สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประโคนชัยพิทยาคม 62 20 12 94 75 11 11 5 97
2 บุรีรัมย์พิทยาคม 60 16 5 81 78 9 5 7 92
3 นางรอง 56 30 11 97 85 21 9 6 115
4 ละหานทรายรัชดาภิเษก 29 18 15 62 58 20 16 12 94
5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 29 16 11 56 43 18 12 6 73
6 พุทไธสง 24 13 15 52 40 24 15 8 79
7 หนองกี่พิทยาคม 22 20 14 56 59 21 12 7 92
8 ลำปลายมาศ 21 20 13 54 40 16 10 7 66
9 สตึก 19 13 19 51 39 23 10 11 72
10 กระสังพิทยาคม 18 18 16 52 37 19 16 9 72
11 บ้านกรวดวิทยาคาร 16 20 14 50 37 15 15 12 67
12 คูเมืองวิทยาคม 15 12 7 34 32 17 15 14 64
13 นางรองพิทยาคม 15 10 9 34 36 11 9 15 56
14 ห้วยราชพิทยาคม 14 13 15 42 28 17 7 10 52
15 ภัทรบพิตร 13 13 7 33 33 16 12 18 61
16 อุดมอักษรพิทยาคม 13 11 13 37 23 24 13 12 60
17 รมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 12 9 15 36 25 27 16 11 68
18 แคนดงพิทยาคม 12 5 3 20 19 15 8 12 42
19 กู่สวนแตงพิทยาคม 11 17 9 37 37 18 9 11 64
20 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 10 18 12 40 32 16 8 8 56
21 บัวหลวงวิทยาคม 10 6 10 26 20 16 14 11 50
22 กนกศิลป์พิทยาคม 9 10 6 25 22 14 12 15 48
23 เมืองแกพิทยาคม 9 9 5 23 22 17 6 14 45
24 แสลงโทนพิทยาคม 9 7 6 22 21 10 10 12 41
25 นาโพธิ์พิทยาคม 8 23 13 44 32 22 16 16 70
26 พระครูพิทยาคม 8 12 13 33 25 17 8 12 50
27 หนองหงส์พิทยาคม 8 8 3 19 20 14 4 18 38
28 ธารทองพิทยาคม 7 15 9 31 25 12 14 16 51
29 พลับพลาชัยพิทยาคม 7 4 3 14 13 11 9 13 33
30 เหลืองพนาวิทยาคม 7 3 5 15 21 11 9 13 41
31 โนนเจริญพิทยาคม 6 5 8 19 18 18 12 15 48
32 ราชประชานุเคราะห์ 51 6 3 5 14 13 11 6 10 30
33 ตูมใหญ่วิทยา 5 14 2 21 15 15 13 15 43
34 ไพศาลพิทยาคม 5 12 7 24 24 9 9 8 42
35 เมืองแฝกพิทยาคม 5 6 3 14 11 7 4 4 22
36 สะแกพิทยาคม 5 4 5 14 21 4 7 10 32
37 สองห้องพิทยาคม 5 3 0 8 9 5 7 9 21
38 ตลาดโพธิ์พิทยาคม 4 5 2 11 13 8 8 10 29
39 สิงหวิทยาคม 4 4 5 13 20 11 13 10 44
40 บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 4 5 13 9 6 5 17 20
41 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 4 4 3 11 4 5 6 3 15
42 เทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 4 4 1 9 9 8 6 10 23
43 ถนนหักพิทยาคม 4 3 4 11 13 10 7 9 30
44 ดงพลองพิทยาคม 4 2 2 8 11 5 7 8 23
45 มารีย์อนุสรณ์ 3 11 6 20 19 14 6 8 39
46 สูงเนินพิทยาคม 3 5 4 12 9 10 11 6 30
47 กลันทาพิทยาคม 3 4 10 17 12 7 8 12 27
48 หนองตาดพิทยาคม 3 4 3 10 12 4 2 7 18
49 ร่อนทองพิทยาคม 3 3 3 9 6 5 4 10 15
50 ละหานทรายวิทยา 3 3 2 8 13 9 11 9 33
51 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 3 3 2 8 12 11 8 12 31
52 ไทยเจริญวิทยา 3 3 1 7 9 7 15 9 31
53 ชำนิพิทยาคม 3 3 0 6 8 12 6 12 26
54 บุญถึงวิทยานุสรณ์ 3 1 1 5 7 5 4 12 16
55 ห้วยหินพิทยาคม 2 7 7 16 19 12 11 4 42
56 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 2 7 3 12 15 17 13 16 45
57 โนนสุวรรณพิทยาคม 2 6 3 11 13 10 9 15 32
58 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 2 5 1 8 12 5 6 10 23
59 ตาจงพิทยาสรรค์ 2 3 4 9 12 8 5 12 25
60 จตุราษฎร์พิทยาคม 2 3 1 6 7 7 5 2 19
61 นิภาศิริ 1 6 2 9 8 8 19 13 35
62 พนมรุ้ง 1 4 6 11 16 12 9 14 37
63 ลำดวนพิทยาคม 1 3 2 6 7 3 9 9 19
64 ปะคำพิทยาคม 1 3 1 5 5 4 2 4 11
65 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 1 2 4 7 8 6 8 10 22
66 เทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 1 2 3 6 8 8 11 9 27
67 วัดพระพุทธบาทเขากระโดง 1 2 0 3 5 5 4 4 14
68 ทะเมนชัยพิทยาคม 1 1 1 3 5 4 0 6 9
69 มารดาวนารักษ์ 1 0 7 8 7 12 7 6 26
70 มูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 1 0 1 2 1 4 4 3 9
71 ร่วมจิตต์วิทยา 0 4 3 7 10 9 3 3 22
72 อิสาณโกศลศึกษา 0 3 3 6 5 5 11 12 21
73 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 0 3 1 4 10 6 6 5 22
74 สวายจีกพิทยาคม 0 3 1 4 7 4 8 9 19
75 อนุบาลภรภัทร 0 1 5 6 6 2 5 5 13
76 มัธยมพรสำราญ 0 1 1 2 1 2 7 3 10
77 สามัคคีพิทยาคม 0 1 0 1 4 6 7 9 17
78 ชุมแสงพิทยาคม 0 0 2 2 2 6 4 5 12
79 สมเสม็ดวิทยา 0 0 0 0 2 1 3 3 6
รวม 670 592 454 1,716 1,569 874 691 767 3,134