หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
สุดยอดมัธยมบุรีรัมย์ ก้าวนำสู่สากล 56
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ระหว่าง วันที่ 7-9 ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางรุ่งจิต สุวรรณธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตึก คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายวิเชียร เจริญครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายใช้ ชนะเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางบุรินทร์ ดีขุนทด ครูโรงเรียนสตึก คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6 นายมนัส ทาขาว ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7 นางอมลวรรณ ภูผาจง ครูโรงเรียนประโคนชัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 นายจีรพัฒน์ ชัยพร ครูโรงเรียนภัทรบพิตร คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9 นายจิตรกร ทีรฆวณิช ครูโรงเรียนสตึก คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10 นายสราวุธ ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นางนัยนา ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นางชุมมณี กาญจนา ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นางเบญจวรรณ สรวลสันต์ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 นายชนะชัย ดาศรี ครูโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15 นางสาวนารถนพิณช์ สายสิญจน์ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 นางประณีต อาจสังข์ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
17 นางพรลักษณ์ ทิพย์อักษร ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
18 นางสาวจิตมณพิสุทธิ์ ยารัมย์ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 นางนันทพร เสขะกุล ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20 นายศุภักษร ทรวงประโคน ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21 นางหญิงไทย นาราช ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
22 นางวีรยา จุนใจ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
23 นางจิวานันท์ ภูมาศ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 นางเพลินพิศ สุพพัตกุล ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
25 นางจินตนา ศรีมิตรานนท์ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 นายพิมล วิสุทธิอาภา ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
27 นางประทุม วรรณพันธ์ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
28 นางพรทิพย์ ขันสุวรรณ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
29 นางนภาพรรณ วิสุทธิอาภา ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
30 นางอรวรรณ คำมะนาด ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
31 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
32 นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
33 นายนพรัตน์ ประสีระเตสัง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
34 นายลวด แก้วไธสง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
35 นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
36 นางวันพร นาคแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
37 นายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
38 นายอุดม ไชยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ประธานกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
39 นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร์ ครูโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
40 นายมานะ กิ่งสีดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
41 นางสาวจินตนา ธรรมวงศ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
42 นางสาวระพีพร ครจอหอ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
43 นางพรพรรณ อาภรณ์พงษ์ ครูโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม กรรมการกลางและเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
44 นางสาววิรินทร ศิลปิกุล เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
45 นายมาโนช นาคสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
46 นายกรกฤช ชื่นธีรพงษ์ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ประธานกรรมการ กลุ่มการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม
47 นายชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
48 นางมนัชยา หงษ์แก้ว ศึกษานิเทศน์ สพม. 32 รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
49 นางเพ็ญพิมล เทพทอง ศึกษานิเทศน์ สพม. 32 รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
50 นางคัทลียา วงศ์วัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กรรมการ กลุ่มการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม
51 นางดาวดี คีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กรรมการ กลุ่มการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม
52 นายสมเกียรติ ขวัญดำ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม รองประธานกรรมการ กลุ่มการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม
53 นายสมเกียรติ ขวัญดำ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม นายทะเบียน กลุ่มการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม
54 นางสาวสุนีย์ แจ่มศิริพรหม ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
55 นางสมบัติ สยามประโคน ครูโรงเรียนนางรองพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
56 นางจุฑามาศ จำนงค์ประโคน ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
57 นางวรวีร์ บุญวีระบุตร ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
58 นางสุทานี อภัยเดช ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
59 นางนุชรี นามราช ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
60 นางขวัญนภา นามแก้ว ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
61 นายมงคลชัย สารัมย์ ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
62 นางจารุณี แสงเบญจา ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
63 นายปราโมทย์ การะเกตุ ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
64 นายสรายุทธ เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการกลาง
65 นางลักษมี พายุหะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการกลาง
66 นายจงสวัสดิ์ กาญจนการุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการกลาง
67 นายวิศิษย์ เทพทอง ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะกรรมการกลาง
68 นายเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร ครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการกลาง
69 นายอมฤทธิ์ บุพโต ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขันลงระบบแบบ Online
70 นางสาววิภาวดี สายที ครูโรงเรียนสตึก กรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขันลงระบบแบบ Online
