หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมเกียรติ โนนศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
2 นางพิมพ์ลักษณ์ คุ้มไข่น้ำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
3 นางประสานพันธ์ พลทะยาน ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
4 นางสาวกฤษณา ศรีจำปา ครูพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
5 นางสาวดารัตน์ แก้วดอนดู่ ครูพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
6 นางภัทราพร ภูวญาณ ช่างสี ๓ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
7 นางสาวสุนันทา ปราสาททอง เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
8 นางอรอนงค์ ยืนชีวา เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
9 นางสาวปทุมวรรณ จันทะคู่ พนักงานธุรการ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
10 นางสาวขัตติยา แผลงรักษา เจ้าหน้าที่กลุ่มธุรการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
11 นางสาวพรรณจารียย์ สิงหนิมิตตระกูล เจ้าหน้าที่กลุ่มธุรการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
12 นางสหลวยศรี ไพศาลธรรม เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
13 นางสาวจันทร์ฉาย ดงทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
14 นางกิตติยาภรณ์ คืนชัยภูมิ เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
15 นายประยงค์ อภิเมธีธำรง ครูผู้ช่วย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
16 เด็กหญิงศศิวิมล ศิลปสม นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
17 เด็กหญิงปริยาภัทร ศิริทอแสง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
18 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยวงทอง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
19 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กำลังเหลือ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
20 เด็กหญิงกนกวรรณ คู่ชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
21 นางสาวจุฑารัตน์ บุญจิตร นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
22 เด็กหญิงรักษณาลี พรหมณี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
23 เด็กหญิงชนัญญา เภาพาน นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
24 นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายปรีชา เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายลำจวน ดิษขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายสุภี หิรัญคำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ สพม.30 คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายเตชิต อยู่สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายฉกรรจ์ แน่นอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายสุรวิทย์ ศรีพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายวิจิตร ชิณศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายมาณพ โลหิตโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายสิระ บุญญานุสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายอนัญชัย จำนงนรินทรรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุุมพล คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายประยูร มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภุูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายพฤกษทล ชำนาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางสาวมาศรี วิระรังษิยากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายพุฒิพงศ์ แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายชัชวาล ตอพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายพงศกร ระวิพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายจเร แก้วช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายไพทูรย์ สุสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
45 นางเยาวภา สมนาม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายวีระพงษ์ ทวีชีพ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
48 นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายสมยศ อุตมะพันธุ์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางนงเยาว์ อุตมะพันธุ์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายบุญรอด นาอุดม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
52 นางญาณภัทร ครองถิ่น ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
53 นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
54 นางกมลณัท คลังเงิน ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
55 นางสาวโสภา ต่อติด ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
56 นางพัชรพิชญ์ เพิ่มเติม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
57 นางณัฐฐากร ปัตถา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
58 นางสาวณัฐพร ดำรงชาติ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
59 นายสงบ ลุนทา ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
60 นายวรพล ชาวสูนย์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
61 นายไกรวัลย์ เทอดชัยภูมิ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
62 นายศุภชัย ถิ่นชีลอง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
63 นายสามารถ ขามจัตุรัส กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
64 นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
65 นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
66 นางรัชนี กมลเพชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
67 นายธีธัช กิติคุณ ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
68 นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
69 นายราชศักดิ์ ฐานมั่น ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
70 นายไมตรี วงศ์พัฒนชัย ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
71 นางธนัชพร กิติคุณ ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
72 นายสุรชัย มรรควัน ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
73 นายอาคม ทองประสม ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
74 นายไกรวัลย์ เทอดชัยภูมิ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
75 นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
76 คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
77 นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
78 นายมงคล ประดิษฐ์แท่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหาร
79 นางอนุรักษณ์ เพ็งชัยภูมิ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหาร
80 นางพัชรินทร์ ก้อนเงิน ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหาร
81 นางธนัชพร กิติคุณ ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหาร
82 นางสุภาวรัตน์ สุริยันต์ ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหาร
83 นางนิษฐธรีย์ อัธยาศัย ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหาร
84 นางรัชดาภา ผลทับทิม ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหาร
85 นางสาวภัสนียา มารอด ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บข้อมูลและประเมินผล และเกียรติบัตร
86 นายราชศักดิ์ ฐานมั่น ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บข้อมูลและประเมินผล และเกียรติบัตร
87 นางสาวสุทธาสินี ไทยแท้ ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บข้อมูลและประเมินผล และเกียรติบัตร
88 นางสาวปาริชาต ทุมสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บข้อมูลและประเมินผล และเกียรติบัตร
89 นายธานี ปิยะวรากร ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บข้อมูลและประเมินผล และเกียรติบัตร
90 นางสาวณัญธตรีญา ประสมเพชร ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บข้อมูลและประเมินผล และเกียรติบัตร
91 นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บข้อมูลและประเมินผล และเกียรติบัตร
92 นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
93 นายกุศล หาญสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
94 นายนิพนธ์ อาจนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
95 นายรชานนท์ โสภณฤทธิเดช ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
96 นายวีระศักดิ์ เนียมชัยภูมิ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
97 นายวีรพงษ์ เหง่าทอง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
98 นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
99 นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
100 นายเชาว์ เจือกุดขมิ้น ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
101 นายนพดล พิทักษ์พล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
102 นายไกรลาศ สวงโท ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
103 นายศุภชัย ถิ่นชีลอง ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
104 นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
105 นายวุฒิพงษ์ ไชยแสง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
106 นายวุฒิพงษ์ สมพงษ์พิพัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
107 นายสายัณห์ จ่าทัน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
108 นายทวีศักดิ์ เหล่าฤทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
109 นายจรัญ ประดับค่าย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
110 นายพรชัย สีสังข์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
111 นายสงวนศักดิ์ พินิจกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
112 นางโสภา ประณามตรัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
113 นางวันเพ็ญ ปั้นเจริญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
114 นางรวงทอง เติมพันธุ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
115 นางติ๋ม นิยมนา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
116 นายอมร คงโนนกอก กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
117 นายวุฒิชัย ถ้ำพุดซา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
118 นายสานิตย์ อุ่นโคตร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
119 นายลำจวน ดิษขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
120 นายนิพนธ์ อาจนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
121 นายสุขสันต์ ผาดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
122 นางสาวอาทิตยา พิมพา ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
123 นายไกรวุฒิ สำราญใจ ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
124 นายอเนก งามสวัสดิ์ ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
125 นายไมตรี วงศ์พัฒนชัย ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
126 นายสิงหา ครบุรี ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
127 นายประเสริฐ บึงอ้อ ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
128 นายฉกาจ ภูกมทอง ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
129 นายอริยพล อุดมอภิญญา ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
130 นายวัชรินทร์ หินประกอบ ครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
131 นายสุพจน์ บุญภูงา ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับ ม. ต้น และ ม.ปลาย
132 นายอนุศาสน์ พลธรรม ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับ ม. ต้น และ ม.ปลาย
133 นายสุรศักด์ ฝาชัยภูมิ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับ ม. ต้น และ ม.ปลาย
134 นางสาวทัศนีย์ คณาธรรม ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับ ม. ต้น และ ม.ปลาย
135 นางมาลินี อาบสุวรรณ์ ครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับ ม. ต้น และ ม.ปลาย
136 นายประสิทธิ์ คิดถี่ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
137 นายปราโมทย์หิตาพิสุทธ์ ครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
138 นายปรีชา ดงวัง ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
139 นางปิยะนาถ กวางซี ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
140 นายชวลิต บอขุนทด ครูโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยาฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
141 นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
142 นายธีระ เลิศอาวุธ ครูโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
143 นายวันนัด โพธิ์กะต้น ครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
144 นายณรงค์ ยูงหนู ครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
145 นายนพเกล้า สำราญจิต ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
146 นายสมบัติ บำรุงชัย ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.ต้น
147 นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุล ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.ต้น
148 นายธีรินทร์ พันทึก ครูโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.ต้น
149 นายถาวร ดีอ่อน ครูโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.ต้น
150 นางสาวละมัย มังดินดำ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.ต้น
151 นายรชานนท์ โสภณฤทธิเดช ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
152 นายประมวล ปัญญาแก้ว ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
