ภาระหน้าที่ของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.จัดตารางการแข่งขัน เพิ่มกรรมการตัดสินการแข่งขัน และ กรรมการจัดการแข่งขัน
2.พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน และกรรมการจัดการแข่งขัน
3.อนุมัติการแก้ไขชื่อ และการเปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน
4.พิมพ์เอกสารจัดการแข่งขัน (DOC.1 - DOC5) บรรจุซอง