางสาวณัฐริกา  นพวงษ์
3. นายทัพพสาร  เทศไธสง
4. นางสาวนุชลิน  จำปามูล
5. นางสาวพรพิมล  อันทอง
6. นางสาวยุภาวรรณ  เรียนพิมาย
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
2. นายสวัสดิ์   แก้วชนะ
3. นายสุเมธ  เชษฐา
4. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
 
485 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวธิติมา  ยุ่นดร
2. นางสาวภัชราภรณ์  สีคต
3. นางสาวภัชราภรณ์  อรรถวงษ์
4. นางสาววรพนิต  ธรรมะ
5. นายศาสตรา  ลืนภูเขียว
6. นายสิทธิชัย  คำชางมงคล
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
486 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐน์ชริยา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวประภาสิริ  รัตนทิพย์
3. นางสาววิลาสินี  ลาดล้าย
4. นางสาวอรพรรณ  สมนา
5. นางสาวอรอุมา  สีแก้วน้ำใส
6. นางสาวอารญาภรณ์  น้ำรักษ์
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
 
487 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจุรีรัตน์  จุอุบล
2. นางสาวชญานี  จานรัมย์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จงใจงาม
4. นางสาวธัญรัตน์  นิจจอหอ
5. นางสาวนุชวรา  ปินาถา
6. เด็กหญิงศรสวรรค์  สีนาดี
7. เด็กหญิงศุภานัน  ฐานวิเศษ
8. เด็กหญิงอุ่นกมล  วันเมืองเก่า
 
1. นายภักดี  วิชาราช
 
488 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คาดสนิท
2. เด็กหญิงชนัญญา  นิสา
3. เด็กหญิงณรินดา  ฟ้องเสียง
4. เด็กหญิงณัฐรดา  สนธิสุข
5. เด็กหญิงปิยะรัฐ  แก้วเมืองน้อย
6. เด็กหญิงวัลย์มณีพร  เทียมสาย
7. เด็กหญิงศรีลักขณา  ศรีสุระ
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีสุระ
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขาวหนู
10. เด็กหญิงเพชรา  หนูชไชย
11. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไพชาญ
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
489 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงจารุภัทร  สินราช
2. เด็กหญิงชุรีพร  นักธรรม
3. เด็กหญิงฐิติวรรณ  วัดเวียงคำ
4. เด็กหญิงปรียาพร  ภูจอมจิตร
5. เด็กหญิงพนัสดา  ทวีเลิศ
6. เด็กหญิงพรทิพย์  สระทองแพ
7. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ดวงแก้ว
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชุมแวงวาปี
 
1. นางจินตนา  นาธงชัย
2. นางพัฒนาพร  ศรีโปฎก
 
490 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงจินตนา  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงชัญญานุช  กฤษณา
3. เด็กหญิงชุติมา  สุดเฉลียว
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  กองมะณี
5. เด็กหญิงวธูสิริ  ทองจันทร์
6. เด็กหญิงวันวิสา  สามารถกิจ
7. เด็กหญิงศิริธร  นอกพล
8. เด็กหญิงสุธิดา  ชำกรม
9. เด็กหญิงสโรชา  ห่อยไธสง
10. เด็กหญิงอาทิยา  พรมแสน
11. เด็กหญิงอารียา  นามวงค์
 
1. นางสาวชุติกร  ธนาวัฒนากร
2. นางสุปรีดา  ประภาการ
 
491 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวฐิติวรดา  สังมะณี
2. นางสาวธัญญลักษณ์  สัพพวิญญู
3. นางสาวปภาวรินทร์  นันท์อ่อน
4. นางสาวพรวิไล  ด่างตาดทอง
5. นางสาวลลนา  ขำกล่อม
6. นางสาวสุพัตรา  ฐานะบำรุง
7. นางสาวอินทิรา  นาใต้
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
 
492 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกัลยกร  พรมเสาร์
2. นางสาวจิตลดา  บุญสา
3. นางสาวดาเรศ  ทับทิมไสย
4. นางสาวบุศราคัม  โคตะมะ
5. นางสาวมัลลิกา  ทวะลัย
6. นางสาวมุกดา  นามขันตรี
7. นางสาวมุสิตา  อินทร์ป้าน
8. นางสาวสุดารัตน์  เหล็กเพชร
9. นางสาวเสาวลักษณ์  จำนวน
10. นางสาวโศรญา  แฝงเมืองคุก
 
1. นายภักดี  วิชาราช
 
493 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวช่อผกา  ฝาชัยภูมิ
2. นางสาวธิติมา  ยุ่นดร
3. นางสาวพัชราภรณ์  สีคต
4. นางสาวภัทราภรณ์  อรรถวงษ์
5. นางสาววรพนิต  ธรรมะ
6. นางสาวอัญพิลักษณ์  หงษา
7. นางสาวอิงฟ้า  ประเสริฐสวัสดิ์
8. นางสาวเมทนี  อุดม
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
494 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวญานิกา  นันท์ดี
2. นางสาวฐิติวรดา  สังฆมะณี
3. นางสาวพรวิไล  ด่างตาดทอง
4. นางสาวพัชราภรณ์  วันทอง
5. นางสาวอภิญญา  พาป้อ
6. นางสาวเกศราภรณ์  บุดดาน้อย
7. นางสาวเจลวรินทร์  แจ้งคำ
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
 
495 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวจริญชญา  ยอดเพชร
2. นางสาวธิติมา  ทิพย์จำนงค์
3. นางสาวนิธิกร  ณีระพงษ์
4. นางสาวนิรชา  ศรีภิลา
5. นางสาวปาริชาติ  ศรีเตชะ
6. นางสาวผัลย์สุภา  นาซอน
7. นางสาวรมิดา  ทองภูธร
8. นางสาววิมลนิตย์  พรศรีศิริศักดิ์
9. นางสาวสุภาภรณ์  คำแก้ว
10. นางสาวเมทจิตร  ทีหัวช้าง
 
1. นายกริช  ถนอมจิตต์
2. นางสาวชลลดา  สาโคตรวัน
3. นายศราวุธ  เดินขุนทด
4. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
 
496 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุระมรรคา
2. เด็กหญิงธนาวรรณ  ช่างทำ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  วรรณวิจิตร
4. เด็กหญิงนิตยา   แสงแก้ว
5. เด็กหญิงปภัสสร  ปวงประชัง
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  ปุระสะทำมัง
7. เด็กหญิงมณฑิตา  ดวนขันธ์
8. เด็กหญิงวรรณวิไล  เภรา
9. เด็กหญิงวันเพ็ญ  อ่อนราษ
10. เด็กชายสหัสวรรษ  ดอกไม้
11. เด็กหญิงอภิญญา  ภาระไพร
12. เด็กหญิงอุไรพร  แนบชิด
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
2. นางนิภาพร  โคตุเคน
3. นายสวัสดิ์   แก้วชนะ
4. นายสุเมธ  เชษฐา
5. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
 
497 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวขวัญฤดี  จิตเสนาะ
2. นางสาวจุรีรัตน์  จุอุบล
3. นางสาวชญานี  จานรัมย์
4. นางสาวชญานี  จานรัมย์
5. นางสาวชฎาพร  หวังสุขเจริญ
6. นางสาวดาเรส  ทับทิมไสย์
7. เด็กหญิงนริศรา  ทับทิมไสย
8. นางสาวมยุรี  สุขรมย์
9. นางมัลลิกา  ทวะลัย
10. นางสาวมุกดา  นามขันตรี
11. นางสาวมุสิตา  อินทร์ปาน
12. นางสาวลลิตา  โพธิ์ศรี
13. นางสาวศรสวรรค์  ศรีนาดี
14. เด็กหญิงอุ่นกมล  วันเมืองเก่า
 
1. นายภักดี  วิชาราช
 
498 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกนกพร  แก้วภักดี
2. นางสาวกรรณิกา  ศรีหนองกุง
3. นางสาวณัฐริกา  วงไชยยา
4. นางสาวนุชนาฏ  ติ๊บคา
5. เด็กชายบุษรินทร์  ปู่คาน
6. นางสาวพัชรา  ภูโท
7. นางสาววชิรา  สุทธิศาสตร์
8. นายวัณชัย  คำชา
9. นางสาวสายธาร  บุญสร้าง
10. นางสาวสุจิราพรรณ  รูปสูง
11. นางสาวสุทธิดา  ปัญญาดี
12. นางสาวสุทธิดา  อัมมะพะ
13. นางสาวสุวิสา  เทพพันธิ์
14. นางสาวอรวิญญา  พวงทวี
15. นางสาวเจนจิรา  การปลูก
16. นางสาวเนตรชนก  วงษ์ไชยเพิง
 
1. นางนภธร  อัครธรสกุล
2. นายวิศนุกุล  สุวรรณวงษ์
3. นางสาวเนตรชนก  ดิษฐเย็น
 
499 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. นางสาวธัญญรัตน์  สิทธิโคตร
2. นางสาวธัญญารัตน์  บวกสันเทียะ
3. นางสาวพัชราพร  แต้มี
4. นางสาวอรณี  แซ่ลิ้ม
5. นางสาวอรพรรณ  พิมพ์ศักดิ์
6. นางสาวอรวี  เคนจันทา
7. นางสาวเจนจิรา  ชาลีเขียว
 
1. นายบุญถิ่น  ธรรมมา
2. นายปรีชา  เสริฐสม
3. นายวิฉัตร  มาสภา
 
500 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวช่อผกา  พรมวงษา
2. นางสาวณัฐริกา  จำปาบุญ
3. นายธนพล  นาคศิลา
4. นางสาวนิภาวรรณ  ผาภู
5. นางสาวนุจรินทร์  วารีบุญมา
6. นางสาวประภาพร  ปราบเพ็ชร
7. นางสาวพรรณวรส  นามจันดา
8. นางสาวพิไลวรรณ  จันทร์ขาว
9. นางสาววรรณิศา  โทวะดี
10. นายศักดิ์สิทธิ์  มุสตาฟา
11. นางสาวสุนิตา  แสนสะอาด
12. นายอภิวัฒน์  ศรีสมบัติ
13. นางสาวอมีนา  คงน้อย
14. นางสาวอรปรียา  ดวงแก้ว
15. นางสาวอรัญญา  เนตรแสงสี
 
1. นายชุมพล  มะณีแสน
2. นางสาวดารณี  ไชยเชษฐ์
3. นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ์
4. นางสาวเบญญาภา  สายสิญจน์
 
501 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวทิพย์ธัญญา  ภู่สุ่ม
2. นางสาวม่านไหม  นอกพล
3. นางสาวศิริลักษณ์  ทิวาพัฒน์
4. นางสาวศิริวรรณ  เสชู
5. นางสาวสุภลักษณ์  ผ่านสำแดง
6. นางสาวสุภัสรา  มีกง
7. นางสาวหยาดฟ้า  กดนอก
 
1. นางสาวชุติกร  ธนาวัฒนากร
2. นางสุปรีดา  ประภาการ
 
502 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวขวัญฤดี  จิตเสนาะ
2. นางสาวจิราภัสร์  ภูทองกิ่ง
3. นางสาวชฎาภรณ์  หวังสุขเจริญ
4. นางสาวดาเรส  ทับทิมไสย์
5. นางสาวทิพยรัตน์  ทองเถาว์
6. นางสาวมยุรี  สุขรมย์
7. นางสาวมัลลิกา  ทวะลัย
8. นางสาวมุกดา  นามขันตรี
9. นางสาวมุสิตา  อินทร์ปาน
10. นางสาวลลิตา  โพธิ์ศรี
11. นางสาวสุชาดา  โททอง
12. นางสาวอรพิน  พิมพ์ศักดิ์
13. นางสาวอริศรา  บึงโบก
14. นางสาวอริษา  พงศ์จันทร์
15. นางสาวอริษา  จันทร์หล้า
16. นางสาวเกวรินทร์  กองจันทร์
 
1. นายภักดี  วิชาราช
 
503 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นายปิยะ  มหาราช
2. นายพัชรพล  หริพงษ์
3. นายวิริยะ  อินทร์นอก
4. นายเกียรติชาติ  ทับทิมใส
5. เด็กชายเชษฐา  นาชิน
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
2. นางสาวสุภลักษมี  เภาพานต์
 
504 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายณัชนนท์  โนนโม้
2. นายธนพล  มหามาตย์
3. นายวัณชัย  คำชา
4. นายสามรถ  ดาทุมมา
5. นายอดิศักดิ์  พรหลี
 
1. นางนภธร  อัครธรสกุล
2. นายวิศนุกุล  สุวรรณวงษ์
 
505 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายขัตติยะ  จันทะวงษ์
2. เด็กชายนัยพินิจ  หลานวงค์
3. เด็กชายประวิทย์  ดวงจันทร์
4. เด็กชายภควัต  ปานประไพ
 
1. นายชัชชัย  โชมขุนทด
2. นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ์
 
506 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวปรารถนา  สวยสม
2. เด็กชายพงศกร  สอนเวียง
3. เด็กชายสิทธิพร  พิมประจบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา  ทองยา
2. นางสาวอรอาภา  หาญวระ
 
507 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. เด็กชายณัฐวัตร  อุปนิสัยพล
2. เด็กชายธนโชติ  วัฒนา
3. เด็กชายวัชระภูมิ  หมั่นบ่อแก
4. เด็กชายสุรชัย  โพชะกะ
5. เด็กชายเจษำาวุฒิ  รักษากุล
 
1. นายชูศักดิ์  สีปากนา
2. นายวัชรา  เจริญวิภารัตน์
 
508 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายพงศกร  หนูแสน
2. นายอภิสิทธิ์  แสนโท
 
1. นายณรงฤทธิ์  ประเสริฐสุข
2. นางอรภาวิน  งามดี
 
509 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาพร  ขันแข็ง
2. นางสาวสุนิศา  อาสาสนา
 
1. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
2. นายสุนันท์  บุญหล้า
 
510 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. สามเณรกิตกร  ทองสีดี
2. สามเณรพชร  คูณพิพาก
3. สามเณรฤทธิโชค  อัญชลี
 
1. นายธวัชชัย  กองอุดม
2. นางสาวอิศริยา  พยัคฆวรรณ
 
511 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ชัยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  วิชาเงิน
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
2. นางสาวเพ็ญแข  ประทุมชาติ
 
512 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์  วงษ์ปัญญา
2. นายทสพร  คนสันต์
3. นายประมินทร์  เดชโฮม
 
1. นายมีรัตน์  ฆ้องคำ
2. นายสมพร  รัตนวัตร
 
513 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนข่าวิทยา 1. เด็กหญิงศศิประภา  ประโพทานัง
2. เด็กหญิงสขุมาภรณ์  สำโรงลุน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ไปดี
 
1. นางเบญจพร  ตังคณิตานนท์
 
514 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กชายอนาวิน  ทองมี
2. เด็กชายออมสิน  พยัควงศ์
3. เด็กชายอัยการ  ทองสิทธิ์
 
1. นายโชคดี  วงษ์หาญ
 
515 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.142 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายณัฐพงษ์  เวียงอินทร์
2. นายธีระชาติ  อาษานอก
3. นายสหรัฐ  ทองรักษ์
 
1. นางสาวเกศสุดา  จันทร์เจริญ
 
516 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.125 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายต้นตระการ  ชินศรี
2. นายพงศธร  สุวรรณบุตร
3. นายภาณุวัฒน์  โคตรเพชร
 
1. นายพิชิต  ศรีสมภาร
2. นายสมบูรณ์  วงศ์วิลาศ
 
517 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.125 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐพงษ์  รักอยู่
2. นายวุฒิศักดิ์  วงษามิ่ง
3. นายโสภณ  สิทธิผา
 
1. นายวิเชต  ศรีทองคง
2. นายอภิวัฒน์  ศรีสงค์
 
518 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.375 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 1. นายวิชัยยุทธ  สายวังเกลี้ยง
2. นายอุเทน  หนันทุม
3. นายเกียรติศักดิ์  แสนป้อง
 
1. นางบังอร  โคตรมณี
2. นางสาวศิริพร  แสนศรี
 
519 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายภานุวัฒน์  คำแท่ง
2. นายวัชรพล  แซงจันดา
3. นายศุภกฤต  จังภูเขียว
 
