หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-kkn

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพูลสุข พรหมโวโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นางเพชรา วงษ์ลครโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
3. นางเพชรดารินทร์ วัฒนานุสิทธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
4. นางวนิดา รัตนวงศ์โรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการ
5. นางสาวดวงจันทร์ โพธิสมโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางนวลจันทร์ เขตอนันต์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางบุญวิภา เชื้อสาวะถีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางมาลี ผ่องศิริโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวณัฐญากานต์ บุญแสนโรงเรียนพลพิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรถกร โคตนาราโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายประคอง กองเงินโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ เก้าเกศเกียรติกุลโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
3. นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางวิมลวรรณ สร้อยทิพย์เจริญโรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ทองล้นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวจริยาพร สงิมทองโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางบุญจันทร์ จันผาผายโรงเรียนชุมแพพิทยาคมกรรมการ
3. นางนงเยาว์ สมภักดีโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางวิไลพร ทัพซ้ายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพรรณี ชัยทองโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุพิศ พิทยาวัฒนชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี สีมาพลโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ เลขะพัฒนพลโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร แสงลับโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางไพศรี จันทร์แดงโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ อภัยพันธุ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ ศิริจิตรโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
3. นางนิดาวัลย์ วิวัฒนะโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์นภา สินเภตราโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางธัญวรัตน์ บัวระภาโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางภัชราภรณ์ ค่ำคูณโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ บุญเลิศโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายสุธีพรรณ์ ดวงลีดีโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ จันทร์ศิลาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุมาลา ดำเนตรโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิกุล ทองภูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมหรรณพ สมอเนื้อโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนันทา ภูสนามโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางสำเนียง เวียงวิเศษโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
5. นางอนุรักษ์ วรรณศรีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ เชาว์พานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางผาณิต นามวงษ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิมาน สีทนโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
4. นายกิตติพันธ์ มรกตศรีวรรณโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางกัลยาณีย์ แสนเศษโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายประยูร ลาแสงโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ หาญโสภาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐาภรณ์ ชมพูนุชโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุมณรัตน์ โยธะพลโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวลักขณา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัมภา พิมพุตโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนิตยา โชติการณ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นางกาญจนา ปิ่นใจยศโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
4. นายสุทธี พวงมาลัยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกฤติมา กึกก้องโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสุนันทา ศิริตื้นลีโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
7. นางสาวจิรานนท์ หงษ์ดีโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
8. นายสุรพงษ์ ทีทาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกรกนก สุริยเย็น โรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
10. นางอังคณา ปะตังเวสังโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกัญญา บุญรอดโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางพรพิรุณ แจ้งใจโรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษากรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ช่างจัตุรัสโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ แสงกระจายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางพิสมัย พรหมเมืองคุณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางจิรภัทร ทองชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นางนิกัญชลา ล้นเหลือโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
8. นายจรูญ วีระทองโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพิรุณรัตน์ ขาวชัยมหาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวศศิวิมล จันทรังษีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางนารี ขันแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนภวรรณ คมขำโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางลักษณี รักษาเคนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริพัฒน์ ไสยสาลีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางอัญชลี แสวงกิจโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
6. นายอธิวัต วโรพัฒน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
7. นายสงกรานต์ สาระมณีโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพิมสิริ แก้วศรีหาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
9. นางอุมาพร พิมพ์ภักดีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
10. นางสาวเอมอร สิทธิสงวนพันธ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
11. นางวรรณา ตางจงราชโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
12. นางวิลาวัลย์ รัชโพธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
13. นางปราณี ถิ่นเวียงทองโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
14. นางจินตนา ทองป้องโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
15. นางกาญจนา กันติวงศ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
16. นายประมวล สุขสนิทโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
17. ดร.กิตติปกรณ์ อ้มเถื่อนโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
18. นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอกโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายสุนทร สมบัติธีระโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ โคตรนรินทร์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นายฐานัส โภคานิตย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ คำมูลโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ สิมโฮงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวสุทธาภรณ์ ต้นสีนนท์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นายประมวล สุขสนิทโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
8. ดร.กิตติปกรณ์ อ้มเถื่อนโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
9. นางสุดาพร พาระพัฒน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางนารี ขันแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนภวรรณ คมขำโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางลักษณี รักษาเคนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริพัฒน์ ไสยสาลีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางอัญชลี แสวงกิจโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
6. นายอธิวัต วโรพัฒน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
7. นายสงกรานต์ สาระมณีโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพิมสิริ แก้วศรีหาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
9. นางอุมาพร พิมพ์ภักดีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
10. นางวรรณา ตางจงราชโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวเอมอร สิทธิสงวนพันธ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
12. นางวิลาวัลย์ รัชโพธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
13. นางปราณี ถิ่นเวียงทองโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
14. นางจินตนา ทองป้องโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
15. นางกาญจนา กันติวงศ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
16. นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอกโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายสุนทร สมบัติธีระโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ โคตรนรินทร์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางฐานัส โภคานิตย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ คำมูลโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ สิมโฮงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวสุทธาภรณ์ ต้นสีนนท์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นายประมวล สุขสนิทโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
8. ดร.กิตติปกรณ์ อ้มเถื่อนโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
9. นางสุดาพร พาระพัฒน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเรืองฤทธิ์ คำพิลาโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง สีแนนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ โพธิจารย์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นายกัมปนาท ศรีอุทธาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายภมร สุรพงษ์รัตน์โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสาวพิระธร เขื่อนไธสารโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นางลออ ใหลสุขโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
8. นางชนกนาถ อาจยะศรีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายบพิธ แสงสว่างโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ทองล้นโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางสาวนิตยา อุดมผลโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางอุทัยรัตน์ เอี่ยมศรีโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
5. นายนาคิน สัจจะเขตต์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นายเจริญ ราคาแก้วโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นายชาญชัย หาญสีนาคโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
8. นางชลกร เสริฐสมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมสรรค์ กันยาหลงโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
10. นางสาวพิระธร เถื่อนโทสารโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
11. นางนิสานันท์ ชามะรัตน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางบรรทง อาศนะโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ตะวันโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายศุภชัย ศรีมันตะโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางอัศวีนา ม่วงภูเขียวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางสุภัทรา โพธิ์หล้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นายชูชาติ วงษ์กลางโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นายภูพัน รัตนจักร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นางเณศรา ยานะสารโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
9. นายอภิสิทธิ์ บึงไสย์โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางกุลภัสสร มะเสนาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางนันทิยา หล้าจันดาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางผ่องพรรณ อวนศรีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางสาวนัฏชริดา รังกุพันธ์โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ สมบูรณ์โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
7. นางวัลลยา โคตรนรินทร์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
8. นายเสกสรร กองเกิดโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศิริพร กาทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายอดุลย์ เปรมโตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางยุคุนธร น้อยสุวรรณโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางนัฏฐพร ทิพรักษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางชวนชื่น มลิลาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
8. นางวิไลลักษณ์ พระบรรเทาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
9. นายสมดี ศรีบุญมานนท์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
10. นางสาววาสนา สอดศรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
11. นางนิภาภรณ์ ทำไธสงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
12. นางสุวดี สารแสนโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
13. นางโสภิดา หันชะนาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
14. นายสุลักษณ์ มูลจันทร์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
15. นางอนงค์ เฮ็งนิรันด์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
16. นายชายธวัช แสงวงศ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
17. นายสุนทร กองเพชรโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
18. นางพรโสภิต กองรัตน์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
19. นางพูนศรี นิยมศาสตร์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
20. นางสุทิศา อารามพงษ์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
21. นางมณีรัตน์ คำพรมมีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
22. นายถนอมศักดิ์ เพียเอียโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
23. นายกฤษฎิ์ ภัทรนุกูลกิจโรงเรียนกรรมการ
24. นายวิระ วรรณสิงห์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
25. นางนนทพร ภาระพงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
26. นางวราลักษณ์ สีระคามโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศิริพร กาทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายอดุลย์ เปรมโตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางยุคุนธร น้อยสุวรรณโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางนัฏฐพร ทิพรักษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางชวนชื่น มลิลาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
8. นางวิไลลักษณ์ พระบรรเทาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
9. นายสมดี ศรีบุญมานนท์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
10. นางสาววาสนา สอดศรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
11. นางนิภาภรณ์ ทำไธสงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
12. นางสุวดี สารแสนโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
13. นางโสภิดา หันชะนาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
14. นายสุลักษณ์ มูลจันทร์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
15. นางอนงค์ เฮ็งนิรันด์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
16. นายชายธวัช แสงวงศ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
17. นายสุนทร กองเพชรโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
18. นางพรโสภิต กองรัตน์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
19. นางพูนศรี นิยมศาสตร์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
20. นางสุทิศา อารามพงษ์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
21. นางมณีรัตน์ คำพรมมีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
22. นายถนอมศักดิ์ เพียเอียโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
23. นายกฤษฎิ์ ภัทรนุกูลกิจโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
24. นายวิระ วรรณสิงห์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
25. นางนนทพร ภาระพงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
26. นางวราลักษณ์ สีระคามโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวชูจิต บุตรดีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนครราช เทียนเพ็ชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดรุณี มานะศรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณปภัช พิมพ์ดีโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
