หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-brm

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางหทัยชนก หัดกล้าโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการ
2. นางทิพาพันธ์ อาจเดชโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
3. นางประมวล นาคนัตถ์โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสมศรี หมั่นประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนวพร โสรำพันโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสตรีรัตน์ สวดประโคนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
2. นางฉันทนา บุ้งทองโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางปณรรญธร รัชนปกิจโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา กุสิรัมย์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา ปิตรัมย์โรงเรียนสวายจึกพิทยาคมกรรมการ
2. นางปรียนันท์ ศรีคำภาโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ มาวิเศษโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายพิษณุ สิงห์ประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายพรพรต เจนสุวรรณ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
2. นางลิ้นจี่ จุฑาจันทร์โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางอังกฤษ ครุธกูลโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ เพชรเลิศโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเกษร เกื้อสกุลโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
2. นางเทพสุดา สวัสดิ์รัมย์โรงเรียนพนมรุ้งกรรมการ
3. นางลำยง เครือคำโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ทองมากโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางพันธ์วิรา สามารถโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางศิริพร โฉมวัฒนชัยโรงเรียนนางรองกรรมการ
2. นางสุวรรณา ศูนย์คำโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรปะภา เผ่าเมืองโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ งามคงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐกาญจน์ เลิศยะโสโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางพัฒนา เปลี่ยนไธสงโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิรวุฒิ แคว้นไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจรรยา บุญเลิศโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุทวรรธน์ ประวรรณรัมย์โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
5. นางนันทนา สืบเพ็งโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสำอางศรี ทวีฤทธิ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ พันธุ์สว่างโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นางเกษรินทร์ กระจ่างวงศ์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นายจักรพันธุ์ เพ็งประโคนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์รัชช์ ทมงามโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางกิตติยา ผาดำโรงเรียนนางรองกรรมการ
2. นางอาภาภรณ์ แปลงไธสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการ
3. นางสาวคำขวัญ ดีรบรัมย์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นางจิตติญา วัชรินทรากูรโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายฉลวย ส่งเสริมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
2. นางลัดดา เสาไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสิรินาถ สุขหนองบึงโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
4. นายเตชิต นันทประพิณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรัญญา แพงเพ็งโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ตรีไตรศูลโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นางเพ็ชมณี แก้วนอกโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทิมา จาริยะมาโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ ยอดน้ำคำโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประจวบ ศักรินพานิชกูลโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ครองสุขโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
3. นายเบญจชัย เนืองสาโรงเรียนอุดมอักษรกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ ขุมทองโรงเรียนดงพลองพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐธี ศรีวังราชโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา วงศ์อามาตย์โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวละมัย ซาแท่นโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพรดา สิงห์แก้วโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญญจิณณ์ วิทยาไกรเลิศโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทักษิณา จัตุกูลโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายกัณฐัศว์ ชัยเศรษฐศิริโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สาละโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา ทองคำโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทราวดี สวัสดิ์รัมย์โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
5. นางขวัญหล้า เหล่าจินดาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวถนอมศรี สมานชาติโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายสมพุด เกตขจรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการ
3. นางสาวสุเทียร จิตต์โคตร์โรงเรียนพนมรุ้งกรรมการ
4. นายถาวร หมวดไธสงโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุจินดา เอี่ยมศิริโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางพัฒนวดี พลบุญโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ หรบรรพ์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงพร ปิ่นแก้วโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา สองสีดาโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมพล คนชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเอกราช เครือศรีโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิมิต วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิมุข อภัยศรีโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายเศกสันต์ สนรัมย์โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์กรรมการ
5. นางเบญจวรรณ นุแรมรัมย์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายพัฒนา พลวันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพลวิสันติ์ สิงหาอาจโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
3. นายวราวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีถวิล มูลมณีโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นายนิภักดิ์ กาละซิรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนารถ ไชยนต์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชรี นิยโมสถโรงเรียนสองห้องพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธาราทิพย์ พุ่มชุมพลโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางนภัสวรรณ สราญบุรุษโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางจิตราภรณ์ นุสิกะโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายพินิตย์ เหล็กดีโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
7. นางนภกานต์ วุฒฑยากรโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
8. นายประจักษ์ เบียนรัมย์โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคมกรรมการ
9. นางปภาวรินท์ วิลาศโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
10. นางดุษฎี หมั่นอุตส่าห์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
11. นางวิลาวรรณ รัตนกุลจีระชัยโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวยุพา เพียงไธสงโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
13. นางพรภินันท์ เนียมไธสงโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
14. นางสุนีย์ สุขเจริญโรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
15. นางอุบลพรรณ ทองพรมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายบรรยาย มารมย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอนันทิกา ธรรมาวิรุฬห์โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาติ จินดาศิริพันธ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสำรวย โสภาโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงใจ โพธกังโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
6. นางสาวสรินทร์ยา พิมพ์วันโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
7. นายอุเทน แกล้วกล้าโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสริตา บุญชาติโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกิตติมา สุขสังข์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
10. นายกรวุฒิ อรุณรัมย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพัชรินทร์ สังขกุลมาลาโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
12. นายเพียร สมอาสาโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
13. นายธนกร เนียมไธสงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
14. นายบุญเยี่ยม โพธิ์เงินโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
15. นางจริยา โยคะสิงห์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางยุพา ปุยะติโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา หมอกไชยโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นางวาสนา ภูมิพยัคฆ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางศตนันต์ แวงวรรณโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายพัทรพงศ์ แมนประโคนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางพชรพรรณ พิมพ์ตะครองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
7. นางสาวอรษา สงงามโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
8. นางศิริิมาศ ดาบัวพันธุ์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
9. นายสุเทพ พลวันโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
10. นางญาดา ยุพานวิทย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
11. นางวิไล เกรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
12. นายณชภัส วิชยปรีชาโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
13. นางดรุณี ศรีวราลักษณ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
14. นางสาวจันทรนิภาพงศ์ เกรัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญกรรมการ
15. นางมยุรี ชะลอชลโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
16. นางปภาวดี แสวงชัยโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
17. นางสาวสร้อยสน นพภารัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
18. นายภูษิต สวายผลโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
19. นางสาวจิราภรณ์ การบรรจงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ กรรมการ
20. นางสาวชัญญา สายมุ่งคล้าโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
21. นางสาวเบญจภรณ์ ผินสู่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
22. นางสาวธนิดา วงค์พุฒโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
23. นางสาวกุสุมาลย์ ชมโคกกรวดโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
