รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  กาบบัว
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ทองคำ
 
1. นายธวัชชัย  พันทึก
2. นายสรายุทธ  จันทร์โคตร
 
2 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงโสรญา   ศรีโสภา
 
1. นางสาวดวงมาลา  พันธ์หล้า
 
3 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  ศาลาราม
2. นายเนติพงษ์  กองอรัญ
 
1. นางสาวดวงมาลา  พันธ์หล้า
2. นายเจษฎา  ไชยเชษฐ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายสหพัฒน์   ทรงจันทึก
2. นายสุทิวัส  ดวงจำ
 
1. นายวิเชียร  แวดล้อม
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาลย์  มิเล
2. เด็กหญิงอริญา   ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายเกษม   อ่อนกาสิน
 
1. นางสาวรัชนีกร  กอแก้ว
2. นางสาวรำไพ  ดวงศิลา
 
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายธนากร   นาถาบำรุง
2. เด็กหญิงพัชราภา   พิมพ์นนท์
 
1. นางสาวรำไพ  ดวงศิลา
2. นางสาววรรณา  อุ่นคำ
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปรีณาพา   สิงหะไชย
2. เด็กชายวรเดช  อาปะมากา
 
1. นางสาวบุษบา  พัสดร
2. นางสาวรำไพ  ดวงศิลา
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปาหนัน  พลดงนอก
 
1. นางสาวดวงมาลา  พันธ์หล้า
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   สีทอง
2. เด็กหญิงอรปรียา   เกี้ยงศรี
3. เด็กหญิงใบเฟิร์น  กองพิมพ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  นาเชียงขวาง
2. นางสาวรำไพ  ดวงศิลา
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายทิวา   สามารถ
2. เด็กชายนฤเบศน์   ลักษณะจันทร์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   นาถาบำรุง
 
1. นางสาวรำไพ  ดวงศิลา
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายสมบูรณ์  ภูมิภาค
2. เด็กชายสุทธิราช   ทองขาว
3. เด็กชายโยธิน   นาวา
 
1. นางสาวน้ำฝน  นาเชียงขวาง
2. นางสาวรำไพ  ดวงศิลา
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายทักษิณ   โคตรแพง
2. เด็กชายนาวิน  หนองเทา
 
1. นางสาวน้ำฝน  นาเชียงขวาง
2. นางสาวรำไพ  ดวงศิลา
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ   มิตรราช
2. เด็กหญิงภาวิตา  แนบชิด
3. เด็กชายรามิล   โภคาแสงสวัสดิ์
 
1. นางสาวรำไพ  ดวงศิลา
2. นางวิลาวรรณ  ฮาดวิเศษ
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญา  ปาวี
2. เด็กหญิงประภัสรา  มีบุญมา
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  วินทะไชย
 
1. นางสาวรำไพ  ดวงศิลา
2. นางสาวสุพิชชากาญจ์  ญาณโชติสฤษฎ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงนิรชา  ล่ำสัน
 
1. นางสมพิศ  ผลจันทร์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงนฤมล  สมหมั่น
 
1. นายสมโภช  บรรณารักษ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวจิรภัทร  นาคสมบูรณ์
 
1. นายสมโภช  บรรณารักษ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวรุ่งทิวา  จันทร์ปุ่น
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายก่อทรัพย์  อินไชยา
2. เด็กหญิงสาริณี  คัมภี
3. เด็กหญิงสุมินตรา  อุ่นจิต
 
1. นางธนิษฐา  ทวีอุทิศ
2. นางสาวนิภาพร  ลุนงามหาร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวนาฏยา  ชนะเทพา
 
1. นางธนิษฐา  ทวีอุทิศ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายพลประชา  กุลทิพย์
2. นายวรวิช  ผลคำ
3. นางสาวอมรทิพย์  ธรรมประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ  ศรีเสถียร
2. นางวาสนา  มาตุลกุล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงณัฐกุล  กุลสุทธิ์
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  สาระริมล
3. เด็กชายปิยังกูร  วุฒิเจริญภูรี
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีโสภา
2. นางสาวปรารถนา  บุญหว่าน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายรัฐกานต์  ไปล่กระโทก
2. เด็กหญิงศรินญา  พะชะ
3. เด็กหญิงเก็จมณี  แก่นแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีโสภา
2. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายชาคริต  มีรัตน์
2. เด็กชายถิ่นธรรม  จิตรักษ์
 
1. นายสายัน  พยอม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายนันทวัฒน์  หนูกล้วย
2. นายรณกฤต  ระทะนาม
 
1. นายสายัน  พยอม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายธนภัทร์  เกษรสมบัติ
2. นายวสันต์  แก้วเทพ
3. นายอดิศักดิ์  เลพล
 
1. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายนันทโพธิ์เดช  นาอุดม
2. นายพงศกร  สุขวัน
3. นายอนุชิต  พลฤทธิ์
 
1. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวกัณภิรมย์  เตี้ยคำ
2. นางสาวกัลยดา  สีหาทับ
3. นางสาวกานต์ธิดา  โก้ลาย
4. นางสาวทิพย์ปิยะรัตน์  กรณี
5. นายธนาคาร  กองพิมพ์
6. นายธนไพศาล  นครชัย
7. นายธรางกูร  ทีหอคำ
8. นายธานินทร์  แก้วอ่อน
9. นายธีระพล  วงชาบุตร
10. นายนลธวัช  พลเยี่ยม
11. นางสาวบุณทริกา  มีแก่น
12. เด็กชายปรมัตถ์  โพธิ์นอก
13. นายปิยะพงษ์  ศรีใคร
14. นางสาววิไลลักษ์  ทันวงษา
15. เด็กชายศักดิ์ดา  วงษ์ท้าว
16. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีไทย
17. นางสาวสุพิชญา  อนันตะแวง
18. นางสาวอรยา  สมใจ
19. นางสาวอัจฉราพรรณ  ดวงตา
20. นายเมธาวรรณน์  ไวแสน
 
1. นายประจักษ์  เกษแก้ว
2. นางประไพศรี  ศรีทอง
3. นางสาววิไลพรรณ  พิมพ์วัน
4. นายอดิศร  วงศ์อินตา
5. นางอัมรินทร์  นารินทอง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวชลธิชา  ภูทัดใบ
2. นายดนัย  อุดมจิตร
3. นายทรงไทย  ยาวัตร์
4. นายธนวัฒน์  กองสกุล
5. นางสาวนลิษา  ศรีสงคราม
6. นายพีรพล  หอมสมบัติ
7. นายพีรวิชญ์  สังขะรมย์
8. นางสาวมณิสรา  ยินเสียง
9. นายยุทธศักดิ์  นามวงศ์
10. นายวัชระ  รังคะวงค์
11. นายศราวุธ  ล้อมเวียง
12. นางสาวศิรินาท  คำพิพากษ์
13. นายสถาพร  ลายืน
14. นางสาวสุดารัตน์  ภูฆัง
15. นางสาวสุทธิดา  พลวงศ์ษา
16. นางสาวอรัญพร  แก้วกลมรัตน์
17. นางสาวเจนจิรา  สุมุกดา
18. นางสาวเจนจิรา  ไชยเทพ
19. นายเจษฎา  วาจาสัตย์
20. นางสาวเย็นฤดี  ประขันเพ็ช
 
1. นางสาวจันทร์หอม  บัวเมือง
2. นายสุธานิล  นิลเนตร
3. นางสาวสุวิสา  นิลเนตร
4. นายอดิศร  วงษ์อินตา
5. นางอัมรินทร์  นารินทอง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวชนานันท์  นววงศ์เสถียร
2. นางสาวญาณิศา  ผดุงจิตร
3. นางสาวณัฎฐา  โทนาคง
4. นางสาวปภัสรา  ภานุรักษ์
5. นางสาวพัณณิดา  สุขรมย์
6. นางสาวภัทราภรณ์  มากเพ็งมี
7. นางสาววารุณี  ภูธี
8. นางสาวสุพรรณี  สุดสนธ์
9. นางสาวอมรรัตน์  เครือสุวรรณ
10. นางสาวโศรดา  ทาปัญญา
 
1. นางกานดา  เจริญดี
2. นางประไพศรี  ศรีทอง
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวขัตยพร  ยันตพัน
2. นางสาวพิมลพรรณ  แพงน้อย
3. นางสาวอัจฉริยา  ศรีทะนีทอก
 
1. นางสาวมณีรัตน์  รัตนเพชร
 
32 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วเทพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  รูปคม
 
33 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวกชพร  สายแก้ว
2. นางสาวกมลวรรณ  หารสะตะ
3. นายกฤษดา  ชัยเนตร
4. นางสาวกวิตา  ไชยสวาท
5. นางสาวจริยา  ติดมา
6. นางสาวจันทนรส  เศษรษฐวิบูลย์
7. นางสาวจันทวันต์  วงศ์จันดี
8. เด็กหญิงจันสุดา  สิมพันสอน
9. นางสาวจิราวรรณ  สุขวัน
10. นายจีรวัฒน์  ดอนบุรี
11. นางสาวชัชดาพร  ติดมา
12. นายณัฐกุล  ชัยธนยศ
13. นางสาวณัฐพร  พลเยี่ยม
14. นายณัฐพล  ซาเชียงขวาง
15. นายณัฐพล  ซาเชียงขวาง
16. นางสาวณัฐยา  กิจกองบุญ
17. นายธนวัฒน์  ทองพันธ์
18. เด็กหญิงนรินทิพย์  วงษ์วาน
19. เด็กหญิงนิภาดา  ไตรยะวิภาค
20. เด็กหญิงบุษราคัม  เศรษฐวิบูลย์
21. นายภีมพศ  สุขกุล
22. นางสาวมณีรัตน์  พนมเริงศักดิ์
23. นางสาวยิ่งลักษณ์  บุตรเจริญ
24. นายรัชชานนท์  ถุงน้ำคำ
25. เด็กหญิงวัชรี  ทองปัญญา
26. เด็กชายวิชชุ  ศรีประจักษ์
27. นางสาววิชญา  โพธิรุกข์
28. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บังศรี
29. นายวุฒิชัย  สุขศรี
30. นายวุฒิพงษ์  แก้วเทพ
31. นางสาวศศินา  โกศัลวิตร์
32. นางสาวศศิวิมล  ตุ้มคุ้ม
33. นายสมัคร  หาวิเชียร
34. นางสาวสุดารัตน์  พันพิลา
35. นางสาวสุดารัตน์  พรมพุฒ
36. นายสุริยัน  เสมอภาค
37. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศิลาไสล
38. เด็กหญิงเจษฎาพร  สุพสอน
39. นายเทอดไท  ศรีกวนชา
40. นางสาวเสาวลักษณ์  คำพิมเลิศ
 
1. นายบุญสม  พิมพ์ดี
2. นายปริญญา  อุณาพรหม
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  รูปคม
4. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์
5. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
6. นางวิภาภรณ์  วงษ์ศา
7. นายสุเมท  ภาพันธ์
8. นายเอกวัฒน์  ทาสีภู
 
34 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายเทอดไท  ศรีกวนชา
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายณัฐพล  มาปังโม
2. เด็กชายสุริยะ  เคนมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัตถ์  วงษ์หาบุศย์
2. นายราชนาวี  อุทุมมา
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวณัฐวัณย์  กงบุราณ
2. นายปฐมพล  พรมกุล
 
1. นายพีรวัฒน์  พิทักษ์วาปี
2. นายเจนวิทย์  ป้องเรือ
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดีท่าโพธิ์
2. เด็กหญิงภาวรินทร์  แต้ธวัช
3. เด็กหญิงวรรณภา  ชุมพล
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีแนน
2. นางสาวสิริรัตน์  ไชยวงษ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวทัณฑิกา  จันทร์อ้วน
 
1. นายประทุมเทพ  อ้วนทา
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายวัศพล  ศรีผดุง
 
1. นายอุดม  นิลไสล
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวสิริอาทิมา  จันตา
 
1. นางสาวทัศวัณย์  กงบุราณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  กุลจันทา
2. นางสาวชลธิชา  ภูระหงษ์
3. เด็กหญิงพรรณิภา  นาชัย
4. นางสาวพุทธรักษ์  กลิ่นอ้ม
5. เด็กหญิงอิศราภรณ์  บุญแสง
 
1. นายชัยยศ  นามวงค์ชัย
2. นายเอกพจน์  เพ็ญสุวรรณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวจรรยาภรณ์  แจ้งไพร
2. นางสาวนฤทัย  ชัยวิเศษ
3. นางสาวสุธัญญา  ชัยวิเศษ
4. นางสาวสุมิตตา  นาดี
5. นางสาวไพลินทร์  แสงสุข
 
1. นายชัยยันต์  สุรินพา
2. นายพันธ์ศักดิ์  รอดชู
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวญาสุมินทร์  ศรีบัวอ่อน
2. นางสาวน้ำทิพย์  ผมพันธ์
3. นางสาววิชุดา  ผาคำ
4. นางสาวศรวรา  ทุมสิงห์
5. นางสาวสุดารัตน์  นีระพันธ์
 
1. นายชัยยศ  นามวงค์ชัย
2. นายชัยยันต์  สุรินพา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายชินพัฒน์  ระไพเพิด
2. เด็กหญิงปวีณา  กุโพธิ์
 
1. นายชัยยศ  นามวงค์ชัย
2. นายพันธ์ศักดิ์  รอดชู
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิวา  วงศ์แสน
2. นางสาววิลาวัลย์  พันธ์เสถียร
 
1. นายชินท์ณภัทร  ฮาดดา
2. นายศราวุฒิ  อัมไพ
 
46 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวศิรินภา  จุระไพ
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
47 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พิมพ์ดอนอัด
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
48 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายพิเชษฐ์  พื้นอินทร์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  ตันมีแก้ว
2. นายพงษ์ศักดิ์  ราชภักดี
3. นางสาวอรญา  มหาจันทร์
 
1. นางศิริวรรณ  คามตะศิลา
2. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ขุนทิศ
2. นางสาวกนกวรรณ  ภาษาภักดี
3. เด็กหญิงศิริมาศ  กลิ่นศรีสุข
4. นางสาวศุภลักษณ์  สามารถ
5. เด็กหญิงสุกันยา  รสดี
6. เด็กหญิงอันนิกา  จันทร์โท
 
1. นางศิริวรรณ  คามตะศิลา
2. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
3. นางสาวสุพัฒน์ศร  ศรีรุ่งเรือง
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงคริตเตียน  โพธิ์ดง
2. เด็กหญิงนัตยา  สุดตา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ผาอินทร์
 
1. นางศิริวรรณ  คามตะศิลา
2. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายจิรายุส  ใจภักดี
2. นางสาวณัฐมล  ฉลาดคิด
3. นางสาวศิรินทร์ญา  จุดทะนุช
 
1. นายภาคียะ  จอดนอก
2. นางวรรณรัชต์  แข็งแรง
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดา  คล่องดี
2. เด็กหญิงโสมสิริ  เพ็งพุฒ
 
1. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองบูรณ์
2. เด็กชายนัฐพล  มูลเหลา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชนะบุญ
2. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายสมพร  สุวรรณการ
 
1. นางสาวญาณกิตต์  แข็งแรง
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  ผลจันทร์
2. นายอภิสิทธิ์  สีพอ
3. นางสาวโยธิกา  คงยาง
 
1. นางสาวมัชฌิมา  เหล่าอรรคะ
2. นางเพ็ญจันทร์  ไชโสดา
 
57 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายรุ่งอรุณ  ไชยฤทธิ์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
58 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีคูณ
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
59 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวกนกภรณ์  แขน้ำแก้ว
2. เด็กชายคุณากร  ม่วงศรี
3. นางสาวจุฑามาศ  แสนสะอาด
4. นางสาวฐาปนี  วิบูลย์กุล
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ปุณริบูรณ์
6. นายธนกฤต  โนนหิน
7. นางสาวนฤมล  ผลจันทร์
8. นายนิมิตร  หาญสาคู
9. นางสาวนิศาชล  สมบูรณ์
10. นางสาวปลายทอง  สาแก่งทราย
11. เด็กชายพุฒิพงษ์  วงค์วังจันทร์
12. เด็กชายภูมิมินทร์  โคตรธารินทร์
13. เด็กชายภูมิอนันต์  พันภูวงค์
14. เด็กชายภูวินัย  วุธฒา
15. นายรณฤทธิ์  สมบูรณ์
16. นางสาวรักษ์ชนก  เมฆกกตาล
17. นายรุ่งอรุณ  ไชยฤทธิ์
18. นางสาววริญญา  พรรณขาม
19. นางสาววิจิตรา  มาสู่
20. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีคูณ
21. นางสาวสายระวี  แสนตั้งใจ
22. นางสาวสุนิตา  โมธรรม
23. นางสาวสุปราณี  ลุนระวงค์
24. นายสุริยา  เถาว์ชาลี
25. นางสาวสุริศรา  แพงคำ
26. นายอดิศักดิ์  สนอุป
27. นางสาวเจนนิตา  การุณรักษ์
28. นางสาวเบญจพร  อ่อนสีดา
29. นายเอกชัย  ทองงาม
30. นางสาวโยธกา  พรมรินทร์
 
1. นางสาวพจนี  เพชรพันธ์
2. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
3. นายวิชิต  ครูรอง
4. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  กิมาลี
 
1. นางสาววนิดา  สมบัติกำไร
 
61 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวกานต์สิรี  จันทะแจ่ม
2. นางสาวจุฑามาศ  ม่วงทอง
3. นางสาวปณิตา  บุญสิทธิ์
4. นางสาวปาลิตา  ใจหลัก
5. นางสาวพรชุดา  ภูมีสุข
6. นางสาวพิจิตรา  จันทะพา
7. นางสาวสุวิชาดา  จู่มา
8. นางสาวเพชรรุ่ง  สิทธิโภชน์
 
1. นางสาววงเดือน  พรมมา
2. นางสาวศิริพร  คงสมบัติ
3. นางสาวสุนทรี  เนตรแสง
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงอริยาพร  สุดแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  โหน่งกดหลด
 
63 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายสุนันท์  สุวรรณรอด
2. นางสาวอรอุมา  เขียวน้ำชุ่ม
3. นางสาวอาภัสรา  ดอนสิงห์
 
1. นางสาวนภสร  พลายวิเคราะห์
2. นางสาวสุธาสินี  เต่งภูเขียว
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ขจร
 
1. นายสุพันธ์  ประเสริฐสังข์
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวประภาภรณ์  ราชวัง
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีอุบล
3. นายสุรพลชัย  สิงห์ซอม
 
1. นายชัยสุวรรณ  ภักดีไทย
2. นายธงไทย  ไชยคำภา
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาดา  โยมโคต
2. เด็กหญิงปาริชาต  ชัยชิต
3. เด็กหญิงสุพรรณี  วิรองศักดิ์
 
1. นางสาวศรีสุดา  ชาญสุข
2. นางสาวแคทลียา  เคนทุม
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายเกรียงไกร  โนนทะขัน
 
1. นายธีระวัฒน์  ปุระพรม
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายศรายุธ  ศรีเชียงหวาง
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  วงษ์ดา
2. นางสาวกรรณิการ์   จ้ำมา
3. นางสาวกุลธิดา  ปรีชา
4. นางสาวจารุวรรณ  ขันอาษา
5. นางสาวชลธิชา  แสงมณี
6. นางสาวทิพาวรรณ  ปักขะพล
7. นางสาวนิภาพร  ดวงดาว
8. นางสาวปานรุ่ง  ทิพทะแนตร
9. นางสาวสายฝน  ทะนงอาจ
10. นางสาวสุภัสสร  ศรีลัย
11. นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ
12. นางสาวสุมิตรา  เคนมาต
13. นางสาวสุวิกานต์  ทะยะราช
14. นางสาวอมฤตา  ขอบไชยแสง
15. นางสาวเพ็ญรัตน์  นามหนอง
16. นางสาวแสงรัตน์  ดวงชัย
 
1. นางบุญสม  นาคเสน
2. นางสาวสุดา  ศาลาแก้ว
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  วรรณพัฒน์
 
1. นายกิตติรงค์  บุญคง
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายสรศักดิ์  ยอดคีรี
2. เด็กชายโกวิทย์  บุญคงที่
 
1. นายบุญถม  ปุระพรม
2. นายสุพันธ์  ประเสริฐสังข์
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สิงห์โต
 
1. นางสาวธีรนันท์  กับบุญ
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายปัทวี  วรรณแก้ว
 
1. นางเพ็ญศรี  แก้วตรี
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวกมลเนตร  ผลสุข
2. นางสาวเอ็มอร  พันเหล็ก
 
1. นางทิพวัลย์   แก้วกันหา
2. นางอู่ทอง  เพ็งพา
 
75 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  มะโฮงชัย
2. เด็กชายสุวนันท์  พันเสนา
3. เด็กหญิงอติกานต์  วงศ์เครือสอน
 
1. นางวรรษชล   ภูลวรรณ
2. นางสุรส  เนื่องชมภู
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายณัฐพล   ดาษดื่น
2. นางสาวเบญจวรรณ  หงษาคำ
 
1. นายรักษา  คุ้มบุญ
2. นายวชิรดล  คำศิริรักษ์
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกายกาญจ์   จันปัดถา
2. เด็กหญิงพนิดา  จำชาติ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสุธรรม
 
1. นายวุุฒิกร  เิติมประชุม
2. นางสาวเพ็ญรัตน์  ศรีพรหม
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  วิณโรจน์
2. เด็กหญิงชุิติมา  จันทร์ทองทิพย์
3. เด็กหญิงนพมาศ  โพธิ์ขาว
4. เด็กหญิงนฤพร  คำแสน
5. เด็กหญิงนิภาพร  ทาโบราณ
 
1. นางพรพิไล  บุญเิลิศ
2. นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์  ติงสะ
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวฉวีวรรณ  ศรีมี
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ยืนสุข
2. นายนนธวัตร  ปุรินทะ
 
1. นางฉัตรลดา  พุ่มทิพย์
2. นางมณีวรรณ  กุลสอน
 
82 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  บุตรโคตร
2. นางสาวกวินทิพย์  หาญมนตรี
3. เด็กหญิงกาญจน์  เพ็ชรอุดรทวีโชติ
4. นายชิตพล  ศรีสถาน
5. นางสาวณัญฌา  ชัยวงค์
6. นายณัฐวัฒน์  คำสุข
7. เด็กชายนพเก้า  ห้วยทราย
8. เด็กชายปณิธาน  เงาศรี
9. นางสาวปิยะดา  สระอุบล
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  ตันสมรส
11. นางสาววาสนา  คำแก้ว
12. เด็กหญิงสตรีรัตน์  เพ็ชรพา
13. เด็กหญิงสรรินทร์  พลหงษ์
14. นางสาวอรัญญา  ภานุสี
15. นายเกีรยรติศักดิ์  สารทะวงศ์
 
1. นายกัมปนาท  ยุทธมานพ
2. นางจันทนา  คำปันอ่อน
3. นายสุกรรณ  พิเภก
4. นายสุวรรณ  ชัยขันธ์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์ทองทิพย์
 
1. นายณัฐพัชร  กิติอาสา
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนนชนกท์   สอนบาล
 
1. นายณัฐพัชร  กิติอาสา
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาววลัยลักษณ์  สมแก้ว
 
1. นายณัฐพัชร  กิติอาสา
 
86 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์   ติดมา
2. นางสาวขวัญฤดี   พันธุมาตย์
3. นางสาวจิราพร  นันติไหล
4. นายชนินทร์  วิิเทศ
5. นายชยากร  แสงขาว
6. นางสาวณัฐกานต์  แน่อุดร
7. นายณัฐชัย  ละดาดาษ
8. นายณัฐพล  วงศ์สุภา
9. นางสาวดวงรัตน์  พันธุ์มา
10. นางสาวธัญญรัตน์  พอบาน
11. นายนฤเบศร์   เค้าอ้น
12. นางสาวนุศรา  โพธารินทร์
13. นายบัญชา  วอทอง
14. นางสาวปนัดดา  สายแสง
15. นางสาวประกายดาว  ทองพูล
16. นางสาวปวีณ์นุช  แสวงวงค์
17. เด็กหญิงปาณิสรา  ทับอาสา
18. เด็กชายพสุมนต์  บุตรโคตร
19. เด็กหญิงยิ่งรัตน์  วาปี
20. เด็กชายยุทธพงษ์  สุขสงวน
21. นายยุธการ  พันหนองบัว
22. นางสาวรจนา  โปร่งสันเทียะ
23. นางสาววรรณพร  ประเสริฐสังข์
24. นางสาววรรณิสา  รัถทิ
25. นายศตนันท์  พันธ์แสง
26. นายศราวุธ  จันทีนอก
27. นางสาวศรีไพร  ดวงโสภา
28. นายศุภกิจ  เหลาโพธิ์
29. นางสาวสุภาวดี  ศิริวรรณ์
30. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญเลิศ
31. นางสาวสไบแพร  ต้นเพชร
32. นางสาวอนัญญา  ขันผักแว่น
33. นางสาวอรอุมา  อรัญวาส
34. นายอัครชัย   สมพบ
35. นายอิทธิพล  จิตร์จักร
36. นางสาวเกศินีย์   หมื่นภักดี
37. นายเสกสรร  หาญธงชัย
38. นางสาวเสาวนีย์  หมื่นภักดี
39. นายไตรรัตน์  จันทแพน
40. นางสาวไอยลดา  ค้อมสิงห์
 
1. นายจักรพงษ์  กลมลี
2. นายจีระศักดิ์  สุกใส
3. นายณรงค์  อุประ
4. นายณัฐพัชร  กิติอาสา
5. นางธนาภรณ์  คำวันดี
6. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
7. นายฤชุวิญญ์  วงศ์ตาขี่
8. นายสัญญา  ศรีนุกูล
 
87 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายชนพัมฒน์  มาศงามเมือง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สีใส
3. เด็กหญิงดวงกมล  ชาติสง่า
4. เด็กหญิงปนิดา  ประเสริฐสังข์
5. เด็กชายพงศธร  กองลี
6. เด็กชายวัลลภ  พรมสุวรรณ์
7. เด็กหญิงวิภาดา  ศิริสุทธิ
8. เด็กชายอติพล  ยังกลาง
9. เด็กชายอมรเทพ  วงค์บุญตา
10. เด็กหญิงอัญชนา  ใจมั่น
 
1. นางธนภรณ์  คำวันดี
2. นางวรรษชล  ภูลวรรณ
3. นางสาวสุพิษา  คำสำลี
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  พิมพ์โพธิ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ตาลประเสริฐ
3. เด็กหญิงอภิญญา  มาดี
 
1. นายธนากฤต  เปริน
2. นางอุดมสิน  จันทะวงษ์ศรี
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทะคูณ
2. นางสาวฐิตาภา  ภูสูสี
3. นางสาวศรีสุดา  จันทร์อ้วน
 
1. นายธนากฤต  เปริน
2. นางสาวสุุพิษา  คำสำลี
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวจริณรัตน์  อุคำพันธ์
2. นางสาวศรุตา  สีสังข์
 
1. นายศิวัธ  สุภาพันธ์
2. นายเจษฎา  วิณโรจน์
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายณัฐพล  โนนนาแซง
2. นายนครินทร์  วีระศักดิ์
 
1. นายพิชิตชัย  วงษ์ชัย
2. นายศิวัธ  สุภาพันธ์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรมัย  จำปากุล
 
1. นางชนาภา  ไพศาล
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  วังสำเภา
 
1. นายชุมพร  ไชยต้นเทือก
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาววิจิตรา  จันทร์หล้า
 
1. นางเสาวนีย์  ยุทธมานพ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชีวิต  ฤทธิ์ภู
2. เด็กหญิงจนัญญา  ขัตติยบุตร
3. เด็กชายธีรภัทร์  มั่งมีศรี
4. เด็กหญิงสุภนิดา  จอมทอง
5. เด็กหญิงอรปรียา  พันเหล็ก
 
1. นางสาวกัลยาณี  เนื่องอาชา
2. นายตรรญติภัทร์  เยืี่ยมรัมย์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีธิราช
2. นางสาวรัตนภรณ์  ป้อมหิน
3. นายลัทธพล  อนุรักษ์
4. นางสาวสุพิชญา  จอมทอง
5. เด็กหญิงอรทัย  โพธิ์จันทร์
 
1. นายตรรญติภัทร์  เยืี่ยมรัมย์
2. นางสาววัลนิภา  จำปานิล
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงปรางพิมพ์  ศรีพรหม
 
1. นางสาวแสงระวี  โคตรหานาม
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงประภาสิริ  รัชโพธิ์
2. เด็กชายปริญญา  อุทโธ
 
1. นางชนาภา  ไพศาล
2. นางสาวณัฏฐโสภิณ  แถวโพธิ์
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวจรรยาพร  ศรีทุมมี
2. นางสาวจุทามาศ  จันทพันธ์
3. นางสาวนิติยา   สุขาวงค์
4. นายภัทรพล  เนืองลี
5. นายวสันต์  กกขุนทด
6. นางสาวศิริรัตน์  ชมพูแสง
7. นายสิทธิโชค   ฤทธิ์สิงห์
8. นางสาวสุภิญญา  สารีบุตร
9. นายสุริยา  ศรีสถาน
10. นางสาวอมรรักษ์  แสนคำ
 
1. นายคมสันต์  หาญปรี
2. นางมณีวรรณ  กุลสอน
3. นายเด่นชัย  นันทา
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชาติชำนิ
2. เด็กหญิงกุลยา  พาพิจิตร
3. เด็กหญิงขนิษฐา  อนันเต่า
4. เด็กหญิงพัชรี  ขวัญเติม
5. เด็กหญิงอนัญญาภรณ์  ไกรรัตน์
 
1. นางฉัตรลดา  พุ่มทิพย์
2. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวทิวารี  อินทะสร้อย
2. นางสาวสุนิตา  ปราณีชนม์
3. นางสาวอภิญญา  ใจสู้ศึก
4. นางสาวอารดา  จันทร์หวาน
5. นางสาวโชติกา  ก้อนกั้น
 
1. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
2. นายวุฒิกร  เติมประชุม
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวชุติมา  ห้วยทราย
2. นางสาวฌาณิกา  ยุทธมานพ
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  วงศ์ชมภู
 
1. นางสาวศิรินทร์  หนูช้างเผือก
2. นางสาวสุพิษา  คำสำลี
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายศุภชัย  วีระศักดิ์
 
1. นายชัยสิทธิ์  นังตะลา
 
104 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. เด็กชายธินนากร  โลห์คำ
2. เด็กชายภาณุเดช  เคนน้อย
3. เด็กหญิงเกษชฎาภรณ์  พุ่มไสว
 
1. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
2. นางแก้วกัญญรัตน์  เสียงเลิศ
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายปรีชา  เวียงจันทร์
2. เด็กชายสงกรานต์  ภูมิบุญชู
 
1. นางลำไพร   กวีกรณ์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นายอนวัฒน์  ไชยวัณณ์
 
1. นายชาญชัย  คงสมบัติ
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นายสุรเกียรติ  แววศรี
 
1. นายชาญชัย  คงสมบัติ
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวปิยะภรณ์  แดงประพันธ์
 
1. นายสังคม  คนเพียร
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวกมลนิตย์  สีพลเรือน
2. นางสาวภานุมาศ  แก้วพวง
3. นายอดิเรก  ทุ่งคำ
 
1. นางนาฎละดา  บุญลาด
2. นางสาวสุกันญา  สงเคราะห์
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวจิราพร  ออระศรี
2. นางสาวนิศารัตน์  คำเสนาะ
3. นายพงษ์ภิสิทธิ์  เพียโคดแก้ว
4. นายพิริยะนันท์  พรมวัง
5. นายยงยุทธ  ฉายพล
 
1. นายสมภพ  มูลมี
2. นายสุรศักดิ์  พ่อโคตร
 
111 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  พลเภรีย์
 
1. นายทัศรัญ  อุปครราช
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงสุมินตรา  สุภามูล
 
1. นายอัณญาพล  ไขทอง
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายวุฒิทนา  แสบงศรี
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ไตยวงค์
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
115 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายชัยฤทธิ์  ไชยจักร
2. นายณวรรธ  ยิ่งยง
3. นางสาวนัฐยา  จันทราศรี
4. นางสาวพรพิทย์  คำภิระ
5. นางสาวศิริวรรณ  ไขโพธิ์
6. นายสุรสิทธิ์  ติดมา
7. นางสาวอภิสรา  โสภาจร
8. นายเกียรติศักดิ์  อ่อนกุล
 
1. นางสถิรลักษณ์  ศรีเสนา
 
116 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายจักรกฤษ  ชัยสุวรรณ์
2. นายชัยฤทธิ์  ไชยจักร
3. นายชัยวัฒน์  อินเมืองแก้ว
4. นายณัฐวุฒิ  ไพรบูลย์
5. นายเทวราช  ภูบัวบาน
 
1. นางสถิรลักษณ์  ศรีเสนา
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  บูรณะขจร
2. เด็กหญิงฐานันดร  ชัยปัญญา
3. เด็กหญิงสุราลัย  พันบท
 
1. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
2. นางสาวเยาวพา  ยอดทุม
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  นามบุตร
2. นางสาวชรินธร  เพียป้อง
3. นางสาวเบญญา  คำภา
 
1. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
2. นางสาวเยาวพา  ยอดทุม
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวชนาพร  สิทธิพล
2. เด็กหญิงนัฏฐดา  เนตรภักดี
3. เด็กหญิงนุชนารถ  พรพันธุ์นุกูล
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ถือศิล
2. นางสาวเยาวพา  ยอดทุม
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายคุณากร  หอมสมบัติ
2. นางสาวศุภานัน  พาเมือง
 
1. นายกิติพงษ์  สัพโส
2. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  บุตนาม
2. เด็กชายธนพล  บุญประคม
 
1. นายกิติพงษ์  สัพโส
2. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวนันทนา  สมศรี
2. นายอิสรา  อุปชัย
 
1. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
2. นางสาวเยาวพา  ยอดทุม
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวมรกต  สารทอง
2. นายวรวุฒิ  ทุมจันทร์
3. นายสุธินันท์  พุทฒาอามาตย์
 
1. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
2. นายสุรศักดิ์  พ่อโคตร
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายชุติมันต์  ศรีวันคำ
2. นายทินกร  แจ่มบูชา
3. นายศักดิ์สิทธิ์  มีสุข
4. นายสันติ  อองตัน
 
1. นายเจษฎา  ขามรัตน์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวสายธาร  ปะปาลี
 
1. นายเวชศักดิ์  หลักชัย
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายบัญชา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวขนิษฐา  แวทไธสง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  เสนา
2. เด็กหญิงอนุสรา  ดวงตา
 
1. นางขวัญเรือน  กมลธรรม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  หัสดร
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวสาวิตรี  ธงอาษา
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  หัสดร
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงศยามล  ไชยชาลี
 
1. นางวิรัญญา  เหมะธุลิน
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายวีรพงษ์  พัดพรม
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
131 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ราชวัง
2. นางสาวกาญจนา  ขันสะพัฒ
3. นางสาวจันทร์จิรา  นาเมืองรักษ์
4. นางสาวชลธิชา  ชัยรัตน์
5. นางสาวชุลิตา  นันทะชัย
6. นายณัฐวุฒิ  สุปินะ
7. นางสาวดวงฤทัย  แคนวัง
8. นายทศพล  นาใจปัด
9. นางสาวนฤมล  คำพลทัน
10. นางสาวนันทิยาพร  เนื้อไม้หอม
11. นางสาวนุษบา  ลินทอง
12. นางสาวปทุมรัตน์  นาหัวหนอง
13. นางสาวปรารถนา  ศรีโภค
14. นายปรีชา  หนูกิจ
15. นางสาวปวีณา  อุทุมภา
16. นายพงษ์สิทธิ์  กองสี
17. นางสาวพรพรรณ  โชคลา
18. นางสาวพรรณิภา  เสนาพล
19. เด็กชายภราดา  พรเพชร
20. นางสาวภาวิณี  สาที
21. นางสาวมัจฉา  รักษาภัย
22. นางสาววรัญญา  มโนศรี
23. นางสาววราพร  รัตนพลแสน
24. นายวสันต์  ปวงประชัง
25. นางสาววิญะดา  คำภิลา
26. นางสาววิลาวัณย์  สีมารักษ์
27. นายวิเชียร  จุลเศียร
28. นางสาวศิริญากรณ์  ไกรยะสา
29. นางสาวสรินยา  วรรณภักดี
30. นางสาวสุจิตรา  แคนหนอง
31. นางสาวสุนิตา  ติมา
32. นางสาวสุระดา  ศรีสุวรรณ
33. นางสาวอาริสา  ชัยรัตน์
34. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำตรงใจ
 
1. นายกิตติ  พรวุฒิพันธุ์
2. นางสาวพัทธนันท์  ชะนะชิต
3. นางสาวรุ่งทิวา   การะกุล
4. นางสาววัตถาภรณ์  ปักขะพล
5. นางศรินประภา  สมทิพย์
6. นางสมสมัย  วรรณพรามณ์
7. นายสุระชัย  นาอุดม
8. นายไสว  วรรณพรามณ์
 
132 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอนุชา  อนันต์
 
1. นางยุคลธร  เพชรคนชม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายรัตนโชติ  ภูมิประเสริฐ
 
1. นางศิราพร  จันปุ่ม
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายจักรพันธ์  เจริญสว่าง
 
1. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน
 
135 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพล  ผลวิสุทธิ์
2. เด็กชายอดุลย์  แก้วอ่อน
 
1. นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย
 
136 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองมหา
 
1. นางขนิษฐา  ขันขวา
 
137 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงมุกดา  ศิริกาญจน์
 
1. นางขนิษฐา  ขันขวา
 
138 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาววราภรณ์  คำคง
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
 
139 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายอินทร์ทอน  งามสมบัตื
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
 
140 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายอินทอน  งามสมบัตื
 
1. นายณัฏฐมณฑ์  ณัฎฐปัญญามาศ
 
141 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  พักแพง
 
1. นายณัฏฐมณฑ์  ณัฎฐปัญญามาศ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวนุชนาถ  ทองสง่า
2. นางสาวประภาพร  อบเชย
3. นางสาวผกามาศ  แก้วศรี
 
1. นางสาวดวงพร  คุณาคม
2. นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายณรงค์ฤทธิ์   บุรีวรรณ
2. นายตระการณ์   แก่นท้าว
3. นายธวัชชัย   ปุริจันทร์
4. นายนันทวัฒน์   เหลาแก้ว
5. นายวรายุทธ์   สีทน
6. นายอนุชา   เตยสอย
 
