ศูนย์ปฏิบัติการแต่ละกลุ่มสาระฯ
  • ศูนย์พัฒนาวิชาการฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ณ ห้องอาเซียน 
    โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
  • ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ณ  อาคาร 1  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
  • ศูนย์ภาษาไทย  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม