หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cpm

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ไพรามโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิไล วรรณบุษปวิชโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นายวัขรวีร์ ทองวิลัยโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพร เลิศประเสริฐโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
6. นางนิตยา นาโพธิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา จำนงนรินทรรักษ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายนายสุเทพ สื่อสัมฤทธิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางทิพวัลย์ กลิ่นมาลัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสายใจ โฆษิตธนสารโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
5. นายเสงี่ยม ประสารกลางโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางศิริพร เนาวะเศษโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายอธิพงศ์ ผลไพบูลย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิลาสิณี ปิ่นสุวรรณโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี สิทธิวงศ์โรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
4. นายฤทธิชัย ถนอมชาติโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
5. นางวันทนา ศรีชำนาญโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางสายสมร มาฆะเซ็นต์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางบังอรรัตน์ ชัยเนตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางละมัย หิรัญคำโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนพวัลย์ อุดมตะคุโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางมะลิ ปัญจไชยาโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นางยุภาพร น้อยสีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางใจทิพย์ มาลากองโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวิบัณฑิตา ธงภักดิ์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรุณี ธงภักดิ์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมหวัง บำรุงพันธ์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. นางสมพร มลิทองโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวกองสิน ชินทะนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางผกามาศ เที่ยงธรรมโรงเรียนชัยภูมิภักกดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุมนา แน่นอุดรโรงเรียนภูเขียว ประธานกรรมการ
2. นางจิตรลดา บุตรประพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการ
3. นางเจริญศรี เกษมสุุขโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางกนิษฐ์ จอมศรีกระยอมโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการ
5. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางนัฐทิญา สุขจันทร์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
7. นางสวลี ชัยภัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิ สุขเขโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิมพ์ เครือเนียมโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ แป้นสุขโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นายพจน์พิศาล ฦาชาโรงเรียนหนองบัวแดงกรรมการ
5. นายสุขสันต์ บัวสระโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางวรรณภา ทิพโชติโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางจีราพร เหมือนพันธุ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางสิริณา หิรัญคำโรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภัคพล โสวิชัยโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ กาหลงโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางธนันภรณ์ จำเริญสรรพ์โรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
6. นางมนธยา ไชยเดือนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา จันทร์สร้อยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา ทองดีโรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นางนภาพงษ์ พานนท์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณา กำลังทรัพย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการ
5. นางสาวพรเพ็ญ เลิศประเสริฐโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางปราณี ตุงชีพโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ ศรีพลโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางสาวพิศมัย ยี่วิชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ สมบูรณ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นายทองล้วน อุดมแก้วโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นางยุวเรศ ราชานนต์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นายพจนปกรณ์ ประยูรพรหมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา วงศ์เกียรติขจรโรงเรียนเมืองพญาแลประธานกรรมการ
2. นายวิทูร หาดขุนทดโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
3. นางเอมอร พึ่งภูมิโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
4. นางนงนุช หิรัญเกิดโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางนิจวรรณ เกตุขุนทดโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
6. นางวิไลวรรณ คำทองทิพย์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นางกันยา อาจกล้าโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
8. นางกนกภรณ์ บุญคุ้มโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
9. นางพรทิพย์ ชาติไทยโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
10. นางเดือนแรม แวงมั่งโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
11. นายณัฐพล โสมาบุตรโรงเรียนนางแดดวังชมภูฯกรรมการ
12. นายอดุลย์ ศรีพลโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
13. นางสาวสุวิมล ทองเทียมโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
14. นายวัฒนา ปัจจังคะตาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
15. นางสาววาสนา ประภาษีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
16. นางผดุงรัตน์ แก้วใหญ่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
17. นางจันทร์เพ็ญ หาดขุนทดโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
18. นางนารีรัตน์ กุญชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิิกรรมการ
19. นางสาวศิริพร พงษ์วิเศษโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
20. นางวิภาวดี ทวีโชคโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมกรรมการ
21. นางกัลยกร แก้วโรจน์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระพงษ์ ทวีชีพโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ์ชัย บุตรประพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางบัวบาน วัฒนาศีลโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
4. นายสุวิชัย วงศ์อริยะโรงเรียนเมืองพญาแลกรรมการ
5. นายองค์อาจ คำทองทิพย์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางธารวิมล ทิพงษ์โรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
7. นายเกษม จินดามาตย์โรงเรียนเมืองพญาแลกรรมการ
8. นางนุตจรี พรหมมาครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
9. นายพิศิษฐ์ ตาปราบครู โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
10. นายณัฐพล โสมาบุตรครู โรงเรียนนางแดดวังชมภูฯกรรมการ
11. นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุ้มครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
12. นางสาวธีระวรรณ พันธุ์จำรัสโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
13. นายต่อเกียรติ ตอสกุลโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
14. นายไพบูลย์ โคตรบ้านแข้โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
15. นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
16. นายภานุมาศ วรสันต์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
17. นายชัยยันต์ ทองงามโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต โภคาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ พรหมวิชัยโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
3. นางอนิสรา กองศรีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางสาวปริยากร ครูทำนาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
5. นางจิราวรรณ ตั้งใจโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นางสายทอง คาดสนิทโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
7. นางปรารถนา ชัยเลิศณรงค์กุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
8. นางปิยะนาฏ อ่อนอุทัยโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
9. นางอธิตา เปล่งหนองแซงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
10. นางสาวธิดา ต่ออำนาจโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
11. นางกมลณัท คลังเงินโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายดุลย์ สีมาโรงเรียนเมืองพญาแลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญผกา เขตจำนันท์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นายณัฑฐวัฒน์ คลาดโรคโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นางอำภร วิชาเกวียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นางเพลินจิต อิ่มชัยโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
6. นางอุทัยสร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
7. นางวลัยพร โล่ห์เส็งโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุภิญญา แวงชัยภูมิโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
9. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
10. นายจักรี ฤาชาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
11. นางสาวรัชดาพร พรบุญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
12. นายอภิชาติ คุณปรึกษาโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
13. นางญาณภัทร ครองถิ่นโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต โภคาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ พรหมวิชัยโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
3. นางอนิสรา กองศรีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางสาวปริยากร ครูทำนาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
5. นางจิราวรรณ ตั้งใจโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นางสายทอง คาดสนิทโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
7. นางปรารถนา ชัยเลิศณรงค์กุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
8. นางปิยะนาฏ อ่อนอุทัยโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
9. นางอธิตา เปล่งหนองแซงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
10. นางสาวธิดา ต่ออำนาจโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
11. นางกมลณัท คลังเงินโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายดุลย์ สีมาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญผกา เขตจำนันท์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นายณัฑฐวัฒน์ คลาดโรคโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นางอำภร วิชาเกรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นางเพลินจิต อิ่มชัยโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
6. นางอุทัยสร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
7. นางวลัยพร โล่ห์เส็งครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุภิญญา แวงชัยภูมิโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
9. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
10. นายจักรี ฤาชาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
11. นางสาวรัชดาพร พรบุญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
12. นายอภิชาติ คุณปรึกษาโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
13. นางญาณภัทร ครองถิ่นโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมรรถ เอี่ยมพานิชกุลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพร ไชยเดือนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางขวัญจิตร ดีหามแหโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุลโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
5. นางกุลนันท์ ตาศรีโรงเรียนนางแดดวังชมภูฯกรรมการ
6. นายปรมัตถ์ สวงโทโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิเศก ชัยโยรมโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
10. นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ใต้ชัยภูมิโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ ศศิวิบูลย์วงศ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นายวิทวัช ตาศรีโรงเรียนนางแดดวังชมภูฯกรรมการ
4. นายวัฒนา นิธิศดิลกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
5. นางนันทรัตน์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทวัช คำหาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
7. นายเฉลียว ผิวเผื่อนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นางสาวกรรณิการ์ ชัยศัตราโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
9. นางสาวรวงข้าว นามแสงโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
10. นางวรรณสุดา ยุทธวิชัยโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
11. นายขุนพล ดีหามแหโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
12. นายเจษฎาพงค์ ตรันเจริญโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
13. นางพัชรพิชญ์ เพิ่มเติมโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมควร นาเจริญโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิตรา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายประเสริฐ บุญร่วมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
4. นายคงฤทธิ์ นามโคตรโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัลภา ปัชชาเขียวโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางพัชญา วิเศษคร้อโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวรุจิรา ชาดาโรงเรียนนางแดดวังชมภูฯกรรมการ
8. นางเบ็ญจมาศ ใบลีโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
9. นายเอกพล อยู่ภักดีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
10. นางปนัดดา ปิยะวรากรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุพัตรา สู่หญ้านางโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
12. นายกำชัย ศิริอาริยะกุลพลมาโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
13. นางสาวจุฑาทิพย์ กำเนิดจอกโรงเรียนคูเมืองกรรมการ
14. นางนงลักษณ์ พรหมเมตตาโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
15. นางสุภกัญญา ศรีสารโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
16. นางจิตรประภา กาจหาญโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
17. นายปรัชญา สุราสาโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
18. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ ต่อพลโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
19. นายบุญรอด นาอุดมโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ พูนประสิทธิ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ มาบจะบกโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ นิยมถิ่นโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
4. นางสังวาลย์ อนันเต่าโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
5. นางจุฑามาศ อุทัยฉายโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายประพันธ์ วิชาเกรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
7. นางพจนีย์ สมศรีแสงโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
8. นายไอศูรย์ พวงมาลัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
9. นางอชิวะ วรรณขามป้อมโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
10. นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนกร วรรณชัยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
12. นายไพทูรย์ มณีจันทร์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
13. นายชาติชาย กัญญาสายโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
14. นายเอกพล อุดมทรัพย์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
15. นายวิเชียร แสนน้อยโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
16. นางขวัญทิภาพร รอนศึกโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
17. นางสาวกัญญารัตน์ ประทุมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
18. นางนวลละออง สวัสดิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
19. นายนิติพงศ์ กำไรเงินโรงเรียนคูเมืองกรรมการ
20. นางสาวลัดดาวัลย์ พงค์อุทธาโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการ
21. นางปนัดดา ทีบัวบานโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
22. นางณัฐฐากร ปัตถาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมาโนช อิ่มวิเศษโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสดใส เลิศอาวุธโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี สรสิทธิ์โรงเรียนโนนคูณฯกรรมการ
4. นายสนิท นาคพินิจโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ พองชัยภูมิโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
6. นางเกษสุดา เพชรประไพโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางกาพย์พร ชัยศักดิ์กรีนนท์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
8. นางขันตรี ส่งศิริโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
9. นางปิยธิดา สารฤทธิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ฤาชาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายอำภัย ประทุมไทยโรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายภูริ บานทองโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวกวินธิตา ถือสมบัติโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นายพัฒนชัย บุญขันธ์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
6. นางสาววิภา ต่อโชติโรงเรียนพระะาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
7. นางอังคณา ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
8. นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางภัทรปภา ส้มจีนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเทวัญ พิมพ์กุลโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ บุญปกโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
4. นางกาญจนาภา รบศึกโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นายสุริยันต์ พันธุ์สง่าโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
6. นางพรชนก พลแสนโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
7. นางศิรินภา เชื้อศิริโรงเรียนท่ามะไฟหวานกรรมการ
8. นายภคพล จุ้มใหญ่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
9. นายธีระพันธุ์ ทานนท์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวมาลินี เกื้อหนุนโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ พงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภากร สงวนนามโรงเรียนภูพระวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวคำพันธ์ มัทธรถโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลกรรมการ
5. นายวิสาขะ เยือกเย็นโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นางวัชรีพร กางการโรงเรียนพระะาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
7. นางสาวภาวดี วิจิตรจันทร์โรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
8. นายพิทักษ์ เจริญวานิชโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
9. นางสาวกอบแก้ว สิงหเนตรวัฒน์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุขสันต์ ส่งศิริโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ปานจันทร์โรงเรียนเทพสถิตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ กัณหาไธสงค์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคมกรรมการ
4. นางขนิษฐา นกแก้วโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางสาวฐานิตา น้อยบำเหน็จโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายอัมรินทร์ แถวไธสงโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
8. นายบรรหาร เจ๊กนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาคมกรรมการ
9. นางธัญญรัตน์ ขวัญประเสริฐโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายศิริพักธิ์ แวงชัยภุมิโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายไพวัลย์ คงโนนกอกโรงเรียนภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นายชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิตโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางกณิกา นาสูงเนินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางดาหวัน อุดมทรัพย์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นางสมพิศ ทิพย์สุนาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
7. นายอุทิศ ศรีศักดิ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
8. นางสาวรัตนา ปิ่นปักโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ โคตรมาโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางทัศนี หมั่นอภัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรี อักษรจันทร์โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล งอกศิลป์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางวรินทร์ สุขทวีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายชูชาติ กุดเป่งโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางสุกัญญา หงอกภิลัยโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลวรรณ แวงชัยภูมิโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเลอลักษณ์ เจริญโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาฬวี ภิญโญดมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางสาวพัทธยา ชนะพัันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนราภรณ์ ดวงมณีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นางสาวปิยธิดา เนื่องชุมพลโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางเสาวภา ทิพย์รักษ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมณเทียร กันตวงศ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิยดา ภูคงคาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายอเนก หงษ์ทองโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นางสาวนฤมล พลฤทธิ์โรงเรียนท่ามะไฟหวานกรรมการ
6. นายมานะ ชาติมนตรีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
7. นายวุฒิชัย ใจเที่ยงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
8. นางสุภัทรา โชติสุภาพโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเครือดาว ขำหินตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา วงศ์ษาโรงเรียนเมืองพญาแลรองประธานกรรมการ
3. นางเนตรนภา วิญญาสุขโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ศรีหาบุตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นางศันสนีย์ ทิพย์รักษ์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
6. นายสุรัตน์ แนวโอโลโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
7. นายธโนวุธ อิ่นคำโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
8. นายสฤษดิ์เดช สิงหเนตรวัฒน์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางวรุณี นุชนุ่มโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ สิทธิโรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายจำนงค์ เขียนเขว้าโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นายอภิชิต ศรีลาเคนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
5. นายขันธ์ชัย โชติตันติทรกุลโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายสิงห์ทอง ประทุมชาติโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางสาวกนกวรรณ วรรณศรีโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ สุขสนิทโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ พันธุ์สง่าโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ฤทธิ์น้ำคำโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายอนันต์ ศรีวรรณโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