71 นางสาวเสาวลักษณ์ วงษาสนธิ์ ครูโรงเรียนสตึก กรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขันลงระบบแบบ Online
72 นายอัถธนีย์ รอดกระโทก ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขันลงระบบแบบ Online
73 นายศตวรรษ สามิบัติ ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขันลงระบบแบบ Online
74 นางปิยะนุช ยิ้มรัมย์ ครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก กรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขันลงระบบแบบ Online
75 นางสาวสมสมร ใจเร็ว ครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก กรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขันลงระบบแบบ Online
76 นางสาวสุธาสินี เจียมผักแว่น ครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก กรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขันลงระบบแบบ Online
77 นายยุทธนา ปรังประโคน ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
78 นายกิตติพงษ์ เขตอำนวย ครู โรงเรียนลำปลายมาศ กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
79 นายโสม แพร่งนคร ครู โรงเรียนนางรอง กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
80 นางสาวอัญชลี ตรีไตรศูล ครู โรงเรียนพุทไธสง กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
81 นางสาวสมจิต โกศลวัฒนา ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
82 นางจริยา โยคะสิงห์ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
83 นายวิทูร สังขกุลมาลา ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
84 นางจุติกา อุบาลี ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
85 นางวรรณดี สัสดี โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กลุ่มการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม
86 นางนงนุช สำเร็จสุข ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขันลงระบบ Online กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
87 นางณัฏยา ปะกายะ ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขันลงระบบ Online กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
88 นางกันตาธรณ์ ตะราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
89 นายสมศักดิ์ แต้มโคกสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
90 นางทัชชา นามพิชญ์ ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
91 นางปุณณภา แพงศรี ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
92 นางจารุชา รัชตสุภัค รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
93 นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
94 นายอุดม นามสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
95 นางจารุชา รัชตสุภัค รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
96 นายศิรพงศ์ วงษ์เฉลิมมัง ครู โรงเรียนนางรอง กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
97 นางนันทา แป้นดวงเนตร ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
98 นายพีระพงษ์ มีพวงผล ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
99 นางสาวธิดารัตน์ เหมือนสิงห์ ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
100 นางสาวมานา หมายสุข ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
101 นางสาวจรรยา โดดไธสง ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
102 นางสาวสุภาวดี บินดิโดวา ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
103 นายดิลก หลงละลวด ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
104 นายพีระพันธ์ เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
105 นายสุธีรัชต์ ทิพย์อักษร ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
106 นางนันทวรรณ แมนประโคน ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
107 นางสาวนริศร์ธรา คุ้มไพทูรย์ ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
108 นางโสมวรรณ แฝงเวียง ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
109 นายพีระพงษ์ อยู่สุข ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
110 นายศราวุธ ปะทะโก ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
111 นายธนพล ไวยวุฒินันท์ ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
112 นางสาวปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
113 นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
114 นายอุดม นามสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
115 นายชมชน วุฑฒยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
116 นางสุภาพ เจริญรัมย์ ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
117 นางปาลิดา ทรงประโคน ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
118 นายศุกรี ประโลมรัมย์ ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
119 นางสาวสมพร สรวลสันต์ ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
120 นางสุดาภรณ์ เจียระบรรพต ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
121 นางสาวสุรีพร กงชัยภูมิ ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
122 นางสาวกรรณิการ์ ฉิมโพธิ์กลาง ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
123 นายชวลิต เจนศิริศักดิ์ ครูโรงเรียนภัทรบพิตร กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
124 นายวิฑูรย์ เสงี่ยมศักดิ์ ครูโรงเรียนภัทรบพิตร กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
125 นางสาวปาริชาติ สุดตาชาติ ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
126 นางสาวอจิมาภรณ์ แทบทาม ครูโรงเรียนนางรอง กรรการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
127 นายเพชรไพทูรย์ กาญจนทรัพย์สิน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนกระสังพิทยาคม กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
128 นายธีรภัทร์ สัตตารัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม กรรมการกลางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
129 นายโอภาส บุญแย้ม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม กรรมการกลางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
130 นายทศพล ศรีสม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม กรรมการกลางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
131 นายนำเกียรติ ทรงวัฒนะสิน ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม กรรมการกลางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
132 นายพิชิตชัย มากประมูล ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม กรรมการกลางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
133 นายพิสิษฐ์ ธีรอิทธิรัตน์ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
134 นายสุพจน์ สินสุวงศ์วัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