1. นายธนวรรธน์  ดีพูล
2. นายพิทักษ์  พลเยี่ยม
3. นางสุภาพร   พลพุทธา
 
144 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นางสาวกรรริการ์  จินาวรณ์
2. นายชานนท์  ส่งเสริม
3. นางสาวฐาปนีย์  ชำนิสาร
4. เด็กชายธนทัศน์  เข็มเอี่ยม
5. นางสาวพรรธิดา  นันทา
6. เด็กชายพลากร  สีสมโภชน์
7. เด็กชายพัชรพล  ศรีโชค
8. เด็กชายพัทธพงษ์  อรุณเดช
9. เด็กชายวัชรพล  ศรีพุทธา
10. เด็กชายศุภชัย  ศรีโชค
11. เด็กชายเจริญศักดิ์  ศรีเสริม
 
1. นายจักรี  วงศ์อักษร
2. นายนิคม  แป้นแจ้ง
 
145 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายณัฐกานต์  วงษลาด
2. นายบัณฑิต  พุทธธนทร์
3. นายสัมฤทธิ์  เกษลา
 
1. นายจักรภัทร  อภัยโคตร
2. นางวีระวรรณ  เถาว์ชาลี
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ประทามะโก
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีสิน
 
1. นายปรีชา  จำปาทอง
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวนภัสสร  รากผักแว่น
 
1. นางเพ็ญนี  คำแหงพล
 
148 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวฟุ้งฟ้า  สิมมาลา
2. นางสาวเพ็ญนภา  ฮาดดา
3. นางสาวใบเตย  ปาสา
 
1. นางนภัสรา  พลวิวัฒน์
2. นางพัฒตราภรณ์  แสนโหน่ง
 
149 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นายไชยนันท์  เมืองโคตร
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
150 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวกัลยารัตน์  แสนแพง
 
1. นายนพกร  อุส่าห์ดี
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นายนายหลักเมือง  สืบสิงห์
2. นายพงษ์ศิริ  ดวงเกตุ
3. นางสาวรานีพร  สีชาวนา
4. นางสาววนิดา  บุตรโส
5. นายสรเดช  คะสาราช
6. นายเอกพันธ์  สืบสิงห์
 
1. นายวันชัย  ศรีนาทม
2. นางศรีอำพร  ศรีนาทม
3. นางสาวสุมาลี  จุลลาศรี
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงมุขธิตา  แสงโทโพธิ์
 
1. นางประพิมพร  วงศ์พุทธา
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นายวสันต์  ชาติชำนาญ
 
1. นางพัชนิดา  บริบูรณ์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวเจนจิรา  สารกิจ
2. นางสาวเพ็ญนภา  แสงคำเรือง
 
1. นางสาววิลาสินี  เขียวสังข์
2. นายสุรเชษฐ์  ศรีนาทม
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินพะเส
2. เด็กหญิงธัญจิรา  แก่นหอม
3. เด็กหญิงพรรสุดา  ขันแข็ง
 
1. นางพิมพิไลลักษณ์  ศรีมาลา
 
156 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายพราวพรรณ  อาจจันดา
2. นางสาวเทพธิดา  ชัยบัณฑิต
 
1. นายวิเชียร  หมื่นศรี
2. นายศุภชัย  หงษา
 
157 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวเหมือนฝัน  กุลเกตุ
 
1. นายวัลลภ  เกื้อธนสกุล
 
158 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงภรนิภา  แพงสอน
 
1. นายวัลลภ  เกื้อธนสกุล
 
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาภัสรา  มีสงเปือย
 
1. นายอุดม  จันทร์ใด
 
160 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายพรรษวุฒิ  ทองมหา
2. นายวชิรพล  ไกรลาศ
3. นายศาสตราวุฒิ  อาชนะชัย
 
1. นางสาวกนกอร  ไชยกว้าง
2. นางสาวนฤมล  ธีสุระ
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา  เจริญพืช
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เทียบมาก
 
1. นายพเยาว์  จันทราช
2. นางสาวสมพิศ  อินทร์ชำนาญ
 
162 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
163 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายอานนท์  นาลิเพ็ง
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
164 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
165 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
166 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฏาพร  ดอนเขียนสม
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
167 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
168 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฏาพร  ดอนเขียนสม
2. เด็กหญิงธารทิพย์  พรมหาญ
3. เด็กชายธีรพงษ์  พุ่มโพธิ์
4. เด็กหญิงนันทิดา  อิภา
5. เด็กหญิงพิมวิกา  แก้วมุงคุณ
6. เด็กหญิงพุทธิดา  อิภา
7. นางสาวศรัญญา  สุขรักษา
8. เด็กหญิงศุภานน  แก่นนาคำ
9. นางสาวสุดารัตน์  ประเสริฐศักดิ์
10. เด็กหญิงสุพัตรา  ผาสุทร
11. เด็กหญิงสุภัสสร  ฉัตรแก้ว
12. นายอนุชิต  จุลบาทก์
13. นายอภิชาติ  อุ่นสา
14. เด็กชายอานนท์  นาลิเพ็ง
15. เด็กหญิงอารียา  พลนันท์
 
1. นายสากล  รักชาติ
2. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
169 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาววาปี  จอมทอง
 
1. นางสมลักษณ์  ยวนยี
 
170 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุญปั้ว
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วจอมพล
3. เด็กชายจีรณะ  จันมาลา
4. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  นาเวียง
5. เด็กชายชญานนท์  ใจหาญ
6. เด็กหญิงชลลดา  ตาลสิทธิ์
7. นางสาวชไมพร  อินทนนท์
8. เด็กหญิงฐิติพร  ประสุมคุณ
9. เด็กชายตนุภัทร  ปัดถาทุม
10. เด็กชายธนวัฒน์  ปริญญา
11. เด็กหญิงน้องออม  คงไสย
12. เด็กชายประกิต  บุตรแสน
13. เด็กชายพงศธร  โภชน์พันธ์
14. เด็กหญิงพินรี  กันทะสี
15. เด็กหญิงภัทรจีรา  ภูแซมโซติ
16. เด็กชายภูวดล  เจียรกุล
17. เด็กหญิงลักษิกา  หอมสมบัติ
18. เด็กชายวิสิตพล  ตุจันโต
19. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   เหล่าพิสัย
20. เด็กชายศรันย์  จิตนาม
21. เด็กหญิงศศิธร  วงษ์ษา
22. เด็กหญิงศุจินธรา  ทองยา
23. เด็กชายศุภชัย  บุตรด้วง
24. เด็กหญิงสุภาภรณ์  งามพิศ
25. เด็กชายอนุชิต  ไสโยธา
26. เด็กชายอรรถกร  อาสาเขต
27. เด็กหญิงเนตรนภา  ทิพย์บุญผล
 
