รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
สุดยอดมัธยมบุรีรัมย์ ก้าวนำสู่สากล 56
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ระหว่าง วันที่ 7-9 ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษราคัม  บุญเสริม
 
1. นายสุทธวรรธน์  ประวรรณรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิตนันทน์  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางชลิดา  โอทารัมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  รอบคอบ
 
1. นางสาวสุเนตร  แวทไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 99.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนรินธร  ศิลาอ่อน
 
1. นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวสุภาพร  ศรีดา
 
1. นายธำรงค์  ทาทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 99.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวทิวากร  เทวอนรัมย์
 
1. นางสาวพิริยา  แสนเสนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 99.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวปณิศา  ธนูสา
 
1. นางสำอางศรี  ทวีฤทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวศิรินญา  เอี่ยมวัน
 
1. นางแสงอรุณ  สุขเกษม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุทธิพร  แท่นทอง
 
1. นางฉันทนา  บุ้งทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์  นามกระโทก
 
1. นายธนากร  วิทย์ศลาพงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงกษมา  กกไธสง
 
1. นางสาวปวีณา  พลเสน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  รัสเสมอ
 
1. นางหญิงไทย  นาราช
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวอาริตา  เฉลิมจาน
 
1. นางวาสนา  ตองติดรัมย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นางสาวอภิวรรณ  ขอนกระโทก
 
1. นางสาวปวีณา  ผาสกุล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 1. นางสาวลาวัลย์  อภัยสีีลา
 
1. นางปราณี  บุญสุข
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  สดทรงศิลป์
 
1. นางประณีต  อาจสังข์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงชญานิศ  นามศรีพันธ์
 
1. นางทิพย์ประภา  ศิลาจรูญลักษณ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. เด็กชายวันชัย  จำปา
 
1. นางสาวคำขวัญ  ดีรบรัมย์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายศิริพงษ์  สมบูรณ์ธรรม
 
1. นางรัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญานาถ   ดาษดื่น
 
1. นางพรทิพย์  ขันสุวรรณ
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นายจักรกริช  ไชยฉลาด
 
1. นางเกษร  เกื้อสกุล
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายธีรยุทธ  ก้านจักร
 
1. นางศิริกาญจน์  เล็งดี
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 1. นายอัครชัย  ประประโคน
 
1. นางสมศรี  หมั่นประโคน
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายนิพนธ์  จันทร์อาหาร
 
1. นางรัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  สุจริตภักดี
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  เลิศยะโส
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษญมาศ   สุธรรม
 
1. นางประทุม  วรรณพันธ์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยศศิริ
 
1. นางสาวดวงพร  พันธ์พิทักษ์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ศรีศิลา
 
1. นางวรรณภา  ชนะบำรุง
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  แฉล้มรัมย์
 
1. นางสมฤดี  มะลิซ้อน
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายอรรถวุฒิ  ยงไธสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิรวุฒิ  แคว้นไธสง
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นางสาวพัชรีกร  บุญกองชาติ
 
1. นางสาวปวีณา  ผาสกุล
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวมนัสนันท์  ไวยารัตน์
 
1. นายพิมล  วิสุทธิอาภา
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิตตา  แผ้วพลสง
2. เด็กหญิงรติยากร  บุตรศรีเมือง
 
1. นางจิตติญา  วัชรินทรางกูร
2. นางสายใจ  โชคศิริ
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 78.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วกูล
2. เด็กหญิงชลธิชา  เชื้อบัณฑิต
 
1. นายบุญเกิด  ยวนยิ่ง
2. นางสาวพิรุณรัตน์   นิมิตร
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชุมนุมชาติ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางกิตติยา  ผาดำ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพนธ์   นามไพร
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   บุญหลัง
 
1. นางสาวนารถนพิณช์  สายสิญจน์
2. นางอรวรรณ  คำมะนาด
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาววารุณี  ทูลไธสง
2. นางสาวสุดารัตน์  เคี่ยมนอก
 
1. นายปิยะณัฐ  อัคขะรา
2. นางลัดดา  เสาไธสง
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. นางสาวปิยนุช  สีหวงษ์
2. นางสาวศศิมา  ขาดรัมย์
 
1. นางสาวจิตมณพิสุทธิ์  ยารัมย์
2. นางสาววราภรณ์  ตุ่นยอด
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายครองขวัญ   ผู้มีสัตย์
2. เด็กชายนันทวัฒน์   ทองดี
 
1. นายฉลวย   ส่งเสริม
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวนภัสวรรณ   เพียวพงศ์
2. นางสาวสมฤทัย  ราชประโคน
 
1. นางนภาพรรณ  วิสุทธิอาภา
2. นางนันทพร  เสขะกุล
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายต่อลาภ  สาธุรัมย์
 
1. นางสาวนุชรี  นิยโมสถ
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงศศิธร  เศียรกระโทก
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  ยอดน้ำคำ
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กชายก้าวหน้า  สวงรัมย์
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  รัตนะสกลพัฒน์
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายภานุวัฒนศักดิ์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวกัญญมล  ชำนาญทาง
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายวิวัฒน์  ปิยะนันทพงศ์
 
1. นางสาวสมจิต  โกศลวัฒนา
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายอรรถสิทธิ์   จึงพรพงศ์เกษม
 
1. นายวิทิต  สายกระสุน
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวบุษกร  เอี่ยมประโคน
 
1. นางสาวแก้วตา  ภาคีอิสระ
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวจิตาภา  ทะเริงรัมย์
 
1. นายประจวบ  ศักรินพานิชกุล
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เหลืองอภิรมย์
2. เด็กหญิงณัฏฐเรขา  ศัพท์พันธุ์
3. เด็กหญิงธนวรรณ  จงปัตนา
 
1. นางนันทวัน  คำสียา
2. นางปฐมาภรณ์  สิทธิ์เสือ
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุนิดา  มูลสิสาร
2. เด็กชายณัฐนันท์  วงษา
3. เด็กหญิงเรณุกา  สิมาจารย์
 
1. นางลำจวน  สีพะรัง
2. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  สิมอุดร
2. นางสาวสุรีรัตน์  ใจงาม
3. นางสาวอมรรัตน์  เกลียวทอง
 
1. นายสุริยา  สว่างบุญ
2. นางเนตรอนงค์  สุขจิต
 
52 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายพีรพล  พิมพ์สมาน
2. นางสาวศรีสุรีย์  รัตนพงศ์ภัค
3. นางสาวอรัชพร  จงปัตนา
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์  ประจันพล
2. นางรัตเนตร  วิชัยผิน
 
53 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นางสาวประกายรัตน์  ดาวรัมย์
2. นางสาวอรวรรณ  วงเวียน
3. นางสาวอลิษา  วิบูลย์อรรถ
 
1. นางกิตติมา  สุขสังข์
2. นางปภาวรินท์  วิลาศ
 
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวบุญยนุช  คงพลปาน
2. นางสาววรรณิศา  อร่าม
3. นางสาวอรพรรณ  เรืองศรี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หรบรรพ์
2. นายวิษณุ  สุรสอน
 
55 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาพร  นามวงศ์
2. เด็กหญิงณัฏฐิณีย์  สอนไธสง
3. เด็กหญิงศศิพร  สิรัมย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สังขกุลมาลา
2. นางลลิตา  อินไชย
 
56 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรา   บุตรอำคา
2. เด็กหญิงภัสสร   เพ็งประโคน
3. เด็กหญิงสุดาพร   กิจคณะ
 
1. นางจำเรียง  สุขกูล
2. นางสุขสันติ์  ชื่นธีรพงศ์
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงณัชกมล  ดิษฐ์กระโทก
2. เด็กชายปภาตพงศ์  ไปหนี้
3. เด็กหญิงเพียงชีวัน  ชนะสงคราม
 
1. นางสาวถนอมศรี  สมานชาติ
2. นายธรรมรักษ์  โพนทะนา
 
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงกัลยาณี   สุดเนตร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   สุนทร
3. เด็กหญิงชลธิชา   ศาลางาม
 
1. นางนิตยา  ดวงเข็ม
2. นางสาวเสาวรัตน์   ราชพิมาย
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวนุชดารัตน์  อาตมชาติ
2. นางสาวรัชดาพร  รัดที
3. นายศักดิ์สิทธิ์  จำเริญดี
 
1. นายปฎิพล  บุญอำนวย
2. นางสาวพจนีย์  เกือมรัมย์
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวปิยภัทร  พลวัน
2. นางสาวศิรภัสสร  เวชชศิริกุล
3. นางสาวอรปภา  สครรัมย์
 
1. นางจุติกา  อุบาลี
2. นางณัฐพร  นวนสาย
 
61 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกันยารัตน์   หิงประโคน
2. นายรัฐพงษ์   ม่วงประโคน
3. นายวริษฐ์   ฉินพลิกานนท์
 
1. นางชัชรีย์  อินประโคน
2. นางอัมพร  ชำนิจ
 
62 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายธนบูรณ์  วิเชียร
2. นางสาวพิณทิพย์  อุตชี
3. นายภูริ  ผาดำ
 
1. นายกัณฐัศว์  ชัยเศรษฐศิริ
2. นางพัฒนวดี  พลบุญ
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายธีรโชติ  เจริญเกรียงสกุล
2. เด็กชายสิโรดม  ตั้งประโคน
 
1. นายภาณุวัชร  ปุรณะศิริ
2. นายอมฤทธิ์  บุพโต
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. เด็กชายฌานนท์  บุตรพันธ์
2. เด็กชายวัชรินทร์  เลี่ยมทา
 
1. นางสาวผ่องเพ็ญ  ดัดตนรัมย์
2. นายอภิมุข  อภัยศรี
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายพีรเชษฐ์   ทรัพย์สุดาวงศ์
2. เด็กชายอัมรินทร์   คุณวงศ์
 
1. นางพรฤทัย  กิจคณะ
2. นายพัฒนา  พลวัน
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีวิเศษ
2. เด็กชายปฏิภาณ  ผลสมหวัง
 
1. นางนฤชล  ศรีมหาพรหม
2. นายสุทิน  บับภาวะตา
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวกานต์ชนก  ประยงค์
2. นางสาวเพลินตา  หล้าคำ
 
1. นายประกอบ  พิมพ์ตะครอง
2. นางอมรรัตน์  นิธุรัมย์
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายณรุจพงศ์  ปรินทอง
2. นายสหรัฐ  วรรณโคตร
 
1. นายวิทูร  สังขกุลมาลา
2. นายอมฤทธิ์  บุพโต
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายกวิน  เธียรวรรณ
2. นายชัยกาญจน์  หลอมประโคน
 
1. นายจิรศักดิ์  สรวลสันต์
2. นายเอกราช  เครือศรี
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายพรรณพงศ์  จีนโน
2. นายวิชญะ  ทะนานทอง
 
1. นายกมล  กุมผัน
2. นางสาวปฐมาพร  สีหะวงษ์
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายธรณ์ธันย์   ยงศิริ
 
1. นางพรทิพย์   แสนจันทร์
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวพิมลสิริ  อ้นไธสง
 
1. นางกมลยุพา  พงศ์นราทร
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนุชนาถ  เจิงรัมย์
 
1. นางจิตราภรณ์  นุสิกะ
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสุวงศ์
 
1. นายยุทธนา  ปรังประโคน
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  มะธิมะตุ
 
1. นายเสนอชาติ  พวงประโคน
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวศุภลักษณ์  บึงจันทร์
 
1. นางสาวดวงใจ  โพธกัง
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  ปัญญาสูง
 
1. นางปราณี  ประจันบาล
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวมัณฑนา  ศรีม่วง
 
1. นายจักรพงษ์  โจไธสง
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายธันยพงศ์  ลัทธิกุล
2. เด็กหญิงอัญรินทร์  พงษ์ศิรโยธิน
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  เสาะหายิ่ง
 
1. นางยุพา  ปุยะติ
2. นางสมรรัตน์  สวัสดิ์สิงห์
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกณิตา  แฉล้มไธสง
2. เด็กหญิงสุภาพร  สุภาพ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ชาติมนตรี
 
1. นางปวัญญา  นาคะวงศ์
2. นางพชรพรรณ  พิมพ์ตะครอง
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายนวฤกษ์  แสงใสแก้ว
2. เด็กชายอภินันท์  ทวีลาภ
3. เด็กชายไกรสิทธิ์  เพื่อนรัมย์
 
1. นายบุญรอด  เล็กดา
2. นายพิคเนตร  อุทัยไชย
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายนิธิศ  เจริญศรี
2. เด็กหญิงยลดา  บารัมย์
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  วัชรินทรางกูร
 
1. นายณชภัส  วิชยปรีชา
2. นายประเสริฐ  สังข์รัมย์
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  เทวัญรัมย์
2. นางสาววลัยลักษณ์  พิทักษ์จิตต์อรุณ
3. นายศุภชัย  วิทยาไพโรจน์
 
1. นายภราดร  พวงประโคน
2. นางอมลวรรณ  ภูผาจง
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวมลธิรา  วังหนองเสียว
2. นายศักดิ์พล  อุตส่าห์ดี
3. นายอิศรา  พรมเสนีย์
 
1. นางสาวจรัสศรี  จิณรักษ์
2. นางนิชา  สีพรมทอง
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกิติยา  จันทร์สันเทียะ
2. นางสาวนัจกร  หาญวารี
3. นางสาวเจนจิรา  อยู่แท้กูล
 
1. นางสาวปิยวรรณ  สุขเกษม
2. นายพิคเนตร  อุทัยไชย
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายภพสรรค์  จันทสิทธิ์
2. นางสาวสุธิดา  กุลกิตติยานนท์
3. นายเศรษฐวัฒน์  โชติรณพัสดุ์
 
1. นางปริญญารัตน์  จันทร์ชุ่ม
2. นางสุปราณี  มงคลล้ำ
 
87 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปุราชะทำเม
2. เด็กหญิงฐิติพร   โปร่งไธสง
3. เด็กหญิงรัตนมณี  ขันอุดทา
 
1. นางธนวรรณ  มาลานนท์
2. นางโสภิต  รินไธสง
 
88 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. นางสาววริศรา  ถาดจังหรีด
2. เด็กหญิงอัญชนา  ทางคะพิศ
3. เด็กหญิงอิสริยา  นนทนำ
 
1. นางสาวพิชชานันท์  สูงยิ่ง
2. นางศยารัตน์  แก้วมงคล
 
89 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  พลหนองหลวง
2. เด็กหญิงละมัย  วรรณกิจ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สะเทียนรัมย์
 
1. นางชลธิชา  พิลึกนา
2. นางสาวชุติมา  มณีนิล
 
90 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   จีนประโคน
2. เด็กชายนพณัฏฐ์   นพตลุง
3. เด็กหญิงปอรรัชม์   ปานใจนาม
 
1. นางสาววรารัตน์  ช่างคำ
2. นางสาวเบญจภรณ์  ผินสู่
 
91 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวสาวิณี  อุไรรัมย์
2. นางสาวสุมาลี  พลชนะ
3. นางสาวไอรดา  พิมพ์อักษร
 
1. นางสาวดวงใจ  จีระวัฒนากิจ
2. นางบังอร  ศีลแสน
 
92 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกรชวัล  สุวรรณนุรักษ์
2. นางสาวณัฐมน  ปุยะติ
3. นางสาวสุชัญญา  ต่างประโคน
 
1. นางสาวปานจันทร์  เทียมพล
2. นางสุรัสวดี  สายกระสุน
 
93 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวพิมพินี  สีเหม่น
2. นายมฆวัน  ศรีจันทร์
3. นางสาวศิริลักษณ์  ผิวบาง
 
1. นางกัลยาณี  วัฒนธีรางกูร
2. นางสาวชวัลลักษณ์  การะเกตุ
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวจารุกิตติ์  ตันติวงศ์กานต์
2. นางสาวชีวาพร  สิทธินอก
3. นางสาวสุพิชฌาย์  ลัทธิกุล
 
1. นายสมพิศ  ทวีลาภ
2. นางเพื่อนอารีย์  วิเศษนคร
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายวิทยา 1. เด็กหญิงถิรพร  สมพงษ์
2. เด็กชายธีรยุทธ  ปรีชากุล
3. เด็กหญิงวรรณภา  พึ่งต้น
 
1. นางนาวี  คูเมือง
2. นางสุทธิรัตน์  ศรีวงษ์
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปิยะวงษ์
2. เด็กหญิงดวงพร  ตามสีรัมย์
3. เด็กชายอัคนี  ปุริมาตัง
 
1. นางสาวสุนีวัลย์  ไชยรัตน์
2. นางสาวสุรารักษ์  ลีโนนเขวา
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ลินทอง
3. เด็กหญิงเกศแก้ว  แย้มประโคน
 
1. นางชัชพิชฌา  วรวงค์
2. นางสาวสวิตตา  ปัจจัย
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  คำแสน
2. เด็กหญิงพิชญามน  แสงสุวรรณ์
3. เด็กชายวศิน  สีดอกรัก
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คำโสภา
2. นางวิไล  เกรัมย์
 
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวฐิติยาภรณ์  พึ่งป่า
2. นางสาวศศิรดา  ชาญชัย
3. นางสาวเมตตา  ออมวิหาร
 
1. นางจันทรา  ชาญนุวงศ์
2. นางสาวอัมพวัน  ศรแผลง
 
100 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายชัยชนะ  สิมมาตา
2. นางสาวอารีรัตน์  ชูชีพ
3. นางสาวเปรมใจ  พัฒนะแสง
 
1. นางบุบผา  นาคสมบูรณ์
2. นายวงศ์วิสันต์  ดุระนิกร
 
101 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ลัดดี
2. นายนวดล  สว่างชาติ
3. นายปาล์ม  ทวนสูงเนิน
 
1. นางวรินรำไพ  แถวกระโทก
2. นางสาวสราวลี  มาประจวบ
 
102 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนิภาพร  ทนคง
2. นายเกียรติชัย  สะทุมรัมย์
3. นางสาวเพ็ญนภา  วันตุ้ม
 
1. นายทฤษฎี  บุญนำพา
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงประวีณา  แซโสม
2. เด็กหญิงปัญญาพร  แกล้วกล้า
3. เด็กหญิงพนิดา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวจิตรฤทัย  สีลวัน
2. นางอรอนงค์  เขื่อนมั่น
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิสารัศมิ์  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  มิถุนาวงค์
3. เด็กหญิงไอรดา  เรืองไกล
 
1. นางสาวพิมพ์ณภา  บุตรดีคงนิพัทธ์
2. นายวุฒิไกร  ชมถาวร
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันธิกา  วิชัยรัมย์
2. เด็กหญิงนุสบา  ลีธีรพันธ์
3. เด็กหญิงมาลิสา  โสดลำ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  คำแก้ว
2. นางสาวรัตนาภรณ์   ศิริพงษ์
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงธิติมา  กาวไธสง
2. เด็กชายศุภผล  แท่นแก้ว
3. เด็กหญิงอังคฉัตร  โพธิ์ทอง
 
1. นางพชรพรรณ  พิมพ์ตะครอง
2. นางสาวลาวัลย์  ศิริสุข
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวทัศนีย์  สร้อยเสน
2. นางสาวรวีวรรณ   โครัมย์
3. นางสาวสมเจตน์  ปะสุรัมย์
 
1. นางรุ่งทิวา  ประวรรณรัมย์
2. นางศรีวรรณ  เปริบรัมย์
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร  เงินสูงเนิน
2. นายณัฐพล  สิงห์ทอง
3. นางสาวเกศรินทร์  เหมือนพร้อม
 
1. นางชนกานต์  เหลาแตว
2. นางสาววัชรี  อาภรณ์พงษ์
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นายวรินทร  จำปาทาสี
2. นางสาวศิรินทรา  สระบัวบาล
3. นางสาวเสาวรัตน์  อุ่นจันทร์
 
1. นางนิตยา  อาจพลไทย
2. นายไชยสิทธิ์  ผาเจริญ
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวศุภรัตน์  กุมรัมย์
2. นางสาวอลิษา  สรวงกุดเรือ
3. นางสาวโญภิดา  การรัมย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คำโสภา
2. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
 
111 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายทักษิณ  เทียมพล
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พรมทระ
 
1. นางกัลยารัตน์  แป้นศิริมงคลกุล
2. นายทองดี  เพชรเลิศ
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ทรงโคตร
2. เด็กชายวัชรพล  แขมคำ
 
1. นายวิษณุ  อาจพลไทย
2. นายศราวุฒิ  บุราณรมย์
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายชิตตะวัน  ทะนานทอง
2. เด็กชายปรัตถกร  บวรเกิด
 
1. นางทัศนีย์  โพธิ์พุ่ม
2. นางสาววรัชญา  ช้อนขุนทด
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กำรัมย์
2. เด็กชายสุวรัญญู  สุนทร
 
1. นางชัชพิชฌา  วรวงค์
2. นางสาวสวิตตา  ปัจจัย
 
115 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นายณรงค์  มารศรี
2. นายบัณฑิต  ชัดทัน
 
1. นายประภาส  เลี่ยมนางรอง
2. นางวรรณดี  สัสดี
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 1. นายธเนศ  โยรัมย์
2. นายศักดิ์ชัยนันท์  จิมานัง
 
1. นายฐิติพงษ์  บัวศรีคำ
2. นางสาวอัจฉรา  ลักขษร
 
117 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นางสาวฐัทธิฎา  อินทิสาน
2. นางสาวสาวิตรี  ประจงดี
 
1. นางเมธาวี  ยลปรีชา
 
118 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นายธงชัย  ครุฑเลิศ
2. นางสาวสุขุมาล  ทิพย์อาภรณ์
 
1. นางชัชพิชฌา  วรวงค์
2. นางสาวสวิตตา  ปัจจัย
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 79.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายทินกร  โกนไธสง
2. เด็กชายพงษสิทธิ์  กดไธสง
 
1. นายธีรภัทร  ยศม้าว
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.9 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา   กลมประโคน
2. เด็กชายธรรมศาสตร์  ไทยประโคน
 
1. นายธวัชชัย  อุ่นทะเล
 
121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  เทพนรินทร์
2. เด็กชายศุภชัย  สุขเพิ่ม
 
1. นายวิชานนท์  เทียมทะนง
 
122 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  บุญสีออ
2. เด็กชายอดิศร  ก่ำแก้ว
 
1. นายวิโรจน์  สุริเทศ
 
123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ดอนพิมพา
2. เด็กหญิงสุชาดา  พื้นผา
 
1. นายสุริยะ  บุญคง
 
124 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารุณี  คล้ายคลึงมี
2. นายปรเมศวร์  พึ่งขุนทด
 
1. นางสาวสิริเกศ  หมัดเจริญ
 
125 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายทัตพงศ์  ชี้กลาง
2. เด็กชายปิยวัฒณ์  ทองอาจ
 
1. นายธนา  สำรวมจิตร
 
126 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรภา  คิมรัมย์
2. เด็กชายอนันต์  สิมวงษ์
 
1. นางสาววาสนา  นีลพันธ์
 
127 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายณัฐภูมิ  พลอยนิล
2. นายพิศุทธิ์  พัดไธสง
3. นายอัมรินทร์  เรียมริว
 
1. นางสาวน้ำค้าง  จันเสริม
2. นายเกียรติศักดิ์  สมานมิตร
 
128 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นายพงศธร  โสระมัค
2. นายวงศกร  ทิพย์อาภรณ์
3. นายอภิเทพ  แปลกรัมย์
 
1. นายปฏิพัทธ์  โสนาคา
2. นายสุทธินันท์  โภคา
 
129 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  อยู่ดี
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  ไกรสุข
3. นางสาวเบญญาภา  ขาวสระ
 
1. นางสาวภษกรณ์  อยู่แท้กูล
 
130 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายวัฒนา   ดอมไธสง
2. นายศราวิน  จันทบุรี
3. นายเกรียงไกร  แทนไธสง
 
1. นางสาวน้ำค้าง  จันเสริม
2. นายเกียรติศักดิ์  สมานมิตร
 
131 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายชยางกูร  สุขจิตร์
2. นายยงยุทธ  ศิริสำราญ
3. นายอัมฤทธิ์  ทองใบศรี
 
1. นางสาวพจนี  เสนคราม
2. นายวุฒิไกร  ชมถาวร
 
132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  พรมวงศ์
2. นางสาวกาญจนา  กรัดเกริ่นเกริก
3. นายชาญชัย  คงขาว
 
1. นางสาวภษกรณ์  อยู่แท้กูล
2. นางเมธาวี  ยลปรีชา
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงชัญญา  สัมพันธ์วงศ์
2. เด็กหญิงธมลพรรณ  บุญครอบ
3. เด็กหญิงภิญดา  ทองเต็ม
4. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีสุข
5. เด็กหญิงอลิสา  รักธง
 