5. นายมารุต สิมช้าโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิชิต ชัยวงษ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางสาวพันธิวา หมื่นจิตรโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายเรืองเดช สุทธิพลโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นายคมสันย์ วรรณจักร์โรงเรียนนางแดดวังชมภูฯรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ แสงจักร์โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา ปิ่นปักโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรชัย จันทร์ดีโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางสาวเกษร หมั่นจำรูญโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสงบ บุญมากโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นางถวิกรณ์ แก้วสุพรรณ์โรงเรียนสามหมอวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศิริมงคล นวนมาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย จันทร์ดีโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายพงศกร ขืนเขียวโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายวรปรัชญ์ ยินดีโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิไล วิพัฒน์เกษมสุขโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์โรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรปวีย์ คงสัมพันธ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคมกรรมการ
6. นางสรารัตน์ ชำนาญโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางณัฐวรรณ มานิชพงษ์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ ประจันนวลโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ หล้าศักดิ์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศณียา ฟักเจริญโรงเรียนหนองบัวะเหววิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววิชชุดา เทพปฏิมาพรโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยา พันธ์งามโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิตยา รุ่งนภาไพรโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวันชัย คงสมบูรณ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ บ่วงนาวาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางหทยา สิงห์อำพลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายมงคล ลีลาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธันญา ตีรชาติโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ภิญโญศรีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ กุลประดิษฐ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ นิสสัยหาญโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
4. นางสุทธิรักษ์ อ่องจำปาโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางอุบลวรรณ พรรณขามโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. ส.ต.ท.หญิงมนวรรณ์ บุญศรีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นางทิพย์วรรณ นามสุขโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายรติ กะเนรุพันธ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางอังค์ริสา ช่างหล่อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุชญา ประทุมวิมุตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
5. นายวีระวัชร สัมเลิศรัมย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางชนิกา นราพงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
7. นางมลิวัลย์ เขียวชัยภูมิโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางทองพร เชี่ยวเชวงพจน์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปรียา วงษ์จักษุโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นางชุลีพร สังข์ทองโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
4. นางปิฏกศร ศรีจำปาโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
5. นางลำใย งอกนาวังโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางฉอ้อน ทองแดงโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสิรพัชร์ ปิตุพรหมพันธ์ุโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
3. นายสุริยา วิเศษแสงโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางยุภาพร ภูบ้านหม้อโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุไร สมัตถะโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นายสุรจิต เสาโกมุทโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นายรัศมี พวงทองโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางลำดวน แสงวิหคโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภิรมย์ เอี่ยมสุวรรณ์โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางอำไพร ภูมิขันธ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางพรประภา เพียกขุนทดโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
5. นายมานะ ชยันตรดิลกโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางอารมณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพนม ศรีสกุลโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันทนาพร วาดสูงเนินโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายเอนก ชำนาญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
4. นางอุไร กางกรณ์โรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
5. นางสาวละคร เขียนชานาจโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นายธณภร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
7. นางสาวสรวีย์ ขวาซุยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางธัญวลักษณ์ จินดามาตย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมารยาท ศรีพิพัฒนกุลโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นายติณภพ สีดากุลโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญจิรา วงศ์แสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ค้ำยางโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางรจนา ฦาชาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายวัชรินทร์ วันทาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
8. นายถาวร อดทนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ใจดีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศิพัชร พิมพ์สราญโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางสุภาวดี พงษ์อุดทาโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสุภาวดี กุศลคุ้มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางอรอนงค์ ใจรักษาโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ สุดตะนาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นางรุ่งรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางพยุง ลานขามป้อมโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. พระมหาเชาวฤทธิ์ นรินฺโทพระวัดชัยสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิกรรมการ
3. นางลักขณา ประจงค้าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ บุญวรรณโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นายนรา ตรีธัญญาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นางเข็มคิด ครบุรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสรวิศ ศิริมนตรีโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสรวิศ ศิริมนตรีโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสรวิศ ศิริมนตรีโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสรวิศ ศิริมนตรีโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสรวิศ ศิริมนตรีโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางมาลินี อาบสุวรรณ์โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางถาวร จิวาลักษณ์สพม.30กรรมการ
2. นางอิสรีย์ ศิริสรณ์สพม.30กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางศรียากุล ขุนสูงเนินโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
2. นางอังกาบ สุทธาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลกรรมการ
3. นางนัยนา ศรีถาวรโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ ชยันตรดิลกโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางดรุณี โพธิรุกข์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
2. นายสุขสันต์ สมมะโนโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางสาวปทุมมา ล้นเหลือโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางเย็นใจ วงศ์ศิริโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
2. นายวุฒิยา ฐานวิเศษโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นายสมชาย วิเศษชาติโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายพงษา ส่งแสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยนกรรมการ
5. นายอุดม อุตชีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสมใจ ภิญโญโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
2. นายภูธเรศ เงาะวิเศษโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นางสิวาภรณ์ พรหมรักษ์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีมิตร ตะลับเพชรโรงเรียนคอนสารวิทยากรรมการ
5. นายสุขุม ขุนพลโรงเรียนพระธาตหนองสามหมื่นกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสะไกร โสมาศรีโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร ถิ่นชีลองโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสุกัญญา ผลสนองโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นางคำพอง ชัยมีแรงโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางเปรียว ปลอดโคกสูงโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางนภา นรานอกโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
6. นางอนุตตรีย์ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนโนนกอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอุทัยวรรณ แกมคำโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
2. นางสายฝน เจริญสมบัติโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางจารุณี คงสตรีโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ โลนะลุนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
2. นายประสิทธิ์ บุญซื่อโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้วโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายคมกริช โยธาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
2. นายดนัย สุทาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลกรรมการ
3. นายบุรรัตน์ ไชรัตน์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางจุฬารัตน์ เพชรล้ำโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
2. นางรัชดา ผลทับทิมโรงเรียนบ้านแท่นกรรมการ
3. นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ พรสันเทียะโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายสามารถ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ โคบำรุงโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
2. นายวชิรยุทธ อิศวเวคินโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายอมร วาดสูงเนินโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยุวดี จอกสถิตย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ เติมผลโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
3. นางบุญช่วย แก้วเพ็ญศรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางฉัตรสุวรรณ ตั้งประเสริฐโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
5. นายสมัย ประจวบสุขโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวนวลละออง ตุยชัยภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
2. นางสมพร โสวิชัยโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวสมพร แก่นร้านหญ้าโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นางควรคำนึง คุยเพียภูมิโรงเรียนพระธาตหนองสามหมื่นกรรมการ
5. นายสมควร ดีโนนอดโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางเอื้องไพร กิ่งปรุโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
2. นางสาวลลิตตา ชนะชัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
3. นางมานิตา สมรรถชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นายสมหมาย พรมชัยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
2. นางสารภี สืบนุการวัฒนาโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางรัชนี สุภานันท์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางราณี มงคลศิริโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ญาติสมบูรณ์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
2. นางกันทิพา กลิ่นมาลีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นางจินตนา สุมาสังโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางมัทนา พองชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ บุญโสภณโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารกรรมการ
3. นางอัจจิมา ฦาชาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางธาริณี อยู่มากโรงเรียนบ้านแท่นกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ คำชาโรงเรียนนางแดดวังชมภูกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา ภิรมจิตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพัชนี ทองเจริญโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
2. นางสาวนิตยา วรพงศาทิตย์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นายสิทธิชัย กระจายพันธุ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางปาจรีย์ นาคภิบาลโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวฤธ อุมารังสีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ไมตรีแพนโรงเรียนนางแดดวังชมพู รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายรัชภููมิ ถนอมผลโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ บุญโสภณโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
5. นายโกมิน ภิรมย์ชมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายอดุลย์ ภูสิตลิตโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นายทศพร เพียสังกะโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
8. นางสาวกฤติมา โชคโชติวัตโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ คงสตรีโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิดา งอกคำโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายสุทัศน์ เพิ่มพูนโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ จันทร์รักษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา กิ่งรังกลางโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจิราพร ปิวจันทึกโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ คงสตรีโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ กาจหาญโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นายบรรหาร เจ๊กนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
4. นางเสาวนีย์ คลาดโรคโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายจิระพันธ์ นาเจริญโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสงโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ครุฑใจกล้าโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติกาญน์ เมตตาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ เชื้อนาวังโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
4. นายดนัยวิชญ์ เหล่าขวัญสถิตโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นายอัมรินทร์ แก่งสันเทียะโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี กุลหนองแดงโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ คำแดงโรงเรียนท่ามะไฟหวานกรรมการ
3. นายปัณณธร อุชาดีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาวมญช์สิการณ์ แสงพรมโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
5. นางสาวอทิตยา บุญมั่งมีโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
6. นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ พิมณาคุณโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปัณณพรณัฎฐ์ พรมเมตตาโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
4. นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
5. นางสาวณะภาพร รอนไพรินโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางปิยพร โสมาศรีโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสาวิตรี พิมพ์เมืองเก่าโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นางสาวสุวัฒนา แสงขุรังโรงเรียนนางแดดวังชมพู รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นายสงบ ชัยวิเชียรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายโยธิน งามสกุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐนันท์ กาญจนสุวรรณโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
5. นายชัชวาล ต่อชีพโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
6. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์โรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ เติมพันธุ์โรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
3. นางกฤษณา นิลบรรพตโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางโชคดี งามเจริญโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
6. นางนุช สงครามโรงเรียนท่ามะไฟหวานกรรมการ
7. นางสาวดวงแก้ว ประสานศักดิ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติณัฐน์ ปรุงชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายอภิณศักดิ์ อักษรดีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นายสามารถ ไตรณรงค์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ กาฬปักษิณโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางเยาวภา นพคุณโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ดอนกระโทกโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
3. นายโชคปฏิพัธน์ ศิริภูมิโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจิตรานันท์ เกิ้นโนนกอกโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นายราชศักดิ์ ฐานมั่นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
6. นางสาววราพร ชัยมาตย์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจารุณี หาวิชิตโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายดวงดี โชติสุภาพโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ จ่าทันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณโรงเรียนนางแดดวังชมพู รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาววรินยุพา หมั่นกิจโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวงกฎ เหง่าชัยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางละมุลเพชร พิมพ์วงศ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดนุพล ดวงวิญญาณโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ เกณพลโรงเรียนนายางกลักวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิศาล ฉายากุลโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายนิคม บัวสิมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอาภาพร เพิ่มพูลโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้มโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณธิดา กำเนิดบุญโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึกโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ เสี้ยมแหลมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายชวดล คำมูลครโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
3. นายกิตติภพ กุลจันทร์โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายคฑาวุฒิ พึ่งภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายชาตรี พะยิโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายวรวุฒิ ชาติศรีโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นายอธิคม ศรีใสโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร ศรีธรรมมาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมานะ ประจงจิตรชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
2. นายสุนันท์ กลางพระเนตรสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางวิมล ประจงจิตรเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นายอธิคม ศรีใสแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นายสกล ธรรมวงศ์ชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นางศุภรัตน์ ธรรมวงศ์ชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นายวสันต์ เสี้ยมแหลมชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
8. นายสนธยา เหิมหาญภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
9. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
10. นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลมชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
11. นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
12. นายธวัชชัย ถาวรกายชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
13. นางสาวศันสนีย์ มีหมู่ชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
14. นางสาวจารุณี หาวิชิตชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
15. นางเสาวภา ชนะหาญชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
16. นางจิระพร ภูมิภักดีชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
17. นางสาวพิชชาภรณ์ บึงอ้อชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
18. นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทกชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
19. นายพีระชัย อากาศวิภาตอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
20. นายวรณัฐ หมีทองหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
21. นายไพฑูลย์ แสนเสนาสองพิทยาคม จังหวัดแพร่กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายมานะ ประจงจิตรชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
2. นายสกล ธรรมวงศ์ชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นายสุนันท์ กลางพระเนตรสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีใสแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางศุภรัตน์ ธรรมวงศ์ชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นางวิมล ประจงจิตรเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นายสนธยา เหิมหาญภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
8. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
9. นายวสันต์ เสี้ยมแหลมชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
10. นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
11. นางเสาวภา ชนะหาญชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
12. นายธวัชชัย ถาวรกายชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
13. นางสาวศันสนีย์ มีหมู่ชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
14. นางสาวจารุณี หาวิชิตชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
15. นางสาวพิชชาภรณ์ บึงอ้อชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
16. นางจิระพร ภูมิภักดีชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
17. นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลมชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
18. นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทกชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
19. นายพีระชัย อากาศวิภาตอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
20. นายวรณัฐ หมีทองหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
21. นายไพฑูลย์ แสนเสนาสองพิทยาคม จังหวัดแพร่กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมานะ ประจงจิตรชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
2. นายสกล ธรรมวงศ์ชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นางศุภรัตน์ ธรรมวงศ์ชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายสุนันท์ กลางพระเนตรสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางวิมล ประจงจิตรเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายอธิคม ศรีใสแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นายสนธยา เหิมหาญภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
8. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
9. นายวสันต์ เสี้ยมแหลมชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
10. นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
11. นางเสาวภา ชนะหาญชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
12. นายธวัชชัย ถาวรกายชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
13. นางสาวศันสนีย์ มีหมู่ชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
14. นางสาวจารุณี หาวิชิตชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
15. นางสาวพิชชาภรณ์ บึงอ้อชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
16. นางจิระพร ภูมิภักดีชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
17. นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลมชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
18. นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทกชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
19. นายพีระชัย อากาศวิภาตอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
20. นายวรณัฐ หมีทองหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
21. นายไพฑูลย์ แสนเสนาสองพิทยาคม จังหวัดแพร่กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายมานะ ประจงจิตรชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
2. นายสกล ธรรมวงศ์ชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นางศุภรัตน์ ธรรมวงศ์ชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายสุนันท์ กลางพระเนตรสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายอธิคม ศรีใสแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นายสนธยา เหิมหาญภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
7. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
8. นายวสันต์ เสี้ยมแหลมชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
9. นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
10. นางเสาวภา ชนะหาญชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
11. นายธวัชชัย ถาวรกายชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
12. นางสาวศันสนีย์ มีหมู่ชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
13. นางสาวจารุณี หาวิชิตชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
14. นางสาวพิชชาภรณ์ บึงอ้อชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
15. นางจิระพร ภูมิภักดีชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
16. นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลมชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
17. นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทกชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
18. นายพีระชัย อากาศวิภาตอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
19. นายวรณัฐ หมีทองหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
20. นางวิมล ประจงจิตรเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
21. นายไพฑูลย์ แสนเสนาสองพิทยาคม จังหวัดแพร่กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายมานะ ประจงจิตรชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
2. นายสกล ธรรมวงศ์ชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นางศุภรัตน์ ธรรมวงศ์ชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายสุนันท์ กลางพระเนตรสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางวิมล ประจงจิตรเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายอธิคม ศรีใสแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นายสนธยา เหิมหาญภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
8. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
9. นายวสันต์ เสี้ยมแหลมชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
10. นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
11. นางเสาวภา ชนะหาญชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
12. นายธวัชชัย ถาวรกายชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
13. นางสาวศันสนีย์ มีหมู่ชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
14. นางสาวจารุณี หาวิชิตชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
15. นางสาวพิชชาภรณ์ บึงอ้อชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
16. นางจิระพร ภูมิภักดีชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
17. นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลมชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
18. นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทกชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
19. นายพีระชัย อากาศวิภาตอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
20. นายไทฑูรย์ แสนเสนาสองพิทยาคม จังหวัดแพร่กรรมการ
21. นายวรณัฐ หมีทองหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
22. นายไพฑูลย์ แสนเสนาสองพิทยาคม จังหวัดแพร่กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางโคมทอง ทองประสมโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ พรมชัยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญจิต ถือสมบัติโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. นางศิริพร วันทาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Mike Urquhartโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นางปัทมา ดำรงแดนโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางศรีสุภางค์ ประยูรพันธ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางพวงพยอม สุดประเสริฐโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวลักขณา มะโพธิ์ศรีโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
4. นายสมทรง สุขขีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
5. Ms.Tracy Wallsโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นายอาคม ทองประสมโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเมตตา ทาท่าหว้าโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางภัททิรา สุวัตถิกุลโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวปิยธิดา นามวิจิตรโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ มั่นคงโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. Ms.Chelsea Anne Castleโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางสาวจริญญา ภู่วัฒนดิลกกูรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางบุญญารัตน์ กันตะวงศ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริธิดา บุญโฮมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
3. นางรัตนัทญา เรเรืองโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรณพัฒน์ จิโรธนากิจโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Tom Jenkinsโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นางรัตนาพร วิชิตศรีวราโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายธงชัย เพชรภักดีโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินันท์ วรณพงษ์โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี สีลาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา ชูตลาดโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. Ms.Jonahlly Ann B. Lagrimasโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางสาวนิภาพร ตั้งพงษ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางรวยริน เจริญสลุงโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา มีหมู่โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นางเจรียงพร อาจประจันทร์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. นางดาวเรือง วงศ์ภาคำโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. Mr.John William Crawfordโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชินโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวอาทิตยา พิไลกุลโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวศริตยา ชนะภูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นางวิมลพร ทิพยรักษ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนุศราวรรณ อ่อนวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. Mr.John Kit Carsonโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางสาวปาริชาติ พิทักษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายบุญชนะ อุปฮาดโรงเรียนโนนคูณวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงกินรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางราณี โคตรมิตรโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐฏ์พัชรสร สมบัติโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. Mr.Jack Mikkelsenโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
6. นางกนกลักษณ์ จันทศรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬาวัลย์ แก้วดวงดีโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางประไพ มีแก้วรัตนกุลโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวภัคพิชา คำมูลมีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา หาญอาสาโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
5. Ms.Rachel Elizabeth Coleโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางจินตวี ไตรณรงค์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นายชาญณรงค์ ประภาวงศ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางนิตยา โทราชโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นายเกียรติเกรียงไกร บุญทนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ เข็มทองโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารกรรมการ
5. Mr.Allan Howson Burtonโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางธัญธร ชัยเนตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณิภา พงษ์สุพรรณโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลิน อร่ามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวพันณพัสราภรณ์ ศรีพิทักษ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. MissCe Line Paretโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางเสาวพรรณ ทองประสมโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววิรัลพัชร เชียงดาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศโรงเรียนจัดุรัสวิทยาคารกรรมการ
3. Ms.Liu Zheโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. Ms.Sun Cai Zhaoโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. Ms.Wu Hong Xiaโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางสาวอุดมศิลป์ เกื้อหนุนโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุไรรัตน์ ศิริเคียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ ทวีอภิรดีมั่นคงโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. Ms.Jiang Huan Tongโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. Ms.Song Yangโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. Ms.Liu Wan Yiโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางสาวอุดมศิลป์ เกื้อหนุนโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสารชา พิมพาคุณโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรดา สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นายธนศักดิ์ มาลากองโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวมนัสญา รักบุญโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสารชา พิมพาคุณโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรดา สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นายธนศักดิ์ มาลากองโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวมัสญา รักบุญโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ โพธิษาโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชญามาศ คำพิทักษ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
3. นางภัสสร พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. Mr.Alfredo S. Rosalesโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายมิลินทร์ กำลังเหลือโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายชนาธิป สิทธิพรหมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ ตรีชัญญาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ มีศักดิ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. Ms.Marina Fourieโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนภดล พิทักษ์พลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์โรงเรียนคอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธีธัช กิติคุณโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ สกลใต้โรงเรียนภักดีชุมพลกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ภูงามเชิงโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายองอาจ บุญสระบัวทองโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