1. นายปาณท  เวียงเหล็ก
2. นายสัญญา  เบ้าวัน
 
520 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายกิตติพล  สุดสิ้น
2. เด็กชายก้องเกียรติ  สุขโสม
3. เด็กชายพิทักษ์  ดอกจันทร์
 
1. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
2. นางสาวเพ็ญแข  ประทุมชาติ
 
521 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงจรีพร  อัตภูมิ
2. เด็กหญิงรักษา  กองฆ้อง
3. เด็กหญิงอังคณา  หมื่นแก้ว
 
1. นางมณเทียร  สุริยา
2. นายเศรษฐวุฒิ  ประทุมวัน
 
522 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายวัชรากร  อุทัยเลี้ยง
2. เด็กชายสหภาพ  ภูนา
3. เด็กชายสหรัฐ  ภูนา
 
1. นายบุญพบ  พิมพ์แสง
2. นายสุวรรณ  โภคเกาะ
 
523 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงนัฐพร  พรมรินทร์
2. เด็กหญิงวิกานดา  หล้ามาชน
3. เด็กหญิงสิรินภา  มั่งสมบัติ
 
1. นางพยอม  บุญจันทร์
2. นายพิเชฐ  ประภาการ
 
524 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  หวานจริง
2. นายภานุชิต  จ่าบาล
3. นายสุรัตน์  พ่วงจันทร์
 
1. นางทองพัตร  ทันที
2. นางธาริณี  หินโน
 
525 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ราชภักดี
2. นางสาวภัสรา  อาจมนตรี
3. นายไสว  ร้อยลา
 
1. นางมณเทียร  สุริยา
2. นายเศรษฐวุฒิ  ประทุมวัน
 
526 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1. นางสาวปวีณ์สุดา  กุนะ
2. นางสาวปาริฉัตร  ศรีกล่อม
3. นางสาวหงศ์ทอง  บุตวงษ์
 
1. นางสาวบุหงา  หลักโคตร
2. นางสาวพัชนิยา  ยศมีบุญ
 
527 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นายธนาวุธ  ไปนั่น
2. นางสาวปาลิตา  กมลคร
3. นางสาวสุณีย์  ชมภูวิเศษ
 
1. นางสาวกัญญา  ราชหุ่น
2. นางสาวมณีรัตน์  อินทรา
 
528 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  สีไสว
2. เด็กชายธนินทร  นาราษฎร์
3. เด็กชายปริเวช  เล่านอก
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปัญญาพิมพ์
5. เด็กหญิงอังคณา  กระจ่างศรี
6. เด็กหญิงอาริษา  พวงทอง
 
1. นางจันทราพร  เกตพิบูลย์
2. นางสุดา  เถาว์ทิพย์
3. นางสุทธาสินี  กันยาสุด
 
529 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจินตหรา  จำปาทอง
2. เด็กชายธัณกรณ์  เข็มลา
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  วงษ์วอ
4. เด็กหญิงอรทัย  อุทัยสะวัง
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  โคราช
6. เด็กหญิงเบญญาภา  น้อยจันอัด
 
1. นางดวงแก้ว  เจริญเชื้อ
 
530 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายคมกฤช  สังฆทิพย์
2. เด็กชายวรวุฒิ  คำพิทูล
3. เด็กชายวีระชัย  ขุมดินพิทักษ์
4. เด็กหญิงศศิธร  เขี่ยงถุ่ง
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กองกะมุด
6. เด็กหญิงสุภัทรา  นะลาคุณ
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นางสมจิต  ศิริกาญจนพงศ์
3. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
 
531 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  กรรณรัตน์
2. เด็กหญิงนัยนา  พิมพ์สิงห์
3. นางสาวยุพาพร   ขอสูงเนิน
4. นางสาวอมรรัตน์  สอนสีแก้ว
5. นางสาวเจนจิรา  หนาซุย
6. นางสาวเสาวลักษณ์  หมื่นแก้ว
 
1. นางธัญชนก  สท้านพบ
2. นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร์
 
532 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายกฤษดา  โฮมทุมมา
2. นางสาวจารุวรรณ  เพียวงษ์
3. นางสาวมยุรา  พราวศรี
4. นางสาวศรัณย์ภัทร  ธะนะคำมา
5. นายศิวายุ  ถาเหง่า
6. นางสาวเจนจิรา  เมืองเก่า
 
1. นางบุญนภา  สิงห์ศักดา
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
533 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  คาระโส
2. นายจิตติพงษ์  สุขสาเกษ
3. นางสาวธิดารัตน์  ฐานะ
4. นายภาานุวัฒน์  จำนงค์
5. นายศักดิ์ชัย  โนนทิง
6. นางสาวไพลิน  เกตุุหอม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
2. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน
3. นางประไพ  สุโพธิ์ชัย
 
534 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวณัฐมน  อามาตย์
2. นางสาวพัทธนันท์  ธงฤทธิ์
3. นางสาววรรณาลักษณ์  นามตะ
4. นายศรายุทธ  นนสีราช
5. นางสาวสุดารัตน์  กว้าวขวาง
6. นางสาวไอลดา  กองทรัพย์
 
1. นางจันทรพร  เกตพิบูลย์
2. นางสุดา  เถาว์ทิพย์
3. นางสุทธาสินี  กันยาสุด
 
535 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายณัฐกานต์  สารสุข
2. นางสาวปานไพลิน  วงศ์ชมพู
3. นางสาวพลอยไพลิน  พุทธสอน
4. นางสาวศิริวรรณ  สูงดำเนิน
5. นางสาวอุบล  เบ้าจรรยา
6. นางสาวแพรวนภา  ชำนาญ
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นายพงษ์สวัสดิ์  ศิริขันธ์
3. นางศรีวรรณ  พันธ์สวัสดิ์สกุล
 
536 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  แ้ก้วกล้า
2. นายนันทวัฒน์  รัชวงศ์
3. นายปฏิกรณ์  แซงสีนวล
4. นางสาวพัชราภรณ์  วาโยบุตร
5. นางสาวศุภรัตน์  ยงยืน
6. นายอนุชิต  สระขาม
 
1. นางปรานี  เหล่าจำปา
2. นางพัชรินทร์  เนตรพระ
3. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
 
537 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวชาวิณี  ชุมวงศ์
2. นายธราธร  ถานะ
3. นางสาวพัชราพร  ดวงคำน้อย
4. นายวีรชน  ดวงชาญ
5. นางสาวศิริลักษณ์  เหล่ารัตน์
6. นางสาวอรัญญา  เดชอุทัย
 
1. นางบุญนภา  สิงห์ศักดา
2. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
 
538 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจตุพร  สร้อยแก้ว
2. เด็กชายธรรพ์ณธร  แสนปัญญา
3. เด็กหญิงมัตติกา  จอกสถิตย์
 
1. นายกษิภัท  อย่างบุญ
2. นางรัตนาภรณ์  พูนพัฒนาชัย
 
539 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงเมธาวี  เตียศิริ
3. เด็กหญิงไพลิน  เปศรี
 
1. นางประครอง  สอนกุลภักดี
2. นางสาวสุธารัตน์  อนุกูลประเสริฐ
 
540 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวฐิติมา  ลุคะไพร
2. นางสาวปิยฉัตร  เกตุแก้ว
3. นายวีรพล  รีชมรัตน์
 
1. นายวงเดือน  สมรือแสน
2. นางอัมพร  เสือช้าง
 
541 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงนฤมล  รอดฉัยยา
2. เด็กหญิงวรรณภา  ทองรัตน์
3. เด็กชายอภิชัย  มิ่งแสง
 
1. นางสมจิต  ศิริกาญจนพงศ์
2. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
 
542 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจีรภา  บุดดี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์วิเชียร
3. เด็กหญิงสุภธิดา  แหม่งปัง
 
1. นางมธุรส  คำสะอาด
2. นางอนุรักษ์  ชาตาดี
 
543 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกชกร  มูลทิพย์
2. นางสาวชฎาพร  มีปัทมา
3. นายพีรพล  จ่าเคน
 
1. นางมธุรส  คำสะอาด
2. นางอนุรักษ์  ชาตาดี
 
544 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญสอน
2. นางสาวบุญพิพัฒน์  ประสิทธิ์นอก
3. นางสาวศรัญญา  สิงห์เสนา
 
1. นายจักรพันธ์  ทองผาย
2. นางมิ่งขวัญ  วงศ์สุรินทร์
 
545 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 1. นายทวิพล  จำปาบุรี
2. นายธนาทิพย์  ทิพรส
3. นายพิทักษ์  แสนบุตร
 
1. นายทรงศักดิ์  ภูราศรี
2. นายทองใบ  ปัดทำ
 
546 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายกฤษณะ  ยอดทุม
2. นางสาวจุฬามณี  โพธิ์พัฒน์
3. นายธีระพล  คันทะพรม
 
1. นายสุวรรณ  โภคเกาะ
2. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
 
547 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวปัทมาวี  ซุ้ยไกร
2. นางสาวรัชนีกร  โยชารี
3. นางสาวอริษา  รังศิริ
 
1. นางพัชนี  มหาโพธิ์
2. นางศิริกุล  เทศเรียน
 
548 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงปราณี  ปานโรจน์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปานเรือนแสน
3. เด็กหญิงสุนิสา  ชอบสอาด
 
1. นายประพิทย์  ผิวแดง
2. นางสงัด  ผิวแดง
 
549 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวนิธิพร  อุดมทรัพย์
2. นางสาวพรรษชล  สมัย
3. นางสาวพรรษชา   สมัย
 
1. นายปราโมทย์  พูนปริญญา
2. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
 
550 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชโลทร  ช่วยศรี
2. เด็กชายศรัณยู  ส่องพราย
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สูงสุด
 
1. นายวินิตย์  นาสถิตย์
2. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
 
551 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  จันทพันธ์
2. เด็กหญิงชญานี  สีโนนเฮียง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  พลรักษา
 
1. นางสาวพจนา  ทิพย์พิชัย
2. นางสาวศิริพร  แสนศรี
 
552 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงดวงนฤมล  แนวพรม
2. นายเจษฎากร  ประโยชน์มี
3. เด็กหญิงโยศรินทร์  คำแสนราช
 
1. นายพรสมบัติ  ศาสตร์นอก
2. นางสุภาวดี  ชาวดง
 
553 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพรธีรา  กาศไธสง
2. นางสาวรัตติกร  ลาภูมี
3. นางสาวสุชาวดี  โคตรหล่อน
 
1. นายวินิตย์  นาสถิตย์
2. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
 
554 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นายดนัย  สุดโต
2. นางสาวอรณี  ชนิด
3. นางสาวเจนจิรา  ใสบาล
 
1. นางธาริณี  หินโน
2. นางสาววรพรรณ  เทวะหะ
 
555 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายกฤษณ์  ภูพวก
2. นายพิชัย  แสนนา
3. นางสาววนิดา  น้อยเทศ
 
1. นางสาวชิดนภา  ศรียา
2. นายอาคม  นิธิรุจโรจน์
 
556 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกรรณิกา  จอมทอง
2. นายณัฐวัตร  แก้วใส
3. นายสหพล  นาคทวง
 
1. นายปราโมทย์  พูนปริญญา
2. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
 
557 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 1. นางสาวปิยนุช  ชาลี
2. นางสาวพรพิมล  ขุนหาญ
3. นางสาวโสภิดา  ยามดี
 
1. นางธิติมา  อินทร์แสนลา
2. นางสาวพจนา  ทิพย์พิชัย
 
558 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงวรารัตน์  แสนอาจ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ไทยอ่อน
3. เด็กหญิงอรพรรณ  พิมพ์แหวน
 
1. นางกานต์ชนา  สายทองยนต์
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
559 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงชุติมา  แก้วอาษา
2. เด็กหญิงศศิภา  เชื้อวังคำ
3. เด็กหญิงอภิชญา   แก้วอาษา
 
1. นางสาวธัญญารักษ์  เอี่ยมศรี
2. นางสาวรัตนาพร  ภูมี
 
560 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตนา  ปัสสาคุ้ม
2. เด็กหญิงพรพรรณ  สีดา
3. เด็กหญิงศศิธร  สาระรัตน์
 
1. นางศิริภรณ์  หมอกชัย
2. นางไพรพร  การงานดี
 
561 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   มาตาเบ้า
2. เด็กหญิงจิราพร   คำอ่อน
3. เด็กหญิงเจษฎาพร   มาลาศรี
 
1. นางสุวิมล   เชื้อเจ้าทรัพย์
2. นางสาวอินทวรรณ    เชื้อเจ้าทรัพย์
 
562 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หงษ์แดง
2. เด็กหญิงบุษยรัตน์  วงษ์แสนสุข
3. เด็กหญิงวราพร  ปิ่นศรี
 
1. นางนิภาพรรณ  พรหมโคตร
 
563 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจิราพร  คำป้อม
2. นางสาวชนิษฎา  แทนนิกร
3. นางสาวฐิติรัตน์  ศิรินามมนตรี
 
1. นางกานต์ชนา  สายทองยนต์
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
564 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นายชูเกียรติ  ราชบาศรี
2. นางสาวยุวธิดา  เดชแพง
3. นางสาวเกวลี  เงินโม้
 
1. นางอรุณี  สระมุณี
2. นายเกษฎา  จุลกมล
 
565 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  ผิวขม
2. นางสาวสมถวิล  เพียยุระ
3. นายสิทธิโชค  จันนามอม
 
1. นางทองพัตร  ทันที
2. นางธาริณี  หินโน
 
566 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  ภารสวัสดิ์
2. นายสุรชัย  พุทธโส
3. นางสาวอภิญญา  พลแก้ว
 
1. นางอุษณีย์  เทพมะที
2. นางอุษณีย์  เทพมะที
 
567 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 71.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญาวง
2. นางสาวจันทิมา  ทองเชื้อ
3. นางสาววราภรณ์  แก้วขาว
 
1. นางนิภาพรรณ  พรหมโคตร
 
568 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิรภัทร  สีหานาม
2. เด็กหญิงนิภา  เหล่าสิทธิ์
3. เด็กหญิงเกศกานดา  วรพันธุ์
 
1. นางกัลยา  ดีงาม
2. นางเจริญศรี  ชูถิ่น
 
569 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  วงษ์สุดตา
2. เด็กหญิงพิมพ์ประพัฒน์  พรศรีระ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  กองคำ
 
1. นางสาวทวาย  สุริย์ฉาย
2. นางสาวสุธิดา  ธีระตระกูล
 
570 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายจตุพล  พลธุระ
2. เด็กหญิงอรปรียา  แสงพลรักษา
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  จันโสภา
 
1. นางจันทร์ฉาย  รัตนวัตร์
2. นางเอื้องบุษบา  ชำนาญพล
 
571 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวฐิติมา  ขันตรีกรม
2. เด็กหญิงมุกดา  มหามูลตรี
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โลหิต
 
1. นางนิภาพรรณ  พรหมโคตร
 
572 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดงสมบัติ
2. เด็กหญิงวนิดา  แพนน้อย
3. เด็กหญิงหนูเตียน  สุ่ยหล้า
 
1. นายสมใจ  อ่อนตา
2. นางสวรรค์จิต  อ่อนตา
 
573 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  แก่นมา
2. นางสาวชุติมา  แคว้นเขาเม็ง
3. นางสาวนัยนา  บัวคำภา
 
1. นางนิภาพรรณ  พรหมโคตร
 
574 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวทิชาณี  ชัยเสริมสกุล
2. นางสาวปาริชาต  คุณศรีรักษา
3. นางสาวสุมนมาลย์  กาแดง
 
1. นางกัลยา  ดีงาม
2. นางเจริญศรี  ชูถิ่น
 
575 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจริญญา  สุทธิ
2. นางสาวดวงกมล  นูเร
3. นางสาวเจนจิรา  เทพศิลา
 
1. นางสาวทวาย  สุริย์ฉาย
2. นางสาวสุธิดา  ธีระตระกูล
 
576 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นางสาวจารุวรรณ  คลังจินดา
2. นางสาวอนิตตา  เกิ่งขุนทด
3. นางสาวเครือวัลย์  เปภักดี
 
1. นางพรทิพย์  ดียางหวาย
2. นางสาวสิริโสภา  ดวงแก้ว
 
577 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายนัฐพงษ์  จันทวายศ
2. นางสาวภานุมาศ  ปะหุปะมง
3. นางสาวอุทัยวรรณ  ชันธุระ
 
