รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญปอง
 
1. นางกนิษฐ์  จอมศรีกระยอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงนุจรี  มักขุนทด
 
1. นางกาญจนา  ไพราม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงธนิษฐนันท์   จวงจันทึก
 
1. นางสาวอุมารินทร์  คำญา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นางสาวพรนภา  ผางชัยภูมิ
 
1. นางศิริพร  เนาวะเศษ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาววรรณภา  ชัยสงค์
 
1. นายสมัย  ประจวบสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายภานุพงศ์  อ้นคำ
 
1. นายเสงี่ยม  ประสานกลาง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงศิรินภา  ศรีทุมมา
 
1. นางนันทิมาศ  สื่อสัมฤทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนนทิยา  ดวงสงคราม
 
1. นางสาวสุภัทรา  สายรัมย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพิชชาพร   จันทรพัชร
 
1. นางวันทนา   ศรีชำนาญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวอนุสรา  มินภายสงค์
 
1. นางธัญญา  ป้อมสุวรรณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวขวัญกาญจนา    รัตนจรัสโรจน์
 
1. นางสาวธัญพร   เกิดศิริ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  อ่อนสกุล
 
1. นางสมพร  มลิทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงมัณฑนา  นาสะกาด
 
1. นางสาวสุภาพร  ลาภผล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรินภา  นรพัฒน์
 
1. นางสาววิภา  พิงชัยภูมิ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายกิตติการ  นุตะดี
 
1. นางสาวกองสิน  ชินทะนา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายอลงกรณ์  ปลื้มชัยภูมิ
 
1. นางสวลี  ชัยภัย
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวอัญชลี  บุญเที่ยง
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายฐานปกรณ์  อยู่สันเทียะ
 
1. นางนิตยา  นาโพธิ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงอิสริยา  ประยูรหาญ
 
1. นายประยงค์  อภิเมธีธำรง
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายนายจิรายุ  ทองสุก
 
1. นายอิศเรศ  ธีร์รัตน์คุณากร
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประสิตา  มานิมนต์
 
1. นางทัศนีย์  แป้นสุข
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาววิลาสิณี  จำรูญชาติ
 
1. นางจีราพร  เหมือนพันธุ์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกอกวิทยา 1. นางสาววริศรา  นอกสระ
 
1. นางลำใย  พงษ์โพธิ์ชัย
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายวัชรานนท์  แหล่พั่ว
 
1. นางศิริวัลย์  ศรีสะเทียน
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงฌัชฌาธรณ์  วันทาแท่น
2. เด็กหญิงปณิดา  พระสุริเย
 
1. นางกาญจนา  ไพราม
2. นางสาวสมพิศ  กุลรักษา
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ธัญญะ
2. เด็กหญิงสุธิดา  ทองสืบสาย
 
1. นางสาวกองสิน  ชินทะนา
2. นางยิ่งพันธ์  ขันศิลา
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงวารีรัตน์  ดีมูล
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  เติมวุฒิ
 
1. นางพรเพ็ญ  สมบูรณ์
2. นางสาวยุภาพร  น้อยสี
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายพีระพล   ชำนาญกุล
2. นายอภิสิทธิ์  พิเศษฤทธิ์
 
1. นางทัศนีย์  แป้นสุข
2. นางสุวรรณรัตน์  ก้อนภูธร
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวดวงใจ   สิงห์ชัย
2. นางสาวศิริลักษณ์   จุลชีพ
 
1. นางจตุพร   ชาดง
2. นางวิไล   วรรณบุษปวิช
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวพรรณรินทร์  ศรีสวัสดิ์
2. นายรัตนพล  เหลาพรม
 
1. นางพรเพ็ญ  สมบูรณ์
2. นางสาวยุภาพร  น้อยสี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ศิริอุดมสิน
 
1. นางนงนุช  หิรัญเกิด
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กชายอดิศร  หรือประพันธ์
 
1. นายวิทูร  หาดขุนทด
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายภาฆินต์  เพียบขุนทด
 
1. นายสุรเดช  พลหาญ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวอินธืดา  ท้าวกอก
 
1. นางธารวิมล  ทิพงษ์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายอภิวัฒน์  จันทะเฆ่
 
1. นายเรืองฤทธิ์  บุญจวง
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายภัทรเดช  วิภูษณะ
 
1. นายณรงค์  ใต้ชัยภูมิ
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กชายธนายุต  จีรานุวัฒน์
2. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  ชิขุนทด
3. เด็กหญิงเกตน์ศิภา  จันทะหาร
 
1. นางสาวชนัญธิดา  โภคาศรี
2. นางรัตนาภรณ์  กิจขุนทด
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงธันยการต์  พวงมาลัย
2. เด็กชายวสวัตติ์  เบญจวัฒนานนท์
3. เด็กชายเขตโสภณ  ไชยชาติ
 
1. นางสาวมนิตา  ปรางค์ชัยภูมิ
2. นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ถามูลแสน
2. เด็กชายนพรุจ  พุธทา
3. เด็กชายอรินทร์ธณัฐ  กิติคุณ
 
1. นางปาณิตา  อาจวงษ์
2. นางสมฤทัย  ปะวะภูทะ
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  ชะม้อยกลาง
2. นางสาวจุฬารัตน์  เฮ้ากอก
3. นางสาวณิรัฐชา  ฤากกำลัง
 
1. นางปิยะนาฏ  อ่อนอุทัย
2. นายอภิเศก  ชัยโยรม
 
41 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวชนัดดา  สรรพกิจกำจร
2. นายชวนากร  ชื่นเมือง
3. นายเจนภพ  ประจัญฤทธิ์
 
1. นางกัญจณ์วรา  พวงมาลัย
2. นายปกครอง  บุญปลื้ม
 
42 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงพันธิภา  แก้วสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุภิตา  ครองเคหา
3. เด็กหญิงอรญา  มาระวัง
 
1. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
2. นางสุภกัญญา  ศรีสาร
 
43 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐชา  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงธนากร  พบชัยภูมิ
3. เด็กชายวัชรินทร์  สามารถกิจ
 
1. นางสายทอง  คาดสนิท
2. นายไพฑูรย์  มณีจันทร์
 
44 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุธ  ศรีจักร์
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  เจริญกุล
3. เด็กหญิงวิภาพร  พลกลาง
 
1. นางสาววนิดา  ทินนา
2. นายเอกรินทร์  ทองคำ
 
45 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวนุศราพร  สุสูงเนิน
2. นางสาวพรพิมล  แย้มฎีกา
3. นางสาวอาทิยา  ชานุชิต
 
1. นางวลัยพร  โล่ห์เส็ง
2. นางสาววัลภา  ปัชชาเขียว
 
46 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวปัทมวรรณ  ปราบคะเชน
2. นางสาวสุจารี  คุ้มบัวบาน
3. นางสาวสโรชา  เทือกสา
 
1. นางทิวรรณพร  ใต้ชัยภูมิ
2. นางสุวัฒนา  พลมณี
 
47 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวจันทร์นภา  พิลาหา
2. นายพนม  ศรีหาโคตร
3. นางสาวใบเฟริ์น  พึ่งนา
 
1. นายธนวัฒน์  คำเบ้าเมือง
2. นายภูษิต  สุวรรณราช
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงพจนา  มากี
2. เด็กหญิงอรัญญา  กลิ่นษร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  ต่อพล
2. นางสาวสุพัตตรา  พิพิธกุล
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายจีระพัฒน์  ชนะพันธ์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญญานุสนธ์
 
1. นางนันทรัตน์  ฤทธิ์บำรุง
2. นายปรมัตถ์  สวงโท
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   แดงสกุล
2. เด็กหญิงรัฐธนันท์   อุตมะพันธุ์
 
1. นางสาวสุทธิดา   ชีวะวิโรจน์
2. นางอรอนงค์  เหิกขุนทด
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวทิวาพร  ประภาษี
2. นางสาวพรพิมล  ขอสันเทียะ
 
1. นางนันทรัตน์  ฤทธิ์บำรุง
2. นายปรมัตถ์  สวงโท
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายชาญรัตน์  เมินขุนทด
2. นายยุทธพงศ์  ชนะพันธ์
 
1. นายวัฒนา  นิธิศดิลก
2. นางสาวเสาวรักษ์   สุตะภักดี
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวงามตา  โคนชัยภูมิ
2. นางสาวอรวรรณ  ศรีสว่าง
 
1. นายวิทวัช  คำหา
2. นายหาญณรงค์  ศรีระทัต
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายสุพินิจ  พินิจมนตรี
 
1. นายปรัชญา  สุราสา
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เนตรขัน
 
1. นายชาติชาย  กัญญาสาย
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงมินมณี  เรียงนอก
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิืทธิ์
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวนุสรา  นิลไสล
 
1. นางอำภร  วิชาเกวียน
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นายอมรเทพ  บุญเคหา
 
1. นางปนัดดา  ทีบัวบาน
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวมลธิชา  กู้ภูเขียว
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิืทธิ์
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.63 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ยากระโทก
2. เด็กหญิงพนิดา  จรแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  กิ่งบู
 
1. นางสาวินิตย์  กุศล
2. นายอำนาจ  หาญรบ
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  แสนจำลา
2. เด็กหญิงรัญชนา  ซาวคำเขตต์
3. เด็กหญิงสิริสุดา  บุตะเขียว
 
1. นางประนอม  แก้วสวัสดิ์
2. นายรุ่งโรจน์  โคตรนารา
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายณภูมิ  ธูปพนม
2. เด็กชายปรัตถกร  สิบพันทา
3. เด็กชายปัญญาวุฒิ  เจริญวัฒน์
 
1. นางกาพย์พร  ชัยศักกรีนนท์
2. นางสุธารัตน์  สวงโท
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายมนต์ชัย  สู่หญ้านาง
2. นางสาวสุวนันท์  มีศรี
3. นางสาวอารียา   ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นางลักษมี  พงศดิษฐ์
2. นายอำภัย  ประทุมไทย
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายณัฐ  ตั้งพร้อมพันธ์
2. นายธนา  พิมพ์ชัยภูมิ
3. นางสาวภัทรานิษฐ์  ทรงศรีชัยนันท์
 
1. นายนพรัตน์  ฦๅชา
2. นายพิทักษ์  เจริญวานิช
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวธนพร  โตชมพู
2. นางสาวปนัดดา   ประจักษ์กานต์
3. นางสาวอรอนงค์  นามจันทร์โท
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ปานจันทร์
2. นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาม
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงศุภสุตา  วรรณวิกรม์
2. เด็กหญิงสิริพรรณ  พงษ์ศิริ
3. เด็กชายเฉลิมเดช  เกตุปรางค์
 
1. นางมะลิสา  นาคพินิจ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จำเริญจิต
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรี  ไขสี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  โสขันตี
 
1. นางสาววีรญา  คลังระหัด
2. นางอัจฉรา  ผดุงพล
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงสุวิกา  เหล่าคนค้า
2. เด็กหญิงเจนสุดา  นาสมภักดิ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เมืองขวา
 
1. นางกาญจนาภา  รบศึก
2. นางบุญมาก  นาเจริญ
 
69 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวชวาลา  นามวิจิตร
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ภานุศิวานนท์
3. นายพงษ์พิทักษ์  โทนันท์
 
1. นางสาวกอบแก้ว  สิงหเนตรวัฒน์
2. นางสุรางค์รัตน์  ป้อมสุวรรณ
 
70 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวธารทิพย์  ชำกรม
2. นายสุริยา  สวงโท
3. นางสาวสุวนันท์  สิทธิเนตร
 
1. นางสาวช่อทิพย์  มารัตนะ
2. นางพิมลภัส  จัตุรัสตระกูล
 
71 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวสญามน  มณีแก้ว
2. นายสรรเสริญ  หอมหวาน
3. นางสาวสุรารักษ์  พราหมนาค
 
1. นางขัตติยา  อำคาศักดิ์
2. นางสาวสุทธาสินี  ไทยแท้
 
72 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงจิราพร  พงษ์ปัญแก้ว
2. เด็กชายศิริชัย  ขวัญศิริ
3. เด็กชายสรศักดิ์  ดอนเตาเหล็ก
 
1. นางขนิษฐา   นกแก้ว
2. นางธัญญรัตน์  ขวัญประเสริฐ
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขวัญชัยภูมิ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  แคเขว้า
3. เด็กหญิงรุจิรา  เกษชฎา
 
1. นางพิมลภัส  จัตุรัสตระกูล
2. นายอภิชิต  ศรีลาเคน
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงนุชรี  มีอำนาจ
2. เด็กชายยุทธการ  บุญหาร
3. เด็กหญิงวิภาดา  พุทธโค
 
1. นางวิไลลักษณ์  เพลินจันทึก
2. นางสมันตชิดา  ฦาชา
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายประดิษฐ์แท่น  บำรุงไทย
2. นางสาววิการณ์ดา  โอปาก
3. นางสาวสิริลักษณ์  นราพล
 
1. นางสาวนภัสวรรณ์  ศรีอริยะเมธ
2. นางอมรรัตน์  เกษมใจ
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายณัฐภูมิ  โม้แก้ว
2. นายธเนศพล  รุ่งชัยยันต์
3. นายเทพบดินทร์  อภัยบุรี
 
1. นายราชันย์  รองพล
2. นายเกรียงไกร  จำนงชอบ
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  แก้วกุดเลาะ
2. นางสาวนิรมล  ลุสำเร็จ
3. นายปรีชา  พรหมเมตตา
 
1. นางดารินทร์พัชร์  บุญประมวล
2. นายองอาจ  บุญประมวล
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณสมศรี
2. เด็กหญิงธีรดา  ผลงาม
3. เด็กหญิงโชติกา  ขันบำรุง
 
1. นางพงศ์โศภิต  วงศ์ปรเมษฐ์
2. นางสาวรุจิรา  สินสันเทียะ
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เกษมวงษ์
2. เด็กหญิงกัญญาศิริ  หงอกภิลัย
3. เด็กหญิงชาลิสา  เกิดศิลป์
 
1. นางสาวปิยธิดา  เนื่องชุมพล
2. นางสุกัญญา  หงอกภิลัย
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  นันเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เก็งวินิจ
3. เด็กหญิงสุมินตรา   สงคะมัย
 
1. นางสุรรณี   พงศนันทน์
2. นายอาทิตย์  แสงฤทธิ์
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวนิจารี  ทองดอนเหมือน
2. นายปรีชา  ศรีอำไพ
3. นางสาวอรุณี  ศรีบุญครอง
 
1. นายณัฐพล  ปราบคะเชน
2. นายอำนาจ  หาญรบ
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายธนากรณ์  พิมพ์กลาง
2. นายวุฒิชัย  ชัยยุทธ
3. นายอนุพล  วงษ์แก้ว
 
1. นางน้ำฝน  นพคุณ
2. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวธิดาทิพย์   ผายลาด
2. นางสาวสุภัสสรา    เผือกเพ็ง
3. นางสาวสุษิตา   โพธิ์เกตุ
 
1. นางพัทธยา   ชนะพันธ์
2. นางวิไลรัตน์   ผุโคตร
 
84 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ชินกฤตสกุล
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  พลนิกร
 
1. นายสัมพันธ์  สิทธิ
2. นางเกต  ชูสุข
 
85 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. เด็กชายธวัชชัย  งามจำรัส
2. เด็กหญิงพลับพลึง  โนนเดช
 
1. นายธโนวุธ  อิ่นคำ
2. นางสุพัตรา  อิ่นคำ
 
86 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนัชชา  งีสันเทียะ
2. เด็กชายภานุเดช  ฤทธิ์ศรีบุญ
 
1. นายราชันย์   รองพล
2. นายสุพรม  ภูชุม
 
87 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายพิศุทธ์  ผาสุก
2. นายเกียรติศักดิ์  บุญเดช
 
1. นางกันยาวีร์  ตั้งพงษ์
2. นายจักรกฤษณ์  วงษ์วิทยานันท์
 
88 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นายสุริยัน  ศรีชัยภูมิ
2. นางสาวสโรชา  ซื่อตรง
 
1. นายมานะ  ชาติมนตรี
2. นางเนตรนภา  วิญญาสุข
 
89 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวอรัชพร  ต่อพันธ์
2. นางสาวไอรดา  ไชยเม็ง
 
1. นายราชันย์   รองพล
2. นายสุพรม  ภูชุม
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายนราวิชญ์  พูลสังข์
2. เด็กชายรัฐพงศ์  เสี้ยมแหลม
 
1. นายฉัตรชัย  จันทร์ดี
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพ็งชัยภูมิ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชนะชัย
 
1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  หินสูงเนิน
2. เด็กชายปริญญา  พวงทอง
 
1. นายเอกสิทธิ์  ประครองศรี
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 39.68 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายธนบูรณ์  นุชภิเรนท์
2. เด็กชายธนรัตน์  เทียมรัตน์
 
1. นายวิชิต  ชัยวงษ์
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงผกามาศ  คำแหง
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  เกนทะโกฏ
 
1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
 
95 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กชายต่อพงษ์  อุเทนสุด
2. เด็กชายสนามชัย  พงษ์พิทักษ์
 