7. นายศิริมงคล นวนมาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางสุวณี พรหมมายนต์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชวดล คำมูลครโรงเรียนคูเมืองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชนิกา นราพงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นางธัญธร ชัยเนตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายองอาจ ธรรมะโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายอังคาร พรรณขามโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายดรุณ ประจันนวลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิศเรศ ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทับทิม ญาณะนันท์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุญเพ็ง ข้อโนนแดงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวสุปาริชาติ สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายวชิรยุทธ อิศวเวคินโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางวีรากร เหล่าสมบัติทวีโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางธารารัตน์ โชคเหมาะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายสันสกฤต บาลีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อนโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
5. นางสาวกนก จันทร์ขามป้อมโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางดวงสมร คะณาเนปะโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณภัค แก้วคุ้มโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางประสานพันธ์ พลทะยาน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางสุมาลี กล้ารอดโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
5. นางลักษมี บุตรจันทร์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางบุญศิริ สุทธิศิลป์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ทวีเงินโรงเรียนคอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางรำพรรณ บำรุงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นายวิรัตน์ พรหมกุดตุ้มโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางนิชธาวัลย์ ทองเจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นางมยุรี กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวคนธ์ พรหมเมตตาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางสุนทนา สุขเข โรงเรียนคอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางจิราวรรณ จ้อยภูเขียวโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
4. นางลัดดา โชคมงคล โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นางวีรากร เหล่าสมบัติทวี โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางสาวดุษฏี เพ่งพินิจ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุจิลา เจริญขวัญ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางรำพึง ธรรมมา โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางภาคินี ปราณี โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นางทิติยา แฝงฤทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภมิกรรมการ
5. นายสุวรรณรัตน์ ก้อนภูธรโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี คงนาวังโรงเรียนสามหมอวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางเกศินี รอดเวียง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางสาววีณา อาจนาเสียวโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิพร โปร่งหล่า โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ บุญญชัยศิลป์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางสาววิจิตรา ผิวพรรณโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนงค์นุช สิงห์จันทร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา แซ่ปึ่งโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวนิดา เสลานอกโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นางพิศมัย เคนโพธิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Maynard A. Magalsoโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
6. นายกิตติกร ไชยบทโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
7. นางโศภิต แตงชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางนันทนา จักรบุตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ คงฉนวนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรทัย สวัสดิ์นะทีโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ เวชญานนท์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. Mr.Jonathan Costas Groomeโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ อิ่มวิเศษโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ไมตรีแพนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา เวียงพลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นายทวิช บุญโฮมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุภาพร แสนผาบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ อุตรดิษฐ์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายสุรเดช พลหาญโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
7. นายมนัส เกตขุนทดโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
8. นายชัยพงศ์ ฤทธิ์ขจรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
9. นายรังสรรค์ ไพศาลพงศ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
10. นางดวงดาว หวะสุวรรณโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ อินทรจินดาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
12. นางอภัตยา โต๊ะงามโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
13. นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
14. นางเยาวภา สมนามโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวิตรี ไมตรีแพนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา เวียงพลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นายทวิช บุญโฮมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุภาพร แสนผาบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ อุตรดิษฐ์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายสุรเดช พลหาญโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
7. นายมนัส เกตขุนทดโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
8. นายชัยพงศ์ ฤทธิ์ขจรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
9. นายรังสรรค์ ไพศาลพงศ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
10. นางดวงดาว หวะสุวรรณโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ อินทรจินดาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
12. นางอภัตยา โต๊ะงามโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
13. นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายธงไชย สุทธิศิลป์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนวลเอง แก้งคำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชาติ สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา กรรมการ
4. นายเทพบดินทร์ ปานอีเม้งโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัญญา ญาณประสงค์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางนันทิมาศ สื่อสัมฤทธิ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ โนนศรี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา ถาวรหมื่นโรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายสมัย ประจวบสุข โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ จิรสาโรช โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวอุมารินทร์ คำญาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นางจารุวรรณ ผลไพบูลย์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางศุภวรรณ ภาคศัพท์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิวรรณพร ใต้ชัยภูมิโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นางพิชยวัลย์ ศรีบุญสมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ นาทันรีบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ พรหมนาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
6. นางเบญจวรรณ แก้วอาษาโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
7. นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางพรพิลัย ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปรีดี ประสมสินโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
3. นางจันจิรา วงศ์บุตรโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิลัดดา ศรีสมบัติโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางสาวเสาวรักษ์ สุตะภักดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
6. นางสาวสุมิตรา ศุภรานนท์โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณัฐพร ดำรงชาติโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ ทวีเงินโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิริน ชูสกุลโรงเรียนชุมชนหนองบัวระเหวรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ คณาธรรมโรงเรียนจัสตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นายชัยวิชย์ ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวโสภา ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
6. นายพิสิฐชัย บุญหนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ ทวีเงินโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิริน ชูสกุลโรงเรียนชุมชนหนองบัวระเหวรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ คณาธรรมโรงเรียนจัสตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นายชัยวิชย์ ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวโสภา ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
6. นายพิสิฐชัย บุญหนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวรรณพงษ์ พาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางณัฐทิญา สุขจันทร์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิ โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวนฤมล พลฤทธิ์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางณัฐทิญา สุขจันทร์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวนฤมล พลฤทธิ์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางณัฐทิญา สุขจันทร์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวนฤมล พลฤทธิ์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางณัฐทิญา สุขจันทร์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวนฤมล พลฤทธิ์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางณัฐทิญา สุขจันทร์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวนฤมล พลฤทธิ์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางณัฐทิญา สุขจันทร์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวนฤมล พลฤทธิ์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางณัฐทิญา สุขจันทร์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวนฤมล พลฤทธิ์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางณัฐทิญา สุขจันทร์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวนฤมล พลฤทธิ์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางณัฐทิญา สุขจันทร์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวนฤมล พลฤทธิ์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางณัฐทิญา สุขจันทร์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวนฤมล พลฤทธิ์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนี กมลเพชรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางบุปผา นันโทโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายบุญแทน หาญพยัคฆ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนี กมลเพชรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางบุปผา นันโทโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายบุญแทน หาญพยัคฆ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนี กมลเพชรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางบุปผา นันโทโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายบุญแทน หาญพยัคฆ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนี กมลเพชรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลกรรมการ
3. นางบุปผา นันโทโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายบุญแทน หาญพยัคฆ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนี กมลเพชรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางบุปผา นันโทโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายบุญแทน หาญพยัคฆ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมคิด ไตรยศโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวพรพิมล ตั้งใจโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยาพร ศรวิเศษโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ สอนสังข์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา อภัยโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ แสนเภาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางสายใจ โฆษิตธนสารโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี คงนาวังโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางดรุณี สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายธนกร วรรณชัยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิสมัย อินทรชื่นโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางธิดารัตน์ นิยมถิ่นโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายสุรชาติ สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายชรินทร์ มาบจะบกโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุลโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางดรุณี สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายธนกร วรรณชัยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิสมัย อินทรชื่นโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางธิดารัตน์ นิยมถิ่นโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายสุรชาติ สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายชรินทร์ มาบจะบกโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุลโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางดรุณี สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายธนกร วรรณชัยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิสมัย อินทรชื่นโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางธิดารัตน์ นิยมถิ่นโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายสุรชาติ สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายชรินทร์ มาบจะบกโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุลโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางดรุณี สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายธนกร วรรณชัยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิสมัย อินทรชื่นโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางธิดารัตน์ นิยมถิ่นโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายสุรชาติ สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายชรินทร์ มาบจะบกโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุลโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางดรุณี สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายธนกร วรรณชัยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิศมัย อินทรชื่นโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางธิดารัตน์ นิยมถิ่นโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายสุรชาติ สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายชรินทร์ มาบจะบกโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุลโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางดรุณี สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายธนกร วรรณชัยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิสมัย อินทรชื่นโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางธิดารัตน์ นิยมถิ่นโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายสุรชาติ สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายชรินทร์ มาบจะบกโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุลโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางเกื้อธรา วิญญาสุขโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นายธณภร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางบุญจิรา วงศ์แสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางเกื้อธรา วิญญาสุขโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นายธณภร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางบุญจิรา วงศ์แสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางเกื้อธรา วิญญาสุขโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นายธณภร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางบุญจิรา วงศ์แสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางเกื้อธรา วิญญาสุขโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นายธณภร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางบุญจิรา วงศ์แสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีศักดิ์ เหล่าฤทธิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางเพชรา ถิ่นชีลองโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายสายัณย์ เนียนไธสงโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ วรรณพงษ์โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีศักดิ์ เหล่าฤทธิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางเพชรา ถิ่นชีลองโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายสายัณย์ เนียนไธสงโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ วรรณพงษ์โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีศักดิ์ เหล่าฤทธิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางเพชรา ถิ่นชีลองโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายสายัณย์ เนียนไธสงโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ วรรณพงษ์โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีศักดิ์ เหล่าฤทธิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายเพชรา ถิ่นชีลองโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายสายัณย์ เนียนไธสงโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ วรรณพงษ์โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีศักดิ์ เหล่าฤทธิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางเพชรา ถิ่นชีลองโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายสายัณย์ เนียนไธสงโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ วรรณพงษ์โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีศักดิ์ เหล่าฤทธิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางเพชรา ถิ่นชีลองโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายสายัณย์ เนียนไธสงโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ วรรณพงษ์โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางธีรินทร์ พันทึกโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรี สุนทริยานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกศสุดา ถวิลหวังโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางธีรินทร์ พันทึกโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรี สุนทริยานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกศสุดา ถวิลหวังโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางธีรินทร์ พันทึกโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรี สุนทริยานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกศสุดา ถวิลหวังโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางธีรินทร์ พันทึกโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรี สุนทริยานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกศสุดา ถวิลหวังโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางธีรินทร์ พันทึกโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรี สุนทริยานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกศสุดา ถวิลหวังโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางธีรินทร์ พันทึกโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรี สุนทริยานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกศสุดา ถวิลหวังโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางธีรินทร์ พันทึกโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรี สุนทริยานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกศสุดา ถวิลหวังโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางธีรินทร์ พันทึกโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรี สุนทริยานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกศสุดา ถวิลหวังโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางธีรินทร์ พันทึกโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรี สุนทริยานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกศสุดา ถวิลหวังโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางธีรินทร์ พันทึกโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรี สุนทริยานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกศสุดา ถวิลหวังโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพร กอโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา พิมพาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางยุวเรศ ราชานนท์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
4. นางสาววนิดา ประยูรหาญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพร กอโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา พิมพาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางยุวเรศ ราชานนท์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
4. นางสาววนิดา ประยูรหาญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพร กอโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา พิมพาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางยุวเรศ ราชานนท์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
4. นางสาววนิดา ประยูรหาญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพร กอโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา พิมพาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางยุวเรศ ราชานนท์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
4. นางสาววนิดา ประยูรหาญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอมร คงโนนกอกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางศิรินภา เชื้อศิริโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอมร คงโนนกอกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางศิรินภา เชื้อศิริโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอมร คงโนนกอกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางศิรินภา เชื้อศิริโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอมร คงโนนกอกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางศิรินภา เชื้อศิริโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอมร คงโนนกอกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางศิรินภา เชื้อศิริโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายวันเฉลิม หาญสูงเนินโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ไพโรจน์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ถิ่นทัพไทยโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ จิตโคตรโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายวันเฉลิม หาญสูงเนินโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ไพโรจน์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ถิ่นทัพไทยโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ จิตโคตรโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายวันเฉลิม หาญสูงเนินโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ไพโรจน์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ถิ่นทัพไทยโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ จิตโคตรโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายวันเฉลิม หาญสูงเนินโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ไพโรจน์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ถิ่นทัพไทยโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา จิตโคตรโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6
1. นายวันเฉลิม หาญสูงเนินโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ไพโรจน์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ถิ่นทัพไทยโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา จิตโคตรโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิตยา แพงคำดีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางมัทนา พองชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายศุภลักษณ์ หมู่สะแกโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอังกาบ สุทธาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิตยา แพงคำดีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางมัทนา พองชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายศรประกฤษฎ์ หมู่สะแกโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอังกาบ สุทธาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิตยา แพงคำดีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางมัทนา พองชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายศรประกฤษฎ์ หมู่สะแกโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอังกาบ สุทธาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิตยา แพงคำดีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางมัทนา พองชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายศรประกฤษฎ์ หมู่สะแกโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอังกาบ สุทธาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิตยา แพงคำดีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางมัทนา พองชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายศรประกฤษฎ์ หมู่สะแกโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอังกาบ สุทธาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมมุ่ง นาสมตรึกโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
2. นางธารารัตน์ โชคเหมาะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
3. นายวัชระ กล้าหาญโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางอัญชลี บุญเหลือโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางคนึงนิจ จีนพกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมมุ่ง นาสมตรึกโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
2. นางธารารัตน์ โชคเหมาะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
3. นายวัชระ กล้าหาญโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางอัญชลี บุญเหลือโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางคนึงนิจ จีนพกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมมุ่ง นาสมตรึกโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
2. นางธารารัตน์ โชคเหมาะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
3. นายวัชระ กล้าหาญโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางอัญชลี บุญเหลือโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางคนึงนิจ จีนพกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมมุ่ง นาสมตรึกโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
2. นางธารารัตน์ โชคเหมาะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
3. นายวัชระ กล้าหาญโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางอัญชลี บุญเหลือโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางคนึงนิจ จีนพกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจิรศักดิ์ จิรสาโรชโรงเรียนจัตุรัสวิยาคารกรรมการ
2. นางสาววัลภา ปัชชาเขียวโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นายดำรง สวนดีโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจิรศักดิ์ จิรสาโรชโรงเรียนจัตุรัสวิยาคารกรรมการ
2. นางสาววัลภา ปัชชาเขียวโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นายดำรง สวนดีโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจิรศักดิ์ จิรสาโรชโรงเรียนจัตุรัสวิยาคารกรรมการ
2. นางสาววัลภา ปัชชาเขียวโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นายดำรง สวนดีโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจิรศักดิ์ จิรสาโรชโรงเรียนจัตุรัสวิยาคารกรรมการ
2. นางสาววัลภา ปัชชาเขียวโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นายดำรง สวนดีโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจิรศักดิ์ จิรสาโรชโรงเรียนจัตุรัสวิยาคารกรรมการ
2. นางสาววัลภา ปัชชาเขียวโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นายดำรง สวนดีโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจิรศักดิ์ จิรสาโรชโรงเรียนจัตุรัสวิยาคารกรรมการ
2. นางสาววัลภา ปัชชาเขียวโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายดำรง สวนดีโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวลักษมี ขวัญประเสริฐโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นายดนัย สุทธาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นายวิโรจน์ ภูสีลิตโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวลักษมี ขวัญประเสริฐโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นายดนัย สุทธาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นายวิโรจน์ ภูสีลิตโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวลักษมี ขวัญประเสริฐโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางดนัย สุทธาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นายวิโรจน์ ภูสีลิตโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวลักษมี ขวัญประเสริฐโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นายดนัย สุทธาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นายวิโรจน์ ภูสีลิตโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวลักษมี ขวัญประเสริฐโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นายดนัย สุทธาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นายวิโรจน์ ภูสีลิตโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวลักษมี ขวัญประเสริฐโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นายดนัย สุทธาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นายวิโรจน์ ภูสีลิตโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางลัดดา มหาชัยโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางวีรากร เหล่าสมบัติทวีโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวสุเนตร แก้งคำโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางลัดดา มหาชัยโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางวีรากร เหล่าสมบัติทวีโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวสุเนตร แก้งคำโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางลัดดา มหาชัยโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางวีรากร เหล่าสมบัติทวีโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวสุเนตร แก้งคำโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางลัดดา มหาชัยโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางวีรากร เหล่าสมบัติทวีโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวสุเนตร แก้งคำโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสายันต์ จ่าทันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางผาณิต ตั้งใจโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ สีหาแสนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ศรีภูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสายันต์ จ่าทันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางผาณิต ตั้งใจโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ สีหาแสนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ศรีภูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสายันต์ จ่าทันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางผาณิต ตั้งใจโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ สีหาแสนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ศรีภูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสายัณย์ จ่าทันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางผาณิต ตั้งใจโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ สีหาแสนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ศรีภูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสายัณย์ จ่าทันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางผาณิต ตั้งใจโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ สีหาแสนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ศรีภูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสายันต์ จ่าทันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางผาณิต ตั้งใจโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ สีหาแสนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ศรีภูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสานิตย์ อุ่นโคตรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางไพบูลย์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางอมรรัตน์ แก้วศรีบุตรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ เติมผลโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสานิตย์ อุ่นโคตรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางไพบูลย์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางอมรรัตน์ แก้วศรีบุตรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ เติมผลโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสานิตย์ อุ่นโคตรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางไพบูลย์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางอมรรัตน์ แก้วศรีบุตรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ เติมผลโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสานิตย์ อุ่นโคตรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางไพบูลย์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางอมรรัตน์ แก้วศรีบุตรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ เติมผลโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสานิตย์ อุ่นโคตรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางไพบูลย์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางอมรรัตน์ แก้วศรีบุตรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ เติมผลโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวุฒิชัย ถ้ำพุดซาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ชัยศัตราโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
3. นางณัษฎาพร อาจสารมนต์โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มาตรวงษ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวุฒิชัย ถ้ำพุดซาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ชัยศัตราโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
3. นางณัษฎาพร อาจสารมนต์โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มาตรวงษ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวุฒิชัย ถ้ำพุดซาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ชัยศัตราโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
3. นางณัษฎาพร อาจสารมนต์โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มาตรวงษ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวุฒิชัย ถ้ำพุดซาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ชัยศัตราโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
3. นางณัษฎาพร อาจสารมนต์โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มาตรวงษ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวุฒิชัย ถ้ำพุดซาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ชัยศัตราโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
3. นางณัษฎาพร อาจสารมนต์โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มาตรวงษ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ

ติดต่อผู้บริหารจัดการแข่งขัน ศน.สุภี หิรัญคำ : 0862659119, ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ : 0819761834, ศน.อิสรีย์ ศิริสรณ์ : 0818790320
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ kridtamate@gmail.com : 0896410217, cheknork@hotmail.com : 0903631399
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]