รายชื่อเลขานุการศูนย์ฯ
รายชื่อเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. ภาษาไทย  - นางนัยนา  ใหม่คามิ   Tel.081-7257488
2. สังคมศึกษาฯ - นางลักษมี  พายุหะ   Tel.084-7124711
3. สุขศึกษาฯ - นายเพชรไพทูรย์  กาญจนทรัพย์สิน   Tel.081-6607437
4. วิทยาศาสตร์ - นางรุ่งจิต  สุวรรณธาดา   Tel.081-0703521
5. การงานอาชีพฯ - นายอุดม  นามสวัสดิ์   Tel.083-1293645
6. ศิลปะ - นายสดศรี  สุดเต้   Tel.081-7086196
7. คณิตศาสตร์ - นางจารุชา  รัชตสุภัค   Tel.081-9661489
8. ภาษาต่างประเทศ - นางกันตาธรณ์  ตะราช   Tel.081-2660792
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - นายอุดม  ไชยชนะ   Tel.089-8458113