สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภูเขียว 45 31 18 94 84 24 6 3 114
2 สตรีชัยภูมิ 45 23 10 78 82 24 7 5 113
3 แก้งคร้อวิทยา 44 20 13 77 69 12 7 4 88
4 ชัยภูมิภักดีชุมพล 42 28 21 91 90 19 8 4 117
5 จัตุรัสวิทยาคาร 39 24 16 79 60 18 8 9 86
6 นายางกลักพิทยาคม 36 18 11 65 48 26 11 11 85
7 คอนสารวิทยาคม 26 17 11 54 53 17 9 8 79
8 หนองบัวแดงวิทยา 24 17 19 60 59 24 8 8 91
9 หนองบัวระเหววิทยาคาร 23 18 11 52 35 18 13 16 66
10 ภักดีชุมพลวิทยา 21 12 12 45 55 16 8 5 79
11 บ้านแท่นวิทยา 14 20 24 58 44 28 15 7 87
12 เทพสถิตวิทยา 14 9 11 34 22 15 15 6 52
13 หนองบัวบานวิทยา 14 5 12 31 18 21 13 12 52
14 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 12 14 16 42 48 29 8 8 85
15 เมืองพญาแลวิทยา 11 12 6 29 37 19 8 12 64
16 นาหนองทุ่มวิทยา 11 6 9 26 25 15 6 9 46
17 บ้านท่าโป่ง 10 8 9 27 21 8 7 3 36
18 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 10 4 7 21 15 19 9 9 43
19 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 9 11 6 26 32 24 17 9 73
20 บ้านเขว้าวิทยายน 9 7 4 20 26 15 11 14 52
21 ห้วยแย้วิทยา 9 4 4 17 14 10 6 4 30
22 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 8 8 4 20 14 20 11 10 45
23 เพชรพิทยาสรรค์ 7 8 9 24 16 17 14 8 47
24 โนนสะอาดวิทยา 7 1 3 11 13 2 5 7 20
25 บ้านค่ายวิทยา 6 11 3 20 26 11 17 13 54
26 ละหานเจริญวิทยา 5 10 4 19 10 14 8 8 32
27 บางอำพันธ์วิทยาคม 5 4 4 13 8 2 7 8 17
28 สามหมอวิทยา 5 1 3 9 15 10 11 7 36
29 คอนสวรรค์ 4 18 10 32 41 14 10 5 65
30 ซับใหญ่วิทยาคม 4 9 4 17 10 10 5 5 25
31 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 4 2 11 17 11 12 2 8 25
32 โนนกอกวิทยา 3 8 7 18 17 16 15 12 48
33 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 3 7 9 19 20 8 8 10 36
34 หนองคอนไทยวิทยาคม 3 7 4 14 18 15 8 10 41
35 พระธาตุหนองสามหมื่น 3 5 1 9 10 10 8 6 28
36 ปูด้วงศึกษาลัย 3 4 3 10 5 11 6 5 22
37 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 3 3 3 9 5 6 4 6 15
38 เจียงทองพิทยาคม 2 9 4 15 22 25 9 10 56
39 บ้านเป้าวิทยา 2 6 3 11 14 5 4 5 23
40 คูเมืองวิทยา 2 3 3 8 13 20 7 10 40
41 เริงรมย์วิทยาคม 1 6 3 10 7 8 10 9 25
42 ห้วยต้อนพิทยาคม 1 2 1 4 11 9 6 5 26
43 ภูพระวิทยาคม 1 1 1 3 6 6 3 4 15
44 หนองสังข์วิทยายน 1 1 0 2 4 2 0 0 6
45 กุดตุ้มวิทยา 1 0 6 7 13 13 5 6 31
46 ภูแลนคาวิทยายน 1 0 1 2 3 2 0 1 5
47 เนินสง่าวิทยา 0 3 3 6 7 6 6 5 19
48 โนนคร้อวิทยา 0 2 2 4 1 2 2 3 5
49 ห้วยยางวิทยาคม 0 1 2 3 5 7 9 8 21
50 ชีลองวิทยา 0 1 2 3 3 4 6 5 13
รวม 553 449 363 1,365 1,285 688 406 365 2,379