1. นางสาวณัชชา  กุยราพเนาว์
2. นางสาวพัชรดา  สระทองดี
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะนุช  พัฒนะแสง
2. เด็กหญิงผกามาศ  สาธุรัมย์
3. เด็กหญิงมยุรี  บุญเลิศ
4. เด็กหญิงรัชนีพร  อ่อนสะอาด
5. เด็กหญิงเกศมณี  ยาทองทิพย์
 
1. นางสาวกิ่งดาว  สนิทรัมย์
2. นางสาวนภาพร  สำเริงรัมย์
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงชนารดี  แก้วผลึก
2. เด็กหญิงณัฐธินี  คำมูล
3. เด็กหญิงพรพิมล  ทองคำ
4. เด็กหญิงพัชรทิพย์  แป้นชุมแสง
5. เด็กหญิงยิหวา  ยลปรีชา
 
1. นางพรพิศ  บุญมี
2. นางสาวพิชยา  นันทวิเชตพงษ์
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรทิพา   โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงภัทรวดี   อินทร์ตา
3. เด็กหญิงสุดา  โพธิ์แก้ว
4. เด็กหญิงสุนันทา   ทาสี
5. เด็กหญิงโศรยา   โพธิ์แก้ว
 
1. นายสีหราช  ทรัพย์คณารักษ์
2. นางสาวอัจฉรีย์  ปีนะเก
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวจิรัสยา  ปาณะศรี
2. นางสาวพิชชารัตน์  สุนทมาลา
3. นางสาวศศิประภา  สาแก
4. นางสาวสิริวรรณ  แบนไธสง
5. นางสาวเมวดี  ศรีมาศ
 
1. นางสาวณัชชา  กุยราพเนาว์
2. นางสาวพัชรดา  สระทองดี
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  วาระรัมย์
2. นางสาวทัศวรรณ  คำโนนม่วง
3. นางสาวศิราณี  เสมารัมย์
4. นางสาวสมฤทัย  จะนันท์
5. นางสาวอรวรรณ  อภิกรกุล
 
1. นางสาวดุษณี  ปุยะติ
2. นายธวัชชัย  คงทรัพย์
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจินดารัตน์  ชำเรืองฤทธิ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  วรสิงห์
3. นางสาวจุฑามาศ  ดาทอง
4. นางสาวญาสุมินทร์  เสาทอง
5. นางสาวสุภารัตน์  อินธิสิน
 
1. นางวรรณา  คารศรี
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  จูมเกษ
2. นางสาวนภาพร   พิมานรัมย์
3. นางสาวพรพิไล   สุดหอม
4. เด็กหญิงศุภลักษณ์   ลีลงบับ
5. เด็กหญิงอภิญญา   โฮนกระโทก
 
1. นางพรพรรณ   อาภรณ์พงษ์
2. นางรัชนี   บอกประโคน
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงชณิกา  ท้วมจั่น
2. เด็กชายชลธิโชติ  โคมารัมย์
3. เด็กหญิงณัฐชา  เสียงวังเวง
4. เด็กหญิงสมฤทัย  เมตตาสระน้อย
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  สุมหิรัญ
 
1. นางบัวแก้ว  พรมบุตร
2. นางเสาวลักษณ์  สวยรูป
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จันเขียวเวียง
2. เด็กหญิงพัชรียา  ลามั่น
3. เด็กหญิงศศิธร  ติดตารัมย์
4. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีรัตน์
5. เด็กหญิงเมวดี  ผันผ่อน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  มิ่งขวัญ
2. นางแจ่มใส  ตอรบรัมย์
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงคำสร้อย  หาญยิ่ง
2. เด็กหญิงวริญยุพา  อ้อลาย
3. เด็กหญิงวิภาวี  ปริบรัมย์
4. เด็กหญิงสุคนธร  ปัญญารัมย์
5. เด็กหญิงสุทธิศา  ประวรรณรัมย์
 
1. นางสมประสงค์  ภูมูลเมือง
2. นางอรชา  สิริเบญจพรหม
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงจินตนา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ผลพรต
3. เด็กหญิงวาศิตา  เก่งเดช
4. เด็กหญิงสุวิมล  สวนสวรรค์
5. เด็กหญิงอังคณา  สีสกุล
 
1. นางพิสมัย  สุขเกษม
2. นางมยุรี  หมวดสันเทียะ
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  โตกประโคน
2. นางสาวกานต์มณี  บุตรงาม
3. นางสาวปาริฉัตร  วิชัย
4. นางสาวอมรรัตน์  ศรีบัวลา
5. นางสาวเจนจิรา  เจนประโคน
 
1. นางปาริชาติ  ขามประโคน
2. นายยศินทร์  กุลหลี
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นางสาวนรินทร์ทิพย์  อาษากลาง
2. นางสาวฟ้ารุ่ง  ยมพิมาย
3. นางสาวศศิวิมล  รอนยุทธ
4. นางสาวศิรินภา  ดาศรี
5. นางสาวศิริวรรณ  สุระโครต
 
1. นายประมาณ  สุดตาชาติ
2. นางสาวอัจฉรา  ทวนไธสง
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวจิตติยา  สุวรรณชาติ
2. นายชนิสร  โต่นวุธ
3. นางสาวพรทิวา  บุญทอง
4. นางสาวสิรินทรา  ตลาดทรัพย์
5. นายสุทิน  สำรวมรัมย์
 
1. นางรัชกร  ประสีระเตสัง
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวจุฑารัตน์  คอนเพ็ชร
2. นางสาวศศิธร   ทะนงค์
3. นางสาวสุชานันท์  วาหะรัมย์
4. นางสาวอิษณาพร  ไชยสุริยงค์
5. นางสาวเจนจิรา  ตะเกิงผล
 
1. นางสุภารัตน์  น้อยพรม
2. นางอำนวย  ไกรปุย
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง 1. เด็กชายชินวัตร  พรหมบุตร
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  ตังธนรุ่งโรจน์
3. นายมะโน  ชาญชาติ
4. สามเณรสุทัศน์  จันทบาล
5. นายอมรเทพ  แสงสว่าง
 
1. พระพระมหาพุทธินันทน์  อภินนฺโท
2. นายโฆษิต  คุ้มทั่ว
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายปวเรศ  แรดไรรัมย์
2. นายวราวุฒิ  ลาภเจริญ
3. นายวารินทร์  วงลา
4. นายวุฒิชัย  นวลนาค
5. นายสุวิทย์  กล่ำบุรี
 
1. นายมีพล  ทรงศิลา
2. นางเสาวคนธ์  บุญชู
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์หอม
2. เด็กชายภูรีรัช  บุญรอด
3. นายวัชรพงษ์  มีพร
4. นายศิริพรชัย  จันทป
5. นายสุทธิศักดิ์  บุญโสภา
 
1. นางสาวดวงฤทัย  แดงกันรัน
2. นายรัชวัฒน์  นัยรัตน์
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายปัญญวัฒน์  วัชรสุทธิพงศ์
2. นายปิติพันธ์  อินทร์ประโคน
3. นางสาวสิริวลี  สิริวิบูลย์
4. นางสาวสุพิชญา  ศรีบุญเรือง
5. นางสาวสุภัทรา  สมประสงค์
 
1. นายพลวัฒน์  สวัสดิ์สิงห์
2. นายสุรชัย  ชาลีวรรณ์
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกรรณญกชกร  ตรีวิเศษ
2. นางสาวจิราพร  พ่อค้า
3. นางสาวณีรนุช  คาประโคน
4. นางสาวตรีนุช  ภิรมย์
5. นายธีรพล  ทองคำ
6. นายพันนา  กิรัมย์
7. นางสาวพิมพร  พานิชรัมย์
8. นายพีรพงศ์  ศรีสวย
9. นายภาณุพงศ์  วิเวกรัมย์
10. นายสมรักษ์  มีอุดหนุน
11. นางสาวสาวิตรี  เกยรัมย์
12. นางสาวสิรินภา  ก้อนรัมย์
13. นางสาวสุดารัตน์  สัตตารัมย์
14. นางสาวอนุสรา  ป้องภัย
15. นางสาวเบญจมาภรณ์  ศรีสุวอ
16. นางสาวเบญจวรรณ  สินทรา
17. นางสาวเบญญาภา  ดีด้วยมี
18. นางสาวเพ็ญนภา  ตรวจมรรคา
19. นางสาวเสาวลี  ประเสริฐศรี
20. นายไพฑูรย์  เพชรฤทธิ์
 
1. นายกวีรักษ์  ประวรรณรัมย์
2. นายชาญสิทธิ์  ชะเอม
3. นางรื่นพิมล  จันทกุล
4. นางสาวสุทิตย์  เงางาม
5. นางสาวอังคณา  นวลพริ้ง
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงกรกนก  สิริสุวลักษณ์
2. นางสาวกรพินธุ์  ศิริวงษ์พานิชย์
3. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ตุ้มไธสง
4. นายจักรินทร์  วงษ์มหาจักร์
5. เด็กหญิงชนิสรา  ทองเลิศ
6. เด็กชายธนากร  จันทร์เสนา
7. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ศรีณะ
8. เด็กหญิงประชุมขวัญ  กฤตเวทิน
9. นายพงศธร  กุลไธสง
10. นายมงคล  สีสมาน
11. เด็กหญิงรุ่งรวี  ชันไธสง
12. นายศักดิ์นรงค์  สุริวงศ์
13. เด็กหญิงศุภลักษณ์  นามพิมูล
14. นายสิริคุปต์  ฉอุ่มผล
15. เด็กชายสุทธิภัทร  ใจนา
16. เด็กหญิงสุพรรษา  สวนไธสง
17. เด็กหญิงสุมิตรา  สิงห์จันทร์
18. นางสาวอนุธิดา  เจริญไธสง
19. เด็กชายโจจิ  ทานากะ
20. นายไกรสิทธิ์  แก้วชะนะ
 
1. นางสาวกองทรัพย์  กุมไธสง
2. นางสาวชุติญา  อุ่นทานนท์
3. นายธีระชัย  เถลิงลาภ
4. นายสุริยันต์  แสงมล
5. นางสาวไพเราะ  บุญผลิต
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกฤติกาล  อินทรกันหา
2. นายจักรพรรดิ  สุภนาม
3. นายจิณวัตร  มีคม
4. นายฐาปกรณ์  แบ่งรัมย์
5. นายตันติกร  เปริบรัมย์
6. นางสาวน้ำผึ้ง  คำพงษ์
7. นางสาวปัณฑารีย์  ชนะปลื้ม
8. นางสาวภัสสร  จากรัมย์
9. นางสาวราตรี  สวัสดี
10. นายวิทยา  คะเรรัมย์
11. นางสาววิภา  นาคงาม
12. นายศรายุธ  ดนตรี
13. นายศราวุฒิ  สวงรัมย์
14. นายศิวกร  ภาคะเวท
15. นางสาวสริดา  เกษนอก
16. นายอนันตสิน  ไชยโย
17. นางสาวอรณี  ปะลุวันรัมย์
18. นางสาวอรสา  กำจร
19. นางสาวเกษศิรินทร์  โปสี
20. นายเดชดำรงค์  คำมา
 
1. นายทรงเกียรติ  ปุริโส
2. นางวราวรรณ  พลสยม
3. นางวานิต  เปริบรัมย์
4. นายวิศิษฐ์  เทพทอง
5. นางสมประสงค์  ภูมูลเมือง
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายวิทยา 1. นางสาวกันตยา  ปลาอีด
2. เด็กชายกิตติ  เยรัมย์
3. นางสาวกุสุมา  เนียมกุล
4. นางสาวจิราพร  ชินพรม
5. นางสาวชลนี  ตรวจมรรคา
6. เด็กชายธวัชชัย  เกิดกระโทก
7. นายปิยวัฒน์  สุยะวงษ์
8. นายพิษณุ  ยวงเอี่ยมใย
9. นางสาววนิดา  ขาลพรหม
10. นายวรพงษ์  คงทะเล
11. นางสาวศิริพร  พรหมโสฬส
12. นางสาวสิริยา  ปรีชากุล
13. เด็กชายสุธี  สารีกิจ
14. นางสาวสุวรรณา  สะบุตรดี
15. นายสุวัฒน์  ขานพรม
16. นายสุเทพ  พันธ์ถวิล
17. นายอัครเดช  อาจหาญ
18. นายอัครเดช  ทองโพธิ์
19. นายเกียรติศักดิ์  ศรีรัตน์
 
1. นายกณวรรธน์  ลาขุมเหล็ก
2. นางรชรินทร์  โพธิ์ัทับไทย
3. นายวัฒนชัย  โพธิ์ทับไทย
4. นายไกรศักดิ์  โชคสุขเพิ่มทวี
5. นายไพรวัลย์  กุลบุตรบุญเพ็ง
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายกิตติกร  กุมรัมย์
2. นางสาวกิตตินันท์  ใยบัว
3. นายณัฐพล  บ่อไทย
4. นางสาวณิรชา  ปันรัมย์
5. นายธนพล  หลังรัก
6. นายธวัชชัย  อามาตย์
7. นายธีรศักดิ์  ปูนรัมย์
8. นางสาวปวีณา  ศรีสมพร
9. นางสาวปวีณา  พลาหาญ
10. นางสาวพรทิพย์  การะเกษ
11. นางสาวพิสุทธิณี  โสตะพราหรมณ์
12. นายพีรวัส  กัลยา
13. นายวิฑูรย์  กำจร
14. นางสาววิภาวี  ดัดถุยาวัตร
15. นายศุภกฤษ  อรุณศรี
16. นายสิทธิโชค  พยุกรัมย์
17. นายสินธุ  สร้อยเสน
18. นางสาวสุดารัตน์  แซ่ม้า
19. นายสุทิน  สุดเส้นผม
20. นายอดิศร  บึงมุม
 
1. นายทรงเกียรติ  ปุริโส
2. นางวงศ์รัตน์  นิพรรัมย์
3. นางวราวรรณ  พลสยม
4. นางวานิต  เปริบรัมย์
5. นายวิศิษฐ์  เทพทอง
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทนิภา  สิรินทราบูรณ์
 
1. นางสาววรรณา  แพ่งสภา
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวลัย  ดวงภักดีรัมย์
 
1. นางแจ่มใส  ตอรบรัมย์
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  แสนตื้อ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  กะการัมย์
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงดรุณทิพย์  หลอดทอง
 
1. นางสาวปวีณา  โสภา
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวมณีโชติรส  ชุมศรี
 
1. นางจิตพิพัฒน์  ชำนิจ
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. นางสาวพวงผกา  จันทร์แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสด  โยมไธสง
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวบุษยากร  ตะระรัมย์
 
1. นางสาววรนุช  ตระกูลดี
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายพิชญ์ฌยุตม์  นาคนาคา
 
1. นางสาวศิริพร  ทิพยศิลป์
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  โพธิ์ดี
2. เด็กหญิงสุวกุล  ทับที
 
1. นางลำใย  คะเลารัมย์
2. นายสิน  ตาน้อย
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติ  นิกูลรัมย์
2. เด็กหญิงธนาธร  ราศรีเฟือง
 
1. นางณัฐพัชร์  วิศาลธนกาญจน์
2. นางสุรางคณา  พนิตพงศา
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงสุภาวิตา  หุบครบุรี
2. เด็กชายสุเมธา  ประทุม
 
1. นายบุญลือ  จันทร์อยู่จริง
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อยู่จริง
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุไธสง
2. เด็กชายศักดิ์พล  จรูญไธสง
 
1. นางสาวชุติญา   อุ่นทานนท์
2. นางพรทิพย์  เสนาปักธงไชย
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวสรารัตน์  วิชัยรัมย์
2. นายสามารถ  ชุมพลวงศ์
 
1. นางณัฐพัชร์  วิศาลธนกาญจน์
2. นางสุรางคณา  พนิตพงศา
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวพัชรินทร์  ก่อแก้ว
2. นายฤชากร  มนต์ไธสง
 
1. นายบุญลือ  จันทร์อยู่จริง
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อยู่จริง
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวธนัญญา  น้อยโสภา
2. นายยศธร  วงศ์วัฒนาวิจิตร
 
1. นางสาวกองทรัพย์  กุมไธสง
2. นางพรทิพย์  เสนาปักธงไชย
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายกิตติ  อะพรรัมย์
2. นางสาวศุกุมา  วรรณธรรม
 
1. นางวานิต  เปริบรัมย์
2. นางสุจินดา  แสนหลวง
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 98.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกฤตาชลี  แปลงดี
2. นางสาวจินดารัตน์  นิสัยรัมย์
3. นางสาวจิรัสยา  สมินทอง
4. นางสาวจีรนันท์  วงศ์ประโคน
5. นางสาวชื่นกมล  แดงสาย
6. นางสาวนาฏอนงค์  มูลมณี
7. นางสาววรรณภา  สิทธิมาตร
8. นางสาวศศิวัลย์  รัตน์ประโคน
9. นางสาวศิรประภา  โกสีห์
10. นางสาวสิรินินทร์  เจริญรัมย์
 
1. นางขวัญใจ  ณ รังษี
2. นายประดิษฐ์  ละครชัย
3. นายมหาศาล  สืบนิสัย
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 97.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวจุฑารัตน์  อาญาเมือง
2. นางสาวภัทราภรณ์  ภูแก้ว
3. นางสาววรามาศ  กล่าวรัมย์
4. นางสาวศรินชยาก์  อักษรพรม
5. นางสาวศิรินภา  อาญาเมือง
6. นางสาวสุดารัตน์  เกรียรัมย์
7. นางสาวสุภาวดี  พ่อค้า
8. นางสาวอมรรัตน์  ชะรุงรัมย์
9. นางสาวอริสา  บุญมี
10. นายเอนก  การเพียร
 
1. นางน้ำจิตร  สละกลาง
2. นางวันเพ็ญ  สมพงษ์พันธุ์
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกนกทิพย์  จักษุทิพย์
2. นางสาวจิตระภา  อยู่ทอง
3. นางสาวตรีรัตน์  ตอรบรัมย์
4. นางสาวนันทิตา  ติดตารัมย์
5. นางสาวนิภาพร  แขนคันรัมย์
6. นางสาวสุปรียา  จิตรบุญพิทักษ์
7. นางสาวสุพัตรา  คงสุข
8. นางสาวอรวี  พริ้งเพราะ
9. นางสาวอัมรา  มโนรักษ์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ชุ่มเสนา
 
1. นายยศวรรธน์  วิชิตพันธ์
2. นางสาววันวิสา  นาฬิเกย์
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  แสนคนึง
2. นางสาวกัลยา  ไชยรัมย์
3. นางสาวณัฐยา  วิเศษเนตร
4. นางสาวนิตยา  บุญเต็ม
5. นางสาวปรารถนา  ราชแก้ว
6. นางสาวพัลภา  พึ่งสุข
7. นางสาวยุวดี  แก้ววันทา
8. นางสาววันวิสาข์  ชมชื่น
9. นางสาวสุพัตตรา  ปาภูเขียว
10. นางสาวแพรวพรรณ  คงพลปาน
 
1. นางชาครียา  พยัคฆา
2. นางสาวเดือนดารา  ชิ้นจอหอ
 
178 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกาญจนา  วิชัยรัมย์
2. นางสาวจันทร์ประภา  ชาวะลัย
3. นางสาวณิชกานต์  กุยรัมย์
4. นางสาวภัทรวดี  ทองผา
5. นางสาวยุดาพร  ใจสอน
6. นางสาวรำพึง  หรบรรณ์
7. นางสาวรุ่งฟ้า  สุขใจ
8. นางสาววรัญญา  ดาทอง
9. นางสาววาสนา  สีจันเหนือ
10. นางสาวศิริรัตน์  จี้อุ่น
11. นางสาวศิไลลักษณ์  แช่มรัมย์
12. นางสาวสุนิษา  มีมัน
13. นางสาวเมธาวลัยณ์  ใจรัมย์
14. นางสาวเยาวลักษณ์  ชะเวิงรัมย์
15. นางสาวเยาวเรศ  ยวงรัมย์
 
1. นางสาวนวพรรษ  พวงไธสง
2. นางสาวลัดดา  ตระกูลรัมย์
3. นายโกวิท  ไชยพันธ์นา
 
179 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกันย์สินี  สลวลรัมย์
2. นางสาวกาญจนา  อะทอยรัมย์
3. นางสาวกุลจิรา  ศิริโชติวรกุล
4. นางสาวกุหลาบ  พะวอนรัมย์
5. นางสาวจันทิมา  หาญสุด
6. นางสาวณัณฐาภร  พินึกรัมย์
7. เด็กหญิงลินดา  อินรัมย์
8. เด็กหญิงวนิตา  ศิริสุข
9. เด็กหญิงวรรณณิสา  โมหา
10. เด็กหญิงวรรณพร  คำภานุ
11. เด็กหญิงสุทธิดา  งามเชย
12. นางสาวสุรีรัตน์  ผลเจริญ
13. เด็กหญิงอาทิตยา  มรกฏ
14. เด็กหญิงเจนจิรา  ประเสริฐศรี
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โกยรัมย์
 
1. นายวรภัทร  นนท์ศิริ
2. นางวิไลวรรณ  โกรทินธาคม
3. นางศิราภรณ์  กาญจนทรัพย์สิน
4. นางสาวสิริรดา  เจริญรัมย์
 
180 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกฤษกร  ทวีศิลป์
2. นางสาวจีรภิญญา  ตอนรัมย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตุ่มดาวเรือง
4. นายธวัชชัย  เสกขา
5. นายนพรัตน์  บุญรัตน์
6. นางสาวพัชรินทร์  ม่วงไม้
7. นางสาวภัทรวดี  วิเชียร
8. นางสาววราลี  ลายขุนทด
9. นางสาววิภาดา  ดวงนิล
10. นายวุฒิชัย   เชื้อนางรอง
11. นางสาวศศิธร   พันธ์ถวิล
12. เด็กชายศุภกิตต์  ตุลานนท์
13. เด็กชายเจษฎา   สุขรัตน์
14. นางสาวเบญจวรรณ  ชะดารัมย์
15. นายเรืองศักดิ์  แก้วนิลทอง
 
1. นายก้องเกียรติชัย   ทบวงศรี
2. นายขวัญชัย   พรมบุบผา
3. นายธงชัย  ดียิ่ง
4. นางลักษมี  พายุหะ
 
181 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ธรรมวัฒน์
2. เด็กหญิงอภิญญา  สาระศาลิน
3. เด็กหญิงอุษาวฎี  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายฉลาด  ชนไพโรจน์
2. นางสาวณชา  พิมวัน
 
182 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  หลอมประโคน
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  เทพเนาว์
3. เด็กหญิงอรอุมา  ไชยอินทร์
 
1. นายพนาเวช  แดงศรี
2. นายวสันติ  ทรงประโคน
 
183 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงฐานิตา  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขานเพชร
3. เด็กหญิงศศินา  อภัยจิต
 
1. นายทองใบ  สีหะวงษ์
2. นางสาวลาวัลย์  เรืองปรัชญากุล
 
184 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูเกียรติพงศ์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จันทวรรณ
3. เด็กชายเอกบดินทร์  ประคองใจ
 
1. นางภารดี  จันทน์หอม
2. นางสุมลฑา  วงศ์ทองเจริญ
 
185 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เจริญพร
2. นางสาวปริชญา  พรอมตตระกูล
3. นางสาวศิรภัสสร  สาลำ
 
1. นางภารดี  จันทน์หอม
2. นางสุมลฑา  วงศ์ทองเจริญ
 
186 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญา  เปนะนาม
2. นางสาวจุฑารัตน์  เรือนประโคน
3. นางสาวญาสุมินต์  นาคย้อย
 
1. นายพนาเวช  แดงศรี
2. นายวสันติ  ทรงประโคน
 
187 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวอรุณรัตน์  ชั่งทองมะดัน
3. นางสาวเพ็ญประภา  เต็งสกุล
 
1. นางสาวจิรภา  ลาฮาม
2. นายทิพยา  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
188 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวทัศวรรณ   บุญทูล
2. นางสาวอนุชตา   หาลากรณ์
3. นางสาวอรทัย   จินโจ
 
1. นางทิพวัลย์   ลุนพรม
2. นายภาณุ   ลุนพรม
 
189 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  อบอุ่น
2. เด็กหญิงภัทราวดี  เหล่าคนค้า
 
1. นายสำเริง  แสนแก้ว
2. นายอรุณ  กมลมา
 
190 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  กุลวราธร
2. เด็กชายธนากร  แมลงผึ้ง
 
1. นางสาวจุรีพร  สวัสดิกุล
2. นางมาลินี  สิงห์ทองทราย
 
191 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐฐา  ลีประโคน
2. เด็กหญิงสุภาพร  ผืนจตุรัส
 
1. นายณรงค์  ห่วงประโคน
2. นายสุเชษฐ์  ห่วงประโคน
 
192 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอนงนาฏ   กิจไธสง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แซวประโคน
 
1. นายสมทรัพย์  ไชยสง
2. นายไพบูลย์  ยุทธเสรี
 
193 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บางรุ่ง
2. นางสาววารุณี  เรืองรัมย์
 
1. นายวิฑูรย์  เสงี่ยมศักดิ์
2. นางวิวัชรี  ชาติประสพ
 
194 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  จันดาเพ็ง
2. นางสาวอรอุมา  สารเพ็ชร
 
1. นายทศพล  ศรีสม
2. นายธีรภัทร์  สัตตารัมย์
 
195 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวศุภรัตน์   แต้มไธสง
2. นางสาวสุกัญญา  ชมมอญ
 
1. นายสมดี  ศักดิ์โกมลศรี
2. นายสมทรัพย์  ไชยสง
 
196 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวออมทรัพย์  แก้วผลึก
2. นางสาวเหมวดี  อันทะโคตร
 
1. นางลักษมี  พายุหะ
2. นางสาวโกสุม  ประสงค์ทรัพย์
 
197 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  อรชุน
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
198 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิดา  ชอุ่มผล
 
1. นายทักศิลป์  ตุใยรัมย์
 
199 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 1. นายคงทอง   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางวิไลจิตร   ตอบกุลกิติกร
 
200 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงราตรี  ติลาโพธิ์
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
 
201 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  ปักการะโถ
 
1. นายสุจินต์  ถาวรผล
 
202 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาววรรณนิสา  กุลพินิจ
 
1. นายธนาชัย  ทะยอมใหม่
 
203 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวดวงเดือน  ชินรัมย์
 
1. นายลิขิต  แก่นอินทร์
 
204 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นางสาวพัชสุดา  แก้วเลื่อน
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
 
205 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. เด็กชายศักดา  ดาทอง
 
1. นายสุจินต์  ถาวรผล
 
206 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ทองเหลา
 
1. นายมนัสพงษ์  อนาถเนตร
 
207 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนิพิทยาคม 1. เด็กชายมงคล  อยู่เรือง
 
1. นายธนภัทร  คงสืบชาติ
 
208 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง    
209 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายสรทัต  บุญศรี
 
1. นายมาโนช  แน่ประโคน
 
210 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นางสาวนุจรี  อานไธสง
 
1. นายสุจินต์  ถาวรผล
 
211 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายธีรศักดิ์  สีมีแสง
 
1. นายจตุรภัทร  ศิริมงคล
 
212 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายสหรัฐ   โฉมทอง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์   พิมพ์ปรุ
 
213 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กชายวรวุฒิ  อนุวาร
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
214 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นางสาวอุไรรัตน์  ปุผาลา
 
1. นายทักศิลป์  ตุใยรัมย์
 
215 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปานตะวัน  สุขแสวง
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
216 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนิพิทยาคม 1. นายปัญญา  พยัคฆา
 
1. นายธนภัทร  คงสืบชาติ
 
217 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นางสาวนันทิกานต์  ลิอ่อนรัมย์
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
 
218 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวสุรดา  เต้นปักษี
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
219 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายสุจินต์  ถาวรผล
 
220 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาววิไลวรรณ  กอสูงเนิน
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
221 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชัยเสนา
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
222 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจงกล  สุขะโน
 
1. นายสุจินต์  ถาวรผล
 
223 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   ศรีวิเศษ
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
224 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนิพิทยาคม 1. เด็กชายดวงเจริญ  ยืนยงชาติ
 
1. นายธนภัทร  คงสืบชาติ
 
225 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นางสาวนัฐนันท์  กาปัญญา
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
 
226 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายสุพรรณ  สืบชาติ
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
227 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นางสาวอำไพ  ลาวิไล
 
1. นายสุจินต์  ถาวรผล
 
228 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายพิศาล   เพลียสันเทียะ
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
229 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัสยา  ดีโพธิ์รัมย์
2. เด็กหญิงปนิภา  ดีโพธิ์รัมย์
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
 
230 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงชลดา  สมานชาติ
2. เด็กหญิงชัญญาภัค  ทะยอมใหม่
 
1. นายจตุรภัทร  ศิริมงคล
2. นายธนาชัย  ทะยอมใหม่
 
231 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายกนกกร  แสนมณี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาวิละ
 
1. นางสุมิตรา  เจ๊กไธสง
2. นายอรรถพร  มาศภูมิ
 
232 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สร้อยสวรรค์
2. เด็กหญิงพาขวัญ  เทียมศักดิ์
 
1. นางภาวิณี  ไวยารัตน์
2. นางสาวศิริหยก  ใจตรง
 
233 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  ตะคอนรัมย์
 
1. นายทองพูน  สุขรัตน์
 
234 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายปิยพงษ์  วงศ์สวาสดิ์
 
1. นายทศพล  เหล่าอัจฉริยะพร
 
235 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   ปุราทะกา
 
1. นายถนัด  สุขแก้ว
 
236 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงเอื้ออารีย์   ได้เกียรติเจริญ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์   พิมพ์ปรุ
 
237 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายศรัญยู  ดุจจานุทัศน์
 
1. นายมาโนช  แน่ประโคน
 
238 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายสุรนาท  เสมอใจ
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
239 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายอโณทัย  ตามสีรัมย์
 
1. นายทศพล  เหล่าอัจฉริยะพร
 
240 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายวิศรุต    วิทยอักษรศรี
 
1. นายประภาส   พงษ์นาคินทร์
 
241 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 1. นายธวัชชัย  สวายพล
2. นายวรากร  สวนเกตุ
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  หล้าโพนทัน
 
1. นายวีระพล  ลอยประโคน
2. นายสันต์  หรีกประโคน
 
242 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธเนศ  โอสถเจริญ
2. เด็กชายปิยะณัฐ   โพธิ์แก้ว
3. เด็กชายอนิรุจน์  ลอยประโคน
 
1. นายโชลม  ตึกประโคน
 
243 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. เด็กชายกรกช  อุบัติ
2. เด็กชายพัชรพงษ์  สุขโน
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
2. นายสุจินต์  ถาวรผล
 
244 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 1. เด็กชายบอส  ยอดโต
2. เด็กชายวีระยุทธ  เงินยวด
3. เด็กชายอลงกรณ์  หนองบัว
 
1. นางสาวดารุณี  ยันระหา
2. นายอาคม  สมญาติ
 
245 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นายกิตติชัย  ปานเพ็ชร
2. นางสาวชุติมา  จันทพันธ์
3. นายเข็มชาติ  แดงสีบัว
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
2. นายสุจินต์  ถาวรผล
 
246 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นายกัมปนาท  สีหาบุตร
2. นายศุภณัฐ   คะเลรัมย์
3. นายอภิวัฒน์   สารีสุด
 
1. นายจักรี  หาญสุวรรณ
 
247 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1. นายธนาติศักดิ์  ท่อกระโทก
2. นางสาวนุชสบา  เตียงจันทร์
3. นางสาวบุษบา  สารัมย์
 
1. นางภณิตา  เกื้อกระโทก
 
248 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายอนุภัทร  คำสิม
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
249 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวสร้อยวิสา  พึ่งประสพ
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
250 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงอังคณา  อินพิทักษ์
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
251 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายอภิสิทธื์  บุญเจียม
 
1. นายธีรพันธ์  เศรษฐนันท์
 
252 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  จะรอนรัมย์
 
1. นางสาวศุภานันท์  พิมัยรัมย์
 
253 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายศักดิธัช  นะรารัมย์
 
1. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
 
254 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  อุณาพันธ์
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
255 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 1. นางสาวสุชาดา   โต๊ะงาม
 
1. นางณัฐิยา  ดาราย้อย
 
256 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวมินตรา    สมบูรณ์
 
1. นายฉลวย  ส่งเสริม
 
257 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 1. นายสุจินต์  บำรุงแคว้น
 
1. นายเกรียงไกร  บริบุุตร
 
258 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายภคิน  กมลรัมย์
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
259 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายธีรธร  สุนทรสุข
 
1. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
 
260 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โตสกุล
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  สำรวจวงค์
 
261 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายภูริทัต  บุญคล้อย
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
262 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สุระพินิจ
 
1. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร
 
263 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายบุรินทร์  สิทธิมงคล
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
264 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงคณิตา  ไพรสิงห์
 
1. นายกัมสิทธิ์  เมตตาพล
 
265 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายภิรมย์  เย็นรัมย์
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  สำรวจวงค์
 
266 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ใจสนธิ
 
1. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
 
267 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวอินฑุกานต์  วะทวิก้านตง
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
268 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายวิชญ์ภาส  โรจน์รัตน์ศิริกุล
 
1. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
 
269 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายอภิวัฒน์  มือขุนทด
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  สำรวจวงค์
 
270 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายอมรเทพ  เพียงกลาง
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
271 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวณัฐวดี  ดวงสำราญ
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  สำรวจวงค์
 
272 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงพรทิยา  พลกลาง
 
1. นายกัมสิทธ์  เมตตาพล
 
273 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญมาก
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  สำรวจวงค์
 
274 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวดี  นุเรศรัมย์
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
 
275 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกิตติยา  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  สำรวจวงค์
 
276 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวธันยพร  นุรักรัมย์
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
 
277 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายจิตติณัฐ  มารักษา
 
1. นายกัมสิทธิ์  เมตตาพล
 
278 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  วงเวียน
 
1. นายราชินทร์  เรืองรอบ
 
279 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  ภักพวง
 
1. นายมนตรี  รักพร้า
 
280 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสายธาร  ตัวะฮ้อ
 
1. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
 
281 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นายจักรี  นวนประโคน
 
1. นายราชินทร์  เรืองรอบ
 
282 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายนันทวัฒน์  ดีฉิมพลี
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  สำรวจวงค์
 
283 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
284 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายภคภพ  ศรีชุมแสง
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
285 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวจณิสตา  พิศเพ็ง
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
286 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกาญจนา  จิตวงค์
2. นายฉัตร  น้อยถนอม
3. นางสาวชไมพร  เบ็ญคุ้ม
4. นางสาวณัฐมล  อาไนย์
5. นางสาวธัญญลักษณ์  พิมโยธา
6. นายอนุชา  เหง่าหง้า
7. นายอัจฉริยะ  นามสว่าง
8. นางสาวเบญจมาส  มัจฉา
 
1. นายศิปกร  แก้วกลม
2. นายศุภนิมิตร  ฤาไชยสา
3. นายสู้ชีวิต  สุขประเสริฐ
 
287 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายปิยพนธ์  รักวินัย
2. นางสาวพรทิพา  งามสุข
3. เด็กชายยงยุทธ  หาญคำวงศ์
4. นางสาววชรีกุล  สุนประโคน
5. นางสาววรพรรณ  ชำนาญพนา
6. เด็กชายวรรณรัตน์  ชำนาญพนา
7. นายอมรฉัตร  หอมเชย
8. นางสาวอินฑุกานต์   วะทวิก้านตง
 
1. นางยุพิน  จักรสาน
2. นายเกษดา  บุญมารอง
3. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
288 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
2. นางสาวจณิสตา  พิศเพ็ง
3. นางสาวธันยพร  นุรักรัมย์
4. นายธีรธร  สุนทรสุข
5. นายบุรินทร์  สิทธิมงคล
6. เด็กชายภคิน  กมลรัมย์
7. นายวิชญ์ภาส  โรจน์รัตน์ศิริกุล
8. เด็กชายอมรเทพ  เพียงกลาง
9. นายเดชาวัต  บุญคำ
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
3. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
289 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  แก้วมีศรี
2. นายชัยวัฒน์  กริชสะกะ
3. เด็กชายณัฐนันท์  สมร่าง
4. เด็กชายธนาวุฒิ  ลอดไธสง
5. เด็กหญิงนริศรา  บุญคง
6. เด็กหญิงนัสทวดี  พายุพัด
7. เด็กชายพชร  รัตนเกษม
8. เด็กหญิงพรรณอร  ทองโกย
9. เด็กชายรตน  รัตนเกษม
10. เด็กชายวีระศักดิ์  ทักษิณบุตร
11. นายสุธี  เมชบุตร
12. นางสาวสุพัชชา  โคนุตะ
13. เด็กชายอลงกต  ทยุลา
14. เด็กหญิงแพรวพราว  แอ้นไธสง
15. เด็กหญิงโสรญา  โพบุดดี
 
1. นายทศพล  เหล่าอัจฉริยะพร
2. นายธนวัฒน์  แอ้นไธสง
3. นายนรินทร์  ปาณา
 
290 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายกิตตินันท์  บุญมา
2. นายปรัชญา  ราตรี
3. เด็กชายปิยพนธ์  รักวินัย
4. นางสาวพรทิพา  งามสุข
5. เด็กชายพิสิทธิ์  ทาหาวงษ์
6. เด็กชายยงยุทธ  หาญคำวงศ์
7. เด็กหญิงวรดา  สุวรรณชาลี
8. นางสาววรพรรณ  ชำนาญพนา
9. เด็กชายวรรณรัตน์  ชำนาญพนา
10. นางสาววัชรีกุล  สุนประโคน
11. นางสาวสมิตรา  จันทร์ดาหงส์
12. เด็กชายสุรพงษ์  แก้วโลมา
13. นายอนันต์  ภูมิศาสตร์
14. นายอมรฉัตร  หอมเชย
15. นางสาวอินฑุกานต์   วะทวิก้านตง
 
1. นางยุพิน  จักรสาน
2. นายเกษดา  บุญมารอง
3. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
4. นายไพทูล  ถาวร
 
291 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงดาวรุ้ง  เทียนวรรณ
2. เด็กชายธิติ  จูมวันทา
3. นายนันทวัฒน์  ดีฉืมพลี
4. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญมาก
5. นายภัคภพ  ศรีชุมแสง
6. เด็กหญิงวรัญญา  วังใจ
7. เด็กชายวุฒิชัย  โชคกลาง
8. นางสาวสร้อยวิสา  พึ่งประสพ
9. เด็กชายสุทธิรักษ์  อุณาพันธ์
10. นายสุรเชษฐ์  วิทยากุลเดช
11. เด็กชายอนุภัทร  คำสิม
12. เด็กชายอภิวัฒน์  มือขุนทด
13. เด็กหญิงอังคณา  อินพิทักษ์
14. เด็กชายอานพ  บุญประสาท
15. เด็กชายเอกภาพ  สงเคราะห์
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  สำรวจวงค์
2. นายธนาชัย  ทะยอมใหม่
3. นายนิรันดร์  สำรวมรัมย์
4. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
292 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นรินรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  ใจสนธิ
3. เด็กชายธนกฤต  โรจน์รัตน์ศิริกุล
4. นางสาวธันยพร  นุรักรัมย์
5. นายธีรธร  สุนทรสุข
6. นายบุรินทร์  สิทธิมงคล
7. เด็กหญิงปภาวดี  นุเรศรัมย์
8. นางสาวประกายดาว  ลีโย
9. เด็กหญิงปวีณรัตน์  โกติรัมย์
10. เด็กหญิงพรนัชชา  ดีประเสริฐ
11. เด็กชายภคิน  กมลรัมย์
12. เด็กชายภูริทัต  บุญคล้อย
13. เด็กชายศักดิธัช  นะรารัมย์
14. เด็กชายอมรเทพ  เพียงกลาง
15. นางสาวเสาวภา  กระสินรัมย์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
3. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
4. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
293 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. เด็กชายจาริยะ  จาริยะมา
2. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ
3. เด็กชายณัฐพล  พิมพ์จันทร์
4. เด็กหญิงธรรมธร  มะลิ
5. เด็กชายบุญชู  คมศรทอง
6. เด็กชายปฏิวัติ  จรเอ้กา
7. เด็กหญิงยุวดี  ชื่นชม
8. เด็กหญิงศวิตา  อาสาคติ
9. นายศิริปัญญา  สะเดา
10. เด็กหญิงอัญธิกา  สิงหไทย
11. เด็กหญิงเกศศินี  ไกรจันทร์
12. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มะปะโท
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
2. นายสุจินต์  ถาวรผล
 
294 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวชไมพร  เบ็ญคุ้ม
2. นายณัฐวุฒิ  ปัญญามาตร
3. นายธนากร  ปรีชากูล
4. นางสาวธัญญลักษณ์  พิมโยธา
5. นางสาวธารทิพย์  แมลงพันธ์
6. นางสาวศรัญญา  ศิริโชติ
7. นายสุทธิรักษ์  รองดอน
8. นายสุพจน์  แก่นจัด
9. นายสุรเชษฐ์  ตุ่นกระโทก
10. นายอนุชา  เหง่าหง้า
11. นายอัจฉริยะ  นามสว่าง
12. นางสาวเบญจมาส  มัจฉา
 
1. นางวิไลพร  สุขประเสริฐ
2. นายศิปกร  แก้วกลม
3. นายศุภนิมิตร  ฤาไชยสา
4. นายสู้ชีวิต  สุขประเสริฐ
 
295 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 1. นายกฤษฎา  พรมประโคน
2. นายจตุรฉัตร  กาศรัมย์
3. นางสาวธนภรณ์  รักกิจศิริ
4. นายธเนศ  พรมประโคน
5. นายปภังกร  อะรัญ
6. นางสาวพัชรี  แก้วประสงค์
7. นายพัน  ฉันทพรม
8. นายวรวรรณ  วรฉัตร
9. เด็กชายศรชัย  อุ้มรัมย์
10. นายสัญชัย  อุกรรัมย์
11. นายสุจินต์  บำรุงแคว้น
12. นางสาวอภิสรา  ตาสว่าง
 
1. นายธเนส  ปุลันรัมย์
2. นางสาวสุนีย์  สติพา
3. นายเกรียงไกร  บริบุุตร
4. นายไพฑูรย์   อรัญ
 
296 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกนกวรรณ  ประกอบ
2. เด็กชายกรกช  แก้วอำไพ
3. เด็กหญิงจิตรลดา  ทำนา
4. นายณัฐสิทธิ์  จิตเนื่อง
5. นางสาวถนอมจิต  โภคา
6. นายทรงฤทธิ์  ศรแสง
7. นายธนากรณ์  ชัยช่วย
8. เด็กชายธนาพล  สุวรรคำ
9. นายธีระพงษ์  เพ็ชรจีนพะเนา
10. นางสาวบุษยา  ทับทวี
11. เด็กชายปฏิภาณ  โมฆรัตน์
12. เด็กชายปัญญา  บัวบาล
13. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  ถวิลบุญ
14. เด็กหญิงมธุฬี  บุปผามาลัย
15. นายรัฐศาสตร์  จงประโคน
16. นายวรท  ชอบทำดี
17. นายวราวุฒ  บัวน้ำอ้อม
18. นางสาววศินภัคฆ์  ดาทอง
19. นายวสันต์  คงกันกง
20. นายวัชรินทร์  สมพงษ์
21. นางสาววิชุดา  รวยอัครนุวัฒน์
22. นายวุฒิชัย  เชื้อนางรอง
23. เด็กหญิงศตายุ  จัตกูล
24. เด็กชายศิริโชค  แพงคำไหล
25. เด็กหญิงศุภธิดา  สุไชยชิต
26. นายสมพงษ์  มูระคา
27. เด็กชายสหรัฐ  เดชารัมย์
28. นางสาวสุชาดา  สมัญญา
29. นางสาวสุนิสา  มีประเทศ
30. เด็กชายหนึ่งอุบล  นิตอินทร์
31. นายอภิรักษ์  ขาวรัมย์
32. นางสาวอมรรัตน์  จายไธสง
33. นางสาวอริชญา  เศษสุวรรณ
34. เด็กหญิงอลิษา  ใจภักดี
35. นางสาวเบญจภรณ์  ได้เปรียบ
 
1. นางสาวกรวิกา  ศรีพลี
2. นางชลธิชา  หลาบนอก
3. นายธนาวัฒน์  โสภา
4. นายศักดิ์ศรี  ดวงมาเกิด
5. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์
6. นางสุธีรา  เที่ยงภักดิ์
7. นายสุพจน์  ปานใจนาม
8. นายเดชา  กัญญาโภค
 
297 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกวินนารถ  เวชชศาสตร์
2. นางสาวกัญนิตา  ประภูชะกัง
3. นายกิติศักดิ์   พริ้งเพราะ
4. นางสาวกุลรัตน์  สุทธิมูล
5. นางสาวชณัฐฏา  จรรยาประเสริฐ
6. นางสาวชนนิกานต์  อินทสูนย์
7. เด็กชายชัชวาล   กาญจนะคงคา
8. นายชินหวัตร   บุญจริง
9. นายณัฐกุล   พวงประโคน
10. เด็กชายณัฐพล   สุขแสวง
11. นายณัฐวัตร   วะรัมย์
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขแสวง
13. นางสาวดวงเดือน  พวงพุ่ม
14. นางสาวตาติยา  รัตนวงศ์
15. นายธนชัย   ทรงประโคน
16. นางสาวธมนวรรณ  พัชนี
17. นางสาวธัญจิรา  แซวประโคน
18. นายธีระวัฒน์   ล้อประโคน
19. นางสาวนันทการต์  โคประโคน
20. นางสาวนิชนันท์  อ่อนวิลาวัลย์
21. นางสาวนิภาพรรณ  ทวันเวทย์
22. นางสาวปันณสา  กุลนิษฐ์ภา
23. เด็กชายปารุสต์   ราชประโคน
24. นายปิยธร   จันทร์แก้ว
25. นางสาวพรสินี  ทิมมุกดา
26. นางสาวภริตา  ห่วงประโคน
27. นางสาวยุพารัตน์  บัวโสกเชือก
28. นางสาวรัชฎาวรรณ  ห้าวหาญ
29. เด็กชายวรรธนะ   หิงประโคน
30. เด็กชายวีรภัทร   สุดประโคน
31. นายศราวิน   ประเสริฐศรี
32. เด็กชายศราวุธ   บุรินทร์ประโคน
33. เด็กชายศิวกร  แก่นสน
34. นางสาวสุชัญญา  สวัสดี
35. นางสาวสุทธิดา  ละอองทอง
36. เด็กชายสุรวัตต์  เตียงประโคน
37. นางสาวหัทยา  ชลากรโกศล
38. นางสาวอรทัย   มั่งคั่ง
39. เด็กชายอรรถชาติ   หิงประโคน
40. นางสาวเนตรนภา  ฟักบุญเลิศ
 
1. นายถนัด  สุขแก้ว
2. นางสาวทิพย์วดี  ตาไล
3. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
4. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
5. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
6. นางสาววัชรี  วาลีประโคน
7. นางสาวอัจฉรา  ไชยปลัด
8. นายเทอดศักดิ์  ชาญประโคน
 
298 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  เก้าบุญ
2. นางสาวกฤษณา   แทนอาษา
3. นางสาวกุญธิดา  วรรณสุข
4. นางสาวขจีวรรณ  พลสิงห์ชาญ
5. นางสาวคุณัญญา  ปักกะสัง
6. นางสาวจิราลักษณ์  ไกรปุย
7. นางสาวณัฐณิชา  เพียรแก้ว
8. นางสาวณัฐริดา  บรรเทิงใจ
9. นายณัฐสิทธิ์  ปุลันรัมย์
10. เด็กชายดนุพล  โฉมสวย
11. เด็กหญิงตรีชฏา  ปะโสทะกัง
12. เด็กชายทรงวุฒิ  สุทธิ
13. นายธนวัฒน์  อุดมศักดิ์
14. นายธีรวัฒน์  เพียรโครต
15. นางสาวนภาพร  เพชรเลิศ
16. นายนิติพล  คำไขแก้ว
17. เด็กชายปฏิภาณ  ชำรัมย์
18. เด็กชายปรเมศร์  โชติสระบัว
19. นางสาวพัชราพร  เชื้อนิด
20. นางสาวพัทธ์ธีรา  กริชยานนท์
21. นางสาวพิมลพรรณ  นครไชย
22. นายพีรพล  พันธ์งาม
23. นายพีรวัส  แดงป่า
24. นางสาวภัทรานิษฐ์  ปลั่งเจริญศรี
25. นางสาวมณฑิชา  วิโสรัมย์
26. นางสาวยศวดี  จิ๋วนุช
27. นางสาวศศิธร  เชิดกลิ่น
28. นางสาวศิริรัตน์  แหลมไธสง
29. เด็กชายสงกรานต์  ไชยมุก
30. นายสหรัฐ  ไชยวรณ์
31. นายสิรวิชญ์  แสบรัมย์
32. เด็กหญิงสุกัญญา  เมืองศรี
33. นางสาวสุดารัตน์  เดชพร
34. เด็กหญิงสุธินี  กริชยานนท์
35. นายอนุสิทธิ์  เพชรประโคน
36. เด็กหญิงอลิษา  ชินวดี
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
2. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
3. นางปภาวรินทร์  ชำนาญชัยศรี
4. นางรมิดา  มณีวรรณ
5. นางรัตนา  ศรีหาคุณ
6. นายสมศักดิ์  มณีศรี
 
299 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวกัญจนพร  โกติรัมย์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผลเจริญ
3. นายจักรกฤษ  นะรารัมย์
4. นายชนาวุฒิ  ฤทธิ์ไธสง
5. นางสาวฐานิดา  สูนประโคน
6. นายณัฐศพล  รุ่งศิลา
7. เด็กหญิงธนัชพร  มุ่งงาม
8. นางสาวนัตติยาพร  นิพรรัมย์
9. เด็กหญิงนิตยา  สายชุมดี
10. นางสาวปริชญา  นิธุรัมย์
11. นายปิยพล  ฉลาดเจน
12. นายพันธ์ีระพี  ช้างน้อย
13. นางสาวพีระดา  นะรารัมย์
14. นายมาโนช  เจริญยิ่ง
15. นางสาวยมลพร  กุยรัมย์
16. นางสาวยมลภัทร  กุยรัมย์
17. นางสาววรรณิกา  เกรียงรัมย์
18. นายวัชรเกียรติ  ยายิรัมย์
19. เด็กหญิงศศิชา  ศรีพรหมทอง
20. นางสาวสุพรรษา  บุญเจียม
21. นางสาวสุภัค  พูนจันทร์
22. นางสาวสุภาพร  เเกมรัมย์
23. นายอภิสิทธิ์   เตชะสุน
24. เด็กหญิงอรนุช  เคลือทราย
25. นางสาวอารีรัตน์  พึ่งน้ำ
26. นางสาวเจนจิรา  ตลอดเเก้ว
27. นางสาวเบญจวรรณ  พรนิติพล
 
1. นายธีระศักดิ์  กิชัยรัมย์
2. นางสาวศุภานันท์  พิมัยรัมย์
3. นายสิทธิชัย  อะโครา
4. นางสุภาพ  เจริญรัมย์
5. นายอารุณ  เจริญรัมย์
 
300 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายกิตติศักดิ์  แหลมไธสง
2. นายคณิศร  ฝากไธสง
3. นายคาซึยะ  อุเอดะ
4. นายจักรภัทร  จันทร์สม
5. นางสาวจิดาภา  ยวนไธสง
6. นางสาวชฎาพร  นามฤทธิ์
7. นางสาวชลดา  มีหมื่นไวย์
8. นางสาวณัฐพร  พลแสน
9. นายณัฐภูมิ  สีหามาตย์
10. นางสาวณิศารัตน์  ศรีแพงมล
11. นายทิวากรณ์  รักเป้า
12. นางสาวธัญญลักษณ์  จันทร์เล็ก
13. นางสาวนันทิดา  ภูมิงดาว
14. นางสาวนารีรัตน์  สังสีแก้ว
15. นางสาวปรารถนา  ภูบาลชื่น
16. นายปัญจรัตน์  พร้าวไธสง
17. นายพัชรพฤกษ์  วัชรกุลบุตร
18. นายพีรวัฒน์  นาคภู
19. นางสาวมาลีมาตร  กองไธสง
20. นายราเชนทร์  บุตรหาญ
21. นายวงศกร  ฉาไธสง
22. นางสาววรพรรณ  โอฆะพันธ์
23. นางสาววรัญญา  หมวดหงษ์
24. นางสาววาสนา  พลไธสง
25. นายศราวุฒิ  ศิลาดี
26. นางสาวศิริลักษณ์  ล้วนกล้า
27. นางสาวสุธีรา  สมานมิตร
28. เด็กหญิงสุพิญชา  ดาไธสง
29. นางสาวสโรชา  กวางรัตน์
30. นางสาวอาทิตยา  อุตมูล
31. นางสาวอาธิติยา  บาลไธสง
32. นายเพ็ญเพชร  จันทศร
33. นางสาวเมคาวี  แซ่ซื้อ
 
1. นายจักรพล  ชาวสวน
2. นายปราการ  วัฒนานุสิทธิ์
3. นางสาวปวีณา  วงประโคน
4. นายวิทยา  สืบสำราญ
5. นายสดศรี  สุดเต้
6. นางสาวสุธาสินี  วัฒนานุสิทธิ์
7. นายอวยชัย  เบ้าไธสง
8. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
301 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  ทานนท์
2. นายคณิต  กลิ่นสุข
3. นางสาวจันทกานต์  บุญวิจิตร
4. เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วนรา
5. นายจุฬา  สุภาพ
6. เด็กหญิงชนิดาภา   ลายทิพย์จันทร์
7. นางสาวญานิศา  ชัยชนะ
8. นางสาวทอฝัน  รัตนนท์
9. นางสาวธัญญารัตน์  ขอนกระโทก
10. นายธีระพงษ์  ทาลุมพุก
11. เด็กหญิงนภัสนัน  บุญทา
12. เด็กหญิงนารีรัตน์  กุดกลาง
13. นางสาวนิภาภรณ์  ตองอบ
14. เด็กหญิงนิรัช  มะละทะโก
15. นางสาวนุชจรี  วาปีทำ
16. เด็กหญิงประภัสสร  ทองดีนอก
17. เด็กหญิงปรางทิพย์  พุดบุรี
18. นางสาวปาริชาติ  ดวงจันทร์โชติ
19. เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีเตชะ
20. เด็กชายพงศกร  สองห้องนอก
21. นางสาวพจนีย์  แสนกุล
22. นางสาวพรพิมล  ลีสม
23. นายพีระพงษ์  อุดทา
24. เด็กหญิงวรรณลดา  อะเรืองเพชร
25. เด็กชายวายุ  พงษ์เจริญ
26. นางสาววาสนา  ตอสูงเนิน
27. นางสาวศศิวิมล  อึ่งสีคราม
28. นายศักดา  กุลประเสร็ฐ
29. เด็กหญิงศิรินาถ  อนันมา
30. นางสาวศิริรัตน์  แล่นโคตร
31. นายสามารถ  พลเสนา
32. เด็กหญิงสุนิสา  ปัตตานัง
33. นางสาวสุปวีณ์  น้อมมนัส
34. นายสุริยนต์  พุ่มใหม่
35. นายอภิชาติ  อนันมา
36. นายอมรศักดิ์  ฤทธิ์บุรี
37. นางสาวอรจิรา  สร้างนอก
 
1. นายจักรพันธ์  สุภาพ
2. นางสาวพิมพ์ใจ  แสนกาสา
3. นายวิทธวัช  ตานา
4. นายสมพงษ์  สุภาพ
5. นายสุเนตร  วันเปรียงเถาว์
6. นางสาวอรทัย  เพียโคตร
7. นายอรรถชา  วรรณปะเก
8. นางสาวเนตรชนก  พลกระโทก
 
302 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกรุณา  พนารินทร์
2. นางสาวกัญญารัตน์  เข็มอ่อน
3. เด็กหญิงกิตติยา  ไชยภัฏ
4. นางสาวขวัญชนก  ไชโย
5. เด็กชายคริสมัน  ปุลันรัมย์
6. นางสาวจินตนา  ดวงดี
7. นายณรงฤทธิ์  เชียงตุง
8. นางสาวณัฐจิกา  ขอพึ่ง
9. นางสาวดารุณี  ภิรมย์
10. นายธนรัตน์  หลับรัมย์
11. นางสาวธัญวรัตน์  ปะทิรัมย์
12. นายนิรุทธ์  ปะทะรัมย์
13. นางสาวพจนา  จอมจันทร์
14. นางสาวพจนา  ปะโนรัมย์
15. นางสาวพรนิภา  อินทรีย์
16. นางสาวพัชรมัย  พระประเสริฐสม
17. นายภาณุพงษ์  เสนาะพงษ์
18. นายภาณุวัตน์  ปะลุวันรัมย์
19. นางสาวภานุมาศ  ชะภูรัมย์
20. เด็กชายภาสิน  สุภาพรหม
21. เด็กหญิงมันทนา  ปิดรัมย์
22. นายวรากร  ชาญชาติ
23. เด็กชายวีรภัทร  แก้วอรัญ
24. นายสิทธิศักดิ์  พลรัมย์
25. นางสาวสีน้ำ  คะเรรัมย์
26. นางสาวสุดารัตน์  กระแสโสม
27. เด็กชายสุพจน์  สินชัย
28. นางสาวสุพรรษา  เอการัมย์
29. เด็กหญิงสุภาวดี  แป้นหมื่นไว
30. เด็กหญิงอนัตตฌา  ปุลันรัมย์
31. เด็กชายอนุสรณ์  นครรัมย์
32. นางสาวอภิราธร  ทุมแสง
33. นายอภิสิทธิ์  ดีล้อม
34. เด็กชายอัษฐา  ยอดศิลา
35. นายเจษฎา  ปะโลมรัมย์
36. นายเจษฎากร  เปลี่ยนรัมย์
37. นางสาวแก้วตา  แก้วงาม
 
1. นายสมศักดิ์  จุลเสวก
 
303 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กชายธานนท์  ทูลฉลอง
 
1. นายอุทิศ  นิลรัตน์
 
304 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายธนายุทธ  สิงบุดดี
 
1. นายวีระศักดิ์  เข็งนอก
 
305 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายประชา  สุปะโกสัง
 
1. นายอัฐพล  แสนเสนา
 
306 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายศิวกร  แก่นสน
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
 
307 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นายรักชาติ  เก็บรัมย์
 
1. นางสมทรง  บุญสมัย
 
308 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  สนกรุด
 
1. นายไอยคุปต์  สยามประโคน
 
309 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. นายปฎิภาณ  อ่อนฉลวย
 
1. นายยงยุทธ  การินทร์
 
310 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายราเชนทร์  บุตรหาญ
 
1. นายจักรพล  ชาวสวน
 
311 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  เพชรเลิศ
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
312 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชชา  ปราศจาก
 
1. นายสุรพล  ทองศรี
 
313 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงเพียงดาว  ชัยศรี
 
1. นายศักดิ์  ภูมรา
 
314 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงนับพันพร  สุรัตน์ภิรมย์
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
315 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐริดา  บรรเทิงใจ
 
1. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
 
316 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวปราณี  ฉัตรเิ้งิน
 
1. นางชลธิชา  หลาบนอก
 
317 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  โคมารัมย์
 
1. นายสุรพล  ทองศรี
 
318 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวเกตุมณี  อินสำราญ
 
1. นายเอกชัย  แก้วกาหลง
 
319 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายกฤตเมธ   คำแก้ว
 
1. นางกรกฎ   ลัทธิ
 
320 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธณัฐชัย  วามไธสง
 
1. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
 
321 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. นายจีรศักดิ์  เชียงรัมย์
 
1. นายยงยุทธ  การินทร์
 
322 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายธวัชชัย  นาชัยพลอย
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
323 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กหญิงภุมริน  พึ่งสมบุญ
 
1. นายสวัสดิ์  คะรุรัมย์
 
324 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงนันญารัตน์   อินทร์นอก
 
1. นางกรกฎ   ลัทธิ
 
325 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กหญิงอัญมณี  อัยยะ
 
1. นายเทวัณ  หอมดี
 
326 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนณัฐ  สำมุดติรัมย์
 
1. นางวรรณี  ถาวรผล
 
327 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวพิทยารัตน์  หาญคำภา
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
328 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 1. นางสาวกรรวี  โตดประโคน
 
1. นางสาววันตนา  ทวันเวช
 
329 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวฝนพรรษา  นิโรจชัยกุล
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
330 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายลาภยศ   สุขอ้วน
 
1. นายกรกฎ   ลัทธิ
 
331 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  เครื่องทอง
 
1. นางสาวนิธิมา  วงเวียน
 
332 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายวิทวัส  สุขประเสริฐ
 
1. นายนรินทร์  ปาณา
 
333 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายตรีกิจ  แก้วกามูล
 
1. นายมนตรี  รักพร้า
 
334 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. นายไกรสร  ชำนาญรบ
 
1. นายมนตรี  รักพร้า
 
335 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายวันเฉลิม   โลนุด
 
1. นางกรกฎ   ลัทธิ
 
336 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรฤดี   พรมมณี
 
1. นางกรกฎ   ลัทธิ
 
337 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวัจณี  นกไธสง
 
1. นายวีระศักดิ์  เข็งนอก
 
338 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอลิษา  ชินวดี
 
1. นายสมศักดิ์  มณีศรี
 
339 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ทองเหล็ก
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
340 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวนริศรา   ชวนรัมย์
 
1. นายรัฐภูมิ   ภูมิทัศน์
 
341 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวปัทมา  ขจีฟ้า
 
1. นางสุภาพ  เจริญรัมย์
 
342 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวศิริพรรณ  ภูมิไธสง
 
1. นายวิทยา  สืบสำราญ
 
343 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กชายจรูญ  ทองอันชา
 
1. นายเทวัณ  หอมดี
 
344 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายเกรียงไกร  โคกสูง
 
1. นายสมเดช  ดวงจำปา
 
345 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายศิวกร  แก่นสน
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
 
346 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. เด็กชายภูเมธ  พื้นหินลาด
 
1. นางแพรวนภา  อ่อนศรี
 
347 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายรัฐพงษ์    คำเขื่อง
 
1. นายประเสริฐศักดิ์    สีหะวงค์
 
348 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นายสุรสิทธิ์  ยินไธสง
 
1. นายเทวัณ  หอมดี
 
349 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 1. นายสุทัศน์  พิมพ์เผือก
 
1. นางสาววันตนา  ทวันเวช
 
350 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรุ้ง 1. นายสิริชัย  เชื่อผักแว่น
 
1. นางพูนทรัพย์  ม่วงคะลา
 
351 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงณัฏชยา  สินปรุ
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
352 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีชฎา  ปะโสทะกัง
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
353 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงณัฐพร  กิ่งไธสง
 
1. นายวิทยา  สืบสำราญ
 
354 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวจันทิมา  ญาณวุฒิวงศ์
 
1. นางลักษมี  พายุหะ
 
355 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 1. นางสาวศุภลักษณา  สุขประโคน
 
1. นางสาววันตนา  ทวันเวช
 
356 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ลาดนอก
 
1. นายนุกูลกิจ  ทวีชาติ
 
357 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวศิรินารถ  ยอดญาติไทย
 
1. นายเอกชัย  แก้วกาหลง
 
358 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 75.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกพร  ไชยสุวรรณ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  พึ่งหลุ่น
3. เด็กหญิงจิรภัทร  ขจัดโรคา
4. เด็กหญิงชลกาญจน์  ชารัมย์
5. เด็กหญิงชลวิภา  นครศรี
6. เด็กหญิงดวงพร  ราชสุรินทร์
7. เด็กหญิงทริยา  อินทรขอ
8. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ตรีวิเศษ
9. เด็กชายธณัฐชัย  วามไธสง
10. เด็กหญิงนงเยาว์  โม้ผา
11. เด็กหญิงนฤมล  บุญกล้า
12. เด็กชายปฏิมากร  อุ้มพิมาย
13. เด็กหญิงประภาพร  หงษ์นคร
14. เด็กหญิงปริศนา  โสดก
15. เด็กหญิงพรสรร  ถาวรนิติภาพ
16. เด็กหญิงพลอยมณี  ศักดิ์สีเท่า
17. เด็กหญิงพัชราวดี  โยงรัมย์
18. เด็กหญิงมนฤดี  จะคำรัมย์
19. เด็กหญิงรัตติยา  แสนวัง
20. เด็กหญิงลัดดา  คชฤทธิ์
21. เด็กหญิงวรัญญา  วามะเกตุ
22. เด็กหญิงวราภรณ์  ชะวูรัมย์
23. เด็กหญิงวัชรี  รัตนะพิมพ์
24. เด็กหญิงวิภาวัน  ทองเรือง
25. เด็กหญิงศิริกานต์  นวนมะรัง
26. เด็กหญิงสายสุนีย์  ชูคะรัมย์
27. เด็กหญิงสาวิตรี  แสงจันทร์
28. เด็กหญิงสิรินยา  กรรมจันทร์
29. เด็กหญิงสุนันทา  จูด้วง
30. เด็กหญิงสุพรรษา  ชูชิต
31. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทาทิพ
32. เด็กชายสุรศักดิ์  โอชำรัมย์
33. เด็กหญิงอภิภาวดี  อำรุงแคว้น
34. เด็กหญิงอรชุลี  ขวดแก้ว
35. เด็กหญิงอรพรรณ  บัวพรม
36. เด็กหญิงอารยา  ปะวะถา
37. เด็กหญิงอารียา  วงศ์สุรินทร์
38. เด็กหญิงอโนทัย  มณีศรี
39. เด็กชายเจนชัย  โล้เจริญรัตน์
40. เด็กหญิงเมษา  ศรีวิชัย
 
1. นายชาญยุทธ  วรรณสุทธิ์
2. นางสาวพนัฐดา  คงบุรินทร์
3. นายพลวัฒน์  พิมพิมาย
4. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
 
359 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกานติ์ชนิต  หญ้าอ่อนดี
2. เด็กชายจิราวัฒน์   ชัยหลาก
3. เด็กชายฉัตรเทพ   ระพล
4. เด็กชายชัยญะ  อุฒา
5. เด็กหญิงชโลบล  บ่อชน
6. เด็กหญิงฐิติพร   ทองกระโทก
7. เด็กชายณัฐพล   สารศรี
8. เด็กชายทัยทร  หงษา
9. เด็กหญิงธราทิพย์   พิประโคน
10. เด็กชายปรัชญา   ริมงาม
11. เด็กหญิงพัชราภา   รักรัศมีเย็น
12. เด็กหญิงพิชามญช์   ภูมิภัทรพสิษฐ์
13. เด็กชายภัทราวุธ  จุไร
14. เด็กชายภูพิรัฐ   เหล่าหว้าน
15. เด็กชายภูมิชาติ   ชิณภา
16. เด็กหญิงภูริชญา   คลธา
17. เด็กหญิงมาริษา  ชัยชนะ
18. เด็กชายยศพล   ดวงนภา
19. เด็กชายยุทธนา  ดีเดิม
20. เด็กหญิงวริศรา   บุญศรี
21. เด็กชายวรเมธ  พิประโคน
22. เด็กชายวุฒินัฐพล  เหลือล้น
23. เด็กหญิงศศิวิมล  สนธิเดชกุล
24. เด็กหญิงศุภธิญา   พิมเก่า
25. เด็กหญิงสวรินทร์   สุกไสย์
26. เด็กชายสายฟ้า  ฉัตรเฉลิม
27. เด็กชายสิทธินนท์   ทศแก้ว
28. เด็กหญิงสุธีรา   ทามาอาตย์
29. เด็กหญิงสุภัสตา   ชาญอุไร
30. เด็กหญิงสุภาวิณี   กองศรี
31. เด็กหญิงสุลิวรรณ  เจริญพันธ์
32. เด็กหญิงอรนุช  แดงวิจิตร
33. เด็กหญิงอักษรสววรค์  นาคพิมท์
34. เด็กหญิงอาทิตยา  สกุลเมตตาธรรม
35. เด็กหญิงอารยา  บุตรประโคน
36. เด็กชายอิทธิพล   อันนุช
37. เด็กชายอิสรภาพ  สอื้นรัมย์
38. เด็กหญิงเนตรชนก   นาคะโนทด
39. เด็กชายเมธี  เสาเปรีย
40. เด็กชายเอกชัย  อิดประโคน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  หรีกประโคน
2. นายประสิทธิ์  ไตรสะอม
3. นางยุพิน  จักรสาน
4. นางสาวศิราณี  บุญมาก
5. นางสาวสุภัทรา  สายกระสุน
6. นายเกษดา  บุญมารอง
7. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
8. นายไพทูล  ถาวร
 
360 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 79.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกานดาวศรี  เกิดผล
2. นางสาวกิตติมา  แป้นทอง
3. นายจักรกฤษ์  ไชยสุวรรณ์
4. นางสาวจันทร์จิรา  จะรอนรัมย์
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โยงรัมย์
6. นางสาวจารุวรรณ  ไชยสุวรรณ์
7. นายชานนท์  จันทร์โสภา
8. นายทศพร  พาสีดา
9. นางสาวธัตติยาภรณ์  เจียมรัมย์
10. นายบรรหาร  เอ็มประโคน
11. นายพรชัย  บุตรงาม
12. นางสาวพัชรี  ชะอิ้งรัมย์
13. นายพุทธกร  ระบาเลิศ
14. นางสาวมณฑิรา  เชษรัมย์
15. นางสาวฤดีมล  อ่ำเจตแจ่ม
16. นางสาววรรณิกา  บัวหอม
17. นางสาววริศรา  ปาละสาร
18. นางสาววิชุตา  หงษ์นคร
19. นางสาววิมลรัตน์  กาลรัมย์
20. นางสาวศิริรัตน์  พวงงาม
21. นางสาวสาวิตรี  ชัยศิริ
22. นางสาวสิริจิต  กุลสุวรรณ
23. นางสาวสิริวัณภา  จูด้วง
24. นางสาวสุกัญญา  หะพินรัมย์
25. นางสาวสุดารัตน์  คงเร่ง
26. นางสาวสุพรรษา  กางรัมย์
27. นางสาวสุภาภรณ์  จะรอนรัมย์
28. นางสาวสุศราภรณ์  แปนไมล์
29. นายอธิป  วิเศษวงษา
30. นางสาวอริสา  ชะรอยรัมย์
31. นางสาวอังคนาง  วอนรัมย์
32. นายเรืองวิทย์  กาละสีรัมย์
33. นางสาวแววตา  ศรีราตรี
34. นางสาวแสงจันทร์  การรัมย์
 
1. นายชาญยุทธ  วรรณสุทธิ์
2. นางสาวพนัฐดา  คงบุรินทร์
3. นายพลวัฒน์  พิมพิมาย
4. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
 
361 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวกาญจนา  โพธิ์ไทร
2. นางสาวกิตติยา  ศรีเจริญ
3. นายจตุรพงศ์  พรมประศรี
4. นายจิรายุทธ  อยู่เจริญ
5. นายจิราวุฒิ  อยู่เจริญ
6. นายจีระโชติ  ศาลางาม
7. นางสาวจุฑามาศ  ชนาปติ
8. นางสาวชนก  น้ำมะณี
9. นางสาวณัฐณิชา  เทียนมณี
10. นางสาวดวงพร  ยินดี
11. นายตุลา  ประกอบมี
12. นายธานิตย์  แซ่แขก
13. นายนครินทร์  บุญระวัง
14. นางสาวนฤมล  พลสมัคร
15. นางสาวนวลปราง  คอนเพชร
16. นายนัฐวุฒิ  อินทร์ประสงค์
17. นางสาวนุชธิดา  สังสีลา
18. นายปารเมศร์  พุดซา
19. นางสาวผไทมาส  ยิงรัมย์
20. นายพายุ  พลหนองหลวง
21. นางสาวพิมพ์วิมล  พันขุนทด
22. นางสาวภิญญดา  วัฒนสารสมบัติ
23. นางสาวรจนา  ทวีรัมย์
24. นายรชต  ดีขุนทด
25. นางสาวรัชดาพร  เชอร์รัมย์
26. นางสาววินิดา  ธรรมพันธ์
27. นางสาวศุภกิจตรา  ทาทอง
28. นางสาวสุกัญญา  สิงห์สาธร
29. นางสาวสุดารัตน์  สุขเสริม
30. นางสาวสุดารัตน์  ปฏิเวช
31. นางสาวสุทธิดา  สุขเสริม
32. นางสาวสุธิดา  สีดำ
33. นางสาวสุพิญญา  จันทรัง
34. นางสาวอทิตยาพร  ศีระบุตร
35. นายอนาวิล  บางวิเศษ
36. นายอภิสิทธิ์  ระกระโทก
37. นายอภิเทพ  ชีวินรัตนพันธ์
38. นายอัครพล  ลำดับ
39. นายอัษฎาวุฒิ  พุดจีบ
40. นางสาวเกวลิน  วงศ์อรุณ
 
1. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร
2. นายสุชาติ  อยู่แท้กูล
3. นายเอกชัย  แก้วกาหลง
 
362 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวกฤติกา  บุญคล้อย
2. เด็กชายกฤษณะ   ศรีแป้น
3. นางสาวกัญญา  สุทธิสาร
4. เด็กหญิงคีตภัทร  ยงปัญญา
5. นางสาวจันทนี  เรนรัมย์
6. นายจิรวัฒน์  อุดทา
7. นายชนวีร์   เตียกประโคน
8. นายชนาวีร์   สมศักดิ์
9. นายชัยศิริ  บุญมาวัด
10. นางสาวณัฎฐกานต์   โพนรัมย์
11. นางสาวณัฐกุล   ไทยประโคน
12. นางสาวณัฐพร   จะเรตรัมย์
13. นายธนโชติ   กลมประโคน
14. นางสาวธัญญลักษณ์   เพชรใสดี
15. นางสาวนฤมล  สิงห์มาศ
16. นางสาวนารี  เกิดประโคน
17. นายนิพนธ์  ยานมณี
18. เด็กหญิงปณิธาน  ยงปัญญา
19. นางสาวปวีณา  ท่าประโคน
20. นายผดุงเดช   มหากวี
21. นายพงพิสุทธิ์   ทรงประโคน
22. นางสาวพรชิตา   แก้วยอดยาดี
23. นางสาวภิญญา   วิเศษรัมย์
24. นายวงศธร  พริ้งเพราะ
25. เด็กหญิงวนชพร  สุนประโคน
26. นายวันชัย   เมินธนู
27. นายวิชัย  โสประโคน
28. นางสาวศิริรัตน์   ศรีคำ
29. นายสมคิด  จันธิราช
30. นายสราวุฒิ   วงษ์ประโคน
31. นางสาวสิรินดา   เสาเปรีย
32. นายสุชาติ   ดูให้ดี
33. นายสุรชัย  แซ่เจี๋ยว
34. นายอรรถวิท   สดใส
35. นางสาวอินทิรา  เหนี่ยวบุปผา
36. นางสาวอุษา  พันธุ์ศรี
37. นางสาวเกวลิน   แผ่นทอง
38. นายเจษกรณ์   ยิบประโคน
39. นางสาวเพ็ญศิรินภา   เสาประภัสสร
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แมนประโคน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  หรีกประโคน
2. นายประสิทธิ์  ไตรสะอม
3. นางยุพิน  จักรสาน
4. นางสาวศิราณี  บุญมาก
5. นางสาวสุภัทรา  สายกระสุน
6. นายเกษดา  บุญมารอง
7. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
8. นายไพทูล  ถาวร
 
363 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มิ่งขวัญ
2. เด็กชายณติพล  บุญวิจิตร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เดชวารี
4. เด็กหญิงพรรณิกา  กรรโณ
5. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จันทะคาด
6. เด็กชายมนัญชัย  คเชนกูล
7. เด็กชายยศพล  จันทร์ค่อนเดือน
8. เด็กหญิงศศิกานต์  สุขประเสริฐ
9. เด็กชายเอกรัตน์  ทองประเทือง
10. เด็กชายไตรภพ  กลีบกลาง
 
1. นายนิรันดร์  สำรวมรัมย์
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
3. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
364 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  นามสำโรง
2. เด็กชายจักรภัทร  ไพราม
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ชินหัวดง
4. เด็กชายชัชนันท์  ไมยวรรณ
5. เด็กหญิงพชญ์สินี  ใจภักดี
6. เด็กหญิงรัตติยาพร  พันธ์ภักดี
7. เด็กหญิงวรินธร  เดชโคบุตร
8. เด็กหญิงสุชาวดี  ชินไธสง
9. เด็กชายสุทธิชัย  แซ่ปัง
10. เด็กชายอนุวัฒน์  หาญชนะ
 
1. นางสาวจิรภัทร  แจบไธสง
2. นางสาวปวีณา  วงประโคน
3. นางสาวสุธาสินี  วัฒนานุสิทธิ์
 
365 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชะใบรัมย์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ชะอ้อนรัมย์
3. เด็กหญิงปนัดดา  ชูคะรัมย์
4. เด็กชายพงศา  พินธุรักษ์
5. เด็กหญิงลินนภา  เชิงรัมย์
6. เด็กหญิงวรัญญา  ธาตุไพบูลย์
7. เด็กหญิงศศินา  พงษ์อรุณรัตน์
8. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เจิมรัมย์
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ชะดารัมย์
10. เด็กชายอรุณ  เกื้อทาน
 
1. นายชาญยุทธ  วรรณสุทธิ์
2. นางสาวพนัฐดา  คงบุรินทร์
3. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
 
366 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์   ปาประโคน
2. เด็กชายฉัตรชัย   อุทิศรัมย์
3. เด็กชายนุกูล   ทูลประโคน
4. เด็กหญิงบุณฑริกา   แปลงดี
5. เด็กชายพงษ์ทอง   กำจัดภัย
6. เด็กหญิงพรพนิตร์   ตรีประโคน
7. เด็กชายศิวกร  วิริยะโพธิผล
8. เด็กหญิงสุภัสสร   สืบสวน
9. เด็กหญิงสุวนันท์   สาแก้ว
10. เด็กหญิงอาทิตติยา  ปาประโคน
 
1. นางสาวทิพย์วดี  ตาไล
2. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
3. นางสาวอัจฉรา  ไชยปลัด
 
367 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์   ขำจิตร์
2. นายปิยวัฒน์   กะประโคน
3. นายปิยะพล   จันทร์ศรี
4. นางสาวพนัชกร   แก้วสุพรรณ์
5. นางสาวพัชรพร   บุญมาก
6. นายพิทยา   เจือจันทร์
7. นางสาวภัทราพร   กริ่มใจ
8. นางสาวมณฑิรา  มะลิวงษ์
9. นางสาววราภรณ์   หลินศรี
10. นายวรุณ  สมานเพชร
 
1. นางสาวทิพย์วดี  ตาไล
2. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
3. นางสาวอัจฉรา  ไชยปลัด
 
368 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  พรมนัส
2. นางสาวณัฐกฤตา  โสมคำ
3. นางสาวณิศศา  ตราชู
4. นายดนัย   ไกรจันทร์
5. นายตระกูลกานต์  ชัยไธสง
6. นายธนเทพ  จวบรัมย์
7. เด็กหญิงนัทธมน  ปุยภูงา
8. นายปวรุตม์  เนาว์ประโคน
9. นางสาวผกามาศ  แซ่โล้
10. นายภานุเดช  หาญฉิมพลี
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
3. นางอุบลทิพย์  ลักษณะเพชร
 
369 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. นางสาวจิตฐิมาศ  แสนคะนึง
2. นายชาคริน  ต้องวั้น
3. นายณัฐพล  เพ็ชรนางรอง
4. นางสาวธิดามณี  ทิพย์กระโทก
5. นายธีระพงษ์  นาคินชาติ
6. นางสาวนิรมล  จ่ารัตน์
7. นางสาววิภาพร  พรหมทา
8. นายสหรัฐ  ทิศทะษะ
9. นายสุรวุธ  แก้วประสงค์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  อินสำราญ
 
1. นายจิรกิตติ์  พิภักดี
2. นางสาวญาณิศา  บุญเบ้า
3. นางสาวเดือนดารา  ชิ้นจอหอ
 
370 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายกิตติพงษ์  ศรีจันทร์
2. นางสาวณัฐนรี  คลองไธสง
3. นางสาวดวงกมล  พนาจันทร์
4. นายธนากร  โสดา
5. นางสาวธนาภรณ์  สุคนธเกษร
6. นายอัษฎาวุฒิ  แหนไธสง
7. นางสาวอารยา  สุนทะวงค์
8. นางสาวเกตุวารินทร์  เลี้ยวไธสง
9. นายเกรียงศักดิ์  มหามาตย์
10. นายเอกรัตน์  สานหมวง
 
1. นายจักรพล  ชาวสวน
2. นางสาวปวีณา  วงประโคน
3. นางสาวสุธาสินี  วัฒนานุสิทธิ์
 
371 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงธัญชนก  ธนาจิรพัฒน์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชาติเจริญสวัสดิ์
3. เด็กหญิงมนทิชา  สถิตสุข
4. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์สองสี
5. เด็กหญิงอริสรา  จีนชาติ
6. เด็กหญิงอักษร   ศิริเมฆา
7. เด็กหญิงอังคุณา  ประสงค์ทรัพย์
 
1. นายนิรันดร์  สำรวมรัมย์
2. นางสาวศิริกุล  ปิยานุกูล
3. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
372 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชินรัมย์
2. เด็กหญิงรัชนีย์  ทิพย์กลาง
3. เด็กหญิงวนาวรรณ  จุกแก้ว
4. เด็กหญิงสุทธิตา  วันทอง
5. เด็กหญิงเกศมณี  วันสุธะ
6. เด็กหญิงแสงแข  เนาวมิตร
 
1. นายกิตติศักดิ์  บวรรัตนกุล
2. นายรัศมี  สินประโคน
3. นางสาววิไลลักษณ์  ชิดปลัด
 
373 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  เจริญพันธุ์
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ปานาลาด
3. เด็กหญิงณัชชา  อ่อนหนองหว้า
4. เด็กหญิงณัฐมน  ฤทธิวัชร
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ไหวดี
6. เด็กหญิงนันทภัส  ยอรัมย์
7. เด็กชายรัฐพงษ์  นันทรัตน์
8. เด็กหญิงอภิญญา  สิทธานน
 
1. นางสาวจินตนา  กรุมรัมย์
 
374 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวธนิษฐา   ขุ่มด้วง
2. นางสาวรัตตวัลย์   แก้วเจ็ก
3. นางสาวสุกัญญา   จริงสันเทียะ
4. นางสาวสุภาพร   ชุมรัมย์
5. นางสาวอภิญญา   วรรณศิริวัฒนา
6. นางสาวเนตรนัฎฐา   บุญทอง
 
1. นางศิริณัฐ   ปัญญารัมย์
2. นางสาวเกวลี   ไวแสน
 
375 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกานต์ฐิตา  ธูปบูชา
2. นางสาวกิตติมา  ศรีขวัญ
3. นางสาวตติยา  ทะนานทอง
4. นางสาวปรียาภรณ์  พัชนี
5. นางสาวสุพิชชา  วงค์คต
6. นางสาวสุรีพร  ฉกรรจ์ศิลป์
7. นางสาวอัญชนา  โล่นารายณ์
8. นางสาวเมวีญา  ฉกรรจ์ศิลป์
 
1. นายนิรันดร์  สำรวมรัมย์
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
3. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
376 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พุทกลาง
2. นางสาวกาญจนา  นิลประโคน
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  พูนสังข์
4. นางสาวนพพัสสร  พูนสังข์
5. นางสาวศศิประภา  สร้อยสังข์วาลย์
6. นางสาวหฤทัย  เข็มจันทร์
 
1. นายนพพล  คิมประโคน
2. นายนายสมเกียรติ  ขวัญดำ
3. นายสุทธวรรธน์  ประวรรณรัมย์
4. นายสุรกิจ  เอี้ยงประโคน
 
377 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  สาสุข
2. เด็กหญิงกุลสตรี  คงปราดเปรื่อง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บึงกิจเจริญ
4. เด็กหญิงฐิตาพร  เกตุภูเขียว
5. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญอนันต์
6. เด็กหญิงณิชกมล  คำสอน
7. เด็กหญิงนัทธมน  ปุยภูงา
8. เด็กหญิงปริยกร  ศรีสุวรรณ์
9. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เมฆมนต์
10. เด็กหญิงมาลินี  ชูมณี
11. เด็กหญิงรุจาภา  จีนประชา
12. เด็กหญิงเบญญรัตน์  กมลภูผจงภักดิ์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
3. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
4. นางอุบลทิพย์  ลักษณะเพชร
 
378 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจารวี  แพงทรัพย์
2. เด็กหญิงนฤวรรณ  เนาวสุข
3. เด็กหญิงนาถนภา  ประสานเกลียว
4. เด็กหญิงปณิธาน  เกือกรัมย์
5. เด็กหญิงปนัดดา  มั่นคง
6. เด็กหญิงประภัสสร  อุโมษะ
7. เด็กหญิงปัญญาพร  จริรัมย์
8. เด็กหญิงสนธยา   ขวัญเมือง
9. เด็กหญิงสิริกัญญา  พลวัน
10. เด็กหญิงสุภลักษ์  พรหมเอาะ
11. เด็กหญิงเจนจิรา  เทียมปาน
12. เด็กชายเจษฎา  โสมประโคน
 
1. นายกัณฑรากรณ์  ลิ่วประโคน
2. นายประโมทย์  เมียวประโคน
 
379 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  ฉวิงรัมย์
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เชยรัมย์
3. เด็กหญิงนัฐธิดา  ลาวิลาศ
4. เด็กหญิงวรรณพร  หันจรูญ
5. เด็กหญิงศิรานี  ชื่นศรี
6. เด็กหญิงสุริยาพร  โคโยทา
7. เด็กหญิงอรพรรณ  จันทร์พลงาม
 
1. นางกรทิพย์  แสงคำ
2. นางสาวยสวดี  เนียงไธสง
 
380 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชัยพัฒนาปรีชา
2. เด็กหญิงชลลดา  ธูปบูชา
3. เด็กหญิงธันยวี  อิงแอบ
4. เด็กหญิงธีราภรณ์  ตรีเมฆ
5. เด็กหญิงวิมน  ทองดี
6. เด็กหญิงสุทธิดา  พิมพ์อักษร
7. เด็กหญิงสุวิชญา  คะเชนเนียม
 
1. นายนิรันดร์  สำรวมรัมย์
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
3. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
381 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายกิตติชัย  ซ่อนกลิ่น
2. นายทัตพงศ์  จามิกร
3. นายธนาธิป  ลาลัย
4. นายบุญนที  กลมกล่อม
5. นายพนธกร  คำประโคน
6. นายพรพิรุณ  วูประโคน
7. นายวรวัฒน์  วงษ์สุวรรณ
8. นายสุทัศน์  โสดา
9. นายอนันตชัย  แสงสี
10. นายไกรวิทย์  ชึ้นเสลา
 
1. นายกัณฑรากรณ์  ลิ่วประโคน
2. นายประโมทย์  เมียวประโคน
3. นางเบญจา  ปุยะติ
 
382 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  พะนุมรัมย์
2. นางสาวกัญธีรา  ภูมิสุข
3. นางสาวกาญจนา  งอกศรี
4. นางสาวทิพวรรณ  นุ่มนวล
5. นางสาวสุรีรัตน์  กิ่งแก้ว
6. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองงาม
7. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งรัมย์
 
1. นางกรทิพย์  แสงคำ
 
383 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวจันทภา  ขำวงค์
2. นางสาวศุภรัตน์  จำลองชาติ
3. นางสาวศุภรัสมิ์  พัชนี
4. นางสาวสายสุนีย์  งอกกระโทก
5. นางสาวเบญจวรรณ  นริดพันธ์
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
2. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
3. นายนิธิพร  พะเนาว์ศรี
4. นางสาวพันธนันท์  สิงหภิวัฒน์
 
384 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวจุฑามาศ  อาจบำรุง
2. นางสาวนฤมล  สร้อยพูล
3. นางสาวรัชฎาภรณ์   อินทร์ประโคน
4. นางสาวลักษิกา   เครือรัมย์
5. นางสาวสกุลทิพย์   ทองพระพักตร์
6. เด็กหญิงอริสา  บรบุตร
7. นางสาวเทริสา   ยูเซล
 
1. นางกรรณิกา  ทวีบุตร
2. นายจักรี  หาญสุวรรณ
3. นางนฤชล  หาญสุวรรณ
 
385 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กหญิงกัญฐิกา   วิจิรัมย์
2. เด็กชายดลวิทย์  จีนาถา
3. เด็กชายทองแสง  เอี่ยมประโคน
4. เด็กชายธนากร  ผ่องแผ้ว
5. เด็กหญิงนฤมล  อาญาเมือง
6. เด็กหญิงนุศรา  ดีพูล
7. เด็กชายปรมินทร์  พนารินทร์
8. เด็กหญิงพิทยารัตน์   การเพียร
9. เด็กชายวันเฉลิม   ธุระ
10. เด็กหญิงวิมลรัตน์   อาญาเมือง
11. เด็กหญิงวีรา   บัวทอง
12. เด็กชายอนันท์  ละเมียดดี
13. เด็กชายอภิวัฒน์  ครัวรัมย์
14. เด็กหญิงอรรธวดี   นุกอนรัมย์
15. เด็กหญิงเนตรอัปสร   ชลอดกลาง
16. เด็กชายเอกกวี  จีนาถา
 
1. นางกรรณิกา  ทวีบุตร
2. นายจักรี  หาญสุวรรณ
3. นางนฤชล  หาญสุวรรณ
 
386 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ถาวร
2. เด็กหญิงกิตติยา  อัครพิชากุล
3. เด็กหญิงชนกานต์  ชมกิจ
4. เด็กหญิงณัฐนรี  กัลยาณี
5. เด็กหญิงพรรณปภรณ์  พลครบุรี
6. เด็กหญิงพัชริดา  ปัญญาธิวุฒิ
7. เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  แสนสนาม
8. เด็กหญิงร่มธรรม  โคตรวงศ์
9. เด็กหญิงศิรินารท  ราชประโคน
10. เด็กหญิงสิริยากร  ธนากุุลดุษฎี
11. เด็กหญิงสุธิชา  สารจันทร์
 
1. นางสาวจินตนา  กรุมรัมย์
 
387 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกาญจนา  กาญจนคงคา
2. นางสาวจันทร์นิภา  งามทรัพย์
3. นางสาวธัญจิรา  หาญทะเล
4. นายพรพิรุณ  วูประโคน
5. นางสาวภาณี  พรรัฐวิภา
6. นายภาสกร  ล่อไธสง
7. นายวงศ์ชัย  คุณวงศ์
8. นายวรวัฒน์  วงษ์สุวรรณ
9. นางสาวสิริลักษณ์  เลิศสกุล
10. นายอภิสิทธิ์  ยุทธสุนทร
11. นายอรรถพล  ชัยนอก
12. นางสาวเกษรินทร์  ทองสะอาด
 
1. นายกัณฑรากรณ์  ลิ่วประโคน
2. นายประโมทย์  เมียวประโคน
3. นางภานี  อาญาเมือง
4. นางอุมาวดี  น้อยพลี
5. นายเกรียงศักดิ์  ศูนย์ประโคน
 
388 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  สาสุข
2. เด็กหญิงกุลสตรี  คงปราดเปรื่อง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บึงกิจเจริญ
4. เด็กหญิงฐิตาพร  เกตุภูเขียว
5. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญอนันต์
6. นางสาวณัฐกฤตา  โสมคำ
7. เด็กหญิงณิชกมล  คำสอน
8. เด็กหญิงนัทธมน  ปุยภูงา
9. เด็กหญิงปริยกร  ศรีสุวรรณ์
10. นางสาวผกามาศ  แซ่โล้
11. นางสาวพรทิพย์  สุขไตรรัตน์
12. นางสาวพิมพ์วลัญช์  ธรรมวัตร
13. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เมฆมนต์
14. เด็กหญิงมาลินี  ชูมณี
15. เด็กหญิงรุจาภา  จีนประชา
16. เด็กหญิงเบญญรัตน์  กมลภูผจงภักดิ์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
3. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
4. นายสาธิต  ผลเจริญ
5. นางอุบลทิพย์  ลักษณะเพชร
 
389 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวกุสุมาลย์  พิลาสาว
2. นางสาวณัฐชา  เฉิดไธสง
3. นายณัฐนันท์  คงน้ำ
4. นายทิวากรณ์  กัณหา
5. นายธนิต  เจนไธสง
6. นายธีรภัทร  เดชไธสง
7. เด็กชายน้ำฝน  ชนวนรำ
8. นางสาวพิรญาณ์  สุดทารัมย์
9. นางสาววรรณวิศา  สถิตย์ไพบูล
10. นายวรุธ  วงษ์อินทร์
11. นายวิษณุ  บุปผา
12. นางสาวสุกัญญา  ปานทอง
13. นายอัครพล  อ้นไธสง
14. นางสาวเอมฤดี  พิมพา
 
1. นายจักรพล  ชาวสวน
2. นางสาวปวีณา  วงประโคน
3. นางสาวสุธาสินี  วัฒนานุสิทธิ์
4. นายอวยชัย  เบ้าไธสง
5. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
390 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายชรินทร์  เทพเพ็งพะเนาว์
2. นายธีรภัทร์  วงศ์ทิมารัตน์
3. นายบุณนที  กลมกล่อม
4. นายอนันตชัย  แสงสี
5. นายไกรวิทย์  ชื้นเสลา
 
1. นายชาญณรงค์  ยอนรัมย์
2. นายประโมทย์  เมียวประโคน
 
391 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  นิยมรัมย์
2. นางสาวดวงหทัย  ไชยสงค์
3. นายธนาวุฒิ  แก้วดก
4. นายสมคิด  แก้วยก
5. เด็กชายอนุชา  เศตพันธ์
 
1. นางกุลธิดา  ศรีสุวรรณรัตน์
2. นางสาวอรทัย  ศรีเมือง
 
392 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กชายจิรสิน  ปรัชญาโชดก
2. เด็กชายชัยพร  หาญจันทร์
3. เด็กชายภีมระภัทร  ทองพ่วง
4. เด็กชายสืบพงศ์  แสงเทียน
5. เด็กชายอภิชาติ  ธุระทำ
 
1. นายนิธิพร  พะเนาว์ศรี
2. นายอุทิศ  นิลรัตน์
 
393 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คูบา
2. เด็กชายดนุพร  หอมระหัด
3. เด็กชายสุริยา  เกษศิริ
4. เด็กชายอนุชา  แสนรู้
5. เด็กชายเอกลักษณ์  ศรีสมสุข
 
1. นางสาวดารุณี  ยันระหา
2. นายอาคม  สมญาติ
 
394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงคัทลียา  ดวงแสนจันทร์
2. เด็กหญิงธนพร  สุทธิ์สมบัติ
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  มุลเมืองแสน
 
1. นางยุคนธร  สรวลสันต์
2. นางสุตานันท์  เพียวพงศ์
 
395 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ยิบรัมย์
2. เด็กชายสมเดช  คำสุน
3. เด็กหญิงโชติรส  ธรรมิภักดิ์
 
1. นางลำใย  ศรีสมบูรณ์
 
396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสราพร  ซอนรัมย์
2. เด็กหญิงพัชยา  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงสุดาทิพย์  หนองนา
 
1. นางสุกัญญา  โฉดโคกสูง
2. นายอุทิศ  ตุพิมาย
 
397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงมัสยา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงสายฝน  สีโท
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เสริมจันทร์
 
1. นางจินตนา  ฉิมพลีพันธ์
2. นายวิชาญ  ฉิมพลีพันธ์
 
398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 1. นายจักรี   นกพรม
2. นายชาตรี   เอ็นมี
3. นายนัฐวุฒิ   บุญยงค์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ   เรืองชาญ
2. นายพิษณุ   นิลศิริ
 
399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 1. นายพีระพล  สุทินรัมย์
2. นายสุวัฒฐี  ศรีระสา
3. นายอัฐกร  แสนรู้
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง
2. นางสาวสุปรียา  เชื้อบัณฑิต
 
400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายธนากร  ก้านจัก
2. นายวุฒินันท์  ภูมิไธสง
3. นายเดชาพล  พ่อค้า
 
1. นายมรกต  วรจักร
 
401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายวุฒิธนันต์  วองไว
2. นายสมควร  แปลนค้างพลู
3. นายสมปอง  ยังสนิท
 
1. นายดอกคูณ  ยกกระโทก
2. นายวิโรจน์  นามนาค
 
402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายธนกร  แสงสุวรรณ์
2. นายระพี  ผิวสุข
3. นายวินัย   ตระกูลรัมย์
 
1. นายพงค์พัฒณ์  คัดทะจันทร์
2. นายเมธาพันธ์  กระสังข์สรสิริ
 
403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ธรรมนิยม
2. เด็กชายสมรัก  เสร็จสิ้น
3. เด็กหญิงสมฤทัย  วิรุณพันธ์
 
1. นางสุกัญญา  โฉดโคกสูง
2. นายอุทิศ  ตุพิมาย
 
404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  ทิวคู่
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  กว่างสนิท
 
1. นางสาวดรุณี  หาญกระโทก
2. นายสมยศ  ใสงาม
 
405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. นางสาวนัฐธริกา  ภูหงษ์
2. นายสนธยา  เข็มแดง
3. นางสาวอินทุอร  นารินทร์
 
1. นางละออง  วาปีทำ
2. นายสมพงษ์  สุภาพ
 
406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 1. นางสาวสมจิตร  วงษ์จันทร์
2. นางสาวอรวรรณ  ชะบัวรัมย์
3. นางสาวอินทุอร  อะช่วยรัมย์
 
1. นางพิกุล  นาชีวา
2. นางสาวรจนาท  ธรรมสาร
 
407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวชญานี  เกรัมย์
2. นางสาวปภาวี  กิริรัมย์
3. นางสาวสุพัตรา  กวางรัมย์
 
1. นางชลารัตน์  แต้มโคกสูง
 
408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิสรา  แพทย์ประสาท
2. เด็กหญิงพรพิมล  สุขเสริม
3. เด็กหญิงรัตตมนต์   อุรางรัมย์
4. เด็กหญิงสาลินี  แสวงดี
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ตรวจมรรคา
6. เด็กหญิงสุชาดา  ตรวจมรรคา
 
1. นางกุหลาบ  บุญโชติ
2. นางจิราพร   รอดเข็ม
 
409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  เอี่ยมบัณฑิต
3. เด็กหญิงณัฐมล  มณีรัตน์
4. เด็กชายบัณฑิต  วารีรัมย์
5. เด็กหญิงพิมผกา  ทะเริงรัมย์
6. เด็กหญิงวิชการ  ใหญ่รัมย์
 
1. นางจุไรรัตน์  ขุมทอง
2. นางสาวอัจฉรา  ลักขษร
3. นายเอนก  ลีแสน
 
410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายณัฐพงค์  หาญสุวรรณ
2. เด็กชายธีระพงศ์  ศรีสุรินทร์
3. เด็กชายธีระพงศ์  พะวงค์
4. เด็กหญิงนริศรา  ตามกระโทก
5. เด็กหญิงปรียานุช  บุญเสริม
6. เด็กหญิงพรจิรา  อนันต์
 
1. นางสาวปาริชาติ  สุดตาชาติ
2. นางปาลิดา  ทรงประโคน
3. นางสุภาพ  เจริญรัมย์
 
411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สทักรัมย์
2. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วคำ
3. เด็กหญิงปิยพรรณ  ชนะโม
4. เด็กหญิงพรสิริน  มุ่งดี
5. เด็กหญิงสุกัญญา  มุ่งนา
6. เด็กหญิงเฟิร์น  แสงเงิน
 
1. นายจิระศักดิ์  กิตตินพเกล้า
2. นางสาวณัฐริณีย์  คอยศาลา
3. นางพิมพกานต์  กิตตินพเกล้า
 
412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 1. นางสาวมณีรัตน์  ผินสู่
2. นายสรฉัตร  นิมินรัมย์
3. นางสาวสุจิณณา  ดีงประโคน
4. นางสาวสุธิณี  ชาญประโคน
5. นางสาวอริสา  แรงเรือง
6. นางสาวเดือน  ศรีบุญเรือง
 
1. นางธารินี  วงศ์ศิริศักดิ์
2. นางสาวรัตนา  ขอเยือกกลาง
 
413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 1. นางสาวบุษราภรณ์  วิเศษสัตย์
2. นางสาววรรณิศา  ศรีภา
3. นางสาววาศินี  เลิศยะโส
4. เด็กหญิงศศิประภา  เยรัมย์
5. นางสาวอัมพร  เลิศยะโส
6. นางสาวเวนิกา  เลิศยะโส
 
1. นางจุไรรัตน์  ขุมทอง
2. นางสาวอัจฉรา  ลักขษร
3. นายเอนก  ลีแสน
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  สออนรัมย์
2. นายพิษณุ  สำเรียนรัมย์
3. นายวิชิต  สมุติรัมย์
4. นางสาวศยามล  แก้วมงคล
5. นางสาวศัลยา  สายรัตน์
6. นางสาวศิริพร  พัฒนะสาร
 
1. นางอรุณรัตน์  แสนเกษม
2. นายไพศาล  แสนเกษม
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวขวัญชนก  คงนันทะ
2. นายทัตธน  สนทนา
3. นางสาวพรนภา  เสชนะ
4. นางสาวสุชาดา  พยัคฆ์กูล
5. นางสาวอรดี  ลาธุลี
6. นางสาวอัญชุลี  เข็มเพชร
 
1. นางสาวปาริชาติ  สุดตาชาติ
2. นางปาลิดา  ทรงประโคน
3. นางสุภาพ  เจริญรัมย์
 
416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิรา  มีกุล
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีผุย
3. เด็กหญิงมลฤดี  นาคาธร
 
1. นางสุนีย์พร  ศรีรักสูงเนิน
2. นางอุสุมา  ชินพิริยะ
 
417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิจต์  ปัญจะชัย
2. เด็กหญิงทอฝัน  ภูธรภัย
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  กล่อมพระทัย
 
1. นายปิติพัฒน์  ธนโชติกิติพัฒน์
2. นางรัสรินทร์  ธนโชติกิติพัฒน์
 
418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงจิราภา  ยามดี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตรสีตะราช
3. เด็กหญิงศรัญญา  พรมนัส
 
1. นายเวทิส  พันธโคตร
 
419 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงผกามาศ  ชำนาญหมอ
2. เด็กหญิงยอแสง  เสมารัมย์
3. เด็กหญิงวรารัตน์  โกติรัมย์
 
1. นางชลารัตน์  แต้มโคกสูง
 
420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 1. นางสาวภัทรสุดา  ทองคำ
2. นางสาวอรุณลักษณ์  แสนเดช
3. นายเอื้ออังกูร  ด่วนรับรัมย์
 
1. นายปิติพัฒน์  ธนโชติกิติพัฒน์
2. นางรัสรินทร์  ธนโชติกิติพัฒน์
 
421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  พลนอก
2. นางสาวจันจิรา  ร่วมสุข
3. นางสาววชิราวลัย  มูลยาพอ
 
1. นางจรัลรัตน์  เชื้อกิตติศักดิ์
2. นางญาดา  มะธิปิไขย
 
422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นางสาวปลายฝน  ทรงชาติ
2. นางสาววราภรณ์  สมตัว
3. นางสาวอรณิชา  คงศิริ
 
1. นางศลิษา  คำบุตดา
2. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
 
423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวดวงนฤมล  ลาดสม
2. นางสาวปัทมา  วิเศษ
3. นางสาวเบ็ญจวรรณ  ปานนิล
 
1. นางประภาพรรณ  เพชรศรี
2. นางสาวอัลิปรียา  แก้วกล้า
 
424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  แย้มประโคน
2. เด็กหญิงชลิตา  ทนงตน
3. เด็กชายศิวะ  องค์รัมย์
 
1. นายราชินทร์  เรืองรอบ
2. นายสุทัศน์  เรืองไพศาสล
 
425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ปานใจนาม
2. เด็กชายณัฐภัทร  สหวัฒนชาติ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนพงศ์ศิริ
 
1. นายปรีชา  พันธุ์วรรณ์
2. นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ
 
426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. เด็กชายสมพงษ์  น้อยถนอม
2. เด็กชายอุทิศ  อุประแก้ว
3. เด็กหญิงโสรยา  สีดาจันทร์
 
1. นายสันติ  สีดำ
2. นางโสภา  สุริยะโชติ
 
427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. เด็กชายพริษฐ์  หนองน้ำ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ฉันประเดิม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ป้ออินเครือ
 
1. นางสาวอรณิชา  บุญยืด
2. นายเกียรติศักดิ์  บุตรสุด
 
428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกฤติกาญจน์  สหวัฒนชาติ
2. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์อาหาร
3. นางสาวน้ำฝน  มุระคา
 
1. นายปรีชา  พันธุ์วรรณ์
2. นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ
 
429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายชาวิช  ธัญวุฒิภัทร
2. นางสาวธนภรณ์  รัตนศศิวิมล
3. นางสาวศิริวรรณ  พวงพันธ์
 
1. นางฉัตรชนก  สิงหสกุลธร
2. นางธนิดา  นิลสระคู
 
430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  พัทยา
2. นายธวัชชัย  นามทอง
3. นายสุรศักดิ์  ยางนอก
 
1. นางสาวอรณิชา  บุญยืด
2. นายเกียรติศักดิ์  บุตรสุด
 
431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวพัณณิตา  ชาญประโคน
2. นางสาวมะลิวัลย์  ปาสาวัน
3. นางสาวศิริธร  อินทร์บัว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อุ่นทะเล
2. นายธัชพงศ์  ทรงประโคน
 
432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  มุมขุนทด
2. เด็กหญิงสุณีย์  โอโรรัมย์
3. เด็กชายเจนณรงค์  กระแสเทศ
 
1. นางสุนีย์พร  ศรีรักสูงเนิน
2. นางสุภัทร  แสนกล้า
 
433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงทวีติยา   มากชุมแสง
2. นางสาวสุวรรณา    แสงรัมย์
3. เด็กหญิงอรวรรณ   สมนึก
 
1. นางสาวบุปผา  โชยรัมย์
2. นางอภิญญา   ยงศิริ
 
434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  จักร์สาน
2. นางสาวปริดาลัก  ศิริจันทร์
3. นางสาววัชรี  แก้วเคียง
 
1. นางสุนีย์พร  ศรีรักสูงเนิน
2. นางสุภัทร์  แสนกล้า
 
435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  วรรณจิตร
2. นางสาวภนัญญา  เตยไธสง
3. นายอานนท์  ถนัดไธสง
 
1. นางปัณฑิตา  ริ้งไธสง
 
436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวมะลิวรรณ    แวงชิน
2. นางสาวสุมาลี    ขาวหมื่นไว
3. นางสาวสุรีย์วรรณ    แตงอยู่
 
1. นางสาวบุปผา  โชยรัมย์
2. นางอภิญญา  ยงศิริ
 
437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงวารุณี  ไทยลือนาม
2. เด็กหญิงวิยาดา  มากกว่าวงค์
3. เด็กหญิงศรินยา  ยืนชีวิต
 
1. นางสาวบุษกร  ประไพตระกูล
2. นางส่องศรี  เหล็กสี
 
438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กชายชัยรัตน์  ขัตติยะ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ดอกคำ
3. เด็กหญิงสุมาพร  สีบุญเรือง
 
1. นางสุนีย์พร  ศรีรักสูงเนิน
2. นางสุภัทร์  แสนกล้า
 
439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงค์  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงปภานัท  มารศรี
3. เด็กหญิงศิริตา  จริตรัมย์
 
1. นางจิราพร  รอดเข็ม
2. นางนภา  เครือศุภมาส
 
440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นางสาวปราถนา  พวงดาว
2. นางสาวอ้อยใจ  เพิ่มประโคน
3. นางสาวไพรินทร์  แย้มประโคน
 
1. นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์
2. นางสมทรง  บุญสมัย
 
441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวสมประสงค์  สว่างศรี
2. นางสาวสมฤทัย  ราชสกล
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  ใจแปง
 
1. นางสาวบุษกร  ประไพตระกูล
2. นางส่องศรี  เหล็กสี
 
442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นายณัฐพล  เขียววิลัย
2. นางสาวศิริโสภา  พองสุพร
3. นางสาวสาวิกา  กองฉลาด
 
1. นางพิมล  มีอ่อง
2. นายสัทธา  มีอ่อง
 
443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวจารุวรรณ  ประวิน
2. นายธีระศักดิ์  เปรมไธสง
3. นางสาวสุภาวพร  รังษี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จะหวังผล
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จะหวังผล
 
444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กระจงรัมย์
2. เด็กหญิงณัฏฐิดา  พรมจันทร์
3. เด็กหญิงนิ่มอนง  จริตรัมย์
 
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
 
445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ป้องคำ
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  อดทน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปรากฏหาญ
 
1. นางศรีสมร  ล้อมกระโทก
2. นางสกุลลักษณ์  จารุตัน
 
446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจินตนา  ดีราชรัมย์
2. เด็กชายวรพจน์  โมกไธสง
3. เด็กหญิงวิราภรณ์  แท่นคำ
 
1. นายจิรายุ  คันธารนฤมิตร
2. นางอุไรวรรณ  ธนูศร
 
447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาววรรณา  กิรัมย์
2. นางสาวสุนิสร  วาตะรัมย์
3. นางสาวสุภัทรา  นพรัตน์
 
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
 
448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาววิสสุตา  วงศ์คำ
2. นางสาววิไลวรรณ  ภูมิไฉว
3. นางสาวศศิวิมล  ชาลีมาตย์
 
1. นางทัศนีย์  ศรีหาบุญมาก
2. นางรวีวรรณ  ปดาภา
 
449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐมน  แก้วเพชร
2. นางสาวอนุตรา  ศรีถาวร
3. นายอาจหาญ  มีบุญ
 
1. นางสุนีย์พร  ศรีรักสูงเนิน
2. นางสุภัทร์  แสนกล้า
 
450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวนิตยา  โกยไชย
2. นายปรัชญา  วิเศษน้ำ
3. นายสุทธิ  จีนชาติ
 
1. นางสาวปาริชาติ  สุดตาชาติ
2. นางปาลิดา  ทรงประโคน
 
451 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงกัณทิมา  ศรีพิมพ์
2. เด็กหญิงณัฐริณี  สวามิชัย
3. เด็กหญิงสุตราภา  สุขกลาง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จะหวังผล
2. นางอุบลรัตน์  มาศภูมิ
 
452 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิมพิกา   หาประโคน
2. เด็กหญิงวิภาวินี   ทำนา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   ม่วงประโคน
 
1. นางธารินี  วงศ์ศิริศักดิ์
 
453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  ดวงจันทร์
2. เด็กชายพลากร  เข็มโคกกรวด
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ขาดรัมย์
 
1. นางสาววิภาพร  แจบไธสง
2. นางอุบล  รัตนาวิวัฒน์
 
454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   โสภา
2. เด็กหญิงศิริวิไล  บุญสมศรี
3. เด็กชายอู่เพชร   ดวงศรี
 
1. นางศุภลักษณ์   ไชยชนะ
 
455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายบัณฑิต  เติมพันธ์
2. นางสาวปรียาภรณ์  ทราบรัมย์
3. นายวุฒิชัย  ทรัพย์ศิริ
 
1. นางมานิตรา  อยู่พงษ์ทอง
 
456 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำดวนพิทยาคม 1. นางสาววราทิพย์  พินิรัมย์
2. นางสาวสุทินา  ผู้ดี
3. นางสาวเบญจมา  กล้าหาญ
 
1. นางกนกวรรณ  ผลเจริญ
2. นายนาวิณ  แกกสันเทียะ
 
457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์วิมล  นาคนวล
2. นางสาวพิมพ์วิลัย  นาคนวล
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  นาคนวล
 
1. นางชญาดา  สรสิงหนาท
2. นางสุนิสา  ทัดไพร
 
458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายทะนงศักดิ์  มารศรี
2. นายศุภกิตติ์  วารี
3. นายสหรัฐ  ศิลปะการ
 
1. นายนุกูล  พัดไธสง
 
459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กชายวสันต์  พรดี
2. เด็กชายวาคิน  ทิรัมย์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ห้าวจันทึก
2. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน
 
460 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวจิตรลดา  ผลดี
2. นางสาวนภสร  บัวรัตน์
 
1. นายวีระยุทธ  ปริมาณ
2. นายสยาม  เชียงเครือ
 
461 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสิรินี  แสนยากุล
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สวัสดี
 
1. นางปรีญารินทร์  ภักดีหิรัญวงศ์
2. นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว
 
462 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิสรา   ฮัทโทริ
2. เด็กชายวัชรพล   พูนมา
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสายสวาสดิ์  ทองศรี
 
463 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กชายก้องกานต์  รักษา
2. เด็กหญิงละอองดาว  ชัยรัมย์
 
1. นายบรรลุ  ช่อชู
2. นายป.ทศพล  จันทนะสาโร
 
464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประคองบุญ
2. เด็กชายอรรถพร  นะเรศรัมย์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตับกลาง
2. นางสาวอรวรรณ  สิมมา
 
465 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เสาวกุล
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ดำเสนา
 
1. นายศิรพงศ์  วงษ์เฉลิมมัง
2. นางสาวสุภาวดี  บินดิโตวา
 
466 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายกิตติมศักดิ์  เพ็ชรตะกั่ว
2. เด็กชายสุวัฒน์  พัดไธสง
 
1. นางจีรนันท์  เค้าคำ
2. นายปราโมทย์  เจริญสุข
 
467 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายพสุธา   สายยศ
2. นายวชิรา  สายยศ
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
2. นายอนิรุตน์  จินดาศิริพันธ์
 
468 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นายปฏิพัทธ์  แก้วดวงดี
2. นายอภิสิทธิ์  มากมน
 
1. นางจินตนา  ยารัมย์
2. นายภาณุพงศ์  ศุภอุดร
 
469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาววริษฐา  จงปัตนา
2. นางสาวศุภรดา  สัมโน
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
 
470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายวิชิต  พวงเพชร
2. นายอินทร  ชื่นยะปลอก
 
1. นางลักษมี  พายุหะ
2. นายสุธรรม  จีนแส
 
471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติกานต์   น้อยพลี
2. เด็กหญิงอังค์วรา   วงศ์ศิริศักดิ์
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสายสวาสดิ์  ทองศรี
 
472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ปรางค์นาค
2. เด็กหญิงเขมมิกา  สันติชานุวัตร
 
1. นายพีระพันธ์  เพชรสุวรรณ
2. นางโสมวรรณ  แฝงเวียง
 
473 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายกรณ์  พยัคฆ์กุล
2. เด็กชายสิทธินนท์  วิเสโส
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เหมือนสิงห์
2. นางสาวมานา  หมายสุข
 
474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงญานิศา  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  มุละสิวะ
 
1. นายพีรพัฒน์  งามสัจจพร
2. นายอนุสรณ์  ศิลาแก้ว
 
475 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวพลอย  อินหา
2. นายอดิศร  ตรากลาง
 
1. นางสาวชุลีรัชต์  ประกิ่ง
2. นางสายสวาสดิ์  ทองศรี
 
476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  พะวิกขุณี
2. นายพิทักษ์พงศ์  จงปัตนา
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
2. นางโสมวรรณ  แฝงเวียง
 
477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นายณัฐกานต์  จันทร์มา
2. นายหนึ่ง  โพธิ์ลาภด้วง
 
1. นางจารุณี  พวงประโคน
2. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน
 
478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะคำพิทยาคม 1. นายถิรวุฒิ  ศิริวรรณ
2. นายอลงกรณ์  อาจิณกิจ
 
1. นายชูศักดิ์  โสชะรา
 
479 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนลินนิภา  สิริประภากร
2. เด็กหญิงประณยา  อรรคมุต
 
1. นางสาวนริศร์ธรา  คุ้มไพทูรย์
2. นางนันทวรรณ  แมนประโคน
 
480 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญสิตา  วรรณตรง
2. เด็กหญิงศุกร์พรัตน์  อยู่รอย
 
1. นายทรงพล  ศิริรมยานนท์
2. นายนรเทพ  บุญรังศรี
 
481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงจารีรัตน์  สุขสิงห์
2. เด็กหญิงจิราพร  ใจกล้า
 
1. นายพิสุทธิ์  บุญเย็น
2. นางสาวสุรัชนา  พรมภมร
 
482 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. นายดารากร  สุขล้วน
2. เด็กชายวิทยา  ละดาเสริฐ
 
1. นางสาวอิศราพร  สารปรัง
2. นายเกียรติศักดิ์  บุตรสุด
 
483 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขสุด
2. เด็กชายนัทธกานต์   เนาวสุข
 
1. นายครรชิต  ศรีรัตนประพันธ์
2. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
 
484 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภัทร์  คันธะมาลย์
2. เด็กชายทนุ  ผดุงพัฒนากูล
 
1. นายศราวุธ  ปะทะโก
2. นางโสมวรรณ  แฝงเวียง
 
485 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บุบผาสุข
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เลาะไธสง
 
1. นายพิเชษฐ์  เพ่งเล็งดี
2. นายสมคิด  ต้ายไธสง
 
486 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายคุณัชญ์  ตรากลาง
2. เด็กชายปพนพัชร์  อิสระบุตรฐิติกุล
 
1. นายพีระพงษ์  มีพวงผล
2. นางสาวสุภาวดี  บินดิโตวา
 
487 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  เทียนไธสง
2. เด็กหญิงสุจารี  สังรัมย์
 
1. นายวัลลภ  สนธิสระคู
 
488 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงญาดา  จองสุขี
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา   ศรีสุริยชัย
 
1. นายยุทธกิจ  มะลิงาม
2. นางสาวไพลิน  สุกใส
 
489 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 1. เด็กชายธนากร  เที่ยงนนท์ดา
2. เด็กชายสุพัฒน์  โกรธประโคน
 
1. นางสาวณรัณนันท์  มีสัตย์ปัญญากร
2. นางสาววิภาพร  หมอรัตน์
 
490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  โยรัมย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เย็นรัมย์
 
1. นายชิณกร  พวงคต
2. นายประมาณ  ดวงศรี
 
491 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายบุรินทร์  ศรีพุทธิรัตน์
2. นายอาทิตย์  ทั่วเทพพิทักษ์
 
1. นางกริยาภรณ์  สรวลสันต์
2. นายอนิรุตน์  จินดาศิริพันธ์
 
492 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  ทวยมีฤทธิ์
2. นางสาวรัชนีกร  เสียงวังเวง
 
1. นายศราวุธ  ปะทะโก
2. นางโสมวรรณ  แฝงเวียง
 
493 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นายจิตกร  สิริไสย์
2. นางสาวสุดารัตน์  ประทุมมา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ห้าวจันทึก
2. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน
 
494 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นายธินกร  อินทมาตร
2. นางสาวปรียาภรณ์  ณรงค์ศักดิ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  พิมพ์วันนา
2. นายสยาม  เชียงเครือ
 
495 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวปวิดา   แสงแสน
2. นางสาวสาวิตรี   นามไธสง
 
1. นางรัชดาภรณ์  เชื้อหงษ์
 
496 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายนวมินทร์  เครือคำ
2. นายเอกการัณ  จิระวิโรจน์
 
1. นายครรชิต  ศรีรัตนประพันธ์
2. นางสายสวาสดิ์  ทองศรี
 
497 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  โพธิ์ขำ
2. นายธีรศานต์  ปลอมรัมย์
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
2. นางโสมวรรณ  แฝงเวียง
 
498 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นายภานุพงษ์  ยิบไธสง
2. นางสาวภาวิณี  ปุราชะนัย
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ห้าวจันทึก
2. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน
 
499 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายพศวัต  วงศ์วิกรม
2. นายรัชภูมิ  กิตติวัฒนาสาร
 
1. นางนันทวรรณ  แมนประโคน
2. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
 
500 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวขนิษฐา  คุณแสน
2. นางสาวธนพร  ริมหนองอ่าง
 
1. นายพยุงศักดิ์  โพธิ์ไทร
2. นายพีระ  บุญฉลาด
 
501 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 1. นางสาวปิยรัตน์  ชัยปลัด
2. นายภูวิชช์  นิลสมนึก
 
1. นายณัฐพล  ทองทวี
2. นายอนุรักษ์  ยืนยงชาติ
 
502 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวปวีณ์กร  พงศ์ทิพากร
2. นายเลิศรัตน์  สิงห์สังข์
 
1. นายธนพล  ไวยวุฒินันท์
2. นายพีระพงษ์  มีพวงผล
 
503 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  กระมลมานิต
2. เด็กหญิงละอองดาว  ชัยรัมย์
3. เด็กชายเกียรติคุณ  วรรณทะมาศ
 
1. นายบรรลุ  ช่อชู
2. นางเอ็มอร  พรมดิราช
 
504 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงฉัตรชฎา  บัตรศรี
2. เด็กหญิงฉันทิศา  สินชัยศรี
3. เด็กหญิงนุชจรินทร์  มีพันธุ์
 
1. นายชัยมงคล  หรัญรัตน์
2. นายพีรพัฒน์  งามสัจจพร
 
505 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายกิตติกร  ภาพยนตร์
2. เด็กหญิงปฤษฎางค์  เสงี่ยมศักดิ์
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ขาวสกุล
 
1. นางสาวจรรยา  โดดไธสง
2. นางนันทา  แป้นดวงเนตร
 
506 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรุชา   ลาดโพนแสน
2. เด็กหญิงวิภาวดี   กระจายแก้ว
3. เด็กหญิงสิณีนาฎ   สหัสชาติ
 
