หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 กันยายน 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สนามฟุตบอล 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สนามฟุตบอล 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ห้อง ห้องวิทย์1-2 5 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ห้อง ห้องวิทย์ 3-4 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารริมสระพัง 4 ก.ย. 2556 09.00 - 15.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ห้องประชุม 99 ปี 4 ก.ย. 2556 09.00 - 15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ห้องสมุด 111 ปี 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ห้องสมุดอาคาร 1 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 รับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 รับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล หอประชุมเก่า 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล หอประชุมเก่า 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ห้อง ห้อง 221 5 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ห้อง ห้อง 222 5 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้บริหารจัดการแข่งขัน ศน.สุภี หิรัญคำ : 0862659119, ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ : 0819761834, ศน.อิสรีย์ ศิริสรณ์ : 0818790320
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ kridtamate@gmail.com : 0896410217, cheknork@hotmail.com : 0903631399
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]