หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 042 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 41 111 67
2 043 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 45 89 66
3 041 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 24 39 32
4 071 โรงเรียน 0 0 0
5 007 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 87 207 118
6 008 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 42 77 49
7 013 โรงเรียนคอนสวรรค์ 71 194 116
8 028 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 90 173 137
9 019 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 55 101 72
10 031 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 100 300 168
11 004 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 127 314 188
12 010 โรงเรียนชีลองวิทยา 20 31 25
13 024 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 55 104 69
14 018 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 100 254 158
15 038 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 104 223 167
16 023 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 64 151 94
17 034 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 29 70 37
18 009 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 75 177 108
19 012 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 73 168 102
20 030 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 103 261 167
21 016 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 33 54 44
22 072 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 0 0 0
23 026 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 34 85 57
24 021 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 85 249 152
25 011 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 30 51 35
26 025 โรงเรียนภูเขียว 120 283 180
27 033 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 43 72 50
28 005 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 127 443 203
29 014 โรงเรียนสามหมอวิทยา 47 87 70
30 027 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 54 126 86
31 032 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 69 132 92
32 039 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 87 167 134
33 017 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 107 249 150
34 040 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 44 98 56
35 020 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 71 121 94
36 037 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 61 125 91
37 035 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 63 124 85
38 006 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 88 258 131
39 036 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 40 63 49
40 022 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 100 249 144
41 029 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 62 130 94
42 015 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 28 48 37
43 070 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 39 71 47
44 045 โรงเรียนกวางโจน 0 0 0
45 056 โรงเรียนกุดน้ำใสวิทยาคม 0 0 0
46 057 โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา 0 0 0
47 044 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 0 0 0
48 068 โรงเรียนบ้านหันวิทยา 0 0 0
49 049 โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม 0 0 0
50 055 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 31 57 38
51 047 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 7 41 10
52 060 โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 0 0 0
53 050 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง 0 0 0
54 052 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา 0 0 0
55 048 โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยาคม 0 0 0
56 061 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 0 0 0
57 063 โรงเรียนสระพังวิทยาคม 0 0 0
58 064 โรงเรียนหนองขามวิทยา 0 0 0
59 062 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 7 21 12
60 069 โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ 0 0 0
61 065 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 42 92 46
62 066 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 40 76 54
63 051 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 49 107 63
64 046 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 28 81 43
65 054 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 0 0 0
66 067 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 0 0 0
67 053 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 66 132 92
68 059 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 11 22 15
69 058 โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี 0 0 0
รวม 3018 6958 4394
11352

ติดต่อผู้บริหารจัดการแข่งขัน ศน.สุภี หิรัญคำ : 0862659119, ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ : 0819761834, ศน.อิสรีย์ ศิริสรณ์ : 0818790320
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ kridtamate@gmail.com : 0896410217, cheknork@hotmail.com : 0903631399
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]