153 นายวิรัช ขุนสูงเนิน ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
154 นายจักรพันธ์ ญาณะนันท์ ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
155 นายไมตรี วงศ์พัฒนชัย ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
156 นายสังคม พลแสน ครูโรงเรียนชีลองวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
157 นายภุชงค์ โฆษิตธนสาร ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมประติมากรรม ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย
158 นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสง ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมประติมากรรม ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย
159 นายจักรี สุนทรียานนท์ ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมประติมากรรม ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย
160 นายนพดล พิทักษ์พล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมประติมากรรม ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย
161 นายตชาชาต ฝอยวารี ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมประติมากรรม ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย
162 นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระดนตรีและกิจกรรมท้องถิ่น
163 นายมงคล ประดิษฐ์แท่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระดนตรีและกิจกรรมท้องถิ่น
164 นายเตชิต อยู่สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระดนตรีและกิจกรรมท้องถิ่น
165 นายกุศล หาญสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระดนตรีและกิจกรรมท้องถิ่น
166 นายคมศักดิ์ บุญถือ ครู รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระดนตรีและกิจกรรมท้องถิ่น
167 นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระดนตรีและกิจกรรมท้องถิ่น
168 นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับขานประสานเสียง
169 นายอนุชา ทวีสินธ์ ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับขานประสานเสียง
170 นายเกรียงไกร แคนคลอง ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับขานประสานเสียง
171 นายสุริยา นาคพงษ์ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง
172 นายดิลก เมธามานะศิลป์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง
173 นายระวิทย์ ครองสถาน ครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง
174 นายเอ็ม สุขา ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง
175 นายศิริพงษ์ ประยูรหาญ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง
176 นายพิสิฐชัย บุญหนา ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง
177 นายวรวุฒิ วิหงส์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง
178 นายปัญญา ทองสา ครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมขับร้องเพลงสากล
179 นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์ ครูโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมขับร้องเพลงสากล
180 นายชนาธิป สิทธิพรหม ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมขับร้องเพลงสากล
181 นายกิตติ์ธีธัช กีรติชยานนท์ ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมร้องเพลงลูกทุ่ง
182 นายประวัติ ปรือทอง ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมร้องเพลงลูกทุ่ง
183 นางชลกานต์ ชาลีเครือ ครูโรงเรียนละหานวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมร้องเพลงลูกทุ่ง
184 นายธีรยุทธ บุตรโคตร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมร้องเพลงลูกทุ่ง
185 นายกิตติเทพ ธรรมพงษ์ ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมร้องเพลงลูกทุ่ง
186 นายโชติช่วง ต่อชีพ ครูโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม คณะกรรการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมร้องเพลงไทยสากล
187 นายวันชัย พลปาน ครูโรงเรียนสามหมอวิทยา คณะกรรการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมร้องเพลงไทยสากล
188 นางดาวรุ่ง ศิริภูมิ ครูโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย คณะกรรการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมร้องเพลงไทยสากล
189 นายไกรวุฒิ สำราญใจ ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมร้องเพลงพระราชนิพนธ์
190 นางสาวกนกวรรณ อุ๋ยสุวรรณ ครูโรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมร้องเพลงพระราชนิพนธ์
191 นายจักร์ปกรณ์ ฐานะมั่น ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมร้องเพลงพระราชนิพนธ์
192 นายโสโชค สู้โนนตาด ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง และการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)
193 นายสุวิทย์ วิชัด อาจารย์มหาวิยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง และการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)
194 นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง และการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)
195 นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์ ครูโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง และการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)
196 นางชลกานต์ ชาลีเครือ ครูโรงเรียนละหาญเจริญวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง และการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)
197 นายวรรณพงษ์ พาภักดี ครูโรงเรียน คอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง และการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)
198 นายประจงฤทธิ์ พลราษฎร์ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง และการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)
199 นางสาวศริตยา ชนะภู ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง และการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)
200 นายสุรชัย มรรควัน ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง และการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)
201 นายประเทือง ชัยสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก
202 นายพิชิต กิจวาส ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก
203 นายภูวดล ทองบัวบาน ครูโรงเรียนห้วยแย้วิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก
204 นายศุภกิจ คำสิงห์วงษ์ ครูโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยาฯ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก
205 นายอดิศักดิ์ จันประจำ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก
206 นายศุภชัย ทองทับ ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก
207 นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก
208 นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก
209 นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์ ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก
210 นายพิชิต กิจวาส ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตีไทยวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
211 นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตีไทยวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
212 นายศุภชัย ทองทับ ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตีไทยวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
213 นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตีไทยวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
214 นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์ ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตีไทยวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
215 นางอุ้มพร จำเริญสุข ครูโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตีไทยวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
216 นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตีไทยวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
217 นายพิชิต กิจวาส ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
218 นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์ ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
219 นางอุ้มพร จำเริญสุข ครูโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
220 นายอดิศักดิ์ จันประจำ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
221 นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
222 นายศุภกิจ สิงห์คำวงษ์ ครูโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยาฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
223 นายศุภชัย ทองทับ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
224 นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
225 นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
226 นายพิชิต กิจวาส ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรการตัดสินการแข่งขัน เดี่ยวระนาดเอก และ ระนาดทุ้ม
227 นายอดิศักดิ์ จันประจำ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรการตัดสินการแข่งขัน เดี่ยวระนาดเอก และ ระนาดทุ้ม
228 นายศุภชัย ทองทับ ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง คณะกรรการตัดสินการแข่งขัน เดี่ยวระนาดเอก และ ระนาดทุ้ม
229 นายพิชิต กิจวาส ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ และเดี่ยวฆ้องวงเล็ก
230 นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์ ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ และเดี่ยวฆ้องวงเล็ก
231 นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ และเดี่ยวฆ้องวงเล็ก
232 นายภูวดล ทองบัวบาน ครูโรงเรียนห้วยแย้วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เดี่ยวซอด้วง และซออู้
233 นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เดี่ยวซอด้วง และซออู้
234 นางอุ้มพร จำเริญสุข ครูโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เดี่ยวซอด้วง และซออู้
235 นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์ ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เดี่ยวจะเข้ และ เดี่ยวขิมหย่อง
236 นายศุภชัย ทองทับ ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เดี่ยวจะเข้ และ เดี่ยวขิมหย่อง
237 นายภูวดล ทองบัวบาน ครูโรงเรียนห้วยแย้วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เดี่ยวจะเข้ และ เดี่ยวขิมหย่อง
238 นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ขลุ่ยเพียงออ
239 นางอุ้มพร จำเริญสุข ครูโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ขลุ่ยเพียงออ
240 นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์ ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ขลุ่ยเพียงออ
241 นายประเทือง ชัยสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทย
242 นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทย
243 นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์ ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทย
244 นายปรีชา เคนชมพู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
245 นางสมหมาย ภิญโญดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
246 นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
247 นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
248 นายนภดล พิทักษ์พล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
249 นายรชานนท์ โสภณฤทธิเดช ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
250 นายทรงชัย ศรีพล ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการการแข่งขัน กิจกรรมรำวงมาตรฐาน
251 นางนิตยา ลาเหลา ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการการแข่งขัน กิจกรรมรำวงมาตรฐาน
252 นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อน ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยา คณะกรรมการตัดสินการการแข่งขัน กิจกรรมรำวงมาตรฐาน
253 นางอุมารินทร์ จำนงชอบ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการการแข่งขัน กิจกรรมรำวงมาตรฐาน
254 นางสาวสุปาริชาติ สุวรรณชัย ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมระบำมาตรฐาน
255 นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมระบำมาตรฐาน
256 นางธัญวรัตน์ เทียนใจ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมระบำมาตรฐาน
257 นายทรงชัย ศรีพล ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
258 นางขวัญจิรา วงแหวน ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
259 นางเตือนใจ ศรีสุพรรณ ครูโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยาฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
260 นายจิรกานต์ คำโมง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
261 นางสาววิจิตรศิลป์ แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
262 นางสาวลำดวน ลันดา ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
263 นางวราภรณ์ ปากเมย ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมแสดงตลก
264 นางสุมิตรา ภิรมย์กิจ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมแสดงตลก
265 นางรัตน์ประณี รินทจัก ครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมแสดงตลก
266 นายสุรชัย มรรควัน ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมแสดงตลก
267 นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัว ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันมายากล
268 นางสาวอาทิตยา พิมพา ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันมายากล
269 นางรัตน์ประณี รินทจัก ครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันมายากล
270 นายสุรชัย มรรควัน ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันมายากล
271 นางสาวจุฬาวัลย์ แก้วดวงดี ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
272 นางนิตยา โทราช ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
273 นางสิริธิดา บุญโฮม ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
274 นางโคมทอง ทองประสม ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) มัธยมศึกษาตอนต้น
275 นางนิภาภรณ์ พรมชัย ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) มัธยมศึกษาตอนต้น
276 นางเพ็ญจิต ถือสมบัติ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) มัธยมศึกษาตอนต้น
277 นางศิริพร วันทา ครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) มัธยมศึกษาตอนต้น
278 Mr.Mike Urquhart ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) มัธยมศึกษาตอนต้น
279 นางปัทมา ดำรงแดน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) มัธยมศึกษาตอนต้น
280 นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงาน
281 นายสงบ ชัยวิเชียร ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงาน
282 นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงาน
283 นางศรีสุภางค์ ประยูรพันธ์ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) มัธยมศึกษาตอนปลาย
284 นางพวงพยอม สุดประเสริฐ ครู โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) มัธยมศึกษาตอนปลาย
285 นางสาวลักขณา มะโพธิ์ศรี ครู โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) มัธยมศึกษาตอนปลาย
286 นายสมทรง สุขขี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) มัธยมศึกษาตอนปลาย
287 Ms.Tracy Walls ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) มัธยมศึกษาตอนปลาย
288 นายอาคม ทองประสม ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) มัธยมศึกษาตอนปลาย
289 นายสมควร ลีโนนอด ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
290 นายธณสรร นเรศศิริกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
291 นายศุภชัย ถิ่นชีลอง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
292 นักศึกษาวิชาทหาร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
293 นายสงวนศักดิ์ พินิจกุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
294 นางนราจิต มาตรไตร ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
295 นางสาวจันทร์จิรา ผลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
296 นางสาวรสริน ดิเรกผล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
297 เด็กหญิงธัญญ์นลิน เจริญชัยธีมากุล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
298 นางสาวสุดารัตน์ ม่วงอยู่ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
299 เด็กหญิงอักษราภัค บุญญานุสนธ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
300 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา เสริมสิริสุข นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
301 เด็กหญิงวิภารัตน์ เหมืองหลิ่ง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
302 เด็กหญิงปรินทร ปรุงชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
303 นางสาวศุภิสรา แสงอรุณ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
304 เด็กหญิงศิริลักณษณ์ มงคล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
305 เด็กหญิงฐิติชญา เทียนธวัชกุล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
306 เด็กหญิงกรรณิการ์ ตาบประดับ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
307 นางสาวลาวัณย์ เข็มกลัดมุกต์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
308 เด็กหญิงนราศิริ กู่ชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
309 เด็กหญิงภักชรัฐ สีมาวงษ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
310 นางสาวกัญญาภัค นิยมพร นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
311 เด็กหญิงอรจิรา รอบคอบ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
312 นางสาวชิดชนก ศรีโพธิ์เผือก นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
313 นางสาวศศิประภา เพชรศรีสุก นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
314 นางสาวธัญจิตตา กระโจมผล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
315 เด็กหญิงวรินทร ประวิสุทธ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
316 เด็กหญิงปริญญาฉัตร ถำชัยภูมิ นักเรียน โรเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
317 นางสาวสุธิดา มาสงค์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
318 เด็กหญิงอรุณกมล เจริญวานิชวิศิษฐ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
319 เด็กหญิงอาทิตยา คะณาเนปะ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
320 นางสาวชนัญชพร นามหนองอ้อ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
321 เด็กหญิงกัญญานัฐ ยวงทอง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
322 นางสาวสิริวิภา เค้าโนนกอก นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
323 เด็กหญิงศิริพร ใจพูนผล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
324 เด็กหญิงตรงกมล จินดาดวง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
325 เด็กหญิงปภาวรินทร์ อินธิแสน นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
326 เด็กหญิงภัทรภร ตั้งกิตติยานนท์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
327 เด็กหญิงกุลสตรี โชติมีศรี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
328 นางสาวนาฏยา ยอกสง่า นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
329 นางสาวขวัญกาญจนา รัตน์จรัสโรจน์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
330 นายพงศธร ศรีธาตุ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
331 เด็กหญิงณัฐชิยา พิลาวรรณ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
332 เด็กหญิงวชิรญาณ์ พลแก้ง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
333 นางสาวจริยาภรณ์ บุญรอด นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
334 เด็กหญิงพีรยานันท์ เทียนใช้ดี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
335 เด็กหญิงหทัยชนก หาญวิชาชัย นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
336 เด็กหญิงกั่งสิตา สัมฤทธิ์บุญ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
337 เด็กหญิงศรัณย์พร งอกคำ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
338 นางสาวญัฐพร เชื้อสูง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
339 เด็กหญิงสุธาสินี ศรีประเทศ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
340 เด็กหญิงฐิดาพร ป้องขันธ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
341 เด็กหญิงกฤติมา รุ่งรัตน์ตระกูล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
342 เด็กหญิงกุลณฑี สิทธิกูล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
343 เด็กหญิงฐิติกานต์ นันทกุลไกรศุกดิ์ นัเกรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
344 เด็กหญิงพรรณศิริ คูณรัตนศิริ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
345 เด็กหญิงมาตาฮารี สุวามิน นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
346 เด็กหญิงภาวศุทธิ์ พรรธนทวีดล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
347 เด็กหญิงขวัญตา ผาด้วง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
348 เด็กหญิงรชา หามนตรี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
349 นางสาวพิมพรรณ ปรีดานนท์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
350 นางสาวกชมน ภัสสนฃรปะสิทธฺ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
351 นางสาวจินดารัตน์ บุญชะลอ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
352 นายณัฐพากย์ วิเซีย นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
353 เด็กหญิงกิ่งสิตา สัมฤทธ์บุญ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
354 เด็กหญิงนวพร ทิพโชติ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
355 เด็กหญิงนภัสสร ตรีทรัพย์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
356 เด็กหญิงกชพร ภิรมย์ไกรภักดิ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
357 เด็กหญิงอารีรัตน์ ประกอบ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
358 เด็กหญิงสุธนี กีรติรัตน์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
359 เด็กหญิงกัลย์กมล แขขุนทด นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
360 เด็กหญิงชุติมา นาคนามอรุณ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
361 เด็กหญิงจุฑามาศ อินก่ำ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
362 เด็กหญิงเด็กหญิงอารีรัตน์ ลีแวง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
363 นางสาวพิมลพรรณ คงชาติ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วป
364 นางสุจิตรา สุรนิวงศ์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
365 นางเมตตา ทาท่าหว้า ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Spelling Bee มัธยมศึกษาตอนต้น
366 นางภัททิรา สุวัตถิกุล ครู โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Spelling Bee มัธยมศึกษาตอนต้น
367 นางสาวปิยธิดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Spelling Bee มัธยมศึกษาตอนต้น
368 นางจุฑารัตน์ มั่นคง ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Spelling Bee มัธยมศึกษาตอนต้น
369 Ms.Chelsea Anne Costle ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Spelling Bee มัธยมศึกษาตอนต้น
370 นางสาวจริญญา ภู่วัฒนดิลกกูร ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Spelling Bee มัธยมศึกษาตอนต้น
371 นางบุญญารัตน์ กันตะวงศ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Spelling Bee มัธยมศึกษาตอนปลาย
372 นางสิริธิดา บุญโฮม ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Spelling Bee มัธยมศึกษาตอนปลาย
373 นางรัตนัทญา เรเรือง ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Spelling Bee มัธยมศึกษาตอนปลาย
374 นางสาวกรณพัฒน์ จิโรธนากิจ ครู โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Spelling Bee มัธยมศึกษาตอนปลาย
375 Mr.Tom Jenkins ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Spelling Bee มัธยมศึกษาตอนปลาย
376 นางรัตนาพร วิชิตศรีวรา ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Spelling Bee มัธยมศึกษาตอนปลาย
377 นางสาวอาทิตยา พิไลกุล ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Multi Skills มัธยมศึกษาตอนต้น
378 นางสาวศริตยา ชนะภู ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Multi Skills มัธยมศึกษาตอนต้น
379 นางวิมลพร ทิพยรักษ์ ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Multi Skills มัธยมศึกษาตอนต้น
380 นางสาวปาริชาติ พิทักษา ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Multi Skills มัธยมศึกษาตอนต้น
381 นางสาวนุศราวรรณ อ่อนวงษ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Multi Skills มัธยมศึกษาตอนต้น
382 Mr.John Kit Carson ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Multi Skills มัธยมศึกษาตอนต้น
383 นายบุญชนะ อุปฮาต ครู โรงเรียนโนนคูณวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Multi Skills มัธยมศึกษาตอนปลาย
384 นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงกินรี ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Multi Skills มัธยมศึกษาตอนปลาย
385 นางราณี โคตรมิตร ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Multi Skills มัธยมศึกษาตอนปลาย
386 นางสาวณัฐฏ์พัชรสร สมบัติ ครู โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Multi Skills มัธยมศึกษาตอนปลาย
387 Mr.Jack Mikkelsen ครู โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Multi Skills มัธยมศึกษาตอนปลาย
388 นางกนกลักษณ์ จันทศร ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Multi Skills มัธยมศึกษาตอนปลาย
389 นายธงชัย เพชรภักดี ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Story Telling มัธยมศึกษาตอนต้น
390 นางสาวศิรินันท์ วรณพงษ์ ครู โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Story Telling มัธยมศึกษาตอนต้น
391 นางสาวสุมาลี สีลา ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Story Telling มัธยมศึกษาตอนต้น
392 นางสาวณัฐธิดา ชูตลาด ครู โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Story Telling มัธยมศึกษาตอนต้น
393 Ms.Jonahlly Ann B. Lagrimas ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Story Telling มัธยมศึกษาตอนต้น
394 นางสาวนิภาพร ตั้งพงษ์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Story Telling มัธยมศึกษาตอนต้น
395 นางรวยริน เจริญสลุง ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Story Telling มัธยมศึกษาตอนปลาย
396 นางสาวกัลยา มีหมู่ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Story Telling มัธยมศึกษาตอนปลาย
397 นางเจรียงพร อาจประจันทร์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Story Telling มัธยมศึกษาตอนปลาย
398 นางดาวเรือง วงศ์ภาคำ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Story Telling มัธยมศึกษาตอนปลาย