1. นายเอกสิทธิ์  ประครองศรี
 
96 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายภานุเมธิญญ  ประยูรเพชร
2. นายศิริวัฒน์  พรหมเมตตา
3. นายเจษฎากร  สาระผล
 
1. นายฉัตรชัย  จันทร์ดี
2. นายสิงห์ทอง  ประทุมชาติ
 
97 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 84.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายนราธิป  ชนเวียน
2. นายพัฒนากร  ไปปอด
3. นายอนันต์  มุทาพร
 
1. นายปรัธยาน์  นาดี
2. นางพรรทิวา  เรืองศรี
 
98 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นายพิพัฒน์พงษ์  ขำโคกกรวด
2. นายวิทยา  ดีแป้น
3. นายเทพณากร  มากี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ปานจันทร์
2. นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาม
 
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  กลิ่นพิมาย
2. นายพิมาย  ขอหันกลาง
3. นายภัทรภณ  พิลาสุทธิ์
 
1. นายมารุต  สิมช้า
2. นายไพรวัลย์  พรหมจริยะพงษ์
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปัญรวี  ปิยะชาติ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปลื้มชัย
3. เด็กหญิงรุ้งนภา  จันทรจรัสแสง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  นนท์ขุนทด
5. เด็กหญิงเอ็มมิกา  วรรณทวี
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมสุวรรณ์
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชารี
2. เด็กหญิงกฤศนรัตน์  วิสาหาญ
3. เด็กหญิงจิตจิมา  ศรีสุภาพ
4. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  พงสะพัง
5. เด็กหญิงธนิษฐา  เหมพลเทพ
 
1. นางสรารัตน์  ชำนาญ
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐมล  บุญกลาง
2. เด็กหญิงธันวารัตน์  โพธิ์นอก
3. เด็กหญิงอรอุมา  เพิ่มจันทึก
4. เด็กหญิงอัจฉราพร  อ่อนสันเทียะ
5. เด็กหญิงอัยวัล  จะชาลี
 
1. นายวัชรินทร์  วันทา
2. นางสาวอิรวดี  ทานะสุข
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวชนานา  แก้วกงพาน
2. นางสาวมิรันตรี  หงษ์ไทย
3. นางสาวยุพิน  พุ่มพวง
4. นางสาวศิริพร  หงษ์ไทย
5. นางสาวสุวิมล  ร่วมจันทร์
 
1. นางณัฐวรรณ  มานิชพงษฺ์
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 1. นางสาวกรกนก  จันดาเขียว
2. นางสาวกุลณัฐ  ปัถพี
3. นางสาวอรญา  หมั่นจิตร
4. นางสาวอาทิตยา  ชายันติ
5. นางสาวเวธกา  โซ่เงิน
 
1. นางกฤษณา  สารบัณฑิกุล
2. นายสุขเกษม  ทิพโชติ
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  สมัตถะ
2. นางสาวชลิตา  สุบรรทม
3. นางสาวณัฐฐินันท์  เพียงสุวรรณ
4. นางสาวรัชฎา  พูลสำลี
5. นางสาวอรอนงค์  เลิศวิไล
 
1. นางสาวชัชชญา  งามภูเขียว
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงณิตรา  นิสัยตรง
2. เด็กหญิงนรีญา  เภาคำภา
3. เด็กหญิงน้ำหวาน  โพธิ์เงิน
4. เด็กหญิงวันนิสา  ก้อนค้างพูล
5. เด็กหญิงสิริวรรณ  เพิ่มชาติ
 
1. นางสาวกาญจนา  พรหมศร
2. นางสาวจันทณา  จอกน้อย
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์
2. เด็กหญิงธันยา  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงปลื้มฤดี  ยศเลิศ
4. เด็กหญิงเจนจิรา  กุลด้วง
5. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ใครภูเขียว
 
1. ส.ต.ท.(หญิง) มนวรรณ์  บุญศรี
2. นายมงคล  ลีลา
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร   โปสันเทียะ
2. เด็กหญิงพรนภัส   เป้พินิจ
3. เด็กชายวราเทพ   จันณรงค์
4. เด็กหญิงสาริกา   ผิวรักษา
5. เด็กหญิงอโนมา   พลศรี
 
1. นางอำไพร   ภูมิขันธ์
2. นางสาวแสงธรรม   ซื่อสัตย์
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวปภัชญา  แซ่โอ๊ว
2. นายประเสริฐ  เหิดขุนทด
3. นางสาวพลอยไพลิน  อยู่บุรี
4. นางสาวศิริพร  สนิทโกสัย
5. นางสาวสุดารัตน์  แก้วบับพา
 
1. นางรัฎใจ  ฉิมนิล
2. นายสิรพัชร์  ปิตุพรหมพันธุ์
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวชญานันท์  คงบุญวาท
2. นางสาวดัสมา  ดียางหวาย
3. นางสาวตันหยง  โขดสันเทียะ
4. นายธิดา  ไวสุวัน
5. นางสาววนิดา  ฆ้องดอน
 
1. นายคมสันต์  หลาวเหล็ก
2. นางศิริลักษณ์  เรืองจิรารัตน์
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวนิโรบล   ชัยพลทอง
2. นางสาวภัทรจิตตรา  ปราบวารินทร์
3. นางสาวศิริลักษณ์  แย้มฎีกา
4. นางสาวอารียา  ชาชูรส
5. นายเชษฐา  ลาดนอก
 
1. นายมงคล  ลีลา
2. ส.ต.ท.หญิง มนวรรณ์  บุญศรี
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายกฤติน  ชูสวัสดิ์
2. นายกฤษณะ  มีลักษณะสม
3. นายธนวัฒน์  รักอาชา
4. นางสาวปวีณา  คำตัน
5. นายพงศภัค  โพธิ์ศรี
 
1. นางชนิกา  นราพงษ์
2. นางสาวบุญเพ็ง  ข้อโนนแดง
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายชัยนันท์  ง้าวไข่น้ำ
2. นายทิวากร  โชคเหมาะ
3. นางสาวนริศรา  มั่นคง
4. นางสาวศิริกัญญา  เหมะเทวัญ
5. นางสาวแพรวพรรณ  เหล็กกล้า
 
1. นางมลิวัลย์  เขียวชัยภูมิ
2. นายรัศมี  พวงทอง
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติยา   จันทศิลา
2. เด็กหญิงชมพูนุช    กุศลมา
3. เด็กหญิงธันยธรณ์   แก้วเหมือน
4. เด็กหญิงปิยญาดา    เพชรประไพ
5. เด็กหญิงรัตนากร    บุญมา
 
1. นายธนวิสุทธิ์   สินนพรัตน์
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกิตติธารา    ขลังวิชา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   กุลโนนแดง
3. เด็กหญิงฉัตรฑริกา   อุ่นกุดเชือก
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เงินนอก
5. เด็กหญิงณัฐณิชา   แดงสุวรรณ์
6. เด็กหญิงนิพาดา    หาญนอก
7. เด็กหญิงปาณิสรา    พุกโฉมหาญ
8. เด็กหญิงปิยธิดา   อินทร์แก้ว
9. เด็กหญิงพรนภา   หนองหลาง
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พิมพ์เมืองเก่า
11. เด็กหญิงมลฤดี    เชื้อกูล
12. เด็กหญิงศคิณา   ครอบบัวบาน
13. เด็กหญิงศศิธร   คล่องแคล่ว
14. เด็กหญิงสิริมล    เฉลียวชาติ
15. เด็กหญิงสุดารัตน์   หาญกุดตุ้ม
16. เด็กหญิงสุธารัตน์    หาญสนาม
17. เด็กหญิงอรอนงค์    แก้วเวียง
18. เด็กหญิงอาทิตยา    บุษษาวงศ์
19. เด็กหญิงอุไรรัตน์   เดชชัยภูมิ
20. เด็กหญิงเมทวีพร    เกษมสำราญ
 
1. นางสาวณัฐชยา    อิงชัยภูมิ
2. นางนิภาจิตร   บัวรอด
3. นางศิราภรณ์    สวงโท
4. นางสุภาวดี    สุภศักดิพัฒน์
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายกัมปนาท  เศษนาเวช
2. นายกิตติภูมิ  กันชัยภูมิ
3. นายจีระสิทธิ์  พุฒิธีรกานต์
4. นายณรงค์  ราชสุด
5. นายณัฐนนท์  คำปัญโย
6. นางสาวณัฐพร  ตระกูลพรหม
7. นายณัฐพล  คำสุพรม
8. นายพงษ์ศิริ  อะโน
9. นางสาวพัทธนันท์  วงค์อุดม
10. เด็กชายพูนทรัพย์  รัตนประทุม
11. นายภาณุพงษ์  ต่อสกุล
12. นางสาวรัตนพร  โฆษิตธนสาร
13. นายลัทธพล  ตติยนันทพร
14. นางสาววณิตา  ทวีกุล
15. นายวรัตน์  ตันติเวชยานนท์
16. นางสาวศุภเกศ  ไพศาล
17. นางสาวอภิญญา  โตนชัยภูมิ
18. นางสาวอรชา  คำหนองไผ่
19. นางสาวอาริญา  จวนรุ่ง
20. นายเนติรักษ์  เชิดกร
 
1. นางชัญญ์ยมล  ทวีทรัพย์
2. นางสาวธันญา  ตีรชาติ
3. นายนรา  ตรีธัญญา
4. นางลำใย  งอกนาวัง
5. นางสุไร  สมัตถะ
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 75.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวกฤติมา  ชัยสงค์
2. นายกฤษณะ  คำมี
3. นางสาวจุลดา  ลือคำหาญ
4. นางสาวธัญญานี  ปัญญาสวัสดิ์
5. นางสาวนิรชา  อบมา
6. นายปัญจพล  เตียประสงค์
7. นางสาวพิมพ์นิภา  ชุมไพร
8. นางสาวลัดดาวัลย์  จุมศิลา
9. นายวัชรากร  ชาลีวงษ์
10. นางสาววันเพ็ญ  แหล่พั่ว
11. นายวิชัย  บริบูรณ์
12. นายศรัญพร  ชุมพะไล
13. นายอมรชัย  พริกจำรูญ
14. นางสาวอรทัย  เอื้อเฟื้อ
15. นายอำนาจ  จุมศิลา
16. นางสาวเดือนเพ็ญ  โยประทุม
17. นายเอกพล  นิสสัยหาญ
18. นางสาวไอรดา  ชาวาปี
 
1. นางชุลีพร  สังข์ทอง
2. นางณัฐวรรณ  มานิชพงษ์
3. นางสุภาภรณ์  นิสสัยหาญ
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายชัยชนะ  สุทธิวิเศษ
2. นางสาวชุตินันท์  ทาระแพน
3. นางสาวตรียากร  ดีชัย
4. นายธวัชชัย  พันธ์สง่า
5. นายนายณัฐวุฒิ  รักษ์ชัยภูมิ
6. นายนายศราวุธ  จินดามาตย์
7. นายนายศักรินทร์  ทัดเทียม
8. นายนายสุทธิพงศ์  ชาญเขว้ว
9. นายพัชรพล  ศรีวิจารย์
10. นายพันธิ์กร  ปังศรี
11. นายภัทรธร  ตันหล้า
12. นายภาณุพงศ์  พลหินลาด
13. นางสาวมัลลิกา  เผ่าเวียงคำ
14. นายวันเฉลิม  อรุณเมือง
15. นางสาวสนิชา  คุ้มพวก
16. นางสาวสุดา  วานกระทง
17. นางสาวสุภาพร  เพียมะลัง
18. นายอภิชาติ  ซ้ายจันทึก
19. นางสาวอภิญญา  เสริฐกระโทก
20. นางสาวอุรัสฉัตร  เค้นชัยภูมิ
 
1. นายคมสันต์  หลาวเหล็ก
2. นายชวลิต  อ่อนบุญมี
3. นางสาวปุณิกา  ชื่นนาเสียว
4. นางวิจิตรา  พันธุ์ทอง
5. นางสุกัญญา  ใจดี
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์จักษุ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรอุมา  แม้นขุนทด
 
1. นางสาวพรปวีย์  คงสัมพันธ์
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงจิตต์ตระการ  สารคำ
 
1. นางอารมณ์  ศรีสุธรรม
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. นางสาวสาลี่  พรีพรม
 
1. นางภิรมย์  เอี่ยมสุวรรณ์
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวสิริรักษ์  สุดท้วม
 
1. นางทิพย์วรรณ  นามสุข
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายณัฐกิตติ์  งานรุ่งเรือง
 
1. นางสาวพานทอง  มนตรี
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงอรวรรณ   พรหมฝาย
2. เด็กหญิงอารีรัตน์   ลีแวง
 
1. นางละม้าย   ฝาชัยภูมิ
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กชายวัชระ  ยุทธยงค์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  คดีเวียง
 
1. นายติณภพ  สีดากุล
2. นางสาววิชชุนีย์  ศรีพันธุ์
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรชา  ชีพอุบัติ
2. เด็กชายอภิชาติ  เลิศคอนสาร
 
1. นางรจนา  ฦๅชา
2. นางเสาวณีย์  สุดตะนา
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายนิติพล  ชัยภักดี
2. นางสาวสุธารัตน์   งอกคำ
 
1. นางนิตยา   รุ่งนภาไพร
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายดนัยภัทร   ไชยสุริวิรัตน์
2. นางสาวธนมนท์   กลิ่นประทุม
 
1. นางสุพร   ตอพล
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายนิติพล  ชัยภักดี
2. นางสาวศศิวนันท์  จันทร์สำราญ
 
1. นางรุ่งรัตน์  เหล่าขวัญสถิตย์
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ว่องไว
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์   ชิดปราง
3. เด็กหญิงนงลักษณ์   นะหุตานนท์
4. เด็กหญิงนิศาชล   พงษ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงภัททิรา   บุดดา
6. เด็กหญิงวริศรา   พิพิธกุล
7. เด็กหญิงวิไลพร   จันหอม
8. เด็กหญิงสุชานันท์   ศิริมนตรี
9. เด็กหญิงอินทุภา   ธนะศรี
10. เด็กหญิงอุไรลักษณ์   บุญเชิด
 
1. นางนิตยา   รุ่งนภาไพร
2. นางวราภรณ์   บุญวรรณ
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกรกนก   พรมเมืองเก่า
2. นางสาวกัณฐิกา   วงษ์บำราบ
3. นางสาวจุฑารัตน์   ปิ่นประเสริฐ
4. นางสาวนันท์นภัส   แตงชัยภูมิ
5. นางสาวพิมพ์ชนก   เทียนทอง
6. นางสาวยุพาธิณี   จิตสุโก
7. นางสาววันวิสา   หวะสุวรรณ
8. นางสาววีรดา   ธีระสุต
9. นางสาววีริยา   ลัญจกร
10. นางสาวสุดารัตน์   ศิริคุณ
 
1. นางจำนงจิต   รัตนวิจารณ์
2. นางผุสดี   บำเพ็ญเพียร
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  มีอิสระ
2. นายจักราช  ปัถพี
3. นางสาวจินตนา  ทัดเที่ยง
4. นางสาวจิราภรณ์  แสงสุดตา
5. นางสาวนัฐชา  ติราจันทร์
6. นางสาววิไลพร  บัวคำ
7. นางสาวศศิธร  อิ่มอารมณ์
8. นายศักดิ์กมล  ดวงชัย
9. นางสาวเพชรลัดฏา  ประนิตย์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ประจงเศษ
 
1. พระมหาเชาวฤทธิ์  นรินโท
2. นางสาวสรวีย์  ขวาซุย
3. นางเข็มคิด  ครบุรี
 
134 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวกฤติยา  วงษ์สีดา
2. นางสาวจันทิมา  ชนะบุญ
3. เด็กหญิงชฎารินทร์  แดงสกุล
4. เด็กหญิงนรินทร์  จุลลนันท์
5. เด็กหญิงนริศรา  ทองกลม
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิชัย
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ลีลาศ
8. นางสาวศิริวรรณ  โสมา
9. เด็กชายสนธยา  ฤาชา
10. นางสาวสาวิตรี  ฐานเจริญ
11. เด็กหญิงสุกัญญา  นาแก้ง
12. เด็กหญิงอภิรดี  ทองดี
13. เด็กหญิงอรสา  เสริฐขุนทด
14. นางสาวอัญชลี  คุ้มห้างสูง
15. เด็กชายอิสระ  กันหาเรียง
 
1. นางสาวรวงข้าว  นามแสง
2. นายสรพล  แก้ววิไล
3. นางสาวอรพรรณ  แสนโชติ
4. นางสาวอารียา  ฤากำลัง
 
135 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  โชติศรี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญโพธิ์
3. เด็กหญิงณัฐการณ์  ดาหนองเป็ด
4. เด็กหญิงณัฐลิณี  เสสัจจา
5. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ชานนท์เมือง
6. เด็กหญิงปริศนา  ดาหนองเป็ด
7. เด็กหญิงปิยฉัตร  จันทรัตน์
8. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ต่อวิญญาน
9. เด็กหญิงพลับพลาพร  จันทชา
10. เด็กชายพายุพัฒน์  ลาดบัวขาว
11. เด็กหญิงศิรินญา  เมินขุนทุด
12. เด็กหญิงศิริพร  นาสีเสียด
13. เด็กชายอนุชา  ตระกูลศรี
14. เด็กชายอรงค์กร  ดนตรี
15. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  หลงนาม
 
1. นายดาวบ่าย  แพรชัย
2. นางมัจฉา  ศิริพงศ์
 
136 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นางสาวธิติมา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงพรทิวา  รบไพรี
3. นางสาวพรพิมล  ศรีโยหะ
4. นางสาวพุทธรักษา  จันทร์ศรี
5. นางสาวภาวิณี  เจียงพุดซา
6. นางสาวมนัสวี  ชื่นสบาย
7. นางสาวยุภาพร  ต่อทรัพย์
8. เด็กหญิงลดาวัลย์  ไกรสูรย์
9. นางสาวสรัญญา  นนยะโส
10. นางสาวสุทธิมาศ  รีภูเขียว
11. นางสาวสุปราณี  แฟบประโคน
12. นางสาวอนุตา  บึงอ้อ
13. นางสาวอมรรัตน์  ผายชำนาญ
14. นางสาวอรอุมา  เข้นชัยภูมิ
15. นางสาวอุมาพร  ขวัญวิเศษ
 
1. นางสาวนิตยา  เกษชฏา
2. นางสาวรัตติกาล  ทวีทรัพย์
 
137 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ชุมศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  วิสัยหมั่น
3. เด็กหญิงอารีญา  บำรุง
 
1. นางวิภาพร  ป้องปทุม
2. นางสาวสมส่วน  บุญเกลี้ยง
 
138 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายชาญวิทย์  ตั้งเพียร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ต่อโชติ
3. เด็กหญิงธัญรดา  ฐานวิเศษ
 
1. นางนิลวรรณ  เขียนเขว้า
2. นางวรัญญา  โหนชัย
 
139 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  นามวิเศษ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ดังชัยภูมิ
3. เด็กหญิงิอฐิติยา  รอนศึก
 
1. นางสาวนันทิชา  ฦาชา
2. นางสมจิตร  ปณิธานยุติธรรม
 
140 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวณัฐนวี  บุญแท่น
2. นางสาวพนิดา  ผดุงผล
3. นางสาวพรพิมล  หมั่นจิตร
 
1. นายบุญยงค์  เหล่าขวัญสถิต
2. นายสุทารักษ์  สิรินันทเกตุ
 
141 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจิตตานันท์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวธัญวรรณ  ศรีหาจันทร์
3. นางสาวอสมาภรณ์  ตรีอาภรณ์วงศ์
 
1. นางสาวนวพร   ศรีวงษ์ชัย
2. นางสุจิตรา   สุรนิวงศ์
 
142 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวทอฝัน  น้อยทอง
2. นางสาวบุษรินทร์  วรรณศรี
3. นายปิยะฉัตร  อ่อนชัย
 
1. นางวิภาพร  ป้องปทุม
2. นางสาวสมส่วน  บุญเกลี้ยง
 
143 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ฐานวิเศษ
2. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญ
 
1. นายสมชาย  อัจฉริยะภากร
2. นายอภิชาติ  เลี้ยงพรม
 
144 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ภูวรานนท์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ฟากหนองดู่
 
1. นางมยุรี  อักษรจันทร์
2. นางอุทัยวรรณ  วงษ์พัฒน์
 
145 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  ไทยทวี
2. เด็กชายปิยนัฐ  โพธิืโหน่ง
 
1. นางสาวนันทิชา  ฦาชา
2. นายปวิชญา  สิงห์นอก
 
146 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวปวีญาพรรณ  หิตาพิสุทธิ์
2. นายฤทธิ์เกียรติ  ก้านรัว
 
1. นายบุญยงค์  เหล่าขวัญสถิต
2. นายสุทารักษ์  สิรินันทเกตุ
 
147 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายพลวัต  เกิดถาวร
2. นางสาววันวิวา  สมจิตร
 
1. นางนิภานันท์  นันทิประภา
 
148 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นางสาวกำไลทอง  แตงทรัพย์
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  แตงทรัพย์
 
1. นายธิชัย  แสงรัตน์
2. นางวัลย์นาภัสร์  แสงรัตน์
 
149 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงมีนา  ทองสุขแจ้ง
 
1. นางสาวละมัย  มังดินดำ
 
150 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายวีระพล  กองโครต
 
1. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
151 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ฤทธิ์สิง
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
152 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวนิสาชล  ก่อกุศล
 
1. นายวัชรากรณ์  งามศรีนวสกุล
 
153 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธนพล  ดีนอก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
154 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายภานุวงศ์  หมื่นฤทธิ์
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
155 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงนารินทร์  ยี่จัตุรัส
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
156 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา   คิดฉลาด
 
1. นายวิรัช    ขุนสูงเนิน
 
157 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงวารุณี  วงศ์ศิลป์
 
1. นายพรเทพ  ร่าเริงใจ
 
158 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายนพรัตน์  ประทุมนอก
 
1. นายณรงค์  ยูงหนู
 
159 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายไชยวัฒน์  มาลา
 
1. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
 
160 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวนภัสวรรณ    ขาวปั้น
 
1. นายสุรศักดิ์    ฝาชัยภูมิ
 
161 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงตะวัน  เดาะขุนทด
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
162 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงประวีณา  ประไพเพชร
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
 
163 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  โคตรมา
 
1. นายชวลิต  บอขุนทด
 
164 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ภานุศิวานนท์
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
 
165 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวจิรวรรณ  หาญเวช
 
1. นายสมบัติ  บำรุงชัย
 
166 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายทุ่งสิทธิ์  ศรีบุรินทร์
 
1. นายชวลิต  บอขุนทด
 
167 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  ประทุมนอก
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
168 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เณรน้อย
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
 
169 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  เครือเนตร
 
1. นายปรีชา  ดงบัง
 
170 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวศุภลักษ์  ปราบนอก
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
171 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายสิทธิพล  ตู้จำรูญ
 
1. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
 
172 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวยุวดี  ทะนารี
 
1. นายปรีชา  ดงบัง
 
173 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมภูวงค์
2. นายวัชรพล  ทองทา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
174 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัททพร  พันธ์วงษ์
2. เด็กหญิงศิริพร  บุญชู
 
1. นายณรงค์  ยูงหนู
2. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
175 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายจักรวิน  คุณทรัพย์
2. เด็กชายจิรเดช  วังศิล
 
1. นายขจร  ไกรสกุล
2. นางเอื้ออารีย์  ฤทธิ์สำเร็จ
 
176 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายพิพัฒน์  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
177 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายวัชรพล  หาดขุนทด
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
178 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงดาราวดี  ถาวรกาย
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
179 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  แดงประคำ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
 
180 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายสมรัก  ฉลองภูมิ
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
181 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวชนกวรรณ  ทาขามป้อม
 
1. นายดุสิต  ทองวรรณ
 
182 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จิตรขจร
2. เด็กหญิงสราลี  รณไพรี
3. เด็กหญิงอนุรดี  ฐานวิเศษ
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
183 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงถนัฐดา  ต้นวุทธิ์
2. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  พิมพ์กนกพล
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ดั้งขุนทด
 
1. นายณรงค์  ยูงหนู
2. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
184 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  อินรอด
2. เด็กชายสมโภช  ป้อมสุวรรณ
3. เด็กชายเศรษวัฒน์  อับโพธิ์ชัย
 
1. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
2. นายวีระศักดิ์  สายสุวรรณ
 
185 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายยุทธนา  นามปรานิล
2. นายสุรวุฒิ  สุขสูงเนิน
3. นางสาวอุทุมพร  เผ่าสอน
 
1. นายณรงค์  ยูงหนู
2. นางสาวมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
186 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  จันทาศรี
2. นายวรัญญู  ศรีมะนาว
3. นางสาวเรณู  ลบไธสง
 
1. นายจักร์ปกรณ์  ฐานะมัย
2. นายวัชรากรณ์  งามศรีนวลกุล
 
187 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวธตรฐ  สำราญจิต
2. นางสาวธนวรรณ  ป้อมสุวรรณ
3. นางสาวปฏิมา  สำราญจิต
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
2. นางสาวละมัย  มังดินดำ
 
188 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ประเสริฐจรรยา
 
1. นายอดิศักดิ์    จันประจำ
 
189 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายชนัยการ  น้อยเจริญ
 
1. นายศุภกิจ  คำสิงห์วงษ์
 
190 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายองอาจ  จารนัย
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
191 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ช่วยชิต
 
1. นายภูวดล  ทองบัวบาน
 
192 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวอารีรัตน์  ยวงทอง
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
193 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 79.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กชายอนุพงศ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นายภูวดล  ทองบัวบาน
 
194 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายชิติภพ  บำเหน็จพันธ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
195 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายสวัสดิ์พงศ์  พรรษา
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
196 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  เค้างิ้ว
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
197 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  รานอก
 
1. นางสาวลำดวน  ลันดา
 
198 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงนัทธชนัน  ศรีปัญญา
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
199 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงลักษณาวิไล   คำไหล
 
1. นายอดิศักดิ์    จันประจำ
 
200 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกัญญาเรศ  ยิ้มเยื้อม
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
201 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงลักษณาวิไล   คำไหล
 
1. นายอดิศักดิ์   จันประจำ
 
202 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายภัทรเกียรติ  จุลอักษร
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
203 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงลักขณา  เหมือนพันธ์
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
204 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  แจ้งห้วย
 
1. นายภูวดล  ทองบัวบาน
 
205 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวรรณกนก  ยืนยง
 
1. นายศุภกิจ  คำสิงห์วงษ์
 
206 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายอดิสร  สงบุญนาค
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
207 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวธารทิพย์  ฉิมวงศ์
 
1. นายพิสิฐชัย  บุญหนา
 
208 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายพันธยุทธ  หมู่โสภณ
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
209 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายอดิศร  สงบุญนาค
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
210 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกิดผล
 
1. นายภูวดล  ทองบัวบาน
 
211 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวภาณุมาศ  วิชัยโย
 
1. นายละออง  แกมคำ
 
212 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิดาภา   หาญพยัคฆ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ประเสริฐจรรยา
3. เด็กหญิงชนณิชา   คุ้มบุ่งคล้า
4. เด็กหญิงฐิติวรดา   ธงเค็ง
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รักทรง
6. เด็กหญิงลักษณาวิไล   คำไหล
7. เด็กหญิงสาวิตรี   ธงภักดิ์
8. เด็กหญิงสุชัญญาภัส   รอญไพรี
 
1. นายสุริยา   นาคะพงษ์
2. นายอดิศักดิ์   จันประจำ
3. นางสาวเกศสุดา   ถวิลหวัง
 
213 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกัลยาเรศ  ยิ้มเยื้อน
2. เด็กชายธนาดล  ลาภทวี
3. เด็กหญิงนัทธชนัน  ศรีปัญญา
4. เด็กหญิงนาถนารี  บอประโคม
5. เด็กชายพันยุทธภูมิ  หมู่โสภณ
6. เด็กชายภัทรเกียรติ  จุลอักษร
7. เด็กหญิงลักขณา  เหมือนพันธ์
8. เด็กหญิงศิริธร  แม้นมะณี
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
214 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สวัสดิ์ผล
2. เด็กหญิงธัญสุดา  รานอก
3. นายพชระ  สีวัย
4. เด็กหญิงพรชิตา  ดีพรม
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  เค้างิ้ว
6. เด็กหญิงรุ้งรดา  นิธิภิญญาเดช
7. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุวิชาวานิช
8. นางสาววราญา  แพงแซง
9. เด็กหญิงวิไลพร  คำทอง
10. เด็กชายศิวกร  หล่อวิจิตร
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  กล้ารอด
12. เด็กหญิงสุนิสา  ทิพมาศนานนท์
13. เด็กหญิงอินทิรา  ลดกระโทก
14. นางสาวเจนจิรา  บุรีรัมสูงเนิน
15. เด็กหญิงไลลา  ศันสนียพันธุ์
 
1. นายชาญณรงค์  เรืองทอง
2. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
3. นางสุธปรียา  เกาะม่วงหมู่
4. นายเอกพล  กาละดี
 
215 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายกลเดช  ชาติมนตรี
2. นายกษิดิศ  บรรจงลักษณ์
3. เด็กชายชิติภพ  บำเหน็จพันธ์
4. เด็กชายดุษฎี  ลีสามสุข
5. เด็กชายทักษิณ  จารนัย
6. เด็กชายธวัชชัย  ดั้นชัยภูมิ
7. เด็กชายธวัชชัย  ดั้นชัยภูมิ
8. นางสาวปานตะวัน  เหล่าขยัน
9. นางสาวพรรณธิภา  ทับเสถียร
10. นายสวัสดิ์พงศ์  พรรษา
11. เด็กชายองอาจ  จารนัย
12. นางสาวอารีรัตน์  ยวงทอง
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
2. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
 
216 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ศรีโฉม
2. นางสาวกัญญาณี  ขวัญสันเทียะ
3. นางสาวขนิษฐา   ฝาชัยภูมิ
4. นางสาวจันทร์จิราพร  กบขุนทด
5. นางสาวจิตราพร  ศรีคำบ่อ
6. นางสาวชิโนรส  หิรัญเขว้า
7. นายพงษ์ศักดิ์  รักดี
8. เด็กหญิงพชรพรรณ  สงพะเนาว์
9. เด็กชายพีระพัฒน์  เสาะสาย
10. นายภูวดล  ฝาชัยภูมิ
11. นางสาวรัชนีกร  ธรรมณี
12. นายวิศวะ  สีจันลา
13. เด็กชายศรุติชัย  จำเริญทิพย์
14. นายศิรินพราช  เมาลิชาติ
15. นายศิริศักดิ์  ชินเกตุ
16. เด็กหญิงสุทธิดา  ชมหนองแวง
17. เด็กหญิงสุภาพร  มูลต้น
18. นายอดิศักดิ์  จำชัยภูมิ
19. นางสาวอภิสรา  คงกุดขมิ้น
20. นายอักษรชัย  คลาดโรค
21. เด็กชายอัมรินทร์  พรหมจารย์
22. นายอาทิตย์  แนบชัยภูมิ
23. นายอำนวย  เพียภูเขียว
24. นางสาวเพ็ญศินี  พลประเสริฐ
25. นายเสาร์เล็ก  เพื่อนสงคราม
26. นางสาวแพรววิภา  คชพล
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองมหา
2. นายภาณุวัฒน์  พิทักษ์
3. นายสนธยา  เสนานุช
 
217 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  คัมภีระ
2. นายกิตติศักดิ์  สีดา
3. นายจักรพันธ์  สันขุนทด
4. เด็กหญิงจิณณพัต  แผ่นทอง
5. เด็กชายชินวัช  ยศบุญ
6. นายฌานนท์  แก้วโสภา
7. นายณัชพล  ชัยมีแรง
8. เด็กหญิงณัฐกมล  ทองบ้านโข้ง
9. เด็กหญิงณัฐพร  ปั้นจอม
10. เด็กชายณัฐพล  สีหาบุตร
11. เด็กหญิงณัฐริดา  ขันทะชา
12. นายธนวิทย์  แผ่นทอง
13. เด็กชายธราธิป  สุทธะภักดี
14. เด็กชายธิติวุฒิ  บุญประสงค์
15. เด็กชายธีรศักดิ์  แปรสันเทียะ
16. นายนิรมิตร  ไชยปัญญา
17. เด็กหญิงนิศารัตน์  ช่างศรี
18. เด็กชายบุญญา  ภูมิน้อย
19. นายปฏิภาณ  ฤทธิ์จรูญ
20. เด็กชายประดิษฐ์  ดอนจอหอ
21. เด็กหญิงปรียาภัทร  แก้วไพล
22. เด็กหญิงภัทรสุดา  อ้มหอม
23. นายยุทธพิชัย  ทหารไทย
24. เด็กชายรุ่งอรุณ  ถอนพิมโจน
25. เด็กหญิงลลิตา  เพิ่มลาภ
26. นายวันเฉลิม  หวังประสบกลาง
27. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุขดี
28. เด็กหญิงศศิธร  ทองแม้น
29. เด็กหญิงศศิวิมล  รุ่งเรือง
30. เด็กหญิงศิริรัตน์  ฝานคำ
31. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์แก้ว
32. นายสุทัศน์  ฉะช้างรัมย์
33. เด็กชายสุรชาติ  อุ่นกลาง
34. เด็กหญิงอัมพร  แก้วไพล
35. เด็กหญิงอารียา  ศรีสกุล
36. นายเอเชีย  สิงห์สวัสดิ์
 
1. นายกฤษดากร  พลมณี
2. นางตวรรณ  ทองหลาบ
3. นายธิชานนท์  หาโชค
4. นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
5. นางสาวฤทธิ์ศญา  ชาบำเหน็จ
6. นางวิไลวรรณ  เทียนชัย
7. นายสมศักดิ์  กลิ่นศรีสุข
8. นายเสกสันต์  พรามจร
 
218 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกชมน   คำจำปา
2. นางสาวกมลวรรณ   หลวงจันทร์
3. นายกฤติน   มาด้วง
4. นางสาวกัญญารัตน์   พรรณิกร
5. นางสาวกัญญารัตน์    สิทธิศรชัย
6. นางสาวกัลย์กมล   นานนอก
7. นางสาวกาญจนาถ  เผือกพังเทียม
8. นายจิติวัฒนา   สมภาร
9. นางสาวจุฑามาศ   คำจำปา
10. นางสาวชุติกาญจน์   กงชัยภูมิ
11. นางสาวต้องตา   ร่างเจริญ
12. นายทศพล   หงษ์คำ
13. เด็กชายธนาพร   ไสวโก
14. นางสาวธัญญาลักษณ์   ธัญภูมิ
15. นายธีรพันธ์   อ่อนละมัย
16. นางสาวนันทริกา   คล่องแคล่ว
17. นางสาวปิยะธิดา  ชุ่มนาเสียว
18. นางสาวพัชรพร   กะการดี
19. นางสาวพัชรีศรี   ศรีชัยภูมิ
20. นางสาวภควดี   อาวะรุณ
21. นายภูวนัย  ดีโนนโพธิ์
22. นางสาวยุคลธร   เผือกพังเทียม
23. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   พงษ์จำนงค์
24. เด็กหญิงวรารัตน์   หอมแพงไว้
25. เด็กหญิงวิภารัตน์   เจโคกกรรจ
26. นางสาววิมวิภา   พลหนองหลวง
27. นายวิศรุต   พรหมณี
28. นางสาวศรัญญา   กลิ่นฤทธิ์
29. เด็กหญิงศศิธร   กว้างทะเล
30. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ถัดภูเขียว
31. นายสว่าง   งอกศิลป์
32. นางสาวสุกานดา   บัวผัน
33. เด็กหญิงสุดารัตน์   ลือยศ
34. เด็กหญิงสุธาสินี   แดงสกุล
35. เด็กหญิงสุพรรษา   การุญ
36. นางสาวสุภริชา   เพิ่มสมบัติ
37. นางสาวหทัยรัตน์   โกจินอก
38. เด็กหญิงอรญา   สีเขียว
39. นายอลงกรณ์   อุ่นอุบล
40. นางสาวเจนจิรา   ผานิล
 
1. นายคฑาวุธ   พึ่งภูมิ
2. นางสาวประนอม  จงจิตต์
3. นายวิทวัส   ชัยสุวรรณ
4. นายสมควร   ลีโนนอด
5. นายสุรสิทธิ์   รชตมงคลวิทย์
6. นายสุริยา   นาคะพงษ์
7. นางสาวอรพิมพ์    เครือเนียม
8. นายเพชรา   ถิ่นชีลอง
 
219 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายภูวนัย  ผ่อนผัน
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
220 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายสุทัศน์   จำนงค์ชอบ
 
1. นางสาวสุมารินทร์  สามารถกุล
 
221 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายภานุพงษ์  อ้นคำ
 
1. นางสาวปารัชญ์  ต่อพันธ์
 
222 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายเนติพงษ์  หะรินเดช
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
223 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายธีระวุฒิ  ลาภขุนทด
 
1. นายอริยพล  อุดมอภิญญา
 
224 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกฤติยา  เลางาม
 
1. นางสาวปัฎฐยา  บำรุงกุล
 
225 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงแสงเดือน  ศรีมาวงค์
 
1. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
226 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกอร  หลงน้อย
 
1. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม
 
227 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นางสาวสุนิศา  ชุ่มตีนอก
 
1. นายจักรี  สุนทริยานนท์
 
228 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  คำภู
 
1. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
229 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจินดา  ไตรเสนีย์
 
1. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม
 
230 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายวรวุฒิ  คำมี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
231 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.83 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นายพรพิทักษ์   โพริ์ปาน
 
1. นางlสุภาวดี  คำแดง
 
232 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.16 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายสรชัย  มุ่งซ้อนกลาง
 
1. นายปรัธยาน์  นาดี
 
233 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นายอำพุ  คบสหาย
 
1. นายกิตติ์ธีธัช  กีรติชยานนท์
 
234 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.18 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงกวิสรา  เลิศประเสริฐ
 
1. นางหยกฟ้า  ตั้งพงษ์
 
235 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงธีรกานต์   พงษ์สระพัง
 
1. นางสาวปรัชญาณี  ไทยน้อย
 
236 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พลเดช
 
1. นางดาวรุ่ง  ศิริภูมิ
 
237 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  สวนจรูญ
 
1. นางมยุรี   เฮมโนนทอง
 
238 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  คำภู
 
1. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
239 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวกฤษณา  ณ วรรณติ๊บ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
240 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  วงค์สมบัติ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
241 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นายอภิวัฒน์  ศรีวิเศษ
 
1. นายสมนึก  เนียมไธสง
 
242 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1. นายธนากร  สนเจริญ
 
1. นางมยุรี  เฮมโนนทอง
 
243 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายศราวุธ  แพวขุนทด
 
1. นายโชคชัย  พลชำนิ
 
244 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. นายวุฒินันท์  ประธิรูโป
 
1. นางสาวศิรินันท์  วรรณพงษ์
 
245 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สงค์ไมล์
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
246 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงบุรัสกร  เหลางาม
 
1. นายอนุชา  ทวีสินธุ์
 
247 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  นำทรัพย์
 
1. นายไกรวุฒิ  สำราญใจ
 
248 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวภัทรศยา   ศรีภิรมย์
 
1. นายสุริยา   นาคะพงษ์
 
249 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ชัยพรมเขียว
 
1. นายกิตติวัฒน์  สาลีธีรวัฒน์
 
250 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวอัครเรศ  โชฎช่วย
 
1. นายธนกฤต  บางชัยศิริวัฒน์
 
251 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำภู
 
1. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
252 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายวิศาล  คงสูงเนิน
 
1. นายสุรศักดิ์  หาญธีรพิทักษ์
 
253 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายภานุพงษ์  อ้นคำ
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
254 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายณัฐกิต  งานรุ่งเรือง
 
1. นายโชคชัย  พลชำนิ
 
255 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายธิตินันทน์  ชอบจิตร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
256 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา    พิมกลาง
 
1. นางสาวปรัชญาณี  ไทยน้อย
 
257 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงวรรนิสา  เต่าเถื่อน
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
258 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงอัจฉรา  สารคำ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
259 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวภัทรศยา   ศรีภิรมย์
 
1. นายสุริยา   นาคะพงษ์
 
260 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวจรุงจันทร์  ต่วนชัยภูมิ
 
1. นายประวัติ  ปรือทอง
 
261 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกติกา   กล้วยภักดี
2. เด็กหญิงกัญชพร   เนตรแสงศรี
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  เขียวเขว้า
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พงษ์ถาวร
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์   นิยมชัย
6. เด็กหญิงกัลยาณี   พึ่งภูมิ
7. เด็กหญิงกุลนัฐ   หัตถการนนท์
8. เด็กหญิงจิรภิญญา   แก้วศรีลา
9. เด็กหญิงจุฑาวดี   เลาลาด
10. เด็กหญิงฐานิดา   ต่อชีพ
11. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   กลิ่นสุคนธ์
12. เด็กหญิงณัฐชา   มะลิต้น
13. เด็กหญิงทฤษฎี   ดวงมณี
14. เด็กหญิงทักษิณา   หอมพามา
15. เด็กหญิงทิพย์เกษร   สมพงษ์
16. เด็กหญิงธนัญญา   ภูสะใส
17. เด็กหญิงธัญชนก   หนูตัน
18. เด็กหญิงนรีกานต์    แหชัย
19. เด็กหญิงบุญญาพร   พลมณี
20. เด็กหญิงปฐมพร   วงศ์สนั่น
21. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   ไชยวงศ์
22. เด็กหญิงปิยธิดา  ไกรแสง
23. เด็กหญิงพรชิตา   จงเทพ
24. เด็กหญิงพัชราพร   หลักโคตร
25. เด็กหญิงภณากรณ์   บุตราช
26. เด็กหญิงวรรณวิสา  นิลวัฒน์
27. เด็กหญิงวราภรณ์   ดอนโพธิ์
28. เด็กหญิงวิจิตรา   ขำหินตั้ง
29. เด็กหญิงศริญญา   นารีรักษ์
30. เด็กหญิงศศิธร   วงศ์สวาสดิ์
31. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยจันดี
32. เด็กหญิงสุพัตรา  วิษาชัย
33. เด็กหญิงสุภาพร   เงื่อนไข่น้ำ
34. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ชาติชัยภูมิ
35. เด็กหญิงสุวิมล   นาสิงห์ขันธ์
36. เด็กหญิงสโรชา  ทองผาย
37. เด็กหญิงเนตรนภา  เนือยทอง
38. เด็กหญิงเบญญาดา    จุลชีพ
39. เด็กหญิงเสาวภางค์   ตั้งพงษ์
40. เด็กหญิงโสภิดา   รอดเวียง
 
1. นายสุรสิทธิ์   รชตมงคลวิทย์
2. นายสุริยา   นาคะพงษ์
3. นายอุดมศิลป์   เกื้อหนุน
4. นางสาวเกศสุดา   ถวิลหวัง
5. นายโสโชค  สู้โนนตาด
 
262 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกชกร  ทศไกร
2. นางสาวกนกรัตน์  ศรีโนนอด
3. นางสาวกรรณิการ์  ดีสวัสดิ์
4. นางสาวกฤติยาภรณ์   หวังป่ากลาง
5. นางสาวกัญญาวีร์   ทรัพย์จิตร
6. นางสาวกันต์ชิตา   ประชุมพิมาย
7. นางสาวจิตรลดา   หวะสุวรรณ
8. นางสาวจุุรี  มอญชัย
9. นางสาวชุติมา   ระวิวรรณ์
10. นางสาวณัฐมล   เหวชัยภูมิ
11. นางสาวดวงฤทัย    ชัยประสิทธิ์
12. นางสาวดวงใจ   ชัยประสิทธิ์
13. นางสาวนิภาพร   จรโพธิ์
14. นายปฐมพงศ์   สุพิพัฒนโมลี
15. นางสาวปรียาภรณ์   สุริยา
16. นางสาวพรภิลาภ  พิมพ์แผลง
17. นางสาวพุธิตา   สากุล
18. นางสาวฟาร์ลินดา  ดวงโกสุม
19. นางสาววรพิชชา   อึ้งเจริญโชค
20. นางสาววริศราภา   บุญประสิทธิ์
21. นางสาววัลภา   คุ้มกะฮาด
22. นางสาววิภาดา   จิตต์สุภาพรรณ
23. นางสาววิภารัตน์   ชำนาญ
24. นางสาวศิริยาการณ์  สุจริต
25. นางสาวศิริวรรณ   กรวดนอก
26. นางสาวศิวภา  เหล็กจาน
27. นางสาวสิขรินทร์   ไม่หวั่น
28. นางสาวสิริยากร   ตอสกุล
29. นางสาวสุดาพร   มอญชัยภูมิ
30. นางสาวสุพัตรา   กุลพรม
31. นางสาวสุพันอร   สงครามมา
32. นางสาวสุภิญญา   พรชัยภูมิ
33. นางสาวสุมินทร์ตรา   คุ้มคง
34. นายอธิรุจ   แจ่มเกาะ
35. นางสาวอรวรรณ   เนียนสันเทียะ
36. นางสาวอาทิตยา   ปะวะถี
37. นางสาวอารียา   วิสัยสังข์
38. นางสาวเดือนเพ็ญ   แซ่คู
39. นางสาวเปรมชนก   โคนชัยภูมิ
40. นางสาวเวธนิสร   บุดดาซุย
 
1. นายสุรสิทธิ์   รชตมงคลวิทย์
2. นายสุริยา   นาคะพงษ์
3. นายอุดมศิลป์   เกื้อหนุน
4. นางสาวเกศสุดา   ถวิลหวัง
5. นายโสโชค    สู้โนนตาด
 
263 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  คุณาพรม
2. เด็กชายณัฐติพงษ์  ถนัดพงษ์
3. เด็กชายธีรพัฒน์  บุญทัศน์
4. เด็กชายปรมี  เพ็ญญะ
5. เด็กหญิงพรพรรณ  พิมพ์มณี
6. เด็กชายวีระนนท์  เชื้อท้าว
7. เด็กหญิงศรัญญา  ทิ้งโคตร
8. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์ปัญญา
9. เด็กชายอรรถชัย  สอนเคน
10. เด็กหญิงอักษรา  สุทธาศิริ
 
1. นางสาวนิตยา  ฟ้อนบำเลอ
2. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
3. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
 
264 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายประโน๊ต  โพพืช
2. เด็กหญิงมินตรา  ดิดขามป้อม
3. เด็กชายอธิศักดิ์  โคตรวิเชียร
4. เด็กชายอภิดล  เคล้าเคลือ
5. เด็กชายอภิลักษ์  พุงษ์สระพัง
6. เด็กหญิงอริสรา  ขึ้นนกขุ้ม
7. เด็กหญิงอวัสดา  ลีล้าน
8. เด็กหญิงแพรวา  เลขาโชค
 
1. นายคำขวัญ  ขวากภูเขียว
2. นางธนารักษ์  ต่อพันธ์
3. นางสาวนวรัตน์  โฉมงาม
 
265 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายกิตติกร  คิวไธสง
2. นางสาวจิรภาพร  สิทธิโคตร
3. นางสาวดวงใจ  ติดโสม
4. นายนนทกรณ์  จันทเนตร
5. นายนนทวัฒน์  ภิลัยวัลย์
6. นายพุฒิพงศ์  รัศมีพันธ์
7. เด็กหญิงรัชดาวรรณ  จุลลนันท์
8. นางสาววิไลลักษณ์  แนวถาวร
9. นายศตวรรษ  คุณล้าน
10. นางสาวอัจฉราพร  เปรมประโยชน์
 
1. นายจิรกานต์  คำโมง
2. นางสาวปารัชญ์  ต่อพันธ์
 
266 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวกัลยาณี  รวมใหม่
2. นายกีรติ  อ่อนแก้ว
3. นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์เพ็ญ
4. เด็กชายภูวดี  สมภา
5. นายยุทธนา  ทำเนาว์
6. เด็กหญิงวราพร  บุญโคตร
7. นายสรชัย  มุ่งซ้อนกลาง
8. นางสาวสวรรญา  บุผาลา
9. นางสาวหนึ่งฤทัย  วิเชียรศิลป์
10. เด็กชายเกียรติพงษ์  อาจชนะชัย
 
1. นางจารุมาศ  ประดิษฐ์เพลง
2. นางประกาย  วงศ์อุดม
3. นางรังษิยา  สากุล
 
267 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายทศพร  หมื่นน้อย
2. นายปุริศ  ยะสูงเนิน
3. นายพิทยา  ทองสาย
4. เด็กชายรัฐธิพล  แก้วกัลยา
5. นางสาวลักขณา  มาสิงห์
6. นางสาววาศิฏฐี  ช้างหมื่นไวย
7. นางสาวศศินา  แมนชัยภูมิ
8. นางสาวศศิมา  แมนชัยภูมิ
9. นายศุภกิจ  จันทร์ทร
10. นางสาวอรศร  ดีหลี
 
1. นางสาววรินยุพา  แสงอรุณ
2. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
268 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยงเพชร
2. นางสาวฐานิตย์  เทพจันทร์
3. เด็กหญิงนิภาภรณ์  เหล่าคุณค้า
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ชำนาญ
5. นางสาววิภาวดี  อนันเต่า
6. เด็กหญิงศิรินญา  พงษ์สระพัง
 
1. นางสาวปรัชญาณี  ไทยน้อย
2. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
3. นายวีระศักดิ์  สายสุวรรณ
4. นายสุรชัย  มรรควัน
 
269 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายธวัชชัย  ทองจำรูญ
2. นางสาวปภัสวดี  สุวรรณทอง
3. นายรินทร์ทวีป  ใจเกษิม
4. นางสาววธัญญา  ประยูรหาญ
5. นายสถิตย์พร  จงมีเสร็จ
6. นายสุขสันต์  นะราพงษ์
7. นางสาวสุชาสินี  ครองเคหา
8. นายเกียรติภูมิ  กองหล้า
 
1. นางชนานันท์  ทองแสง
2. นางนิตยา  ลาเหลา
3. นายรุ่งโรจน์  มณีกูล
4. นางสาววิไลวรรณ  แวงชัยภูมิ
 
270 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  การะเกษ
2. เด็กหญิงนิรัชษา  สารมโน
3. เด็กหญิงปนัดดา  ดีโคตร
4. เด็กหญิงพิจิตรา  มุทาพร
5. เด็กหญิงมาลิตา  โพธิ์เงิน
6. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์กา
7. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  พิมพ์กา
8. เด็กหญิงเกศรา  ยศรุ่งเรือง
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
2. นางสาวสุเนตร  แก้งคำ
3. นางสาวอมรรัตน์  มาตรวงษ์
4. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
 
271 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  นาแก้ง
2. นางสาวนงนุช  ตลับคำ
3. นางสาวนภสร  ชินหงษ์
4. นางสาวนัทรียา  หงอกภิลัย
5. นางสาวนิตยา  ชัยโก
6. นางสาวพิมพิไล  เค้พวง
7. นางสาวสุภัสสร  ชาติอดุลย์
 
1. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
2. นางสาวชนาภา  วอนเก่าน้อย
3. นางสาวฑิตยาภรณ์  แจ้งคำ
4. นายวรรณพงษ์  พาภักดี
 
272 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวฉัตรชญา  ปรือทอง
2. นางสาวณัฐนันท์  ทรัพย์สุวรรณ
3. นางสาวณัฐวดี  เพ็ญญะ
4. นางสาวนันธิดา  บุญทัศน์
5. เด็กหญิงพรนภา  ปู่ทา
6. นางสาวภิรมย์ญา  จันทร์แป๊ะ
7. นางสาวศิริรัตน์  แก้ววิศาสตร์
8. นางสาวสุดารัตน์  กระมูลวงศ์
 
1. นางสาวนิตยา  ฟ้อนบำเลอ
2. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
3. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
4. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
273 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายจิระ  กองมาตร
2. นางสาวตรีทิพ  ขวัญมา
3. นางสาวพัชรียา  ชมภูมาตย์
4. นางสาวภัทราภรณ์  ครองหินลาด
5. เด็กหญิงลลิตา  สมีแจ้ง
6. นางสาววรารัตน์  มิตรรักษ์
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ครองตาเนิน
8. เด็กหญิงสุระ  จันทรทัสโส
9. นางสาวสุวรรณี  หินสูงเนิน
10. นางสาวอุทัยวรรณ  ศรีอุดม
11. นางสาวเพ็ญนภา  มิตรรักษ์
 
1. นายจิรกานต์  คำโมง
2. นางสาวปารัชญ์  ต่อพันธ์
 
274 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  ดาโม้
2. นางสาวทิพวรรณ  กลางสวัสดิ์
3. นางสาวนิตติยา  บัวศิลา
4. นางสาววริษา  สีมา
5. นางสาวสมสุข  เพชรวิเศษอุดม
6. นางสาวสุภรักษ์  จันอาจ
7. นางสาวสไบแพร  ศุภอุดร
 
1. นางสาวทัศนีย์  คณาธรรม
2. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
3. นายสมบัติ  บำรุงชัย
4. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
 
275 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร   สงมา
2. เด็กหญิงนราพร  แจ้งประดิษฐ์
3. เด็กหญิงปราณี   ทวีสัตย์
4. เด็กหญิงปริญญา   เสมาเพชร
5. เด็กหญิงมัสทการณ์   นันทา
6. เด็กหญิงยลดา    ลาทา
7. เด็กหญิงวิยดา   แผ่นสุวรรณ
8. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พันธ์สิงห์
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์    จันทร์แดง
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สวยกำปัง
11. เด็กชายสุทธิพงษ์   ผลเหลือ
12. เด็กหญิงอรอนงค์  แผ้วสกุล
 
1. นางสาวปรัชญาณี  ไทยน้อย
2. นายมงคล  ประดิษฐ์แท่น
3. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
4. นายวีระศักดิ์  สายสุวรรณ
5. นายสุรชัย  มรรควัน
 
276 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  รานอก
2. เด็กหญิงจิราพร  บุญหาญ
3. เด็กหญิงจุไรรัตน์  สวนห้วยไผ่
4. เด็กหญิงชะไมพร  จันดายุ
5. เด็กหญิงทอฝัน  พลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงปัทมาวดี  สีหาบุตร
7. เด็กหญิงพวงผกา  ดูเถอะ
8. เด็กหญิงมุกมณี  ขวัญงอน
9. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พลพวก
10. เด็กหญิงศุภาวรรณ  มะลิเงิน
11. เด็กชายสนันตน์  บุญขัน
12. เด็กหญิงอรอนงค์  คำขุนทด
13. เด็กหญิงอรัญญา  พวงมาลัย
14. เด็กหญิงอ้อยใจ  รานอก
15. เด็กหญิงเกษรา  ภูพวงสี
16. เด็กชายเหมราช  ลำพึง
 
1. นายคมสันย์  วรรณจักร์
2. นายประดิษฐ์  คำชา
3. นายพิชิตชัย  ลามะให
4. นายสุเทพ  ทิพโชติ
5. นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ
 
277 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวชไมพร  บุญหล้า
2. เด็กหญิงธนิสร  บุญหล้า
3. นางสาวธัญญา  วงษ์สา
4. เด็กหญิงนฤมล  เจนชัยภูมิ
5. เด็กชายนันทวุฒิ  มติยะภักดิ์
6. นางสาวปนัดดา  ชุ่มนาเสียว
7. เด็กหญิงปิยานัฐ  ดอกไม้
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภานุเดชภานุพัชร
9. เด็กหญิงยุวดี  หงสาแก้ว
10. นายวทัญญู  ทุ่มกว้าง
11. เด็กชายวายุ  ลาฝอย
12. นางสาววิภา  ฤทธิ์มาตร
13. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีเศรษฐา
14. นางสาวสุขฤทัย  ศรีวงษ์ชัย
15. เด็กหญิงอรณี  ผดุงโชค
16. เด็กหญิงไอฟ้า  บัวหอม
 
1. นางรัตน์ประณ๊  รินทะจักร
2. นายวิโรจน์  ภูสีลิต
 
278 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  ดาโม้
2. นางสาวกรรณิการ์  ผองสูงเนิน
3. นายชนะพงษ์  เคนวิเศษ
4. นางสาวทิพวรรณ  กลางสวัสดิ์
5. นางสาวนิตติยา  บัวศิลา
6. นายปริญญา  ขยันการ
7. นายพชร  ไชยณรงค์
8. นางสาวพิชญ์ฌานาฎ  เรียงสันเทียะ
9. นางสาวภัทรพร  คำลาย
10. นายรวีโรจน์  พิพิธกุล
11. นางสาวละอองดาว  ศรีธาดา
12. นางสาววริษา  สีมา
13. นางสาวสมสุข  เพชรวิเศษอุดม
14. นายสิรดนัย  อัตชู
15. นางสาวสุภรักษ์  จันอาจ
16. นางสาวสไบแพร  ศุภอุดร
 
1. นางสาวทัศนีย์  คณาธรรม
2. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
3. นายศิริพงษ์  ประยูรหาญ
4. นางสมบัติ  บำรุงชัย
5. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
 
279 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัลยา  พงษ์สพุง
2. นางสาวจิราภรณ์  หอมหวล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  คงโพธิ์น้อย
4. นายณัฐพงษ์  ปลื้มชาติ
5. เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์นอก
6. นางสาวพิมพ์ผกา  ชัยโยบัว
7. นางสาวภัทราภรณ์  คงศิลา
8. นางสาวรัชนีกร  มานะสุวรรณศรี
9. นางสาววรรณนิศา  ภูมิชัยสิทธิ์
10. นายศราวุธ  มุขอาสา
11. นางสาวศิริพร  ชานนท์เมือง
12. นางสาวสิภาพร  มุมชัยภูมิ
13. นางสาวสุดารัตน์  เจียชาลี
14. นางสาวสุดารัตน์  กันยาประสิทธิ์
15. นางสาวสุวนันท์  เพ็งปัญจ่า
16. นางสาวเจนจิรา  สมบัติ
 
1. นายคมสันย์  วรรณจักร์
2. นายพิชิตชัย  ลามะให
3. นางวรรณภา  ทิพโชติ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ  คำนกคุ้ม
5. นายสุเทพ  ทิพโชติ
 
280 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 1. เด็กชายจิตรภณ  ลุนสำโรง
2. นายชินดิษฐ์   เสาะสาย
3. นายฐาปกรณ์   ทัญญเจริญ
4. เด็กชายวัยวัฒน์  อาจโนนเปลือย
5. นายอรรถพล   ผุดผ่อง
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
281 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวจริญญา  ปิยะกุล
2. นายฐานวีร์  พระเก้า
3. นายณัฐสุข  เพ็งแจ่ม
4. นายอำนาจ  พุธไทสง
5. นายเกียรติศักดิ์  มุงผลกลาง
 
1. นางสาววิจิตรีศิลป์  แสงสุวรรณ
 
282 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายจิรพงษ์  ตู้คำ
2. นายนพดล  แก่นแก้ว
3. นางสาวภัทราวดี  แจ่มวรรณ
4. นายภูมิศักดิ์  ตู้ภูมิ
5. นายวีรยุทธ  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวชนาภา  วอนเก่าน้อย
2. นายเอ็ม  สุขขา
 
283 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวสุธิดา  ลองจำนงค์
2. นายเลอศักดิ์  ศรีรักษ์
 
1. นางนิยดา  ภูคงคา
2. นางวราภรณ์  ปากเมย
 
284 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายวิพงษกร  พิมพลกัง
2. นายอำนาจ  ขยันการ
 
1. นางสาวทัศนีย์  คณาธรรม
2. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
 
285 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมล  ทองแท้
2. เด็กหญิงนริศรา  กุลสำโรง
3. เด็กหญิงบุษยา  หาดขุนทด
 
1. นางกันตินันท์  ทิพย์นนท์
2. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
 
286 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนันทวัน   วงษ์ทองจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรสุดา   โพธิ์เงิน
3. เด็กหญิงอนุสรา    สิทธิเพ็ง
 
1. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
2. นางศรียากุล   ขุนสูงเนิน
 
287 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงยลดา  เรืองเจริญ
2. เด็กหญิงยสุตมา   สวดสม
3. เด็กหญิงศุภลักษ์  ชัยบุรัมย์
 
1. นางจุฑารัตน์  ชยันตรดิลก
2. นางพัทธยา  ชนะพันธ์
 
288 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวรัชตวรรณ   คบหมู่
2. นางสาวอรพิมล   ขุนสูงเนิน
3. นายเกียรติศักดิ์   จรูญสน
 
1. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
2. นางศรียากุล   ขุนสูงเนิน
 
289 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นายชนะวงษ์  บรรจงกุล
2. นางสาวมณีรัตน์  พงษ์พิทักษ์
3. นายสุบินทร์  หมอนสวัสดิ์
 
1. นางสาวพีรชยา  ชีหรั่ง
 
290 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวชฎาพร  เจริญบุญ
2. นายชุพงษ์  วรรณพงศ์
3. นายเกียรติศักดิ์  คิดดี
 
1. นายสุขสันต์  สมมะโน
 
291 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายขรรติชัย  พานิช
2. เด็กชายธนโชติ  จันทร์ทาน
3. เด็กชายอัครเดช  ขนาดกลาง
 
1. นายบุญส่ง  ผาสุขมูล
2. นายสิทธิศักดิ์  เกณพล
 
292 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงนิรชา  อิ้งชัยภูมิ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  หงษ์วิลัย
3. เด็กชายภาสกร  สวัสดี
 
1. นางจินตนา  แก้วช่วย
2. นางทับทิม  ญาณะนันท์
 
293 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ลีลาศ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธ์  เครือผักบัง
3. เด็กชายสุรพงศ์  ขวัญมา
 
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
294 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ผาพิมพ์
2. นายดำเนิน  สุขเอื่ยม
3. นางสาวภัทธิรา  คงสำราญ
 
1. นางทับทิม  ญาณะนันท์
2. นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม
 
295 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นายราชันย์   รายรัตน์
2. นางสาวศรุตา   ตะนะสอน
3. นางสาวสิริลักษณ์   ชาญเดช
 
1. นางปิยพร  โสมาศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีสะไกร  โสมาศรี
 
296 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกอกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีลาศักดิ์
2. เด็กหญิงนริศรา  นาเดื่อ
3. เด็กหญิงภิรมย์พร  วอนเก่าน้อย
4. เด็กหญิงฤตินันท์  ปรางค์ชัยภูมิ
5. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยนา
6. เด็กหญิงเกศกนก  ยงเพชร
 
1. นางสมส่วน  สะอาดถิ่น
2. นางอนุตตรีย์  ศรีลาศักดิ์
 
297 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณิชากร  หาญมนต์
2. เด็กหญิงดาวเรือง  แสงจิตร
3. เด็กหญิงนันทิยา  คำภีษร
4. เด็กชายน้ำมนต์  เหล่าสงคราม
5. เด็กหญิงอรยา  หมายคุ้ม
6. เด็กหญิงโสรญา  ตุ้ยไธสงค์
 
1. นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ
2. นายประดิษฐ์  คำชา
3. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
298 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หระมาต์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกาแก้ง
3. เด็กหญิงฉัตรธิดา  พงษ์จตุรา
4. เด็กหญิงณัชชา  สุขสนิท
5. เด็กหญิงมัสญา  สีคำ
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีโคตร
 
1. นางสาวกฤษณา  จันณรงค์
2. นายประมาณ  นามกุล
 
299 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวดลยา  ฝอยวารี
2. นางสาวพรชนก  เครือผักบัง
3. นางสาวรัฐศิลป์  แก่นคง
4. นางสาววนิดา  จิตภิลัย
5. นางสาววิลาวัลย์  ประกอบชัย
6. นางสาวอรดี  วงศ์ดินดำ
 
1. นางสาวนิตยา  วรพงศาทิตย์
2. นางประไพพิศ  เตียตระกูลวิวัฒน์
3. นางสายฝน  เจริญสมบัติ
 
300 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นางสาวนภาวดี  พูนประสิทธิ์
2. นางสาวบงกชกร  ขดภูเขียว
3. นางสาวภาวิตา  ปีพันดุง
4. นางสาววิจิตรา  พันไธสงค์
5. นางสาวอารีรัตน์  พิทักษ์
6. นางสาวเกสร  นิเวศรัมย์
 
1. นางตะวัน  กองสูงเนิน
2. นายศราวุธ  ต่อพันธ์
3. นายเกรติศาสตร์  ปัตตะเน
 
301 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายกันตพิชญ์  คาดสนิด
2. นางสาวประภัสราวดี  พุทธิษา
3. นายปุริศ  ยะสูงเนิน
4. นายพงศธร  จันทร์อ้าย
5. นายพงศธร  เชาวศิตกิจกุศล
6. นายเทวราช  ศิริพรทุม
 
1. นางศันสนีย์  ไคล้คง
2. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม
3. นางสุนทรี  วังศรี
 
302 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงญาณิสา  ทัศน์ศรี
3. เด็กหญิงหัทยา  แจ้งจบ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว
2. นางรัฎใจ  ฉิมนิล
 
303 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายทัศไนย  สุธรรม
2. เด็กชายนันทวัฒน์  พรมนาเสียว
3. เด็กชายอนาลัส  หาชัยภูมิ
 
1. นางชนานันท์  ทองแสง
2. นางสิวาภรณ์  พรหมรักษ์
 
304 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  ชินณะ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิงห์คะนอง
3. เด็กหญิงอุบล  อามาตรี
 
1. นายขงเบ้ง  บุญประคม
2. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม
 
305 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายอาณัติ  ลีลาน้อย
2. นางสาวอาภาภรณ์  เด่นประยูร
3. นางสาวอินทิรา  กว้างนอก
 
1. นายนิพนธ์  ญาติสมบูรณ์
2. นายอำนาจ  บุญเหลือ
 
306 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  เจนวิถี
2. นางสาวมนัธชนก  แขวงวิชัย
3. นางสาวเจนจิรา  ปรีดีวงศ์
 
1. นางจุฑารัตน์  ชยันตรดิลก
2. นายประสิทธิ์  บุญซื่อ
 
307 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายธีระพงษ์  อุตส่าห์ค้า
2. นางสาวสุจิตรา  พรมเมือง
3. นายสุพิน  เย็นไทยสงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  จอกสูงเนิน
2. นายไพโรจน์  เคนวิเศษ
 
308 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงปนิดดา  อินทรีย์
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ดวงโกสุม
3. เด็กหญิงพรนภา  จะเรียมพันธ์
 
1. นายสมชาย  พงษ์สวัสดิ์
2. นายสิทธิชัย  กระจายพันธ์
 
309 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกาญจนา   วงษ์พรม
2. เด็กหญิงธนิญา  เพ็งวิสา่ภาพพงษ์
3. เด็กหญิงอริสรา   รักไพบูลย์
 
1. นายณรงค์   พรสันเทียะ
2. นางรัชยา   พรสันเทียะ
 
310 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวัลภาศิริ  วรรณพัฒน์
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เขียนจัตุรัส
3. เด็กหญิงเมธาทินี  ดีอ่อน
 
1. นายสำคัญ  บุญเกิด
2. นางเปลวทอง  บุญเกิด
 
311 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวจิราพร  ถาวรสุข
2. นางสาวภัสราวดี   ศรีสุข
3. นางสาวสิริรยา  พรัมมา
 
1. นายสมชาย  พงษ์สวัสดิ์
 
312 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวธัญญาศิริ  โสภางค์
2. นางสาวมุกดา    จำปามูล
3. นางสาวสิริมนต์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางจินตนา  สุมาลัย
2. นายอิศรา    พบแก้ว
 
313 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวนิภาพร  วังหอม
2. นางสาวสุธิดา  พรมดอนกอย
3. นายอนุชัย  แสงนาเรียง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  จอกสูงเนิน
2. นายไพโรจน์  เคนวิเศษ
 
314 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชิดชนก   ชาวบัวใหญ่
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   เบียนชัย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   มานิมนต์
 
1. นางคำพอง  ชัยมีแรง
2. นางสาวลลิตตา  ชนะชัย
 
315 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีสองเมือง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คะสูงเนิน
3. เด็กหญิงชลลดา  แก้วคอนไทย
 
1. นางนัฐภรณ์  มลัยแก้ว
2. นางไสว  หิตาพิสุทธิ์
 
316 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปนัสยา   ตาปราบ
2. เด็กหญิงโชติกา    อุไร
3. เด็กหญิงไอลดา   ไทยเจริญ
 
1. นางมานิตา    สมรรถชัย
2. นางยุวดี   จอกสถิตย์
 
317 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นายธวัชชัย  ศรีโพธิ์
2. นายฤทธิพร  เวียงอินทร์
3. นางสาวศิริขวัญ  แก้งคำ
 
1. นางควรคำนึง  คุยเพียภูมิ
2. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
 
318 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายฉัตรชกานต์  คำทองเขียว
2. นางสาวพัชรี  คลังชำนาญ
3. นางสาวอภิลาภา  เอกาชัย
 
1. นางณัฐชยา  เศรษฐตานนท์
2. นายสุรสิทธิ์  โคบำรุง
 
319 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวปิยวรรณ  กล้ามสันเทียะ
2. นางสาววราภรณ์   ภู่ประกิจ
3. นางสาววิภารัตน์  เรียงสันเทียะ
 
1. นางคำพอง  ชัยมีแรง
2. นางสาวลลิตตา  ชนะชัย
 
320 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงนิชุดา  ฤาชา
2. เด็กหญิงศิรินภา  ลิลาศ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มิสกุล
 
1. นางควรคำนึง  คุยเพียภูมิ
2. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
 
321 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อ่ำขำ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  แจ้งห้วย
3. เด็กหญิงอโณทัย  ชื่นสบาย
 
1. นางสาวราตรี  เกาแก้ง
2. นายเทพบดินทร์  ปานอีเม้ง
 
322 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกิตติยา  งาคม
2. เด็กหญิงปนัดดา  คุ้มโพธิ์น้อย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุโข
 
1. นางมานิตา   สมรรถชัย
2. นางยุวดี   จอกสถิตย์
 
323 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวจริยา   พนมสวย
2. นางสาววรนุช   พันขุนทด
3. นางสาวสุฑาทิพย์   กอบัว
 
1. นายพรมวิทย์  กำเนิดจอก
2. นางอุไรรัตน์   กำเนิดจอก
 
324 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชุติมา  พิมพา
2. นางสาวณัฐมล  จำรัสภูมิ
3. นางสาวธนพร  เติมวิถี
 
1. นายขงเบ้ง  บุญประคม
2. นางศิริลักษณ์  บุญประคม
 
325 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวดวงฤทัย   ทาทัน
2. นางสาวพลอยกมล  วงศ์ษาปัญญากุล
3. นางสาววรดา   ผงโนนแดง
 
1. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
2. นางสารภี  สืบนุการวัฒนา
 
326 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จิตรเสงี่ยม
2. เด็กหญิงภาพิมล  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงสิริภา    สมศรี
 
1. นายภานุวัฒน์  บุญโสภณ
2. นางศิริลักษณ์  บุญประคม
 
327 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัชณิชา    แผงตัน
2. เด็กหญิงธิดาแก้ว   เก่งนอก
3. เด็กหญิงสุชาดา  ธรรมประโชติ
 
1. นางมานิตา   สมรรถชัย
2. นางยุวดี   จอกสถิตย์
 
328 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวกาญจนา  เที่ยงราช
2. นางสาวฉัตรชลิตา  เทียนชัย
3. นางสาวนิตยา  อินทร์กอง
 
1. นางจีระพร  ศรีพันธุ์
2. นางสาวอรพิน  สหุนิล
 
329 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปนัดดา  สุดบุญมา
2. นางสาวสุนิสา  คำชีลอง
3. นางสาวอรทัย  บุตรพรหม
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ประทุม
2. นายภานุวัฒน์   บุญโสภณ
 
330 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวชลธิชา  ไวยขุนทด
2. นางสาวปิยธิดา  คำพิมพ์
3. นางสาวพรวิภา    หาญกุดตุ้ม
 
1. นางสาวมัทนา   พองชัยภูมิ
2. นางมานิตา   สมรรถชัย
 
331 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คิดการ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โผนพะ
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์  นาดี
 
1. นายบุญส่ง  ผาสุขมูล
2. นางสาวอทิตยา  บุญมั่งมี
 
332 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกอกวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงโนนกอก
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เฮ้ากอก
3. เด็กหญิงสุภาวดี  นามโพธิ์
 
1. นางสาวเยาวดี  พันเพชรศรี
 
333 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจีราพร   จำบัวขาว
2. เด็กหญิงพรรณนิภา   จันทน์เทศ
3. เด็กหญิงวิชญาพร   ยาธะนะ
 
1. นางสาวปทุมมา  ล้นเหลือ
2. นางปาจรีย์    นาคภิบาล
 
334 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวนิภาพร    นาพรม
2. นางสาวศิริวรรณ   กวดไธสง
3. นางสาวแพรเพชร   ถนอมจิต
 
1. นางสาวปทุมมา    ล้นเหลือ
2. นางปาจรีย์  นาคภิบาล
 
335 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวฐานะมาศ  ทินกุล
2. นางสาวณัฐริกา  เพียรการ
3. นายวันธงไชย  บำรุงราษฎร์
 
1. นางสาวนิตยา  วรพงศาทิตย์
2. นางสายฝน  เจริญสมบัติ
 
336 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายณัฐภูมิ  สามารถกิจ
2. นางสาวลักษณ์มณี  ฟังธรรม
3. นางสาวอรวรรณ  ล้นทม
 
1. นางสาวสมพร  แก่นร้านหญ้า
2. นายสมเกียรติ  วงศ์สุขสิน
 
337 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายวรเชษฐ์  รองเมือง
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ปีดา
 
1. นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักดิ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ทัพเจริญ
 
338 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงสา
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  พรประกาสิทธิ
 
1. นายรัชภูมิ  ถนอมผล
2. นางศิริรัตน์  พิมณาคุณ
 
339 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.13 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายทานตะวัน  สวัสดี
2. เด็กชายสิริวัฒน์  ศรีสุชาติ
 
1. นางสาวสุกัญญา  กิ่งรังกลาง
2. นายโกมิน  ภิรมย์ชม
 
340 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายธนพล  ชนะพาล
2. เด็กชายเหมราช  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นายจิระพันธ์  นาเจริญ
2. นางวรรณธิดา  กำเนิดบุญ
 
341 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติยา  จันทศิลา
2. เด็กชายวิทวัส  คำสุภาพ
 
1. นางจารุณี   คงสตรี
2. นายพิเชษฐ   คงสตรี
 
342 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายวราวุธ  ชั้นชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสุชานันท์  เมตตาชาติ
 
1. นางกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
2. นายเอกพล  พึ่งภูมิ
 
343 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายวิญญู  ศรีลาฤทธิ์
2. นายโสภณ  อ้อนอุบล
 
1. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
2. นายสงบ  ชัยวิเชียร
 
344 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายพงภัค  จำรัสลาภ
2. นายศรราม  ภูมิคอนสาร
 
1. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
2. นางศิริรัตน์  พิมณาคุณ
 
345 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายพงษ์พัฒน์  ธนะศรี
2. นางสาวสุธิดา  ก้อนมณี
 
1. นางจารุณี  คงสตรี
2. นายพิเชษฐ  คงสตรี
 
346 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายธนรัตน์  ฉันทิยานนท์
2. เด็กชายปิยังกูร  พิกุล
 
1. นายธวัชชัย  ถาวรกาย
2. นางเสาวภา  ชนะหาญ
 
347 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  ศักดาวงศ์
2. เด็กชายอริสมันส์  เคนเหลื่อม
 
1. นายทินกรณ์  วิปัสสา
2. นายธณกริช  อือชัยภูมิ
 
348 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายนัฐเดช  เรืองเจริญ
2. เด็กชายเชาวเลิศ  จันทีนอก
 
1. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
2. นางศิริรัตน์  พิมณาคุณ
 
349 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายณัฐธนสรณ์  ส่งเสริม
2. นายภัทรศักดิ์  บำรุงชัย
 
1. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม
2. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม
 
350 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายวชิรวิทย์  สอนนา
2. นายอรรถพล  ปิ่นปั้น
 
1. นายสิทธิศักดิ์  เกณพล
2. นางสาวอทิตยา  บุญมั่งมี
 
351 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายธงชัย  ขอสูงเนิน
2. นายธนวัฒน์  เอมปรากฏ
 
1. นายถาวร  ขึมภูเขียว
2. นายมนตรี  กุลหนองแดง
 
352 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงจตุพร  เจริญคุณ
2. เด็กหญิงดลฤทัย  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นายชัชวาลย์  กาจหาญ
2. นางสาวสาวิตรี  พิมพ์เมืองเก่า
 
353 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐา  จันทร์สม
2. เด็กหญิงอรนภา  สุทธาศิริ
 
1. นางสาวพลอยรสา  แสงลุน
2. นางเสาวนีย์  คลาดโรค
 
354 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  ปาเบ้า
2. เด็กหญิงอาภรณ์  โคตรชาดา
 
1. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
2. นางสิริพร  เป็นไทย
 
355 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  อาบสุวรรณ์
2. เด็กชายนฤสรณ์  เรืองเดช
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นายโยธิน  งามสกุล
 
356 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  สวงโท
2. เด็กชายเอกภพ  บรรเทากุล
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
357 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายเกียรติศักดิ์  มุ่งสมัคร
2. นายเทพพิทักษ์  ภูมิพรม
 
1. นายสามารถ  ไตรณรงค์
2. นายเอกพล  พึ่งภูมิ
 
358 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายปรีชญา  กาจหาญ
2. เด็กชายพสุธร  แสงคำ
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นายโยธิน  งามสกุล
 
359 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  เม่นเกาะ
2. เด็กหญิงไพริน  บำรุง
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
360 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายอนุเดช  พลรัตน์
2. เด็กชายอานนท์  เสนานิคม
 
1. นางสาวจิราพร  ปิวจันทึก
2. นายปัณณธร  อุชาดี
 
361 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายพงศกร  สุภาวดี
2. นางสาวสโรชา  สุวรรณรัตน์
 
1. นายทินกรณ์  วิปัสสา
2. นายราชศักดิ์  จัตุรัสตระกูล
 
362 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายกฤษณะ  เสนา
2. นายชัชวาล  พรหมวิชัย
 
1. นายสามารถ  ไตรณรงค์
2. นายเอกพล  พึ่งภูมิ
 
363 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายพงษ์กฎ  แซ่ลี้
2. นางสาวศรภิญญา  ศรีหาเมฆ
 
1. นายธีระพงษ์  มะลัยทิพย์
2. นายมนตรี  กุลหนองแดง
 
364 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาววรรษมน  พงษ์สุพรรณ
2. นายเศรษฐพล  ศรีบุญเรือง
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นายโยธิน  งามสกุล
 
365 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวณภัทร   เพ็ญจันทร์
2. นางสาวสุนิตตา   เสาเวียง
 
1. นายอมรินทร์   เก่งสันเทียะ
 
366 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวนิศารัตน์  เนตรขัน
2. นายพิสิทธิ์  บรรเทากุล
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางสิริพร  เป็นไทย
 
367 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายพีรพล  เหมือนเตย
2. นายสุริยะ  ขวัญพราย
 
1. นายทินกรณ์  วิปัสสา
2. นายราชศักดิ์  จัตุรัสตระกูล
 
368 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  อาสาชาติ
2. นายศุภกิจ  โพธิ์ไทรย์
 
1. นายวงกฏ  เหง่าชัย
2. นายวรวุฒิ  ฝ่ายสัจจา
 
369 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายรัชพล  เเขมภูเขียว
2. นายอชิตพล  ภิญโญทรัพย์
 
1. นายดวงดี  โชติสุภาพ
2. นายวรวุฒิ  ชาติศรี
 
370 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกา  เฉลิมเล่า
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เวียงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  เกิดมงคล
 
1. นายดนุพล  ดวงวิญญาน
2. นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม
 
371 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงคมคาย  คณาภักดิ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เกรียงไกรศักดิ์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บัวใหญ่รักษา
 
1. นายจิระพันธ์  นาเจริญ
2. นางวรรณธิดา  กำเนิดบุญ
 
372 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ทองจำรูญ
2. เด็กหญิงผกาวดี  ศิลโรจน์
3. เด็กชายสมเกียรติ  เคนวิเศษ
 
1. นางละมุลเพ็ชร  พิมพ์วงศ์
2. นางสิริพร  มงคลกำธร
 
373 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายกฤษณล  เกิ้นโนนกอก
2. นางสาววาสิณี   เหงขุนทด
3. นางสาวแพรววนิต   สีสินโท
 
1. นางละมุลเพ็ชร  พิมพ์วงศ์
2. นางสิริพร  มงคลกำธร
 
374 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวภานิณี  เจียงภูเขียว
2. นางสาวยุวดี  กำเนิดบุญ
3. นางสาวอรวรรณ  กุศลชู
 
1. นายจิระพันธ์  นาเจริญ
2. นางวรรณธิดา  กำเนิดบุญ
 
375 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายธกฤต  อัธยาศัย
2. นายมารุตพงษ์   ประสมเพชร
 
1. นางสาวชุติกาญจน์   เมตตา
2. นายธานี   ปิยวรากร
 
376 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวพัชริดา  ชัยศิลป์
2. นายพุทธิกร  หงษ์ทอง
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
377 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายทินวัฒน์  ชาดง
2. นายอรรถพล  ละมูล
 
1. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม
2. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม
 
378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายพรประสิทธิ์  ศุภพล
2. เด็กชายศานติ  ภูมิกาล
3. เด็กชายอัครวินท์  กุลแก้ว
 
1. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธ์
2. นายสกล  ธรรมวงศ์
 
379 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายณพล  ใสสะอาด
2. นายยศภัทร  เลิศสุคนธ์
3. นางสาวสวรินทร์  เรืองโรจน์
 
1. นางสาวมนิตา  ปรางค์ชัยภูมิ
2. นางศุภรัตน์   ธรรมวงศ์
 
380 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายภานุวัฒน์  แสนสุพันธ์
2. นายวีรเดช  เสมา
3. นายเมธาสิทธิ์  เกินชัย
 
1. นายทินกรณ์  วิปัสสา
2. นายราชศักดิ์  จัตุรัสตระกูล
 
381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายทศพร  เหล่าคนค้า
2. นายธนกร  แสงคำ
3. นายสุริยพงศ์  มอญขาม
 
1. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
2. นายอธิคม  ศรีใส
 
382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เบ็ญจวรรณ
2. เด็กชายปฏิภาน  คำเขียว
3. เด็กชายพัชรพล  ปุ่นโพธิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว
2. นางรัฎใจ  ฉิมนิล
 
383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  มิสา
2. เด็กชายศักรินทร์  ดีศรี
3. เด็กชายอรุณสวัสดิ์  บุญทัศน์
 
1. นายสนธยา  เหิมหาญ
2. นางเสาวนีย์  คลาดโรค
 
384 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายธวัชชัย  ใจเอม
2. นายสุเทพ  สุทธิไส
3. นายอนันตชัย  โยพันดุง
 
1. นางสาวพลอยรสา   แสงลุน
2. นายสนธยา  เหิมหาญ
 
385 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงศ์พนาราม
 
1. นางสาวภรัทราวรรณ  วงษ์นรา
 
386 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  อ่วมประเสริฐ
 
1. นางสาววราลักษณ์  จุลละนันทน์
 
387 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกมลชนก   จันทเสน
 
1. นางรัตนา  เพชรล้ำ
 
388 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายภานุพงษ์   ต่อสกุล
 
1. นางนิภาภรณ์  พรมชัย
 
389 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 71.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวญาติกา  ม่วงปาน
 
1. นางสิริธิดา  บุญโฮม
 
390 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวหทัยพันธน์   อาจพลไทย
 
1. นางสาวอาทิตยา   พิไลกุล
 
391 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปรียานุช  พลอนันต์
 
1. นางภัททิรา  สุวัตถิกุล
 
392 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายกวินท์  ด่านสุนทรวงศ์
 
1. นางสมพิศ  วิเซีย
 
393 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายพัฒน์พล  เพ็ชรพูน
 
1. นางจุฑารัตน์  มั่นคง
 
394 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวอิศราภรณ์  เจริญสุข
 
1. นางรัตน์ทญา  เรเรือง
 
395 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายธนพงษ์  บรรเทากุล
 
1. นางสาวมนชนก  ศิลาสูงเนิน
 
396 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายเกียรติศักดิ์   จรูญสน
 
1. นางสาวจริญญา   ภู่วัฒนาดิลกกูร
 
397 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธนากร  กำเนิดศรี
 
1. นางสาวสุมาลี  สีลา
 
398 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงศรัญา   มั่นสติ
 
1. Ms.Jonahly Ann  Lagrimas
 
399 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  เหิดขุนทด
 
1. นางสาวปวีณา  ดำรงค์ภูมิ
 
400 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  บุญรัตน์
 
1. นางสาวศิริสรณ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
401 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวชนัญญา  รักษ์มณี
 
1. นางดาวเรือง  วงศ์ภาคำ
 
402 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวภัทรศยา    ศรีภิรมย์
 
1. นางศุภลักษณ์   เถื่อนพาชิน
 
403 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพัสกร  บุญญาสถิตสถาพร
 
1. นางสาวศรีสุดา  ประจญกล้า
 
404 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอัจฉรียา  สุทธาภรณ์
 
1. นางรวยริน  เจริญสลุง
 
405 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  สายธนู
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อาจศิริ
 
406 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกุลสตรี  บุญกว้าง
 
1. นางรวยริน  เจริญสลุง
 
407 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวพรรณิภา  อึ่งเเดง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เที่ยงกินรี
 
408 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวถิรดา   ถิ่นชีลอง
 
1. นางปัทมา   ธำรงแดน
 
409 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 70.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เถื่อนสันเทียะ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  มีทรัพย์
3. เด็กชายธเนศ  รักษา
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เลิศขุนทด
5. เด็กชายอาทิตย์  ศรีเรือง
 
1. นางสาวณัฐนรี  หาญสงคราม
2. นางปิยธิดา  บำรุงสงฆ์
 
410 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายณัฐพล  โภคาทรัพย์
2. เด็กชายพลังพล  ในวัง
3. เด็กหญิงพัชราพร  ทองกรณ์
4. เด็กชายพัฒนพงษ์  โชติกิ่ง
5. เด็กชายวณัฐพงษ์  แซ่โล้ว
 
1. นางกิตติรัตน์  มงคลปทุมมาวดี
2. นางพรศิริ  บุญญานุสนธ์
 
411 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายกษิดิส  รังกลาง
2. เด็กหญิงซาฟีร่า  เวนเดลโบ
3. เด็กชายธนพล  แกมคำ
4. เด็กหญิงพิพรรชน์  มิตรชื่ืน
5. เด็กหญิงวิภาวิณี  จันทร์แสง
 
1. นายคชาทัช  ภิญโญภาพ
2. นางประทุมวรรณ  ลานพิบูลย์
 
412 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายกฤตเมธ  สายสุวรรณ
2. นางสาวจุฬารัตน์  ศิริโนนรัง
3. นางสาวนิรัชดา  ก้องสนั่น
4. นางสาวศุภนิดา  มหาพรม
5. นายอานนท์  บุญยิ่ง
 
1. นางนิตยา  โทราช
2. นางภัสสร  พงษ์สวัสดิ์
 
413 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกานต์พิชชา  ประสานเนตร
2. นางสาวธิติมา  นามศิริพงศ์พันธุ์
3. นางสาวมะปราง  เกนการณ์
4. นางสาวศศิธร  สิทธิทา
5. นางสาวสุนิดา  อลิซาเบท อาร์นัล
 
1. Mr.Allan  Howson Burton
2. นางธัญธร  ชัยเนตร
 
414 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวประกายจันทร์  บุตรเสน
2. นางสาวปัทมวดี  สุขสมพงค์
3. นายภานุวัุฒน์  แสนสุพันธ์
4. นางสาวสิริอาภา  แสงแก้ว
5. นางสาวสโรชา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางพวงพยอม  สุดประเสริฐ
2. นายเกียรติเกรียงไกร  บุญทน
 
415 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 75.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวนิโรบล  ชัยพลทอง
 
1. นางสาวพันณพัสราภรณ์  ศรีพิทักษ์
 
416 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกัญญารัตน์    แจ่มในเมือง
 
1. นางสาวพรรณิภา   พงษ์สุพรรณ์
 
417 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 57.3 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวจิราวรรณ  ทาสมบูรณ์
 
1. นางพวงพยอม  สุดประเสริฐ
 
418 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สำเนียงใหม่
 
1. นายถนอมศักดิ์  กิตติเลิศภักดีกุล
 
419 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แมนเมือง
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ไชยมิ่ง
 
420 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงสุมาวรี  ประทุมแสง
 
1. นางสาววิรัลพัชร  เชียงดา
 
421 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายวศิน  นาอ้น
 
1. นายถนอมศักดิ์  กิตติเลิศภักดีกุล
 
422 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวปรีญาณัฐ  จันทรา
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ทวีอภิรดีมั่นคง
 
423 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวณัฐวรา  ใจสบาย
 
1. นายชั้น  ภักดีศิริวงษ์
 
424 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงปกิมาภรณ์  ศรีทิพย์
 
1. นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย
 
425 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชริยา  วรสาร
 
1. นางสาวสารชา  พิมพาคุณ
 
426 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายทรงวุฒิ  จันใด
 
1. นางพวงพยอม  สุดประเสริฐ
 
427 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวแก้วภิญญา  เจริญไวย์
 
1. นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย
 
428 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายรัฐพล  ตติยนันทพร
 
1. นายวิวัฒน์  วิไลวรรณ
 
429 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวคล้ายวาด  สินสายออ
 
1. นางพวงพยอม  สุดประเสริฐ
 
430 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลลิดา  ดีเจริญ
2. เด็กชายสิริโชค  ชัยศรี
 
1. นางสาวณัฐชญามาศ  คำพิทักษ์
2. นางธัญญารัตน์  มีศักดิ์
 
431 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงสุภานันท์  สื่อสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงเพียงฤทัย  ไชยหานิตย์
 
1. Mr.Nilo Braza   JR
2. นางภัสสร  พงษ์สวัสดิ์
 
432 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงดลพร  อินทกรอุดม
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญเนาว์
 
1. นายมิลินทร์   กำลังเหลือ
2. นายวีระ   จันทร์ดาวรรณ์
 
433 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายกฤษณล   เกิ้นโนนกอก
2. นางสาวรุ่งทิวา  บำรุงสงฆ์
 
1. นางสาวณัฐชญามาศ  คำพิทักษ์
2. นางธัญญารัตน์  มีศักดิ์
 
434 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายจิรเมธ  เเผ่นเงิน
2. นายชัยณรงค์  ชำนาญพล
 
1. Mrs.Javelyn E  Villanueva
2. นางพรพรรณ  ตรีธัญญา
 
435 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายประกฤษฎิ์   แก้วคะตา
2. นางสาวแพรวโพยม   รวยลาภ
 
1. นายมิลินทร์   กำลังเหลือ
2. นายวีระ   จันทร์ดาวรรณ์
 
436 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญสูงเนิน
2. เด็กชายธีรพงศ์  พิพัฒน์สกุลพร
3. เด็กชายบุรินทรณ์  เชื้อเมือง
4. เด็กชายพงศกร  ด้วงตะกั่ว
5. เด็กชายพีระวิชญ์  วาทโยธา
6. เด็กชายภัทรพงศ์  หาวิชา
7. เด็กชายวิระ  ชูเดช
8. เด็กชายวีรวัฒน์  สอนฤทธิ์
 
1. นายปรีชา  ทาลี
2. นางสาวมยุรี  ชูเดช
3. นางสาวเอื้อมพร  พรมสุคนธ์
 
437 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  พลเดชา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรตาโคตร
3. เด็กชายธนกฤต  แผ่นจินดา
4. เด็กชายนันทวัฒน์  เปรมผล
5. เด็กชายพลภัทร์  แสงฝ้าย
6. เด็กชายอดิพงษ์  ชำนาญพล
7. เด็กชายอนันต์  ตระการจันทร์
8. เด็กชายเดชนุพงษ์  พงษ์สระพัง
 
1. นายชัยนุวัฒน์  โชคบัณฑิต
2. นายดรุณ  ประจันนวล
3. นายธีธัช  กิติคุณ
 
438 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวคุลิกา  พ้องงูเหลือม
2. นางสาวดารารัตน์  มาตนอก
3. นางสาวธิดารัตน์  ลาดขวา
4. นางสาวยุพิน  ขอมีกลาง
5. นางสาวลักขณา  แก้วพระไล
6. นางสาวอรอุมา  ขำเล็ง
 
1. นางสาววันวิษา  คำจันดา
2. นายศักดิ์เกษม  ชนะจิต
3. นายโสรพล  ทั่งพรม
 
439 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายชินกร  สุธรรมมา
2. นายธีระพงษ์  ฝาชัยภูมิ
3. นายวันชัย  มาลา
4. นายสมคิด  สังมะณี
5. นายหาญณรงค์  กว้างนอก
6. นายโกเมนทร์  บัวมาศ
 
1. นายจักรกฤษณ์  วงษ์วิทยานันท์
2. นายนราธร  ซุยกระเดื่อง
3. นายสังคม  สุขสวัสดิ์
 
440 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.16 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวกนกพร  แผ่นทอง
2. นางสาวจิตราพร   ผลกุศล
3. นางสาวชนิสรา  ประสมเพชร
4. นายยศกานต์  ต่อสกุล
5. นางสาววรรณนิสา  เธอจะโป๊ะ
6. นางสาวศิริพร  ประสมเพชร
7. นายสุธิวัฒน์  แจ่มใส
8. นางสาวสุวัจนีย์  คชสูงเนิน
9. นายสุวิทย์  พื้นหินลาด
10. นางสาวอมรรัตน์  โชคบัณฑิต
 
1. นายดรุณ  ประจันนวล
2. นายวิสาขะ  เยือกเย็น
3. นางสุภารัตน์  สุริยันต์
 
441 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายกรนารายณ์  มณีจันทร์
2. นางสาวกาญจนา  เกิ้นโนนกอก
3. นายชัยวุฒิ  ช่างหล่อ
4. นางสาวนุชนารถ  บัววิชัยศิลป์
5. นางสาวปรางทิพย์  วงศ์ชาลี
6. นายมเหสักข์  ผุดผาด
7. นางสาวสิริพร  บุญชม
8. นายสุรพงษ์  พรหมเมตตา
9. นายอธิกรณ์  บัวโพธิ์
10. นางสาวไพรินทร์  กุลอุปฮาด
 
1. นายปัญจรัช  เพียพิมเพิ่ม
2. นางหนูลับ  สุขสำราญ
 
442 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกิตติธรา  ขลังวิชา
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ประดับวงษ์
3. เด็กหญิงสิริมา  ยศรุ่งเรือง
4. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  สุภาพงษ์
5. เด็กหญิงหทัยกานต์  บรรเทิงใจ
 
1. นางผาณิต  ตั้งใจ
2. นายสุรัติ  ศรีชำนาญ
 
443 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวธนพร  วาดเขียน
2. นางสาวพรประภา  แนวเนียง
3. นางสาวสมิตรา  ศรีโชติ
4. นางสาวเอื้อมพร  ปลูกชาลี
5. นางสาวแพรพลอย  นาสมนึก
 
1. นายสันสกฤต  บาลี
2. นายอมรินทร์  แถวไธสง
 
444 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวจตุพร  สีทอง
2. นายทศพร  คำทอง
3. นายธนากรณ์  พิมพ์กลาง
4. นายอภิสิทธิ์  หนานกุล
5. นายอลงกต  อินทรปรีดา
 
1. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ
2. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
445 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นางสาวกชพรรณ  พากุล
2. นางสาวนงนาฏ  ภูมิธิ
3. นางสาวมณีรัตน์  บดขุนทด
4. นางสาวสุจิตรา  แทนมืด
5. นางสาวอรณี  อินสุรันย์
 
1. นางกมลณัฏฐ์  ศรีพนม
2. นางจริยภรณ์  รักความซื่อ
 
446 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  สกุลทอง
2. เด็กหญิงวริยา  อาจเวทย์
3. เด็กหญิงสายทิพย์  ประสานเนตร
 
1. นายพจนปกรณ์  ประยูรพรหม
 
447 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิรา  กั้ววงษ์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  หอเงิน
3. เด็กหญิงเกวริน  นุรังษี
 
1. นางจิราวรรณ  จ้อยภูเขียว
2. นางสาวยุวเรศ  ราชานนท์
 
448 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาณิศา  ชวดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงภานุมาศ  เกิดด้วง
3. เด็กหญิงยุภาพร  ถานอาจนา
 
1. นายจิรศักดิ์  จิรสาโรช
2. นางบุญศิริ  สุทธิศิลป์
 
449 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีสุข
2. นางสาวรัตนากาญจน์  พรหมมินทร์
3. นางสาววิภาดา  กุลสุวรรณ์
 
1. นางสุนทนา  สุขเข
2. นางเสาวลักษณ์  ทวีเงิน
 
450 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาววรารัตน์  ไกรบำรุง
2. นางสาววิลาวัณย์  ลอดทอน
3. นางสาวอรปรียา  ทิพย์รักษ์
 
1. นายสุเทพ  สื่อสัมฤทธิ์
 
451 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายจักรพันธ์  ร้อยกัลยา
2. นายทวีกาล  เสียดขุนทด
3. นายสมรักษ์  กุสุม
 
1. นางสาวณัฐชญามาศ  คำพิทักษ์
2. นางณัฐศิรี  คำพิทักษ์
 
452 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกา  ดามา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรมภักดี
3. เด็กหญิงสุภาพร  ทองพูล
 
1. นางฐิติรัตน์  บุญญชัยศิลป์
2. นายศรเพชร  งานยางหวาย
 
453 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐริกา  หมวดขุนทด
2. เด็กหญิงสุนิสา  มาม่วง
3. เด็กหญิงอริสรา  ชนะบัว
 
1. นางปราณี  โฉมมงคล
2. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
 
454 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  อุ่นม่วง
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  บุญเอี่ยม
3. เด็กหญิงวิชญาดา  เบ็ญจวรรณ์
 
1. นางกันตินันท์  ทิพย์นนท์
2. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
 
455 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชมัยพร  จำรัสแนว
2. นายยุทธชัย  เติมวิถี
3. นางสาวศศิธร  แขนสูงเนิน
 
1. นางปราณี  โฉมมงคล
2. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
 
456 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวชลลดา  รักษาภักดี
2. นางสาวสุภาวดี  มานอก
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  ศรีนาแซง
 
1. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
2. นางสาวมณีรัตน์  ปานจันทร์
 
457 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวณัฐกานญฐ์  นาสาทร
2. นายธนวัฒน์  เสรีรัตน์
3. นางสาวปลายฝน  สุพิพัฒนโมลี
 
1. นางเกศินี  รอดเวียง
 
458 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกิตติภรณ์  เนาวรัตน์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  แถววิชา
 
1. นางมลีทิพย์  อาจประจักษ์
2. นางสาวศรีสุดา  ประจญกล้า
 
459 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  แอบบัว
2. เด็กหญิงนิตยา  พันธ์งาม
 
1. นายทวิช  บุญโฮม
2. นางสิริธิดา  บุญโฮม
 
460 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  ชนะกุล
2. เด็กชายอโนชา  จันลิ้ม
 
1. นายบรรลือศักดิ์  จันทร์ดี
 
461 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวสุวิมล  แสงสันเทียะ
 
1. นางพัชยา  เกตุกลาง
 
462 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายวสุพล  กลมเกลี้ยง
 
1. นางนันทนา  จักรบุตร
 
463 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวเกษฎาภรณ์  ชาดง
 
1. นายบรรลือศักดิ์  จันทร์ดี
 
464 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายปริญญา  ดอนปัญหา
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ศรีมงคล
 
1. นางเพลินจิต  อิ่มชัย
2. นายไพบูลย์  ฉ่ำท่วม
 
465 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาดา  มาพิทักษ์
2. เด็กหญิงอรุณี  ทองดี
 
1. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
 
466 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายฐานันดร  ผักบัวเงิน
2. เด็กชายธีระภัทร์  ทักษะวิเรขะพันธ์
 
1. นางสาวธนิตา  ถาวรผล
2. นายรังสรรค์  ไพศาลพงศ์
 
467 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายธนาดล  ขันตี
 
1. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
 
468 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์คำ
 
1. นางวัฒนา  เวียงพล
 
469 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นายณัฐวุฒิ  สีหนาท
 
1. นางสาวอมรรัตน์  บัวจำรัส
 
470 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 69.97 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  พงษ์จตุรา
2. เด็กชายพันทิวา  มาลาศรี
 
1. นายเทพบดินทร์  ปานอีเม้ง
 
471 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธนพล  จะกุญชร
2. เด็กชายสุขสันต์  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นายพจนปกรณ์   ประยูรพรหม
2. นางสาววีณา  อาจนาเสียว
 
472 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 91.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงพุทธชาด  ทองหล้า
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ชาลีพรมมา
 
1. นางธนัฏฐา  สวงกระโทก
2. นางสาวสุรัญญา  ญาณประสงค์
 
473 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 91.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายนันทวัฒน์  กุลโคก
 
1. นายสมเกียรติ  โนนศรี
 
474 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 81.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวจิตรทิวา  อินแสน
 
1. นางสาวยุภาพร  น้อยสี
 
475 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 80.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวฟ้ารุ่ง  พงษ์พันธ์
 
1. นางสาวธนวรรณ  กินขุนทด
 
476 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายต่อตระกูล  ปัญญายิ่่ง
 
1. นางสุชาดา  รอดแก้ว
 
477 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  อ่อนสุวรรณ์
 
1. นางสาวยุภาพร  เสี่ยงบุญ
 
478 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ
 
479 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายทิตยวัฒน์  คำวงษ์
 
1. นางจันจิรา  วงศ์บุตร
 
480 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวศุภัชชา  แก้วไพทูรย์
 
1. นางสาวเสาวรักษ์  สุตะภักดี
 
481 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวจิราภรณ์  พลขุนทด
 
1. นายทวิช  บุญโฮม
 
482 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายพิศิษฏ์พันธ์  ดังโนนทอง
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
483 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายวิทยา  นาสีเสียด
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
 
484 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร    
485 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงคำ
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
 
486 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  เกิดสมบูรณ์
 
1. นายวรรณพงษ์  พาภักดี
 
487 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายรัฐศาสตร์  มานิมนต์
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
488 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กชายชวลิต   ผาทอง
 
1. นายกิตติวัฒน์    สาลีธีรวัฒน์
 
489 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายจิติวัฒนา   สมภาร
 
1. นายโสโชค    สู้โนนตาด
 
490 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายสหรัฐ  หาญปราบ
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
491 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายกิตติพงษ์  พลลุน
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
 
492 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร    สงมา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    ยงเพชร
3. นางสาวกานดา  ชำนาญพล
4. เด็กชายฉัตรชัย   ไพรศรี
5. เด็กหญิงฐานิต   เทพจันทร์
6. นายณัฐกิตติ์   บุญสระพัง
7. เด็กชายณัฐวุฒิ   ป้อมสุวรรณ
8. เด็กชายธนากร   บุญเรืองศรี
9. เด็กชายธนาภรณ์   ลุนชัยภา
10. เด็กชายนพรุจ    ผ่องสนาม
11. เด็กหญิงนราพร  แจ้งประดิฐ์
12. เด็กหญิงนิภาภรณ์   เหล่าคุณค้า
13. เด็กชายบุญญูฤทธิ์   เจริญเวียง
14. เด็กหญิงปราณี   ทวีสัตย์
15. เด็กหญิงปิยธิดา   ชำนาญ
16. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แวงยางนอก
17. นางสาวพิมประภา   สุขนอก
18. เด็กหญิงมัสทการณ์   นันทา
19. นางสาววิภาวดี   อนันต์เต่า
20. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พันธ์สิงห์
21. เด็กชายวุฒิชัย   ประหยัดทรัพย์
22. เด็กหญิงศิรินญา   พงษ์สระพัง
23. นายสหรัฐ   หาญปราบ
24. นายสุธิวัฒน์   แจ่มใส
25. เด็กชายอดิศักดิ์  นิลบรรพต
26. เด็กหญิงอรณี   บุญกว้าง
27. เด็กหญิงอรอนงค์  แผ้วสกุล
28. เด็กชายเกรียงไกร    ภิญโญจิตร
29. เด็กชายเอกสิทธิ์   มูลมณี
30. เด็กชายไชยา    สุริยันต์
 
1. นายตชาชาต  ฝอยวารี
2. นางสาวปรัชญาณี   ไทยน้อย
3. นายมงคล  ประดิษฐ์แท่น
4. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
5. นายวีระศักดิ์  สายสุวรรณ
6. นายสุรชัย  มรรควัน
7. นายเตชิต  อยู่สุข
 
493 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เพียดขุนทด
2. เด็กหญิงกัญญาณี  อบมา
3. นายจักรพันธ์  ม้วยแก้ว
4. เด็กหญิงจีระวรรณ  ปัญญาทิพย์
5. เด็กหญิงชนเดช  เคนจัตุรัส
6. เด็กชายชาติชาย  เพชรวิศิษฐ์
7. นางสาวชุติมา  เยือนรัม
8. นางสาวณัฐพล  แดงเคน
9. นายทิติภูมิ  ชาติชนะ
10. เด็กชายธราดล  ศรีเพชร
11. เด็กหญิงนิชา  โชติราศรี
12. นางสาวนิรมล  พงษ์สุวรรณ
13. เด็กหญิงนุจรี  มาซา
14. เด็กหญิงปนิดา  ยุยง
15. เด็กหญิงปริญ  ศรีสิงห์
16. เด็กหญิงปริญญา  สุขขุนทด
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขี
18. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กังวานดี
19. นายภาติยะ  เกิดจัตุรัส
20. นายรัฐศาสตร์  มานิมนต์
21. เด็กหญิงราตรี  พลขุนทด
22. นางสาววราภรณ์  ยุทธอาจ
23. เด็กหญิงวาสนา  หาญณรงค์
24. เด็กหญิงสรนันท์  พลศรี
25. เด็กหญิงสิรินนา  จิตต์จำนงค์
26. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ชนะชัย
27. เด็กหญิงอรนภา  วรจิตสกุลชัย
28. เด็กหญิงเก็จมณี  เมินขุนทด
29. เด็กชายไชยา  ชัยมีแรง
30. เด็กชายไชยา  ชัยมีแรง
 
1. นายชัยยันต์  ม้วยแก้ว
2. นางสาวทัศนีย์  คณาธรรม
3. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
4. นายศิริพงษ์  ประยูรหาญ
5. นายสมบัติ  บำรุงชัย
6. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
 
494 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดีหลี
2. นายกิตติพงศ์  พลลุน
3. เด็กหญิงกิตติมา  เงินจัตุรัส
4. นายคฑาวุฒิ  ภูมิสถาน
5. นายชรินทร์  บุญปลื้ม
6. นายชัยบัณฑิต  สารคำ
7. นายณัฐพงศ์  พิมพ์สกุล
8. เด็กหญิงณัฐพร  ทองชัยภูมิ
9. นายทศพร  หมื่นน้อย
10. นายธรรมนูญ  นิยมชัย
11. นายธีทวัฒน์  กุลธรรมโม
12. นายปุริศ  ยะสูงเนิน
13. นายพิทยา  ทองสาย
14. นายพีระพัฒน์  ยวงสุวรรณ
15. เด็กชายภานุวัฒน์  แมนชัยภูมิ
16. นายยุทธนา  ดั้นชัยภูมิ
17. เด็กชายรัฐธิพล  แก้วกัลยา
18. นางสาวลักขณา  มาสิงห์
19. นางสาวลัดดา  คงม่วงหมู่
20. นางสาววาศิฏฐี  ช้างหมื่นไวย
21. นายวุฒิศักดิ์  สอนอำ
22. นางสาวศศินา  แมนชัยภูมิ
23. นางสาวศศิมา  แมนชัยภูมิ
24. เด็กหญิงศิริมาศ  กาญจโนภาส
25. นายศุภกิจ  จันทร์ทร
26. นายสกุลโชติ  แก้วหย่อง
27. เด็กชายสรยุทธ  ไกรสนธิ์วัฒนา
28. นางสาวสุภาวดี  ดวงมุลลี
29. นางสาวอรศร  ดีหลี
30. เด็กหญิงอารีรัตน์  มาสิงห์
 
1. นางสาววรินยุพา  แสงอรุณ
2. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ
3. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
4. นางไกรรักษ์  บุญตอบ
 
495 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  จันทร์เจริญ
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
 
496 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ชูเดช
 
1. นางสมมุ่ง  นาสมตรึก
 
497 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายกนก  เทียนแก้ว
 
1. นางสาวสุเนตร  แก้งคำ
 
498 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายสิริวัติ   เกิดพิทักษ์
 
1. นางสาวปิยาพร   ศรวิเศษ
 
499 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายอุเทน  ภาคสันเทียะ
 
1. นางสาวอนงค์  สิงห์สนั่น
 
500 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายสุรัชชานนท์  ได้รัตน์
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
 
501 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายยุทธนา  กำลา
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
 
502 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  จันทร์เจริญ
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
 
503 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นายปรีชา  ปรางศรี
 
1. นางยุวเรศ  ราชานนท์
 
504 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายสุรัชชานนท์  ได้รัตน์
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
 
505 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงมะลิ  เตารัมรมย์
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
 
506 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริพร  หมั่นพิมาย
2. เด็กหญิงหัสยา  กำลา
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ฤทธิ์สิงห์
 
1. นายณัฑฐวัฒน์  คลาดโรค
2. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
 
507 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 57.25 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยพร  ขอจงสุข
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สุวรรณ
3. เด็กหญิงปาริดา  หาญกล้า
 
1. นางจิตรประภา  กาจหาญ
2. นางนุช  สงคราม
 
508 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงสุภิกา  คิดการ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  อ่อนแก้ว
3. เด็กหญิงอลิษา  เนาโอโล
 
1. นายวีระศักดิ์  ศรีภู
2. นางสาวอมรรัตน์  มาตรวงษ์
 
509 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายวรวัฒน์  ขุมทอง
2. นายสุรชาติ  สีหาด
3. นายโสนไชยา  ม้วนทอง
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
2. นางสาวสุเนตร  แก้งคำ
 
510 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวสุมินตรา  มีประทุม
2. นางสาวสุวิสา  ยิ้มจัตุรัส
3. นายอำนาจ  จันทะดวง
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
 
511 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  แก้วสระแสน
2. นางสาววิภาดา  โนนกอง
3. นางสาววิไลวรรณ   ดวงปานโม้
 
1. นางจิตรประภา  กาจหาญ
2. นางนุช  สงคราม
 
512 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายมนัสนันท์  วิสิทธิ์
2. เด็กชายอดิเทพ  เป้าหินตั้ง
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
 
513 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวสุภาวดี  เหมแสง
2. นางสาวอัมราพร  กระแสหัน
 
1. นายธนกร  วรรณชัย
2. นายวีระศักดิ์  ศรีภู
 
514 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายชัยนคร   สนิทเขียว
2. เด็กชายนิพล   จันทะดวง
 
1. นางจิตรประภา  กาจหาญ
2. นางสาวศิริพร  ลีพิมพ์
 
515 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายวิทวัช  วงศ์บุตรดี
2. นายอานนท์  พานขุนทด
 
1. นายทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
 
516 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นายภานุพงศ์  โคตรประทุม
2. นายศราวุธ  สานแพง
 
1. นางสาวพิศมัย  อินทรชื่น
2. นางรุ่งรัตน์  โยทองยศ
 
517 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 72.51 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาววาริณี  อินอ่อน
2. นางสาวอัชรา  พิมพ์กา
 
1. นายธนกร  วรรณชัย
2. นางสาวสุทธาสินี  ไทยแท้
 
518 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงอนุสรา  จันทร์เบ้า
2. เด็กชายไพศาล  คำมี
 
1. นางสาวปิยาพร   ศรวิเศษ
 
519 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายนพนันท์  ผุยคำพิ
2. เด็กหญิงปริตา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายบุญมี  ธนาไสย์
2. นางสาวสุภาวดี  กุลแก้ว
 
520 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์อำรุง
3. เด็กหญิงรัตวรรณ  ฉางชัยภูมิ
4. เด็กหญิงอนุสรา  จำชาติ
5. เด็กหญิงอภิญญา  ผ่านมะโรง
6. เด็กหญิงอาภาพร  นิยมดุษดี
 
1. นายชาญวิทย์  ไพโรจน์
2. นายสุชาติ  ทักขิโน
 
521 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีพวงทอง
2. นางสาวบังอร  ศรีสองเมือง
3. นางสาวศิริรัตน์  คำรักษ์
4. นางสาวสัณห์สินี  คมขุนทด
5. นางสาวสุธิดา  คชสารทอง
6. นางสาวอลิษา  เอกคณะสิงห์
7. นายเกียรติศักดิ์  ศิลารักษ์
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
2. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
3. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
522 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวศิริพร  ศรีจันทร์อ่อน
 
1. นายสรรพชัย  อินทสุวรรณ
 
523 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายฤทธิเกียรติ  ขึ้นกันกง
 
1. นายชัยวุฒิ  มาด้วง
 
524 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กชายศิวกร  ธงภักดิ์
 
1. นางกนกพร  ดีโนนโพธิ์
 
525 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายอัศวิน  สะท้านถิ่น
 
1. นางธีรินทร์   พันทึก
 
526 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นายศราวุธ  สานแพง
 
1. นางธีรินทร์   พันทึก
 
527 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นางสาวพรไพรินทร์  เซ็นธุลี
 
1. นายศรันย์ภัทร  คงสำพันธุ์
 
528 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายอำพล  ผลช่วย
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
 
529 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายเฉลิม  นาเจริญ
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์
 
530 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นางสาวจิราพร  เสวียงวาท
2. เด็กหญิงวาสนา  งดกระโทก
3. เด็กหญิงสุภาพร  จันน้อย
4. นายอุทัย  แสนสะท้าน
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สืบสอน
 
1. นางกนกพร  ดีโนนโพธิ์
2. นายศรันย์ภัทร  คงสำพันธุ์
3. นางสมมุ่ง  นาสมตรึก
 
531 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายจรัญ  แก้วนคร
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
532 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  มารศรี
 
1. นางสาวนาฏศิลักษณ์  เทียนชัย
 
533 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นายจักรพรรดิ์  คบสหาย
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แสนเภา
 
534 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  นามโคตรศรี
2. นางสาวนุชบา  บุดดี
3. นางสาวปิยะนันท์  ฟ้อนบำเลอ
4. นางสาวพรรณรายณ์  รอดสอน
5. นางสาวพิมพ์ชนก  เนียมกลั่น
6. นางสาวสุกัญญา  แสงศิริ
7. นางสาวเรณู  บุญช่วย
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
2. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
3. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
535 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  มารศรี
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  กลีบเทศ
3. นางสาวดวงพร  ตราชัย
4. เด็กหญิงปิยธิดา  โปรดสูงเนิน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ถอยวิลัย
 
1. นางสาวนาฏศิลักษณ์  เทียนชัย
2. นางสาวพานทอง  มนตรี
3. นางสาวยุพาพร  ศรีโยธา
 
536 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  สุขีนัง
2. เด็กหญิงสายพิณ  บุญช่วย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  อินปลัด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มาตรวงษ์
2. นางอังกาบ  สุทธาศิริ
 
537 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวธัญญา  กฤษสุวรรณ
2. นายมารุต  สารมะโน
3. นายศรันย์  พรมทิพย์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แสนเภา
2. นางบุบผา  นันโท
 
538 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวยุพิน  สพกลาง
2. นางสาวยุภา  สพกลาง
3. นายอานนท์  บุญพิทักษร
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางสาวบรรจบ  อินวกูล
 
539 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหล็กจัตุรัส
2. นายธวัชชัย  พินิจกุล
3. นายนันทวัฒน์  จันทวงศ์
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
2. นางวิยะดา  ธีร์รัตน์คุณากร
 
540 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายนวภูมิ  โหมดนอก
2. เด็กชายลิขิต  แสงจันทร์
3. เด็กชายสุเมธ  เงินปัจจัย
 
1. นางธีรินทร์   พันทึก
2. นางรุ่งรัตน์   โยทองยศ
 
541 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายทฤทธิ์  เจริญสุข
2. เด็กชายภูวนัย  เส็งบัว
3. เด็กชายเกริกชัย  ภูพวงสี
 
1. นางณัษฎาพร  อาจสารมนต์
2. นายถนอม  อาจสารมนต์
 
542 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กชายทนง  จันทร์แทน
2. เด็กชายสุพัฒน์  ส่วนเสมอ
3. เด็กชายอนุชา  มีคำ
 
1. นายทนงศักดิ์  เติมผล
 
543 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวยุพิน  สพกลาง
2. นางสาวยุภา  สพกลาง
3. นายอานนท์  บุญพิทักษร
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางสาวบรรจบ  อินวกูล
 
544 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงศิริพร  โชคขุน
2. เด็กชายอุดม  ชัยฉลอง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทืองน้อย
 
1. นางสาวชนพร  ดวงพรม
2. นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี
 
545 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงนวลพรรณ  จุลรัตน์
2. เด็กหญิงพัชรี  สุวรรณโพธิ์
3. เด็กหญิงมยุเรศ  ศรีรักษ์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แสนเภา
2. นางดาวรุ่ง  กุนอก
 
546 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวศิริพร  ศรีจันทร์อ่อน
 
1. นางกมลนัทธ์  บางชัยศิริวัฒน์
 
547 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายธีรพันธ์  ผ่องศรี
2. เด็กชายเทพพร  สัจจชลพันธ์
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  ร่วมกระโทก
2. นายสายันห์  จ่าทัน
 
548 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เอี่ยมพรม
2. เด็กหญิงปวีณา  เลขนอก
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นายสิทธิศักดิ์  เกณพล
 
549 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ครอบครองวงษ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  ทองม้วน
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ลวกไธสง
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
2. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
550 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นายกฤษฎา  ดุงขุนทด
2. นายปิยวัฒน์  ภิญโญวงศ์
3. นายสมคิด  ขานสันเทียะ
 
1. นายวัชระ  กล้าหาญ
2. นางอุทัยวรรณ  วงศ์พัฒน์
 
551 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายทัชภูมิ  ฟองทุม
2. เด็กชายสุเทพ  สุวะโจ
3. เด็กชายอภินันท์  สัตย์มิตร
 
1. นางมลรัฐ  ขามจัตุรัส
2. นายสามารถ  ขามจัตุรัส
 
552 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจันทกานต์  เอื้อพิทักษ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  พงษ์พิทักษ์
3. เด็กชายสันติชัย  แป้นขุนทด
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีจันทึก
2. นางศุภลักษณ์  ถิ่นทัพไทย
 
553 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  หม่องคำมี
2. นายธีรวุฒิ  อรุณโรจน์
3. นายรังสรรค์  ชาวนาฮี
 
1. นายปราโมทย์  หิตาพิสุทธิ์
2. นางอมรรัตน์  แก้วศรีบุตร