หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,แก่นนครวิทยาลัย ,กัลยาณวัตร ,นครขอนแก่น และโรงเรียนขามแก่นนคร
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุรชาติ สารแสน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เจ้าหน้าที่บันทึกวีดีทัศน์การแข่งขันกิจกรรมละครคุณธรรมและละครประวัติศาสตร์ ม.1-6
2 นายอาคม ศรีวะโสภา เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร เจ้าหน้าที่บันทึกวีดีทัศน์การแข่งขันกิจกรรมละครคุณธรรมและละครประวัติศาสตร์ ม.1-6
3 นายพงษ์พาณิช สอนคำหาร เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร เจ้าหน้าที่บันทึกวีดีทัศน์การแข่งขันกิจกรรมละครคุณธรรมและละครประวัติศาสตร์ ม.1-6
4 นายมานิต ชาวงษ์ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
5 นายสุรชัย มรรควัน ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
6 นายวุฒิไกร แสงเสน ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
7 นายเฉลิมชัย โคตุเคน ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
8 นายวัจนกร สารแขวีระกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
9 นายธนวัฒน์ เดชขันธ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
10 นายสุทธ์ใจ กมลตรี ครูโรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
11 นายโกมินทร์ คนกลาง ครูโรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
12 นางวันดี พลทองสถิต อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแ่ก่น กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
13 นายสิทธิรัตน์ ภู่แก้ว อาจารย์นาฎศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
14 นายณัฐพงษ์ ฉายพล ครูนาฎศิลป์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
15 นางสาวสุดารัตน์ หนูจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการ การดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
16 นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการ การดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
17 นางสาวพิลัยพร เรืองเจริญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการ การดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
18 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการ การดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
19 นางเยาวพา ทองแย้ม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการ การดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
20 นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
21 นางธนพร ศรีพล ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนนครขอนแก่น
22 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
23 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
24 นายนพรัตน์ จารย์โพธิ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม.25 คณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
25 นายลิขิต เพชรผล ประธาน กพท.สพม.25 คณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
26 นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการ สพม. 25 ประธานคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
27 นายทวีศิลป์ สารแสน รองผู้อำนวยการ สพม. 25 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
28 นายศิริชัย วงศ์พุฒ รองผู้อำนวยการ สพม. 25 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
29 นายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อำนวยการ สพม. 25 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
30 นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพม. 25 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
31 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ประธานสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
32 นายวีระเดช ซาตา ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
33 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี รองประธานสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
34 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ประธานสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
35 นายสมยศ รัตนถา ประธานสหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
36 นายโสภณ มาตราสงคราม ประธานสหวิทยาเขตเวียงเรือคำ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
37 นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ประธานสหวิทยาเขตชุมแพ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
38 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
39 นายลิขิต เพชรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
40 นายวิรัช เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
41 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ประธานสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
42 นายเฉลิมพล นามมนตรี ประธานสหวิทยาเขตแวงใหญ่ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
43 นายวรี สุโพธิ์ชัย ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
44 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
45 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.25 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
46 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
47 นายภาณุพงศ์ แสงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
48 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
49 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
50 นายสมยศ รัตนถา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รองประธานกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
51 นายวิรัช เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
52 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รองประธานกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
53 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
54 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
55 นายอินทร กิตติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
56 นายสุรกฤษฎิ์ คำปิคา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
57 นายบัณฑูร ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
58 นายปรัชญา อุ่นทะยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
59 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
60 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
61 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
62 นางนวลลออ พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
63 นางปรียาดา สุขสวาง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.25 กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
64 นางกัญญ์ภัทร์ ปทุมมชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
65 นายมนญู สอนเอี่ยม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
66 นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
67 นายนรินทร์ สมบูรณ์ทรัพย์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
68 นางจิตประสงค์ ไพศาลพงษ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
69 นางไพศรี จันทร์แดง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
70 นายสุนันท์ บุญหล้า ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
71 นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
72 นายณัฏฐพัทร แสงทอง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
73 นางจุฬาภรณ์ ภูสดสูง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
74 นางนภัสดล ลำนามนต์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
75 นางนิยรัตน์ แก้วกันยา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
76 นางปรีดา บุตะดีวงศ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
77 นางเชาวนาท กราพันธ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
78 นางเอมอร จุไธสง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
79 นางรัชนีพร จงเทพ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
80 นางรัชนี วาทวิจารณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพม.25 กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
81 นางอรุณศรี เมืองครุธ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพม.25 กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
82 นางสาวพิสมัย โคสาดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพม.25 กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
83 นางณัฐยา สีหะวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
84 นายวรวุธ ดาวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
85 นางไพจิตร แสนขวา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
86 นายบุญมา คำชนะชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
87 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
88 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
89 นายวรวุธ ดาวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
90 นายณัฐพงษ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
91 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
92 นายสุชาติ ชัยทอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
93 นายสุนัน บุระกรณ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
94 นายภูมรินทร์ แสนไชยสุริยา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
95 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
96 นางจารุณี มุขพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
97 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
98 นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
99 นายปัณณพงษ์ บุปผาพรม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
100 นายไชยยศ วัฒนวาทิตกุล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
101 นายสุจินต์ หอมสิน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
102 นางพิสมัย พิมพา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
103 นางรัมภา พิมพุต ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
104 นางทิพวรรณ บุปผาพรม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
105 นายทรงธรรม ชินบุตร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
106 นายรังสฤษดิ์ เส่งมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
107 นางวิภา มีใจดี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานทีการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
108 นายวิรัช เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
109 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
110 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นนครวิทยาลัย
111 นายอาทิตย์ สอนกุลภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นนครวิทยาลัย
112 นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
113 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
114 นายคฑาวุธ สมทรัพย์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
115 นายลิขิต เพชรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกัลยาณวัตร
116 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกัลยาณวัตร
117 นางพิณภาคย์ บุตรจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกัลยาณวัตร
118 นางกัลยา ดีงาม ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกัลยาณวัตร
119 นายทรงสิทธิ์ พิริยชูสิทธิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกัลยาณวัตร
120 นายสุดิงษ์ เวียงวิเศษ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกัลยาณวัตร
121 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
122 นายนิรันดร์ กระพี้แดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
123 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
124 นายทินกร ทองดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
125 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
126 นายผดุง วิชาเดช ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
127 นายประดิษฐ์ กดนอก ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
128 นางรพิธร เสนาไชย ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
129 นายมาลัย กองธรรม ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
130 นางอุไรวรรณ ภวะสุริยะกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
131 นายวิเชียร กระพี้แดง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
132 นายสุรพล ล้อเทียน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
133 นายเสกสรร สีหาโมกข์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
134 นายวิระวงค์ หงส์คำเมือง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
135 นายองอาจ ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
136 นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
137 นายมนัสชัย ทองสา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
138 นายชาญชัย พรมมาหลง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
139 นายสมจิตร เจริญสุข ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
140 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
141 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
142 นายประวิทย์กาสา บุญจาฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
143 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
144 นายบัณฑูร ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 กรรมการอำนวยการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
145 นางจารุณี มุขพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการอำนวยการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
146 นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการอำนวยการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
147 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการอำนวยการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
148 นายอุดลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
149 นายประทิน โพธิ์ปริสุทธิ์ เลขานุการศูนย์ฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
150 นายประเทศ วิเศษสา ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
151 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
152 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
153 นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
154 นายสงกรานต์ อุดทารุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
155 นายสุภาพ ผิวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
156 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
157 นายกฤษฎางค์ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
158 นายประหยัด สุ่มมาตย์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
159 นายพรบูลย์ เจริญเชื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
160 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
161 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
162 นายวิรัช เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
163 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
164 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
165 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
166 นายสุรกฤษฏิ์ คำปิคา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
167 นายปรัชญา อุ่นทะยา รองผุ้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
168 นายภาณุพงศ์ แสงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
169 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
170 นายสมบัติ บุญพวง เลขานุการศูนย์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
171 นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
172 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
173 นายสมควร ไกรพน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการอำนวยการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
174 นายนิพล เทศน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการอำนวยการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
175 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการอำนวยการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
176 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กรรมการอำนวยการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
177 นางสุดสวาท ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนซำยางวิทยายน กรรมการอำนวยการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
178 นางสาวสุกัญญา มูลสัน รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการอำนวยการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
179 นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการอำนวยการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
180 นายพิทักษ์ เอ็นดู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการอำนวยการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
181 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการอำนวยการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
182 นายสันติ พรมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการอำนวยการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
183 นายสมเดช สอนถม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
184 นางสุกัญญา สมรือแสน เลขานุการศูนย์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
185 นางสาววรีพร ชาติชนะ ผู้จัดการศูนย์ ERICโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
186 นายลิขิต เพชรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
187 นางประดับศรี หุ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝำยสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
188 นายวิชิต พลบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ ฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
189 นายสมยศ มีลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการ ฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
190 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการ ฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
191 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กรรมการ ฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
192 นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ ฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
193 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. 25 กรรมการ ฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
194 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
195 นางพิณภาคย์ บุตรจันทร์ เลขานุการศูนย์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
196 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
197 นายวรี สุโพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
198 นายวิชิต พลบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
199 นายบัญชา ห้าวหาญ ผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
200 นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
201 นายธนชัย ศรีโพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
202 นายบวร ใจป้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
203 นายมนูญ ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
204 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ครูช่วยปฏิบัติงาน สพม.25 กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
205 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
206 นายทองสิทธิ์ กิติราช เลขานุการศูนย์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
207 นายสมยศ รัตนถา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
208 นายสมพล จันแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำน้ำพอง รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
209 นายวิทยา บัวพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
210 นางณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
211 นายมุนีศิน สมอุ่มจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
212 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
213 นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
214 นายอำมาตย์ นิรันดร์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
215 นางสดใส สวัสดิรมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม. 25 กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
216 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
217 นายวีระศักดิ์ วัฒนราช ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
218 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
219 นายประชัญศักดิ์ แก้วดวง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
220 นายลิขิต เพชรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
221 นางประดับศรี หุ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
222 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
223 นายสมยศ มีลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
224 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
225 นายมนพ สกลศิลป์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
226 นายอารมณ์ ศรีเชียงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
227 นายวิชัย อ่อนเบ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
228 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
229 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
230 นายอลงกรณ์ บุตรกสก เลขานุการศูนย์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
231 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
232 นายสุนันท์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย รองประธานกรรมฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
233 นายสุพจน์ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
234 นายอุดม ประมะคัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
235 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
236 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
237 นายจิตกร ไสวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
238 นางปรียาดา สุขสวาง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.25 กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
239 นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
240 นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
241 นายนพดล ชาลีคาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
242 นายธีระศักดิ์ พิลาทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
243 นายเดชา ภูมาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
244 นายประเสริฐ อินทะมนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
245 นางชุมสาย ชาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
246 นายกาญจนิก บุษปวนิช ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
247 นางมนินทร สมอออน ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
248 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
249 นายประมวลพจน์ สนิทโกศัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
250 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
251 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานกรรมฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
252 นายวาสนา ไชยศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพล รองประธานกรรมฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
253 นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
254 นายบุญหนา บัวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
255 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
256 นายมานิจ ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
257 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
258 นายอภิชาติ อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
259 นางศุภิสรา มูลประสาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
260 นายเอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
261 นายอนันต์ ชุมผาง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
262 นายเฉลิมพล นามมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
263 นายภูวดล หมื่นสีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
264 นายสุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
265 นายนิคม จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
266 นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
267 นายวุฒิชัย แสงสุดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
268 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
269 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
270 นางจุฑามาศ เวียงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
271 นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
272 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
273 นายสมพงษ์ บุญนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
274 นางวนิดา คณะวาปี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
275 นายวีระพงษ์ ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
276 นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
277 นายไกศิษฎ์ เปลรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
278 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
279 นางวิไลวรรณ ห่มขวา รองผอ.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกต กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
280 ว่าที่ พ.ต.ชัยสำราญ พิมณาคุณ รองผอ.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนคร กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
281 นายเชษฐา วันสุทะ รองผอ.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
282 นายชูศักดิ์ แก้วไตรรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
283 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
284 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
285 นายณรงค์ศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
286 นางพูลสุข มหัทธนะโชค นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.25 กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
287 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
288 นางชรีพร กุลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
289 นางจารุณี เณรสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
290 นางเยาวพา ทองแย้ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
291 นายอาทิตย์ เกษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
292 นางสาวสุดารัตน์ หนูจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
293 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
294 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
295 นายวิชัย อ่อนเบ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
296 นายอารมณ์ ศรีเชียงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
297 นายมนพ สกลศิลป์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
298 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
299 นายสมยศ มีลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
300 นางประดับศรี หุ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
301 นายอำมาตย์ นิรันดร์กูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
302 นายชูเดช แก้วดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
303 นายสำเนียง มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
304 นางรพิธร เสนาไชย ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
305 นายทองเพชร รัตนธรรม ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
306 นายชาญชัย มาตย์ภูธร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
307 นายณรงค์ สมบูรณ์ ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
308 นายนิวัตร สำเร็จ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
309 นางสาววิไล ทองแท่งไทย ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
310 นางสุทธิรัตน์ แขรัมย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
311 นางพาสุข เลิศพรประสบโชค ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
312 นางเบญจา ทองภู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.25 กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
313 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
314 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล เลขานุการศูนย์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
315 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
316 นายวีรเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
317 นายวิรัช เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
318 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
319 นายบัณฑูร ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
320 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
321 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
322 นายสุรกฤษฎิ์ คำปิคา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
323 นายอินทร กิตติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
324 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
325 นายวรวุธ ดาวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
326 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
327 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
328 นายนิรันดร์ กระพี้แดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
329 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
330 นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
331 นายอานนท์ สอนเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
332 นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
333 นายมาโนช ฟั่นฉิม ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
334 นายชัยขจร บัวช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
335 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
336 นายภูมิชัย ขรรค์แก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
337 นายปริญญา สระบัว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
338 นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
339 นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
340 นายวีระพงษ์ ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
341 นายสมควร ไกรพน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
342 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