24. นางสาวพรทิพย์ โพธิ์เงินโรงเรียนสตึกกรรมการ
25. นางวรรณา อู๋ไพจิตรโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
26. นายบุญรอด เล็กดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
27. นางสาวสายใจ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
28. นางวิจิตรา ติ่งนางรองโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
29. นางอุไรวรรณ วิทยาวราพงศ์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
30. นางธัญลักษณ์ วิรุณพันธ์โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
31. นางอำพร สุเรรัมย์โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมกรรมการ
32. นางจริยา สารสัสดีกุลโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมกรรมการ
33. นายพิจิตร สุขวิเศษโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
34. นางจิตย์วาส แก้วประโคนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
35. นางสาวกานต์พิชชา นุพันธ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
36. นางสาวอำนวย เรือนไทยโรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายมนัส ทาขาวโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ สุขเกษมโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางสาวสร้อยสน นพภารัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิชา สีพรมทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
5. นายธงชัย ศรีแสนปางโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางอนงค์ พูนแสงโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
7. นางรวิภาส นักปราชญ์โรงเรียนบัวหลวงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอภิษฎา ชาญประโคนโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวจิรภา ลาฮามโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
10. นางสาวณัทลาวัลย์ สารสุขโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
11. นางสุรัสวดี สายกระสุนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
12. นายสิทธิชัย ขาวสกุลโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
13. นางปริญญารัตน์ จันทร์ชุ่มโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
14. นางสุปราณี มงคลล้ำโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
15. นายอาทิจะรัญ สายทองโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
16. นางสาววรรณทนา เสาว์ชีโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมกรรมการ
17. นางรสสุคนธ์ ศรีสันดาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
18. นางณิชาภา สุภาพโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวนฤมล แก้วจำปาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการ
20. นางสาวแสงจันทร์ สุขจิตโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
21. นายสุวัฒชัย แสงคำโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
22. นายไพสิทธิ์ ศรีโสภาโรงเรียนสตึกกรรมการ
23. นายสุธินันท์ มะลิงามโรงเรียนสตึกกรรมการ
24. นางงามตา โอกาสดีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
25. นางมุกดา ลิ้มอัครอังกูรโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
26. นายอัครชัย รัตนศิลป์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
27. นางสาวอรณี ห่วงประโคนโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
28. นายวรวัฒน์ จรแก้วโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
29. นายธิติภัทร ทองเงินโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
30. นายเกษม ศรีวราลักษณ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
31. นางหทัยกาญจน์ ยานสว่างโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
32. นางสุจิตรา เสวียงชัยโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
33. นายธนากร โยยรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
34. นางรุ่งรัตน์ จำปาโพธิ์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
35. นางสมสุข แสงปราบโรงเรียนนางรองกรรมการ
36. นายพิคเนตร อุทัยไชยโรงเรียนนางรองกรรมการ
37. นางสาวอาดาวรรณ ไวจำปาโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
38. นางนวรัตน์ ปักการะเนโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
39. นายอิทธิพล ดาบรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
40. นายพิทักษ์ คมศรีโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
41. นางเบญจรัตน์ น้อยพลีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
42. นางอมลวรรณ สังข์ขาวโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
43. นางนงลักษณ์ ทาประโคนโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
44. นายภราดร พวงประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
45. นางอุไรวรรณ วอลเบิร์กโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
46. นายเทวฤทธิ์ จันเสริมโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
47. นางวิไล อินโท่โล่โรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวรมิดา ชาญประโคนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวแสงจันทร์ สุขจิตโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางราตรี อำไพพิศโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสายฝน แป้นสูงเนินโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)กรรมการ
6. นางสาวเบญจภรณ์ ผินสู่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววรารัตน์ ช่างคำโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพัชรากร สรวมศิริโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
9. นางเดือนเพ็ญ ก่อเกียรตินพคุณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
10. นางกอบกุญ โพธิวัฒน์โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
11. นางจิดารัตน์ จ่าแสนชื่นโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
12. นางสาวไพลิน แก้วดกโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางจิดารัตน์ สะเิทิงรัมย์โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
14. นางสาวรวิภักดิ์ เทวรัตน์โรงเรียนนางรองกรรมการ
15. นางสาวฐาปณี พัฒนสารโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคมกรรมการ
16. นายภานุพงษ์ พรมศรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
17. นางธนวรรณ มาลานนท์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
18. นางศยารัตน์ แก้วมงคลโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
19. นางวิลาวัลย์ ศุขไพบูลย์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
20. นางสาวสุนีวัลย์ ไชยรัตน์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
21. นางสาวธนิดา คัชมาโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
22. นางจริยา สารสัสดีกุลโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมกรรมการ
23. นางสาวสมอาจ สุดตาชาติโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมกรรมการ
24. นางรัตนา อนุมาตร์โรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางพูนศรี ผ่านสำแดงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฏกร แก้วชนะโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย์โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ หวังชมโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
5. นางนิตยา ภัททิยไพบูลย์โรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิไลลักษณ์ สุภะกรรมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
7. นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
8. นางวารินทร์ เสาร์ทองโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
9. นางเพียงพิศ พลอาจโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
10. นางสาวสราวลี มาประจวบโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
11. นางเพื่อนอารีย์ วิเศษนครโรงเรียนนางรองกรรมการ
12. นางธัญธรณ์ วิสุทธิ์เมธากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นางบังอร ศีลแสนโรงเรียนบัวหลวงพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีระเริญโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการ
15. นางอ้อมใจ บุญทาทองโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวอัมพวัน ศรแผลงโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
17. นางพรทิพย์ เอี่ยมมาลาโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
18. นางยุวลักษณ์ ธรรมธรานุรักษ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
19. นายพิพัฒน์ ดลเอี่ยมโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
20. นายสุรเชษฐ อนุมาตร์โรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางณัฐกฤตา ดุลวิทย์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปัทมา ชนะสงครามโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
3. นางนาวี คูเมืองโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
4. นางนิชาภา อินทร์งามโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชชานันท์ สูงยิ่งโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสาวสริญญา อนุเคราะห์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวทศพร โนนวิเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
8. นายณชภัส วิชยปรีชาโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวภษกรณ์ อยู่แท้กูลโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมกรรมการ
10. นางอุราภรณ์ พรมฮาดโรงเรียนสตึกกรรมการ
11. นายฉลาด ปัสสาสัยโรงเรียนนางรองกรรมการ
12. นายวสวัตติ์ รัตนะสานนท์สกุลโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นายพัฒณพงษ์ มมประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
14. นางสาวพัชรินทร์ คำโสภาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวสุรารักษ์ ลีโนนเขวาโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
16. นางโสภา วันทาโรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางวาสนา ศรีศิลาโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ เขื่อนมั่นโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางวรินรำไพ แถวกระโทกโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุทธิณี สุขวิเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
6. นายชาญวิทย์ เพียรแก้วโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
7. นายประกรณ์ ยินดีชาติโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
8. นายวงศ์วิสันต์ ดุระนิกรโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
9. นางเกศินี พยุงดีโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการ
10. นางสาวฉัตรดาว ฉิมกูลโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
11. นางสาวนันธิดา ศรีสุวรรณโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
12. นายธนาพงศ์ สุขเกษมโรงเรียนนางรองกรรมการ
13. นางรชรินทร์ โพธิ์ทับไทยโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
14. นางจันทรา ชาญนุวงค์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
15. นางรังสิมา สีจันทาโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
16. นายอุทัย ยิ่งยงโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
17. นายเกียรติศักดิ์ อินทชาติโรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวณปภัช บุญสมศรีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรฤทัย สีลวันโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนกานต์ เหลาแตวโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา อาจพลไทยโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางนปภา ศรีสกุลโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางอมลสิริน กันชัยโรงเรียนนางรองกรรมการ
7. นางสาวอริสรา แสงเทียนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุทธิรัตน์ ศรีวงษ์โรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
9. นางสาวรัศมี สุขผดุงโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
10. นางนิตยา คนชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นางปวัญญา นาคะวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
12. นางรุจิรา ลับแลโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
13. นายไพรวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรีโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
14. นายอภิสิทธิ์ นามวงษาโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
15. นายภานุพงศ์ ศรีสุริยะชัยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
16. นางอารีรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
17. นางสีอำพร สอนไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
18. นางวัชรีย์ มหาวงศ์โรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายไชยสิทธิ์ ผาเจริญโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุมิตร อันทามาโรงเรียนปะคำพิทยาคมกรรมการ
3. นางกัญจนา วิทย์ศลาพงษ์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายถาวร สมศรีโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมกรรมการ
5. นายปรมินทร์ ศุขไพบูลย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวณัฐพร พิมพาโรงเรียนนางรองกรรมการ
7. นางนันท์นภัส หอยมุกข์โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมกรรมการ
8. นางนภัสชญา ปาลกะวงค์ ณ อยุธยาโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
9. นางดวงใจ ฉาบไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
10. นางจิตสุภา แคนตะโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
11. นางสาววัชราภรณ์ แสนนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
12. นางอำพร สุเรรัมย์โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวสมอาจ สุดตาชาติโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมกรรมการ
14. นายสุรพงษ์ โยวะราชโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
15. นางสาวชาลี เกยรัมย์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวสาวิตรี งามเถื่อนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
17. นายอามชัย ภูมิศาสตร์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวสุภาวรรณ คำพิลาโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
19. นายวิรวิชญ์ ปราบริปูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
20. นางสาวกัญญาภัค แสงสายโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
21. นางสาววัชรี อาภรณ์พงษ์โรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
22. นางสุภาพร แก้วพลงามโรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววณิชชา มีแก้วโรงเรียนพระครูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ แจะไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธการ เหมกูลโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายชวัลรัตน์ กีรติเส็งนาวงศ์โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ สุขผดุงโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
6. นายปิยณัฐน์ สัสดีโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุรีภรณ์ รักสมบัติโรงเรียนสตึกกรรมการ
8. นางสาวทัศนีย์ โพธิ์พุ่มโรงเรียนนางรองกรรมการ
9. นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีทาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
10. นางวัลยา บุราณรมย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
11. นายวรัทภพ สมันศรีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
12. นางนฤมล นิยมโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวอุทัยวรรณ เบญจศาสตร์โรงเรียนพนมรุ้งกรรมการ
14. นางสาวประภาศิริ มัทกิจโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
15. นางทรงลักษณ์ ธีราภูธรณ์พัฒน์โรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายศราวุฒิ บุราณรมย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย โพธิ์ทับไทยโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
3. นางโสภิต รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรมงคล ศรีดวงโชติโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยยุทธ พันธุ์สมบัติโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
6. นายอาทิตย์ พิมวันโรงเรียนนางรองกรรมการ
7. นางพีระพร พลอยจะบกโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
8. นางพยอม สุดตาชาติโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอนาณิการ์ บุญเจียมโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววรัญพร สุรทิพย์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
11. นายณัฐวุฒิ หาญประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาววิภาวดี สายทีโรงเรียนสตึกกรรมการ
13. นางจุรีรัตน์ โอชารสโรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ มีแก้วโรงเรียนพระครูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิฑูลย์ คำกระจายโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ สมานมิตรโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรวิวรรณ กองมาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
5. นายสุริยะ บุญคงโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิภาพร จุลลายโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
7. นายธวัชชัย อุ่นทะเลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
8. นายธีรภัทร ยศม้าวโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
9. นายภัทรพล เทียมจันทร์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกอบเกียรติ มฤทุกุลโรงเรียนกระสังพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกว้าง ไปหนี้โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรกุล ศรีคุณโรงเรียนมัธยมพรสำราญกรรมการ
4. นางสาวครองขวัญ มมประโคนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฏา โสเกโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายนุภาพ อพรรัมย์โรงเรียนบัวหลวงพิทยาคมกรรมการ
7. นายนัฏดนัย ปานาลาดโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจรัสศรี จิณรักษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
9. นางสาวภษกรณ์ อยู่แท้กูลโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมกรรมการ
10. นายธรรมรัตน์ ทองเรืองโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
11. นายธิติภัทร ทองเงินโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
12. นางชนกนาถ ดลเอี่ยมโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
13. นางสาวสิริเกศ หมัดเจริญโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวพรประภา อรัญสารโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายธีรชัย วรรณโพธิ์กลางโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน มหาบุญโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวประกายแก้ว ผาเจริญโรงเรียนมัธยมพรสำราญกรรมการ
4. นางสาวผกาพันธุ์ บุญเอื้อโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล ยศดาโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายธีรชัย วรรณโพธิ์กลางโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน มหาบุญโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวประกายแก้ว ผาเจริญโรงเรียนมัธยมพรสำราญกรรมการ
4. นางสาวผกาพันธุ์ บุญเอื้อโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวน้ำค้าง จันเสริมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐพล ยศดาโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ สกุลวัฒนาชีพโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร เรืองไพศาลโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสุริตา แก้วแสนโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบรรลุ ลาหนองแคนโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นายอภิเดช ผาสุขโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวลัคณา ทองศรีโรงเรียนลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นายอัมพร ชมภูวงค์โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
3. นายสุขี หมั่นประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางแจ่มใส ตอรบรัมย์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายเด่นทวี บุญศรีรัมย์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพันดา เลิศปัญญาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางใกล้รุ่ง พิมพ์เบ้าโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางปาริชาติ ขามประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิภา บุราสิทธิ์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา หารโกทาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชวน พงศ์สิงห์จันทร์โรงเรียนลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางชนัญญา ยอรัมย์โรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางชาครียา พยัคฆาโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิปารย์ณิชา ปุมสันเทียะโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิภวานี ดอนเหนือโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายเสาร์ แสงปราบโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายไววิทย์ เพียวพงศ์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายฉัตรตระกูล บุญภูมิโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา ดลเสมอโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาวอรุณี มาศรีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายพรชัย สมพงษ์พันธุ์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวลาวัณย์ จันทรคาตโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ภาษะฐิติโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรศักดิ์ โชคสุขเพิ่มทวีโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทรา ปักการะโถโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสุวัจณี เดชวีระธรรมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจันทร์เทพ สุขกระโทกโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
3. นายปกครอง มาลานนท์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา นูหว้าโรงเรียนดงพลองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฐิตาพร บุญเต็มโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปุณณภา พลเยี่ยมโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางวารุณี หัสนิสสัยโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนภาพร สำเริงรัมย์โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศารทูล สุดประโคนโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสายใจ ภูมิทัศน์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกนกรัตน์ แสนมณีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุรางคณาง พนิตพงศาโรงเรียนห้วยราชกรรมการ