5. นางสาวตักษนันท์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นางสาวสุจิตตรา นามจำปาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
7. นายวิทยา ภาชื่นโรงเรียนชุมแพพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกิตติพร อาพาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
9. ดร.สุธี ศรศักดาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
10. นางจุฬาภรณ์ สกลศิลป์ศิริโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
11. นางวิไลวรรณ มนูศิลป์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
12. นางนภวรรณ โชคสวัสดิ์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
13. นางสาวแววธิดา เกตุดาวโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
14. นางวรารัตน์ ชาปู่โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
15. นายบัณฑิต นวนภูมิวันโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
16. นายสุชาติ ธาตุบุรมย์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
17. นายประยุทธ บัวแสงโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
18. นายพงศธร ทิพรักษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
19. นางเกษร ต้นโพธิ์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวรุจิรัฐิฏิกร สุวรรณไตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวชูจิต บุตรดีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนครราช เทียนเพ็ชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดรุณี มานะศรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณปภัช พิมพ์ดีโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
5. นางสาวตักษนันท์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นางสาวสุจิตตรา นามจำปาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
7. นายวิทยา ภาชื่นโรงเรียนชุมแพพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกิตติพร อาภาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
9. นายสุธี ศรศักดาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
10. นางจุฬาภรณ์ สกลศิลป์ศิริโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
11. นางวิไลวรรณ มนูศิลป์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
12. นางนภวรรณ โชคสวัสดิ์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
13. นางสาวแววธิดา เกตุดาวโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
14. นางวรารัตน์ ชาปู่โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
15. นายบัณฑิต นวนภูมิวันโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
16. นายสุชาติ ธาตุบุรมย์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
17. นายประยุทธ บัวแสงโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
18. นางเกษร ต้นโพธิ์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวรุจิรัฐิฏิกร สุวรรณไตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ ชาแท่นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสันติ พันธุ์ชัยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางศุภรัศมิ์ เพ็ญสุขโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนนท์ อุ่นผางโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายโกมล ศิริวัฒนกุลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นางละเอียด กองสมบัติโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
7. นางรัชฏา รอดปั้นโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
8. นายชาญชิต พงศ์วิทยานนท์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
9. นายปรีดา ตรีธวัชโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
10. นายประจักษ์ ภูมิวียงศรีโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
11. นายเนอรี อันวิชาโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
12. นางสาวสมนึก สิมพงษ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวณภัสรพี แสนโคตรโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายดำรงค์ ชาแท่นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสันติ พันธุ์ชัยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางศุภรัศมิ์ เพ็ญสุขโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนนท์ อุ่นผางโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายโกมล ศิริวัฒนกุลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นางละเอียด กองสมบัติโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
7. นางรัชฏา รอดปั้นโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
8. นายชาญชิต พงศ์วิทยานนท์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
9. นายเนอรี อันวิชาโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
10. นายปรีดา ตรีธวัชโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
11. นายประจักษ์ ภูมิวียงศรีโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวสมนึก สิมพงษ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวณภัสรพี แสนโคตรโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายชุมพร อินทรจักรพงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนุพันธ์ ราศรีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางปิม ศิริมั่งมูลโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ลักขณานุกูลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ บัวระบัดทองโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
6. นางละมุล สายสุดตาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสินีนาฏ ภูมิศรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
8. นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาลโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
9. นางศุภลักษณ์ อิ้งจะนิลโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
10. นายณรงฤทธิื์ ประเสริฐสุขโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
11. นางสาวรุ่งทิวา มูลสาระโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
12. นางสาวพนิดา ขาวกุญชรโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
13. นางอัจฉรา กีรติรังสรรค์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
14. นายปัทมพันธุ์ ปัทมสีแก้วโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
15. นางบุษกร สีดามลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
16. นางสาวรุ่งลาวัลย์ จำลองโพธิ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวสิริญา บาลธนะจักรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
18. นางศิริรุ่ง ดนตรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวภัทราวดี นามวงษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายชุมพร อินทรจักรพงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนุพันธ์ ราศรีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางปริมศิริ ศิริมั่งมูลโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ลักขณานุกูลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ บัวระบัดทองโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
6. นางละมุล สายสุดตาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสินีนาฏ ภูมิศรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
8. นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาลโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
9. นางศุภลักษณ์ อึ้งจะนิลโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
10. นายณรงฤทธิื์ ประเสริฐสุขโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
11. นางสาวรุ่งทิวา มูลสาระโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
12. นางสาวพนิดา ขาวกุญชรโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
13. นางอัจฉรา กีรติรังสรรค์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
14. นายปัทมพันธุ์ ปัทมสีแก้วโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
15. นางบุษกร สีดามลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
16. นางสาวรุ่งลาวัลย์ จำลองโพธิ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวสิรินญา บาลธนะจักรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
18. นางศิริรุ่ง ดนตรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวภัทราวดี นามวงษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทวี ทินเตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ บ่อคำโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบัติ สวัสดิ์วงษ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤตพร สิงห์สกุลโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
5. นายประยงค์ สิงห์หาดโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ สะท้านบัวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ชัยครรชิตโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
8. นายพิชิตชัย มโนสัยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
9. นางปิยวรรณ พระราชโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
10. นายณรงค์ ธนพงศ์เดชะโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอาริศรา อรรคษรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทวี ทินเตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ บ่อคำโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบัติ สวัสดิ์วงษ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤตพร สิงห์สกุลโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
5. นายประยงค์ สิงห์หาดโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ สะท้านบัวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ชัยครรชิตโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
8. นายพิชิตชัย มโนสัยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
9. นางปิยวรรณ พระราชโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
10. นายณรงค์ ธนพงศ์เดชะโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอาริศรา อรรคษรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิรัช คุ้มโภคาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเกษฎา จุลกมลโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายก่อเกียรติ ธนภูมิชัยโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นายเจ็มจิตร์ ธะนะปัตรโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นายภูวนาท นิสัยตรงโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
7. นายมนตรี อาจมนตร์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
8. นายพิฑูรย์ โสภาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
9. นายกญพัทธ์ ศรีครามโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
10. นายชูศักดิ์ ปฐพีโชคโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
11. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
12. นายนิกร สีกวนชาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิรัช คุ้มโภคาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเกษฎา จุลกมลโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายก่อเกียรติ ธนภูมิชัยโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นายเจ็มจิตร์ ธะนะปัตรโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นายภูวนาท นิสัยตรงโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
7. นายมนตรี อาจมนตร์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
8. นายพิฑูรย์ โสภาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
9. นายกญพัทธ์ ศรีครามโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
10. นายชูศักดิ์ ปฐพีโชคโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
11. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
12. นายนิกร สีกวนชาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายวิรัช คุ้มโภคาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเกษฎา จุลกมลโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายก่อเกียรติ ธนภูมิชัยโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นายเจ็มจิตร์ ธะนะปัตรโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นายภูวนาท นิสัยตรงโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
7. นายมนตรี อาจมนตร์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
8. นายพิฑูรย์ โสภาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
9. นายกญพัทธ์ ศรีครามโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
10. นายชูศักดิ์ ศรีครามโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
11. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
12. นายนิกร สีกวนชาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายวิรัช คุ้มโภคาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเกษฎา จุลกมลโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายก่อเกียรติ ธนภูมิชัยโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นายเจ็มจิตร์ ธะนะปัตรโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นายภูวนาท นิสัยตรงโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
7. นายมนตรี อาจมนตร์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
8. นายพิฑูรย์ โสภาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
9. นายกญพัทธ์ ศรีครามโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
10. นายชูศักดิ์ ปฐพีโชคโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
11. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
12. นายนิกร สีกวนชาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบวร ใจป้ำผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาภรณ์ ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ แก้วตาบรรเจิดโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา สุคนธ์ขจรโรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวบรรจง มุกดาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ เชื้อทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ อาลัยลักษ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นางสิริญดา เลิศบุญสถาพรโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางอัจฉราวรรณ คำภีระมีโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางเสน่ห์ พวงมาลาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมยศ มีลุนผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย เดิมสันเทียะโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรกนก หลอดอาสาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นายพงษกร พร้อมสุขโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีดา มุขพรหมโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวิชิต พลบำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางกิ่งทอง เชื้อทองโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางประดับ วิชาคำโรงเรียนจระเข้วิทยายนกรรมการ
4. นางสาวบรรจบพร จอมเกาะโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นางนิธิดา เบ้าศรีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายแวง พลบุรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุหงา ภักดีโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นายอารมณ์ดี อาจนุการโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายสุทธิพล ทองเทียมโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายสุพล พรหมกูลโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ บ้านเหล่าผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายกฤตนัย ชุมแสงโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางรพิธร เสนาไชยโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางประภัสสร โพธิเกตุโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ อุปลาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายโสภณ มาตราสงครามผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปรีดาวัลย์ ทองสิงห์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ เลิศศึกษากุลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายศักฎิ์ชัย เชษฐบุตรโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
5. นางอรนุช ไวบรรเทาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชูเดช แก้วดวงรองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนรงค์ เติมอินทร์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางมาลี เสาร์สิงห์โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวุฒิไกร ภูมิภูเขียวโรงเรียนชุมแพพิทยาคมกรรมการ
5. นางยุพิน ภูคำแสนโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายไมตรี โพธิ์นิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายกิตติพล ตางจงราชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายอุดมพร อภิญญาเมธากุลโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิรายุ ตาหล้าโรงเรียนหนองขามพิทยาคารกรรมการ