1. นางพัชรินทร์  เนตรพระ
2. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
 
578 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ลุนพุฒ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เอื้อทัดทาน
3. เด็กหญิงโชติรส  ตาทอง
 
1. นางบุญนภา  สิงห์ศักดา
2. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
 
579 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล  วรรณศิริ
2. เด็กหญิงวิจิตรา  เพ็งวงษา
3. นายอิศรา  ชาปู่
 
1. นางสาวดารณี  ไชยเชษฐ์
2. นางสาวเบญญาภา  สายสิญจน์
 
580 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงพนิดา  แก้วพา
2. เด็กหญิงวรรณิศา  ใจเอื้อ
3. เด็กหญิงสิริยากร  ยางขามป้อม
 
1. นางบุษบง  นิรันต์สุข
2. นางมยุรี  ตรึกตรอง
 
581 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวพนิดา  วงค์คง
2. นางสาวระภีพรรณ  พนิรัมย์
3. นางสาววรรณฤดี  รังศิริ
 
1. นางปรานี  เหล่าจำปา
2. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
 
582 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวนพวรรณ  จันทร์รักษา
2. นางสาวสุกัญญา  สิงห์เหิน
3. นางสาวสุปราณี  คำบึงกลาง
 
1. นางนิภาพรรณ  พรหมโคตร
 
583 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวขวัญข้าว  ดวงลีดี
2. นางสาวสุภัทรา  หมื่นน้อย
3. นางสาวเขมรัตน์  ศรีมงคล
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางเจริญศรี  ชูถิ่น
 
584 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกรวิภา  โสดาศรี
2. นางสาวฑิฆัมพร  ไร่ขาม
3. นางสาวสุนิตา  แสนสุขเลิศ
 
1. นางนงลักษณ์  สุธัมมา
2. นางปราณี  เถาหมอ
 
585 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 1. เด็กหญิงทรายทอง  งอกไข่น้ำ
2. เด็กหญิงวิมลพันธ์  กระแสเทพ
3. เด็กหญิงอรปรีญา  วงศ์คำ
 
1. นางบุญรัชนี  ภัทรชื่อดำรงกุล
2. นางอุบลรัตน์  ศรีโนนยาง
 
586 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวสิริวรรณ  เป้งสะท้าน
2. นางสาวอัศราภรณ์  ชาติมนตรี
3. เด็กหญิงเบญจพร  ลาสา
 
1. นางกัลยา  ทองอ้วน
2. นายไพบูลย์  ทองอ้วน
 
587 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจริยา  แก้วสมจันทร์
2. เด็กหญิงปนัดดา  หาบ้านแท่น
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วศรีบุตร
 
1. นางจุฑามาศ  ทัดเที่ยงนิกร
2. นางลัดดา  จันโทศรี
 
588 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  จันทรโนนแซง
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชมพุฒ
3. เด็กหญิงไอรดา  สิงห์น้อย
 
1. นางประไพ  สุโพธิ์ชัย
2. นางสาวปาริฉัตต์  สุโพธิ์ชัย
 
589 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วิบูลกุล
2. เด็กหญิงมณีนุช  อุดมลาภ
3. เด็กหญิงวรางคณา  ศรีวิชา
 
1. นางนุชนาถ  ธนภูมิชัย
2. นางสาวปรัชนี  ประจันตะเสน
 
590 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวพัชรา  โคตรโสภา
2. นางสาวลลิษา  หงษาวงค์
3. นางสาวอภิญญา  แอมนนท์
 
1. นางธัญชนก  สท้านพบ
2. นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร์
 
591 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นางสาวยุวรี  แก้วพรม
2. นางสาวอมัติกา  คันทะโสม
3. นางสาวแสงเดือน  ภู่มะณี
 
1. นางสาวกรรณิกา  มาตย์นอก
2. นางสาวณัฐิดารัตน์  อินทิแสน
 
592 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวกรรณิกา  แสงห้าว
2. นางสาวมัลลิกา  พลศรีชา
3. นายสมเจตน์  ดวงจันทร์แดง
 
1. นางดวงแก้ว  เจริญเชื้อ
 
593 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ  สิงห์จุไร
2. นางสาวสุนิษา  คำตา
3. นายเลอศักดิ์  เหล่าหุ่ง
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
 
594 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวริณลัญชนา  ทุ่งฝนภูมิ
2. นางสาววาสนา  หาสอน
3. นางสาววิลาวัลย์  ศรีคูณ
 
1. นางสาวพวงพยอม  บุราณ
2. นางสาวสุรนุช  กะทาง
 
595 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายธนดล    จิรไพศาลสกุล
2. นายฤทธิชัย   ปันจันดา
 
1. นายพัฒนพงศ์  ธรรมกุล
 
596 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวปุณยพร  คงสุข
2. นายพลวัต  ขุนจร
 
1. นายประกาศิษย์  แทบมะลัย
2. นางสาวมนิดา   เจริญภูมิ
 
597 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหล่าศรีชัย
2. เด็กชายจิรพัฒน์  ปัทถาพงษ์
 
1. นายวสัน  หมั่นมี
2. นางสาวเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์
 
598 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายสตางค์  ไสวงาม
2. เด็กชายอภิวิชญ์  พวกเมืองพล
 
1. นายธนัช  แซ่หลิ่ว
2. นายนวพล  สีดามล
 
599 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายปรัชญา   ดาระภา
2. นางสาววิภาดา  ชินวงษา
 
1. นางรุ่งอรุณ  อุทัยนา
2. นางสาวศรัญญา  แก้วหาญ
 
600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายชยพล  ภูสมบัติ
2. เด็กชายเอกัคตา  อ่อนตา
 
1. นางกัญญาพร  จันทรโสภณ
2. นางปริยากร  ศรีวงษา
 
601 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพงศ์  แก้วเวียงคุณ
2. นางสาววัชราภรณ์  ศรีชมชื่น
 
1. นางสาววาทินี   บัวพัฒน์
2. นายสุระ  น้อยสิม
 
602 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงคุณัญญา  นาฬิกุล
2. เด็กชายวีรภัทร  งามศิลป์
 
1. นายลดาทิพย์  แสนธรรมมา
2. นางสาวสุวพรรณ  พรหมรับ
 
603 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1. นางสาวตรียกุล  จำปารอด
2. นางสาวปาริชาด  นาดี
 
1. นางสาวบุหงา  หลักโคตร
2. นางสาวพัชนิยา  ยศมีบุญ
 
604 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กชายธนะพงษ์  ไชยศาสตร์
2. เด็กชายธนากร  ธิตะเชียง
 
1. นายรุ่งฟ้า  ศรีอ่อน
2. นางสายบัว  พิมพ์มหา
 
605 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1. นายทีปกร  บุญโสภณ
2. นายวจิรภัทร  โสมภีร์
 
1. นางสาวนาฏยา  ปาละสิทธิ์
 
606 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายภานุวัฒน์  โคกทมชัย
2. นายวรดิษฐ์  ชุมแพน
 
1. นางสาววาทินี  บัวพัฒน์
2. นายสุระ  น้อยสิม
 
607 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายณัฐวัตร   ดีวงษ์
2. นายวิเชษฐ์   สีไสว
 
1. นางจุฬาพร   ภักดี
2. นางสาวทัศนีย์   วงค์นรา
 
608 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายกิตติ  กิ่งวิชิต
2. นายสันติภาพ  เล่ห์กล
 
1. นายลดาทิพย์  แสนธรรมมา
2. นางสาวสุวพรรณ  พรหมรับ
 
609 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาววราพร  ศรีนารถ
2. นายศราวุฒิ  เหล่าจำปา
 
1. นางนิตยาพร  กินบุญ
2. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
 
610 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายจรูญ  แสนกลาง
2. เด็กชายเดชชลิต  โสศรีภา
 
1. นางธิดารัตน์  ใจสุข
2. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
 
611 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายภควัต  สิทธิไกรพงษ์
2. เด็กชายยิ่งศักดิ์  ทะไกรราช
 
1. นายนิพนธ์  เพียรทอง
2. นางเพลินจิต  หิรัญคำ
 
612 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายธีรนัย  ศรีบุญมานนท์
2. เด็กชายสมิทธิ์  เซเบสต้า
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายธนเดช  วิไลรัตนากูล
 
613 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายทศพล   คะกะเนนะ
2. เด็กชายอาทิตย์   เวียงนนท์
 
1. นางจุฬาพร   ภักดี
2. นางสาวทัศนีย์   วงค์นรา
 
614 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายรักสิทธิ์  ดวงท้าวเศษ
2. เด็กหญิงแพรวา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
2. นายธนัช  แซ่หลิ่ว
 
615 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  สีหาบง
2. นายอาทิตย์  วงษ์ธานี
 
1. นางธิดารัตน์  ใจสุข
2. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
 
616 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายธีรพงษ์  สิทธิการ
2. นายภาณุพงศ์  พรมดวงศรี
 
1. นางสาวมาณวิกา  นาคนอก
2. นายวิทวัส  อินอุเทน
 
617 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายชิณวัตร  มธุรส
2. นายสุริยา  สามลปาน
 
1. นางสาววิไลรัตน์  ธัญญวัฒน์
2. นางสุภาณี  คงกระโทก
 
618 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์    โยงไธสง
2. นางสาวอังคณา   จันสามารถ
 
1. นางจุฬาพร   ภักดี
2. นางสาวทัศนีย์   วงค์นรา
 
619 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายปรัชญา  สอนทา
2. นางสาวปรัชญา  คงชัย
 
1. นางมัณฑนา  เสาหล่อน
 
620 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงวรรณพร  อุตตะมะ
2. เด็กชายอิทธิพล  ประยูรเนตร
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
 
621 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  หมอนอภัย
2. นางสาววิราภรณ์  สะตะ
 
1. นางสาวชญาณิทิพย์  บุญลบ
2. นายพรชัย  บรรจง
 
622 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กชายชินวัตร  ชินรินทร์
2. เด็กหญิงรัตนากร  ชัยสุด
 
1. นางสาวชลธิดา  แก้วสุพรรณ
2. นางลภัสสรณ์  สิงห์เทพ
 
623 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1. เด็กหญิงลลิลทิพย์   จันทปัญญา
2. เด็กหญิงอารดา  สร้อยหิน
 
1. นางวิลาสินี  โพธฺ์นิล
2. นายศุภกิตต์  ใจเอ็นดู
 
624 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิติรัตน์  ขัดผาบ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อมมังกร
 
1. นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล
2. นายสูติพงษ์  อมูลราช
 
625 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ไชยแสง
2. เด็กชายศุภวิทญ์  เอี่ยมกอง
 
1. นายพีรวิชญ์  สมอนา
2. นางสาวสุภาศรี  สีสมน้อย
 
626 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนาตยาณี  ทูลธรรม
2. เด็กหญิงรุจิษยา  อาษาสนา
 
1. นายจักรพงษ์  แผ่นทอง
2. นางสาวชญาณิทิพย์  บุญลบ
 
627 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายสุธารา  แก้วภิภพ
2. นางสาวสุพัตรา  ทองดีนอก
 
1. นายพรพนา  พาโคกทม
2. นางสุนันทา  ดีมาก
 
628 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายพรหมพงศ์  ทินบุตร
2. เด็กชายยิ่งศักดิ์  นะชา
 
1. นายนิพนธ์  เพียรทอง
2. นายเชิดเกียรติ  พูนพิพัฒน์
 
629 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายวราวุฒิ  เชียงเครือ
2. เด็กชายสรวิศ  นามวงษ์
 
1. นายบุญจันทร์  ก้านอินทร์
 
630 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายนราวิชญ์  กองแก้ว
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  พับพาน
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางวิทชรียา  ทองผาย
 
631 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนงนภัส  วงษ์อุ่น
2. นายนราธิป  สูงสุทธิ์
 
1. นางรุ่งอรุณ  อุทัยนา
2. นางสาวศรัญญา  แก้วหาญ
 
632 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 1. เด็กชายภูมิรักษ์  ราษฎร์ดี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลายลวด
 
1. นายอาทิตย์  อ่อนจันทร์
 
633 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงพรชิตา  อุทกะพันธุ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  โสภณพัฒนา
 
1. นายชัยพฤกษ์  แก้วหย่อง
2. นายธนา  ไชยวงศ์คต
 
634 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพาสุกรีณ์  อุปัชณาย์
2. เด็กชายพิสิฐพงศ์  ยืนอ๊อด
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
635 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายจารุวัฒน์  มะพันธ์
2. นายอุทัย  แทนไธสงค์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลาพาพันธ์
2. นายอิทธิวิธิ  สินศิริ
 
636 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวสุรัมภา  ศรีวงษา
2. นางสาวอันดามัน  พงษ์เทพิณ
 
1. นางชฏากาญจน์  เจริญชนม์
2. นายวีระพล  เจริญชนม์
 
637 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายฉัตรตระกูล  บุญสิทธิ์
2. นางสาวศิรินันท์  ปัตตะเนย์
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางวิทชรียา  ทองผาย
 
638 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายอภิชาติ  ผักบัวแก้ว
2. นายเกรียงไกร  พั่วเหล็ก
 
1. นายวินัย  ปานเนาว์
2. นางสาวศิรินภา  แวงชัยภูมิ
 
639 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  ภักดีวัน
2. นางสาวศิริพร  ดอนน้ำขาว
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
640 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายฌัชวิทย์  อินทราราม
2. นายประจักษ์พงษ์  ประจุทรัพย์
 
1. นายเสกสรรค์  วะลัยใจ
 
641 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวตวงพร  ดิลกลาภ
2. นางสาววารุณี  รัตนกิจถาวร
 
1. นางชลี  ใจอ่อน
2. นายนัฐกร  สีใส
 
642 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวกาญจนาพร  คืดนอก
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ช้างสาน
 
1. นางวาสนา  ปัจจุฐาเน
2. นางศิวาพร  สุภา
 
643 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายปณชัย  โชว์ใหม่
2. นายอนุวัต  แสงเงินรอด
 
1. นายวีระพล  เจริญชนม์
2. นายเสกสรรค์  สุวรรณสุข
 
644 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายมโหสถ  เบ้าเพิ่ง
2. นายวรรธนัย  บุตรพลับ
 
1. นายชัยนันท์  คำหลาย
 
645 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายณัฐพล  บุตรวัง
2. นายเกียรติศักดิ์  สนทอง
 
1. นางธิดารัตน์  ใจสุข
2. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
 
646 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. นายปรีติ  ญวณกระโทก
2. นายพสิษฐ์  ติวาวงศ์รุจน์
 
1. นายณัฐกานต์  เมยเค้า
 
647 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวประภัสสร   วิหาร
2. นางสาวสมพร  ภาวงษ์
 
1. นางสาวทัศนีย์   วงค์นรา
2. นางสาวพัชราภรณ์  รูปต่ำ
 
648 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายอธิปัตย์  อ่อนแพง
2. นางสาวเบญญา  ประกอบดี
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายนพคุณ  สืบเลย
 
649 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายขวัญชัย  แร่อรุณ
2. นายเขตโสภณ  เชิดนอก
 
1. นางมัณฑนา  เสาหล่อน
2. นายโสภณ  จงบริบูรณ์
 
650 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  คำแพงหิน
2. เด็กหญิงขวัญกมล  กมลตรี
3. เด็กชายชยุตม์  สะท้านบัว
 
1. นางสาวนราภรณ์  หนองหลวง
2. นายเชิดเกียรติ  พูนพิพัฒน์
 
651 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงพร  ทองคุณ
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  บุรีจันทร์
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ค้าโค
 
1. นางรุ่งอรุณ  อุทัยนา
2. นางสาววาทินี  บัวพัฒน์
 
652 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายปองพล  พรหมหลวงศรี
3. เด็กชายพร้อมพูน  จินาย
 
1. นายกรวิทย์  พิบูลย์สังข์
2. นายนพคุณ  สืบเลย
 
653 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายพิชญ์ธิรุฬณ์  คิ้มสิงห์
2. เด็กหญิงมนัญชยา  โกธา
3. เด็กหญิงมาวารี่ญา  ศรีสด
 
1. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
2. นายนวพล  สีดามล
 
654 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กชายดนุพร  จิตแสง
2. เด็กหญิงวิติยา  สมแวง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ย่องเหล่ายูง
 
1. นางลลิดา  บุญร่วม
2. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
 
655 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน 1. นายณัฐพล  ตาแยง
2. นางสาวปลายฟ้า  สุราวรรณ
3. นางสาวพรพิมล  พรมทา
 
1. นายคเชนทร์  กองพิลา
2. นายวิทยากร  ยาสิงห์ทอง
 
656 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายผดุงเกียรติ  คำสวัสดิ์
2. นางสาววรรณธิดา  โมมา
3. นางสาวโสรยา  รัตนวงค์
 
1. นายทองสิทธิ์  กิติราช
 
657 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกิตธิศักดิ์  พิมพ์โนนทอง
2. นายจารุกิตติ์  แดงน้อย
3. นายภานุพงศ์  ชาตะมีนา
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายนพคุณ  สืบเลย
 
658 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายนวกาล  หิรัญอนันต์พงศ์
2. นางสาวพจมาลย์  กรมวัง
3. นายอัฑฒ์  ไสวารี
 
1. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
2. นายธนัช  แซ่หลิ่ว
 
659 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  ทิพวงค์
2. นางสาวจารุวรรณ  ช่วยนา
3. นางสาวธิดารัตน์  สุริยะ
 
1. นางสายสุวรรณ  คำศรีแก้ว
2. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
 
660 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวนริศรา  ถาวงษ์กลาง
2. นายปองพล  พงษ์สระพัง
 
1. นายพีรวิชญ์  สมอนา
2. นางสาวศุภางค์  ชุมผาง
 
661 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาววัชราพร  ดำดี
2. นางสาวโสภิดา  เลาะไธสง
 
1. นายพรพนา  พาโคกทม
2. นางสุนันทา  ดีมาก
 
662 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวกุลสตรี  เฉลิมพจน์
2. นายวชิรวิทย์  ชาวปากน้ำ
 
1. นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง
2. นายสมาน  ล้ำลอง
 
663 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายบริพัฒน์  เยาวพันธ์
2. นางสาวศุภิสรา  มาศพันธ์
 
1. นางเพ็ญศิลป์  แสนใจวุฒิ
2. นายไชยศ   พรมหสาขา ณ สกลนคร
 
664 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวถิราพร  น้อยศรี
2. นายศุภกิจ  สิมาวัน
 
1. นายสมประสงค์  มูลมณี
2. นายอภินันท์  กินรี
 
665 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. เด็กหญิงนฤมล   รุปคม
2. เด็กหญิงวรรณิสา    พรวาปี
3. นายสถาพร  วรรณทอง
 
1. นายวีระชน   แสงศรีเรือง
2. นางสาวสุภาวดี    ดรชัย
 
666 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  ทวีทรัพย์กมล
2. เด็กชายธนาดล  บุตวาปี
3. เด็กชายเศรษฐ์วุฒิ  ศรีสุพัฒน์
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
667 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60.7 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายกิตติพศ  แนวถาวร
2. เด็กชายณัฐวิชญ์  พุทธาวันดี
3. เด็กชายต่อศักดิ์  จันทวารีย์
 
1. นางนงลักษณ์  สหัสรังษีวิทยา
2. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
 
668 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60.9 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ   สุจริต
2. เด็กชายพรพระนาย   พรมนอก
3. นายอชิรวิชญ์   แสนวงษ์
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
 
669 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60.1 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายธวัชชัย   สินธพ
2. เด็กชายนันทวัฒน์   สีโท
3. เด็กชายภราดร  มาตรักษ์
 
1. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
670 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นายธีร์สิทธิ์  โพธิปัสสา
2. นายพงษ์พิสิทธิ์  สายคำ
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
671 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธีรภัทร  ดวงกองเงิน
2. นายปภาวิชญ์  พาศรี
3. นายพีรพัฒน์  จันทร์เดช
 
1. นางชฏากาญจน์  เจริญชนม์
2. นายวีระพล  เจริญชนม์
 
672 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ลุนหงษ์
2. นายวชิรวิทย์  เตรียมวิทยานนท์
3. นายอภิวุฒิ  นฤนาทวัฒนา
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
 
673 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายพิทักษ์   สินธพ
2. นายยุทธนา   สถิตวิทยากูล
3. นายวิทยาธร   กะรัตน์
 
1. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
674 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สินเธาว์
2. เด็กชายธนาธิป  สุภกุล
3. เด็กชายพีระพล  บัวกอง
 
1. นายวิทยา  วงษ์ภูเย็น
 
675 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นายบัณฑิต  วิเศษโคตะ
2. นายภาณุเดช  คลังตุ้ย
3. นายเสถียรพงษ์  ออมอด
 
1. นายชนม์วิบูลย์  มาตย์นอก
2. นายชัชวาล  วงคำซาว
 
676 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายภาณุวิชญ์  แก้วกลุ่ม
2. เด็กชายมโนชณัฐ  บุตรกสก
3. นายเปรมศักดิ์  สวนสิน
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเผ่า  พันธโคตร
 
677 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กชายพัทธนันท์  สมลือแสน
2. เด็กชายวันเฉลิม  บัวบกหวาน
3. เด็กชายศุภชัย  อินทรกำแหง
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นางสาวสุขกัญญา  มูลสัน
 
678 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายธนาวัฒน์  สว่างยิ่ง
2. เด็กชายรัชฎากร  ดวงแก้ว
3. เด็กชายรุจธินันท์  มาตย์ชู
 
1. นางกุลนฎา  ประสุนิงค์
2. นายสิริธัญญ์  ประสุนิงค์
 
679 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายชนาธิป  นีสร้อย
2. นายนัฐพงษ์  สุวรรณชัยรบ
3. นายพาทิศ  สิทธิโชติ
 
1. นางนงลักษณ์  สหัสรังษีวิทยา
2. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
 
680 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. นายสามารถ  สวาสนอก
2. นายอดิศักดิ์  ทองโคตร
3. นายแสนชัย  ขันเงิน
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นางสาวสุขกัญญา  มูลสัน
 
681 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  วงษ์ชารี
2. นายวีระศักดิ์  โสดาดง
3. นายศรันย์  สีเฮียงโคตร
 
1. นางกุลนฎา  ประสุนิงค์
2. นายสิริธัญญ์  ประสุนิงค์
 
682 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายจิรพันธ์  ปฎิสูตร
2. นายตันติกร  หนูนา
3. นายอรรถชัย  แพไธสง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  มุรี
2. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
 
683 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายนันทวุธ  ทินราช
2. นายอนิวัตติ์  ชินวงศ์
3. นายอภิสิทธิ์  พักวัน
 
1. นางสาวธรรมมาภรณ์  ปลัดศรีช่วย
2. นางสาวสุวพรรณ  พรหมรับ
 
684 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายรักษิต  ใจเที่ยง
2. นายสมศักดิ์  พิพิธกุล
3. เด็กชายสุภกิณห์  พลหงษา
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ย่องเหล่ายูง
 
1. นายบัณฑิต  ลักษณะภาวรรณ
2. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
 
685 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายกฤษณะ   กุยแก้วพะเนาว์
2. เด็กชายปิยะพงษ์  สามุงคุณ
3. นายปิยะพงษ์  คำมุงคุณ
4. นายพิทักษ์    โง๊ะบุดดา
 
1. นางสาวปรียานันท์   อัครวงศ์
2. นายวีระชน    แสงศรีเรือง
 
686 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นายทวีศักดิ์  สรรพศรี
2. นายบัญญัติ  ฝักฝ่ายธรรม
3. นายสถาพร  ข้อยุ่น
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
687 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายกฤษณะ  บุญสอาด
2. นายชนาธิป  นีสร้อย
3. นายพุฒพงศ์  กรมรัตน์
4. นายเป็นเอก  แจ่มจักษุ
 
1. นายสุลักษณ์  มูลจันทร์
2. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
 
688 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงนภสร  จันทาตีด
 
1. นางรัชนี  โพธิกุล
 
689 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 79.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  ตุ้มวัด
 
1. นายสุจินต์  ธารสุวรรณ
 
690 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทร์กวินท์  ไขกัณหา
 
1. นางฉวีวรรณ  ใจคง
 
691 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชุมฝาง
 
1. นางสาวรจเรข  เหลาลาภะ
 
692 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงจิตตกาญจน์  ถิรชุดา
 
1. นางสาวสุวารี  ดีดิลก
 
693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวชรินกาญจน์  ถิรชุดา
 
1. นางอินทุกานต์  พรหมเมตตา
 
694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายสิงหราช  เวียงอินทร์
 
1. นางสาวรัมภลดาวัณย์  เพชรล้ำ
 
695 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวสิริยาภรณ์  อินทร์นอก
 
1. Mr.Thrence  Forbida Ngawator
 
696 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวมณิการ์  สัจจเดว์
 
1. Mr.Gregory  Lamphear
 
697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายขวัญเทพ  แซ่ไหล
 
1. นายสวัสดิ์  ศรีชมชื่น
 
698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  พรมศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิกา  วงศ์กันยา
 
699 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอัญชลี  ชูชานันท์
 
1. นางพัชรินทร์  โสภา
 
700 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงรังสิยา  อุดมทรัพย์
 
1. นางสาวคมคาย  เจริญอินทร์
 
701 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายอาลัน  พิทยาธาราธร
 
1. นางธันยกร  พิมพ์ดีด
 
702 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนารี  ชาจันทึก
 
1. นางสุพิน  ภูพานเพชร
 
703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายภานุพันธ์  โคตรวงศ์
 
1. Mr.Jay   Lasoparahihnong
 
704 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวนภิศเนตร  วรรณ์คำ
 
1. นางวิไลภรณ์  สุขยืน
 
705 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวณัฐนันท์  สำราญวงษ์
 
1. นายวิรัช  พิมพา
 
706 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. นายวรวัฒน์  รุดชาติ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สีหานู
 
707 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 72.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายกฤษเมธ  ฐานะ
 
1. นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล
 
708 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวพัชชา  เพ็งเรา
 
1. นางสาวนวลรดา  ก้อนคำ
 
709 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงคุ้ม
 
1. นายDennis  Farrell
 
710 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายธวัชชัย  อนันตโสพล
 
1. นางสาวศศิริขวัญ  โบราณมูล
 
711 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสินี  ทองโคตร
 
1. นางจิตติมา  สุนทรา
 
712 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายนิติภูมิ  ซุยกระเดื่อง
 
1. นางสาวพิชญา  มีเศษ
 
713 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาววรดา   สีทาสังข์
 
1. นายวิชัย  สายเมฆ
 
714 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นางสาวศุภธิดา  โควิ
 
1. นางสาวจิราพร  พวงประดิษฐ์
 
715 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวอรญา  สะใบ
 
1. นางสาวสมพร  วราวิทยศรี
 
716 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวพิชญา  อรินทมะพงษ์
 
1. นางกมลรัตน์  เยาวพันธุ์
 
717 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นางสาวนีรมล  สนธิสุข
 
1. นางศรีวรรณ  โพธิ์ชัยแสน
 
718 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  อ้อมนอก
 
1. นายโยธิน  ปักกาสีเน
 
719 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงวารุณี  เทพาขันธ์
 
1. นางพุทธินันท์  โคตรภูเขียว
 
720 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงไอริน   กูรมะสุวรรณ
 
1. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์
 
721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะดา  บุญทาป
 
1. นางพรทิพา  สำนึกศักดิ์ศรี
 
722 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กชายปรีชา  เชิดชู
 
1. นายสินธุ  สมีพวง
 
723 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายอมรเทพ  น้อยเพ็ง
 
1. นางสาวศศิธร  แสนจำสาร
 
724 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวอรวรรณ  อองมา
 
1. นางวิยะดา  ทะเขะมูระ
 
725 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวมณฑกร  ทองเหลา
 
1. นางรสกร  เหล่าลาภะ
 
726 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวณัฐกาญจน์  วิทย์ตะ
 
1. นางนิตยา  ขันทะวงษ์
 
727 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. นางสาวพิมพ์พร  หาญพาณิชย์
 
1. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์
 
728 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายธนากร  เติมวิถี
2. เด็กชายปรัชญา  พิมพ์โอภากุล
3. เด็กหญิงพลอยณิชชา  สุพัชรธนาวัฒน์
4. เด็กหญิงวริศรา  สีหานาถ
5. เด็กหญิงอินทิรา  ศิริชัยโชค
 
1. นางณัฏฐิยาภรณ์  นิราศสูงเนิน
2. นางรัดาพร  จันฤาชา
 
729 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวกนกพร  จีนสุขแสง
2. นางสาวขวัญจิรา  บินไธสง
3. นางสาวฌัชลิดา  ดีวงษ์
4. นางสาวนรีรัตน์  คุวานิชกุล
5. นางสาวพรรฑิกา  โนนสีราช
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. นางอรอุมา  สุวรรณหงษ์
 
730 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงจามีกร  อุ่นทะศรี
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พนมเขตร์
3. เด็กชายภาสกร  ศรีวสิตาภากร
4. เด็กชายวีรภัทร  ศรีประเสริฐ
5. เด็กหญิงเจนนี่  มิลช์
 
1. Mr.Nigel  Clapp
2. Mr.Richard  Miller
 
731 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 78.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงปริมวลี  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงพรนภา  สีโชติ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงศศิวิมล  นาโพธิ์
5. เด็กหญิงอริสา  ดอกบัว
 
1. นางณัชชารีย์  จิตวัฒนาชยานนท์
2. นางธิดา  โกจารย์ศรี
 
732 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  มุริจันทร์
2. เด็กชายณัฐชานนท์  โคตรบรรเทา
3. เด็กชายศักดินนท์  อาจศักดี
4. เด็กหญิงอารียา  อัตถาชน
5. เด็กหญิงเหมือนแพร  สนทอง
 
1. MissNamugenyi  Grace
2. นางสาวสุธารัตน์  ระวินู
 
733 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  ประจำม่วง
2. นายชระวุฒิ  ผลกุศล
3. นางสาวภัทรวรรณ  เจ็กภูเขียว
4. นายอัษฎาวุธ  ปทุมทอง
5. นางสาวแพรพรรณ  พลเสนี
 
1. นางปรียา  แสงศรี
2. นางสาววรรณพร  ศรีมี
 
734 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายดอกรัก  มีผล
2. นายธนกฤต  กุลดา
3. นายธีรพล  โสสีภา
4. นายวิวรรธน์  บุษราคัม
5. นางสาวอรญา  มะโน
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  สังฆทิพย์
2. นางสาวสุภาพร  ถาวงษ์กลาง
 
735 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฐนันทร์  แก้วลาน
2. นางสาวณัฐวรา  พรพิรุณโรจน์
3. นายทีปรัณย์  จารุเมธีชน
4. นางสาวผการัตน์  เหล่าศรีคู
5. นางสาวศศินา  เพียดสิงห์
 
1. นางสาวพัฒน์ชญา  ปิตาระเต
2. นางเสาวนีย์  ชุมสาย ณ อยุธยา
 
736 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  จตุเทน
2. นายนนทวัฒน์  ศรีเผ้า
3. นายอนุชา  กำลังวรรณะ
4. นางสาวอารีญา  โยงไธสง
5. นางสาวอุทัยวรรณ  ซ้ายก่า
 
1. นางทิตยา  วัชโรปกรณ์
 
737 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 77.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกิตติยา  แปลยาว
2. นางสาวประภานิช  ศรีสุโข
3. นางสาวพัชริดา  ภูขน
4. นางสาวเฉิดโฉม  คำงาม
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  แก้วทองเลี่ยม
 
1. นายบรรพต  จันทร์ดาเสือ
2. นางสาวพนิดา  ศรีพล
 
738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวณัฐกานต์  เขียวชัยภูมิ
 
1. นางสาวสุภาพร  ชวเดชารัตน์กุล
 
739 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายยุทธนินทร์   ภักดีพันธ์ชัย
 
1. Mr.Abdullai  Jalloh
 
740 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายศาสตราวุธ  ตีเมืองสอง
 
 
741 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นิทัศน์
 
1. Mr.Li  Feng Ming
 
742 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงุสุทธิดา  ศรีกุลวงศ์
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
 
