งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 30 1. เด็กชายศุภกร    กุลแดง
2. เด็กชายวิศรุต    วิชาจารย์
3. เด็กชายปฏิภาณ    ฉายชัยภูมิ
1. นายยุทธศักดิ์    ลุมไธสงค์
2 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 30 1. เด็กหญิงบุษยาภรณ์    ไสยชาติ
2. เด็กชายณัฐภัทร    บำรุงเผ่า
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    แพงเกษม
1. นายจักปกรณณ์    ฐานะมั่น
3 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 30 1. เด็กชายไพวัลย์    ฉลองแดน
2. เด็กชายศักดิ์ชาย    โชคเหมาะ
3. เด็กชายพงษ์รวี    อาจกมล
1. นายปราโมทย์    หิตาพิสุทธิ์
4 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 30 1. เด็กชายภาณุ    รามมณี
2. เด็กชายนำโชค    เขื่องสถุง
3. เด็กชายจิรายุ    หมู่สะแก
1. นางธีรินทร์    พันทึก
5 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 30 1. เด็กชายเศรษวัฒน์    อับโพธิ์ชัย
2. เด็กชายธีรภัทร์    อินรอด
3. เด็กชายสมโภช    ป้อมสุวรรณ
1. นายฤทธิชัย    มาปัสสาเดชากุล
2. นายวีระศักดิ์    สายสุวรรณ
6 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 30 1. เด็กชายประณต    ทองบ่อ
2. เด็กหญิงกาญจนา    ชัยเจริญ
1. นายศรประกฤษฎ์    หมู่สะแก
2. นางสาวเสาวพรรณ    ตอพล
7 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 30 1. เด็กหญิงปรีญาภรณ์    พิมพ์กนกพล
2. เด็กหญิงถนัฐดา    ต้นวุทธิ์
3. เด็กหญิงสุจิตรา    ดั้งขุนทด
1. นายณรงค์    ยูงหนู
2. นางมาลินี    อาบสุวรรณ์
8 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 30 1. เด็กชายอภิสิทธฺ์    ลาภเจริญ
2. เด็กชายทรงพล    แน่นอุดม
3. เด็กชายชัชวาล    มากนุช
1. นายภูวดล    ทองบัวบาน
9 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 30 1. เด็กชายนคร    ประสานเชื้อ
2. เด็กชายวิชชากร    สัตราศรี
3. เด็กชายวิชยุตฆ์    ธัญญเจริญ
1. นายขจร    ไกรสกุล
2. นายอภิชาติ    วัดชัยภูมิ
10 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 30 1. เด็กชายภานุมาศ    แตงโสภา
2. เด็กชายก๊อลฟ    ชาวสวน
3. เด็กชายปกรณ์    ปลื้มโชค
1. นางอริสรา    ไลไธสง
11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 30 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    จิตรขจร
2. เด็กหญิงสราลี    รณไพรี
3. เด็กหญิงอนุรดี    ฐานวิเศษ
1. ดร.รชานนท์    โสภณฤทธิเดช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................