343 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
344 นายถวิล ม่วงสุข นิติกรชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
345 นายนฤพล เมนไธสง ครู ช่วยปฏิบัติงาน สพม.25 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
346 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ครู ช่วยปฏิบัติงาน สพม. 25 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
347 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
348 นายประภาส วินิจสิริ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
349 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
350 นางเครือวัลย์ ศรีนรจันทร์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนครขอนแก่น
351 นางพรพิศ แก้วบ้านเหล่า ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนครขอนแก่น
352 นางสาวจุฑามาส ศรีแสนปาง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนครขอนแก่น
353 นายบุญมา คำชนะชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนครขอนแก่น
354 นางกัญญ์ภัทร์ ปทุมมชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนครขอนแก่น
355 นางจรรย์สมร เกษสิมมา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
356 นางสุวิมล กอบกุลวัฒน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
357 นางกุลวดี บงแก้ว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
358 นายสุทธินันท์ บัวชาบาล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
359 นางจุฬาภรณ์ ภูสดสูง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
360 นางอังคณา รัตนเพชร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
361 นางพรพิมล บุปผาโสภา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
362 นางเทียมจันทร์ บัวช่วย ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
363 นางเนาวรัตน์ วิลาวัลย์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
364 นางสาวรพิพรรณ ปริปุณณะ ครูโรงเรียนกัลยาวัตร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร
365 นางสมจิตร ชินบุตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร
366 นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนขามแก่นนคร
367 นางไอลดา ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนขามแก่นนคร
368 นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนขามแก่นนคร
369 นายบุญนำ งิ้วสีดา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ โรงเรียนนครขอนแก่น
370 นางสาววรางคณา พระลับรักษา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ โรงเรียนนครขอนแก่น
371 นางวัชรีย์ เหลืองกระโทก ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ โรงเรียนนครขอนแก่น
372 นายทินวัฒน์ วิญญาสุข ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ โรงเรียนนครขอนแก่น
373 นายไชยยศ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
374 นายประหยัด จันทะบัณฑิต ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
375 นายศิริกุล ทาแดง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
376 นายสรุเชษฐ์ เหล่าอัน ลูกจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
377 . นายนิพนธ์ เพียรทอง ลูกจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
378 นายมัชรพงศ์ โชติพัชรอนันต์ ลูกจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
379 นายพิทักษ์ สิริเลิศธีรกุล ลูกจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
380 นายเสรี วังมุข ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
381 นางมยุรี จันทร์ทา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
382 นายอุดม สุวรรณศิริกุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
383 นายสุรชาติ สารแสน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ โรงเรียนกัลยาณวัตร
384 นายอาคม ศิวโสภา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ โรงเรียนกัลยาณวัตร
385 นายกฤติเดช จันทร์เพ็ง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ โรงเรียนกัลยาณวัตร
386 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ โรงเรียนขามแก่นนคร
387 นายมนัสชัย ทองสา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ โรงเรียนขามแก่นนคร
388 นายชาญชัย พรมมาหลง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ โรงเรียนขามแก่นนคร
389 นายเถาวัลย์ สันวิลาศ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนนครขอนแก่น
390 นายจตุพล สิทธิ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนนครขอนแก่น
391 นายทองพูล เมืองวงษ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนนครขอนแก่น
392 นายกอบตระกูล นะรินยา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร โรงเรียนนครขอนแก่น
393 นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอัน ผู้ช่วยผู้อำนวยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
394 นายธนะสิทธิ์ วงษ์ศรีธาตุ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
395 นายพงษ์ธนา มูลแก้ว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
396 นายสุดเขต เชื้อสาวะถี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
397 นายชัชวาล ชาญวิรัตน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
398 นายอุดม คำสะอาด ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
399 นายฉัตรชัย ทิมจะโป๊ะ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
400 นายชัยมงคล บัวช่วย ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการ ฝ่ายจราจร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
401 นายสุเมธ ราชสุวอ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
402 นายจรัญ ภูชาดา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจราจร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
403 นายควรคิด แก้วบ้านเหล่า ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจราจร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
404 นายวิเชียร เสาวกุล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนกัลยาณวัตร
405 นายอนุศักดิ์ ชาติศรี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนกัลยาณวัตร
406 นายปัญญา พราหม์ไธสง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร โรงเรียนกัลยาณวัตร
407 นายผดุง วิชาเดช ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนขามแก่นนคร
408 นายวีระพล จันทร์ศิลา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนขามแก่นนคร
409 นายเสกสรร สีหาโมก ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจราจร โรงเรียนขามแก่นนคร
410 นางศิริลักษณ์ โคจรประเสริฐ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนนครขอนแก่น
411 นางศิริมาศ ศิริโสภา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนนครขอนแก่น
412 นางสาวอุษณีย์ วรรณดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนนครขอนแก่น
413 นางรุ้งตะวัน ครองทรัพย์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนนครขอนแก่น
414 นางพัชนี คำมูล ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนนครขอนแก่น
415 นางปารมี คุณแก้ว ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
416 นางเชาวนาท กราพันธ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
417 นางปรีดา บุตรดีวงศ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
418 นางณัฏทกร ศรีทำบุญ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
419 นางสาววิไลวรรณ สิมโฮง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
420 นางจุฬาภรณ์ ภูสดสูง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
421 นางมณฑวรรณ เอี่ยมปุ่น ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
422 นายอลงกต โรจนลิ้มสกุล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
423 นางสุกัลยา บูรณประเสริฐกุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
424 นางธนพร ศรีพล ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
425 นายเสริมสุข แก้ววงษา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
426 นางกาญจนา มาลีพันธุ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
427 นางนัดดา พิมพ์ดีด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
428 นางประไพศรี รื่นรมย์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
429 นางบุญช่วย กัณหาบัว ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนกัลยาณวัตร
430 นางสาวพัฌชญา ปิตาระเต ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนกัลยาณวัตร
431 นางประไพศรี ศิริลิมประพันธ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนกัลยาณวัตร
432 นางสุพิดา โนพันธุ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนกัลยาณวัตร
433 นางสุปรียา ธุระการ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนกัลยาณวัตร
434 นางอุบล เจริญศิริ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนกัลยาณวัตร
435 นางณัฐชฎา ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนขามแก่นนคร
436 นางทองเติม ศิริสวัสดิ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนขามแก่นนคร
437 นางสาวประทุมพร หลาบหนองแสง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนขามแก่นนคร
438 นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนขามแก่นนคร
439 นางต้องตา ไชยเสือ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล โรงเรียนขามแก่นคร
440 นายอุดม ประมะคัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
441 นายสุนันท์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
442 นายจิตรกร ไสวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
443 นายทวี โพธิ์กุดไสย ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
444 นางสาวดวงฤดี แสงไกร ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล
445 นางปอเรียม แสงชาลี ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล
446 นายถาวร ศิริจิตร ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล
447 นายศักดิ์ชัย เชษฐบุตร ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล
448 นายรามิล ปัถพี ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล
449 นางสุภาพ หมื่นพรม ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล
450 นางสาวจีรุวรรณ เชษฐบุตร ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล
451 นางสาวสุภาวดี ดรชัย ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล
452 นางสาวดณษกร ชัยวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการชำนาญ กรรมการฝ่ายประเมินผล
453 นางสาวสุธาสินี ดีกุดตุ้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการชำนาญ กรรมการฝ่ายประเมินผล
454 นายศิวะ ปินะสา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล
455 ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล
456 นางจริยาวรรณ กรุงศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายประเมินผล
457 นางภัทรินภร การะเกษ เจ้าพนักงานงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายประเมินผล
458 นายวีระชน แสงศรีเรือง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล
459 นางสาวปรียานันท์ อัครวงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล
460 นางสาวขวัญฤดี ศรีจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล
461 นางาสาวกันตะนา จ่าภา เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายประเมินผล
462 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล
463 นายเอกชัย จันทร์ประสพชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประเมินผล
464 นางสาวนริศรา สุทธิ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประเมินผล
465 นายปิติจิตร เฮ้าแสง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประเมินผล
466 นายศิริชัย วงศ์พุฒ รองผู้อำนวยการ สพม. 25 ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
467 นางวิไลวรรณ อุทธตรี รก.ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม. 25 รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
468 นางเพ็ญศิริ วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
469 นายฤทธิรงค์ ศรีตระกูล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
470 นางน้ำอ้อย กาญจนเส็ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
471 นางนารีรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
472 นางนวลจันทร์ เลิศศึกษากุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
473 นางชุมสาย ชาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
474 นางสาวณฐมน วันสืบ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
475 นางอัมพลิกา เปรมศรี ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
476 นางสุนันทา ดีมาก ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
477 นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
478 นางนงนุช พรมมาแข้ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
479 นางพัชรินทร์ เนตรพระ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
480 นางณัฎฐิยาภรณ์ เทศน้อย ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
481 นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพม.25 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
482 นางบุญเกื้อ ขาวไชยมหา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
483 นางสาวภัทราภรณ์ เลิศคอนสาร เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
484 นางสาวอรวรรณ ป้องขันธ์ บุคลากรปฏิบัติการ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
485 นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพม. 25 ประธานกรรมการกองเลขานุการ
486 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา รองประธานกรรมการกองเลขานุการ
487 นางอารุณี สินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.25 กรรมการกองเลขานุการ
488 นายสุรินทร์ หล้าหา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการกองเลขานุการ
489 นางอภิญญา วิชาเดช ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.25 กรรมการกองเลขานุการ
490 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก กรรมการกองเลขานุการ
491 นายพรบูลย์ เจริญเชื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการกองเลขานุการ
492 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการกองเลขานุการ
493 นางศุภิสรา มูลประสาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการกองเลขานุการ
494 นายบุญนำ อรรคฮาต ครูโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการกองเลขานุการ
495 นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการกองเลขานุการ
496 นางอนงค์รัตน์ วิริยสถิตย์กุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการกองเลขานุการ
497 นางสาวนันทนา สุวรรณปา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการกองเลขานุการ
498 นายศรัญยุทธ วิริยสถิตย์กุล ครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการกองเลขานุการ
499 นายองอาจ ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการกองเลขานุการ
500 นางสุธัมมา นามวงษา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการกองเลขานุการ
501 นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์ ครูโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม กรรมการกองเลขานุการ
502 นายจักรพงษ์ แผ่นทอง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการกองเลขานุการ
503 นายกฤตชัย ชุมแสง ครูโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม กรรมการกองเลขานุการ
504 นายวีระชน แสงศรีเรือง ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการกองเลขานุการ
505 นายชาญชัย พรมมาหลง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการกองเลขานุการ
506 นายมนัสชัย ทองสา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการกองเลขานุการ
507 นางไพฑูรย์ นรสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการกองเลขานุการ
508 นางสาวรตนวรรณ จินดาภู บุคลากรปฏิบัติงาน สพม. 25 กรรมการกองเลขานุการ
509 นางสาวปนัดดา ศรีหาวงศ์ เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด สพม.25 กรรมการกองเลขานุการ
510 นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการกองเลขานุการ
511 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม. 25 กรรมการและเลขานุการกองเลขานุการ
512 นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กองเลขานุการ
513 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กองเลขานุการ
514 นายภาณุพงศ์ แสงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กองเลขานุการ
515 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ครูช่วยปฏิบัติงาน สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กองเลขานุการ
516 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพม. 25
517 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพม. 25
518 นายภิญโญ โจมศรี ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพม. 25
519 นายพินิจ กุณาศล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพม. 25
520 นายสังวรณ์ หัสโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพม. 25
521 นางศิริวรรณ แก้วหย่อง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพม. 25
522 นางอุบลรัตน์ ชาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพม. 25
523 นางวิมลรัตน์ บุษปวนิช ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพม. 25
524 นางอาภรณ์ โจมศรี ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพม. 25
525 นายวิชาญ โพธิ์นอก ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพม. 25
526 นายธนิต สุ่ยวงศ์ ช่างครุภัณฑ์ 3 โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพม. 25
527 นายจักรกฤษณ์ สัมพันธารักษ์ พนักงานโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพม. 25
528 นางสำเนียง แสนพงษ์ พนักงานโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพม. 25
529 นายหนูแดง นนทเสน พนักงานโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพม. 25
530 นายมนตรี ผมพันธ์ พนักงานโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพม. 25
531 นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพม. 25
532 นายประมวลพจน์ สนิทโกศัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพม. 25
533 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการจัดนิทรรศการ
534 นางศิริวรรณ แก้วหย่อง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการจัดนิทรรศการ
535 นางอุมาพร พิมพ์ภักดี ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดนิทรรศการ
536 นางศีตลา สนิทโกศัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดนิทรรศการ
537 นางสาวเกศสุดา จันทร์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดนิทรรศการ
538 นายประมวลพจน์ สนิทโกศัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดนิทรรศการ
539 นายสังวรณ์ หัสโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดนิทรรศการ
540 นางสาวตักษนันท์ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดนิทรรศการ
541 นางสาวสุพรรษา แถวโนนงิ้ว ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดนิทรรศการ
542 นางสาวมนสิชา โคตรตาแสง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดนิทรรศการ
543 นางสาวอนงค์ ศิริมา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการจัดนิทรรศการ
544 นางมณินทร สมอ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ จัดนิทรรศการ
545 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นและศึกษานิเทศก์
546 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นและศึกษานิเทศก์
547 นางนันทนิจ ด่านคอนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นและศึกษานิเทศก์
548 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นและศึกษานิเทศก์
549 นายพีระพงศ์ พิมพา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นและศึกษานิเทศก์
550 นายศิริชัย วงศ์พุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ประธานคณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
551 นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม คณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
552 นายสุรินทร์ หล้าหา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.25 คณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
553 นายอำมาตย์ นิรันดร์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
554 นางสาวลัสดา กองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
555 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานคณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มครูผู้สอนคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์
556 นายสุนทร สมบัติธีระ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มครูผู้สอนคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์
557 นางรำเพย ภาณุสิทธิกร ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มครูผู้สอนคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์
558 นางเนตรคนึง รัตนชวานนท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มครูผู้สอนคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์
559 นายประเทศ วิเศษสา ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มครูผู้สอนคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์
560 นางประดับศรี หุ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ,สุขศึกษา,พลศึกษา,การงานอาชีพ
561 นางขันงาม ม่วงนา ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโท) คณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ,สุขศึกษา,พลศึกษา,การงานอาชีพ
562 นายศุภชัย สุวรรณศักดิ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ,สุขศึกษา,พลศึกษา,การงานอาชีพ
563 นายปริญญา สระบัว ครู โรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ,สุขศึกษา,พลศึกษา,การงานอาชีพ
564 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาศิิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน ประธานคณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มครูผู้สอนกืจกรรมพัฒนาผู้เรียน,คอมพิวเตอร์,ศิลปะ,นาฏศิลป์
565 นายเนรมิต จุมพลพงศ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มครูผู้สอนกืจกรรมพัฒนาผู้เรียน,คอมพิวเตอร์,ศิลปะ,นาฏศิลป์
566 นางฉวีวรรณ พลธรรม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มครูผู้สอนกืจกรรมพัฒนาผู้เรียน,คอมพิวเตอร์,ศิลปะ,นาฏศิลป์
567 นายณรงค์ ชูสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ Obec Awards กลุ่มครูผู้สอนกืจกรรมพัฒนาผู้เรียน,คอมพิวเตอร์,ศิลปะ,นาฏศิลป์
568 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน Obec Awards
569 นางพรรณี ชัยทอง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน Obec Awards
570 นางเยาวลักษณ์ จันทร์ศิลา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน Obec Awards
571 นางสุวพี พรมมีเนตร โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน Obec Awards
572 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน Obec Awards
573 นายวีระยุทธ์ โพธิ์ศรี ครู ช่วยราชการ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน Obec Awards
574 วีระยุทธ โพธิ์ศรี ครูผู้สอนช่วยราชการ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน Obec Awards
575 นางนวลอนงค์ จินดาภู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม.25 ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร Obec Awards
576 นายวีระยุทธ์ โพธิ์ศรี ครู ช่วยราชการ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร Obec Awards
577 นางพรรณพิพย์ โสภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพม.25 ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมคัดเลือก Obec Awards
578 นางสาววัชรี อุ่นใจชน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมคัดเลือก Obec Awards
579 นางสาวพรรณทิพย์ พันธุ์เพ็ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมคัดเลือก Obec Awards
580 นางสาวสายชล มนต์ช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมคัดเลือก Obec Awards
581 นางสาวสุภาพรรณ พงษ์จันทรโอ ครู ช่วยราชการ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมคัดเลือก Obec Awards
582 นางสาวขวัญฤทัย วิโย บุคลากรปฏิบัติงาน สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมคัดเลือก Obec Awards
583 นางสาวอังคณา ธงชัย พนักงานพิมพ์ดีด สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมคัดเลือก Obec Awards
584 นางสาวกัญญานีย์ สูงนารถ พนักงานพิมพ์ดีด สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมคัดเลือก Obec Awards
585 นายสง่า โนนคำวงษ์ พนักงานบริการเอกสาร คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมคัดเลือก Obec Awards
586 นางพนิตย์ แสนโคตร แม่บ้าน สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมคัดเลือก Obec Awards
587 นายนิรันดร์ กระพี้แดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง กิจกรรมคัดเลือก Obec Awards
588 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง กิจกรรมคัดเลือก Obec Awards
589 นายมนัสชัย ทองสา พนักงานราชการ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง กิจกรรมคัดเลือก Obec Awards
590 นายชาญชัย พรมมาหลง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง กิจกรรมคัดเลือก Obec Awards
591 นายสายันต์ แก้วมีศรี นักการภารโรง โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง กิจกรรมคัดเลือก Obec Awards
592 นางปิยฉัตร ขจรนาม แม่บ้าน โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง กิจกรรมคัดเลือก Obec Awards
593 นางหนูเดือน ศิริบาล แม่บ้าน โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง กิจกรรมคัดเลือก Obec Awards
594 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง กิจกรรมคัดเลือก Obec Awards
595 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
596 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
597 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
598 นายสุภาพ ผิวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
599 นายสงกรานต์ อุดทารุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
600 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
601 นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
602 นายกฤษฎางค์ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
603 นายประหยัด สุ่มมาตย์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
604 นายวิเชียร ชาโนสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
605 นายวิแมน บุญมาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
606 นายพิเชษฐ์ เชื้อทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
607 นางลัดดา ผาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
608 นายสุชีวิน ปิตานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
609 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
610 นางไยดี หงษ์เหิน ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
611 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
612 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
613 นางไยดี หงษ์เหิน ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
614 นางสาวกนกรัตน์ จิตผดุงวิทย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
615 นางอัปสร สุรพล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
616 นางสุพรรณีย์ เจริญโสภารัตน์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
617 นางเพชรดารินทร์ วัฒนานุสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
618 นางสาวสุดาวรรณ ซื่อตรง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
619 นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้า ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
620 นางสุมาลา ดำเนตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
621 นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสุจริต ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
622 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
623 นางปารมี คุณแก้ว ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
624 นางสาวปัทมา นาแถมเงิน ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
625 นางสาวญาตา กรุณากร ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
626 นางจันทร์เพ็ญ ทองล้น ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
627 นางปทิตตา ไชยทิพย์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
628 นางปิยนาถ ฝ่ายอุประ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
629 นางอรวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
630 นางนภัสดล ลำนามนต์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
631 นางจรรย์สมร เกษสิมมา ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
632 นางจุฬาภรณ์ ภูสดสูง ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
633 นางกุลวดี บงแก้ว ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
634 นางนงลักษณ์ อภัยพันธ์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
635 นางจรรยง กระพี้แดง ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
636 นางสุวิไลลักษณ์ วรรณวิจิตร ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
637 นางนฤมล อัครปรีชาศาสตร์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
638 นางธรารัตน์ อึ้งภากรณ์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
639 นางนงลักษณ์ วัฒนพิทักษ์สกุล ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
640 นางจรี วรชิณ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
641 นางนงลักษณ์ เชาว์พานิช ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
642 นางพิชญ์สมร อินทรจักรพงษ์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
643 นางสุจิตรา สว่างโรจน์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
644 นางจันทร์เพ็ญ ทองล้น ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
645 นางนวลจันทร์ เขตอนันต์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
646 นางสาวกนกรัตน์ จิตผดุงวิทย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายรับและตรวจสอบผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
647 นางสาวปวีณา งามชัด ครู โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กรรมการฝ่ายรับและตรวจสอบผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
648 นางสาวกัลยา ขันละคร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการฝ่ายรับและตรวจสอบผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
649 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
650 นางสาวกฤษณ์รัชชา สุทธะมา ครูผู้ช่วย โรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการฝ่ายประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
651 นางสาวดวงมณี นามกุล ครูธุรการ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กรรมการฝ่ายประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
652 นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสุจริต ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
653 นางดารณี พงษ์สบาย ครู โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับและตรวจสอบผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
654 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
655 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
656 นางจารุณี มุขพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
657 นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
658 นายรังสฤษฏ์ เส่งมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
659 นายประมวล กานต์รังสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
660 นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
661 นายบัญชา วิพัฒวิบูลกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
662 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. 25 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
663 นายประทิน โพธิ์ปริสุทธิ์ เลานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
664 นายประเทศ วิเศษสา รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
665 นายประเทศ วิเศษสา หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
666 นางเยาวกุล จุฬานนท์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
667 นางสาวสุทธาภรณ์ ต้นสีนนท์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
668 นางสาวธิดารัตน์ ช่างจัตุรัส ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
669 นายอภิสิทธิ์ บึงไสย์ ครูโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
670 นางสุดาพร พาระพัฒน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
671 นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
672 นางชวนพิศ เถาว์ทิพย์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
673 นางสาวพรประภา ภูธรศรี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
674 นางณัฏทกร ศรีทำบุญ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
675 นางมยุรี ปรุงวิทยา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
676 นางปิยนารถ สุริยหาร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
677 นางมณีรัตน์ พันธุตา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
678 นางสาวจุรีรัตน์ นันทัยทวีกุล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
679 นางนารีรัตน์ พิมวัง ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
680 นางสาวนงค์นุช ทองภูบาล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
681 นางจรรย์สมร เกษสิมมา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
682 นางจุฬาภรณ์ ภูสดสูง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
683 นางกุลวดี บงแก้ว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
684 นายวิรัช เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
685 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
686 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
687 นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
688 นางรำเพย ภาณุสิทธิกร ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
689 นายสมบัติ บุญพวง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
690 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
691 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
692 นางจิราวดี กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
693 นางสาวอมรรัตน์ กล้ามกระโทก ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
694 นางสาวศิรดา ต้นสวรรค์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
695 นายระชานนท์ ศรีเพชร ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
696 นางสาวปัญจมา ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
697 นางธิดาวัลย์ มโนคุ้น ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
698 นางสาวจันทิพา ปรีดี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
699 นางประณีต คมสาคร ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
700 นางปาลิดา เร่งพัฒนกิจ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
701 นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
702 นายธงชัย กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
703 นางสาวสุภาพร วงเวียง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
704 นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
705 นางวิชดา หงษ์จ้อย ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
706 นางจารุวรรณ จันทร์สมบูรณ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
707 นางสาวชลกร ศรีด้วงปภากุล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
708 นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
709 นายเสรี วังมุข ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
710 นางมยุรี จันทรา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
711 นายธงฃัย กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
712 นายวิรัช คุ้มโภคา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
713 นายเสกสรร สุวรรณสุข ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
714 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
715 นางไพรินทร์ เจริญศิริ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
716 นางปิยะวรรณ มัธยมนันท์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
717 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
718 นายธงฃัย กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
719 นายชุมพร อินทรจักรพงษ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
720 นายวิรัช คุ้มโภคา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
721 นายอดุลย์ ผ่องสนาม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
722 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
723 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
724 นายระชานนท์ ศรีเพชร ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
725 นายคฑาวุธ สมทรัพย์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
726 นายสกุลศึก โคตรพัฒน์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผูช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
727 นายลิขิต เพชรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
728 นางประดับศรี หุ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
729 นายวิชิต พลบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
730 นายสมยศ มีลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
731 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
732 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดขอนแก่น กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
733 นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
734 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
735 นายบวร ใจป้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวาง กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
736 นายฉัตรชัย ข้อยุ่น ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
737 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
738 นางพิณภาคย์ บุตรจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
739 นายสุดิงษ์ เวียงวิเศษ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
740 นางสาวรัชนี ภูหลงเพีย ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
741 นางรัชนีย์ เชิดสูงเนิน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
742 นางอรุณวรรณ ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
743 นายสุพล พรหมกูล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
744 นางยุพิน ขุนทอง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
745 นายวิเชียร เสาวกุล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
746 นายทศพล ศิริคุปต์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
747 นายณัฐวุฒิ เขตผดุง นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
748 นายเทพรัตน์ ศรีคราม นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
749 นางวิภา เมืองสอน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
750 นางเพชรรัตน์ แพงปัสสา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาะการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
751 นางมัญชรี คีรีรัตน์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
752 นายสนิท เนียมสา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
753 นางสุดาวดี โชติกีรติเวช ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
754 นางเรียม ธีรปฐวี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
755 นางสาวธัญลักษณ์ ทองดอนโต นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
756 นางสาวธัญลักษณ์ ทองดอนโต นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
757 นางพรจิตต์ ไกรขุนทศ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
758 นางสาวรพิพรรณ ปริปุณณะ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
759 นางสมจิตร ชินบุตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
760 นางสุพิดา โนพันธุ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
761 นางสุปรียา ธุรการ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
762 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
763 นายวีรเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
764 นายวิรัช เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
765 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
766 นายบัณฑูร ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
767 นายประวิทย์ กาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
768 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
769 นายสุรกฤษฏิ์ คำปิคา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
770 นายอินทร กิตติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
771 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
772 นายวรวุธ ดาวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
773 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
774 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
775 นายนิรัดร์ กระพี้แดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
776 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
777 นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
778 นายอานนท์ สอนเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
779 นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
780 นายมาโนช ฝั้นฉิม ครูโรงเรียนพล กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
781 นายชัยขจร บัวช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
782 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
783 นายภูมิชัย ขรรค์แก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
784 นายปริญญา สระบัว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
785 นายภูมิชัย ขรรค์แก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
786 นายอภิรัฐ จันทร์เทพ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
787 นายสมภพ รักษาพงศ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
788 นางบุหลัน ถาวิเศษ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
789 นางขวัญกมล พลเยี่ยม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
790 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
791 นายอานนท์ สอนเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
792 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
793 นายผดุง วิชาเดช ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
794 นายสมจิตร เจริญสุข ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
795 นางไอรดา ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
796 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
797 นายอร่าม วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
798 นางรัชนี ธีรกิจภาคิน ครูโรงเรียนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
799 นางเพ็ญศิริ วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
800 นายนิรันดร์ กระพี้แดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
801 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
802 นายปริวรรต ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
803 นายสุรพล ล้อเทียน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
804 นายณรงค์ ท่วมไธสง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
805 นางชนิดา ดวงบรรเทา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
806 นายเสกสรรค์ สีหาโมกข์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
807 นายปริญญา สระบัว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
808 นายภูมิชัย ขรรค์แก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
809 นายชัยขจร บัวช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
810 นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
811 นายปริญญา สระบัว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
812 นายประสาท โนพันธุ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
813 นายชาญวิทย์ มนตรี ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
814 นายสุวิทย์ ศรีดาจักร ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
815 นางสาว กรรณิกา พลพุฒิ ครูโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
816 นายสมภพ รักษาพงศ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
817 นายชัยขจร บัวช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
818 นางบุหลัน ถาวิเศษ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
819 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
820 นายสุนันท์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
821 นายสุพจน์ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
822 นายอุดม ประมะคัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
823 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
824 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
825 นายจิตกร ไสวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
826 นางปรียาดา สุขสวาง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
827 นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
828 นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
829 นายนภดล ชาลีคาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
830 นายธีระศักดิ์ พิลาทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
831 นายเดชา ภูมาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
832 นายประเสริฐ อินทะมนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
833 นางชุมสาย ชาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
834 นายกาญจนิก บุษปวนิช ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
835 นางมนินทร สมอออน ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
836 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
837 นายประมวลพจน์ สนิทโกศัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
838 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
839 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
840 นางสาวสุวพรรณ พรหมรับ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
841 นางสาววาสนา นนตา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
842 นายวิชาญ โพธิ์นอก ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
843 นายกัมพล ขันทะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
844 นายนวพล สีดามล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
845 นางสาวสุพรรษา แถวโนนงิ้ว ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
846 นางสาวมนสิชา โคตรตาแสง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
847 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
848 นางมณินทร สมอออน ครูโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
849 นายสมโภช พุ่มเทียน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
850 นางบุษกร สีดามล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
851 นางสาวราตรี ศรีนา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
852 นางสาวดารุณี ศิริมา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
853 นางมัณฑนา โพธิสัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
854 นางสาววรัญญาภรณ์ สมเด็จ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
855 นางสาวควรครอง ปัญโญวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
856 นายกาญจนิก บุษปวนิช ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
857 นางมนินทร สมอออน ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
858 นางสาวธรรมมาภรณ์ ปลัดศรีช่วย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
859 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
860 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรมเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
861 นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรมเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
862 นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรมเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
863 นางชุมสาย ชาวงษ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรมเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
864 นายสุนันท์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรมขับร้องเพลงไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
865 นางจรรยา บุญศรีประกอบ ครูโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย กรรมการ ที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรมขับร้องเพลงไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
866 นายอุดม ประมะคัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรมวงดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
867 นายประเสริฐ อินทะมนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการ ที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรมวงดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
868 นางปอเรียม แสงชาลี ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการ ที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรมวงดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
869 นายจิตรกร ไสวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาลัย ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
870 นายสุเชาว์ ช่วยหาร ครูโรงเรียนหนองขามพิทยาลัย กรรมการ ที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
871 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ไทยสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
872 นายเอกชัย จันทร์ประสพชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กรรมการ ที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ไทยสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
873 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรมเพลงสากลเพลงพระราชนิพนธ์และขับขานประสานเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
874 นายธีระศักดิ์ พิลาทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการ ที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรมเพลงสากลเพลงพระราชนิพนธ์และขับขานประสานเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
875 นายเดชา ภูมาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการ ที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรมเพลงสากลเพลงพระราชนิพนธ์และขับขานประสานเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
876 นายสุพจน์ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรมเพลงลูกทุ่ง-การเต้นหางเครื่องประกอบเพลง(นักเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
877 นายนภดล ชาลีคาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการ ที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรมเพลงลูกทุ่ง-การเต้นหางเครื่องประกอบเพลง(นักเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
878 นางรัญจวน แคนติ ครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการ ที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรมเพลงลูกทุ่ง-การเต้นหางเครื่องประกอบเพลง(นักเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
879 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
880 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
881 นายวาสนา ไชยศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพล รองประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
882 นายวาสนา ไชยศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพล รองประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
883 นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
884 นายบุญหนา บัวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
885 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
886 นายมานิจ ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
887 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
888 นายอภิชาติ อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
889 นางศุภิสรา มูลประสาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. 25 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
890 นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
891 นายบุญหนา บัวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
892 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
893 นายมานิจ ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
894 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
895 นายอภิชาติ อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
896 นางศุภิสรา มูลประสาน ศึกษานิเทศ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
897 นายเอนก ตรีภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
898 นายอนันต์ ชุมผาง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
899 นายเอนก ตรีภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
900 นางดัชนีพร จงเทพ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
901 นางดัชนีพร จงเทพ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
902 นายสืบพงษ์ วิชัยผิน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
903 นางสาวพรทิพย์ สุพรรณ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
904 นายเสริมพล แสบงบาล ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
905 นายปริพัฒน์ ไสยสาลี ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
906 นายสืบพงษ์ วิชัยผิน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
907 นางสาวพรทิพย์ สุพรรณ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
908 นายเสริมพล แสบงบาล ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
909 นางสาวทัศนีย์ วงค์นรา ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
910 นายปริพัฒน์ ไสยสาลี ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
911 นางสาวทัศนีย์ วงศ์นรา ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
912 นางขนิษฐา ถ้ำหิน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
913 นางขนิษฐา ถ้ำหิน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
914 นางศิริรัตน์ อุ่นเกิด ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
915 นางประภัสสร ปะทะวัง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
916 นายสุทธิพงษ์ โฮมแพง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
917 นางศิริรัตน์ อุ่นเกิด ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
918 นางประภัสร ปะทะวัง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
919 นายสุทธิพงษ์ โฮมแพง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
920 Mr. Bien Doan The ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
921 Mr.Bien Doan The ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
922 นางอรอุมา สุวรรณหงษ์ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
923 นางอรอุมา สุวรรณหงษ์ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
924 นายเฉลิมพล นามมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
925 นายภูวดล หมื่นสีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
926 นายสุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
927 นายนิคม จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
928 นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
929 นายวุฒิชัย แสงสุดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
930 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
931 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
932 นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
933 นางจุฑามาศ เวียงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
934 นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
935 นายสมพงษ์ บุญนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
936 นางวนิดา คณะวาปี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
937 นางสาวกุสุมา ผิวขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
938 นางวนิดา คณะวาปี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
939 นางโชติกา วรรณรัตน์ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
940 นางสาวดวงพร มีนา ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
941 นายสมบูรณ์ เพียยุระ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
942 นายสิริวัฒน์ นาโพนงาม ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
943 นางสาวกุสุมา ผิวขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
944 นางสมสมัย พรมดี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
945 นางสาวชื่นกมล บุญมาหล้า ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
946 นางสาวสุกัญญา ภูครองนาค ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
947 นางสาวพีรดา เนื่องอาชา ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
948 นางสาวสะอาด ชนชนะชัย ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
949 นายธานินทร์ เลิศพันธ์ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
950 นางสุภาพร โคตรมณี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
951 นางสายสวาท อรรถมานะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐานและรำไทยประจำภาค สำหรับนักเรียนเรียนร่วม
952 นางอุดมพร คำทองเพิ่ม ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐานและรำไทยประจำภาค สำหรับนักเรียนเรียนร่วม
953 นายสุทิตย์ สิมมา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐานและรำไทยประจำภาค สำหรับนักเรียนเรียนร่วม
954 นายพงษ์พัฒน์ กล้ารอด ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐานและรำไทยประจำภาค สำหรับนักเรียนเรียนร่วม
955 นางอรุณี ศิริกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐานและรำไทยประจำภาค สำหรับนักเรียนเรียนร่วม
956 นายสมยศ รัตนถา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
957 นายสมพล จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำน้ำพอง รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
958 ดร.ณัฎฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
959 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
960 นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
961 นายวิทยา บัวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
962 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
963 นางสดใส สวัสดิรมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญ สพม.25 กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
964 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
965 นายวีะรศักดิ์ วัฒนราช ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
966 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
967 นายประชัญศักดิ์ แก้วดวง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
968 นายสุรศักดิ์ บึงบาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
969 นายสิทธิพงษ์ เมืองโคตร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
970 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
971 นายอาทิตย์ ยวนหมื่น ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
972 นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
973 นายไชยธร ชาวเหนือ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
974 นางสาววาสนา สอดศรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
975 นางดวงแข วงษ์ชารี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
976 นางบุญช่วย กัณหาบัว ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
977 นางสาวศิลายุ ชาบัณฑิตพุฒ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
978 นางสาววิรากร เจริญเชื้อ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
979 นางสาวอัจฉรี นามรินทร์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
980 นางสาววรรณภา พานผา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
981 นางสาวสุภาวดี แข็งขัน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
982 นายฐนธัช วินทะไชย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
983 นางอุบล เจริญศิริ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
984 นางสาวสุภาวดี โฆษิตพล ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
985 นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
986 นายอนุรักษ์ พีรพรพิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
987 นางสาวเนาวรัตน์ อาษาสนา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
988 นางสมควร หาจันดาห์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
989 นางพรพรรณ์ เจนการช่าง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
990 นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
991 นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
992 นายทรงสิทธิ์ พิชัยชูสิทธิ์ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
993 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
994 นายรำไพ แสงนาค ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
995 นายปิยชัย ไกรทอง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
996 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
997 นายวรวุฒิ บ่อคำ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
998 นายจิระ ราชธิสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
999 นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1000 นายสังเวียน ชาบัณฑิตพุฒ พนักงานขับรถ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1001 นายปรีชา เพชรชารี ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1002 นายประชัญศักดิ์ แก้วดวง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1003 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1004 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1005 นายสาคร พินิจมนตรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1006 นายผจงเกียรติ ธนวัจน์โชคทวี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1007 นายรำไพ แสงนาค ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1008 นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1009 นางสมควร หาจันดาห์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1010 นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1011 นายปิยชัย ไกรทอง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1012 นายพรชัย บรรจง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1013 นายเชาวลิต หาจันดาห์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1014 นางปิยนุช บัวพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1015 นายบัญชา คำธานี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1016 นางอนุวรรณ สิมลี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1017 นางนันทนา บุรีจันทร์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1018 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1019 นางภัสดา วงษ์ชารี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1020 นางสาวณาตยานี บุตทนุ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1021 นางสาวศันสนีย์ รัตนถา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1022 นายสุระ น้อยสิม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1023 นายจิระ ราชธิสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1024 นางสาววัชรีพร แดงทน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1025 นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1026 นางนิตยา สมอหมอบ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1027 นางสาวหทัยรัตน์ ภูมิพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1028 นายประชัญศักดิ์ แก้วดวง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1029 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1030 นายวรี สุโพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1031 นายวิชิต พลบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1032 นายบัญชา ห้าวหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1033 นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1034 นายธนชัย ศรีโพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1035 นายบวร ใจป้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1036 นายมนูญ ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1037 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ช่วยราชการ สพม. ๒๕ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1038 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1039 นายทองสิทธิ์ กิติราช เลขานุการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1040 นางไสว ภักดิ์ศรีแพง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1041 นายเผ่า พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยานวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1042 นายทองสิทธิ์ กิติราช ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1043 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1044 นายโยธิน ธีระนันท์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1045 นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1046 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1047 นางธิดารัตน์ ใจสุข ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1048 นายชัยนันท์ คำหลาย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1049 นางสาวสุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1050 นายอาทิตย์ อายุโย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1051 นายวัฒนา กุดนอก นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1052 นายวีรพงศ์ ตะโกนอก นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1053 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1054 นางจรรยา แสวงธรรม ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1055 นางศิริรัตน์ เจือสกุล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1056 นางสายหยุด กล้าหาญ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1057 นางจิราพร โพธฺิ์ศรี ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1058 นางรุจิรา ยศวงษ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1059 นางนงนุช พรมมาแข้ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1060 นางสุภาพร อ้วนสาเล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1061 นางพัชรินทร์ สุขสร้อย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1062 นายเกรียงไกร รักษาวงษ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1063 นางบังอร เวทย์วีระพงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1064 นางประครอง สอนกุลภักดี ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1065 นางไพฑูรย์ วงษ์ใหญ่ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1066 นางกาญจนา พงษ์ศรีหดุลชัย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1067 นางพรรณวดี ทัศนภักดิ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1068 นางอารยา จันทวน ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1069 นายถวิล ศรีโปฎก ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1070 นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1071 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน รองประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1072 นายสมควร ไกรพน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1073 นายนิพล เทศน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1074 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1075 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กรรมการการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1076 นางสุดสวาท ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนซำยางวิทยายน กรรมการการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1077 นางสาวสุกัญญา มูลสัน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1078 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1079 นายพิทักษ์ เอ็นดู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1080 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1081 นายสันติ พรมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1082 นายสมเดช สอนถม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1083 นางสุกัญญา สมรือแสน เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1084 นางสาววรีพร ชาติชนะ ผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1085 นางนพวรรณ นันตา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1086 นางสถาวรัตน์ เจริญสว่าง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1087 นางสาวขนิษฐา นาคนชม ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1088 นางนพมาศ ประภา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1089 นางสาวคนิษฐา ระโหฐาน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1090 นางปรียา แสงศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1091 นางสาวกาญจนา ใกล้กลาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1092 นางสุกัญญา สมรือแสน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1093 นายเนรมิต จุมพลพงษ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1094 นางมยุเรศ บรรพโคตร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1095 นายสาวพิกุล สุขสงคราม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1096 นางจิราภรณ์ ชาดี ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1097 นางสุนทรทิพย์ เชิดจอหอ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1098 นางวิศนี มิเถาวัลย์ ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1099 นางโฉมฉาย เพชรผล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1100 นางสาวธนัฐฎา เหมมี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1101 นายก้าวผ่านเมฆ นวภาสกร ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1102 นางอินทุกานต์ พรหมเมตตา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1103 นางสาววรีพร ชาติชนะ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1104 นางอรทัย กสิวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1105 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1106 นางมยุเรศ บรรพโคตร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1107 นางยุภานิตย์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1108 นายเถลิงศักดิ์ ยุบล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1109 นายวรเทพ หาจันดา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1110 นางประภาพันธ์ โพธิรุกข์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ-ปฏิคม-พยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1111 นางอนงค์ พระคุณ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ - ปฏิคม - พยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1112 นางสิริยา นามสง่า ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ-ปฏิคม-พยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1113 นางสาวสุวัลยา เทศน้อย ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ-ปฏิคม-พยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1114 นางกมลรัตน์ เยาวพันธ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ-ปฏิคม-พยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1115 นางปารณีย์ สุทธิประภา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ-ปฏิคม-พยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1116 นางพรทิพา น้อยดี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ-ปฏิคม-พยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1117 นางเกษร หาจันดา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ-ปฏิคม-พยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1118 นางพรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ-ปฏิคม-พยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1119 นางสุมาลี กองเกิด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ-ปฏิคม-พยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1120 นางศรีสุดา งามสุทธิ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ-ปฏิคม-พยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1121 นางฉวีวรรณ ใจคง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ-ปฏิคม-พยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1122 นางสาวสุวัลยา เทศน้อย ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ- ปฏิคม- พยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1123 นางกมลทิพย์ โพธิ์จันทร์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ - ปฏิคม - พยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1124 นางรัมภลดาวัณย์ เพชรล้ำ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1125 นางอังคณา รัตนเพชร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1126 นางรัชดาพร จันฤาชา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1127 นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1128 นางรัชนี โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1129 นางพรพิมล บุปผาโสภา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1130 นางพิมพ์พร อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล-บันทึกภาพกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1131 นายรวิพล อุ่นลอย ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล- บันทึกภาพกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาาต่างประเทศ
1132 นางภัชราภรณ์ ค่ำคูณ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล- บันทึกภาพกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1133 นางสาววิรังรอง ทองวิเศษ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล- บันทึกภาพกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1134 นางสุดศิริ ศิริคุณ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล- บันทึกภาพกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1135 นางศิริวัฒนา ต่อนี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล- บันทึกภาพกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1136 นางพิตตินันท์ ศรีธนธรณ์ ครูโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล- บันทึกภาพกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1137 นางสาวศศิธร แพงบุดดี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล- บันทึกภาพกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1138 นางจตุพร จิตมาตย์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล- บันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1139 นางสุภาภรณ์ เลอยุกต์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายประเมินผล - บันทึกภาพกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1140 นางปรานี มณีกานนท์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1141 นางศศมน มะปราง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1142 นางสาวรัตนาภรณ์ พลธรรม ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1143 นางสาวนฤมล มีโนนทอง พนักงานราชการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1144 นางสาวจรรยา พรมนิล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1145 นางสาวปราณี ชุ่มจิตต์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1146 นายสนอง สมเทศน์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1147 นางณัฏฐิยาภรณ์ เทศน้อย ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1148 นายวีระพงษ์ ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1149 นายวีระพงษ์ ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1150 นายวิญญู ผิวรัตน์ ครูโรงเรียนชนบทศึกษา ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1151 นายกิตติศักดิ์ มีจินดา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1152 นายกฤษฏากรณ์ อ่อนตาแสง ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1153 นายสุวิทย์ วิชัด รองอุปนายกสมาคมหมอแคน จว.ขอนแก่น ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1154 นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1155 นายไกศิษฎ์ เปลรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1156 นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1157 นายไกศิษฎ์ เปลรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1158 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1159 นางวิไลวรรณ ห่มขาว รองผอ.