743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญแก้ว
 
1. MissLiu  Mei ling
 
744 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  บุระพันธ์
 
1. นางสาวกนกศรี  แสนทวีสุข
 
745 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายอภินันท์  จันดี
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
 
746 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวพิชญา  ชัยสิทธิสินสุข
 
1. นางสาวธนัฐฎา  เหมมี
 
747 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกานดาภร  ประชากูล
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  พันโน
 
748 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวภัทรียา  ปลดเปลื้อง
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
 
749 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวฉัตรธิดา  พูลทจิต
 
1. Mr.Wang  Fang
 
750 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ประการะโต
 
1. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
 
751 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวโสรญา  สิงห์สา
 
1. นางรัทญาภรณ์  คำพิชิต
 
752 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงฟ้าใหม่  รัตนะโช
 
1. นางสาวภาวิณี  บุตรดี
 
753 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงวิรงรอง  คงคารักษ์
 
1. นางสาวศรีสุดา  ชูรินทร์
 
754 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. เด็กหญิงชลดา  ประวันนา
 
1. นางสาวกุลรัตน์  นิธุรัมย์
 
755 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  นาศพัฒน์
 
1. Mr.Kaneda  Mutsumi
 
756 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวสุภาวรรณ  แสงภา
 
1. นางสาวภาวิณี  บุตรดี
 
757 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนารีรัตน์  สมีดี
 
1. นางสาววรรษมน  พืชผักหวาน
 
758 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. นางสาวปิยธิดา  วงค์สอน
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
 
759 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฐกุล  บุญพงษ์
 
1. นางสาวมาฆพร  ก้านพลู
 
760 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายจิณณวัตร  ศรีบุญโรจน์
 
1. นางสาวเพ็ญมณี  สุทธิ
 
761 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิญาดา  ไชยสุด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภักดีลุน
 
1. นายทวิต  โม้ทองศรี
2. นางนภัสนันทร์  นรากุลนันท์
 
762 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายศุภากร  หันตุลา
2. นายอัคคพล  งอสอน
 
1. นางพัชรินทร์  มาตย์ภูธร
 
763 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกรรวี  เจริญโชคมณี
2. นางสาวธันยชนก  อรุณยะเดช
 
1. นางสาวจุฬีพรรณ  คำจุมพล
2. นางอนงค์  พระคุณ
 
764 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงพินทุสร  จันโทศรี
2. เด็กหญิงสวัจนี  ยศธสาร
 
1. นางธีรภรณ์  ถึงงามคุณทรัพย์
2. นางปณัสนันท์  กิติชัยเดชอนันต์
 
765 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กหญิงจรรยา  เพ็ชรรุณ
2. เด็กหญิงนิภา  สีแก้วน้ำใส
 
1. นางนางสาวปัทมา  สุวรรณเทศ
2. นางสาววีรญา  สิงห์สุวรรณ
 
766 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  คนรู้
2. นายเมธชนัน  วัฒนานุกูล
 
1. นางวิยะดา  ทะเขะมูระ
 
767 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายธิติวุฒิ  เวียงเงิน
2. นายธินพนธ์  รัตนพันธ์
 
1. นางพิมพ์พร  อุ่นผาง
2. นางโฉมฉาย  เพชรผล
 
768 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวภัทจิรา  มุสิกบุญเลิศ
2. นางสาวสุรางคนา  ไร่ขาม
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีนาง
2. นางพิมพ์พร  แสงจันทร์
 
769 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวธันยภรณ์  จันทวงษ์
2. นางสาววาสิฏฐี  ข้อยุ่น
 
1. นายณัฐวุฒิ  รัตนภิรมย์
2. นางวนิดา  จิตโคกกรวด
 
770 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวธิติสุดา  โพธิ์ศรี
2. นายเจตนิพัทธิ์  มาตรา
 
1. นางสาวจีรนันท์  พิศาสตร์รัมย์
 
771 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายพิชิตชัย  อมรพันธุ์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  สว่างศรี
3. เด็กชายภัทรศักดิ์  สว่างศรี
4. เด็กชายภานุวัฒน์   บัณฑิตกุล
5. เด็กชายศิรินิวัฒน์  พุทธศร
6. เด็กชายสรวิศ  สังฆมณี
7. เด็กชายอภิวัฒน์  พลากุล
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่เล้า
 
1. นางรพิธร  เสนาไชย
2. นางสาววิไล  ทองแท่งไทย
3. นางสาวสุทธิรัตน์  แขรัมย์
 
772 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายกิตติพงษ์   พงษ์สมชาติ
2. นางสาวทิฆัมพร   ดีเดิม
3. นายพงษ์พัฒน์   แก้วลุน
4. นางสาวมะลิวัลย์    โทแหล่ง
5. นางสาวมาริสา   ดาประเสริฐ
6. นายวุฒิพงษ์   ดวงบุดสี
7. นางสาวศรารัตน์   สำราญ
8. นายเอกรัฐ   แก้วหาวงศ์
 
1. นายคมกริช  อาจชมพู
2. นางพิศมัย   เดิมสันเทียะ
3. นายวิทยา   เดิมสันเทียะ
 
773 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายธราดล  หนูพวก
2. เด็กชายนนท์ทนันท์  ลมมา
3. เด็กชายประทีป  ศิริวัฒน์
4. เด็กชายพีรยุทธ  สารสม
5. เด็กชายศุภกฤต  เค้ามิม
6. เด็กชายสุทธิราช  สุครีบ
7. เด็กชายอภิชิต  อินทร์วิเศษ
8. เด็กชายอาณัฐชัย  นามวงษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  ไมย์โพธิ์
 
774 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายฐิติพงษ์  จันทะพิมพ์
2. เด็กชายฐิติพันธ์  จันทะพิมพ์
3. เด็กชายทัศนะ  สิมลี
4. เด็กชายธนพัฒน์  ปัสสาวะเน
5. เด็กชายธนัตถ์  บัวกต
6. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วเขียว
7. เด็กชายวิเชียร  ชื่นทะเล
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดาวลอย
 
1. นายบุญชิต  ดอนแสง
2. นายอนุชา  สายสิงห์
3. นายอภิสิทธิ์  แพไธสง
 
775 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกมลเทพ  อักษรนู
2. นายจิณณวัตร  เอียดศร
3. นายจิรายุ  เย็นสุวรรณ์
4. นายธีระสุภัค  ลองจำนงค์
5. นายอนันตชัย  กรึงพุทธา
6. นายอนุพงศ์  ขันติวงศ์
7. นายอนุสรณ์  น้อยเมือง
8. นายอิทธิพัทธ์  พันธุ์ศิลา
 
1. นายชัยรัตน์  บูรณสรรค์
2. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
3. นางวิไลลักษณ์  พระบรรเทา
 
776 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  ต้นงาม
2. นางสาวณัฐดนัย  วันตะโพธิ์
3. นายณัฐวัฒน์์  พับพิมสัย
4. นายเจษฎา  ดวงคำ
5. นายเนติรักษ์  ศรีบุญโรจน์
6. นางสาวเสาวลักษณ์  เหล่าสมบัติ
 
1. นายกษิภัท  อย่างบุญ
2. นายพัศกร  คำโคตร
3. นางวารุณี  โพธิลักษณ์
 
777 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายชนาธิป  ศิริภูมิ
2. นายธนกฤต  สิมมา
3. นายธนาคาร  ปิตตาระพา
4. นายวรพล  คุณสิงห์
5. นายวัชรินทร์  ยิ้มวิไล
6. นายหนึ่งนที  สุริรักษ์
 
1. นางรพิธร  เสนาไชย
2. นางสาววิไล  ทองแท่งไทย
3. นางสาวสุทธิรัตน์  แขรัมย์
 
778 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายนราวุธ  ศรีสะอาด
2. นายพิชิตชัย  โฮมแพน
3. นายวันชัย  ศรีลับสี
4. นายวเรศ  บัวใหญ่รักษา
5. นายสนธยา  ช่วยยา
6. นายสุริยันต์  ชัยจิตร
 
1. นายณัฐพล  บุญช่วย
2. นายยุทธศาสตร์  สีหาบง
3. นายอนุวัฒน์  บุญเลิศ
 
779 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายจักรพงษ์  คณะรัตน์
2. นายญัฐพล  สีดาเขียว
3. นายธนกร  คำอาจ
4. นายศุภกฤษณ์  เหล่ากาสี
5. นายสหรัฐ  ยะโสธร
6. นายอรรคพงษ์  เจริญศิริ
 
1. นางปาริชาต  ปาลินทร
2. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
3. นางสุภาวดี  เจริญสมบัติ
 
780 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  พิมูลขันธ์
2. นางสาวณํฐภัสสร  คำยาน
3. นายธีรพงษ์  สมภาร
4. นางสาวพิสมัย  ภูนิธาน
5. นางสาวภัทรวดี  ติวสร้อย
6. นายยอดมนู  สเตศรี
7. นายศุภเศรษฐ์  สุภอุดร
8. นายสหเทพ  แสนกุล
9. นางสาวสิริรัตน์  ไชยเสนา
10. นางสาวเจนจิรา  ปู่สูงเนิน
 
1. นายณัฐวุฒิ  เคนทรภักดิ์
2. นายประจักษ์  ศักดิ์คันธภิญโญ
3. นางสาวิตรี  ทัดพินิจ
 
781 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกนกพร  ภูวนารถ
2. นางสาวกรกาญจน์  สื่อกลาง
3. นายกฤษฎากรณ์  แก้วสำราญ
4. นางสาวกานติมา  นันคำ
5. นางสาวนริศา  ศรีเรือง
6. นางสาวพรรณภัทร  หินชนะ
7. นายพัชระ  สุวรรณคำ
8. นายภานุพล  พื้นแสน
9. นางสาวสุบงกช  คำยัง
10. นายอัมฤทธิ์  พุทธซ้าย
 
1. นางกวีนา  ศิลารวม
2. นางสาวปานฤทัย  ชื่นสร้อย
3. นางวิภา  เมืองสอน
 
782 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวขวัญฤทัย  บุดดาดวง
2. นางสาวจารุวรรณ  พระเสนา
3. นางสาวชุตินนฑณ์  ธนาทิพย์
4. นางสาวพัชรี  ธาตุบุรมย์
5. นางสาวภิญญดา  งามดี
6. นายมงคล  ชาติสมบูรณ์
7. นายสถาพร  คำจัตุรัส
8. นายสุรวุฒิ  ลาสอน
9. นายอภิชัย  สวัสดิ์ทอง
10. นายเชษฐา  แฝงทา
 
1. นางสาวชูจิต  รักษ์มณี
2. นางสาวเยาวรัตน์  โคตรสำราญ
 
783 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายณปกรณ์  ยาโพธิ์
2. เด็กหญิงนริศรา  นามสา
3. นายนฤบดินทร์  อุปรีที
4. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นจันที
5. เด็กหญิงอุมาพร  พุทธบุตร
 
1. นางวรพนิต  ซิมมอนส์
2. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
 
784 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพิลัย  แนวเงินดี
2. เด็กหญิงภัทราวดี  แนวเงินดี
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  สุดชา
4. เด็กหญิงอธิติยา  ศรีชัยมูล
5. เด็กหญิงอารียา  รามเกียรติ์
 
1. นางอนุรักษ์  โตสมภาพ
2. นางอาทิตยา  ชูสำราญ
 
785 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  นนตรี
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ทองอ้ม
3. เด็กหญิงนริษา  รินต๊ะ
4. เด็กหญิงสุมาลี  โตเล็ก
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  พานทอง
 
1. นางลำดวน  รินทะไชย
2. นางลิขิตรา   พลเยี่ยม
 
786 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  จังพล
2. เด็กหญิงณัฐธิญา  นิระพันธ์
3. เด็กหญิงธีมาพร  ชัยมา
4. เด็กหญิงมุขริน  ใจอารีย์
5. เด็กหญิงอิศราภรณ์  คำภาษี
 
1. นางวิลาวรรณ  สมลือแสน
2. นางสาวสุภาพร  ชวเดชารัตน์กุล
 
787 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวริณประภา  พรมนอก
2. นางสาวลลิตา  หลงน้อย
3. นางสาววิชญาดา  สารเสน
4. นางสาวสุภาวดี  โยธานัน
5. นายสุรวิชญ์  ครุฑทิพย์
 
1. นางสมพิศ  แก้วบุดดา
2. นางไพศรี  จันทร์แดง
 
788 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญามาศ  โสนชัย
2. นายจตุรงค์  ทับปะโมง
3. นางสาวณัฐชยา  แฝงเมืองคุก
4. นายทิวทัศน์  นะระแสน
5. นางสาวน้ำฝน  อาตวงษ์
 
1. นางดวงแข  วงษ์ชารี
2. นางพิกุล  ทองภู
 
789 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  อินทมาตย์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  วึบชัยภูมิ
3. นางสาววรรณภา  ศิลป์ประกอบ
4. นายอนุสรณ์  พันธิ์สิทธิ์
5. นายอมรเทพ  ฉิมพลี
 
1. นางสาวภาวิณี  ปักกะทานัง
2. นางสุภา  วัฒนวาทิตกุล
 
790 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจิราภา  เจริญเกียรติ
2. นางสาวฐิตาภา  สุยะใหญ่
3. นางสาวณัฏฐพร  วงษ์พรม
4. นางสาวธัญญารัตน์  ไพลดำ
5. นางสาววรรณณิษา  จ่าสาลี
 
1. นางปฐมาธิดา  แสนศรีระ
2. นางอรนุช  บุญเกษม
 
791 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  สุขสาเกษ
2. เด็กชายอดิเทพ  ขุนน้อย
3. เด็กหญิงแพรพรรณราย  ดวงแก้ว
 
1. นางช่อผกา  พิศผล
2. นางสาวรัชนีกร  วงศ์สะอาด
 
792 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงกัชชรส  สีเขียวแก่
2. เด็กหญิงประไพพรรณ  จันทร์โสดา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มั่นคง
 
1. นายสุรินทร์  แจ้งใจ
 
793 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงกัณทิมา  กระฉอดนอก
2. เด็กหญิงพรรณชรี  ปริวันตัง
3. เด็กหญิงแสงระวี  สีหาบุตร
 
1. นางภัทราพร  แสงประพันธ์
2. นางสุภา  วัฒนวาทิตกุล
 
794 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงฐานนันท์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงอารียา  ทะสา
3. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์โสดา
 
1. นางสาวปัทมา  นาแถมเงิน
2. นางสุจิตรา  สว่างโรจน์
 
795 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิยา   นามศิริ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  น้ำใจตรง
3. เด็กชายอัครพงษ์  คุณหงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา  มาตร์นอก
2. นางสาวเบญจอนงค์  โคตรนรินทร์
 
796 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวทับทิม  ทองสมบัติ
2. นายสมพงษ์  ขันโยธา
3. นางสาวอาทิตติยา  น้อยบัง
 
1. นางนุรดี  ตันติยาสวัสดิกุล
2. นายสุภชัย  แก้ววังชัย
 
797 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ  เปลี่ยนไธสง
2. นางสาวนัฐทิยาภรณ์  วงษา
3. นายศักรินทร์  ฝ่ายสูญ
 
1. นางมณินทร  สมอออน
2. นางอมรรัตน์  สงวนญาติ
 
798 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวณัฐวดี  พลไธสง
2. นางสาววรรณภา  วาลย์มนตรี
3. นางสาววาเลนไทน์  ภูมีแกดำ
 
1. นางภัทราพร  แสงประพันธ์
2. นางสุภา  วัฒนวาทิตกุล
 
799 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาววณิชา  เสงี่ยมศักดิ์
2. นางสาวสุวรรณณา  ชาดา
3. นางสาวอินทิรา  ชาลีวงศ์
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
 
800 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวธนัญญา  มาตราช
2. นางสาวพิชญาภา  ลีลารุจิวงศ์
3. นางสาวศุภาพิชญ์  เชื้อไพบูลย์
 
1. นางนงลักษณ์  วัฒนะพิทักษ์สกุล
2. นางพิชญ์สมร  อินทรจักรพงษ์
 
801 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวช่อทิพย์  มูลตรีภักดี
2. เด็กหญิงธารารัตน์  วันโสม
3. เด็กหญิงอภิญญา  บุญสาร
 