3. นางศรีสุดา ร่มจันทร์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางลำไย ปิตายังโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางชญาภา กล้วยกลางโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ เสนาปักธงไชยโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย สุขเกษมโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางสาวนิจวรรณ ธรรมโกศลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางกาญลดา แก้วชนะโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
5. นายบุญลือ จันทร์อยู่จริงโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ สมพงษ์พันธุ์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑกาญจน์ ฉกรรจ์ศิลป์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรดา สระทองดีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเจือจิต บาลปรีชาโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี จันทร์อยู่จริงโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระพรสันต์ จิตฺตโสภโณโรงเรียนสิงหวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมหาศาล สืบนิสัยโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายบัญชา พรหมโสฬสโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายยศวรรชน์ วิชิตพันธ์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปฤษณา สาลีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายชาติชาย พนมรัตน์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆพล พลอาจโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณชา พิมวันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
4. นางศิราภรณ์ กาญจนทรัพย์สินโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
5. นางภัทรวี นะราศีโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ เปลี่ยนไธสงโรงเรียนกระสังพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ษมากิติโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนวิน เกิดประโคนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญวุฒิ นิโรรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุปราณี ชอบชลโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพิชิต วงษ์ปรเมษฐ์โรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายสมดี ศักดิ์โกมลศรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายธนาวันฒ์ มนัสศิลาโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี ชาติเพชรโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
5. นายทะนงสิน ผาดไธสงโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิชิต ทองกุลโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ ทรงประโคนโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการ
3. นายณรงค์ ห่วงประโคนโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
4. นายบรรจง เรืองสูงสุดโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายเนิ้ม แจ่มประโคนโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุพรรณ ศิลาเณรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายภานุพงษ์ ชาญศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
3. นายยุนนท์ พละศักดิ์โรงเรียนสมเสม็ดวิทยากรรมการ
4. นายอิศราวุฒิ สิทธิศักดากุลโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
5. นางจิดาภา ศรีมหาพรหมโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายจักรี หาญสุวรรณโรงเรียนภัทรบพิทรประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ วรรณสุทธิ์โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภณิตา เกื้อกระโทกโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายวินัย มารักษาโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายอินทร์เพชร หายทุกข์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร เชียรประโคนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายลิขิต แก่นอินทร์โรงเรียนกระสังพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี เหมือนถนอมโรงเรียนพระครูวิทยากรรมการ
4. นางวิไลจิตร ตอบกุลกิติกรโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเทพ ณ กาฬสินทธุ์โรงเรียนภัทรบพิทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ แก้ววัชรกุลโรงเรียนภัทรบพิทรประธานกรรมการ
2. นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์โรงเรียนนางรองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ชาญประโคนโรงเรียนร่มเกล้าฯกรรมการ
4. นางสาวสมลักษณ์ ชำนาญศรีโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายอัษราวุฒิ จันทะแสงโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายสุเนตร วันเปรียงเถาว์โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการ
7. นายเด่นวิชัย ปุ้มบุดศรีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ เสียงวังเวงโรงเรียนภัทรบพิทรประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรณ์ จวงพลงามโรงเรียนกระสังพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทองพูน สุขรัตน์โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
4. นายธนภัทร คงสืบชาติโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพล สิ่วไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
6. นายราชันย์ ทองจันดาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมนึก เขื่อนคำโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
8. นายจตุรภัทร ศิริมงคลโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์โรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษรโรงเรียนนางรองรองประธานกรรมการ
3. นายสุขพงศ์ภัค น้อยจันทร์โรงเรียนร่มเกล้าฯกรรมการ
4. นายสู้ชีวิต สุขประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายหาญณรงค์ สีลาคุปต์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐกตติ์ สุรสรรค์สิริโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายณัฐกิตติ์ สุรสรรค์สิริโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ อุรีรัมย์โรงเรียนสองห้องพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวคนธ์ โรปรัมย์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายเรืองเดช สังข์รัมย์โรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ เหมือนประโคนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ไตรสะอมโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมปอง สุภาพรหมโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรถพร มาศภูมิโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
5. นายเอกษัฐ ปัฐวีขจรชัยกุลโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ ถาวรผลโรงเรียนแคนดงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรกฎ ลัทธิโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพร มาศภูมิโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นายธวัลรัตน์ กิรติเส็งนาวงค์โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา เจ๊กไธสงโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ปลื้มพันธ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายป้องไผ่ เหมือนสิงห์โรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
4. นางภาวินี ไวยารัตน์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรารัตน์ แสนเจ๊กโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
6. นายธนาชัย ทะยอมใหม่โรงเรียนนางรองกรรมการ
7. นายสังวาล เอี่ยมสีอาดโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
8. นายอนุสรณ์ แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนพิมพ์รัตน์ประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายถนัด สุขแก้วโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบำรุง สารทนงค์โรงเรียนกระสังพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุระ ตรองจิตต์โรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
4. นายรังสี สุนทรรักษาโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายประภาส พงษ์นาคินทร์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ วิชัดโรงเรียนละหานทรายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบำเพ็ญ ลิ้มวงษ์สกุลโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายมาโนช แน่ประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายเด่นวิชัย ปุ้มบุดศรีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอำนวย พันธุ์ฉลาดโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายอาจินต์ ดีสวัสดิ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม สมชาติโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายเรืองเดช สังขรัมย์โรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายดนัย รามฤทธิ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโชลม ตึกประโคนโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสันต์ หรีกประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอำนาจ ตอบกุลกิติกรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
6. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
7. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
8. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
6. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
7. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
8. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
6. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
7. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
8. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
8. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์โรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
8. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
8. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
8. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
8. นายสุรกิจ เอี้ยงประโคนโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
8. นายสุรกิจ เอี้ยงประโคนโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
8. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
8. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
8. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
8. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
8. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
8. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
8. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
8. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
4. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดาวรุ่ง สำรวจวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
8. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไกรสยาม น้อยมิ่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นายไกรสยาม น้อยมิ่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นายไกรสยาม น้อยมิ่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายเชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไกรสยาม น้อยมิ่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธนพล ตรีชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายธิติ ปัญญาอินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายจิรานุวัฒน์ ศรีมาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายพนาสินธุ์ ศรีวิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธนพล ตรีชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ ขันธจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายธิติ ปัญญาอินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายพนาสินธุ์ ศรีวิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ปุริตังสันโตโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนันทภพ หมั่นกิจโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ ภุมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายเกษดา บุญมารองโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายวุฒินันท์ ชัยปลัดโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุรพล ทองศรีโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
7. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสาระกิจ ศรีรังกูรโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมเดช ดวงจำปาโรงเรียนธารทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทักศิลป์ ตุใยรัมย์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
5. นายอารุณ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนันทภพ หมั่นกิจโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสถียร ปุริตังสันโตโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ ภุมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายเกษดา บุญมารองโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายวุฒินันท์ ชัยปลัดโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุรพล ทองศรีโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
7. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสาระกิจ ศรีรังกูรโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมเดช ดวงจำปาโรงเรียนธารทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทักศิลป์ ตุใยรัมย์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
5. นายอารุณ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิทรประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมานิต มาหาวงศ์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระพล ลอยประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวุฒินันท์ แพงจันทร์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ มณีศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางแพรวนภา อ่อนศรีโรงเรียนถนนหักพิยาคมกรรมการ
4. นายวีระพล ลอยประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิทรประธานกรรมการ
2. นายวีระพล ลอยประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายมานิต มาหาวงศ์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒินันท์ แพงจันทร์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ มณีศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางแพรวนภา อ่อนศรีโรงเรียนถนนหักพิยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรอุรา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระพล ลอยประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เฮงประกอบโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรอุรา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ มณีศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสัน พ่อค้าโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิชาญ เฮงประกอบโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรอุรา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ มณีศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรอุรา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
6. นายสัน พ่อค้าโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เฮงประกอบโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรอุรา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ มณีศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสัน พ่อค้าโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิชาญ เฮงประกอบโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรอุรา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ มณีศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสัน พ่อค้าโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย นวนสายโรงเรียนภัทรบพิทรประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ เที่ยงดีฤทธิ์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ อยู่แท้กูลโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นายกฤษฎา พิทักษ์ษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย นวนสายโรงเรียนภัทรบพิทรประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ เที่ยงดีฤทธิ์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ อยู่แท้กูลโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นายกฤษฎา พิทักษ์ษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย นวนสายโรงเรียนภัทรบพิทรประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ เที่ยงดีฤทธิ์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ อยู่แท้กูลโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นายกฤษฎา พิทักษ์ษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย นวนสายโรงเรียนภัทรบพิทรรองประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ เที่ยงดีฤทธิ์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ อยู่แท้กูลโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นายสุรกิจ เอี้ยงประโคนโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษฎา พิทักษ์ษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชะนะ โชคสิริโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย แก้วกาหลงโรงเรียนสตึกรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ศูนย์ประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสิงหา สื่อกลางโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชะนะ โชคสิริโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย แก้วกาหลงโรงเรียนสตึกรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ศูนย์ประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสิงหา สื่อกลางโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางฐิตารีย์ ผลเจริญโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรทิพย์ แสงคำโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
3. นางกรวิกา ศรีพลีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางรัตนา ศรีหาคุณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ สำรวมรัมย์โรงเรียนนางรองกรรมการ
6. นายณภัทรปกรณ์ บุญเชียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
7. นางสาวเสาวคนธ์ สยามประโคนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางฐิตารีย์ ผลเจริญโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรทิพย์ แสงคำโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
3. นางกรวิกา ศรีพลีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางรัตนา ศรีหาคุณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ทีเขียวโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
6. นายณภัทรปกรณ์ บุญเชียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
7. นางสาวเสาวคนธ์ สยามประโคนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางผาณิต สืบขำเพชรโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลีโรงเรียนมารีอนุสรณ์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ สำรวมรัมย์โรงเรียนนางรองกรรมการ
5. นางสาวพลอยไพลิน เพ็งประโคนโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางผาณิต สืบขำเพชรโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลีโรงเรียนมารีอนุสรณ์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ สำรวมรัมย์โรงเรียนนางรองกรรมการ
5. นางสาวพลอยไพลิน เพ็งประโคนโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ขันธวุฒิกุลโรงเรียนธารทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี วัฒนานุสิทธิ์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นางกรรณิกา ทวีบุตรโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
4. นางฐิตารีย์ ผลเจริญโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวอาทิตยา จันทร์สองสีโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางวาสนา ขันธวุฒิกุลโรงเรียนธารทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา จันทร์สองสีโรงเรียนนางรองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ทวีบุตรโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
4. นางฐิตารีย์ ผลเจริญโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรสวรรณีย์ สมานสารกิจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตนา กรุมรัมย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสาวดวงสมร ช่วงชัยโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา ทวีบุตรโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
6. นายสุรกิจ เอี้ยงประโคนโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพนัดดา คงบุรินทร์โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรทัย ศรีเมืองโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางรสวรรณีย์ สมานสารกิจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตนา กรุมรัมย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสาวดวงสมร ช่วงชัยโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา ทวีบุตรโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
6. นายสุรกิจ เอี้ยงประโคนโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพนัดดา คงบุรินทร์โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรทัย ศรีเมืองโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายเสนาะ บรรหาญโรงเรียนลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุธาสินี วัฒนานุสิทธิ์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายเสนาะ บรรหาญโรงเรียนลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ค้าคล่องโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย เชื้อนิลโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิโรจน์ นามนาคโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ ชุมพลวงศ์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายสุนีย์ ศรีทองสุขโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมชัย พัฒนชีวะพูลโรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ เดือนประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยกรรมการ
3. นายเมธาพันธ์ กระสังข์สรสิริโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกัญญา โฉดโคกสูงโรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคมกรรมการ
5. นางจารุณี พวงประโคนโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา นารีรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนิท แก้วอำไพโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นายพุทธพงษ์ หอมสุดโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางวรญา บางน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51กรรมการ
5. นางชลารัตน์ แต้มโคกสูงโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพงค์พัฒณ์ คัดทะจันทร์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวัลรัตน์ กิรติเส็งนาวงศ์โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา พลอาษาโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุตานันท์ เพียวพงศ์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางพูนทรัพย์ ม่วงคะลาโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุภา เลิศศิริโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี ทาขาวโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางพิกุล อาจพลไทยโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางลำไย ศรีสมบูรณ์โรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางสาวสุปรียา เชื้อบัณฑิตโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางกุหลาบ บุญโชติโรงเรียนกระสังพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชราวัลย์ เกรียรัมย์โรงเรียนสมเสม็ดวิทยากรรมการ
3. นางพิลาศลักษณ์ อาคมศิลป์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางอาทิตยา เคลื่อนไธสงโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภา เลิศศิริโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
6. นางญาดา มะธิปิไชยโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายนุกูล พัดไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวมัณฑนา เธียรวรรณโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวพูนพิสมัย มีลาภโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายปิติพัฒน์ ธนโชติกิติพัฒน์โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศลิษา คำบุตดาโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุฒิ บุราณรมย์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชลธาร ชอบมีโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการ
5. นายอุทิศ ตุพิมายโรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสำราญ หอมกลิ่นโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายจิระศักดิ์ กิตตินพเกล้าโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางชบาไพร ศิริกุลพานิชย์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ปานนอกโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางอุสุมา ชินพิริยะโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ วันทวีโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ วัฒนชาติโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางปัญจภรณ์ เฉิดไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นายประยุทธ โพธิ์วัฒน์โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
5. นายอภิชาติ วรรณศรีโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย จิตสำรวยโรงเรียนลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางชญาดา สรสิงหนาทโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
3. นางโสภา สุริยะโชติโรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไตรรงค์ จันทะบาลโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายณภัทร พุทไธวัฒน์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์พร ศรีรักสูงเนินโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจรัลรัตน์ เชื้อกิตติศักดิ์โรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางธัญยธรณ์ อริยธนาเรืองสุขโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
4. นางปัณฑิตา ริ้งไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมพกานต์ กิตตินพเกล้าโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพิกุล อาจพลไทยโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพักตร์ สวัสดิ์พูนโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรุณวรรณ สรวลสันต์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางปาลิดา ทรงประโคนโรงเรียนนางรองกรรมการ
5. นางสาวละมุล สว่างเพาะโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางพิมล มีอ่องโรงเรียนธารทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมัณฑนา เธียรวรรณโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นางทรรศนีย์ ทันอินทรอาจโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริพร จองสุขีโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิริพร พัชนีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางศุภะลักษณ์ ไชยชนะโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภัทร์ แสนกล้าโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
3. นางคนธรส ตันสิทธิแพทย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศนีย์ แก้วไธสงโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรรจยา รามฤทธิ์โรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรวีวรรณ ปดาภาโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นางสุณีรัตน์ วังนุราชโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ มาศภูมิโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นางจตุพร ทิพย์อักษรโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางบัวแก้ว มงคลมะไฟโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวบุปผา โชยรัมย์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา พัดไพรโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
3. นางชลธิชา พิลึกนาโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรวรรณ ประกอบมีโรงเรียนนางรองกรรมการ
5. นางสุขจิต เบนเนทท์โรงเรียนพระคูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางโสภิดา ฉิมจารย์โรงเรียนพระคูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสลับ เดิมทำรัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญกรรมการ
3. นางมณี ธติอุดมสิทธิ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ผลเจริญโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ พิสาดรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสมจิต สีหะวงษ์โรงเรียนถนนหักพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ ปักเคทังโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางกฤตยา เรืองรัมย์โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางอุบล รัตนาวิวัฒน์โรงเรียนสองห้องพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธารินี วงศ์ศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านบุพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางนารินทร์ ศรีณรงค์โรงเรียนสิงหวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนันทยศ ยุงประโคนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย สังข์สนิทโรงเรียนทีโอเอกรรมการ
4. นางสาวปทิตตา วารัมย์โรงเรียนสองห้องพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ เหมือนสิงห์โรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายป.ทศพล จันทนะสาโรโรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ศิลาแก้วโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางสาวดาวรุ่ง สุระศรีโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายปฐมพงษ์ โพธิษาโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสัทธา มีอ่องโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุพรรษา วันสุขโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
7. นายภาณุพงศ์ ศุภอุดรโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรุณรัศมี กสิพัฒนวงศ์โรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการ
9. นายอัครชัย โพนสัยโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
10. นายศิรพงศ์ วงษ์เฉลิมมังโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายป.ทศพล จันทนะสาโรโรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ศิลาแก้วโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางสาวดาวรุ่ง สุระศรีโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายปฐมพงษ์ โพธิษาโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสัทธา มีอ่องโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุพรรษา วันสุขโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
7. นายภาณุพงศ์ ศุภอุดรโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรุณรัศมี กสิพัฒนวงศ์โรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการ
9. นายอัครชัย โพนสัยโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
10. นายศิรพงศ์ วงษ์เฉลิมมังโรงเรียนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกษิดิศ ศิริเมฆาโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณรัณนันท์ มีสัตย์ปัญญากรโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์กรรมการ
3. นายสุรเดช ปุยะติโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นายวันเฉลิม ไวยวุฒินันท์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมานา หมายสุขโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกษิดิศ ศิริเมฆาโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณรัณนันท์ มีสัตย์ปัญญากรโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์กรรมการ
3. นายสุรเดช ปุยะติโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นายวันเฉลิม ไวยวุฒินันท์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมานา หมายสุขโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนิภา เลิศศรีชูเชิดโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัชนา พรมภมรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
3. นางนันทวรรณ แมนประโคนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมุกดา พลพวกโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
5. นางเอ็มอร พรมดิราชโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
6. นายพนธกร หาดีโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
7. นายทรงพล ศิริรมยานนท์โรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
8. นายวิชาญ ฉิมพลีพันธ์โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวโสภิตา สาลีโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
10. นายดิลก หลงละลวดโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ บุราณรมย์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสีหราช ทรัพย์คณารักษ์โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ต้ายไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี บินดิโตวาโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพีระ บุญฉลาดโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวดี มีเชื้อโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชาธร พองามโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางโสมวรรณ แฝงเวียงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร นุยอนรัมย์โรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นายธเนศ วงเวียนโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