1. นายทรงพล  ศิริรมยานนท์
 
507 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวปพิชญา  ชัยกัณหา
2. นายปริญญา  จรัสดำรงวัฒน์
3. นางสาวสมปรารถนา  แกล้วกล้า
 
1. นายบรรลุ  ช่อชู
2. นางเอ็มอร  พรมดิราช
 
508 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นางสาวกิตติยากร  นามวงศ์
2. นางสาวสุพัตรา  กลิ่นบุหงา
3. นางสาวสุภาพร  ศรีสมุทร
 
1. นางณุชรี  อ่อนน้ำคำ
2. นายพิสุทธิ์  บุญเย็น
 
509 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรชลิดา  แผงไธสง
2. นางสาวนิตยา  พูนไธสง
3. นางสาวสุมนมาศ  ปุราชะกา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ห้าวจันทึก
2. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน
 
510 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาววรวลัญช์  บูชาธรรม
2. นางสาวอริสรา  ผ่องใส
 
1. นายสกลเกียรติ  ขันทอง
 
511 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายวุฒิพงษ์  หลวงสนาม
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  แก้วเลื่อน
 
1. นายสุรพล  สิงห์ทองทราย
 
512 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นายสุรเสกข์  หลวงเจริญ
2. นายอภิวัฒน์  เนาวิรัตน์
 
1. นายสยาม  เชียงเครือ
2. นางสวยสม  ปริมาณ
 
513 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นางสาววรรณนา  แรมดงบัง
2. นางสาวอรณี  บุ้งทอง
 
1. นางสาวสุทิสา  ปุยะติ
2. นางสาวอัญชลิตา  อัมรานนท์
 
514 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายกฤษฎา  สุขนา
2. เด็กชายพิชิตพงศ์  สมิงรัมย์
3. เด็กชายพิทักษ์  ตามไธสง
 
1. นายสุรเดช  ปุยะติ
 
515 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงดุษิตา  แสวงผล
2. เด็กหญิงรุจิเรข  จันทะโสม
3. เด็กหญิงศศิวภา  สืบนิสัย
 
1. นายพรมมี  ประยุทธเต
2. นางสำเนียง  ประยุทธเต
 
516 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กชายธนากร  บุตรไทย
2. เด็กชายอนันต์  พิศิลป์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  โพนรัตน์
 
1. นางสาวสุรัชนา  พรมภมร
 
517 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพีรพล  สายยศ
2. เด็กชายยุรวัฒน์  ยอดมงคล
3. เด็กชายไพรัช  เตือประโคน
 
1. นางนิเกต  อุ่นทะเล
2. นางสาวอิสยาห์  ถือสยม
 
518 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายทรงพัฒน์   สามิตร
2. นายรฌากร  ปุรณะศิริ
3. นายอณากร  กนกศิลป์
 
1. นางสาวนริศร์ธรา  คุ้มไพทูรย์
2. นายศราวุธ  ปะทะโก
 
519 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  ตุ้มทอง
2. นายตะวัน  คำอาจ
3. นายธนพล  คงเจริญสุข
 
1. นายกอบเกียรติ  มฤทุกุล
2. นายประพัฒน์  เจริญรัมย์
 
520 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายกิตติพงศ์  ม่วงแก้ว
2. นายฐานภพ  เลไธสง
3. นายธนพล  ชุ่มกระโทก
 
1. นายพรมมี  ประยุทธเต
2. นางสำเนียง  ประยุทธเต
 
521 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นายอภิสิทธิ์  เคารพวงษ์ชัย
2. นายอังครเดช  กลิ่นบุหงา
3. นางสาวแสงเดือน  ปัจฉิม
 
1. นางสาวสุรัชนา  พรมภมร
 
522 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายภาคภูมิ   หนูประโคน
2. เด็กชายภูวนัย   นุชเวช
3. เด็กชายสิทธิชัย  แฮะประโคน
 
1. นายณัฐพงษ์   วงษ์ทรัพย์
2. นางสาวพรพิมล  ครองชื่น
 
523 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญา  สมอ่อน
2. เด็กหญิงพลอยพรรณ  อังกาบกิ่ง
3. เด็กชายวิสัน  รักภักดี
 
1. นางอทิตยา  ศรีถาวร
2. นางเมธาวี  ยลปรีชา
 
524 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กชายคีตกานท์  หาญธงชัย
2. เด็กชายธนวันต์  จันทะเรือง
3. เด็กชายสถาพร  ไพรวัลย์
 
1. นายพรมมี  ประยุทธเต
2. นางสำเนียง  ประยุทธเต
 
525 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นายชัยยนต์  สารรัมย์
2. นายวัชรพงษ์  แสงขำ
3. นายอนุชา  กำลังรัมย์
 
1. นางพิมล  มีอ่อง
2. นายสัทธา  มีอ่อง
 
526 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. นายวัชรินทร์  ขวัญเมือง
2. นายสุริยา  ศักดิ์ศิริ
3. นายอรรถตชัย  สีหอมทน
 
1. นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
2. นายสนิท  แก้วอำไพ
 
527 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายจรรโลง  โกยรัมย์
2. นายจักรพันธ์  หนูหา
3. นายทศพล  จันทร์ประโคน
 
1. นายกอบเกียรติ  มฤทุกุล
2. นายประพัฒน์  เจริญรัมย์
 
528 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายสราวุฒิ  พิมพ์ตะคลอง
2. นายสุรชัย  ยันต์ทอง
3. นายสุวิทย์  สิงห์สี
 
1. นายพรมมี  ประยุทธเต
2. นางสำเนียง  ประยุทธเต
 
529 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายธนานนท์  แซ่แขก
2. นางสาวภูริชญามญชุ์  ศรีนิล
3. นางสาวอรวี  ไร่ดี
4. นางสาวอุลัยพร  วงค์วิลัยทอง
 
1. นายพรมมี  ประยุทธเต
2. นางสำเนียง  ประยุทธเต
 
530 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นายมาณัติ  เสมาน้อย
2. นายสุเทพ  เข็มเพชร
3. นายอนุชา  ดีชัยรัมย์
 
1. นางสาวสุรัชนา  พรมภมร
 
531 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นางสาวยุวดี  ลาไธสง
 
1. นายธณัฐพล  ตรีเดช
 
532 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  หฤทัยถาวร
 
1. นางกวินนาถ  เพอรี
 
533 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกรกช  แก้วอำไพ
 
1. นางรัมภา  สุดาจันทร์
 
534 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จำปาหอม
 
1. นางวัลยา  สิริพงศ์พิศุทธิ์
 
535 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์   คุ้มโพธิ์
 
1. นางสาวผกามาศ   อาญาเมือง
 
536 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวชวัลพร  ทะลาไธสง
 
1. นางประภัสสร  ผาสุข
 
537 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวเบญจรัตน์  วงจันทร์
 
1. นางภากรณ์  เมอะประโคน
 
538 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวอมรรัตน์  พลอยเพ็ชร์
 
1. นางสาวแสงจันทร์  บุญยะมินทร์
 
539 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธีรรัตน์  แสวงดี
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศิลาชัย
 
540 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอมลณัฐ  ศิริไชยบูลย์วัฒน์
 
1. นางวรวีร์  บุญวีรบุตร
 
541 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงโสภิดา   ดีสมุทร
 
1. นางมะลิวรรณ  จงปัตนา
 
542 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายภูวนัตถ์  ยงสืบชาติ
 
1. นางเนตรนภิส  มณฑล
 
543 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวสุธากร  มั่นทอง
 
1. นางสาวประกายดาว  โกรัตน์
 
544 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวดารภา  ปึงเจริญกุล
 
1. นายพิเชฐ  วิริยะ
 
545 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวขนิษฐา  ชวยบุญชุม
 
1. นางมะลิวรรณ  จงปัตนา
 
546 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวณัฐริกา  เพื่อนรัมย์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คงนันทะ
 
547 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงเจนีก้า เอ  กิลเลยนโน
 
1. Missอัลมา เอ  กิลเลียนโน
 
548 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณี  อินจันทร์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  นิพิฐกุล
 
549 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  ทะลาไธสง
 
1. นางนิตยา  เดชวิริยะรัตน์
 
550 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงโยษิตา  วงษ์สุวรรณ์
 
1. นางณภัทร  ทิพธนามาศ
 
551 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. นางสาวจีเนีย เอ   กิลเลียนโน
 
1. Missอัลมา เอ  กิลเลียนโน
 
552 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  เนาว์ประโคน
 
1. นางสาววรุณทิพย์  ทวีสินรัตน์
 
553 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวทัณฑิกา  สิงห์แก้ว
 
1. นางวรางคณา  ชาติมนตรี
 
554 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวปิยรัตน์  ทองคำ
 
1. นางสมบัติ  สยามประโคน
 
555 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงมาเรีย โดโรเทีย  อะโรตะ
 
1. นางสาวไอลดา  แก้วฉวี
 
556 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงศ์เหลืองอ่อน
 
1. นางปติญญา  เนตรประโคน
 
557 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายธนากร  สายรัตน์
 
1. นายสมภพ  งามมาศ
 
558 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงญาณิศา  ตรีศักดิ์
 
1. นายมาโนชญ์  ราชกิจ
 
559 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. นายวิวัฒน์  แก้วคุณ
 
1. นายพิรมย์  พานิคม
 
560 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวธัญญรัตน์  รัตนเมธาโกศล
 
1. นายรชฏโยธิน  ตังศพงษ์
 
561 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวยุภาพร  นะวงรัมย์
 
1. นางชัชวลี  กุดั่น
 
562 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวนงนภัส  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
1. นายจีรพงษ์  คำสียา
 
563 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รอบเขตรัมย์
2. เด็กหญิงปิยนุช  จิตจันทึก
3. เด็กหญิงพิมพ์ทิวา  ภูสพาน
4. เด็กชายพีรพงษ์  วงศ์สวาสดิ์
5. เด็กหญิงสุนิดา  สร้างนา
 
1. นายประมวล  กะกันดี
2. นายอรรถพล  เอกชาตรี
 
564 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายจิรายุ  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายบรรพต  เวียนนอก
3. เด็กหญิงรุจิรา  วันล้วน
4. เด็กชายสถาพร  สินปรุ
5. เด็กหญิงโชติมา  สะเทิงรัมย์
 
1. นายขวัญชัย  สิงห์โท
 
565 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เอการัมย์
2. เด็กหญิงปฏิมา   ทะทุมมา
3. เด็กหญิงพลอยงาม  ชาญตะกั่ว
4. เด็กหญิงวิภาดา  หาสุข
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ผลเจริญ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ปะนามะทัง
2. นางไรวินท์ปภา  ภัทรวิเศษพันธ์
 
566 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายกมลเดช  เงียบประโคน
2. เด็กหญิงชนิสร  สุวรรณเขตร์
3. เด็กชายชัยวัฒน์  ศิริการ
4. เด็กชายชุษณะ  ใจกล้า
5. เด็กหญิงสวนีย์  ทองวิเศษ
 
1. นางสาววาสิณี  สมานทรัพย์
2. นางสาวสิริวรรณ  แป้นนรินทร์
 
567 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายธรรม์พิสิษฐ์  หมั่นดี
2. นางสาวธิดารัตน์  ตุ่ยบุรี
3. นางสาวปริญญารักษ์  กาวไธสง
4. นางสาวรัตติยา  บุญเหลือ
5. นางสาวอภิชญา  อ้นไธสง
 
1. นางศราธร  อุนาริเน
2. นางสาวสุภาวดี  สิทธิรัมย์
 
568 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวจณิสตา  นิพรรัมย์
2. นางสาวชนัญญา  วุฒิภิรมย์
3. นางสาวบัณฑิตา  หมั่นการ
4. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  อ่างนิลพันธ์
5. นางสาวแทนลัคน์  พจนพงศ์
 
1. นางสาวปิยนุช  พงศ์พณิช
2. นางสาววรนารถ  ลิ้มอัมพร
 
569 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายกษิดิศ  กุนันตา
2. นางสาวพรประภา  กัลยานุกิจ
3. นายพีรพล  ศรีบุรินทร์
4. นายภควัต  ไชยเสนา
5. นางสาวหทัยกาญจน์  สุดประโคน
 
1. นางสาวดาวน้อย  เหมาะประโคน
2. นางสาววรุณทิพย์  ทวีสินรัตน์
 
570 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายชัญวัช  รินไธสง
2. นายทิวา  สุขวงกฏ
3. นางสาวนิศารัตน์   ชัยเสนา
4. นางสาวปฏิญญา  ศรีลาไลย์
5. นางสาววณิตดา  บุญนวน
 
1. นางสุภารัตน์  คนชุม
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิภู   พลเสพ
 
571 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวอรวรรณ  คะเรรัมย์
 
1. นางนวลจันทร์  เทียนวรรณ
 
572 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวพิมผกานต์  ชุมนุมดวง
 
1. นางสาวดาวน้อย  เหมาะประโคน
 
573 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนศรี
 
1. นางสาวอรอุมา  ปาสาใน
 
574 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 1. เด็กหญิงลักษณา  มาลุน
 
1. MissMo  Yuanling
 
575 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายยุทธพล  อุไรมาลย์
 
1. นางสาวนวรัตน์  บูรณพันศักดิ์
 
576 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายสุดแดน  ซิวประโคน
 
1. นางสาวศิริหยก  ใจตรง
 
577 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวบุตรษญาณี  เทียมสุข
 
1. นางสาวรัษฎากร  ขันต๊ะ
 
578 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวปภาวี  ประทุมมาศ
 
1. นางสาวอรอุมา  ปาสาใน
 
579 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายชวิศ    สีหานาม
 
1. นางสาวปาริฉัตร    โพธิกุล
 
580 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวปรารถนา  มงคล
 
1. นางพุทธิมา  ปราบริปูตลุง
 
581 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายสริภพ  ประกายแก้ว
 
1. นางสาวอุทุมพร  ปานทองหลาง
 
582 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงศุทธิณี  บุญราศรี
 
1. นายจำรูญ  สมจิต
 
583 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกานดามณี  วันประโคน
 
1. นางสาวเกลียวพันธุ์  จั่นเจริญ
 
584 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวสุจิตรา   แก้วสีนวน
 
1. นางสาวน้ำอ้อย   เจียมรัมย์
 
585 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวอุษามณี  งามแสง
 
1. นายพชร  จริยานุสรณ์
 
586 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์   ปลีนารัมย์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บำรุงธรรม
 
1. นางพิมลมาศ  เรืองไพศาล
2. นางสุมาลี  เพียรแก้ว
 
587 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจีรนันท์   พรมมา
2. เด็กชายธนากร   คำมุงคุณ
 
1. นางลักษมี  พายุหะ
2. นางสาวสุกัญญา  หารโกทา
 
588 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิชญา  หวังสวัสดิ์ปรีชา
2. เด็กหญิงแพรพลอย  สมภาค
 
1. นางจุฑามาศ  จำนงค์ประโคน
2. นางสุวภัทร  โพธิ์คำ
 
589 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงชริศรา  ใจกล้า
2. เด็กหญิงวริษฐา  อธิคมสวัสดิ์
 
1. นางมะลิวรรณ  จงปัตนา
2. นางสาวสมถวัล  วงศ์ประณุท
 
590 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชฌากร  คำสอาด
2. นางสาวสุภาวดี  เอการัมย์
 
1. นางจรีรัตน์  ญาณมงคลศิลป์
2. นางประดับ  จันทร์หอม
 
591 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นางสาวณัฐวิภา  คูรัมย์
2. นางสาววรรณวิศา  เข็มทอง
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ลาฮาม
2. นายสุเทพ  ปักเคทัง
 
592 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. นางสาวพัชรีภรณ์  คุณวงศ์
2. นางสาวสุพัตรา  รอดอารีย์
 
1. นางจารุณี  การรัมย์
 
593 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นายวิทยา  มหาราช
2. นายสนธยา  จะรอดรัมย์
 
1. นายภัคภัทร  ปรินรัมย์
 
594 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายการัณยภาส  ชูอาวุธ
2. เด็กชายกำพล  เว้นบาป
3. เด็กชายจิรพัฒน์  ผ่องแก้ว
4. เด็กชายฉันท์ชนก  มากแสน
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  นนทโคตร
6. เด็กชายธนภัทร  คุณวงศ์
7. เด็กชายภาณุพล  แหวนวิเศษ
8. เด็กชายสารัส  มากแสน
 
1. นายฉลาด  ปัสสาสัย
2. นายนิกร  บัวพา
3. นายสรสิทธิ์  ทิพย์อักษร
 
595 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพนธ์   ชัยศรี
2. เด็กชายทยากร  เอบประโคน
3. เด็กชายทรงวุฒิ  ปาสาเณย
4. เด็กชายวรชัย  เพิ่มมี
5. เด็กชายวรวุฒิ  เพิ่มมี
6. เด็กชายสุริยา  พึ่งประโคน
7. เด็กชายอนันต์  ธรรมนาม
8. เด็กชายอัฒพร  ทุ่งไธสง
 
1. นายนพรัตน์  จรูญประโคน
2. นายสุริยา  สว่างบุญ
3. นายเรืองศักดิ์  ทุกสุข
 
596 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายคณากร  ทานรัมย์
2. เด็กชายชานนท์  สีไส
3. เด็กชายนิติพงษ์  มีมัน
4. เด็กชายพรชัย  คำศรี
5. เด็กชายวัชรินทร์  เรืองมนตรี
6. เด็กชายศาศวัต  กุยรัมย์
7. เด็กชายศิขริน  ลิภา
8. เด็กชายสนธยา  ล้านกอง
 
1. นางสาวพาวินี  ช่อรักษ์
2. นายโกวิท  ไชยพันธ์นา
3. นางโสมนัส  พรมพิลา
 
597 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายคมสันต์  ดอกพิกุล
2. เด็กชายคุณานนท์  แสงจันทร์
3. นายจาตุรงค์  ปลื้มพล
4. เด็กชายจิรายุ  เดชกุลรัมย์
5. เด็กชายธนาพล  พิมพ์ทอง
6. นายภัทรกิตติ์  เดิมทำรัมย์
7. นายวงศธร  แก่นจันทร์
8. เด็กชายแดนชัย  ดีมาก
 
1. นายยศวรรธน์  วิชิตพันธ์
2. นางสาววิยะดา  เอี่ยมมาลา
3. นางเสาวคนธ์  บุญชู
 
598 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวนันทิยา  แข็งขัน
2. นายพงศกร  การะเกศ
3. นางสาวลัดดาวัลย์  ยงปัญญา
4. นายอภิสิทธิ์  สินสุพรรณ
5. นางสาวอาทิตยา  ยอดเยี่ยมแกร
6. นางสาวเมธินี  พุทธจิตร
 
1. นางจิรกาล  สุภศร
2. นายบุญมา  สุภศร
3. นางสาววิรัตน์  สวายพล
 
599 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวจริยา   สอนโยหา
2. นายธนภัทร   ขำเอนก
3. นางสาวศุภรัตน์   จำปีกลาง
4. นางสาวสุจิตรา   บุญทูล
5. นางสาวสุรัญชนา   พูดจริง
6. นายสุวัชรินทร์  สีทอน
7. นางสาวอภิญญา    แนวจำปา
8. นางสาวอำพร   นามไธสง
9. นางสาวเจนจิรา   ศรีมะณี
 
1. นายธนวิชญ์   ไร่นา
2. นางสิริลักษณ์  ผลาเลิศ
 
600 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายกิตติพันธ์  เก่าแสน
2. นางสาวจตุพร  กิจชวลิต
3. นางสาวนฤมล  นิเวศสวรรค์
4. นายนวภัทร์   กลอนดอน
5. นายภัทรพงศ์  สมรรถชัย
6. นางสาววรรณารัตน์  ซึมรัมย์
7. นางสาวศศิกานต์  ศรีสุวรรณ
8. นางสาวศิริอร  สุนันท์
9. นางสาวศุภวรรณ  ปักการะนา
10. นางสาวอารียา  พันวัน
 
1. นายบรรยาย  มารมย์
2. นายปพน  เอิบอิ่ม
3. นางภารดี  จันทน์หอม
 
601 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติชัย  เชียดรัมย์
2. เด็กชายคนากานต์  จันทร
3. นายณัชพล  แซ่ลิ้ม
4. นางสาวนลินี  หาญเสมอ
5. นายสิทธิกร  จะแรมรัมย์
6. นางสาวอนงค์นาถ  มาศศรี
7. เด็กชายอภิเษก  โพธิ์ไทร
8. นายอาทร  เจริญสุข
9. เด็กชายอุปกรณ์  ยืนยิ่ง
10. นางสาวเกศรินทร์  ศิขินารัมย์
 
1. นางจิมเส  ศราวรณ์
2. นางสาวนริศร์สรา  สิงห์โตอ่อน
3. นางสาวเบญจภรณ์  แก้วชนะ
 
602 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  บัวทอง
2. นางสาวกาญจนา  แก้วโมราเรืองฤทธิ์
3. นางสาวจินตนา  เจริญยิ่ง
4. นายธนาภิวัฒน์  น้อยหนองหว้า
5. นางสาวปณิดา  ชิงชัยชนะ
6. นางสาววรรณนิดา  จงสู้
7. นางสาววิรัลพัชร  พูนรัมย์
8. นางสาวสุดาวรรณ  ขันทอง
 
1. นางสาวนวพร  โสรำพัน
2. นางเสาวลักษณ์  สวยรูป
3. นายโชติอนันต์  ขจรเกียรติวัฒนา
 
603 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  การะปักษ์
2. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศูนย์รัมย์
3. เด็กหญิงลำดวน  บุตรงาม
4. เด็กชายวายุ  แสวงสุข
5. เด็กชายสุริยา  ปาปะเขา
 
1. นางสาวจงจิตร  ลาน้ำเที่ยง
2. นางจิมเส  ศราวรณ์
 
604 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  คณา
2. เด็กหญิงนริศรา  สงวนนาม
3. เด็กหญิงปวีณา  หมั่นนางรอง
4. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ศศิวัฒนกุล
5. เด็กหญิงภัทรมัย  ฉ่ำโสฬส
 
1. นางนงลักษณ์  ขันธะรี
2. นางสุธีรา  เที่ยงภักดิ์
 
605 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวทรงอัปสร  เกือยรัมย์
2. นางสาวภิรญา  เสรีวรยศ
3. นางสาววรีรัตน์  ตั้งอดุลย์รัตน์
4. นางสาววารุณอร  เนินกระโทก
5. นางสาวเจนจิรา  ปะทะรัมย์
 
1. นายสุมลทา  วงศ์ทองเจริญ
2. นายอภิชัย   ชื่นเย็น
 
606 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกรกต  สวนเกษ
2. นางสาวดาริณี  บุญบรรจง
3. นางสาววิภาลัย  เรืองประโคน
4. นางสาวสุชานาถ  คะเชนทร
5. นางสาวแคทลียา  วัฒนพิทักษ์
 
1. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
2. นางนงลักษณ์  ขันธะรี
 
607 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิมพิไล  ใหญ่รัมย์
2. เด็กหญิงสุมินตรา  เสาทอง
3. เด็กหญิงอรัญญา  มาศรักษา
 
1. นางพันธ์วิรา  สามารถ
 
608 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฑิราภรณ์  กุลกิตติ์วิริยะ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สิมอุตร
3. เด็กหญิงอพัชชุตา  สดมสุข
 
1. นางทิยานัน  ไม้สูงดี
2. นางหญิงไทย  นาราช
 
609 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นายพิทักษ์  ย่อมไธสง
2. นางสาวอาภาศิริ  ปุผาลา
3. เด็กชายโยธิน  ตุพิลา
 
1. นางสาวดวงพร  ทิศกระโทก
2. นางสาวประไพร์  ทะนงอาจ
 
610 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาววรรณิศา   บุตรชานนท์
2. นางสาวอณุธิดา   หารไพรี
3. นางสาวอาทิตยา   เบกไธสง
 
1. นางวริทธิ์ธรา   วัฒนานุสิทธิ์
 
611 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. นางสาวการะเกต  มุ่งจูงกลาง
2. นางสาวสุทธิดา  ชวดรัมย์
3. นางสาวสุนีย์  ศรชัย
 
1. นางพรวีณา  นองสินไทย
2. นางศรีรัตต์  มงคลชาติภิรักษ์
 
612 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาววันวิสา  แผ้วพลสง
2. นายศุภากร  ดีปัญญา
3. นายอนุศร  ชัยรัมย์
 
1. นางบุญส่ง  แช่มรัมย์
2. นางสุวณี  วรเสฏฐ์ฐากูร
 
613 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวพัชรพร  เสมอภาค
2. นางสาวภัทรวดี  พวงประโคน
3. นางสาวสิรินยา  โพธิ์คำ
 