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนวงกตวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1160 ว่าที่พ.ต.ชัยสำราญ พิมณาคุณ รองผอ.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1161 นายเชษฐา วันสุทะ รองผอ.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1162 นายชูศักดิ์ แก้วไตรรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1163 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1164 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1165 นายณรงค์ศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1166 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1167 นางพูลสุข มหัทธนะโชค นักวิชาการ สพม.25 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1168 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1169 นางวิไลวรรณ ห่มขาว รองผ.อ.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวงกตวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1170 ว่าที่พ.ต. ชัยสำราญ พิมณาคุณ รองผ.อ.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1171 นายเชษฐา วันสุทะ รองผ.อ.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1172 นายชูศักดิ์ แก้วไตรรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1173 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1174 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1175 นายณรงค์ศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1176 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1177 นางพูลสุข มหัทธนะโชค นักวิชาการ สพม.25 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1178 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1179 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1180 นางชรีพร กุลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1181 นางสาวจารุณี เณรสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1182 นางเยาวพา ทองแย้ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1183 นางสาวสุดารัตน์ หนูจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1184 นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1185 นายอาทิตย์ เกษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1186 นางชรีพร กุลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1187 นางสาวจารุณี เณรสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1188 นางเยาวพา ทองแย้ม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1189 นายอาทิตย์ เกษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1190 นางสาวสุดารัตน์ หนูจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1191 นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1192 นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1193 นางรัจนียา แพงไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1194 นางสาวจารุณี เณรสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1195 นายฉลวย คำดุลย์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1196 นางสาวยุพารัตน์ อัครจักร ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1197 นางรัจนียา แพไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1198 นางสาวจารุณี เณรสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1199 นายฉลวย คำดุลย์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1200 นางสาวยุพารัตน์ อัครจักร ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1201 นางสาวสุดารัตน์ หนูจันทร์ ครูดรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1202 นางสาวสุดารัตน์ หนูจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1203 นางชรีพร กุลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการ ฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1204 นางชรีพร กุลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการ ฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1205 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ ฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1206 นางสาวจารุณี เณรสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ ฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1207 นางสาวสุดารัตน์ หนูจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ ฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1208 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ ฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1209 นางสาวจารุณี เณรสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ ฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1210 นางสาวสุดารัตน์ หนูจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ ฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1211 นางสาวพิลัยพร เรืองเจริญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ ฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1212 นางสาวพิลัยพร เรืองเจริญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับลงทะเบียน กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1213 นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1214 นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1215 นางสาวดารุณี งอสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการ ฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1216 นางสาวพิลัยพร เรืองเจริญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ ฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1217 นางสาวยุพารัตน์ อัครจักร ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ ฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1218 นางสาวดารุณี งอสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการ ฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1219 นางสาวพิลัยพร เรืองเจริญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ ฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1220 นางสาวยุพารัตน์ อัครจักร ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ ฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1221 นางสาวเปรมใจ ศักดาสิริสวัสดิ์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการและเลขนุการ ฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1222 นางสาวเปรมใจ ศักดาสิริสวัสดิ์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการและเลขนุการ ฝ่ายปฏิคม/พยาบาล กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1223 นายคมเดช ราชเหนือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1224 นายคมเดช ราชเหนือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1225 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1226 นายอาทิตย์ เกษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1227 นายองอาจ สิมเสม ครูโรงเรียนวงกตวิทยาคม กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1228 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1229 นายอาทิตย์ เกษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1230 นายองอาจ สิมเสน ครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1231 นางสาววนิดา เทพาลุน ครูโรงเรียนวงกตวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1232 นางสาววนิดา เทพาลุน ครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท้องถิ่นอิสาน
1233 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1234 นายมนพ สกลศิลป์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1235 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม รองประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1236 นายนิรันดร์ กระพี้แดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1237 นายทินกร ทองดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1238 นางญาณิศา เครือวรรณ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1239 นางรพิธร เสนาไชย ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1240 นางพาสุข เลิศพรประสพโชค ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1241 นางสาววิไล ทองแท่งไทย ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1242 นายบุญเกิด ศิริวรรณ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1243 นางสาวสุทธิรัตน์ แขรัมย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1244 นางเบญจา ทองภู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1245 นายสมพร นิยมศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1246 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1247 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1248 นางพาสุข เลิศพรประสบโชค โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1249 นางสาวจุไรรัตน์ จุฑากฤษฎา โรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1250 นางสาวจุไรรัตน์ จุฑากฤษฎา โรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1251 นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย์ โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1252 นางสาวพรพิสุทธิ์ นารอง โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1253 นางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่ โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1254 นางกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน์ โรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมพยาบาลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1255 นางทองเติม ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมพยาบาลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1256 นางชนิดา ดวงบรรเทา โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมพยาบาลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1257 นางต้องตา ไชยเสือ โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมพยาบาลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1258 นางสาวสุทธิรัตน์ แขรัมย์ โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมพยาบาลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1259 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง และบันทึกภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1260 นายวิเชียร กระพี้แดง โรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง และบันทึกภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1261 นายพัฒนพงษ์ ศรีวะรมย์ โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง และบันทึกภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1262 นายมนัสชัย ทองสา โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง และบันทึกภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1263 นายชาญชัย พรมมาหลง โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง และบันทึกภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1264 นายลิขิต เพชรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันหุ่นยนต์
1265 นางประดับศรี หุ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันหุ่นยนต์
1266 นางประดับศรี หุ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1267 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1268 นายสมยศ มีลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1269 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดขอนแก่น กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1270 นายอารมณ์ ศรีเชียงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1271 นายมนพ สกลศิลป์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1272 นายวิชัย อ่อนเบ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1273 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1274 นายประสิทธิ์ สิทธิวิบูลย์ชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1275 ว่าที่ร้อยเอกสนั่น แก้วบุญเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1276 นายสุพรรณ ประพาศพงษ์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1277 นายอำมาตย์ นิรันดร์กูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1278 นายจเด็จ อาศนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1279 นายสมศักดิ์ ด้วงอิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1280 นายเผ่า พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1281 นายชัชวาลย์ สงวนศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1282 นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1283 นายอลงกรณ์ บุตรกสก ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1284 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดแข่งขันหุ่นยนต์
1285 นายยศกร วรวชิรกุล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมหุ่นยนต์
1286 นางอรพินท์ สงวนศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมหุ่นยนต์
1287 นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมหุ่นยนต์
1288 นายวัชรศักดิ์ มนูประเสริฐ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1289 นางอรพินท์ สงวนศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1290 นางสาวกมลวรรณ ลาภประกอบกิจ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1291 นางสาวชลดา ตะกะศิลา นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1292 นางสาวประภัสสร สุวงศ์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1293 นางสาวใบตอง พรมพุทธา นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1294 นางสาววาทินี พอกทรัพย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1295 นางสาวมณีนุช กิจเธาว์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1296 นางวิชญารัตน์ ธรรมาวิวัฒน์กูล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการรับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1297 นางบุญช่วย กัณหาบัว ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1298 นางสาวพัฒน์ชญา ปิตาระเต ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1299 นายทรงสิทธิ์ พิริยชูสิทธิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1300 นายปรีชา เพชรชารี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1301 นางสาวจริยาพร สงิมทอง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1302 นายสุนทร สมบัติธีระ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1303 นางนารีรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1304 นางลัดดาวัลย์ อุปลา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1305 นายสุพรม ไชยโวหาร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1306 นายฉลอง รักษาภักดี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1307 นายเผ่า พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1308 นายอาคม ศรีวะโสภา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1309 นายสุรชาติ สารแสน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1310 นายพงษ์พาณิช สอนคำหาร นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1311 นางสุพิดา โนพันธุ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1312 นางสุปรียา ธุระการ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1313 นางนภวรรณ คมขำ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1314 นางพิริยา พันธ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายประเมินผล กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
1315 นางสาวกาญจนา ห่มสิงห์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]