การแก้ไข/เปลี่ยนตัว
1. การแข่งขันประเภททีม สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบไปยังศูนย์ฯ ได้ โดย Login เข้าระบบโรงเรียน > เมนู แก้ไข+เปลี่ยนตัว > เลือกกลุ่มสาระ, กิจกรรม > เลือกรายการแก้ไข/เปลี่ยนตัว ระบบจะดำเนินการส่งข้อมูลไปยังนายทะเบียนศูนย์โดยอัตโนมัติ  
      2. การแข่งขันประเภทเดี่ยว จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผ่านระบบเหมือนประเภททีม ให้โรงเรียนส่งหนังสือราชการ พร้อมแนบไฟล์เอกสาร (DOC5)  ไปทางอีเมล์นายทะเบียนศูนย์ฯ  ก่อนถึงวันแข่งขัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขข้อมูล
    
3. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ตามจำนวนที่ระบบกำหนดไว้ จากเมนู แก้ไข+เปลี่ยนตัว     
           *** เกณฑ์การเปลี่ยนตัว แข่งเดี่ยวเปลี่ยนแปลงผ่านระบบไม่ได้, ทีม 2 คน/เปลี่ยนได้ 1 คน, ทีม 3 คน/เปลี่ยนได้ 1 คน, ทีม 5 คน/เปลี่ยนได้ 2 คน,  ทีม 12 คน/เปลี่ยนได้ 4 คน, ทีม 15 คน/เปลี่ยนได้ 4 คน, ทีม 16 คน/เปลี่ยนได้ 4 คน 4. การเปลี่ยนครูผู้ฝึกสอน  สามารถแก้ไขข้อมูลได้จากเมนู แก้ไข+เปลี่ยนตัว
* กรณีจำเป็นเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย ที่ต้องเปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขัน  
  
          ให้ครูผู้ฝึกสอนหรือครูผู้ควบคุมนักเรียน ยื่นหนังสือราชการจากโรงเรียน พร้อมเอกสารการเปลี่ยนตัว/แก้ไข (DOC5) ต่อนายทะเบียนศูนย์ฯ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน ก่อนเวลารายงานตัวเข้าแข่งขัน

หมายเหตุ
1. ทุกกรณี ให้โรงเรียนประสานโดยตรงไปยังศูนย์พัฒนาวิชาการ เพื่อให้ศูนย์ฯ รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นก่อน เนื่องจากศูนย์ฯ ทำหน้าที่พิมพ์เอกสารการแข่งขันทั้งหมด(รายชื่อนักเรียน+ครู ของแต่ละศูนย์ฯ รวมทั้งรายชื่อกรรมการทั้งหมดของศูนย์ฯ นั้นๆ)

2. ในปีนี้ โรงเรียนต้องพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน / ครู จากระบบเอง จึงควรตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง เพื่อมิให้เกิดปัญหาในภายหลัง