399 Mr.John William Crawford ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Story Telling มัธยมศึกษาตอนปลาย
400 นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชิน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Story Telling มัธยมศึกษาตอนปลาย
401 นางสาวจุฬาวัลย์ แก้วดวงดี ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมละครสั้น (Skit) มัธยมศึกษาตอนต้น
402 นางประไพ มีแก้วรัตนกุล ครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมละครสั้น (Skit) มัธยมศึกษาตอนต้น
403 นางสาวภัคพิชา คำมูลมี ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมละครสั้น (Skit) มัธยมศึกษาตอนต้น
404 นางสาวมัลลิกา หาญอาสา ครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมละครสั้น (Skit) มัธยมศึกษาตอนต้น
405 Ms.Rachel Elizabeth Cole ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมละครสั้น (Skit) มัธยมศึกษาตอนต้น
406 นางจินตวี ไตรณรงค์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมละครสั้น (Skit) มัธยมศึกษาตอนต้น
407 นายชาญณรงค์ ประภาวงศ์ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมละครสั้น (Skit) มัธยมศึกษาตอนปลาย
408 นางนิตยา โทราช ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมละครสั้น (Skit) มัธยมศึกษาตอนปลาย
409 นายเกียรติเกรียงไกร บุญทน ครู โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมละครสั้น (Skit) มัธยมศึกษาตอนปลาย
410 นางนวลจันทร์ เข็มทอง ครู โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมละครสั้น (Skit) มัธยมศึกษาตอนปลาย
411 Mr.Allan Howson Burton ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมละครสั้น (Skit) มัธยมศึกษาตอนปลาย
412 นางธัญธร ชัยเนตร ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมละครสั้น (Skit) มัธยมศึกษาตอนปลาย
413 นางวิรัลพัชร เชียงดา ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนต้น
414 นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนต้น
415 Ms.Liu Zhe ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนต้น
416 Ms.Sun Cai Zhao ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนต้น
417 Ms.Wu Hong Xia ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนต้น
418 นางสาวอุดมศิลป์ เกื้อหนุน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนต้น
419 นางสาวสุไรรัตน์ ศิริเคียร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนปลาย
420 นางสาวรุ่งอรุณ ทวีอภิรดีมั่นคง ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนปลาย
421 Ms.Jiang Huan Tong ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนปลาย
422 Ms.Song Yang ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนปลาย
423 Ms.Liu Wan Yi ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนปลาย
424 นางสาวอุดมศิลป์ เกื้อหนุน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนปลาย
425 นางสาวพรรณิภา พงษ์สุพรรณ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส มัธยมศึกษาตอนปลาย
426 นางสาวไพลิน อร่าม ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส มัธยมศึกษาตอนปลาย
427 นางสาวพันณพัสราภรณ์ ศรีพิทักษ์ ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส มัธยมศึกษาตอนปลาย
428 Miss Ce line Paret ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส มัธยมศึกษาตอนปลาย
429 นางเสาวพรรณ ทองประสม ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส มัธยมศึกษาตอนปลาย
430 นางสาวสารชา พิมพาคุณ ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
431 นางสาวธีรดา สุวรรณชัย ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
432 นายธนศักดิ์ มาลากอง ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
433 นางสาวมนัสญา รักบุญ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
434 นายคมสันต์ โพธิษา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ มัธยมศึกษาตอนต้น
435 นางสาวณัฐชญามาศ คำพิทักษ์ ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ มัธยมศึกษาตอนต้น
436 นางภัสสร พงษ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ มัธยมศึกษาตอนต้น
437 Mr.Alfredo S. Rosales ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ มัธยมศึกษาตอนต้น
438 นายมิลินทร์ กำลังเหลือ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ มัธยมศึกษาตอนต้น
439 นายชนาธิป สิทธิพรหม ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ มัธยมศึกษาตอนปลาย
440 นางพรพรรณ ตรีชัญญา ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ มัธยมศึกษาตอนปลาย
441 นางธัญญารัตน์ มีศักดิ์ ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ มัธยมศึกษาตอนปลาย
442 Ms.Marina Fourie ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ มัธยมศึกษาตอนปลาย
443 นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ มัธยมศึกษาตอนปลาย
444 นางสาวอัจฉรา แซ่ปึ่ง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Crossword มัธยมศึกษาตอนต้น
445 นางวนิดา เสลานอก ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Crossword มัธยมศึกษาตอนต้น
446 นางพิสมัย เคนโพธิ์ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Crossword มัธยมศึกษาตอนต้น
447 นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดี ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Crossword มัธยมศึกษาตอนต้น
448 Mr.Maynard A. Magalso ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Crossword มัธยมศึกษาตอนต้น
449 นางโศภิต แตงชัยภูมิ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Crossword มัธยมศึกษาตอนต้น
450 นายกิตติกร ไชยบท ครู โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Crossword มัธยมศึกษาตอนต้น
451 นางนันทนา จักรบุตร ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Crossword มัธยมศึกษาตอนปลาย
452 นางเนาวรัตน์ คงฉนวน ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Crossword มัธยมศึกษาตอนปลาย
453 นางสาวอรทัย สวัสดิ์นะที ครู โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Crossword มัธยมศึกษาตอนปลาย
454 นางลดาวัลย์ เวชญานนท์ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Crossword มัธยมศึกษาตอนปลาย
455 Mr.Jonathan Costas Groome ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Crossword มัธยมศึกษาตอนปลาย
456 นางลัดดาวัลย์ อิ่มวิเศษ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Crossword มัธยมศึกษาตอนปลาย
457 นางกาญจนา ไพราม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับ ม.๑ - ๓
458 นางวิไล วรรณบุษปวิช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับ ม.๑ - ๓
459 นางพัชรินทร์ ก้อนเงิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับ ม.๑ - ๓
460 นายวัชรวีร์ ทองวิลัย ครูผูู้ช่วย โรงเรียนบ้านแท่นวิยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับ ม.๑ - ๓
461 นางสาวเพ็ญพร เลิศประเสริฐ ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับ ม.๑ - ๓
462 นางนิตยา นาโพธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับ ม.๑ - ๓
463 นางขนิษฐา จำนงนรินทรรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับ ม.๔ - ๖
464 นายสุเทพ สื่อสัมฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับ ม.๔ - ๖
465 นายสุเทพ สื่อสัมฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับ ม.๔ - ๖
466 นางทิพวัลย์ กลิ่นมาลัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับ ม.๔ - ๖
467 นางสายใจ โฆษิตธนสาร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับ ม.๔ - ๖
468 นายเสงี่ยม ประสารกลาง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับ ม.๔ - ๖
469 นางศิริพร เนาวะเศษ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับ ม.๔ - ๖
470 นายอธิพงศ์ ผลไพบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ม.๑ - ๓
471 นางวิลาสิณี ปิ่นสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ม.๑ - ๓
472 นางสาวสุมาลี สิทธิวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ม.๑ - ๓
473 นายฤทธิชัย ถนอมชาติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ม.๑ - ๓
474 นางวันทนา ศรีชำนาญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ม.๑ - ๓
475 นางสายสมร มาฆะเซ็นต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ม.๑ - ๓
476 นางบังอรรัตน์ ชัยเนตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ม.๔ - ๖
477 นางละมัย หิรัญคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ม.๔ - ๖
478 นางนพวัลย์ อุดมตะคุ ครูชำนาญการพิเศษ โรรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ม.๔ - ๖
479 นางมะลิ ปัญจไชยา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ม.๔ - ๖
480 นางยุภาพร น้อยสี ครูชำนาญการ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ม.๔ - ๖
481 นางใจทิพย์ มาลากอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ม.๔ - ๖
482 นางวิบัณฑิตา ธงภักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม. ๑ - ๓
483 นางวรุณี ธงภักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม. ๑ - ๓
484 นางสมหวัง บำรุงพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม. ๑ - ๓
485 นางสมพร มลิทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม. ๑ - ๓
486 นางสาวกองสิน ชินทะนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม. ๑ - ๓
487 นางผกามาศ เที่ยงธรรม ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม. ๑ - ๓
488 นางสุมนา แน่นอุดร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม. ๔ - ๖
489 นางจิตรลดา บุตรประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม. ๔ - ๖
490 นางเจริญศรี เกษมสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม. ๔ - ๖
491 นางกนิษฐ์ จอมศรีกระยอม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม. ๔ - ๖
492 นางสาวสุภัทรา สายรัมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม. ๔ - ๖
493 นางนัฐทิญา สุขจันทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม. ๔ - ๖
494 นางสวลี ชัยภัย ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม. ๔ - ๖
495 ว่าที่ ร.ต. สุรวุฒิ สุขเข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับ ม. ๑ - ๓
496 นางสาวอรพิมพ์ เครือเนียม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับ ม. ๑ - ๓
497 นางทัศนีย์ แป้นสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับ ม. ๑ - ๓
498 นายพจน์พิศาล ฦาชา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับ ม. ๑ - ๓
499 นายสุขสันต์ บัวสระ ครูชำนาญการ โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับ ม. ๑ - ๓
500 นางวรรณภา ทิพโชติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับ ม. ๑ - ๓
501 นางจีราพร เหมือนพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับ ม. ๔ - ๖
502 นางสิริณา หิรัญคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับ ม. ๔ - ๖
503 นายภัคพล โสวิชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับ ม. ๔ - ๖
504 นางสาววรารัตน์ กาหลง ครูชำนาญการ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับ ม. ๔ - ๖
505 นางธนันภรณ์ จำเริญสรรพ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนคูเมืองวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับ ม. ๔ - ๖
506 นางมนธยา ไชยเดือน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับ ม. ๔ - ๖
507 นางวนิดา จันทร์สร้อย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี ๑๑ ) ระดับ ม. ๑ - ๓
508 นางวรรณภา ทองดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี ๑๑ ) ระดับ ม. ๑ - ๓
509 นางนภาพงษ์ พานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี ๑๑ ) ระดับ ม. ๑ - ๓
510 นางวรรณา กำลังทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี ๑๑ ) ระดับ ม. ๑ - ๓
511 นางสาวพรเพ็ญ เลิศประเสริฐ ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี ๑๑ ) ระดับ ม. ๑ - ๓
512 นางปราณี ตุงชีพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี ๑๑ ) ระดับ ม. ๑ - ๓
513 นางจันทร์เพ็ญ ศรีพล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันท์ ) ระดับ ม. ๔ - ๖
514 นางสาวพิศมัย ยี่วิชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันท์ ) ระดับ ม. ๔ - ๖
515 นางพรเพ็ญ สมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันท์ ) ระดับ ม. ๔ - ๖
516 นายทองล้วน อุดมแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันท์ ) ระดับ ม. ๔ - ๖
517 นางยุวเรศ ราชานนต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสามหมอวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันท์ ) ระดับ ม. ๔ - ๖
518 นายพจนปกรณ์ ประยูรพรหม ครูชำนาญการ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันท์ ) ระดับ ม. ๔ - ๖
519 นายธงไชย สุทธิศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเกมคำคมภาษาไทย ระดับ ม. ๑ - ๓
520 นางนวลเอง แก้งคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเกมคำคมภาษาไทย ระดับ ม. ๑ - ๓
521 นายสุรชาติ สุจริตจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเกมคำคมภาษาไทย ระดับ ม. ๑ - ๓
522 นายเทพบดินทร์ ปานอีเม้ง ครู โรงเรียนห้วยแย้วิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเกมคำคมภาษาไทย ระดับ ม. ๑ - ๓
523 นางสาวสุรัญญา ญาณประสงค์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเกมคำคมภาษาไทย ระดับ ม. ๑ - ๓
524 นางนันทิมาศ สื่อสัมฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเกมคำคมภาษาไทย ระดับ ม. ๑ - ๓
525 นางรำพรรณ บำรุงสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเกมคำคมภาษาไทย ระดับ ม. ๑ - ๓
526 นางมยุรี กลิ่นสุคนธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเกมคำคมภาษาไทย ระดับ ม. ๑ - ๓
527 นายสมเกียรติ โนนศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเกมคำคมภาษาไทย ระดับ ม. ๔ - ๖
528 นางศรัญญา ถาวรหมื่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเกมคำคมภาษาไทย ระดับ ม. ๔ - ๖
529 นายสมัย ประจวบสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเกมคำคมภาษาไทย ระดับ ม. ๔ - ๖
530 นายจิรศักดิ์ จิรสาโรช ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเกมคำคมภาษาไทย ระดับ ม. ๔ - ๖
531 นางสาวอุมารินทร์ คำญา ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเกมคำคมภาษาไทย ระดับ ม. ๔ - ๖
532 นางจารุวรรณ ผลไพบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเกมคำคมภาษาไทย ระดับ ม. ๔ - ๖
533 นางบุญศิริ สุทธิศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. ๑ - ๓
534 นางเสาวลักษณ์ ทวีเงิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. ๑ - ๓
535 นางรำพรรณ บำรุงสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. ๑ - ๓
536 นายวิรัตน์ พรหมกุดตุ้ม ครูชำนาญการ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. ๑ - ๓
537 นางนิชธาวัลย์ ทองเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. ๑ - ๓
538 นางมยุรี กลิ่นสุคนธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. ๑ - ๓
539 นางสาวสุวคนธ์ พรหมเมตตา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. ๔ - ๖
540 นางสุนทนา สุขเข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. ๔ - ๖
541 นางจิราวรรณ จ้อยภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสามหมอวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. ๔ - ๖
542 นางลัดดา โชคมงคล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. ๔ - ๖
543 นางวีรากร เหล่าสมบัติทวี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. ๔ - ๖
544 นางสาวดุษฏี เพ่งพินิจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. ๔ - ๖
545 นางสุจิลา เจริญขวัญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม. ๑ - ๓
546 นางรำพึง ธรรมมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม. ๑ - ๓
547 นางภาคินี ปราณี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม. ๑ - ๓
548 นางทิติยา แฝงฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม. ๑ - ๓
549 นางสุวรรณรัตน์ ก้อนภูธร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม. ๑ - ๓
550 นางเพ็ญศรี คงนาวัง ครูชำนาญการ โรงเรียนสามหมอวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม. ๑ - ๓
551 นางเกศินี รอดเวียง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ตัดสินกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม. ๔ - ๖
552 นางสาววีณา อาจนาเสียว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ตัดสินกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม. ๔ - ๖
553 นางสาวศศิพร โปร่งหล่า ครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ตัดสินกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม. ๔ - ๖
554 นางฐิติรัตน์ บุญญชัยศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ตัดสินกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม. ๔ - ๖
555 นางสาววิจิตรา ผิวพรรณ ครู โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ตัดสินกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม. ๔ - ๖
556 นางสาวนงค์นุช สิงห์จันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ตัดสินกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม. ๔ - ๖
557 นางผกามาศ เที่ยงธรรม ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยภุมิภักดีชุมพล คณะกรรมการจัดระบบคะแนนประจำศูนย์ภาษาไทย
558 นางจันทร์เพ็ญ ศรีพล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการจัดระบบคะแนนประจำศูนย์ภาษาไทย
559 นายสมรรถ เอี่ยมพานิชกุล ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
560 นายสมพร ไชยเดือน ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
561 นางขวัญจิตร ดีหามแห ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
562 นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุล ครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
563 นางกุลนันท์ ตาศรี ครู โรงเรียนนางแดดวังชมภูฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
564 นายปรมัตถ์ สวงโท ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
565 นายอภิเศก ชัยโยรม ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
566 นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่ม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
567 นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
568 นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
569 นายณรงค์ ใต้ชัยภูมิ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
570 นายวุฒิพงศ์ ศศิวิบูลย์วงศ์ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
571 นายวิทวัช ตาศรี ครู โรงเรียนนางแดดวังชมภูฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
572 นายวัฒนา นิธิศดิลก ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
573 นางนันทรัตน์ ฤทธิ์บำรุง ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
574 นายวิทวัช คำหา ครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
575 นายเฉลียว ผิวเผื่อน ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
576 นางสาวกรรณิการ์ ชัยศัตรา ครู โรงเรียนสามหมอวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
577 นางสาวรวงข้าว นามแสง พนักงานราชการ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
578 นางวรรณสุดา ยุทธวิชัย ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
579 นายขุนพล ดีหามแห ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
580 นายเจษฎาพงค์ ตรันเจริญ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
581 นางพัชรพิชญ์ เพิ่มเติม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
582 นายธนกฤต โภคา ครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
583 นางจิรารัตน์ พรหมวิชัย ครู โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
584 นางอนิสรา กองศรี ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
585 นางสาวปริยากร ครูทำนา ครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
586 นางจิราวรรณ ตั้งใจ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
587 นางสายทอง คาดสนิท ครู โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
588 นางปรารถนา ชัยเลิศณรงค์กุล ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
589 นางปิยะนาฏ อ่อนอุทัย ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
590 นางอธิตา เปล่งหนองแซง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
591 นางสาวธิดา ต่ออำนาจ ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
592 นางกมลณัท คลังเงิน ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
593 นายดุลย์ สีมา ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
594 นางเพ็ญผกา เขตจำนันท์ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
595 นายณัฑฐวัฒน์ คลาดโรค ครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
596 นางอำภร วิชาเกวียน ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
597 นางเพลินจิต อิ่มชัย ครู โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
598 นางอุทัยสร ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนชีลองวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
599 นางวลัยพร โล่ห์เส็ง ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
600 นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
601 นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
602 นายจักรี ฦาชา ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
603 นางสาวรัชดาพร พรบุญ ครู โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
604 นายอภิชาติ คุณปรึกษา ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
605 นางญาณภัทร ครองถิ่น ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
606 นายสมควร นาเจริญ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
607 นางจิตรา เกาะม่วงหมู่ ครู โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
608 นายประเสริฐ บุญร่วม ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
609 นายคงฤทธิ์ นามโคตร ครู โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
610 นางสาววัลภา ปัชชาเขียว ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
611 นางพัชญา วิเศษคร้อ ครู โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
612 นางสาวรุจิรา ชาดา ครู โรงเรียนนางแดดวังชมภูฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
613 นางเบ็ญจมาศ ใบลี ครู โรงเรียนภูพระวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
614 นางสุภกัญญา ศรีสาร ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
615 นายเอกพล อยู่ภักดี ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
616 นางปนัดดา ปิยะวรากร ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
617 นางสาวสุพัตรา สู่หญ้านาง ครู โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
618 นายกำชัย ศิริอาริยะกุลพลมา ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
619 นางสาวจุฑาทิพย์ กำเนิดจอก ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
620 นางนงลักษณ์ พรหมเมตตา ครู โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
621 นางจิตรประภา กาจหาญ ครู โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
622 นายปรัชญา สุราสา ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
623 ว่าที่ ร.ต.หญิงพรทิพย์ ต่อพล ครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
624 นายบุญรอด นาอุดม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
625 นายชาติชาย กัญญาสาย ครู โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
626 นางนวลละออง สวัสดิ์ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
627 นายพงษ์ศักดิ์ พูนประสิทธิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
628 นายชรินทร์ มาบจะบก ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
629 นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
630 นางสังวาลย์ อนันเต่า ครู โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
631 นางจุฑามาศ อุทัยฉาย ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
632 นายประพันธ์ วิชาเกรียน ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
633 นางพจนีย์ สมศรีแสง ครู โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
634 นายไอศูรย์ พวงมาลัย ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
635 นางอชิวะ วรรณขามป้อม ครู โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
636 นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิ ครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
637 นายธนกร วรรณชัย ครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
638 นายไพทูรย์ มณีจันทร์ ครู โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
639 นายเอกพล อุดมทรัพย์ ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
640 นายวิเชียร แสนน้อย ครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
641 นางขวัญทิภาพร รอนศึก ครู โรงเรียนสามหมอวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
642 นางสาวกัญญารัตน์ ประทุม ครู โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
643 นายนิติพงศ์ กำไรเงิน ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
644 นางสาวลัดดาวัลย์ พงค์อุทธา พนักงานราชการ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
645 นางปนัดดา ทีบัวบาน ครู โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
646 นางณัฐฐากร ปัตถา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
647 นางสุพัตรา วงศ์เกียรติขจร ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
648 นายวิทูร หาดขุนทด ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
649 นางเอมอร พึ่งภูมิ ครู โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
650 นางนงนุช หิรัญเกิด ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
651 นางนิจวรรณ เกตุขุนทด ครู โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
652 นางวิไลวรรณ คำทองทิพย์ ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
653 นางกันยา อาจกล้า ครู โรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
654 นางกนกภรณ์ บุญคุ้ม ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
655 นางพรทิพย์ ชาติไทย ครู โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
656 นางเดือนแรม แวงมั่ง ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
657 นายณัฐพล โสมาบุตร ครู โรงเรียนนางแดดวังชมภูฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
658 นายอดุลย์ ศรีพล ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
659 นางสาวสุวิมล ทองเทียม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
