สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นางรอง 85 21 9 6 115
2 บุรีรัมย์พิทยาคม 78 9 5 7 92
3 ประโคนชัยพิทยาคม 75 11 11 5 97
4 หนองกี่พิทยาคม 59 21 12 7 92
5 ละหานทรายรัชดาภิเษก 58 20 16 12 94
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 43 18 12 6 73
7 พุทไธสง 40 24 15 8 79
8 ลำปลายมาศ 40 16 10 7 66
9 สตึก 39 23 10 11 72
10 กระสังพิทยาคม 38 19 16 9 73
11 กู่สวนแตงพิทยาคม 37 18 9 11 64
12 บ้านกรวดวิทยาคาร 37 15 15 12 67
13 นางรองพิทยาคม 36 11 9 15 56
14 ภัทรบพิตร 33 16 12 18 61
15 นาโพธิ์พิทยาคม 32 22 16 16 70
16 คูเมืองวิทยาคม 32 17 15 14 64
17 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 32 16 8 8 56
18 ห้วยราชพิทยาคม 28 17 7 10 52
19 ไพศาลพิทยาคม 28 10 10 8 48
20 รมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 25 27 16 11 68
21 พระครูพิทยาคม 25 17 8 12 50
22 ธารทองพิทยาคม 25 12 14 16 51
23 อุดมอักษรพิทยาคม 23 24 13 12 60
24 เมืองแกพิทยาคม 22 17 6 14 45
25 กนกศิลป์พิทยาคม 22 14 12 15 48
26 สะแกพิทยาคม 22 4 7 10 33
27 เหลืองพนาวิทยาคม 21 11 9 13 41
28 แสลงโทนพิทยาคม 21 10 10 12 41
29 บัวหลวงวิทยาคม 20 16 14 11 50
30 หนองหงส์พิทยาคม 20 14 4 18 38
31 สิงหวิทยาคม 20 11 13 10 44
32 แคนดงพิทยาคม 19 15 8 12 42
33 มารีย์อนุสรณ์ 19 14 6 8 39
34 ห้วยหินพิทยาคม 19 12 11 4 42
35 โนนเจริญพิทยาคม 18 18 12 15 48
36 พนมรุ้ง 16 12 9 14 37
37 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 15 17 13 16 45
38 ตูมใหญ่วิทยา 15 15 13 15 43
39 ราชประชานุเคราะห์ 51 15 11 6 10 32
40 พลับพลาชัยพิทยาคม 13 11 9 13 33
41 โนนสุวรรณพิทยาคม 13 10 9 15 32
42 ถนนหักพิทยาคม 13 10 7 9 30
43 ละหานทรายวิทยา 13 9 11 9 33
44 ตลาดโพธิ์พิทยาคม 13 8 8 10 29
45 กลันทาพิทยาคม 13 7 8 12 28
46 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 12 11 8 12 31
47 ตาจงพิทยาสรรค์ 12 8 5 12 25
48 เมืองแฝกพิทยาคม 12 7 4 4 23
49 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 12 5 6 10 23
50 หนองตาดพิทยาคม 12 4 2 7 18
51 ดงพลองพิทยาคม 11 5 7 8 23
52 ร่วมจิตต์วิทยา 10 9 3 3 22
53 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 10 6 6 5 22
54 ชำนิพิทยาคม 9 12 6 12 27
55 สูงเนินพิทยาคม 9 10 11 6 30
56 เทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 9 8 6 10 23
57 ไทยเจริญวิทยา 9 7 15 9 31
58 บ้านบุวิทยาสรรค์ 9 6 5 17 20
59 สองห้องพิทยาคม 9 5 7 9 21
60 นิภาศิริ 8 8 19 13 35
61 เทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 8 8 11 9 27
62 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 8 6 8 10 22
63 มารดาวนารักษ์ 7 12 7 6 26
64 จตุราษฎร์พิทยาคม 7 7 5 2 19
65 บุญถึงวิทยานุสรณ์ 7 5 4 12 16
66 สวายจีกพิทยาคม 7 4 8 9 19
67 ลำดวนพิทยาคม 7 3 9 9 19
68 ร่อนทองพิทยาคม 6 5 4 10 15
69 วัดพระพุทธบาทเขากระโดง 6 5 4 4 15
70 อนุบาลภรภัทร 6 2 5 5 13
71 อิสาณโกศลศึกษา 5 5 11 12 21
72 ปะคำพิทยาคม 5 4 2 4 11
73 ทะเมนชัยพิทยาคม 5 4 0 6 9
74 สามัคคีพิทยาคม 4 6 7 9 17
75 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 4 5 6 3 15
76 ชุมแสงพิทยาคม 2 6 4 5 12
77 สมเสม็ดวิทยา 2 1 3 3 6
78 มูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 1 4 4 3 9
79 มัธยมพรสำราญ 1 2 7 3 10
รวม 1,581 875 692 767 3,148