7. นายชิณกร พวงคตโรงเรียนดงพลองพิทยาคมกรรมการ
8. นายวัลลภ สนธิสระคูโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัตตรัตน์ ศรีกาสีโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
10. นายพีระพงษ์ มีพวงผลโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายพีระ บุญฉลาดโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวดี มีเชื้อโรงเรียนบัวหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชาธร พองามโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางโสมวรรณ แฝงเวียงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร นุยอนรัมย์โรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นายธเนศ วงเวียนโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
7. นายชิณกร พวงคตโรงเรียนดงพลองพิทยาคมกรรมการ
8. นายวัลลภ สนธิสระคูโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัตตรัตน์ ศรีกาสีโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
10. นายพีระพงษ์ มีพวงผลโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวราวุฒิ กกขุนทดโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชุลีรัชต์ ประกิ่งโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย สมใจโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการ
5. นางนันทา แป้นดวงเนตรโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุธีรัชต์ ทิพย์อักษรโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ โสชะราโรงเรียนปะคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทรโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสายสวาสดิ์ ทองศรีโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนพล ไวยวุฒินันท์โรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสยาม เชียงเครือโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพานุวัฒน์ ป้องเคนโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุพา ศรียำโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ คุณวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
5. นางลักขณา ไสยประจำโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจรรยา โดดไธสงโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสยาม เชียงเครือโรงเรียนหนองหงษ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพานุวัฒน์ ป้องเคนโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุพา ศรียำโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ คุณวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
5. นางลักขณา ไสยประจำโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจรรยา โดดไธสงโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรพล สิงห์ทองทรายโรงเรียนลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ สุขสังข์โรงเรียนมัธยมพรสำราญกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ไทยจันทรารักษ์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนริศร์ธรา คุ้มไพทูรย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปรางค์ทิพย์ ปุริมะเตโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายปุริม ชฏารัตนฐิติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิชา สุดใจนิยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชาติ แสนสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายณัฐกฤต สุดชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นายเอราวัณ ขอสินกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
6. นายวสันต์ โชคพิมายมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายพิชิต วันดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ชัยชุมพลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายวรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
4. นายพิรุฬ รักกิจศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ นพน้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
6. นายมานะ จะรอนรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเก่ง จันทร์นวลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายนพพล เชาวนกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นางแสงดาว นพพิทักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ กรมไธสงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ อินมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
6. นายพงศกร กระลามมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิโรรัตน์ กุลวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิธินันท์ มาตามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
4. นายทรงกรด เจะรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นายภานุพงษ์ ฤทธิ์พันธ์ม่วงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
6. นายคาวี สายยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายเปรม อิงคเวชชากุลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรวดี โยยรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย บัตรพิมายมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสาวประภัสรา ศรีหอมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาววิราวรรณ ดีด้วยชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
6. นายพรเทพ แพร่งสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางวิรมณ หาญสุวรรณโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. Mr.Alan Daperโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นางสาวมยุรี ทองดีโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นางไรวินท์ปภา ภัทรวิเศษพันธ์โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธนา อุไรมาลย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายบวร รอดเข็มโรงเรียนกระสังพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Sammy Weselyโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายธณัฐพล ตรีเดชโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ปะนามะทังโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิสิทธิ์ น้อยพลีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวรวีร์ บุญวีรบุตรโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Paul Pickeringโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นางพัฒนา ยิ่งนอกโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นางนวลพยอม หลอมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัญชัน ศรีลานุชโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายพิเชฐ วิริยะโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Paul Pickeringโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี สุทธิแพทย์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวรรณี ดวงจำปาโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
5. นางสาวประนอม เทวรัตน์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนฤชล หาญสุวรรณโรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. Mr.Stanley Powellโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางทัชชา นามพิชญ์โรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฑามาศ จำนงค์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางจารุกาญจน์ นพรัตน์วงศกรโรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงจันทร์ บุญยะมินทร์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Stanley Powellโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ นิพิฐกุลโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิธิมา วงเวียนโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนีย์ แจ่มศิริพรหมโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. Mr.Andrew Leeโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางประภัสสร ผาสุขโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมภพ งามมาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นางธัญรัศมิ์ ธีรอิทธิรัตน์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาววรัทยา ตระกูลสัมพันธ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Andrew Leeโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางนุชรี นามราชโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภารัตน์ คนชุมโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติพล ธรรมโหรโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสมบัติ สยามประโคนโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mrs.Naing Mya Monโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางเขมสรณ์ ดวงมาลีโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการ
4. นายประมวล กะกันดีโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ ละอองทองโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวอุไรรักษ์ ปราบริปูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. Mrs.Naing Mya Monโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นายประมวล กะกันดีโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางเขมสรณ์ ดวงมาลีโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมลักษณ์ ชำนาญศรีโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางประณีต สุกุมลนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Alexandre Swictlikโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดาวน้อย เหมาะประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพุทธิมา ปราบริปูตลุงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Du Jieโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
3. นางขวัญนภา นามแก้วโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณปภัช สายรัมย์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริหยก ใจตรงโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางพุทธิมา ปราบริปูตลุงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Du Jieโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัทรวรรณ จันตะโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นางขวัญนภา นามแก้วโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมัตติกา ไชยสุวรรณโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวเกลียวพันธ์ จั่นเจริญโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพชร จริยานุสรณ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญพร จันทร์ละมุนมาโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
4. นายมงคลชัย สารัมย์โรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายจำรูญ สมจิตโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเกลียวพันธ์ จั่นเจริญโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพชร จริยานุสรณ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญพร จันทร์ละมุนมาโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