1. นางวีรยา  จุนใจ
2. นางเพลินพิศ  สุพพัตกุล
 
614 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล  ทองใบ
2. นางสาวอรญา  ศรีมหาพรม
3. นายเนติพงษ์  หมั่นพิม
 
1. นางสาวประไพร์  ทะนงอาจ
2. นางพัชราภรณ์  ตั้งบวรธรรมา
 
615 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ประจันบาล
2. เด็กหญิงสุพัชชา  แดงศรี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บัวสูงเนิน
 
1. นางจิระภา  โพธิ์ลอง
2. นางอาภาภรณ์  แปลงไธสง
 
616 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินตพร  สุนประโคน
2. เด็กหญิงดวงกมล  นาราช
3. เด็กหญิงสุวารี  เดิิมประโคน
 
1. นางศิริพร  บุญเลิศ
2. นางอภิชญา  สิริรุ่งวนิช
 
617 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายณัฐกร  สีมา
2. เด็กหญิงนุสรา  มะลิรัมย์
3. เด็กหญิงมัณฑนา  เปรื่องนา
 
1. นางสาวบุษบา  ชินโคตร
2. นางแจ่มใส  ตอรบรัมย์
 
618 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กหญิงฉัตรศิการต์  คินรัมย์
2. เด็กหญิงพิมพิไล  ยุติธรรม
3. เด็กหญิงสุภาพร  สนเจริญ
 
1. นางตรงจิต  บุญปก
2. นางสุวณี  วรเสฏฐ์ฐากูร
 
619 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายประดิษฐ์   โทนหงส์สา
2. เด็กหญิงพรรณรายณ์   ฉิมพาลี
3. นางสาวสิริยากร  อินทร์สอน
 
1. นางวริทธิ์ธรา   วัฒนานุสิทธิ์
2. นางสาวสมพร   ศรีกระสังข์
 
620 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีไชย
2. นางสาวอินทุอร  สดรัมย์
3. นางสาวเมธาวี  จันทะเมนชัย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองมาก
2. นายอนุชา  ไชยจะแสนสุข
 
621 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวสายตรี  ลอยประโคน
2. นางสาวสุธาลินี  แต้มสีคาม
3. นางสาวเกศราภรณ์  บัวศรี
 
1. นางทิยานัน  ไม้สูงดี
2. นางหญิงไทย  นาราช
 
622 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวธันวารักษ์  กองสกูล
2. นางสาวอินธิรา  กันหาวรรณะ
3. นางสาวอุทัยพร  ยี่รัมย์
 
1. นางสาวบุหงา  ประนำมะสัง
2. นางสาวยสวดี  เนียงไธสง
 
623 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมาพร  ศิลป์ประกอบ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  เชียรรัมย์
 
1. นางสุทานี  อภัยเดช
 
624 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงดวงฤดี  พันธ์ชำนาญ
2. เด็กชายธัญธร  สุดาจันทร์
 
1. นายบัญชา  พรหมโสฬส
2. นางลักษมี  พายุหะ
 
625 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญเพิ่ม
2. เด็กหญิงสุภิญญา  ดวงทุ่งสา
 
1. นายสุทธิพงษ์  บรรยงค์
2. นางอุษณีย์  ดำรงพงศ์สิริกุล
 
626 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  คณะพิจารณ์
2. เด็กชายแดนิส  ว่อง
 
1. นางปุบผา  ปุยะติ
2. นางสาวพนิดา  เติมประโคน
 
627 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวทวินันท์  มนตรีนอก
 
1. Mr.Mawel C  Laher IV
 
628 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 1. นายธนาสิน  ผดุงดี
 
1. นางสาวอัญชัญ  ศรีลานุช
 
629 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวสุพรรณญา  โสนางรอง
 
1. นายวีระพันธ์  บุญศักดาพร
 
630 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นายณัฐพงศ์  สุภะกรรม
 
1. นางสาวฐิติวัลคุ์  อุสารัมย์
 
631 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวศิรภัสสร  อาญาเมือง
2. เด็กหญิงศุนิษา  ปะจินัง
 
1. นางสาวณัฐริณีย์  คอยศาลา
2. นางสาวอนันทิกา  ธรรมาวิรุฬห์
 
632 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิภาศิริ 1. เด็กชายธนูปราชญ์  คำเพชร
2. เด็กหญิงวรรณิศา  วรรณสิงห์
 
1. นายอมร  พัวพันธ์
2. นางอมรรัตน์  พัวพันธ์
 
633 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายวีระยุทธ  โพธิมาศ
2. เด็กชายเจษฐาพล  พลงาม
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์  ประจันพล
2. นางมธุรส  ศิริวัฒนมงคล
 
634 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายปิติกร  เสนาะเสียง
2. เด็กชายอดิศวร  แก้วอรสาณ
 
1. นางสาวพนิดา  เติมประโคน
2. นางเบญจวรรณ  นุแรมรัมย์
 
635 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นายเตชิต  เกรัมย์
 
1. นางศิริวรรณ์  อุสารัมย์
 
636 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวสุกัญญา   เปลื้องไธสง
 
1. นางสาวชนานันท์  ศรีภา
 
637 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายอภิสิทธิ์  โสนางรอง
 
1. นายทวีศักดิ์  แพงเจริญ
 
638 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นายรณกร  ปักกาสาร
 
1. นางอังคณา  กาญจน์สุภัค
 
639 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรดา  แหววกระโทก
2. เด็กหญิงธนพร  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  เวหน
 
640 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วกลม
2. เด็กหญิงอาภัสรา  บุตรเอก
 
1. นางกัลยาณี  นามนาค
2. นางสาวณัฐวลัญช์  ลายสุขัง
 
641 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนนทิรา  ศิลาไลย์
2. เด็กหญิงปรารถนา  ดูเถอะ
 
1. นางมาลี  น้อยพลี
2. นางอุมาวดี  น้อยพลี
 
642 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนำเพียร   พิมพ์เบ้าทำ
2. เด็กหญิงอรทัย  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวถวิลวงศ์  ทบลม
2. นางเสาวลักษณ์  ยศม้าว
 
643 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายนราวิชญ์  ทมงาม
 
1. นางดวงพร  อรุณโน
 
644 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 1. นางสาวมัณธนาภรณ์  บุบผาพฤกษ์
 
1. นางสาววันตนา  ทวันเวช
 
645 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวอรวรรณ  สุขมาก
 
1. นางกัลยาณี  นามนาค
 
646 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณพร  แสนกล้า
 
1. นายธวัชชัย  สอนสวาสดิ์
 
647 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงภัสสร   ภูชุม
 
1. นางศรีจันทร์   ภูชุม
 
648 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายวสวัตติ์  ศรีเที่ยง
 
1. นางสาวศิรินาถ  สุมหิรันต์
 
649 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กหญิงสุขใจ  ฟุ้งพิมาย
 
1. นางสาวสุพัตรา  งามสง่า
 
650 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์มณี  มากมณี
 
1. นางลลนา  ผลศิริ
 
651 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายสุทิน   อินทองหลาง
 
1. นายฆ้องเสฏวุฒิ   ธานี
 
652 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกนกญาดา  สมรรถนเรศวร์
 
1. นายอุดม  ภูสะอาด
 
653 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นางสาวนรีกานต์  ภูกัน
 
1. นางสาวพจนี  อพรรัมย์
 
654 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แต่งพลกรัง
2. เด็กหญิงกรวรรณ  สุขบรรเทิง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สัตบุตร
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นรสิงห์
5. เด็กหญิงกุสุมา  คเคนชาติ
6. เด็กหญิงขนิษฐา  วงค์ขันธ์
7. เด็กหญิงขวัญจิรา  นุชประโคน
8. เด็กหญิงจินนิพา  เลือดสุรินทร์
9. เด็กหญิงจิรชยา  กนก
10. เด็กชายชนาธิป  วาสะรัมย์
11. เด็กหญิงชุตินันท์  ชาญศรี
12. เด็กหญิงณัฏิฐิยา  สนใจ
13. เด็กชายณัฐกมล  นาคประโคน
14. เด็กชายณัฐธิดา  แผ่วไธสง
15. เด็กหญิงดวงฤทัย  บอกประโคน
16. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุวิสัย
17. เด็กชายธีรเดช  เพชรษา
18. เด็กหญิงนิภาวรรณ  หนูประโคน
19. เด็กหญิงบุณยวีร์  วงศ์ประสิทธิ์
20. เด็กหญิงบุษบา  สิงห์ประโคน
21. เด็กหญิงบุษราคัม  ไกรกร
22. เด็กหญิงปฐมาวดี  เจียดประโคน
23. เด็กหญิงปฐมาวดี  ปุ้มสระเกษ
24. เด็กหญิงปริชาติ  ทรงศรี
25. เด็กหญิงปรียา  ภูเวียง
26. เด็กหญิงปลายฟ้า  พุทธานุ
27. เด็กหญิงปัณฒิตา  โจมประโคน
28. เด็กหญิงปาริฉัตร์  เติดประโคน
29. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  รักพรม
30. เด็กหญิงพรฉวี  สุวรรณ์
31. เด็กหญิงพรพิมล  ปันประโคน
32. เด็กหญิงพรรณิภา  ศรีสาร
33. เด็กชายพัสกร  อัศวีนานนท์
34. เด็กหญิงภัสรา  พิประโคน
35. เด็กชายภาณุพงศ์  แสนดี
36. เด็กหญิงภาวินี  สกุลอริยธรรม
37. เด็กหญิงภาวินี  แก้วศรีบุตร
38. เด็กหญิงภาวินีย์  แพงกัน
39. เด็กหญิงมนปรียา  ทอมทวน
40. เด็กหญิงมนสุกาญจน์  รัตนา
41. เด็กหญิงยิหวา  อัคราช
42. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พะลัง
43. เด็กหญิงรัตนาพร  อยู่จัตุรัส
44. เด็กหญิงรุ่งรวี  เสาเปรีย
45. เด็กหญิงลลิตา  แซ่เตียว
46. เด็กหญิงลออ  สุรินทร์
47. เด็กชายวรกานต์  เที่ยงศิริวัฒนา
48. เด็กหญิงวราภรณ์  เติดประโคน
49. เด็กหญิงวราภรณ์  ฉิมงาม
50. เด็กหญิงวราภรณ์  กิ่งจันทร์
51. เด็กหญิงวลัยพร  สอนเผาะ
52. เด็กหญิงวิมลศิริ  จันดี
53. เด็กหญิงวิยะดา  เสาเปรีย
54. เด็กหญิงวีริยา  จรจอม
55. เด็กชายวุฒิชัย  กันโยธา
56. เด็กชายวุฒิศักดิ์  แป้นประโคน
57. เด็กชายศิริทรัพย์  จาบประโคน
58. เด็กหญิงศิริรัตน์  โนนน้อย
59. เด็กหญิงศิริวรรณ  วงษ์ตรี
60. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ตนประโคน
61. นางสาวสิณาวรรณ  โพยประโคน
62. เด็กหญิงสิริพร  บุรินทร์ประโคน
63. เด็กหญิงสุทธิดา  สิงห์ประโคน
64. เด็กชายสุทธี  เพ็งศรี
65. เด็กหญิงสุนิสา  เงินนวล
66. เด็กหญิงสุวรรณภา  รอดประโคน
67. เด็กหญิงสุวัจนี  ปิ่นงาม
68. เด็กหญิงสโรชา  สีแสน
69. เด็กหญิงอนุพร  เภลี
70. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีทอน
71. เด็กชายอภิศักดิ์  ธิลาศัย
72. เด็กหญิงอรกานต์  สวนบุรี
73. เด็กหญิงอรชา  เพ็งเพชร
74. เด็กหญิงอรสา  ลอยร่อน
75. เด็กหญิงอริยา  โนนน้อย
76. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุขสงวน
77. เด็กหญิงเปรมวดี  พุ่มไม้
78. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เชื้อสุวรรณ
 
1. นายจรรยา  บุญเลิศ
2. นางสาวจุฑารัตน์   หรีกประโคน
3. นางสาวชุนิดา  ชิโนทัย
4. นายธำรงค์  ทาทอง
5. นายภัทรพล  ปัดติลาพัง
6. นางศิริพร  บุญเลิศ
7. นายสมเกียรติ  รองประโคน
8. นางสาวิตรี  บุญประโคน
 
655 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวกรกนก  สุวงษ์
2. นางสาวกานต์ธิดา  นามวงษา
3. นางสาวขวัญจิรา  ศักดิ์แพทย์
4. นางสาวขวัญตา  ราษีทอง
5. นายคณิตชัย  เตชะตัน
6. นางสาวจันทร์นภา  วงศ์ขุมดิน
7. นางสาวจารุวรรณ  ตนประโคน
8. นางสาวจิราภัทร  เมียดประโคน
9. นางสาวจิรารัตน์  พิมพ์สัน
10. นางสาวจิราวรรณ  จริบรัมย์
11. นางสาวจุฑามณี  พะธะนะ
12. นางสาวจุฑามาศ  ตะโคตร
13. นางสาวชนานันท์  อุทรัง
14. นางสาวชไมพร  อยู่กลัด
15. นางสาวฐิติพร  ปุดประโคน
16. นางสาวณัชชา  เสาร์แก้ว
17. นางสาวณัชชา  ถนนนอก
18. นางสาวณัฏฐณิชา  ดีเดิม
19. นายณัฐกานต์  กาญจนบวร
20. นางสาวณัฐธิกา  สกุลพรม
21. นางสาวดรุณี  ทิพนี
22. นางสาวธนวิภา  ประเสริฐศิริรีตน์
23. นางสาวธนาพร  คุ้มสุวรรณ์
24. นางสาวธนาภา  ลุนนา
25. นางสาวธัญญารัตน์  รอดสุขโข
26. นางสาวธัญพร  ทองนำ
27. นางสาวธิดารัตน์  ฝั้นเซี่ยน
28. นางสาวนงลักษณ์  หนองพล
29. นางสาวนฤมล  วันทา
30. นางสาวนัทยา  กุดัน
31. นางสาวนันทิกานต์  ลาดเป้า
32. นางสาวนิตยา  สารจันทร์
33. นางสาวนิศารัตน์  กลมประโคน
34. นางสาวน้ำฝน  สืบเพ็ง
35. นางสาวปวีณา  นะประโคน
36. นางสาวปาริชาติ  ดิบประโคน
37. นางสาวปาริชาติ  สิงห์โสดา
38. นางสาวปิยาพัทร  รัตนวงค์
39. นางสาวพัชรพร  สังวรณ์
40. นางสาวพิมพา  คเชนชาติ
41. นางสาวพเยาว์  ลอยประโคน
42. นางสาวภัทรพร  พรหมเอาะ
43. นางสาวภันทิลา  สิงห์ประโคน
44. นางสาวมณฑาทิพย์  เมืองไทย
45. นางสาวมีนา  จีนใจนาม
46. นางสาวมุกขรินทร์  เหมาะดี
47. นางสาวระพีพัฒน์  พลเมืองยศ
48. นางสาวรัชนก  จิตเดียว
49. นางสาวรัศมี  เสาเปรีย
50. นางสาววราภรณ์  โสชัย
51. นางสาววรารัฐ  จงประโคน
52. นางสาวศศิธร  งามทรัพย์
53. นางสาวศศินา  ราษีทอง
54. นางสาวศิยาภรณ์  รัดทะรินทร์
55. นางสาวศุภกานต์  กาลจักร
56. นางสาวสรชา  สวัสดี
57. นางสาวสิรินยา  ทาหนองเภา
58. นางสาวสุกัญญา  มะลิมุทวี
59. นางสาวสุธาทิพย์  ศรีสิลา
60. นางสาวสุนิตา  ไววุฒิ
61. นางสาวสุพัชญา  สอื้นรัมย์
62. นางสาวสุภาพร  บุญโสภา
63. นางสาวสุวรรณา  เติดประโคน
64. นางสาวสุวรรณี  นาคประโคน
65. นางสาวสโรชา  วันจันทึก
66. นางสาวหฤทัย  พรมมานอก
67. นางสาวอติกาณต์  แฟนประโคน
68. นางสาวอมรรัตน์  เมตตานันตา
69. นางสาวอรณี  ภูมิกอง
70. นางสาวอังคณา  กลมประโคน
71. นายอัศม์เดช  มีหนองหว้า
72. นางสาวอินทิรา  ตรากลาง
73. นางสาวอินทิรา  วงษ์ไทย
74. นางสาวอินทุกร  สมสวย
75. นางสาวเกศกนก  เติมสุข
76. นางสาวเกศสิณี  บาลโสง
77. นางสาวเบญจพร  คำอ่าง
78. นางสาวเบญจวรรณ  อุนานุยา
79. นางสาวเพ็ญพิชชา  สุขคงย่อ
80. นางสาวเมธิณี  ยิ่งเชิดงาม
81. นางสาวเสาวลักษณ์  นะประโคน
82. นางสาวเหมือนฝัน  เอี่ยมสะอาด
83. นางสาวเอมอร  สอื้งรัมย์
 
1. นายจรรยา  บุญเลิศ
2. นางสาวจุฑารัตน์  หรีกประโคน
3. นางสาวชุนิดา  ชิโนทัย
4. นายธำรงค์  ทาทอง
5. นายพลวิสันติ์  สิงหาอาจ
6. นางศิริพร  บุญเลิศ
7. นายสมเกียรติ  รองประโคน
8. นางสาวิตรี  บุญประโคน
 
656 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายวิศวกร   ยศหนองทุ่ม
 
1. นายพลวัฒน์   แสนพลสาร
 
657 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ไทยสืบชาติ
 
1. นายเกรียงไกร  หูไธสง
 
658 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายกิตตินันท์  บุญมา
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
659 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายอรุณ    แสงศรี
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  สีหะวงค์
 
660 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นายไฟโรจน์  สุวรรณโสภา
 
1. นายไชยสิทธิ์  ผาเจริญ
 
661 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายเนวิน  แก้วนะรา
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
662 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายจิตรภณ   หินอ่อน
 
1. นายรัฐภูมิ  ภูมิทัศน์
 
663 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ปัญญามัง
 
1. นายบุญมี  รัตนโกศล
 
664 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายธนาธิป  แสงอ่อน
 
1. นายวีระชัย  จีบไธสง
 
665 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายปรัชญา  ราตรี
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
666 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. เด็กชายอภิเดช  ศิริวงษ์
 
1. นายสัน  พ่อค้า
 
667 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายชญานนท์   สดรัมย์
 
1. นายไพฑูรย์  พุทกลาง
 
668 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายณัฐพล  พนัสนอก
 
1. นายวีระชัย  จีบไธสง
 
669 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกองสิน   นิกาญจน์กูล
2. เด็กหญิงจันทิมา    สังข์รัมย์
3. เด็กหญิงจาริยา   เพ็ชสังหาร
4. นายจิตรภณ   หินอ่อน
5. เด็กชายชญานนท์   สดรัมย์
6. นางสาวณิชากร   ยะติพันธ์
7. นายดำรงศักดิ์   วิเศษนคร
8. เด็กหญิงปณิตา   สุดตาซ้าย
9. เด็กชายภัทรภรณ์   อ่อนจันทึก
10. เด็กหญิงมณีรัตน์   ดวงมาลา
11. เด็กหญิงลภัสรดา   พรมแก้ว
12. เด็กหญิงวรฤทัย    เสงี่ยมรัมย์
13. นายวิทยา   สุเรรัมย์
14. นางสาววิมลรัตน์   ชุมรัมย์
15. เด็กหญิงวิลาพันธ์   ยอดไธสง
16. นายวิศวกร   ยศหนองทุ่ม
17. นางสาวศศิวิภา    คุ้มยิ้ม
18. นายศักรินทร์   แก้วโพธิ์
19. นางสาวศิริวรรณ์   พันโนราช
20. เด็กชายศุภชัย   บุญภูมิ
21. นายสหรัฐ   กระแสโท
22. เด็กหญิงสิริวิมล    คงคาพันธ์
23. เด็กหญิงสุชาดา   สลวนรัมย์
24. เด็กหญิงสุฑามาศ    วงศ์จันทร์
25. เด็กหญิงสุดารัตน์   พระลักษ์
26. เด็กหญิงสุนีพร    ก่อเกียรติยศ
27. นางสาวอภิญญา   สะทอนรัมย์
28. นายอรุณ   แสงศรี
29. นางสาวอินทิรา   แซ่เตียว
30. นางสาวเจนจิรา   พันธุ์กว้าง
 
1. นายประภาส   พงษ์นาคินทร์
2. นายประเสริฐศักดิ์   สีหะวงค์
3. นายพลวัฒน์   แสนพลสาร
4. นายรัฐภูมิ    ภูมิทัศน์
5. นางศิริณัฐ   ปัญญารัมย์
6. นางสาวเกวลี   ไวแสน
7. นายเสนาะ  บรรหาร
 
670 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  บุญสอน
2. นายกิตตินันท์  บุญมา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทอนศรี
4. นายชลิต   แก้วพันธ์
5. นางสาวทิบทิม  จันทร์สระบัว
6. นายธนพัตน์  ใยอุ่น
7. นางสาวนัฐลดา  ฉิมงาม
8. นายประสิทธิ์  บุญประโคน
9. นายปรัชญา  ราตรี
10. เด็กหญิงปิยภรณ์  หนูประโคน
11. เด็กหญิงพรชนก  วงค์ดี
12. เด็กชายพิสิษฐ์  ทาหาวงษ์
13. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แสงเพ็ชร์
14. นางสาวมิ่งขวัญ  เตยพิมาย
15. เด็กชายยงยุทธ  หาญคำวงศ์
16. นางสาวรัตนาภรณ์  เสนีโสด
17. นางสาวลลิตา  พะธะนะ
18. นางสาวศรัญญา    แลโสภา
19. นางสาวศิริญาพร  คำสุขศรี
20. นางสาวสุธิดา  พันธุ์โพธิ์
21. เด็กชายอธิวัฒน์  สมสวย
22. นายอนันต์  ภูมิศาสตร์
23. นายอพีรุตม์  ศรีคุณ
24. นายอรรถชัย  อุฒา
25. เด็กหญิงอรอนงค์  เลียวประโคน
26. นายเกศรินทร์  พรมชาติ
27. นายเฉลิมศักดิ์  วงค์หล้า
28. นายเชาวลิต  คงงาม
29. นายเนวิน  แก้วนะรา
30. นางสาวแทนรัก  แนวทัด
 
1. นายประสิทธิ์  ไตรสะอม
2. นางยุพิน  จักรสาน
3. นายเกษดา  บุญมารอง
4. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
5. นายไพทูล  ถาวร
 
671 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กชายบัญชา  ปักการะนัง
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  แพงงาม
 
672 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิมา  สิทธิมูล
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  แพงงาม
 
673 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทักษานันท์
2. เด็กหญิงสุธิมา  สิทธิมูล
 
1. นางดวงฤทัย  ขยันดี
2. นางสาวสัมฤทธิ์  แพงงาม
 
674 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  ทราบรัมย์
 
1. นายสมนึก  เขื่อนคำ
 
675 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  เทียนคงชล
 
1. นางสาวจุุฑารัตน์  อุสาทรัพย์
 
676 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง 1. เด็กหญิงรัตนา  การะเกด
 
1. นางสาวน้ำฝน  แก้วยก
 
677 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  สร้อยเสน
 
1. นางสาวอรณิชา  บุญยืด
 
678 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนิพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  พวงพันธ์
 
1. นางวิพัตรา  เทียนวรรณ
 
679 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กชายจรัลชัย  ศรีอ่อน
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ไชยเลิศ
3. เด็กชายพรชัย  ทองเจ้า
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  แพงงาม
2. นายอภิวิชญ์  กุลบุญญา
 
680 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บังทอง
2. เด็กชายสิทธิพล  ผูกดี
3. เด็กชายสุรศักดิ์  คงไทย
 
1. นางกุลชญา  สิริรุ่งวนิช
2. นางสาวสัมฤทธิ์  แพงงาม
 
681 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงทานตะวัน  คำน้อย
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  คุณวงศ์
3. เด็กชายอานนท์  กางสี
 
1. นางจงจิต  พรหมจิต
 
682 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กชายพลธวัช  จันทร์ไทย
2. เด็กหญิงภาวดี  แฮะประโคน
3. เด็กชายอำคา  วิมลภา
 
1. นางจงจิต  พรหมจิต
 
683 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  พูนเอก
2. เด็กชายบรรจะ  แลดี
3. เด็กชายเมธัส  เสาธงทอง
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  แพงงาม
2. นายอภิวิชญ์  กุลบุญญา