5. นางอุบล เจริญศิริโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอำมาตย์ นิรันดร์กูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธุ์ แก้วกัณหาโรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
3. นางทิวาพรรณ หล้าอภัยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางยุพิน พันธุ์ดิษฐ์โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางนันทยา พรหมกูลโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางประดับศรี หุ่นทองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา เก่งกว่าสิงห์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ลาจันทึกโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นายมนตรี กรมทำมาโรงเรียนท่านางแมววิทยายนกรรมการ
5. นางสุชาดา ทองสมบูรณ์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกภาคภูมิ มุพิลาโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางอัมพร จริยพันธุ์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ ปราบวิชิตร์โรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางนพวรรณ เพชรสุริยวงษ์โรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
7. นางสุภาวดี กุศเลิศจริยาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
8. พระฮอนด้า วาทสทฺโทโรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
9. นางกัลยาณี พลบำรุงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2ประธานกรรมการ
2. นายจักรี ปรินทองโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางเอี่ยมละออ ชมพูนุชโรงเรียนแก่นนนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอุทัย แท่นแก้วโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางกมลวรรณ ซื่อตรงโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นางอญิญดา ภัทรบัวพุฒโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
7. นางสาวอังคณา อยู่บัวโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมชาย ไวคำโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายธนบูลย์ ชูลิขิตโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
10. นายชัยขจร บัวช่วยโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
11. นายชัยมงคล บัวช่วยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวดารุณี งอสอนโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายเช้า วาทโยธาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายเอกชัย วิวัฒน์วงตระกูลโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ แม้นดินแดงโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
6. นายโชคสวัสดิ์ โพธิกุลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นายสมจิตร เจริญสุขโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
8. นางสาวอมรา นามพรหมโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
9. นายนิรันดร์ กาทองโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
10. นายไกรศร หมายบุญโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี สุวรรณวงศ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางชนิดา ดวงบรรเทาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ เจริญใจโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นายณรงค์รัชช์ ธีรสุคนธ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นายสุรพล ล้อเทียนโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
7. นายวรวิทย์ สุดตาสอนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุรัญชนา สระบัวโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
9. นายอร่าม วัฒนานุสิทธิ์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
10. นายจำลอง ไชยภาฤทธิ์โรงเรียนศรีกระบวนวิทยาคมกรรมการ
11. นายเสถียร เหล่าประเสริฐโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิโรงเรียนฝางวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ชาญวิรัตน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายแมน พิมพะสอนโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวชูจิต รักษ์มณีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรร สีหาโมกข์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
6. นายธีรวุฒิ เคนคำภาโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
7. นางสาวกฤษณา อึ้งตระกูลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
8. นายสมพงษ์ วรรณกิจชัยโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
9. นางช่อพุทธรักษา หมายบุญโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ โสสองชั้นโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายทองพูน พงษ์ศรีหดุลชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นางยุวดี คำตาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวทำเนียบ โสแสนน้อยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นายปริวรรต ประจันตเสนโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
6. นางสาวบรรจง ปู่เพ็งโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นายปราโมทย์ สมภักดีโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
8. นางสุพิดา โนพันธุ์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
9. นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหมโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
10. นางพรทิพา ศรีวงษ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ มนูญศักดิ์โรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายกิจวัฒน์ แสนศรีระโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางธนภรณ์ เหล่าคนค้า โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการ
4. นายรพีพงษ์ วงศ์ภูธรโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวณัฐรินทร์ วัลลเมธารัตน์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการ
6. นางดิจิตรตะ แวดล้อมโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ มนูญศักดิ์โรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายกิจวัฒน์ แสนศรีระโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางธนภรณ์ เหล่าคนค้า โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการ
4. นายรพีพงษ์ วงศ์ภูธร โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวณัฐรินทร์ วัลลเมธารัตน์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการ
6. นางดิจิตรตะ แวดล้อมโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ หอมสินโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้ายโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ
3. นางวนิดา ทองศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
4. นายสัณฐิติ จ้ำนอกโรงเรียนพล กรรมการ
5. นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ หอมสินโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้ายโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ
3. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
4. นายสัณฐิติ จ้ำนอกโรงเรียนพล กรรมการ
5. นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ เกษจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย สุขกระโทกโรงเรียนพลกรรมการ
3. นายเทพพนม บุระคำ โรงเรียนลำน้ำพอง กรรมการ
4. นางสายหยุด ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ วิเศษหวานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 กรรมการ
6. นางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เกษจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย สุขกระโทกโรงเรียนพลกรรมการ
3. นายเทพพนม บุระคำ โรงเรียนลำน้ำพอง กรรมการ
4. นางสายหยุด ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ วิเศษหวานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 กรรมการ
6. นางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ โจมศรีโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายทินกร ศรีมุงคุณโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
3. นางสาวชโลทร โชติกีรติเวชโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายชานนร์ มุ่งเขตกลางโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสินโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางมยุรี จันทราโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ โจมศรี โรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายทินกร ศรีมุงคุณโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กรรมการ
3. นางสาวชโลทร โชติกีรติเวชโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการ
4. นายชานนร์ มุ่งเขตกลางโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสิน โรงเรียนสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางมยุรี จันทรา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจิตประสงค์ ไพศาลพงศ์โรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางพุทธรักษา พิมพ์พันธ์โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
3. นางเพ็ญประภา วันละคำโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางสาวศศิธร มาลาเพชรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2กรรมการ
6. นายอนันต์ ชุมผางโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ พันธ์รัตน์ โรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายทวนทอง วงษ์ปัญญาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ พันธุ์สุระโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ มณีเรืองโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
6. นายพินิจ กุณาศลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสุนันท์ พันธ์รัตน์ โรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายทวนทอง วงษ์ปัญญาโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ
3. นายพรสวรรค์ พันธุ์สุระโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ มณีเรืองโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
5. นางเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดีโรงเรียน้ำพองศึกษากรรมการ
6. นายพินิจ กุณาศล โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทินกร สดสุชาติโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ มณีเรืองโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
3. นางอรภาวิน งามดีโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
4. นางสาวกันยกานต์ เขตคามโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นายทศยันต์ โยชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายสังวรณ์ หัสโรจน์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
7. นายปรีชา สุทธิราวุธโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายทินกร สดสุชาติ โรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ มณีเรืองโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
3. นางอรภาวิน งามดี โรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
4. นางสาวกันยกานต์ เขตคามโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
5. นายทศยันต์ โยชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายสังวรณ์ หัสโรจน์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
7. นายปรีชา สุทธิราวุธ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณทิพย์ภา ทองภูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณทิพย์ภา ทองภูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณทิพย์ภา ทองภูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณทิพย์ภา ทองภูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณทิพย์ภา ทองภูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมณ์ พิมพ์วันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณทิพย์ภา ทองภูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมณ์ พิมพ์วันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณทิพย์ภา ทองภูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมณ์ พิมพ์วันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณทิพย์ภา ทองภูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมณ์ พิมพ์วันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2รองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2รองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2รองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2รองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2รองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2รองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2รองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2รองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2รองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2รองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณทิพย์ภา ทองภูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมณ์ พิมพ์วันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณทิพย์ภา ทองภูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมณ์ พิมพ์วันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรรองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรรองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรรองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรรองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายจิตรกร ไสวงามโรงเรียนหนองขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์โรงเรียนขามแก่นนครรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สอนกุลภักดีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
4. นายธนกฤต แสนเมืองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
6. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
7. นายมนตรี ศรีแก้วทุมโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
8. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายจิตรกร ไสวงามโรงเรียนหนองขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์โรงเรียนขามแก่นนครรองประธานกรรมการ
3. นายธนกฤต แสนเมืองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
6. นายมนตรี ศรีแก้วทุมโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
7. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์โรงเรียนชุมแพพิทยาคมกรรมการ
4. นายรัตนชัย ไวมุสิทธิ์โรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายบุลากร สมใสยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์โรงเรียนชุมแพพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุลากร สมใสยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นายรัตนชัย ไวมุสิทธิ์โรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการ
6. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนาวิน ไสวงามโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
5. นายอาทิตย์ เกตพิบูลย์โรงเรียนพลกรรมการ
6. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนาวิน ไสวงามโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
5. นายอาทิตย์ เกตพิบูลย์โรงเรียนพลกรรมการ
6. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสิริศักดิ์ ดวงจิตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ สามุงคุณโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
4. นายสิทธิชัย แสงใสรัตน์โรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางแววดาว ไทยธานีโรงเรียนพลกรรมการ
6. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญมิตรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสิริศักดิ์ ดวงจิตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ สามุงคุณโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
4. นายสิทธิชัย แสงใสรัตน์โรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางแววดาว ไทยธานีโรงเรียนพลกรรมการ
6. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญมิตรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสิริศักดิ์ ดวงจิตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ สามุงคุณโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
4. นายสิทธิชัย แสงใสรัตน์โรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางแววดาว ไทยธานีโรงเรียนพลกรรมการ
6. นายจตุพล นนทบูรณ์โรงเรียนเบญมิตรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสิริศักดิ์ ดวงจิตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ สามุงคุณโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
4. นายสิทธิชัย แสงใสรัตน์โรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางแววดาว ไทยธานีโรงเรียนพลกรรมการ
6. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญมิตรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายภูริชญ์ วิทยาพัฒนชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
4. นายอิสระ พัฒนพิมพงศ์โรงเรียนศรีหนองกาวกรรมการ
5. นายชนุดร อารีพิทักษ์โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายภูริชญ์ วิทยาพัฒนชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
