สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยภูมิภักดีชุมพล 90 19 8 4 117
2 ภูเขียว 84 24 6 3 114
3 สตรีชัยภูมิ 82 24 7 5 113
4 แก้งคร้อวิทยา 69 12 7 4 88
5 จัตุรัสวิทยาคาร 60 18 8 9 86
6 หนองบัวแดงวิทยา 59 24 8 8 91
7 ภักดีชุมพลวิทยา 55 16 8 5 79
8 คอนสารวิทยาคม 53 17 9 8 79
9 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 48 29 8 8 85
10 นายางกลักพิทยาคม 48 26 11 11 85
11 บ้านแท่นวิทยา 44 28 15 7 87
12 คอนสวรรค์ 41 14 10 5 65
13 เมืองพญาแลวิทยา 37 19 8 12 64
14 หนองบัวระเหววิทยาคาร 35 18 13 16 66
15 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 32 24 17 9 73
16 บ้านเขว้าวิทยายน 26 15 11 14 52
17 บ้านค่ายวิทยา 26 11 17 13 54
18 นาหนองทุ่มวิทยา 25 15 6 9 46
19 เจียงทองพิทยาคม 22 25 9 10 56
20 เทพสถิตวิทยา 22 15 15 6 52
21 บ้านท่าโป่ง 21 8 7 3 36
22 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 20 8 8 10 36
23 หนองบัวบานวิทยา 18 21 13 12 52
24 หนองคอนไทยวิทยาคม 18 15 8 10 41
25 โนนกอกวิทยา 17 16 15 12 48
26 เพชรพิทยาสรรค์ 16 17 14 8 47
27 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 15 19 9 9 43
28 สามหมอวิทยา 15 10 11 7 36
29 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 14 20 11 10 45
30 ห้วยแย้วิทยา 14 10 6 4 30
31 บ้านเป้าวิทยา 14 5 4 5 23
32 คูเมืองวิทยา 13 20 7 10 40
33 กุดตุ้มวิทยา 13 13 5 6 31
34 โนนสะอาดวิทยา 13 2 5 7 20
35 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 11 12 2 8 25
36 ห้วยต้อนพิทยาคม 11 9 6 5 26
37 ละหานเจริญวิทยา 10 14 8 8 32
38 พระธาตุหนองสามหมื่น 10 10 8 6 28
39 ซับใหญ่วิทยาคม 10 10 5 5 25
40 บางอำพันธ์วิทยาคม 8 2 7 8 17
41 เริงรมย์วิทยาคม 7 8 10 9 25
42 เนินสง่าวิทยา 7 6 6 5 19
43 ภูพระวิทยาคม 6 6 3 4 15
44 ปูด้วงศึกษาลัย 5 11 6 5 22
45 ห้วยยางวิทยาคม 5 7 9 8 21
46 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 5 6 4 6 15
47 หนองสังข์วิทยายน 4 2 0 0 6
48 ชีลองวิทยา 3 4 6 5 13
49 ภูแลนคาวิทยายน 3 2 0 1 5
50 โนนคร้อวิทยา 1 2 2 3 5
รวม 1,285 688 406 365 2,379