คำถาม : การลงทะเบียนเพื่อแข่งขัน Cross Word ทำไมโปรแกรมให้กรอกข้อมูลของครูเพียง 1 คน / นร. 1 คน
คำตอบ : ระบบฯ จะอ้างอิงตามเกณฑ์การแข่งขันเป็นหลักค่ะ #โดยรุ่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภททีม ๆ ละ 2 คน #และรุ่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทบุคคล (เกณฑ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หน้า 36)
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 14:54 น.