1. นางปัณฑิตา  ชาติประมง
2. นายสุขุมาลย์ชาติ  วาทวิจารณ์
 
802 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ประเสริฐ
2. นางสาวสาวิตรี  ทีผุย
3. นางสาวสุชาวดี  หวานขม
 
1. นางสาวพรเทวี  บุญมาตย์
2. นางสาวอัญชลี  สีทับ
 
803 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงดณธอัญ  อินทนิล
2. เด็กหญิงสุธาริณี  กุญชนะรงค์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ติตยยุทธ
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
 
804 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณฐกาญจน์  คำประเสริฐ
2. นางสาวทักษพร  คุณธรรม
3. นางสาวอรญา  สันเพาะ
 
1. นางปัณฑิตา  ชาติประมง
2. นายสุขุมาลย์ชาติ  วาทวิจารณ์
 
805 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกฤติญา  สุพรม
2. นางสาวชฎารัตน์  นิลสินที
3. นางสาวศุภารัตน์  ผาสอน
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
 
806 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นางสาวนิสาชล  กองเกิด
2. นางสาวสุภาวดี  หลี่อินทร์
3. นางสาวอภิญญา  ชัยดิษฐ
 
1. นางรัชนีพร  ศิริแสง
2. นางรัชนีวัลย์  พรหมแสง
 
807 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวฐิตารีย์  วงษ์แวง
2. นางสาวนัฐริภา  คำมา
3. นายวันเฉลิม  ภูสีดิน
 
1. นายศิวะ  มะโนขันธ์
2. นางอำไพ  วุฒิพันธุ์ชัย
 
808 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายกรกฤต  ศรีคราม
2. นายอดิศักดิ์   ทองยา
 
1. นางกัณฑิมา  พาลี
2. นางยุภาพร  พรมแก้วมา
 
809 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ลีทอง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงศ์หล้า
 
1. นางนิลาวัณย์  หมู่ดี
2. นางไพรพรรณ์  กองเงิน
 
810 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายจิรายุทธ  ยางเยี่ยม
2. เด็กชายชัชวาล  สานา
 
1. นางฐิตาภรณ์  พิทยาวัฒนชัย
2. นางสาวธนัยนันท์  บึงมุม
 
811 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ยันต์ชมพู
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ฉัตรพัฒนาศิริ
 
1. นางสุปราณี  โพธิ์อนุกูล
 
812 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงภัทรานี  ทองศรีพงศ์
2. นายรัชชสิทธิ์  ใจหาญ
 
1. นางปิยะธิดา  ดีรักษา
2. นายอุดม  คำสะอาด
 
813 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวรัศมี  สุทธิประภา
 
1. นายสุวัฒน์  มีพร
 
814 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายเดชพนธ์  อ่อนละมูล
 
1. นางมะลิ  วงษ์อรุณ
 
815 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายอิสเรศ  เลิศคอนสาร
 
1. นางเกษร  หาจันดา
 
816 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายอรรถพล  จันบัวลา
 
1. นายโยธิน  ปักกาสีเน
 
817 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1. นายวิทวัส  มณีพันธ์
 
1. นางสาวสำรวน  ชินจันทึก
 
818 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 59.53 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  พลชัย
2. เด็กชายวุฒิชัย  สุวรรณปรีชา
 
1. นางสาวนิภารัตน์  สอชัยสิทธิ์
2. นางสาวสีไพร  สีขอน
 
819 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 84.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. เด็กหญิงพรนภา  ก่ำศรี
2. นายพัชรพล  เค้พวง
 
1. นายชาญชัย  หาญสีนาด
2. นางสาวสุชานรี  ไกรพน
 
820 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 61.43 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายธนพงษ์  โสภา
2. นางสาวแพรวพลอย  อำไธสงค์
 
1. นางสาวกัลยา  ขันละคร
2. นายสุนทร  ทองถม
 
821 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 78.96 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายจิรายุทธ  จันทวิเศษ
2. เด็กชายนรบดี  สมบูรณ์ทวง
 
1. นางสาวกฤษณา  จันปาน
2. นางสาวนภัสนันท์  ศรีจรูญ
 
822 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 97.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1. เด็กชายคณวัฒน์  กำขันตี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  อุไรวรรณ
 
1. นายพรพิทักษ์  จะริรัมย์
2. นางสาวสำรวน  ชินจันทึก
 
823 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 98.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นายกันตพงษ์  แสนปะ
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  ศิริคุณ
 
824 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 60.05 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวอรัญญา  ตันปุระ
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เพียรี
 
825 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 79.88 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นายณัฐภูมิ  นะราหนองแวง
 
1. นางสาวพิมสิริ  แก้วศรีหา
 
826 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 79.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายกฤษนัณจ์  แพงด้วง
 
1. นางสาวสายสุนีย์  นาอุดม
 
827 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายจารุวิทย์  ธาตุอาภรณ์
 
1. นางชนกนาถ  อาจยะศรี
 
828 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงวินัตชา  ทาร่อน
2. เด็กหญิงสุภาภักดิ์  คำคูเมือง
 
1. นางมณินทร  สมอออน
2. นางอมรรัตน์  สงวนญาติ
 
829 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายนริศร์  ญาติสังก้ด
2. เด็กชายนิวัฒน์  บุญโต
 
1. นางสาววรารัตน์  ศรีบุดดา
2. นายศิริมล  มะลาศรี
 
830 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายปริญญา  ผลประกอบ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ชาลีเขียว
 
1. นางมัทนียา  ศิลาศรี
2. นายวีระยุทธ  ศิลาศรี
 
831 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุดรชัยนิตย์
2. เด็กหญิงจิณณพัต  สาโยธา
 
1. นางกุลวดี  บงแก้ว
2. นางสุจิตรา  สว่างโรจน์
 
832 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนลำน้ำพอง 1. เด็กหญิงธีระรินทร์  แสงทองฟ้า
2. เด็กชายอนุรักษ์  ถึงสุข
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ภูมีศรี
2. นางสุุเม็ง  พงษ์โคกสี
 
833 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. นางสาวผกาทิพย์  ฟีสันเทียะ
 
1. นางสาวปวีณา  เจริญภูมิ
 
834 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวเบญจพร  โซ่เงิน
 
1. นางมณินทร  สมอออน
 
835 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายสถาพร  สีล้อม
 
1. นางสาวสุวิมล  กล้าเกิด
 
836 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวอารีรัตน์  เลาเจริญ
 
1. นางสาวพันทิวา  อเนกเวียง
 
837 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายวงศ์พราหมณ์  วงศ์จำปา
 
1. นางกุลวดี  บงแก้ว
 
838 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  ชาที
 
1. นางสาวเวียงแก้ว  สะอาด
 
839 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงสินธรา  เคนคำภา
 
1. นางวนิดา  คณะวาปี
 
840 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. เด็กชายนครินทร์    ขุนศรีภิรมย์
 
1. นางกาญจนา  ปินใจยศ
 
841 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายศุภนัฐ  บัวทรัพย์
 
1. นางนันท์นภัส  นามสุดตา
 
842 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงพรรณอร  หนุนนัด
 
1. นางมยุรา  ศรีทานันท์
 
843 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นางสาวเนตรชนก  พรมนิล
 
1. นางสุภาพร  โคเพ็ชร์
 
844 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 1. นางสาวศิรินภานันท์  ดวงคำมูล
 
1. นายสุวิทย์  เมืองมีศรี
 
845 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายหริรักษ์  ศรีมงคล
 
1. นางสาวณิชากร  อุ่นทะวงษ์
 
846 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นางสาวอรทัย   ใจงาม
 
1. นางกาญจนา   ปินใจยศ
 
847 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวสุปราณี  ขามธาตุ
 
1. นางสาวปาริญ์ญา  สุราสา
 
848 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายกรกต    ศรีชาติ
2. เด็กหญิงกรรณิกา   สันติพงษ์พานิช
3. เด็กชายกำธร    ทุมมา
4. เด็กชายกิตตพงษ์   มูลรัตน์
5. เด็กชายกิตติชัย   ทุมทา
6. เด็กชายกุลชาติ    พุมพานลา
7. เด็กหญิงกุลภัสส์    ชาววาปี
8. เด็กหญิงขนิษฐา   ทุมแก้ว
9. เด็กหญิงขวัญจิรา   ตาบ้านดู่
10. เด็กหญิงจริยา   คำสิริ
11. เด็กหญิงจินจุฑา    วงศาจันทร์
12. เด็กหญิงจุฑารัตน์    มูลวงศรี
13. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์   ภู่ระหงษ์
14. เด็กหญิงชลธิชา    คำพิมพ์
15. เด็กชายณรงค์    กองทอง
16. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    บุญค้ำ
17. เด็กหญิงณัฐธิดา   จันทร์ตรี
18. เด็กชายณัฐพันธ์   พงษ์ธนาคม
19. เด็กชายดนย์สุเมธ    กระแสร์
20. เด็กชายธนกร   นามสีฐาน
21. นางสาวธนวรรณ    ทุมกิ่ง
22. นายธนวัฒน์   ดำหนูไทย
23. เด็กหญิงธนัญญา    สิมมา
24. เด็กหญิงธนิชา    สืบสุขสกุลวงษ์
25. เด็กหญิงธรนิธร    สินเธาว์
26. เด็กชายธีรภพ   หงส์เวียง
27. นางสาวนภัสกร    แสงกล้า
28. นางสาวนริตา   จันพรม
29. เด็กชายนฤมิตร   น้อยน้ำคำ
30. นายนิติภูมิ   บำรุงบ้านทุ่ม
31. เด็กชายบุญศิริ    วิสาสังข์
32. นายประกาศิต    หมื่นไธสง
33. เด็กหญิงปลายฟ้า   พิทักษ์
34. เด็กหญิงปัญจาภรณ์   ทวีมาเพ็ชร
35. เด็กชายปาณัส    มหาสรานนท์
36. เด็กชายปานภู    บุตรเวียงพรรณ
37. เด็กชายปานเทพ    อัศพันธ์
38. เด็กหญิงปุณยาพร   หงส์เวียง
39. เด็กชายพงศธร    กรไชยา
40. เด็กหญิงพรนภัส   ปรีชม
41. เด็กชายภานุพงษ์   อธิชาติพงษ์พันธ์
42. เด็กชายภีมกิต   เนตรกลาง
43. เด็กชายยศกร   พลายเนาว์
44. เด็กชายยุทธศิลป์   นาไชย
45. เด็กหญิงรัตติยากร   จันทร
46. นางสาวรัตน์ธวัล    เลี้ยวประเสริฐ
47. เด็กชายวชิรภัทร   เนื่องมัจฉา
48. เด็กหญิงวราลักษณ์   มาตย์ภูธร
49. เด็กชายศุภณัฐ    ศรีอ่อน
50. เด็กชายศุภโชค   จันทร์เทพย์
51. เด็กชายสัจจา    ปัทภาพงษ์
52. เด็กหญิงสิริมา   โล่วนิช
53. นางสาวสุกฤตา   บ้านตุ่น
54. เด็กชายสุพรรษา    เศรษฐโสภณ
55. เด็กหญิงสุภลักษณ์    วงศ์คำรัตน์
56. เด็กหญิงสโรชา   บัวปาน
57. เด็กชายอมร   เพ็ชรหนูไทย
58. นางสาวอาทิตยา   ไชยเดช
59. เด็กชายอารย    อ้นทอง
60. เด็กชายเกษมวัฒน์  ราชาเดช
61. เด็กชายเจษฎากรณ์   ประทุมมา
62. เด็กชายเปรมประชา   หลวงจันทร์
63. เด็กชายเอกสุวัฒน์    มีอนันศิริ
64. เด็กชายไกรวิชญ์   บุราสิทธิ์
 
1. นายตะวันชาย  มยุรีสวรรค์
 
849 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายกิตตินันท์  บรรยงค์
2. นางสาวกุลจิรา  เจริญศิริ
3. นางสาวจันทร์จิราภรณ์  พรมประเสริฐ
4. นางสาวจุฑามาศ  สุดใจ
5. นางสาวชนิภา  ศรีสนิท
6. นางสาวณัฐธิดา  คุณบุราณ
7. นางสาวณัฐมล  ฤกษ์บวรมงคล
8. นางสาวดารารัตน์  จูมผา
9. นางสาวดาราวรรณ  สมบูรณ์อ้วน
10. นายดุสิต  แพงไธสง
11. นายทศพร  เจริญสว่าง
12. นายทิวากร  พรหมภักดี
13. นางสาวทิวาภรณ์  บุญแดง
14. นางสาวธนพร  ปัจไทย
15. นายธนวัตน์  นาจันทร์
16. นายธนาวัฒน์  เพ็ชรตะกั่ว
17. นางสาวธิดารัตน์  สีดาร้อยเอ็ด
18. นางสาวธีรญา  สระบัวทอง
19. นายธีระศักดิ์ิ  สมองาม
20. นางสาวนนทชพร  เง่อเขียว
21. นายนพเกล้า  ชิดโคกสูง
22. นางสาวนัฐชา  นนยะโส
23. นายนันธวัช  นานอก
24. นางสาวนารีรัตน์  ศรีสนิท
25. นางสาวนิยากร  นครกลาง
26. นางสาวนิราวรรณ  รัตนวงศ์
27. นางสาวนิโลบล  ทองอนงค์
28. นางสาวน้ำฝน   สิมทองบัว
29. นายบุญยงค์  ผิวไธสงค์
30. นางสาวปภาวี  ภูดรนาง
31. นายประจักษ์  พานโน
32. นางสาวปรีดานันท์  ประเสริฐสวัสดิ์
33. นางสาวปวีณา  ผ่องใส
34. นางสาวปานตะวัน  กะลาม
35. นางสาวพรนัชชา  สารคาม
36. นางสาวพรพิมล  โนเปือย
37. นางสาวพัชรี  เทพบรรทม
38. นางสาวพิชญ์สินี  แก้ววรรณศิลป์
39. นางสาวพิมพิไล  พลรักษา
40. นางสาวพิมลพรรณ  โนเปือย
41. นายพิษณุ  มาตย์นอก
42. นายภัควัฒน์  พันธ์ชัย
43. นายภูวนาถ  กลหลัด
44. นายภูวไนย  กลหลัด
45. นายมงคล  อุ้มไว้ดี
46. นางสาวมยุรา  มาลี
47. นางสาวมัสทุมิต  พันนาม
48. นายมาโนชย์  เทียรมูลละ
49. นางสาวรติรส  ชูมะณี
50. นางสาวรัตนา  ไชยสิทธิ์
51. นางสาวลลิดา  ลุนลา
52. นายวัฒนพงศ์  ตากิ่มนอก
53. นางสาววาสนา  สุระพันธ์
54. นางสาววิยะดา  ช่างทำ
55. นายศักดิ์ดา  พรสักหาร
56. นายศักดิ์นเรศ  พรไธสง
57. นางสาวศิริกุล  ปิ่นเมือง
58. นางสาวศิริวรรณ  นารินทร์
59. นางสาวศุภลักษณ์  เทพนรินทร์
60. นายสมยศ  อุ่นสำโรง
61. นายสาธิต   วงวังจันทร์
62. นายสิทธิศักดิ์  คำมุงคุณ
63. นางสาวสิรินนภา  แสนโน
64. นางสาวสิรินนภา  จันดา
65. นางสาวสุดารัตน์  ปุยแก้ว
66. นางสาวสุทธิกมล  ไผ่นอก
67. นางสาวสุทธิดา  ด้วงตะกั่ว
68. นายสุทัน  อาษานอก
69. นางสาวสุภาวดี  ฉลาดกลาง
70. นางสาวสุมาลี  พันทองหล่อ
71. นายสุรสิช  นิ่มนวน
72. นายสุรัตน์  พวงจำปา
73. นางสาวสุริสา  ด้วงตะกั่ว
74. นางสาวสุริสา  อาษานอก
75. นางสาวสุวิมล  พิทักษ์พูน
76. นางสาวอธิฐา  แสนโน
77. นายอธิวัตร  มิตะโค
78. นายอนุชา  แสนอยู่
79. นายอภิวัฒน์  การสร้าง
80. นางสาวอรประภา  จอดนอก
81. นางสาวอรพิมล  เนียมไธสง
82. นายอรรคพล  ช่างผัสส์
83. นายอัฑฒ์  การสร้าง
84. นายอานนท์  สิทธิเทศ
85. นายอิทธิพล  พลขวา
86. นายอโนชา  เกิดบุญเรือง
87. นายเรวัต  นาดี
88. นายเอกวัฒน์  ศิลป์ประกอบ
89. นายโชคชัย  พรสักหาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคมกริช  อาจชมภู
2. นางรัศมี  มาตย์นอก
3. นายวชิรนันท์  น้อยคำลือ
4. นายวิทยา  เดิมสันเทียะ
5. นายสวัสดิ์   แก้วชนะ
6. นายสีดา  เทียบอุ่น
7. นายสุเมธ  เชษฐา
8. นายเอนก  ตรีภูมิ
 