4. นายอิสระ พัฒนพิมพงศ์โรงเรียนศรีหนองกาวกรรมการ
5. นายชนุดร อารีพิทักษ์โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายภูริชญ์ วิทยาพัฒนชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
4. นายอิสระ พัฒนพิมพงศ์โรงเรียนศรีหนองกาวกรรมการ
5. นายชนุดร อารีพิทักษ์โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายภูริชญ์ วิทยาพัฒนชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ วิลัยวงศ์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
4. นายอิสระ พัฒนพิมพงศ์โรงเรียนศรีหนองกาวกรรมการ
5. นายชนุดร อารีพิทักษ์โรงเรียนศรีหนองกาวกรรมการ
6. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช พุ่มเทียนโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ หางนาคโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ ศิริสุขโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
4. นายสมภพ กางเนตรโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
6. นายบรรจง นวลพัดโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช พุ่มเทียนโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ หางนาคโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ ศิริสุขโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
4. นายสมภพ กางเนตรโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
6. นายบรรจง นวลพัดโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช พุ่มเทียนโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ หางนาคโรงเรียนท่าศาลาประชานุเสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ ศิริสุขโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
4. นายสมภพ กางเนตรโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
6. นายบรรจง นวลพัดโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช พุ่มเทียนโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ หางนาคโรงเรียนท่าศาลาประชานุเสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ ศิริสุขโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
4. นายสมภพ กางเนตรโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
6. นายบรรจง นวลพัดโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายเศรษฐวุฒิ ประทุมวันโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายธีรวุฒิ วุฒิชาติโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
5. นายมวลชน เทศแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายเศรษฐวุฒิ ประทุมวันโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายธีรวุฒิ วุฒิชาติโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
5. นายมวลชน เทศแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ศรี สว่างภพโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวรลักษณ์ ฟองจามรโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการขอนแก่นกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา วงษ์ชมภูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นางนางพัฒนาพร ศรีโปฎกโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นายศรีสุวงษ์ บัวผันโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายภักดี วิชาราชโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่นกรรมการ
7. นายกริช ถนอมจิตต์โรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
8. นายเฉลิมชัย พันธุรักษ์โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวมิ่งขวัญ สายเมืองโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจันทร์ศรี สว่างภพโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวรลักษณ์ ฟองจามรโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการขอนแก่นกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา วงษ์ชมภูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัฒนาพร ศรีโปฎกโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นายศรีสุวงษ์ บัวผันโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายภักดี วิชาราชโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่นกรรมการ
7. นายกริช ถนอมจิตต์โรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
8. นายเฉลิมชัย พันธุรักษ์โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวมิ่งขวัญ สายเมืองโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนภธร อัครธรสกุลโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิดา ทองยาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอารียา บุตรทาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นายวิทยา แฝงด่านกลางโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นายวีรชัย ผาสุขโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
6. นายธนิต ห้าวหาญโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
7. นางนิตยา อินบรรเลงโรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
8. นางสาววาสนา นนตาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
9. นายอิสิรยาภรณ์ ก้อนแก้วโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
10. นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญจาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนภธร อัครธรสกุลโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิดา ทองยาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอารียา บุตรทาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นายวิทยา แฝงด่านกลางโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นายวีรชัย ผาสุขโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
6. นายธนิต ห้าวหาญโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
7. นางนิตยา อินบรรเลงโรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
8. นางสาววาสนา นนตาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
9. นายอิสิรยาภรณ์ ก้อนแก้วโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
10. นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญจาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ พลธรรมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา แท่นแก้วโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
3. นางเกศแก้ว บุตรโสโรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการ
4. นางอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววนิดา เทพาลุนโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการ
6. นางชนิภากานต์ หวังมวนกลางโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
7. นางธัญญาภรณ์ อนุชนโรงเรียนมหาไถ่บ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
8. นางพุทธรักษา พิมพ์พันธุ์โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
9. นายนรินทร์ สมบูรณ์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ พลธรรมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา แท่นแก้วโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
3. นางเกศแก้ว บุตรโสโรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการ
4. นางอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยกรรมการ
5. นางวนิดา เทพาลุนโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการ
6. นางชนิภากานต์ หวังมวนกลางโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
7. นางธัญญาภรณ์ อนุชนโรงเรียนมหาไถ่บ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
8. นางพุทธรักษา พิมพ์พันธุ์โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
9. นายนรินทร์ สมบูรณ์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ ดียาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วรรณไชยโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเครือวรรณ์ เชื้อหมอดูโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ อามาตย์มนตรีโรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเมยวดี บัวใหญ่รักษาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
6. นายกฤษณะ ปานะศรีโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
7. นายมนัสนันท์ ชำนิงานโรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษากรรมการ
8. นางสาวิตรี พรมศรีแก้วโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
9. นางสาวนงเยาว์ ทองชื่นโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
10. นางสาวอุไรวรรณ ทองโปรยโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางดวงรัตน์ ดียาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วรรณไชยโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเครือวรรณ์ เชื้อหมอดูโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ อามาตย์มนตรีโรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเมยวดี บัวใหญ่รักษาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
6. นายกฤษณะ ปานะศรีโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
7. นายมนัสนันท์ ชำนิงานโรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษากรรมการ
8. นางสาวิตรี พรมศรีแก้วโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
9. นางสาวนงเยาว์ ทองชื่นโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
10. นางสาวอุไรวรรณ ทองโปรยโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวิศนุกุล สุวรรณวงษ์โรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณเพ็ญ ศิริไชยจำนงค์โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยฉัตร ทองโปรยโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อโรงเรียนซำยางวิทยายนกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ สุวรรณโสภาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
6. นางสาวกาญจนาพา ดอนประถมโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
7. นางนฤมล พรมบุตรโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสุปรีดา ประภาการโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
3. นายชุมพล มณีแสนโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
4. นายมิตรศิลป์ แก้วมาตย์โรงเรียนบึงไทรวิทยาคมกรรมการ
5. นางอพชนี เย็นสวัสดิ์โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยากรรมการ
6. นางสาวภัทรวดี ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
7. นางชลิตตา พรสุวรรณ์โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเรืองยศ แวดล้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประหยัด สุ่มมาตย์โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางเพียงพิณ ศรีสุระโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศิริกุล เทศเรียนโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นายพฤทธิ์พล ชารีโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางชไมพร ศรีหล้าโรงเรียนจระเข้วิทยายนกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ กันหาเรียงโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
8. นางสาวทัตินา อินทิแสนโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
9. นายอนุชิต ธรรมราษฎร์โรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการ
10. นายสมศักดิ์ แก่นณรงค์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
11. นายวงเดือน สมรือแสนโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
12. นายธีระศักดิ์ คามวุฒิโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายเรืองยศ แวดล้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวีรักษ์ มิตรโยธินโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
3. นายมีรัตน์ ฆ้องคำโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรนิพา ตรีธวัชโรงเรียนจระเข้วิทยายนกรรมการ
5. นายจันทรักษ์ ขุ่มด้วงโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นายศักดิ์นฤน ตระหง่านโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
7. นายโชคดี วงษ์หาญโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
8. นางจารุวรรณ เวียงเหล็กโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
9. นางสาวปรัชนี ประจันตะเสนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ บุญมากรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายบรรจง โชติชัยโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ บุญสุวรรณโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายพยัพ สมลืมแสนโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายสุริยันต์ สมบัติคีรีไพบูลย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายโกสินทร์ บุญมากรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสาคร พินิจมนตรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปาณท เวียงเหล็กโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายอุดม สุวรรณศิริกุลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ สุวรรณเลิศรองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี รื่นรมย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางธัญชนก สท้านพบโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางบุญรัชนี ภัทรชื่นดำรงกุลโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยากรรมการ
5. นางบุษบง นิรันต์สุขโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นางบุญนภา สิงห์ศักดาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ สุวรรณเลิศรองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวนิดา วิไลพงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางบุญนภา สิงห์ศักดาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางยุวดี จันทร์โพธิ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกพรรณ ผาตะพงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยะเวชโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
7. นางปราณี เหล่าจำปาโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเรืองยศ แวดล้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ ชูทุ่งยอโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเอื้องบุษบา ชำนาญพลโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสาคร สะเดาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นางเกษร ลากะสงโรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวสุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
7. นางสาวศิริพร แสนศรีโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
8. นางอัมพร เสือช้างโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
9. นางอนุรักษ์ ชาตาดีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายเรืองยศ แวดล้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคทาวุธ สมทรัพย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางพัชนี มหาโพธิ์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทราวรรณ เหลืองอุทัยโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
5. นายการุณ สุวรรณไพบูลย์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นางศยมน พันธุ์นายมโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการ
7. นางประครอง สอนกุลภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
8. นางอรุณลักษณ์ จตุรบูรณ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
9. นายอภิวิชญ์ อภิรายานนท์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
10. นายวีระศักดิ์ วัฒนราชโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ลาจันทึกผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เกิดผลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ ศรีโนนยางโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยากรรมการ
4. นายสุชาติ แสงหล้าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุตา อินทรกองแก้วโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
6. นายปราโมทย์ พูนปริญญาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
7. นายศักดิ์สิทธิ์ นารีคำโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
8. นายเรืองศักดิ์ เทศสีหาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการ
9. นางสุกัญญา พักวันโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
10. นางอรชพรรณ หนูรุ่นโรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวชุมนุมพร ประดิษฐ์แท่นโรงเรียนบึงไทรพิทยาคมกรรมการ
12. นายประเสริฐ ฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
13. นางจุฑามาศ เวียงทองโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
14. นายกิตติ ทับขันต์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
15. นางสุภาวดี ชาวดงโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ ลาจันทึกผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุดตา ศรีอ่างเงินโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวชิดนภา ศรียาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางธาริณี หินโนโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ภู่จันทร์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นางพรรณี สุดน้อยโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