135 นายประชุม พันธ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมือง รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
136 นายพีระพงศ์ เจริญพันธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
137 นายฉลอง งามคง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
138 นายดำรงรักษ์ สิงหสุรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
139 นายประเพียร เถลิงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
140 นายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมอักษร กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
141 นายปรีชา รินไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
142 นายพิชญ์ สิทธิ์เสือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
143 นายไพรัตน์ อุรณศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราช กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
144 นางสาวรัชดาพร พลรักษา ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
145 นางสาวรัชนี สดไธสง เจ้าหน้าที่โรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
146 นางสาวอำภา พรมโสภา เจ้าหน้าที่โรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
147 นางสาวอนุชิดา สีนาค ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
148 นางสาวภรณี สุดประโคน ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
149 นางรสวรรณีย์ สมานสารกิจ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
150 นางดรุณี ก้อนคำใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตึก กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
151 นางสาวชนานันท์ ศรีภา ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
152 นายจักรพล ชาวสวน ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
153 นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์ ครู คศ.3 โรงเรียนภัทรบพิตร กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
154 นายชะนะ โชคศิริ ครู คศ.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
155 นายธีรภัทร ยศม้าว ครูชำนาญการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
156 นายเด่นวิชัย ปุ้มบุดศรี ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
157 นายปิยวัฒน์ เพชรศรี ศึกษานิเทศก์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
158 นางอภิญญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
159 นายวิทยา สืบสำราญ ครูชำนาญการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
160 นายพิชาญ กล่ำกลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
161 นางสาวจิตราภรณ์ จันทร์สุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
162 นางสาวผกามาศ อาจจำนงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
163 นางสาวกมลชนก โพธิขำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
164 นางสาวโสภิดา โพธิขำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
165 นางสาวนิสากร จันทรมุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
166 นางสาวศุภลักษณ์ ยะปิ๋ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
167 นางสาวสมคิด วิเศษเนตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
168 นาสาววิไลวรรณ ดวนจันทึก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
169 นางสาวธนาภรณ์ แน่นชารี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
170 นายสมคิด ต้ายไธสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
171 นายถนัดนันท์ ดายกระโทก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
172 นายนันทชัย สิงห์โพนทัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
173 นายเกรียงไกร ผ่านสำแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
174 นายพิชญ์ สิทธิ์เสือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
175 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
176 นายจรรยา จิตไธสง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
177 นายสดศรี สุดเต้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
178 นายอวยชัย เบ้าไธสง หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะโรงเรียนพุทไธสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
179 นายมุนินทร์ หลอมประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
180 นางนิเกต อุ่นทะเล ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
181 นางรัตนา แก้วอรสาณ ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
182 นายธนศักดิ์ บุญมี พนักงานราชการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
183 นายสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์ ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
184 นางทิวารัศม์ หลำคำ ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
185 นางสาวอิสยาห์ ถือสยม ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
186 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิืทยาคม ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
187 นายมานพ สัมมาวารกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำดวนพิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
188 นายธีรพัฒน์ วรรณไกรธรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
189 นายเรืองรวิศ พายุหะธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
190 นายธีรพัฒน์ วรรณไกรธรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
191 นายนิเวศ ทิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
192 นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
193 นายศรัทธา เหมือนถนอม ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
194 นายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
195 นายจินดา กรองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
196 นายพล บุญโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
197 นายวัลลพ เฉลิมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
198 นางศิราภรณ์ กาญจนทรัพย์สิน ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
199 นายสุทัศน์ เปลี่ยนไธสง ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
200 นายสุจินต์ เพชรกุล ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
201 นายสมบูรณ์ ษมากิตติ ครูโรงเรียนลำดวนพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
202 นายสัมฤทธิ์ พลแดง ครูโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
203 นางสุปราณี ชอบชล ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
204 นายวุฒิชัย สอนเอก ครูโรงเรียนภัทรบพิตร กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
205 นายศักดิ์ชาย เรืองวัชรศักดิ์ ครูโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
206 นายขรรชัย กังประโคน ครูโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
207 นายชาญวุฒิ นิโรรัมย์ ครูโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]