660 นายวัฒนา ปัจจังคะตา ครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
661 นางสาววาสนา ประภาษี ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
662 นางผดุงรัตน์ แก้วใหญ่ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
663 นางจันทร์เพ็ญ หาดขุนทด ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
664 นางนารีรัตน์ กุญชร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
665 นางสาวศิริพร พงษ์วิเศษ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
666 นางกัลยกร แก้วโรจน์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
667 นางวิภาวดี ทวีโชค ครู โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
668 นายวีระพงษ์ ทวีชีพ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
669 นายสุวรรณ์ชัย บุตรประพันธ์ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
670 นางบัวบาน วัฒนาศีล ครู โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
671 นายสุวิชัย วงศ์อริยะ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
672 นายองค์อาจ คำทองทิพย์ ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
673 นางธารวิมล ทิพงษ์ ครู โรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
674 นายเกษม จินดามาตย์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
675 นางนุตจรี พรหมมา ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
676 นายพิศิษฐ์ ตาปราบ ครู โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
677 นายณัฐพล โสมาบุตร ครู โรงเรียนนางแดดวังชมภูฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
678 นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุ้ม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
679 นางสาวธีระวรรณ พันธุ์จำรัส ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
680 นายต่อเกียรติ ตอสกุล ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
681 นายไพบูลย์ โคตรบ้านแข้ ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
682 นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุง ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
683 นายภานุมาศ วรสันต์ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
684 นายชัยยันต์ ทองงาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนภูพระวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
685 นางสาวิตรี ไมตรีแพน ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
686 นางวัฒนา เวียงพล ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
687 นายทวิช บุญโฮม ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
688 นางสุภาพร แสนผาบ ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
689 นางศิริลักษณ์ อุตรดิษฐ์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
690 นายสุรเดช พลหาญ ครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
691 นายมนัส เกตขุนทด ครู โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
692 นายชัยพงศ์ ฤทธิ์ขจร ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
693 นายรังสรรค์ ไพศาลพงศ์ ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
694 นางดวงดาว หวะสุวรรณ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
695 นางจันทร์เพ็ญ อินทรจินดา ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
696 นางอภัตยา โต๊ะงาม ครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
697 นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
698 นางเยาวภา สมนาม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
699 นางศุภวรรณ ภาคศัพท์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
700 นางทิวรรณพร ใต้ชัยภูมิ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
701 นางพิชยวัลย์ ศรีบุญสม ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
702 นางสาวสิริลักษณ์ นาทันรีบ พนักงานราชการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
703 นางสุภาภรณ์ พรหมนา ครู โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
704 นางเบญจวรรณ แก้วอาษา ครู โรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
705 นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
706 นางพรพิลัย ณ กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
707 ว่าที่ ร้อยตรี ปรีดี ประสมสิน ครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
708 นางจันจิรา วงศ์บุตร ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
709 นางสาวพิลัดดา ศรีสมบัติ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
710 นางสาวเสาวรักษ์ สุตะภักดี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
711 นางสาวสุมิตรา ศุภรานนท์ ครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
712 นางสาวณัฐพร ดำรงชาติ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
713 นายจเร แก้วช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
714 นางสมหวัง บำรุงพันธ์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
715 นางเยาวภา สมนาม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
716 นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
717 นายวรพล ชาวสูนย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
718 นางสมคิด ไตรยศ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
719 นางสาวโสภา ต่อติด ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
720 นางเยาวภา สมนาม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
721 นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
722 นายวีระพงษ์ ทวีชีพ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
723 นางพัชรพิชญ์ เพิ่มเติม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
724 นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
725 นางญาณภัทร ครองถิ่น ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
726 นางกมลณัท คลังเงิน ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
727 นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
728 นางสาวณัฐพร ดำรงชาติ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
729 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด (ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
730 นายศักดา พงษ์จันทร์ ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด (ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
731 นายบุญถนอม ตระกูลสะอาด ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด (ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
732 นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด (ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
733 นายเจนณรงค์ ดวงทองมา ครูผู้ช่วย ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด (ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
734 นายแสงทอง อุ่นแก้ว ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด (ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
735 นายปรีชา ทาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด (ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
736 นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วย ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด (ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
737 นางสาวธนัญญา การประกอบ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด (ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
738 นายวันชัย คงสมบูรณ์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน (ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 )
739 นายพงษ์ศักดิ์ มีภูมิ ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน (ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 )
740 นางนิยดา ภูคงคา ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน (ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 )
741 นายบุญลี เชิญชัยภูมิ ครู ร.ร.แก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน (ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 )
742 นายดนุภพ โพธิ์งาม ครูผู้ช่วย ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน (ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 )
743 นายพิชัย วิเวกรัมย์ พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน (ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 )
744 นางสาวทิพวัลย์ เหมะชะญาติ ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน (ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 )
745 นางสาววิไลลักษณ์ ภูมิมะนาว ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน (ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 )
746 นางสาวศิริรัตน์ ชาวสำราญ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน (ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 )
747 นางศศิธร รักษาชนม์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
748 นางวัฒนา ชัยมาตย์ ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
749 นางวราภรณ์ ปากเมย ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
750 นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุ้ม ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
751 นายประเสริฐ บึงอ้อ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
752 นายสมศักดิ์ กองพล พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
753 นายพิษณุพงศ์ แก้วไตรรัตน์ พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
754 นางสาวสุภาพร แสนแก้ว ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
755 นางสาวอัมพิกา อินบ้านผือ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
756 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ (ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
757 นายพิสิฐชัย บุญหนา ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ (ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
758 นายกิตติเทพ ธรรมพงษ์ ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ (ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
759 นายวัชรพงษ์ คงโนนกอก ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวงโยธวาฑิต ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ (ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
760 นางจินยะวรรณ์ บุญหนา พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ (ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6)
761 นายสุชาติ รักษาชนม์ รองผู้อำนวยการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
762 นางสิริมา หิรัญคำ ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
763 นางวัฒนา ชัยมาตย์ ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
764 นางวราภรณ์ ปากเมย ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
765 นายศักดา พงษ์จันทร์ ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
766 นายบุญถนอม ตระกูลสะอาด ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
767 นายพงษ์ศักดิ์ มีภูมิ ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
768 นางนิยดา ภูคงคา ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
769 นางเรณู เปลี่ยนโพธิ์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
770 นางลักษมี บุตรจันทร์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
771 นางสาวกนก จันทร์ขามป้อม ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
772 นายประเสริฐ บึงอ้อ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
773 นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
774 นางสาวอัมพิกา อินบ้านผือ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
775 นายเจนณรงค์ ดวงทองมา ครูผู้ช่วย ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
776 นายพิษณุพงศ์ แก้วไตรรัตน์ พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
777 นายอังคาร พรรณขาม พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
778 นายแสงทอง อุ่นแก้ว ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
779 นายกิตติเทพ ธรรมพงษ์ ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
780 นายสุขสันต์ มณีจันทร์ ช่างไม้ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
781 นายปรีชา ทาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
782 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
783 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
784 นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์ พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
785 นางวารุณี ธงภักดิ์ ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
786 นายศรเพชร งานยางหวาย ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
787 นายเจนณรงค์ ดวงทองมา ครูผู้ช่วย ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
788 นางสาวพิศุทธ์รัตน์ จิตภิลัย พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
789 นางเรณู เปลี่ยนโพธิ์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
790 นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วย ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
791 นางสาวจิตรานันท์ เกิ้นโนนกอก ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
792 นางสาวดวงแก้ว ประสานศักดิ์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
793 นางสาววิไลลักษณ์ ภูมิมะนาว ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
794 นางสาวศิริรัตน์ ชาวสำราญ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
795 นางสาวลัดดาวัลย์ ทัพเจริญ ครูผู้ช่วย ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
796 นางจินยะวรรณ์ บุญหนา พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
797 นางสาวพิศุทธ์รัตน์ จิตภิลัย พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
798 นางกันยนา ภักดีนอก พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
799 นางสาวทิพวัลย์ เหมะชะญาติ ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
800 นางสาวสุภาพร แสนแก้ว ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
801 นางสาวอัมพิกา อินบ้านผือ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
802 นางสาวธนัญญา การประกอบ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
803 นายประเสริฐ บึงอ้อ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
804 นายสมศักดิ์ กองพล พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
805 นายแสงทอง อุ่นแก้ว ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
806 นายพีรฉัตร แพรบัว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
807 นายชัยนรินทร์ กำลังเหลือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
808 นายพิษณุพงศ์ แก้วไตรรัตน์ พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
809 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
810 นางเรณู เปลี่ยนโพธิ์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
811 นางลักษมี บุตรจันทร์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
812 นางสาวกนก จันทร์ขามป้อม ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
813 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
814 นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์ พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
815 นางสาวจิตรานันท์ เกิ้นโนนกอก ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
816 นางสาวดวงแก้ว ประสานศักดิ์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
817 นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์ พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
818 นางกันยนา ภักดีนอก พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
819 นายพีรฉัตร แพรบัว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
820 นายชัยนรินทร์ กำลังเหลือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
821 นายชัยนรินทร์ กำลังเหลือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
822 นางสาวลัดดาวัลย์ ทัพเจริญ ครูผู้ช่วย ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
823 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
824 นางวนิดา เสลานอก ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
825 นางพรพิลัย ณ กาฬสินธุ์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
826 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
827 นางสาวธนัญญา การประกอบ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
828 นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
829 นางสาวแสงดาว คงนาวัง ผู้อำนวยการ ร.ร.กุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
830 นายสกุล จันดี รองผู้อำนวยการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
831 นายวิศาล หอมวงษ์ รองผู้อำนวยการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
832 นายสุชาติ รักษาชนม์ รองผู้อำนวยการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
833 นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ รองผู้อำนวยการ ร.ร.กุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
834 นายเกษม ยวงสุวรรณ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
835 นายโกศล เพชรประไพ รองผู้อำนวยการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
836 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
837 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
838 นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์ พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
839 นายวิเชียร ทองคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
840 นางสุภาภรณ์ ไตรสูงเนิน ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
841 นายถาวร ดีอ่อน ครูโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
842 นายชัยวัฒน์ อุชาดี ครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
843 นายไพบูลย์ หล่อแหลม ครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
844 นาถนอม อาจสามนต์ ครูโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา ฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
845 นายเจมบอลย์ อักษร ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
846 นายวัชรพล รัศมี ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
847 นายสงกรานต์ อาบสุวรรณ์ ครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
848 นายอภิเดช ทิพย์สุนา ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
849 นายฐานวัฒน์ ตรงประสิทธิ์ ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
850 นางขนบพร โลบ้านไผ่ ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
851 ว่าที่ร้อยตรีสมพร ปราบนอก ครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
852 นางสาวนันทิชา ฦาชา ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
853 นางรมจิตร มณีธานยุติธรรม ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
854 นายสิงหะ ปิ่นวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
855 นายบุญหลาย ชัยมีแรง ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
856 นายสันต์ชัย เรืองวรรักษ์ศิริ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
857 นายสิทธิกร นวลงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
858 นายดาวบ่าย แพรชัย ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
859 นายขัตติพงษ์ พั้วพวง ครูโรงเรียนภูพระวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
860 นายสรวิศ ศิริมนตรี ครูโรงเรียนนายางกลักพิยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
861 นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศุึกษา
862 นายฉกรรจ์ แน่นอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศุึกษา
863 นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศุึกษา
864 นายปรีชา เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศุึกษา
865 นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
866 นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
867 นายวิเชียร ทองคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
868 นายวงเดือน สารวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
869 นายทรงวุฒิ ขวาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
870 นายยงยุทธ ทองเจริญ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
871 นายธนกฤต โภคา ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
872 นายภัคพล โสวิชัย ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
873 นายประถม นิธุรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
874 นายวัฒนชัย พึ่งภูมิ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
875 นายภูมิศักดิ์ กรินสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
876 นายดุสิตร์ ทิพย์รักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
877 นายสรวิศ ศิริมนตรี ครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
878 นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
879 นายทรงสรร นาคดิลก ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
880 นายอาภากร คาโพ้ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
881 นายชวนาท มีศักดิ์ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
882 นายไตรรัตน์ มัททวีวงศ์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
883 นายเฉลิมชัย นครไชย ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
884 นายอภิชาติ เลี้ยงพรม ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
885 นางวิไลลักษณ์ สารีสาย ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
886 นางสาวชญาภา ชาลีเขียว ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
887 นางสาวชนิดา วงศ์แก้ว ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
888 นางมัจฉา ศิริพงศ์ ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
889 นายศุภกิจ ตั้งใจ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
890 นางสาวรุ่งทิวา ลอบกระโทก ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
891 นายปวิชญา สิงห์นอก ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
892 นายเฉลิมเกียรติ ป้องปทุม ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
893 นายเชิดศักดิ์ พูนประสิทธิ์ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
894 นายประจงฤทธิ์ พลราฎร์ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
895 นางสาวนภาพร กระแสร์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
896 นางวิภาพร ป้องปทุม ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
897 นายเฉลิมเกียรติ ฤาชา ครโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
898 นายสรวิศ ศิริมนตรี ครูโรงเรียนนายางกลักพิยาคม คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
899 นายประถม นิธุรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
900 นางสาวนวพร ศรีวงษ์ชัย ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
901 นายดุสิตร์ ทิพย์รักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิยายน คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
902 นางอรวรรณ ตั้งภูมิ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
903 นางพรทิพย์ ตาลบำรุง ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
904 นายดิศนนท์ อุเทนสุต ครูโรงเรียนนายางกลักพิยาคม คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
905 นายชัยวิทย์ ต่อติด ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
906 นายเอกภพ คำสอน ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
907 นายนคร แสงทอง ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
908 นายเจนณรงค์ ดวงทองมา ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
909 นายณรงค์ ช่างหล่อ ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
910 นายวิสุทธิ์ ยศรุ่งเรือง ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
911 นายสุทารักษ์ สิรินันทเกตุ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
912 นางจิรภิญญา พูนประสิทธิ์ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
913 นายชลเทพ บำรุงราษฎร์ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
914 นายโกสินทร์ อำภาศักดิ์ ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
915 นายสายัณย์ เนียนไธสงค์ ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
916 นายจรูญ เฝิงสูงเนิน ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
917 นายบุญยงค์ เหล่าขวัญสถิตย์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
918 นายเนรมิตร มงคลศิริ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
919 นายสรวิศ ศิริมนตรี ครูโรงเรียนนายางกลักพิยาคม คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
920 นายทรงวุฒิ ขวาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
921 นางออมสิน นาคดิลก ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
922 นางสงวนศรี โพธิ์แสง ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
923 นางยุพาพร ปานสุด ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
924 นายไกรลาศ สวงโท ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
925 นายวิบูลย์ รัตนวิจารณ์ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
926 นางสุมาลี กล้ารอด ครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
927 นายคมกริช โยธา ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
928 นายสรวิศ ศิริมนตรี ครูโรงเรียนนายางกลักพิยาคม คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
929 นายณัฐพงษ์ นาคคำ ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
930 นางสาวนลิกานต์ ตอสกุล ครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
931 นางสาวธันยพร จำปาขันธ์ ครูโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
932 นายอังคาร พรรณขาม ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
933 นางสาวญาติกา หงส์ชัยภูมิ ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยา คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
934 นายพัชรพล รัศมี ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
935 นางสุชิรา พิทักษ์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
936 นางสุจิตรา สุรนิวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
937 นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
938 นายจิระชัย รังสิยานนท์ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
939 นางสาวนิตยา เกษชฎา ครูโรงเรียนห้วยแย้วิทยา คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
940 นายสงกรานต์ อาบสุวรรณ์ ครูโรงเรียนนายางกลักพิยาคม คณะกรรมการตัดสินแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
941 นายสามารถ ไตรณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิยายน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
942 นายบรรหาร เจ๊กนอก ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิยายน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
943 นายราชภักดิ์ นาคดี ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิยายน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
944 นายวุฒิชัย ใจเที่ยง ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิยายน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
945 นายเอกชัย สำราญทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิยายน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
946 นายดุสิตร์ ทิพย์รักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิยายน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
947 นายสรวิศ ศิริมนตรี ครูโรงเรียนนายางกลักพิยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
948 นายวงเดือน สารวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
949 นายสมชาย อัจฉริยะภากร ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
950 นายนิรันดร์ บุญชู ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
951 นายการุณ วัฒนโสภณวงศ์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
952 นายอดิศร ชาน้อย ครูโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
953 นายไชยา แสงสง่า ครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
954 ว่าที่ร้อยตรีหญิงยศรัล ชื่นอารมณ์ ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
955 นายสมพร โภศิริสัญต์ ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
956 นายเสวย กอบการดี ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
957 นายอำนวย แก่นภูเขียว ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
958 นางนพรัตน์ สันทูล ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
959 นางนิลวรรณ เขียนเขว้า ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
960 นายชัยณรงค์ สวัสดิ์วงษ์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
961 นายยุทธพล ชัยชวนิตย์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
962 นายเอกชัย สำราญทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิยายน คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
963 นายจักรพงศ์ มาซา ครูโรงเรียนท่ามะไพหวานวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
964 นายอรุพงษ์ จวบศรี ครูโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
965 นายวัชรินทร์ ฦาชา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
966 นายมานพ มิทธิศร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
967 นางนงลักษณ์ คะมาวิวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
968 นายสรวิศ ศิริมนตรี ครูโรงเรียนนายางกลักพิยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
969 นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
970 นายเฉลิมพล ตามเมืองปัก รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
971 นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทก กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
972 นางสาวอุดมลักษณ์ เนตรโกศล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
973 นางมลรัฐ ขามจัตุรัส กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
974 นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
975 นางรัชนี กมลเพชร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
976 นางสาวอัจฉรา แซ่ปึ่ง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
977 นายวรัญญู นันทกุล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
978 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ พลาดอินทร์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
979 นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
980 นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 คณะกรรมการดำเนินงาน
981 นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 คณะกรรมการดำเนินงาน
982 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 คณะกรรมการดำเนินงาน
983 นายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 คณะกรรมการดำเนินงาน
984 นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 คณะกรรมการดำเนินงาน
985 นายอุทัย ทองงาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
986 นายสมศักดิ์ ไปรเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
987 นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน ฯ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
988 นางสุดาวรรณ ผลามิตร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
989 นางจงรักษ์ ภัสสรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน
990 นายสานิตย์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
991 นายสุภี หิรัญคำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
992 นางถาวร จิวาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม30 คณะกรรมการดำเนินงาน
993 นายโยธี ป้อพันธุ์ดุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
994 นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
995 นางสาวศิริ แคนสา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
996 นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
997 นางพิมลพัชร์ พลศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
998 นางสาวธัญพร ตรีมูรติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
999 นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
1000 นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
1001 นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
1002 นางอิสรีย์ ศิริสรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
1003 นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
1004 นางปิยะนันท์ มโนธรรม นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการดำเนินงาน
1005 ว่าที่ ร.ต.เดชานุภาพ จิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
1006 น.ส.อารยา ประยูรหาญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
1007 นายบรรหาร เจ๊กนอก ครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
1008 นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
1009 น.ส.มณีรัตน์ มีระหันนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงาน
1010 นายไกรวัลย์ เทอดชัยภูมิ ประธานกรรมการ คณะการการฝ่ายเครื่องเสียง/บันทึกภาพ
1011 นายสามารถ ขามจัตุรัส รองประธานกรรมการ คณะการการฝ่ายเครื่องเสียง/บันทึกภาพ
1012 นายเฉลิมพล ตามเมืองปัก กรรมการ คณะการการฝ่ายเครื่องเสียง/บันทึกภาพ
1013 นายวรัญญู นันทกุล กรรมการ คณะการการฝ่ายเครื่องเสียง/บันทึกภาพ
1014 นายวันเฉลิม หารสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ คณะการการฝ่ายเครื่องเสียง/บันทึกภาพ
1015 นางสุภาพร ถิ่นชีลอง ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และปฏิคม
1016 นางสมคิด ไตรยศ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และปฏิคม
1017 นางอัมพิการ์ ประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และปฏิคม
1018 นางสาวอัจฉราพรรณ เย็นสุวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และปฏิคม
1019 นางโสภา ประณามตรัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และปฏิคม
1020 นางรวงทอง เติมพันธุ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และปฏิคม
1021 นางวันเพ็ญ ปั้นเจริญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และปฏิคม
1022 นางติ๋ม นิยมนา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และปฏิคม
1023 นางสาววิไลพร หมั่นคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และปฏิคม
1024 คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และปฏิคม
1025 นางจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และปฏิคม
1026 นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์ ครู คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทาน ม.ต้น/ม.ปลาย
1027 นางพรทิพย์ พงศ์ด้วง ครู คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทาน ม.ต้น/ม.ปลาย
1028 นางรัชนี กมลเพชร ครู คณะกรรมการตัดสินนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์
1029 นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย ครู คณะกรรมการตัดสินนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์
1030 นางสมคิด ไตรยศ ครู คณะกรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
1031 นางสาวอัจฉราพรรณ เย็นสุวรรณ ครูผู้ช่วย คณะกรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
1032 นางสาวจินตนา อภัย ครู คณะกรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย
1033 นางมลรัฐ ขามจัตุรัส ครู คณะกรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย
1034 นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร ครู คณะกรรมการตัดสินคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ม.ต้น/ม.ปลาย
1035 นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น ครู คณะกรรมการตัดสินคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ม.ต้น/ม.ปลาย
1036 นางจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์ ครู คณะกรรมการตัดสินประกวดมรรยาทงามอย่างไทย
1037 นางอัมพิการ์ ประเสริฐ ครู คณะกรรมการตัดสินประกวดมรรยาทงามอย่างไทย
1038 นายทวีศักดิ์ เหล่าฤทธิ์ ครู คณะกรรมการตัดสินแข่งขันเต้นแอโรบิค
1039 นายวุฒิพงษ์ ไชยแสง ครู คณะกรรมการตัดสินแข่งขันเต้นแอโรบิค
1040 นางนิตยา แพงคำดี ครู คณะกรรมการติดสินแข่งขันทำอาหาร
1041 นายวุฒิพงษ์ สมพงษ์พิพัฒน์ ครู คณะกรรมการติดสินแข่งขันทำอาหาร
1042 นางคนึงนิจ จีนพก ครู คณะกรรมการตัดสินแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง
1043 นางสาวอัจฉรา แซ่ปึ่ง ครู คณะกรรมการตัดสินแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง
1044 นางสุภาพร ถิ่นชีลอง ครู คณะกรรมการตัดสินแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
1045 นางสาวอุดมลักษณ์ เนตรโกศล ครู คณะกรรมการตัดสินแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
1046 นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทก ครู คณะกรรมการตัดสินแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ
1047 นายเฉลิมพล ตามเมืองปัก ครู คณะกรรมการตัดสินแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ
1048 นางสุภาพร ถิ่นชีลอง ครู คณะกรรมการตัดสินแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด
1049 นางสาววาสนา ชัยพัฒ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการตัดสินแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด
1050 นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ ครู คณะกรรมการตัดสินแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด
1051 นายสายัณห์ จ่าทัน ครู คณะกรรมการตัดสินวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1052 นายวรัญญู นันทกุล พนักงานธุรการ คณะกรรมการตัดสินวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1053 นายสายัณห์ จ่าทัน ครู คณะกรรมการตัดสินแข่งขัน Webpage
1054 นายวรัญญู นันทกุล พนักงานธุรการ คณะกรรมการตัดสินแข่งขัน Webpage
1055 นายสานิตย์ อุ่นโคตร ครู คณะกรรมการตัดสินแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
1056 นายสามารถ ขามจัตุรัส ครู คณะกรรมการตัดสินแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
1057 นายวุฒิชัย ถ้ำพุดซา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการดนตรี คณะกรรมการตัดสินแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
1058 นายชัยวุฒิ มาด้วง ครู คณะกรรมการตัดสินแข่งขันวาดภาพระบายสี
1059 นายไกรวัลย์ เทอดชัยภูมิ ครู คณะกรรมการตัดสินแข่งขันวาดภาพระบายสี
1060 นายวันเฉลมิ หารสูงเนิน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการตัดสินแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
1061 นายอมร คงโนนกอก ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการดัดสินแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
1062 นางสาวสุภาพร กอโพธิ์ศรี พนักงานราชการ คณะกรรมการตัดสินแข่งขันการประกวดรำไทย
1063 นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
1064 นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทก รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
1065 นางสาววาสนา ชัยพัฒ กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
1066 นางสาวอัจฉราพรรณ เย็นสุวรรณ กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
1067 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ พลาดอินทร์ กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
1068 นางสาวอุดมลักษณ์ เนตรโกศล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผล

ติดต่อผู้บริหารจัดการแข่งขัน ศน.สุภี หิรัญคำ : 0862659119, ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ : 0819761834, ศน.อิสรีย์ ศิริสรณ์ : 0818790320
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ kridtamate@gmail.com : 0896410217, cheknork@hotmail.com : 0903631399
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]