รายชื่อนายทะเบียนศูนย์ฯ
รายชื่อนายทะเบียนประจำแต่ละศูนย์ฯ

1. ภาษาไทย  - นส.นารถนพิณช์  สายสิญจน์   085-6124654   fon_nartna@hotmail.com  ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม
2. สังคมศึกษาฯ - นางปิยะนุช  ยิ้มรัมย์  087-9791904   pe_aoy@hotmail.com  ร.ร.ละหานทรายรัชดาภิเษก
3. สุขศึกษาฯ - นายธีรภัทร์  สัตตารัมย์   089-6841070   sattaram@hotmail.com  ร.ร.กระสังพิทยาคม
4. วิทยาศาสตร์ - นส.วิภาวดี  สายที    089-3768380   koi44@live.com  ร.ร.สตึก
5. การงานอาชีพฯ - นายธนพล  ไวยวุฒินันท์   081-8788509  wtanapon@gmail.com  ร.ร.นางรอง
6. ศิลปะ -  นายธีรภัทร   ยศม้าว   086-2445562   teeraphatdt1@gmail.com  ร.ร.พุทไธสง
7. คณิตศาสตร์ -  นายอมฤทธิ์  บุพโต   083-4647022   mathneng@hotmail.com  ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม
8. ภาษาต่างประเทศ - นางณัฎยา  ปะกายะ   086-2254365   nat_pp2220@hotmail.com  ร.ร.ธารทองพิทยาคม
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -  นส.วิรินทร  ศิลปิกุล 087-8793445   sun_pammy@hotmail.com  ร.ร.หนองกี่พิทยาคม