สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านไผ่ 75 30 13 118 84 18 24 8 126
2 ศรีกระนวนวิทยาคม 71 33 12 116 79 28 17 12 124
3 ชุมแพศึกษา 59 38 19 116 101 17 14 7 132
4 กัลยาณวัตร 46 25 21 92 84 23 19 6 126
5 น้ำพองศึกษา 40 28 13 81 46 29 20 9 95
6 หนองสองห้องวิทยา 39 28 19 86 52 33 16 18 101
7 เมืองพลพิทยาคม 32 16 12 60 35 25 11 12 71
8 ขอนแก่นวิทยายน 28 34 20 82 77 10 6 1 93
9 ภูเวียงวิทยาคม 28 31 20 79 72 32 18 9 122
10 มัญจาศึกษา 28 25 16 69 46 27 11 13 84
11 แก่นนครวิทยาลัย 26 22 24 72 74 20 10 11 104
12 หนองเรือวิทยา 25 28 13 66 60 23 22 10 105
13 ขามแก่นนคร 19 18 7 44 46 28 19 17 93
14 พล 18 23 14 55 37 23 19 21 79
15 ชนบทศึกษา 17 15 6 38 26 17 15 9 58
16 อุบลรัตน์พิทยาคม 16 14 17 47 22 21 20 14 63
17 จตุรมิตรวิทยาคาร 16 9 13 38 29 39 21 20 89
18 นครขอนแก่น 15 10 10 35 40 23 14 19 77
19 อมตวิทยา 14 11 14 39 20 22 16 19 58
20 แวงใหญ่วิทยาคม 13 12 9 34 22 20 18 17 60
21 สีชมพูศึกษา 13 6 7 26 27 20 11 13 58
22 บัวใหญ่พิทยาคม 12 9 11 32 20 18 24 15 62
23 แวงน้อยศึกษา 11 8 7 26 16 11 19 15 46
24 เปือยน้อยศึกษา 10 10 11 31 18 22 18 12 58
25 บ้านแฮดศึกษา 10 8 6 24 12 13 18 14 43
26 ศรีหนองกาววิทยา 9 5 7 21 15 8 15 13 38
27 โนนศิลาวิทยาคม 8 10 15 33 17 21 10 13 48
28 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 8 7 8 23 12 16 11 10 39
29 พังทุยพัฒนศึกษา 7 9 6 22 14 11 9 6 34
30 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 7 6 5 18 11 16 8 13 35
31 บ้านไผ่พิทยาคม 7 6 2 15 12 14 10 15 36
32 โนนสะอาดวิทยาคาร 7 4 4 15 12 12 12 20 36
33 ท่านางแนววิทยายน 6 11 4 21 14 10 10 8 34
34 คำแคนวิทยาคม 6 10 11 27 18 13 11 12 42
35 นางิ้ววิทยาสรรค์ 6 6 5 17 10 13 9 11 32
36 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 5 15 15 35 17 19 25 15 61
37 ภูผาม่าน 5 12 17 34 30 34 18 12 82
38 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 5 8 8 21 15 14 8 10 37
39 หนองนาคำวิทยาคม 5 8 7 20 23 20 18 20 61
40 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 5 2 5 12 12 3 1 1 16
41 เบญจมิตรวิทยา 4 6 2 12 12 11 6 13 29
42 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 5 8 17 16 19 19 14 54
43 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 4 5 3 12 9 8 8 9 25
44 ไตรคามวิทยา 4 4 3 11 8 15 6 12 29
45 จระเข้วิทยายน 4 3 4 11 12 9 14 13 35
46 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 4 3 0 7 9 8 4 9 21
47 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 4 1 2 7 5 4 2 7 11
48 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 4 0 0 4 9 7 2 6 18
49 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 3 7 4 14 13 10 8 22 31
50 นาจานศึกษา 3 7 1 11 13 16 15 12 44
51 กุดขอนแก่นวิทยาคม 3 5 7 15 10 16 16 15 42
52 ชุมแพพิทยาคม 3 4 6 13 12 17 12 16 41
53 ฝางวิทยายน 3 4 2 9 6 12 5 14 23
54 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 3 3 0 6 6 4 8 7 18
55 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 3 2 6 11 5 7 10 21 22
56 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 3 2 3 8 7 6 11 16 24
57 ชุมแพวิทยายน 3 1 2 6 8 16 12 13 36
58 ผาขามวิทยายน 3 0 1 4 3 4 3 2 10
59 ขอนแก่นคริสเตียน 2 4 2 8 7 11 1 2 19
60 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 2 3 6 11 14 22 27 18 63
61 มัธยมโพนเพ็ก 2 3 2 7 5 3 1 2 9
62 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 2 2 4 8 9 8 12 16 29
63 กู่ทองพิทยาลัย 2 2 1 5 9 2 6 8 17
64 ดงมันพิทยาคม 1 7 3 11 8 9 5 2 22
65 เวียงวงกตวิทยาคม 1 5 4 10 12 12 15 16 39
66 ประชารัฐพัฒนาการ 1 5 2 8 2 17 4 15 23
67 โนนข่าวิทยา 1 4 9 14 10 10 6 10 26
68 บ้านลานวิทยาคม 1 4 5 10 4 9 8 18 21
69 โคกสีพิทยาสรรพ์ 1 3 5 9 13 13 5 12 31
70 บัวแก้วพิทยาคม 1 3 2 6 11 4 2 7 17
71 บ้านไผ่ศึกษา 1 3 2 6 3 6 6 9 15
72 ลำน้ำพอง 1 3 1 5 3 11 7 12 21
73 หนองตาไก้ศึกษา 1 2 4 7 4 11 8 13 23
74 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1 2 2 5 6 10 13 17 29
75 เทศบาลวัดกลาง 1 2 2 5 4 4 8 8 16
76 ซำสูงพิทยาคม 1 2 1 4 2 7 4 13 13
77 ประชารัฐวิทยาเสริม 1 1 2 4 7 12 14 21 33
78 การกุศลวัดหนองแวง 1 1 2 4 5 7 1 7 13
79 สันติพัฒนกิจวิทยา 1 1 2 4 4 2 6 8 12
80 เวียงนครวิทยาคม 1 1 1 3 7 15 14 17 36
81 วรวิมลศึกษา 1 1 1 3 2 5 3 3 10
82 หนองขามพิทยาคม 1 1 0 2 3 0 3 3 6
83 ประภัสสรวิทยา 1 1 0 2 2 5 4 4 11
84 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 1 1 0 2 2 2 1 0 5
85 พระยืนวิทยาคาร 1 0 5 6 5 8 4 9 17
86 หนองแวงวิทยา 1 0 2 3 2 2 5 9 9
87 ศรีเสมาวิทยาเสริม 1 0 0 1 2 4 4 5 10
88 พูวัดพิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 พิศาลปุณณวิทยา 0 4 2 6 5 4 1 0 10
90 ขัวเรียงศึกษา 0 2 3 5 6 10 13 3 29
91 พลพัฒนศึกษา 0 2 3 5 2 7 8 7 17
92 ซำยางวิทยายน 0 2 2 4 8 6 8 9 22
93 ยางคำพิทยาคม 0 2 2 4 3 3 9 13 15
94 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 0 2 2 4 2 10 6 11 18
95 แก่นนครวิทยาลัย2 0 2 0 2 2 8 16 11 26
96 โนนหันวิทยายน 0 1 5 6 9 21 11 20 41
97 บึงไทรพิทยาคม 0 1 5 6 6 3 5 6 14
98 มณีอนุสรณ์ศึกษา 0 1 2 3 5 7 5 7 17
99 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 1 2 3 4 3 4 7 11
100 ก้านเหลืองวิทยาคม 0 1 1 2 8 11 6 12 25
101 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 0 1 1 2 6 12 10 19 28
102 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 0 1 1 2 2 4 6 7 12
103 มัธยมหนองเขียด 0 1 1 2 2 1 4 4 7
104 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 1 0 1 5 6 12 13 23
105 ป่าหวายวิทยายน 0 1 0 1 3 3 4 6 10
106 สีหราชเดโชชัย 0 1 0 1 2 3 7 9 12
107 เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 0 1 0 1 2 2 3 6 7
108 กระแสพัฒนา 0 1 0 1 1 0 3 4 4
109 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 0 0 3 3 1 1 9 6 11
110 ขอนแก่นวิทยาลัย 0 0 2 2 1 6 8 8 15
111 ขอนแก่นวิทยายน 3 0 0 1 1 6 3 3 9 12
112 ดงบังวิทยายน 0 0 1 1 0 2 7 5 9
113 เปรมติณสูลานนท์ 0 0 1 1 0 2 1 1 3
114 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 0 0 1 1 0 1 1 6 2
115 วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 2 1 7 6 10
116 วัดตาลเรียงวิทยา 0 0 0 0 1 2 3 6 6
117 วัดศรีจันทร์ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
118 ประสิทธิ์ธรรมสาร 0 0 0 0 0 1 2 3 3
119 ตราชูพิทยาคม 0 0 0 0 0 1 2 2 3
120 หนองโนประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 6 1
121 บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 3 1
122 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 จันทวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 4 0 4
124 บูรพารามวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
125 วัดธาตุกุดกว้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
126 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
127 วัดสระแก้วพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
128 พิมพ์ใจวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 นพคุณวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
130 สุดารัตน์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
131 ญาณสังวร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 ธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 ประชาพัฒนาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 ปุญยสารโสภิตวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 874 768 620 2,262 1,802 1,357 1,143 1,247 4,302