หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,แก่นนครวิทยาลัย ,กัลยาณวัตร ,นครขอนแก่น และโรงเรียนขามแก่นนคร
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423,424 29 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-73
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441,442 29 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-76
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541,542,543 29 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-93
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522,523,524 29 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-85
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้องเก็บตัว 533, ห้องประกวด 534 29 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-74
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ห้องเก็บตัว 543,ห้องประกวด 544 29 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-58
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้องประชุมวิชาการ ชั้น 1 ห้อง ห้องเก็บตัว 613 ,ห้องแข่งขัน ห้องประชุมวิชาการ 615 29 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-56
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้องสมุด Easy Library ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด Easy Library 29 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-61
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421,422 29 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-74
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531,532 29 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-54


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]