4. นายมงคลชัย สารัมย์โรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายจำรูญ สมจิตโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางยุพา วงศ์ฉลาดโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางประนอม ตุพิมายโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ จงปัตนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร วงศ์อุดมเลิศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางนารี กาทองโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสุดารัตน์ คัมภีราวัฒน์โรงเรียนลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางรุ่งณภัชร อิ่มเอิบโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ การศุภกุลโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอำนวยกิจ อุตสาทรัพย์โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลัคนทิน ป้องพิมายโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ ศิริถาวรวงศ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชวลิต คำโยธาโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
3. นายสุรพล เทวัญรัมย์โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายอภิชา วงษ์เมธชนันโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
5. นายวรวิทย์ จีนเกาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเมธีนัณท์ วันดีโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสมนัส พรมพิลาโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายยศวรรธน์ วิชิตพันธ์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิยะดา เอี่ยมมาลาโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายวราวุฒิ เหล่าจินดาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายพนาเวช แดงศรีโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโชติอนันต์ ขจรเกียรติวัฒนาโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นายพลวสันต์ สิงหาอาจโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายธนวิชญ์ ไร่นาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางประภาพร คนชุมโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางวราพร กสานติ์ศรีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นางทิพวัลย์ ลุนพรมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาว มัณฑนา เธียรวรรณโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุพาพร วัฒนศรีโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
3. นางลักขณา เลาหศิริวงศ์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ภัชฏา พิกุลทองโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวประเทือง จันทร์สว่างโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางแพรวพรรณ บรรจงศิริรทัศน์โรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางวีรยา จุนใจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีรัตต์ มงคลชาติภิรักษ์ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางโสภิต รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ สงสารโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ ทรงวัฒนะสินโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชุติมา บำเพ็ญกุลโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางชลลดา ศิริถาวรวงศ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทิยานัน ไม้สูงดีโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุญชาติ พิมพ์ละมาศโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางวริทธิ์ธรา วัฒนานุสิทธิ์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางดรุณี กมลชิตรโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ปะนามะทังโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางกรศิริ ศิริแก้วโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางกนกนาถ สิทธิธรรมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เพียงไธสงโรงเรียนลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ เยียวรัมย์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นายภูมิ สามเณรโรงเรียนนางรองกรรมการ
4. นายวีระพันธุ์ บุญศักดาพรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย ศรีสุขโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา เติมประโคนโรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายธนิต ปุ่นประโคนโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐริณีย์ คอยศาลาโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ สีโสภณโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวศิรินาถ สุมหิรันต์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัครณัฐ บุญมะยาโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ แพงเจริญโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางศิริวรรณ อุสารัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรณิกา กันทะมาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวถวิลวงศ์ ทบลมโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
2. นางนิภารัตน์ ศรีวรรณโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการ
3. นางสาวณัฐวลัญช์ ลายสุขังโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล ส่งเสริมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางดวงพร อรุณโนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางวีรยา จุนใจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายกัลยาณี นามนาคโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวอุไรรัตน์ อุดมโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
5. นางสาวนวรินทร์ แตะอินรัมย์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลินทร์ ไกรวราเศษฐ์โรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร เทพธีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางศิริพร บุญเลิศโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายพุธทวี ชะชินรัมย์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีจันทร์ ภูชุมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสุรณี น่วมจิตร์โรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ศักดิ์ สรวลสันต์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศรินพร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ณรัน เขียวสุยโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายฆ้องเสฏวุฒิ ธานีโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ เหล่าจินดาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัลยา ทองทาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมหมาย ชนพิมายโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ เหล่าจินดาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัลยา ทองทาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมหมาย ชนพิมายโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. ดร.ธนิน กระแสอาจารย์สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายปิยนันท์ แนวคำดีอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ บุญยังอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. ดร.ธนิน กระแสอาจารย์สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายปิยนันท์ แนวคำดีอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ บุญยังอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายธนิน กระแสอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายปิยนันท์ แนวคำดีอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ บุญยังอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. ดร.ธนิน กระแสอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายปิยนันท์ แนวคำดีอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ บุญยังอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. ดร.ธนิน กระแสอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายปิยนันท์ แนวคำดีอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ บุญยังอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ขวัญดำโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
2. นางคัทลียา วงศ์วัฒน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32กรรมการ
3. นายปิยณัฐณ์ สัสดีโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมเกียรติ ขวัญดำโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
2. นางคัทลียา วงศ์วัฒน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32กรรมการ
3. นางสุภาพร ศรีคำโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ขวัญดำโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
2. นางคัทลียา วงศ์วัฒน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32กรรมการ
3. นางปรีดา พานิชชาโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวรรณดี สัสดีโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
2. นางดาวดี คีรีโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุทาส สุขกายโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ขวัญดำโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน แก้วยกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดงกรรมการ
3. นางสาวอรณิชา บุญยืดโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ขวัญดำโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน แก้วยกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดงกรรมการ
3. นางสาวอรณิชา บุญยืดโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ขวัญดำโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมนึก เขื่อนคำโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ขวัญดำโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมนึก เขื่อนคำโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวรรณดี สัสดีโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
2. นางดาวดี คีรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32กรรมการ
3. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวรรณดี สัสดีโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
2. นางดาวดี คีรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32กรรมการ
3. นางวิพัตรา เทียนวรรณโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวรรณดี สัสดีโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
2. นางดาวดี คีรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32กรรมการ
3. นางธัญยธรณ์ อริยธนาเรืองสุขโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมเกียรติ ขวัญดำโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
2. นางคัทลียา วงศ์วัฒน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32กรรมการ
3. นายปิยณัฐณ์ สัสดีโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมเกียรติ ขวัญดำโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
2. นางคัทลียา วงศ์วัฒน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32กรรมการ
3. นางกุลชญา สิริรุ่งวนิชโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสัมฤทธิ์ แพงงามโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวรรณดี สัสดีโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
2. นางดาวดี คีรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32กรรมการ
3. นายปิยณัฐณ์ สัสดีโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]