850 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายวรวิช  ช่างคำ
 
1. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
 
851 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายชนาธร  ยุทธศิลป์เสรี
 
1. นายธนวัฒน์  เดชขันธ์
 
852 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายเฉลิมชัย  สกุลครอง
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
853 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 87.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติยศ  คำแก้ว
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
854 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายชัชวาลย์  ทิพฤตรี
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
855 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายคฑาเทพ  คำสอน
 
1. นายวิญญู  ผิวรัตน์
 
856 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายอนุชิต  ภูนา
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
857 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายนิติพงษ์  อาจเจริญ
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
858 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายพงศกร  พรมบุญเรือง
 
1. นายกิตติศักดิ์  มีจินดา
 
859 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอนันต์  ชาคาร
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
860 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายอวิรุทธ์  บุตรี
 
1. นายวิญญู  ผิวรัตน์
 
861 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นาย ธีรศักดิ์   ศรีเตชะ
 
1. นางนิภาพร  โคตุเคน
 
862 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายชินเขต  ศรีนภาดร
 
1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
 
863 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายบรรณสรณ์  พลบำรุง
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
864 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายสุธาดล  สุโคตร
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
865 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายเฉลิมชัย  โพธิ์แสน
 
1. นางนิภาพร  โคตุเคน
 
866 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายภัทรวิทย์  ศรีกันยา
 
1. นายบุลากร  สมใสย
 
867 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายอรรถพล  มีขาว
 
1. นายวัจนกร  สารแขวีระกุล
 
868 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายภูมิศักดิ์เสรี  สาสีดา
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
869 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายวีระยุทธ  งามจิตร
 
1. นายประกฤติ  เยาวพันธุ์
 
870 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุตะเขียว
2. นายกิตติพงศ์  หวานอารมณ์
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองปาน
4. นายชัยชนะ  เถาทิพย์
5. เด็กหญิงชารินี  รูปสูง
6. เด็กชายณรงศักดิ์  วงพงษ์คำ
7. เด็กชายธนวัฒน์  ทิธรรม
8. เด็กหญิงนัดทริดา  ภูยัน
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชาระมาลย์
10. เด็กหญิงประกายแก้ว  ภูนำทอง
11. นางสาวปัทมา  เจือมา
12. นายพงศกร  สิงคง
13. เด็กหญิงพัดทริษา  ภูยัน
14. เด็กชายพิริยพงษ์  โนนทิง
15. เด็กชายพิสุทธิ์  สินธุพันธ์
16. นายมนูญ  หมั่นน้อย
17. นายระพีพัฒน์  หวานจิต
18. เด็กหญิงวันวิสา  เจริญยิ่ง
19. เด็กหญิงวัลยา  สุขวัฒนะ
20. เด็กหญิงวิชุดา  เจริญยิ่ง
21. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันทะสี
22. นายศุภศรัณ  ศรีกระภา
23. เด็กหญิงสุกัญญา  ทำทอง
24. เด็กหญิงสุดาพร  คำตา
25. เด็กหญิงอนงค์พร  โพธิสา
26. นางสาวอมรรัตน์  วงษ์แวง
27. เด็กหญิงอริศรา  เพิ่มพูล
28. เด็กหญิงอาทิมัญญา  ทะเท
29. เด็กชายอินธวัช  ทองปาน
30. นางสาวแพรวพรรณ  ครุฑไชย
 
1. นายนพคุณ  นาครินทร์
2. นางสาวมิ่งขวัญ  สายเมือง
3. นายวิชัย  บุญรอด
4. นางสุรดา  ธรรมโรจน์
 
871 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกนิษฐา  อ่อนแก้ว
2. นายกฤติศักดิ์  ทำพันธ์
3. นายกิตตินันท์  ศรีโยธา
4. นายจิรพงษ์  ลีทองดี
5. นายจิรพันธ์  สีหาบง
6. นางสาวจิราภัทร  สินราช
7. นายชินวัตร  วงษ์ชัยยา
8. เด็กหญิงชุลีพร  นักธรรม
9. เด็กหญิงฐิติวรรณ  วัดเวียงคำ
10. นางสาวณัฐนิชา  เนื่องโคตะ
11. นายณัฐพนธ์  ฤกษกรี
12. นายดอกรัก  มีผล
13. นายธนพล  หารธงชัย
14. นายธีรศักดิ์  ร้อยพรมมา
15. นายธีรศักดิ์  เกษมสุข
16. นางสาวนิธิรินทร์  นิติพจน์
17. นางสาวประภัสสร  สมมาตย์
18. นางสาวพิชชาภา  มาลา
19. นายพิทยานุวัฒน์  ธรรมชอบ
20. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ดวงแก้ว
21. นายพีรวุฒิ  ถาช้าง
22. นางสาวมาลินี  สิงห์ทร
23. นายยศธพล  ศรีชาติ
24. นางสาวยุพาพร  เพียเฮีย
25. นางสาววรดา  วงษา
26. นายวรรธนะ  วิเทียนเทียบ
27. เด็กชายวรายุทธ  โคตรโสภา
28. นายวัชรพล  สิริสำราญ
29. เด็กชายศราวุธ  อาษาบุดดา
30. นางสาวสุนิสา  ตาดนอก
 
1. นางจินตนา  นาธงชัย
2. นายถวิล  ศรีโปฎก
3. นายประธาน  เหลาภา
4. นางพัฒนาพร  ศรีโปฎก
5. นายไกรษร  พรมทอง
 
872 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กลั่นบิดา
2. นายกิตติพงษ์  ศิริพันธุ์
3. เด็กชายคฑาเทพ  คำสอน
4. เด็กหญิงจิราพร  ไชยสา
5. เด็กหญิงจุฑาธิป  เนตรวิลา
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์แก้ว
7. นางสาวชุดาพร  จันทมาศ
8. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์รัตนวงศ์
9. เด็กหญิงณิติยา  แคนใหญ่
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  เม่นคล้าย
11. เด็กชายธีรภัทธิ์  มาศยะ
12. เด็กหญิงประภาวี  ศรีบุญ
13. เด็กชายปราโมทย์  ซาบุ
14. เด็กหญิงพัชรินทร์  พันธุ์ชิน
15. นางสาวรัตนาภรณ์  หัสดี
16. เด็กหญิงวรรณิศา  บุตรี
17. เด็กชายวรวิช  ช่างคำ
18. เด็กชายวีรพงศ์  ไตรรงค์พิทักษ์
19. นายวุฒชัย  ยะหล่อม
20. เด็กชายศราวุธ  สุขสุวรรณ
21. เด็กหญิงศิริวรรณชนก  พิลาลี
22. นายศิลป์ศุภกร  สีลาดเลา
23. นางสาวสิริวิมล  การรัมย์
24. เด็กหญิงสุกานดา  เลากันหา
25. เด็กชายอนุพงษ์  โพธิจักร
26. เด็กชายอวิรุทธ์  บุตรี
27. นางสาวอัศราภักดิ์  โทมา
28. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วคำใส
29. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หมั่นดี
 
1. นายคมจักร  สุขเสริม
2. นางประดับศรี  พิศพล
3. นายวิญญู  ผิวรัตน์
4. นางอรสา  สุไกรธิ
5. นางเทวลักษณ์  ผิวรัตน์
6. นายเทวัญ  ชิดทอง
7. นางเพ็ญลักษณ์  เผ่าไพศาล
 
873 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกมลฤทัย  หีบแก้ว
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรปัญญา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วิเศษจันทร์
4. นายชัชวาล  ทิพฤตรี
5. นายณัฐพงษ์  คำวงษ์
6. นายณัฐภัทร  ดุ่งมะรี
7. นางสาวดาราวดี  จันทคัด
8. เด็กหญิงนฤมล  ดากล่ำ
9. เด็กชายนัศรากร  สีกา
10. นางสาวนิลุบล  แสงจันทร์
11. นางสาวปนัดดา  จันทหา
12. นายพงศกร  ครบุรี
13. เด็กชายพงศ์พิศาล  นวนใน
14. นางสาวพิชญ์สินี  สิงห์ชู
15. นางสาวมาริสา  ศรีสุวอ
16. เด็กหญิงวรรณกานต์  แก้วอ่อนตา
17. เด็กหญิงวราพร  จันสด
18. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศิริ
19. นางสาวศิระประภา  เทพวงศ์
20. เด็กชายศิวกร  สุภาพิชิต
21. เด็กหญิงสุณิษา  อินทร์บุตร
22. นางสาวสุทธิดา  สัยตยานุกูล
23. นายสุธาดล  สุโคตร
24. เด็กหญิงสุมินตรา  คำหาร
25. เด็กชายอนันท์  ชาคาร
26. เด็กชายอนุชา  คำวงษ์
27. เด็กชายอนุสิทธิ์  ผลทับทิม
28. เด็กหญิงอภิญญาพร  คำเบ้า
29. นายอภิวัฒน์  กาญจนากาจ
30. นางสาวอรอุมา  ไทยศิลา
 
1. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ
2. นายณรงค์ศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์
3. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
4. นายอาทิตย์  เกษจันทร์
5. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
874 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สัตวุธ
2. นายจตุพล  สมภาร
3. นางสาวญานิกา  นันท์ดี
4. นางสาวฐิติวรดา  สังฆมะณี
5. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญครอบ
6. นายธนากร  สำราญรื่น
7. นายธนากร  พิมสอน
8. เด็กชายธวัธชัย  วงประทุม
9. นางสาวธัญญลักษณ์  สัพพวิญญู
10. นางสาวปภาวรินทร์  นันท์อ่อน
11. นายพงศกร  พรมบุญเรือง
12. เด็กชายพรชัย  ทวีกุล
13. นางสาวพรชิตา  ตุ้ยแป้
14. นางสาวพรวิไล  ด่างตาดทอง
15. นางสาวพัชราภรณ์  วันทอง
16. นายภานุพงษ์  พลเยี่ยม
17. นายรัชภูมิ  แสงสิงห์
18. นางสาวลดาวัลย์  โสเส
19. นางสาวลลนา  ขำกล่อม
20. เด็กหญิงวิชุตา  ประเสริฐศรี
21. นายสหรัฐ  ศรีผลาน
22. เด็กหญิงสุกัญญา  โหยงโสภา
23. นางสาวสุพัตรา  ฐานะบำรุง
24. นายสุรเกียรติ  หนูนวลจันทร์
25. นางสาวอภิญญา  พาป้อ
26. นางสาวอินทิรา  นาใต้
27. นางสาวเกศราภรณ์  บุดดาน้อย
28. นางสาวเจลวรินทร์  แจ้งคำ
29. นางสาวเบญจวรรณ  ทองโคตร
 
1. นายกิตติศักดิ์  มีจินดา
2. นายนรินทร์  สมบูรณ์
3. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
 
875 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. นางสาวขณิตศรี  ศรีนารัตน์
 
1. นางจุไรรัตน์  แอมนนท์
 
876 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวสุริยมาศ  ปรีเปรม
 
1. นางสาวปัณณธร  พยัคฆกุล
 
877 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  กายขุนทด
 
1. นางดวงจันทร์  เก้าเกศเกียรติกุล
 
878 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายนนทพัทธ์  มาตราช
 
1. นางดวงจันทร์  เก้าเกศเกียรติกุล
 
879 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวสุรธาร  ดำดิน
 
1. นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี
 
880 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวดี  พิมสิม
 
1. นางสาววิชุรกา  เหลาลา
 
881 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. เด็กหญิงจินดา  พีภูเขียว
 
1. นางสมฤดี  ชัยสิทธิ์
 
882 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.98 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายไชยยันต์  มะโฮงคำ
 
1. นางวิยะดา  พิมพ์เบ้าธรรม
 
883 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงอังสุฎา  ภูมิมะนาว
 
1. นางมะนิตย์  กัญญาสิทธิ์
 
884 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงก้ญญารัตน์  ดาชัย
 
1. นางกาญจนา  เดือนกอง
 
885 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  แก้วอาสา
 
1. นางศุภาภรณ์  นครขวาง
 
886 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1. นายสิงห์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางจรินทร์  บุญสุชาติ
 
887 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวนฤนาท  โปสันเทียะ
 
1. นางสาวรพิพรรณ  ปริปุณณะ
 
888 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงอังคาร  นาอุดม
 
1. นางดวงจันทร์  เก้าเกศเกียรติกุล
 
889 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ชื่นตา
 
1. นางพิสมัย  อ่อนตา
 
890 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวสุรธาร  ดำดิน
 
1. นางฐานิตา  ไชยกาล
 
891 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายธวัช  สีพิมพ์
 
1. นางกนกพรรณ  พลวงศา
 
892 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายวัชระ  เลิศกานดา
 
1. นางเพ็ญศรี  เทนอิสสระ
 
893 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวอนงค์  บุญเลิศ
 
894 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  โพธิ์ชัย
 
1. นางกาญจนา  เดือนกอง
 
895 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายภูดินันท์  เอกลาภ
 
1. นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ์
 
896 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1. นายธนวัฒน์  เฉลิมมิตร
 
1. นางอรจิรา  จะแรบรัมย์
 
897 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายตะวัน  ไสวดี
2. เด็กหญิงรัตนา  มาชา
3. เด็กชายโชติ  ที่รักษา
 
1. นางกนกพรรณ  พลวงศา
2. นางลำไพ  ดีรักษา
 
898 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  เยือกเย็น
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  เรียนทิพย์
3. เด็กหญิงอรสา  เกตุเอี่ยม
 
1. นางมะนิตย์  กัญญาสิทธิ์
2. นางเฟื่องลดา  บุญศิริไพศาล
 
899 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายประวัฒชัย  แนวเงินดี
2. เด็กชายสตางค์  นันทลุน
3. เด็กชายอรรถพล  สว่าง
 
1. นางสาวดวงพร  มีนา
2. นางสาวพีรดา  เนื่องอาชา
 
900 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  กุลบุตร
2. เด็กหญิงวิราลัย  มูลไพร
3. เด็กหญิงเมธาวี  หนันทุม
 
1. นางกาญจนา  เดือนกอง
2. นางสาวศศิธร  จำรัสไว
 
901 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวลภัสรดา  ชรารัตน์
2. นางสาววณิชชา  โฮมจัตุรัส
3. นางสาวสุนิษา  มูลมา
 
1. นางมะนิตย์  กัญญาสิทธิ์
2. นางเฟื่องลดา  บุญศิริไพศาล
 
902 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐฌาย์  ไตรรัตน์
2. เด็กหญิงเกศรินทร์ยา  ไร่ขาม
 
1. นางบรรทง  อาศนะ
2. นางสาวสกาว  สีนาง
 
903 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวอรัญญา  ครุฑกษัตริย์ไทย
2. นางสาวเหมือนฝัน  โม้ตา
 
1. นางสาวบุหงา  คันธารส
2. นางสุวิมล  ชินชูศักดิ์
 
904 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงธันยพร  คุ้มดอน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เถาเบา
 
1. นางสาวปนัดดา  จันทวงศ์
 
905 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ
2. นายศรราม  สาลี
 
1. นายสินธุวา  โสภะสุนทร
2. นายสุภชัย  ศรีมันตะ
 
906 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายกิตติชัย  เพชรสุวรรณ
2. เด็กชายอดิศร  จันทะหาร
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชีกว้าง
2. นางสาวยุพิน  ศรีธรณ์
 
907 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายรัฐพงศ์  คำมูล
2. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทน์คลองตัน
 
1. นางวนิดา  คณะวาปี
2. นางโชติกา  วรรณรัตน์
 
908 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน 1. เด็กชายธันวา  จารย์โพธิ์
2. เด็กหญิงธิดาเทพ  ซุยกระเดื่อง
 
