สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยภูมิภักดีชุมพล 90 19 8 4 117
2 ภูเขียว 84 24 6 3 114
3 สตรีชัยภูมิ 82 24 7 5 113
4 แก้งคร้อวิทยา 69 12 7 4 88
5 จัตุรัสวิทยาคาร 60 18 8 9 86
6 หนองบัวแดงวิทยา 58 24 7 7 89
7 คอนสารวิทยาคม 53 17 9 8 79
8 บ้านแท่นวิทยา 44 28 15 7 87
9 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 42 27 8 8 77
10 คอนสวรรค์ 41 14 10 5 65
11 ภักดีชุมพลวิทยา 39 15 8 5 62
12 นายางกลักพิทยาคม 36 23 11 11 70
13 เมืองพญาแลวิทยา 36 19 8 12 63
14 หนองบัวระเหววิทยาคาร 35 18 13 16 66
15 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 32 24 17 9 73
16 บ้านเขว้าวิทยายน 26 15 11 14 52
17 เทพสถิตวิทยา 22 15 15 6 52
18 เจียงทองพิทยาคม 20 25 9 10 54
19 นาหนองทุ่มวิทยา 20 15 5 8 40
20 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 20 8 8 10 36
21 หนองบัวบานวิทยา 18 21 13 12 52
22 หนองคอนไทยวิทยาคม 18 15 8 10 41
23 บ้านท่าโป่ง 18 8 7 3 33
24 โนนกอกวิทยา 17 16 15 12 48
25 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 14 20 11 10 45
26 เพชรพิทยาสรรค์ 14 17 14 8 45
27 ห้วยแย้วิทยา 14 10 6 4 30
28 บ้านเป้าวิทยา 14 5 4 5 23
29 คูเมืองวิทยา 13 20 7 10 40
30 กุดตุ้มวิทยา 13 13 5 6 31
31 สามหมอวิทยา 13 10 11 7 34
32 บ้านค่ายวิทยา 12 9 17 12 38
33 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 11 12 2 8 25
34 ห้วยต้อนพิทยาคม 11 9 6 5 26
35 ละหานเจริญวิทยา 10 14 8 8 32
36 พระธาตุหนองสามหมื่น 10 10 8 6 28
37 ซับใหญ่วิทยาคม 10 9 5 5 24
38 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 8 18 8 8 34
39 บางอำพันธ์วิทยาคม 8 2 7 8 17
40 โนนสะอาดวิทยา 8 2 5 7 15
41 เริงรมย์วิทยาคม 7 8 10 9 25
42 เนินสง่าวิทยา 7 6 6 5 19
43 ห้วยยางวิทยาคม 5 7 9 8 21
44 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 5 6 4 6 15
45 ภูพระวิทยาคม 5 6 3 4 14
46 หนองสังข์วิทยายน 4 2 0 0 6
47 ปูด้วงศึกษาลัย 3 11 6 4 20
48 ชีลองวิทยา 3 4 6 5 13
49 ภูแลนคาวิทยายน 3 2 0 1 5
50 โนนคร้อวิทยา 1 2 2 3 5
รวม 1,206 678 403 360 2,647