7. นายอมฤต ณรงค์ใยโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการ
8. นายประพิทย์ ผิวแดงโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
9. นางสาวเอื้อมพร พิมพ์ไกรโรงเรียนน้ำพองศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นางสาวพจนา ทิพย์พิชัยโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
11. นางทัศนีย์ งามสมหาญโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
12. นายวีระพล จันทร์ศิลาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวงรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐณิชชา วงษ์สุ่ยโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
3. นางเบญจพร ตังคณิตานนท์โรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
4. นางรุจิรา ยศวงษ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางสาวอินทวรรณ เชื้อเจ้าทรัพย์หนองสองห้องวิทยากรรมการ
6. นางเทพปราณี ลิ้มมานะสถาพรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางลัดดา ผาพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเทพปราณี ลิ้มมานะสถาพรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางพวงเพ็ชร อัคคะโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
4. นางทองพัตร ทันทีโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางกัลยา ดีงามโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. ดร.ณัฏฐพร ชินบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย รัตนวัตร์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ เจือกุดขมิ้นโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นางสายสุณี จิตต์เอื้อโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. ดร.ณัฏฐพร ชินบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เนตรพระโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
3. นางดุษฎี แสนหล้าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางอนุตร ปลั่งศิริโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสมพล จันทร์แดงผู้อำนวยการโรงเรียนลำน้ำพองประธานกรรมการ
2. นางประไพ สุโพธิ์ชัยโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นางพรพิมล ประสงค์โรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
4. นางจิราพร โพธิ์ศรีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางเสาวนีย์ กิจสำเร็จโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
6. นางรัชนีภรณ์ นันทะแสงโรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายสมพล จันทร์แดงผู้อำนวยการโรงเรียนลำน้ำพองประธานกรรมการ
2. นายธัญญา ศรีสูงเนินโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิเกษม ปัญญายาวโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางสุจิตรา บาริศรีโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
5. นางเจริญศรี ชูถิ่นโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ บุญมากรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญติยา เที่ยงตรงโรงเรียนจระเข้วิทยายนกรรมการ
3. นางนวล เกนวิถีโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางมธุรส คำสะอาดโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายอำพร อ้มเถื่อนรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมภาร ศิริโนนรังโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางไพฑูรย์ วงษ์ใหญ่โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา นาเมืองจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายยศกร วรวชิรกุลโรงเรียนกัลยานวัตรประธานกรรมการ
2. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมปรารถนา จันทร์ประทัดโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนันทา ดีมากโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาศรี สีสมน้อยโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็งโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไชยศ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศิริสุนทรโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางปริยากร ศรีวงษาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายอุดม แก้วแสนชัยโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ แก่นณรงค์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ พรหมใจรักษ์โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ อรรคฮาตโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายวีระพล เจริญชนม์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอุไร ทองดีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายอาคม ศรีวะโสภาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนเดช วิไลรัตนากูลโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายศิริธัญญ์ ประสุนิงค์โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤติเดช จันทร์เพ็งโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายชวพงศ์ กุลพันธ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นายขวัญชัย บำขุนทดโรงเรียนชุมแพพิทยาคมกรรมการ
5. นางมัณฑนา เสาหล่อนโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยาโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายวีระชน แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านแฮดศึกษาประธานกรรมการ
3. นางชมัยพร โคตรโยธาโรงเรียนฝางวิทยายนประธานกรรมการ
4. นางวิลาสินี โพธิ์นิลโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่นกรรมการ
5. นางเพ็ญศิลป์ แสนใจวุฒิโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางณัฐภัสสร เพชรธนกุลโรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการ
7. นางลภัสสรณ์ สิงห์เทพโรงเรียนพลกรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ เพิ่มยินดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่นกรรมการ
9. นางสาวผกามาศ ศุภสาระโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
10. นายสวิทศักดิ์ สำนักวงศ์โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
11. นางรุ่งอรุณ อุทัยนาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
12. นายสุติพงษ์ ลมูลราชโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
14. นางนิภาพร พินิจมนตรีโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพรพนา พาโคกทมโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณหทัย เสมอหน้าโรงเรียนพลกรรมการ
3. นางสุธนาพรรณ ธนสีสังกูรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายเรืองสิทธิ์ นามกองโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ทวนวิเศษกุลโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัญญาพร จันทรโสภณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นางชลี ใจอ่อนโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
5. นายขวัญชัย บำขุนทดโรงเรียนชุมแพพิทยาคมกรรมการ
6. นายไพโรจน์ ผมงามโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายชัยพฤกษ์ แก้วหย่องโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายเสรี นิธิทรัพย์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางสาวกฤษติญากรณ์ บุญสอนโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางสาวคำปั้น พุทสะท้านโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นายทัพเทพ คงวิเชียรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายโยธิน ธีระนันท์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวัชรศักดิ์ มนูประเสริฐโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายนัฐกร สีใสโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี ขุนภักดีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บุญร่วมโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ จุมพลโรงเรียนน้ำพองศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา แก้วหาญโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพงศ์ เรืองวงศ์วิทยาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางสาวนราภรณ์ หนองหลวงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ โพธิ์นอกโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนพคุณ สืบเลยโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางสาวอินธิรา ดำรงกุลโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางกัลยา แก้ววิเชียรโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ ใจสุขโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายคเชนทร์ กองพิลาโรงเรียนฝางวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางรัตน์สุดา สิงหันต์โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ดรชัยโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
4. นางอนงค์รัตน์ วิริยสถิตย์กุลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางลักษเดือน สนทองโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายวินัย ปานเนาว์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพีรวิชญ์ สมอนาโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นายสมประสงค์ มูลมณีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นายอนุพงศ์ แก้วหาวงษ์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
7. นางสาวนันทนา สุวรรณปาโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่นกรรมการ
8. นายชัยนันท์ คำหลายโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
9. นายสุรชาติ สารแสนโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ บ้านเหล่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ ลาภประกอบกิจคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวชลดา ตะกะศิลาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร สุวงศ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวใบตอง พรมพุทธาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
7. นางสาววาทินี พอกทรัพย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
8. นางสาวมณีนุช กิจเธาว์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
9. นายธัญสิทธิ์ นำเกียรติอนันต์คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
10. นายภัทร พรหมลาคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
11. นางสาวสาวิตรี วงศ์ฤกษ์ดีคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
12. นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
13. นายกฤติเดช จันทร์เพ็งโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ บ้านเหล่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ ลาภประกอบกิจคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวชลดา ตะกะศิลาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร สุวงศ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวใบตอง พรมพุทธาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
7. นางสาววาทินี พอกทรัพย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
8. นางสาวมณีนุช กิจเธาว์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
9. นายธัญสิทธิ์ นำเกียรติอนันต์คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี วงศ์ฤกษ์ดีคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
11. นายภัทร พรหมลาคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
12. นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
13. นายกฤติเดช จันทร์เพ็งโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายวีระพล พงษ์บริบูรณ์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายปิติพงษ์ สาทนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นางสุมาลี ดวงชินวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นายนนท์ โสพุดอ่อนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
7. นายรณชัย มรกตศรีวรรณวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
8. นายเชิด ชารีผลวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
9. นางสาวคัทลียา กันทังวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
10. นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
11. นายสุดิงษ์ เวียงวิเศษโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางวิชญารัตน์ ธรรมาวิวัฒน์กูลโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายวีระพล พงษ์บริบูรณ์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายปิตติพงษ์ สาทนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นางสุมาลี ดวงชินวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นายรณชัย มรกตศรีวรรณวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
7. นายนนท์ โสพุดอ่อนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
8. นายเชิด ชารีผลวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
9. นางสาวคัทลียา กันทังวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
10. นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
11. นายสุดิงษ์ เวียงวิเศษโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางวิชญารัตน์ ธรรมาวิวัฒน์กูลโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นางประดับศรี หุ่นทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระพล พงษ์บริบูรณ์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายปิติพงษ์ สาทนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นางสุมาลี ดวงชินวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นายรณชัย มรกตศรีวรรณวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
7. นายนนท์ โสพุดอ่อนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
8. นายเชิด ชารีผลวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
9. นางสาวคัทลียา กันทังวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
10. นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
11. นายวัชรศักดิ์ มนูประเสริฐโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นายฉลอง รักษาภักดีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางรัชนี โพธิกุลโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววริญา จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนพลกรรมการ
3. Mr.Graham Brayโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจันทร์นภา ชาธรรมาโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุวารี ดีลิลกโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวรัมภลดาวัณย์ เพชรล้ำโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุเรศ บรรพโคตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายก้าวผ่านเฆข นวภาสกรโรงเรียนพลกรรมการ
4. Dr.Zsolt Mikeโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางอินทุกานต์ พรหมเมตตาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจิตติมา เปลรินทร์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Noppol Dunbarโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางนภารัตน์ จันทร์ไพรินทร์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. Mr.Chia Alandoโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายเดชสิทธิ์ นาคะวัจนะโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายวิรัช พิมพาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิกา วงศ์กันยาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางพนิดา สินโพธิ์โรงเรียนพลกรรมการ
4. Mr.Vewessee Judeโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางสาวนิภาพร สายประดิษฐ์โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางประสพ แสงสุทธิโรงเรียนจระเข้วิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวหอมจันทร์ เจริญอินทร์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
3. นางเกศราภรณ์ ประเสริฐ์ไทยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. MissMelisa Robertsโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอาณารัฐ กกกนทาโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางศรีสุดา งามสุทธิแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายถนอม กองเสนากู่ทองพิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Sonny Janes Adenirหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางยุภานิตย์ สังข์ทองชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางศรีสุดา งามสุทธิแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางพัฒนาพร ศรีโปฎกน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา เสนาคำโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. MissSelina Uangoโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางศิริยา ตระกูลสุโรงเรียนดงมันพิทยาคมกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ศรีชมชื่นโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางกมลลักษณ์ ไปวันเสาร์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอาภรณ์ ศรีวรสารโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ขันทะวงษ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายรวิพล อุ่นลอยโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. Mr.Terry Morganโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางรสกร เหล่าลาภะโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางณัชชารีย์ จิตวัฒนาชยานนท์โรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. Mr.Graham Westcottโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Chaster Acainโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางสุวพิชญ์ ปิ่นเมืองโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางจุไรวรรณ เคนโยธาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณพร ศรีมีโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. Mr.Harley Kaihe Katternsโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. Mr.Craig Edmondsโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายกิตติวุฒิ เผ่าบ้านฝางโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางสาวรุ้งตะวัน สังฆทิพย์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางจินตนา โยวฑิตย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ เวียงเพิ่มโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ชวเดชารัตน์กุลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี ชุ่มจิตต์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. MissHuang fang juโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. MissLiu mei lingโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
4. นางสาวพัชรีภรณ์ พันโนโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. Mr.Wang -โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ ประสิทธิ์นอกโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. Mr.xin linโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
3. Mr.Bi guoxianโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. MissLiu qi qiโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางสาวพัสตาภรณ์ สวรรค์พรโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. MissMichiyo Matsumotoโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรรษมน พืชผักหวานโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางสาวภาวิณี บุตรดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. MissMichiyo Matsumotoโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรรษมน พืชผักหวานโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางสาวภาวิณี บุตรดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางปณัสนันท์ กิติชัยเดชอนันต์โรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางธันยกร พิมพ์ดีดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายไสว จันทร์ผาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Elgin Mendozaโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ เพียรชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา จิตโคกรวดโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. Mr.Kieran Muelanerโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางมลฤดี บุญเกาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ มาตย์ภูธรโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางพิมพ์พร อุ่นผางโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงษ์ เจริญสมบัติโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศุภสิริ ศิริจันทรพันธุ์โรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยาภรณ์ ลาภไธสงโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายสุขุม ปลัดกองโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
6. นายเช้า วาทโยธาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
7. นายเวหา พรมด้วงโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
8. นายสุวัฒน์ ปักเกตุโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
9. นายยอดพยัคฆ์นาวิน อาสนาทิพย์โรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
10. นางสาววิไล ทองแท่งไทยโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางรพิธร เสนาไชยโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายเสถียร เหล่าประเสริฐโรงเรียนบ้านไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา เดิมสันเทียะโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นายพัสกร คำโคตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่พันตรีชัยสำราญ พิมณาคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ จุมพลพงษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ พนมหิรัญโรงเรียนนครขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิน มณีพรายโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสุคนธ์ โชติชัยสถิตย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพาสุข เลิศพรประสพโชคโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุลโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นางวัชรียา แจ่มใสโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม เชิดจอหอโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางพิสมัย ทินเตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2กรรมการ
5. นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่องโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุลโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นางวัชรียา แจ่มใสโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม เชิดจอหอโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางพิสมัย ทินเตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2กรรมการ
5. นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่องโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอัมภาภรณ์ มังคะตาโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุธีพรรณ์ ดวงลีดีโรงเรียนฝางวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายศิวะ มะโนขันธ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางฐานิตา ไชยกาลโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางนิศากร มูลเพียโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดาวรรณ ซื่อตรงโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา สว่างโรจน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณิชากร อุ่นทะวงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ปิยะสิงห์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสุขุมาลย์ชาติ วาทวิจารย์โรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางดวงสุดา ทั้งพรมโรงเรียนจตุรมิตรพิทยาคารกรรมการ
3. นางวัชรีย์ เหลือกระโทกโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นางอุษาวดี นามมีฤทธิ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางญาณิศา เครือวรรณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายสุขุมาลย์ชาติ วาทวิจารย์โรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางดวงสุดา ทั้งพรมโรงเรียนจตุรมิตรพิทยาคารกรรมการ
3. นางอุษาวดี นามมีฤทธิ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางวัชรีย์ เหลือกระโทกโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
5. นางญาณิศา เครือวรรณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายอุดม คำสะอาดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ หาจันดาโรงเรียนชุมแพศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางนิศารัตน์ เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางสุชาดา ยอดสุรางค์โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายพงษ์เทพ ตรีเดชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
6. นางเกษร หาจันดาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นายประดิษฐ์ กดนอกโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
8. นางกนกพิชญ์ อนุพันธ์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
9. นางนิธิดา ชื่นนิรันดร์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายอุดม คำสะอาดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ หาจันดาโรงเรียนชุมแพศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางนิศารัตน์ เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางสุชาดา ยอดสุรางค์โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายพงษ์เทพ ตรีเดชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
6. นางเกษร หาจันดาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นายประดิษฐ์ กดนอกโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
8. นางกนกพิชญ์ อนุพันธ์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
9. นางนิธิดา ชื่นนิรันดร์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายบุญเกิด ศิริวรรณโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นางมนธิรา สุดาโรงเรียนขามแก่นนครรองประธานกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ มาคำโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ระวิวรรณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นายอุเทน นันสมบัติโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายประจักษ์ ศรีภูธรโรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคมกรรมการ
7. นายเสกสรรค์ จันสนิทโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
8. นางสาวจันทนา ฉายจรุงโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
9. นายชัชชัย พระราชโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
10. นายธนพล วิสุทธิดารามหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายบุญเกิด ศิริวรรณโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นางมนธิรา สุดาโรงเรียนขามแก่นนครรองประธานกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ มาคำโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ระวิวรรณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นายอุเทน นันสมบัติโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายประจักษ์ ศรีภูธรโรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคมกรรมการ
7. นายเสกสรรค์ จันสนิทโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
8. นางสาวจันทนา ฉายจรุงโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
9. นายชัชชัย พระราชโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
10. นายธนพล วิสุทธิดารามหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายศิกวัส กริ่งสันเทียะสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และโซโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นางกุลวดี บงแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพียรจิต ปัญญาวจีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสุทธานนท์ พรมทองโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวทวีพร เสนามนตรีโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
6. นายอรณพ คำแสนโรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดา หมื่นแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นกรรมการ
8. นายวีระยุทธ ศิลาศรีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
9. นางวนิดา ปัญญามีโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
10. นางกรุงศรี เหมพลชมโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายศิกวัส กริ่งสันเทียะสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และโซโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นางกุลวดี บงแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพียรจิต ปัญญาวจีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสุทธานนท์ พรมทองโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวทวีพร เสนามนตรีโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
6. นายอรณพ คำแสนโรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดา หมื่นแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นกรรมการ
8. นายวีระยุทธ ศิลาศรีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
9. นางวนิดา ปัญญามีโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
10. นางกรุงศรี เหมพลชมโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวภาวดี แสงศรโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นางมยุรา ศรีทานันท์โรงเรียนขามแก่นนครรองประธานกรรมการ
3. นางอารยา นารครโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางมลิวัลย์ ราชวงษ์โรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวอุไรพร ชำนาญกุลโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายเชาวลิต สมบัติทองโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นางสุวารีย์ โสภาชัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
8. นางอรวรรณ ตรีนอกโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
9. นางศิริรัตน์ อินอิ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
10. นางนันท์นภัส นามสุดตาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
11. นางนงค์รัก ไทธานีโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวภาวดี แสงศรโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นางมยุรา ศรีทานันท์โรงเรียนขามแก่นนครรองประธานกรรมการ
3. นางอารยา นารครโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางมลิวัลย์ ราชวงษ์โรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวอุไรพร ชำนาญกุลโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายเชาวลิต สมบัติทองโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นางสุวารีย์ โสภาชัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
8. นางอรวรรณ ตรีนอกโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
9. นางศิริรัตน์ อินอิ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
10. นางนันท์นภัส นามสุดตาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
11. นางนงค์รัก ไทธานีโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์โรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายตะวันชาย มยุรีสวรรค์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสมโภชน์ พุ่มเทียนโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์โรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายตะวันชาย มยุรีสวรรค์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสมโภชน์ พุ่มเทียนโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมานิต ชาวงษ์โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ หนูจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ มีจินดาโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร แสงแสนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย โคตุเคนโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัจนกร สารแขวีระกุลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายธนวัฒน์ เดชขันธ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
4. นางสาวพิลัยพร เรืองเจริญโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายสุวิทย์ วิชัดรองอุปนายกสมาคมหมอแคน จว.ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายสุทธ์ใจ กมลตรีโรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่นกรรมการ
3. นายโกมินทร์ คนกลางโรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่นกรรมการ
4. นายวิทยา แฝงด่านกลางโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสุวิทย์ วิชัดรองอุปนายกสมาคมหมอแคน จว.ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางวันดี พลทองสถิตอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.กรรมการ
4. นายสิทธิรัตน์ ภู่แก้วอาจารย์นาฎศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.กรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ฉายพลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางเยาวพา ทองแย้มโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางนงเยาว์ วรรณทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชนียา ขจรบุรีโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางนงเยาว์ วรรณทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชนียา ขจรบุรีโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางนงเยาว์ วรรณทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชนียา ขจรบุรีโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางนงเยาว์ วรรณทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชนียา ขจรบุรีโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางนงเยาว์ วรรณทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชนียา ขจรบุรีโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางนงเยาว์ วรรณทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชนียา ขจรบุรีโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางนงเยาว์ วรรณทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชนียา ขจรบุรีโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรรพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางนงเยาว์ วรรณทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชนียา ขจรบุรีโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชนียา ขจรบุรีโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางนงเยาว์ วรรณทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางนงเยาว์ วรรณทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชนียา ขจรบุรีโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย อ่อนตาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรัญญากร มาศรีโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3กรรมการ
4. นางสาวนิชานันท์ เขาราธโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอรอาภา หาญวระโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย อ่อนตาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรัญญากร มาศรีโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3กรรมการ
4. นางสาวนิชานันท์ เขาราธโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอรอาภา หาญวระโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย อ่อนตาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรัญญากร มาศรีโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3กรรมการ
4. นางสาวนิชานันท์ เขาราธโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอรอาภา หาญวระโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย อ่อนตาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรัญญากร มาศรีโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3กรรมการ
4. นางสาวนิชานันท์ เขาราธโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอรอาภา หาญวระโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย อ่อนตาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรัญญากร มาศรีโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3กรรมการ
4. นางสาวนิชานันท์ เขาราธโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอรอาภา หาญวระโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ สงวนญาติโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญากร แก้วพิลาโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นายวันทรงชัย สระบัวโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
4. นางปัญจา พลธิรักษาโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
5. นางจริยา ใยปางแก้วโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ สงวนญาติโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญากร แก้วพิลาโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นายวันทรงชัย สระบัวโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
4. นางปัญจา พลธิรักษาโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
5. นางจริยา ใยปางแก้วโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสวาท เมืองจันทร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายมนูญศักดิ์ รัชโพธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางสาวรัตนา ศิริมาโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นายเทพนรินทร์ แก้วตีนแท่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวสกาว สีนางโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นางสาวนงค์นุช ทองภูบาลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางชวนพิศ เถาว์ทิพย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายวรภัทร พิมพ์ดีดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายธนะสิทธิ์ วงศ์ศรีธาตุโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายพงษ์พันธุ์ ศรีมันตะโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางศุภางค์ เสือพยัคฆ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางปิยนารถ สุริยหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสวาท เมืองจันทร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายมนูญศักดิ์ รโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางสาวรัตนา ศิริมาโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นายเทพนรินทร์ แก้วตีนแท่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวสกาว สีนางโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นางสาวนงค์นุช ทองภูบาลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางชวนพิศ เถาว์ทิพย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายวรภัทร พิมพ์ดีดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายธนะสิทธิ์ วงศ์ศรีธาตุโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายพงษ์พันธุ์ ศรีมันตะโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางศุภางค์ เสือพยัคฆ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางปิยนารถ สุริยหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสวาท เมืองจันทร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายมนูญศักดิ์ รัชโพธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางสาวรัตนา ศิริมาโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นายเทพนรินทร์ แก้วตีนแท่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวสกาว สีนางโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นางสาวนงค์นุช ทองภูบาลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางชวนพิศ เถาว์ทิพย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายวรภัทร พิมพ์ดีดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายธนะสิทธิ์ วงศ์ศรีธาตุโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายพงษ์พันธุ์ ศรีมันตะโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางศุภางค์ เสือพยัคฆ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางปิยนารถ สุริยหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสวาท เมืองจันทร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายมนูญศักดิ์ รัชโพธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางสาวรัตนา ศิริมาโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นายเทพนรินทร์ แก้วตีนแท่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวสกาว สีนางโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นางสาวนงค์นุช ทองภูบาลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางชวนพิศ เถาว์ทิพย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายวรภัทร พิมพ์ดีดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายธนะสิทธิ์ วงศ์ศรีธาตุโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายพงษ์พันธุ์ ศรีมันตะโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางศุภางค์ เสือพยัคฆ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางปิยนารถ สุริยหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสวาท เมืองจันทร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายมนูญศักดิ์ รัชโพธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางสาวรัตนา ศิริมาโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นายเทพนรินทร์ แก้วตีนแท่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวสกาว สีนางโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นางสาวนงค์นุช ทองภูบาลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางชวนพิศ เถาว์ทิพย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายวรภัทร พิมพ์ดีดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายธนะสิทธิ์ วงศ์ศรีธาตุโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายพงษ์พันธุ์ ศรีมันตะโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางศุภางค์ เสือพยัคฆ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางปิยนารถ สุริยหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสวาท เมืองจันทร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายมนูญศักดิ์ รัชโพธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางสาวรัตนา ศิริมาโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นายเทพนรินทร์ แก้วตีนแท่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวสกาว สีนางโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นางสาวนงค์นุช ทองภูบาลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางชวนพิศ เถาว์ทิพย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายวรภัทร พิมพ์ดีดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายธนะสิทธิ์ วงศ์ศรีธาตุโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายพงษ์พันธุ์ ศรีมันตะโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางศุภางค์ เสือพยัคฆ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางปิยนารถ สุริยหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปิยศักดิ์ บุญกล้าโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข กัลยาณลาภโรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่นกรรมการ
3. นางทองขันฑ์ ชนชนะชัยโรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่นกรรมการ
4. นางมยุรี เชื้อพระพาศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9กรรมการ
5. นางรินชลา โพธิ์ศรีโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายปัญญา พราหมณ์ไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปิยศักดิ์ บุญกล้าโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
2. นางเพ็ญแข กัลยาณลาภโรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่นกรรมการ
3. นางทองขันฑ์ ชนชนะชัยโรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่นกรรมการ
4. นางมยุรี เชื้อพระพาศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9กรรมการ
5. นางรินชลา โพธิ์ศรีโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายปัญญา พราหมณ์ไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปิยศักดิ์ บุญกล้าโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข กัลยาณลาภโรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่นกรรมการ
3. นางทองขันฑ์ ชนชนะชัยโรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่นกรรมการ
4. นางมยุรี เชื้อพระพาศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9กรรมการ
5. นางรินชลา โพธิ์ศรีโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายปัญญา พราหมณ์ไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปิยศักดิ์ บุญกล้าโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข กัลยาณลาภโรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่นกรรมการ
3. นางทองขันฑ์ ชนชนะชัยโรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่นกรรมการ
4. นางมยุรี เชื้อพระพาศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9กรรมการ
5. นางรินชลา โพธิ์ศรีโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายปัญญา พราหมณ์ไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปิยศักดิ์ บุญกล้าโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข กัลยาณลาภโรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่นกรรมการ
3. นางทองขันฑ์ ชนชนะชัยโรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่นกรรมการ
4. นายมยุรี เชื้อพระพาศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9กรรมการ
5. นางรินชลา โพธิ์ศรีโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายปัญญา พราหมณ์ไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษารองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2ประธานกรรมการ
2. นายจักรี ปรินทองโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางเอี่ยมละออ ชมพูนุชโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอุทัย แท่นแก้วโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางกมลวรรณ ซื่อตรงโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นางอภิญญดา ภัทรบัวพุฒโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
7. นางสาวอังคณา อยู่บัวโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมชาย ไวคำโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายธนบูรณ์ ชูลิขิตโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
10. นายชัยขจร บัวช่วยโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
11. นายชัยมงคล บัวช่วยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษารองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2ประธานกรรมการ
2. นายจักรี ปรินทองโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางเอี่ยมละออ ชมพูนุชโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอุทัย แท่นแก้วโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางกมลวรรณ ซื่อตรงโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นางอภิญญดา ภัทรบัวพุฒโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
7. นางสาวอังคณา อยู่บัวโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมชาย ไวคำโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายธนบูรณ์ ชูลิขิตโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
10. นายชัยขจร บัวช่วยโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
11. นายชัยมงคล บัวช่วยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางหัทกานต์ นารีวิจิตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายวรพล ชุลีจันทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 9กรรมการ
3. นางสาวฉันทนา วิษักษบุตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 9กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ศรีสว่างครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
5. นายสุนันท์ เพชรฤาไชยครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการ
6. นายสมเกียรติ ศรีรุ่งเรือครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษารองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2ประธานกรรมการ
2. นายจักรี ปรินทองโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางเอี่ยมละออ ชมพูนุชโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอุทัย แท่นแก้วโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางกมลวรรณ ซื่อตรงโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นางอภิญญดา ภัทรบัวพุฒโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
7. นางสาวอังคณา อยู่บัวโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมชาย ไวคำโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายธนบูรณ์ ชูลิขิตโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
10. นายชัยขจร บัวช่วยโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
11. นายชัยมงคล บัวช่วยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางหัทกานต์ นารีวิจิตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายวรพล ชุลีจันทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 9กรรมการ
3. นางสาวฉันทนา วิทักษบุตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 9กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ศรีสว่างครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
5. นายสุนันท์ เพชรฤาชัยครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการ
6. นายสมเกียรติ ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษารองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2ประธานกรรมการ
2. นายจักรี ปรินทองโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางเอี่ยมละออ ชมพูนุชโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอุทัย แท่นแก้วโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางกมลวรรณ ซื่อตรงโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นางอภิญญดา ภัทรบัวพุฒโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
7. นางสาวอังคณา อยู่บัวโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมชาย ไวคำโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายธนบูรณ์ ซูลิขิตโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
10. นายชัยขจร บัวช่วยโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
11. นายชัยมงคล บัวช่วยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ หอมสิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้าย โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ
3. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
4. นายสัณฐิติ จำนอกโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการ
5. นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ หอมสิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้าย โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
4. นายสัณฐิติ จำนอกโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการ
5. นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ หอมสิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้าย โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
4. นายสัณฐิติ จำนอกโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการ
5. นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ หอมสิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้าย โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
4. นายสัณฐิติ จำนอกโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการ
5. นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ หอมสิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้าย โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
4. นายสัณฐิติ จำนอกโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการ
5. นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ หอมสิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้าย โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
4. นายสัณฐิติ จำนอกโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการ
5. นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ หอมสิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้าย โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
4. นายสัณฐิติ จำนอกโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการ
5. นายระเบียบ บุตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ หอมสิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้าย โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
4. นายสัณฐิติ จำนอกโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการ
5. นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ หอมสิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้าย โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
4. นายสัณฐิติ จำนอกโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการ
5. นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ หอมสิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้าย โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
4. นายสัณฐิติ จำนอกโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการ
5. นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสายสวาท อรรถมานะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พิพัฒน์ กล้ารอดโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
3. นางอุดมพร คำทองเพิ่มโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุทิตย์ สิมมาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
5. นางอรุณี ศิริกุลศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสายสวาท อรรถมานะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางอุดมพร คำทองเพิ่มโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นายสุทิตย์ สิมมาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นายพงษ์พิพัฒน์ กล้ารอดโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
5. นางอรุณี ศิริกุลศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสายสวาท อรรถมานะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
2. นางอุดมพร คำทองเพิ่มโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นายสุทิตย์ สิมมาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นายพงษ์พิพัฒน์ กล้ารอดโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
5. นางอรุณี ศิริกุลศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสายสวาท อรรถมานะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9 จังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางอุดมพร คำทองเพิ่มโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นายสุทิตย์ สิมมาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นายพงษ์พัฒน์ กล้ารอดโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
5. นางอรุณี ศิริกุลศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9 จังหวัดขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนาวิน ไสวงามโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เกตพิบูลย์โรงรียนพลกรรมการ
5. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
6. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนาวิน ไสวงามโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เกตพิบูลย์โรงเรียนพลกรรมการ
5. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
6. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนาวิน ไสวงามโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เกตพิบูลย์โรงเรียนพลกรรมการ
5. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
6. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนาวิน ไสวงามโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เกตพิบูลย์โรงเรียนพลกรรมการ
5. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
6. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนาวิน ไสวงามโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เกตพิบูลย์โรงเรียนพลกรรมการ
5. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
6. นายอิสรินทร์ สายสิงห์โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายเศรษฐวุฒิ ประทุมวันโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายธีรวุฒิ วุฒิชาติโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
5. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
6. นายมวลชน เทศแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายเศรษฐวุฒิ ประทุมวันโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายธีรวุฒิ วุฒิชาติโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
5. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
6. นายมวลชน เทศแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายเศรษฐวุฒิ ประทุมวันโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายธีรวุฒิ วุฒิชาติโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
5. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
6. นายมวลชน เทศแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายเศรษฐวุฒิ ประทุมวันโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายธีรวุฒิ วุฒิชาติโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
5. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
6. นายมวลชน เทศแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6
1. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายเศรษฐวุฒิ ประทุมวันโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายธีรวุฒิ วุฒิชาติโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
5. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
6. นายมวลชน เทศแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฤดี สุดทองโรงเรียนจระเข้วิทยายนกรรมการ
3. นางรัชนี หล้าจาดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนี หล้าจาดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งฤดี สุดทองโรงเรียนจระเข้วิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฤดี สุดทองโรงเรียนจระเข้วิทยายนกรรมการ
3. นางรัชนี หล้าจาดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฤดี สุดทองโรงเรียนจระเข้วิทยายนกรรมการ
3. นางรัชนี หล้าจาดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฤดี สุดทองโรงเรียนจระเข้วิทยายนกรรมการ
3. นางรัชนี หล้าจาดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอาวรณ์ ทุมทนโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
3. นายพงษ์วิชิต นันทะผาโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนา พงษ์ศรีหดุลชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอาวรณ์ ทุมทนโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
3. นายพงษ์วิชิต นันทะผาโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนา พงษ์ศรีหดุลชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอาวรณ์ ทุมทนโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
3. นายพงษ์วิชิต นันทะผาโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนา พงษ์ศรีหดุลชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอาวรณ์ ทุมทนโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
3. นายพงษ์วิชิต นันทะผาโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนา พงษ์ศรีหดุลชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบุรณ์ วงวิลาศโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญแข ประทุมชาติโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายประชัญศักดิ์ แก้วดวงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย สุวรรณศักดิ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบุรณ์ วงวิลาศโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญแข ประทุมชาติโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายประชัญศักดิ์ แก้วดวงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย สุวรรณศักดิ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบุรณ์ วงวิลาศโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญแข ประทุมชาติโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายประชัญศักดิ์ แก้วดวงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย สุวรรณศักดิ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบุรณ์ วงวิลาศโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญแข ประทุมชาติโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายประชัญศักดิ์ แก้วดวงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย สุวรรณศักดิ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบุรณ์ วงวิลาศโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญแข ประทุมชาติโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายประชัญศักดิ์ แก้วดวงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย สุวรรณศักดิ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบุรณ์ วงวิลาศโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญแข ประทุมชาติโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายประชัญศักดิ์ แก้วดวงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย สุวรรณศักดิ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสม ชนยุทธโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุมิตร ศิลาเกษโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทนา บุรีจันทร์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ นามวงษ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสม ชนยุทธโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุมิตร ศิลาเกษโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทนา บุรีจันทร์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ นามวงษ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสม ชนยุทธโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุมิตร ศิลาเกษโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทนา บุรีจันทร์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ นามวงษ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสม ชนยุทธโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุมิตร ศิลาเกษโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทนา บุรีจันทร์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ นามวงษ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสม ชนยุทธโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุมิตร ศิลาเกษโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทนา บุรีจันทร์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ นามวงษ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสม ชนยุทธโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุมิตร ศิลาเกษโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทนา บุรีจันทร์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ นามวงษ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนี หล้าจาดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงแก้ว เจริญเชื้อโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนี หล้าจาดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงแก้ว เจริญเชื้อโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนี หล้าจาดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงแก้ว เจริญเชื้อโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชนี หล้าจาดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงแก้ว เจริญเชื้อโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุฬาพร ภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุระ น้อยสิมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ทองยศโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ วงค์นราโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางรพิรัตน์ สมอนาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุฬาพร ภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
2. นายสุระ น้อยสิมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางรพิรัตน์ สมอนาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ทองยศโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วงค์นราโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุฬาพร ภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุระ น้อยสิมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางรพิรัตน์ สมอนาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ทองยศโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วงค์นราโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุฬาพร ภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุระ น้อยสิมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางรพิพัฒน์ สมอนาโรงเรียนจตุริตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ทองยศโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วงค์นราโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุฬาพร ภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุระ น้อยสิมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางรพิรัตน์ สมอนาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ทองยศโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วงค์นราโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งอรุณ อุทัยนาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชมัยพร โครตโยธาโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวอุไร ทองดีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นายสวิทศักดิ์ สำนักวงศ์โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม นิธิรุจโรจน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยชัย ไกรทองโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิระ ราชธิสารโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐธัญญกานต์ ดีสวนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม นิธิรุจโรจน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยชัย ไกรทองโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิระ ราชธิสารโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐธัญญกานต์ ดีสวนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม นิธิรุจโรจน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยชัย ไกรทองโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิระ ราชธิสารโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐธัญญกานต์ ดีสวนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม นิธิรุจโรจน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยชัย ไกรทองโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิระ ราชธิสารโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐธัญญกานต์ ดีสวนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม นิธิรุจโรจน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยชัย ไกรทองโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิระ ราชธิสารโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐธัญญกานต์ ดีสวนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย จันทร์ประสพชัยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษากรรมการ
3. นายทองแดง ประสาวะถาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายประหยัด ศิริจันทร์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย จันทร์ประสพชัยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษากรรมการ
3. นายทองแดง ประสาวะถาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายประหยัด ศิริจันทร์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย จันทร์ประสพชัยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษากรรมการ
3. นายทองแดง ประสาวะถาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายประหยัด ศิริจันทร์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย จันทร์ประสพชัยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษากรรมการ
3. นายทองแดง ประสาวะถาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายประหยัด ศิริจันทร์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย จันทร์ประสพชัยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษากรรมการ
3. นายทองแดง ประสาวะถาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายประหยัด ศิริจันทร์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]