สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภูเขียว 45 31 18 94 84 24 6 3 114
2 สตรีชัยภูมิ 45 23 10 78 82 24 7 5 113
3 แก้งคร้อวิทยา 44 20 13 77 69 12 7 4 88
4 ชัยภูมิภักดีชุมพล 42 28 21 91 90 19 8 4 117
5 จัตุรัสวิทยาคาร 39 24 16 79 60 18 8 9 86
6 คอนสารวิทยาคม 26 17 11 54 53 17 9 8 79
7 หนองบัวระเหววิทยาคาร 23 18 11 52 35 18 13 16 66
8 หนองบัวแดงวิทยา 23 16 18 57 58 24 7 7 89
9 นายางกลักพิทยาคม 23 16 11 50 36 23 11 11 70
10 บ้านแท่นวิทยา 14 20 24 58 44 28 15 7 87
11 เทพสถิตวิทยา 14 9 11 34 22 15 15 6 52
12 หนองบัวบานวิทยา 14 5 12 31 18 21 13 12 52
13 เมืองพญาแลวิทยา 11 12 5 28 36 19 8 12 63
14 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 9 12 13 34 42 27 8 8 77
15 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 9 11 6 26 32 24 17 9 73
16 ภักดีชุมพลวิทยา 9 8 12 29 39 15 8 5 62
17 บ้านเขว้าวิทยายน 9 7 4 20 26 15 11 14 52
18 ห้วยแย้วิทยา 9 4 4 17 14 10 6 4 30
19 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 8 8 4 20 14 20 11 10 45
20 บ้านท่าโป่ง 8 7 9 24 18 8 7 3 33
21 นาหนองทุ่มวิทยา 6 4 9 19 20 15 5 8 40
22 ละหานเจริญวิทยา 5 10 4 19 10 14 8 8 32
23 เพชรพิทยาสรรค์ 5 8 9 22 14 17 14 8 45
24 บางอำพันธ์วิทยาคม 5 4 4 13 8 2 7 8 17
25 คอนสวรรค์ 4 18 10 32 41 14 10 5 65
26 ซับใหญ่วิทยาคม 4 8 4 16 10 9 5 5 24
27 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 4 2 11 17 11 12 2 8 25
28 สามหมอวิทยา 4 1 2 7 13 10 11 7 34
29 โนนกอกวิทยา 3 8 7 18 17 16 15 12 48
30 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 3 7 9 19 20 8 8 10 36
31 หนองคอนไทยวิทยาคม 3 7 4 14 18 15 8 10 41
32 พระธาตุหนองสามหมื่น 3 5 1 9 10 10 8 6 28
33 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 3 3 3 9 5 6 4 6 15
34 ปูด้วงศึกษาลัย 3 3 1 7 3 11 6 4 20
35 โนนสะอาดวิทยา 3 1 2 6 8 2 5 7 15
36 บ้านเป้าวิทยา 2 6 3 11 14 5 4 5 23
37 คูเมืองวิทยา 2 3 3 8 13 20 7 10 40
38 เจียงทองพิทยาคม 1 8 4 13 20 25 9 10 54
39 เริงรมย์วิทยาคม 1 6 3 10 7 8 10 9 25
40 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1 3 7 11 8 18 8 8 34
41 ห้วยต้อนพิทยาคม 1 2 1 4 11 9 6 5 26
42 หนองสังข์วิทยายน 1 1 0 2 4 2 0 0 6
43 กุดตุ้มวิทยา 1 0 6 7 13 13 5 6 31
44 ภูพระวิทยาคม 1 0 1 2 5 6 3 4 14
45 ภูแลนคาวิทยายน 1 0 1 2 3 2 0 1 5
46 บ้านค่ายวิทยา 0 4 2 6 12 9 17 12 38
47 เนินสง่าวิทยา 0 3 3 6 7 6 6 5 19
48 โนนคร้อวิทยา 0 2 2 4 1 2 2 3 5
49 ห้วยยางวิทยาคม 0 1 2 3 5 7 9 8 21
50 ชีลองวิทยา 0 1 2 3 3 4 6 5 13
รวม 494 425 353 1,272 1,206 678 403 360 2,287