1. นางกาญจนา  พัดเพ็ง
2. นางสาวคมขำ  พิมพ์บึง
 
909 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายสิทธิทะกะ  โสชาลี
 
1. นางสาวชุณิษรักษ์  หมื่นศรีจูม
2. นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี
 
910 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายธวิช  มีลุน
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ปักเขตะนัง
 
1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  บุดดาดวง
2. นางสาวสำรอง  เสนงาม
 
911 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายจักรพร  มีพันธ์
2. นายปฐมพร  สีไว
 
1. นางสาวจันทนา  ฉายจรุง
2. นายฟ้าสาง  คำทองเขียว
 
912 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิไลพร  ไชยมาดี
2. เด็กชายโยธิน  นากาดเงิน
 
1. นางเจตศุภา  ขาวดี
 
913 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวดวงดาว  ตาลวันนา
2. นายพรเทพ  จันทร์เวช
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทองยศ
2. นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล
 
914 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายพีรพันธ์  อินทสิงห์
2. เด็กหญิงอรนุช  เคนคำภา
 
1. นางสาวภัสญาดา  ปลัดศรีช่วย
2. นางสาวสะอาด  ชนชนะชัย
 
915 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงการะเกด  วันนาศรี
2. เด็กชายเอกอัมรินทร์  ขันแก้ว
 
1. นางบุญเชาว์  สมบูรณ์
2. นายโกเมน  หารศรีนาถ
 
916 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงปรารถนา  วงษ์ษา
2. เด็กชายวราวุฒิ  เครือพันธฺ
 
1. นางวิยะดา  พิมพ์เบ้าธรรม
2. นางสาวศิริวรรณ  หล้าคอม
 
917 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  บาแง
2. เด็กชายอดิเทพ  วารี
 
1. นางมะนิตย์  กัญญาสิทธิ์
2. นายฤทธี  กัญญาสิทธิ์
 
918 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงปรีญาณัฐ  กัณหาเรียง
2. เด็กชายศุภกร  พานะ
 
1. นางกษมน  วรรณพงษ์
2. นางสาวนิภาภรณ์  สีเชียงสา
 
919 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  จันทเรศ
2. เด็กชายปกรสิน  จันเรียงศรี
3. นายประพัฒน์  สีลาสม
4. นายวุฒิชัย  ขุมคำ
5. เด็กชายอริยะ  เขี่ยงถุ่ง
6. นายอรุณ  เอสามี
 
1. นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี
2. นางพงษ์เพ็ญ  พูลพัฒน์
3. นายเกียรติภูมิ  พูลพัฒน์
 
920 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายภราดร  วันที
2. เด็กชายภักดี  เรืองสุวรรณ
3. เด็กชายยุทธภูมิ  ชัยสรรณ์
4. เด็กชายอนุชา  ธรรมลา
5. เด็กชายเจษฎา  ใจยะการ
 
1. นางสาวสุจิตรา  น้อยศรี
2. นางสาวอนงค์  บุญเลิศ
3. นางสาวโพยมรัตน์  จันโทริ
 
921 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทียบพระ
 
1. นายสงวนศักดิ์  วรบุตร
 
922 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายณัฐกร  อ่อนพิมพ์
 
1. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
 
923 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. นางสาวพัชราภรณ์  บุญมี
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  ถุงออด
 
924 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงธันยพร  คุ้มดอน
 
1. นางสรัญญา  ชัยวิเศษฎ์
 
925 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเขมนิจ  ทนันหา
 
1. นายสรพงษ์   เชยโพธิ์
 
926 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจิรดา  คงสี
 
1. นางสรัญญา  ชัยวิเศษฎ์
 
927 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายนัสกรานต์  ไชยชาติ
 
1. นางธนภรณ์  เหล่าคนค้า
 
928 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นางสาวนัฐฐาพร    กิจเทาว์
 
1. นางสาวกาญจนาพา   ดอนประถม
 
929 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายมนูญศักดิ์  ศรีพาลา
 
1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  บุดดาดวง
 
930 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กชายสหรักษ์  บัวใหญ่รักษา
 
1. นายพุทธาวุธ  เที่ยงเกตุ
 
931 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน 1. เด็กชายสุพพัต  กาพย์แก้ว
 
1. นางกาญจนา  พัดเพ็ง
 
932 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กชายอนุภาพ  นาพยับ
 
1. นายมหรรณพ  สมอเนื้อ
 
933 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นางสาวบุสดี  หลานวงษ์
 
1. นางทิพวรรณ  สุภักดี
 
934 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายธนากร  สอนศรี
 
1. นายคคนปกรณ์  อินศร
 
935 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐณีย์  ซังภูเขียว
2. เด็กหญิงนฤมล  หลงน้อย
3. เด็กหญิงปานตะวัน  โว้วงษ์
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  คำยิ่ง
5. เด็กหญิงสุณิสา  หนูบุญมา
6. เด็กหญิงเมธาวดี  โชคสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
2. นางละอองดาว  ยิ่งยืน
3. นางสาวอรพิน  อุปเทพ
 
936 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลุนพุฒ
2. เด็กหญิงวริศรา  บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงศศิมา  เกษดี
4. เด็กหญิงเยาวภา  สาวิสิทธิ์
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สายเมือง
2. นางสาวเพ็ญนภา  มหาวงษ์
 
937 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวนันทพร  ก้อนรัมย์
 
1. นายสมชาย  คำหล้า
 
938 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ต้นกันยา
 
1. นายณัฐพล  บุญช่วย
 
939 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  หล้าดี
 
1. นางวาสนา  กำกูด
 
940 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวดวงดาว  ตาลวันนา
 
1. นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล
 
941 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายทศพล  เลาลาด
 
1. นางสาวอรพิน  อุปเทพ
 
942 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. เด็กหญิงทศพร  หงอกพา
 
1. นางสมฤดี  ชัยสิทธิ์
 
943 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวพันธิดา  เปาะสะเกศ
 
1. นางมะนิตย์  กัญญาสิทธิ์
 
944 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  โทเมือง
 
1. นางอุษณีย์  เทพมะที
 
945 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1. นายพิชญพงษ์   แนวทอง
 
1. นางสาวระพีพรรณ  คำงาม
 
946 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มะณีศรี
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  คุณทะวงษ์
3. นางสาวจินต์จุฑา  สร้อยพาน
4. เด็กหญิงประภัสสร  ชอบค้า
5. เด็กชายอวิรุทธ์  แก้วมืด
6. เด็กหญิงเกวลิน  วรรณจงคำ
7. นายเสกสันต์  จันทร์เรืองศรี
 
1. นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี
2. นายพงษ์เพ็ญ  พูลพัฒน์
3. นางมะนิตย์  กัญญาสิทธิ์
 
947 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวจิราพร  พิลาออน
2. นางสาวสุนิสา  คุ้มเคลือบ
3. นางสาวอรัญญา  ครุฑกษัตริย์ไทย
 
1. นางนิศากร  มูลเพีย
2. นางสุมณฑา  จันทราช
 
948 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์  แสนสีมนต์
2. นางสาววรรณิษา  ชัยมงคล
3. นางสาวสุภาพร  ทองเขียว
 
1. นางวิลัดดา  บุตรโพธิ์ศรี
2. นายสมควร  ฐานะ
 
949 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายชัยยุทธ  ลาอ่อน
2. เด็กหญิงพรนภา  โกรธา
3. เด็กชายอรรถชัย  สมสุวัน
 
1. นางสุภาพร  โคตรมณี
2. นางอุษณีย์  เทพมะที
 
950 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายภูวิน  เกษมาลา
2. นางสาวสุนิดา  เรียนทิพย์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงพงษ์
 
1. นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี
2. นางพงษ์เพ็ญ  พูลพัฒน์
 
951 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. เด็กหญิงกาญจนา  หมั่นคำ
2. เด็กชายจิรภัทร  อุดธาโกสม
3. เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์คำ
 
1. นางพรนิภา  ตรีธวัช
2. นางสาวเพ็ญติยา  เที่ยงตรง
 
952 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. เด็กหญิงสุปรียา  อัคภักดี
2. เด็กหญิงสุพรรณนี   สีกระทุ่ม
3. นางสาวอารยา  โสดก
 
1. นางรัตนศรี  พรหมใจรักษ์
2. นางสมฤดี  ชัยสิทธิ์
 
953 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวสุนิสา  คุ้มเคลือบ
2. นางสาวอรัญญา  ครุฑกษัตริย์ไทย
3. นางสาวเหมือนฝัน  โม้ตา
 
1. นางสาวธนาภร  ศรีคุ้มเก่า
2. นางสาวลำใย  ทองดี
 
954 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวต้น  ดวงอินทร์
2. นางสาวลลิตา  จิติพิมพ์
3. นางสาวสิริลักษณ์  จรลี
 
1. นางรัตติกาล  ขวาคำ
2. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่
 
955 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายทิวาภัทร์  พืชสิงห์
2. เด็กชายอมรเทพ  ทองสุข
3. เด็กชายอานนท์  สุพรรณนอก
 
1. นายวินิตย์  นาสถิตย์
2. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
 
956 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. เด็กชายปรเมษฐ์  ราศรีมีน
2. เด็กหญิงลัดดา  สมศรี
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชัยวงศ์สา
 
1. นางจรรยา  บุญศรีประภาน
2. นายถนอม  กองเสนา
 
957 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. เด็กชายดาวอังคาร  บำรุงลาด
2. เด็กหญิงศรัญญา  สุวรรณธรรม
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  สีกระทุ่ม
 
1. นางกัลยาณี  มั่งพร้อม
2. นางรัตนศรี  พรหมใจรักษ์
 
958 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ถนอมผล
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ภิญโญยง
3. เด็กชายสุเมธ  ภิญโญยง
 
1. นางสังวาลย์  บุดศรีชา
2. นายสุรศักดิ์  กันหาเรียง
 
959 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายจีรยุทธ  ดีหลี
2. เด็กชายทนงศักดิ์  วงษ์พุฒ
3. เด็กชายอดิศร  นาซอน
 
1. นายวัชรินทร์  ภิรมย์
2. นายสมบูรณ์  เพียยุระ
 
960 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวจิราพร  พิลาออน
2. นางสาวพิมพา  อุทัศพัฒนะ
3. นางสาวสุนิสา  เสมาเพชร
 
1. นางชฎา  วรรณภักดี
2. นางนิศากร  มูลเพีย
 
961 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นายทวีศักดิ์  แข็งขัน
2. นายภาณุพงษ์  สาระขันธ์
3. เด็กชายเทพศักดา  อุปฮาด
 
1. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
2. นางสาวเพ็ญแข  ประทุมชาติ
 
962 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 1. เด็กชายพีรพนธ์  ดวงทิพย์
2. เด็กชายเกียรติยศเลิศ  นาคศรี
3. เด็กหญิงเสาวรส  สามา
 
1. นางธิติมา  อินทร์แสนลา
2. นางสาวศิริพร  แสนศรี
 
963 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายจอมพล  ชัยก่อ
2. เด็กชายฉัตรมงคล  เดือนกอง
3. เด็กชายอภิชาติ  ภัคโสภา
 
1. นางกาญจนา  เดือนกอง
2. นายศักดิ์นฤน  ตระหง่าน
 
964 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนันทิดา  บุญไชยโย
2. นางสาวสุวนันท์  เพลินจิต
3. นางสาวเจนจิรา  โนนสว่าง
 
1. นางสาวภัททิยา  บัณฑิตเสน
2. นางสุภัทรา  ชีกว้าง
 
965 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวทักษิณา  ชำนาญ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันเรียงศรี
3. นางสาวหนูเล็ก  จันระภู
 
1. นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี
2. นางพงษ์เพ็ญ  พูลพัฒน์
 
966 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. เด็กหญิงดาลิกา  อ่อนตาแสง
2. เด็กหญิงสมหญิง  ชำนาญเวช
3. เด็กหญิงอัญชลี  วัดเวียงคำ
 
1. นางรุ่งฤดี  สุดทอง
2. นางสาวอนุสรณ์  แสนสมบัติ
 
967 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แสงเทียน
 
1. นายสุรพงษ์  ปัญญา
2. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
 
968 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายธนากร  ลุนลอด
2. นายศรายุทธ  นามไพร
 
1. นางสาวปิยะฉัตร์  ชัยมาลา
2. นางรพิรัตน์   สมอนา
 
969 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงธันยพร  คุ้มดอน
2. เด็กหญิงนฤมล  พจน์ประสาท
 
1. นางสาวปนัดดา  จันทวงศ์
 
970 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวสุนิสา  ชุ่มอภัย
2. เด็กหญิงอุมาภรณ์  วอแพง
 
1. นายทองสิทธิ์  กิติราช
2. นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
 
971 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายพรเทพ  จันทร์เวช
2. นางสาวลลิตา  จิตติพิมพ์
 
1. นายนิกร  สีกวนชา
2. นายองอาจ  ประจันตเสน
 
972 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายประพันธ์  ตังทะนาน
2. เด็กชายสันติ  สมอดง
 
1. นายพรพนา  พาโคกทม
2. นางสุนันทา  ดีมาก
 
973 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. เด็กชายบรรพต  แสนโคตร
2. เด็กชายภูมิศักดิ์  หาญพละ
 
1. นางจินตนา   บริหาร
2. นางสมฤดี  ชัยสิทธิ์
 
974 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกฤษณะ  ป้องขวาพล
2. เด็กชายจำรัส  ทวีกุล
 
1. นายวชิระ  ศิริสุนทร
2. นายสวีทศักดิ์  สำนักวงศ์
 
975 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพล  มั่งสูงเนิน
2. เด็กชายพีรพล  หมื่นอภัย
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
976 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. นางสาวจิตนาท  พงสิมา
2. เด็กหญิงราตรี  ราชมนตรี
 
1. นางสาวบุณยานุช  จันทะขึ้น
2. นางสาวรุ่งทิวา  สีหานู
 
977 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ชื่นตา
2. เด็กหญิงดรุณี  นิยม
3. เด็กชายเจษฎา  ศิริวรรณา
 
1. นางธาริณี  หินโน
2. นางพิสมัย  อ่อนตา
 
978 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวต้น  ดวงอินทร์
2. นายนัสกานต์  ไชยชาติ
3. นายศรราม  สาลี
 
1. นางสาวพรพิสุทธิ์  นารอง
2. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
 
979 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชลพอง
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  พิเรศรัมย์
3. เด็กชายอธิป  แสนแก้ว
 
1. นายวินิตย์  นาสถิตย์
2. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
 
980 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธรรมลี
2. เด็กหญิงลลิตา  สอนมณี
3. เด็กหญิงวัชราพร  ศรีแก้ว
 
1. นางธาริณี  หินโน
2. นายสุลักษณ์  บุญนา
 
981 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายชัยชาญ  พรมเมืองขวา
2. เด็กชายสาทิน  ประภูชกา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำละมูล
 
1. นางสาวชิดนภา  ศรียา
2. นายอาคม  นิธิรุจโรจน์
 
982 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ
2. นางสาวสิริลักษณ์  จรลี
3. นายใจเพชร  สุปัญบุตร
 
1. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
2. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่
 
983 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงเหลา
2. เด็กหญิงศิริพร  เพ็งคำศรี
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  แวงอุบล
 
1. นางสุกัญญา  วิเศษทักษิณ
2. นางเนตรดาว  มุ่งหมาย
 
984 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวราภา  ภูมี
2. เด็กหญิงหัสดี  กระจ่างฤทธิ์
3. นายเลิศชัย  รัฐวร
 
1. นายวินิตย์  นาสถิตย์
2. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
 
985 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐวุฒิ  โควินทะสุด
2. นายธีรพัฒน์  โกมาลย์
3. นายอดิเรก  เชื้อนาข่า
 
1. นางจุฑามาศ  ทัดเที่ยงนิกร
2. นายอาคม  แสงซ้าย
 
986 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 1. เด็กชายนำโชค  เม้ามีศรี
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นามจำปา
3. เด็กชายสุรัตน์  สว่างตา
 
1. นางสาวพจนา  ทิพย์พิชัย
2. นางอนุรักษ์  โตสมภาพ