1. นายกฤษดา  คะเณทา
2. นางสมลักษณ์  ยวนยี
 
171 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุสุมา  แก้วกาหลง
2. เด็กหญิงชลิดา  บุดดีวงษ์
3. เด็กหญิงธารีรัตน์  โคตรศรีเมือง
4. เด็กหญิงนันทิดา  โสมอินทร์
5. เด็กหญิงบังอร  วงศ์อินอยู่
6. เด็กหญิงพิยดา  มณีรัตน์
7. เด็กหญิงมณีวรรณ  บุญสำ
8. เด็กหญิงมินตรา  ห้าวหาญ
9. เด็กหญิงรจิรดา  วังทะพันธ์
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  นิลเกตุ
 
1. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
 
172 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุสุมา  แก้วกาหลง
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  สิงหชาติ
3. เด็กหญิงชลิดา  บุดดีวงษ์
4. เด็กหญิงธารีรัตน์  โคตรศรีเมือง
5. เด็กหญิงนันทิดา  โสมอินทร์
6. เด็กหญิงบังอร  วงศ์อินอยู่
7. เด็กหญิงพงศ์ทิพย์  ซิลสูน
8. เด็กหญิงพิยดา  มรีรัตน์
9. เด็กหญิงมณีวรรณ  บุญสำ
10. เด็กหญิงมินตรา  ห้าวหาญ
11. เด็กหญิงรุจิรดา  วังทะพันธ์
12. เด็กหญิงวานิชญาภรณ์  ศรีมาตร
13. เด็กหญิงอนุสรา  รัตนเวฬ
14. เด็กหญิงเกศรินทร์  นิลเกตุ
 
1. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
 
173 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณี  จันอ้วน
2. เด็กหญิงปริชมน  หลักคำ
3. เด็กหญิงวัลลญา  จิตนาม
 
1. นางพยอม  ดียา
2. นางแสงเทียน  ซุยโพธิ์น้อย
 
174 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  มีสงเปลือย
2. เด็กหญิงธิญาดา  ปัตภี
3. เด็กชายราเชน  ใจหอม
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
175 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  พรมขันธ์
2. นางสาวสุนิษา  ตรีรัตน์
3. นางสาวแจ่มใส  มีสงเปือย
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
176 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวดุจเดือน  จิตนาม
2. นางสาวปัทมาวดี  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวพรรธิภา  ธารวิชัย
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
177 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  ศรีมาลัย
2. เด็กชายแสงอรุณ  โนนราชา
 
1. นางจรรยา  ศรีมังคละ
2. นางวาสนา  หากันได้
 
178 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  ดวงโทลา
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  พันธ์โญศรี
 
1. นางกัลยา  วิชัยโย
2. นายเทวฤทธิ์  ศรีวัตร
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตกร  สุขศร
2. เด็กชายธงชัย  วงษ์คำจันทร์
3. เด็กชายพิสุทธิ์  คงประเสริฐ
4. เด็กชายมนัส  สร้างการนอก
5. เด็กชายศราวุธ  ตรีรัตน์
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  หนันสีสุข
7. เด็กชายสุรศักดิ์  แสนศรีแก้ว
8. เด็กชายอลงกรณ์  แก้วแก่นคูณ
 
1. นายนฤพล  ประทุมพงษ์
2. นายสันเพชร  ควรคำคง
3. นายสุริโย  แก้วเกิดมี
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  คำน้อย
2. เด็กหญิงนิศาชล  บัวแพง
 
1. นายพนัสเทพ  กุลวงศ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทนุจันทร์
 
181 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงนอมจพรรณ  ประจันทะสี
2. เด็กหญิงนุชนาถ  คำพูล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คุณพันธ์
 
1. นางสาวนริศรา  ชีพจำเป็น
2. นายพัฒนะ  วงษ์ไชยา
 
182 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงอุมาพร  สงค์ประชา
 
1. นางชัยพร  สุ่มสา
 
183 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พระภูมี
2. เด็กหญิงจุรารัตน์  วงค์ชุย
3. เด็กหญิงนิตยา  ไชยศรี
4. เด็กหญิงบุษกร  นามมนตรี
5. เด็กหญิงประภาพร  สายสี
 
1. นางสาวตะวันฉาย  โทบุดดี
2. นางพรทิพย์  ตาไข
3. นางสาวศิริขวัญ  ประกายสี
4. นายอธิวัฒน์  รัตน์สีวอ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ชรกล้า
 
1. นางศิริอร  แสนโพธิ์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  นันทะราช
 
1. นางศิริอร  แสนโพธิ์
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสราวุธ  เทือกสุข
2. เด็กชายหนึ่ง  พิมพ์ท่าโพธิ์
3. เด็กชายอภิชิต  พงษ์พันนา
 
1. นางศิริอร  แสนโพธิ์
2. นายสุริยา  แสนโพธิ์
 
187 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญลักษณ์  บุญทน
2. นางสาวสิริวรรณ  ไพบูลย์
3. นางสาวสุภาพร  ธรรมนัติ
 
1. นายสมชาย  บุญญาพิทักษ์
2. นางอารีวรรณ  จุลโสม
 
188 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวกรรธิมา  สุ่มมาตร
2. นางสาวศุภมาศ  เอกตาแสง
3. นางสาวสมมาศ  แก้ววิเศษ
 
1. นายสมชาย  บุญญาพิทักษ์
2. นางอารีวรรณ  จุลโสม
 
189 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  จุลโสม
2. เด็กชายอนุชา  ป้องปัดชา
3. เด็กชายเจษฎา  อินทรีย์
 
1. นายภวิษ  ขุ่นใหญ่
2. นางเพลินใจ  ขุนใหญ่
 
190 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นางสาวสุภควันต์  รูปคม
 
1. นายจรูญ  อูปจันทร์
 
191 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. เด็กชายพากูล  บุญเวิน
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อันทะปัญญา
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เหลาลม
 
1. นางจริญญา  ปะจักโก
2. นางพรพิมล  ใจสู้ศึก
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. เด็กหญิงปิญาภรณ์  วันทอง
2. เด็กหญิงภัคจิรา  เขียวเข้ม
3. เด็กหญิงสุกาญดา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางจริญญา  ปะจักโก
2. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา