หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-bkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ สุวรรณภักดีโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางกฤตยา ชมภูเขาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรทิพย์ อันมากโรงเรียนเซกากรรมการ
4. นางสาวรุจพร ศรีบรรพตโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธีรนันท์ กับบุญโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายพิชญะ เหลาสาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ ป้อมไชยาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
3. นายสุนทร กุลวงษ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางกัญญ์วรา ธรรดาโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวธีรนันท์ กับบุญโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ ผลจันทร์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลจิรา โพธิพรหมโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นางอังคนางค์ โชคสารพัฒน์โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสมรักษ์ ศรีนาคโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพีรพัฒน์ วิเศษโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางจริญญา ปะจักโกโรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตญา แดงเจริญโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐชา อ่อนนอโรงเรียนหนองยองพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรวดี โภคาพานิชย์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางเพ็ญศรี แก้วตรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ หัสดรโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร คงสมบัติโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ พงค์ไพรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ ดอกทองหอมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุดมสิน จันทะวงษ์ศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายสมโภช บรรณารักษ์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายพชรดนัย ภูจำเริญโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ พงค์ไพรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
4. นายพะยุง ป้านภูมิโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นางอุดมสิน จันทะวงษ์ศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ สมบัติบุญสวนโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา บุญบรรลุโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางนิศากร ทองอร่ามโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ สุระพรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ นาพังโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลดโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญฤทัย โพธิเสนโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาววรรวิศา พานุรักษ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวอักษรวดี กงทาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางดวงใจ สมบัติบุญสวนโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา จำปาทองโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นางนิภารัตน์ การุญโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอมร สมพรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา สานชุมโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
5. นางดวงเดือน บุญใสโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางรัชนีกร ผิวสว่างโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา จันทะบาลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางขวัญเรือน กมลธรรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางกิติยา ชาวหนองโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอันธิกา ดรจ้ำโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิภาวดี วงศ์อามาตย์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย เกตุจำนงค์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายสุริโย แก้วเกิดมีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายกระบี่ สุกทนโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางสาวพิชามญชุ์ โยธาสมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญนี คำแหงพลโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาสินี เต่งภูเขียวโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวตะวันฉาย โทบุดดีโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
4. นางอำไพ พลสงครามโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ซื่อตรงโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสุรส เนื่องชมภูโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบัณฑิตา กล้าวิเศษโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นายฟ้าสว่าง ไชยเชษฐ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ลุนงามหารโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางษมาวดี จักรโสภาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางพูลศรี พลหงษ์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตติกาล จารุจารีตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายวิมล พลทะอินทร์โรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัธศรี มาตาโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนภสร พลายวิเคราะห์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสุรส เนื่องชมภูโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบัณฑิตา กล้าวิเศษโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นายฟ้าสว่าง ไชยเชษฐ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ลุนงามหารโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางษมาวดี จักรโสภาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางพูลศรี พลหงษ์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัชศรี มาตาโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวิมล พลทะอินทร์โรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางรัตติกาล จารุจารีตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวนภสร พลายวิเคราะห์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายบุญถม ปุระพรมโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฉุยฉาย สุริวงขันโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายอัศฎากร ฤทธิ์ไธสงค์โรงเรียนเซกากรรมการ
4. นายพเยาว์ จันทะราชโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายรักษา คุ้มบุญโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเอกภพ เฟื่องสำรวจโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ผูพงษ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นายนิยม จันอ่อนโรงเรียนเซกากรรมการ
4. นางสาวรื่นฤดี ศรีพันดอนโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายวชิรดล คำศิริรักษ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางรวีวรรณ ส่งประเสริญเจริญโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ อินธิกายโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณา อุ่นคำโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิริยา ดวงดูสันโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ น้อยคำยางโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายรังสิต บุญภาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางศิราพร จันปุ่มโรงเรียนหนองยองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสันติ สิงห์สุขศรีโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางวรรณิกา ชาญพิชญาพรวัฒน์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสายใจ พุทธพันธู์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมจิตร ระพาเพทโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายอนุชิต พรมภักดิ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ นำสงค์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญรัตน์ ศรีพรหมโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจตุพร นามบุปผาโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา ผาสุทธโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นางดวงฤทัย ยอดบุดดีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางเบ็ญจวรรณ วิระทูลโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุนีรัตน์ สอนบาลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ศรีโสภาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางพัฒตราภรณ์ แสนโหน่งโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางสาววงเดือน พรมมาโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นายอาทร พุฒช่อโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ ผดุงเวียงโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางนภัสรา ผลวิวัฒน์โรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี กุมภิโรโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
3. นางสาวนริศรา ชีพจำเป็นโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒินัย วังหอมโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นางสาวภานุมาศ บุญสมรโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวดอกไม้ สุวรรณ์สารโรงเรียนบุ่งคล้านครประธานกรรมการ
2. นายเอกวัฒน์ ทาศรีภูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายกิตติยา วงชาชมโรงเรียนเซกากรรมการ
4. นายชัยฤทธิ์ ภูอ่าวโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุพาภรณ์ แสนพันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสมสมัย เจริญดีโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ขามรัตน์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัศรินทร์ จันทร์อัมพรโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวเนาว์รัก พรมนาคโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ศรีพุทธาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวดารุณี พลเตชาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายภัทรพล ไปเจอะโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา การะกูลโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรทัย อินทะกนกโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. นายประกาศิต ก้อนกั้นโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาววัตถาภรณ์ ปักขะพลโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกันญา สงเคราะห์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางไพบูรณ์ ทุมโยมาโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางสาวบรรจง พลลมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายณรงค์ อุประโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพิทยา เสมาสถิตย์พันธ์ูโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนนทรัตน์ เทศารินทร์โรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางมริดา สุขะหาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นายคำพล พุทธพันธู์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวศิรินทร์ หนูช้างเผือกโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสายัน พยอมโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายวิชิต ทวีลาภโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายไสว วรรณพรามณ์โรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายองค์อาจ ป้านภูมิโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางสาวยุพาภรณ์ แสนพันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายมานะ บัวใหญ่รักษาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางลำไพร กวีกรณ์โรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นายวิเชียร อินธิสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล สอนบาลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพิศาล มารศรีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย จันทร์เพ็งโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทวัฒน์ บุตรพรมโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ ต้นยะโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายเอกวัฒน์ ทาศรีภูโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายองค์อาจ ป้านภูมิโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายจักรายุทธ พลทะสอนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ พิมพ์โคตรโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายองค์อาจ ป้านภูมิโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายเอกวัฒน์ ทาศรีภูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายจักรายุทธ พลทะสอนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ พิมพ์โคตรโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ ภาพันธ์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ สุรินพาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเชวงศักดิ์ บุญเรืองจักษ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายบุญศรี อินนะระโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางวัฒนา วิชัยโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอุบลวรรณ กงบุราณโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภูวรินทร์ แสนภูวาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร อำนาจรักษ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นายณัฎฐมณฑณ์ ณัฏฐปัญหามาศโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
5. นายบัณฑิต ศรีสงครามโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา ราชป้องขันธ์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ทัพธานีโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายณัฎฐมณฑณ์ ณัฏฐปัญหามาศโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นายสุทธิชัย โคตาแสงโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสมจิตร เกษบึงกาฬโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพัทธนันท์ สังขะรมย์โรงเรียนบุ่งคล้านครประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร โพสาวังโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
3. นายเอกพจน์ เพ็ญสุวรรณโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสำราญ จำปาทองโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นายเกษม คำสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายวิศนุ สุดาทิพย์โรงเรียนบุ่งคล้านครประธานกรรมการ
2. นายสมภพ มูลมีโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีขุนพลเล็ก มะธิตะในโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายประจักษ์ เกษแก้วโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางพรพิไล บุญเลิศโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสราวุธ ตรีโรจน์พรโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ สุวรรณไตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางอัมรินทร์ นาิรินทองโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายพันศักดิ์ รอดชูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายเด่นชัย นันทาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสุวิสา นิลเนตรโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายสำเริง วิลาวันโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายเอกพจน์ เพ็ญสุวรรณโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริวรรณ โลหาวุธโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นายเด่นชัย นันทาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมณีวรรณ กุลสอนโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวคนธ์ สิงหะหล้าโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภภา สุวรรณวงษ์โรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนำลำพูน คนคล่องโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
5. นางสาวชุลีกร คำหล้าโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมณีวรรณ กุลสอนโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปานตะวัน ประวิเศษโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสุธานิล นิลเนตรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายณัฐพล รักไทยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชุลีกร คำหล้าโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย สุจริตโรงเรียนประชานิมิตวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกิตติ พรมสุริย์โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิราพร บุญเทียนโรงเรียนเซกากรรมการ
4. นางพิกุล ไชยสิทธิ์โรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
5. นางบุษบา พัสดรโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางฉัตรลดา พุ่มทิพย์โรงเรียนพรเจิญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ณรงค์ วงษ์สว่างโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ สีหะวงค์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภลักษณ์ สันเทพโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายชัยยันต์ สุรินพาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสุชีรา ขรรค์แก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกานดา เจริญดีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายจรัล รวมธรรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายัชัยยศ นามวงค์ชัยโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิชาติ ไกรศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายธรรมรักษ์ พวงมาลัยโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ สันประภาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายดำรงเดช เวียงอินทร์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิยม ศรีนุกูลโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางจันทนา คำปัญอ่อนโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางเกษแก้ว จันทร์แดงโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย พรมมาหล้าโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อำไพโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพัฒนะ วงษ์ไชยาโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุศักดิ์ นะตาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวันเฉลิม ไชยยงค์โรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายอิราวัฒน์ พรใสโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ วิเศษสาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธ์ ศรีน้อยโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรพล นาวงศ์เสถียรโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายวัฒนะ วงษ์ไชยาโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชา กุลฉะวะโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นายประภัสสร อุทัยแพนโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
6. นายวรศิษฏ์ ชุมนุมราษฎร์โรงเรียนพรเจริฐวิทยากรรมการ
7. นายจิราวุติ เพี่ยงเงินโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุวรรณ ชัยขันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเฉลิม นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ หิงห์ปัญญาโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายกัมปนาท ยุทธมานพโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายชินท์ณภัทร ฮาดดาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายประภัสสร อุทัยแผนโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา สมบัติกำไรโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ รูปคมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายสรายุทธ จันทร์โคตรโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา สมบัติกำไรโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพัชรินทร์ รูปคมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายสรายุทธ จันทร์โคตรโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางยุคลธร เพชรคนชมโรงเรียนหนองยองพิทยาคมกรรมการ
3. นายนุทธนา สุวรรณเจริญโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจรูญ อูปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
5. นายฤชุวิญญ์ วงศ์ตาขี่โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายปริญญา พนาลิกุลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุคลธร เพชรคนชมโรงเรียนหนองยองพิทยาคม ฯกรรมการ
3. นายยุทธนา สุวรรณเจริญโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจรูญ อูปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
5. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา สมบัติกำไรโรงเรียนบุ่งคล้านครประธานกรรมการ
2. นายเศกศักดิ์ สามาโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นายสุริยา แสนโพธิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวละมัย สายแก้วโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม ฯกรรมการ
5. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายจินดา พนาลิกุลโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา แสนโพธิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายปริญญา พนาลิกุลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สุวรรณเจริญโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นายเศกศักดิ์ สามาโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย พันทึกโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณยุทธ์ ณรงค์ชัยโรงเรียนเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สุวรรณเจริญโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นายเสกศักดิ์ สามาโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย พันทึกโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณยุทธ์ ณรงค์ชัยโรงเรียนเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา สุวรรณเจริญโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา แสนพันธ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพัชรินทร์ รูปคมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายจรูญ อูปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
5. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพัชรินทร์ รูปคมโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา สมบัติกำไรโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายมานะ กองสุวรรณโรงเรียนหนองยองพิทยาคม ฯกรรมการ
5. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพัชรินทร์ รูปคมโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา สมบัติกำไรโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายมานะ กองสุวรรณโรงเรียนหนองยองพิทยาคม ฯกรรมการ
5. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพัชรินทร์ รูปคมโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายรณยุทธ์ ณรงค์ชัยโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวใบขำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายมานะ กองสุวรรณโรงเรียนหนองยองพิทยาคม ฯกรรมการ
5. นายฤชุวิญญ์ วงศ์ตาขี่โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพัชรินทร์ รูปคมโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายรณยุทธ์ ณรงค์ชัยโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายมานะ กองสุวรรณโรงเรียนหนองยองพิทยาคม ฯกรรมการ
5. นายฤชุวิญญ์ วงศ์ตาขี่โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรี วงศ์อักษรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นายรักษชน รักษาเคนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นายจีรศักดิ์ สุขใสโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกำร กุลวงศ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นายปริญญา อุณาพรหมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโนนคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางดวงมาลา พันธ์หล้าโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญชัย คุณสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายนพกร อุส่าห์ดีโรงเรียนเซกากรรมการ
4. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คุณสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงมาลา พันธ์หล้าโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายนพกร อุส่าห์ดีโรงเรียนเซกากรรมการ
4. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงมาลา พันธ์หล้่าโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรภัทร อภัยโคตรโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวดวงมาลา พันธ์หล้่าโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพกร อุส่าห์ดีโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายชาญชัย คุณสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางพรทิพย์ ตาไขโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพกร อุส่าห์ดีโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายชาญชัย คุณสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางพรทิพย์ ตาไขโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรี วงษ์อักษรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรักษชล รักษาเคนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงพร แสนภูวาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจักรี วงษ์อักษรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรมณัฐกัญจน์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงพร แสนภูวาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรี วงษ์อักษรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรักษชล รักษาเคนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงพร แสนภูวาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจักรี วงษ์อักษรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปริญญา อุณาพรหมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยากรรมการ
6. นางดวงพร แสนภูวาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรี วงษ์อักษรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิภาภรณ์ วงศ์ษาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงพร แสนภูวาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
5. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจักรี วงษ์อักษรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร แสนภูวาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
3. นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรี วงษ์อักษรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปริญญา อุณาพรหมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงพร แสนภูวาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
5. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจักรี วงษ์อักษรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิภาภรณ์ วงศ์ษาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงพร แสนภูวาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
5. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายจักรี วงษ์อักษรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงพร แสนภูวาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสถิรลักษณ์ ศรีเสนาโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช โชยโคตรโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางสาวสุนทรี เนตรแสงโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางดวงกมล ชูเชิดโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. นางธนภรณ์ คำวันดีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสถิรลักษณ์ ศรีเสนาโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ไชยโคตรโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางสาวสุนทรี เนตรแสงโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางดวงกมล ชูเชิดโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. นางธนภรณ์ คำวันดีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ แสนทวีสุขโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบรรจง ศรีสุนทรโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรภัทร อภัยโคตรโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสถิรลักษณ์ ศรีเสนาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางบุญสม นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดอกแก้ว สิงห์เผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางวรรษชล ภูลวรรณโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงมาลา พันธ์หล้าโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา ไชยเชษฐโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย หงษาโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม ฯกรรมการ
2. นายพยอม ดียาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพุทชดี เข็มศิริโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางกัลญาวีร์ วงศ์ศิริยานนท์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ คามตะศิลาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเจริญ แดงเจริญโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาตรี โสฤทธิ์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม ฯกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์ พรมกมลโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายไชยยง เตียเจริญโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ณิศา โสดารัตน์โรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นางอารีวรรณ จุลโสมโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นางดวงรัตน์ ป้อมไชยาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย สิงห์เผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายไชยยง เตียเจริญโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดววรัตน์ ป้อมไชยาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
3. นางอารีวรรณ จุลโสมโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุรชัย สิงห์เผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางศรีอำพร ศรีนาทมโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นางอมร เขียวน้ำชุมโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐชยา ยอดเทพโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางสาวสำเนียง เพชรสมบัติโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณนิการ์ จำปาชัยโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางวรนุช ศรีเข้มโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสุวาทิณี คำสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี จุลลาศรีโรงเรียนเซกากรรมการ
4. นางอมร เขียวน้ำชุมโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุชาดา ศรีนนท์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมพร กมลธรรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร โยธะคงโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนหนองยองพิทยาคม ฯกรรมการ
4. นางวรรณารัชน์ แข็งแรงโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญถม แสงจันทร์โรงเรียนประชานิมิตพิทยา่นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสมพร กมลธรรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณารัชน์ แข็งแรงโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญถม แสงจันทร์โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญสม พิมพ์ดีโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายสมเจตน์ หาญมนตรีโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายสุรใสย์ คำคลี่โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปาษาณ สุวรรณภักดีโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสมพงษ์ ภูกองสังข์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายบุญสม พิมพ์ดีโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายสมเจตน์ หาญมนตรีโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ ภูกองสังข์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี การดีโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวพา ยอดทุมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสุวาทิณี คำสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคำกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ภาสดาโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา คำภูษาโรงเรียนเซกากรรมการ
6. นางสาวพัชรี กุมภิโรโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณี การดีโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวพา ยอดทุมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ จันดาโชตโรงเรียนประชานิมิตวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ภาสดาโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา คำภูษาโรงเรียนเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา แน่นอุดรโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางศิริิอร แสนโพธิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางดลกมล ขัตติยะราชโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยาภรณ์ เจือจันทึกโรงเรียนหนองยองพิทยาคม ฯกรรมการ
5. นางประพรรณ พิเภกโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางศิริอร แสนโพธิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางดลกมล ขัตติยะราชโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ เจีือจันทึกโรงเรียนหนองยองพิทยาคม ฯกรรมการ
4. นางประพรรณ พิเภกโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนิลรัตน์ ส่งศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สุวรรณเพ็งโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม ฯกรรมการ
3. นางสาวธารินี มิ่งวงศ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางจีรนันท์ อินทร์ลีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวเยาวพา ยอดทุมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางนิลรัตน์ ส่งศรีโรงเรียนพประธานกรรมการ
2. นางนครไทย คำเพชรดีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม ฯกรรมการ
3. นางสาวธารินี มิ่งวงศ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางเยาวพา ยอดทุมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรำไพ ดวงศิลาโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ใจสู้ศึกโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
3. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นายธนวัฒน์ พุ่มทิพย์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวดวงพร คุณาคมโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวรำไพ ดวงศิลาโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ใจสู้ศึกโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
3. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นายธนวัฒน์ พุ่มทิพย์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวดวงพร คุณาคมโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิชิตชัย วงศ์ชัยโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูวนัตย์ วงศ์หาบุศย์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวณิภาพร โคตรวันดีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ณิศา โสดารัตน์โรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายคมกริช พรมสุวรรณโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศิวัธ สุภาพันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตรโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายอาณัติ คำมณีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นายประสบชัย ม่อมพะเนาว์โรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนิรุต อุดมศักดิ์โรงเรียนศรีสำราญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นายอาณัติ คำมณีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นายประสบชัย ม่อมพระเนาว์โรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายราชนาวี อุทุมมาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวัลย์ ถือศิลโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายเจษฎา แสงจันทร์โรงเรียนเซกากรรมการ
4. นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวางโรงเรียนหนองยองพิทยาคม ฯกรรมการ
5. นายเจษฎา วิณโรจน์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายราชนาวี อุทุมมาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวัลย์ ถือศิลโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายเจษฎา แสงจันทร์โรงเรียนเซกากรรมการ
4. นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวางโรงเรียนหนองยองพิทยาคม ฯกรรมการ
5. นายเจษฎา วิณโรจน์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวชไมพร วรรณสุทธะโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี จุลลาศรีโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายเอกพล สระแก้วโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายจักร์พงษ์ แก้วตรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวทิพนาถ พระนครโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวิศรุต สมบัติบุญสวนโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาณัติ คำมณีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นายพีรวัฒน์ พิทักษ์วาปีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวเนตรชนก ป่าระศรีโรงเรียนหนองยองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวัธ สุภาพันธ์โรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกิติพงษ์ สัพโสโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ ชนะบุญโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยยา ตามชัยโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. นายเจนวิทย์ ป้องเรือโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายพิชิตชัย วงษ์ชัยโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายกิติพงษ์ สัพโสโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสำเนียง เพชรสมบัติโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยยา ตามชัยโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. นายพิชิตชัย วงศ์ชัยโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา วิณโรจน์โรงเรียนพรเจิญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิลันดา จันทร์ทะคามโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายธีระวุฒิ วรรัตน์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายวิเชียร แวดล้อมโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
5. นายวิศรุต สมบัติบุญสวนโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร แวดล้อมโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิวัธ สุภาพันธ์โรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการ
3. นายอานัติ คำมณีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นายพีรวัฒน์ พิทักษ์วาปีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายคมกริช พรมสุวรรณ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายแสงประเสริฐ เหมธุวนนท์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางวาสนา หากันได้โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรุต อุดมศักดิ์โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนตรชนก ปาระศรีโรงเรียนหนองยองพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาณัติ คำมณีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายแสงประเสริฐ เหมธุวนนท์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางวาสนา หากันได้โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรุต อุดมศักดิ์โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนตรชนก ปาระศรีโรงเรียนหนองยองพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาณัิติ คำมณีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิพงษ์ บุตรโพธิ์ศรีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศาสตรา เพียงงามโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ วรรัตน์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายมารุต ดวงพระราชโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกพล สระแก้วโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกวัฒน์ ทาศรีภูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายอาณัติ คำมณีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ พิมพ์โคตรโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล สอนบาลโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกวัฒน์ ทาศรีภูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายอาณัติ คำมณีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ พิมพ์โคตรโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล สอนบาลโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกวัฒน์ ทาศรีภูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายอาณัติ คำมณีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ พิมพ์โคตรโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล สอนบาลโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกวัฒน์ ทาศรีภูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายอาณัติ คำมณีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ พิมพ์โคตรโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล สอนบาลโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกวัฒน์ ทาศรีภูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายอาณัติ คำมณีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ พิมพ์โคตรโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล สอนบาลโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสุรณี ติดมาโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุษยา บุญประคมโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นางสาวฐิตารีย์ ศิริบุตรโรงเรียนเซกากรรมการ
4. นางสาวพจนี เพ็ชรพันโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Martin Pierre Britsโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
6. นางสุพรรณิการ์ ศิริพันธ์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางจิราพร อดุลเดชาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายกิตติรงค์ บุญคงโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Fernando Marticorenaโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรีวัลย์ ภูมิพันธ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นางชนาภา ไพศาลโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายชุมพร ไชยต้นเทือกโรงเรียนพรเจิญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธราวรรณ พฒบุรีโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิชญาณัฏฐ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นางชัยพร สุ่มสาโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายยศดนัย จงเกษกรณ์โรงเรียนเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนา วัฒนะนนท์โรงเรียนพรเจิญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิระศักดิ์ โฮมพิมพ์โรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางสมสมัย วรรณพรามณ์โรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ โพธิ์นักขาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ ช่วงทิพย์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางเสาวณีย์ ยุทธมานพโรงเรียนพรเจิญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกนกวลี สุภาพันธ์โรงเรียนประชานิมิตรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางวิสุตา เนาวดีโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ต่ายบุญโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤติยา เทียนทองโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางเสาวณีย์ ยุทธมานพโรงเรียนพรเจิญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุทธิวรรณ บัวศรีโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวทรายวะริน อ้วนออโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายเสนีย์ เชื้อดวงผุยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายภิรมย์ ทองหล่อโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพัชนิดา บริบูรณ์โรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ สิทธิจันทร์เสนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ทนุจันทร์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางอุราวรรณ สุวรรณภักดีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวทรรศนันทนี พรมประศรีโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี ป้านภูมิโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
7. นายชัยสิทธิ์ นังตะลาโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวรติรมย์ บึงราษฎร์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร แสงจันทร์โรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายพนัสเทพ กุลวงศ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันรัฐ สอนสิทธิ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยสิทธิ์ นังตะลาโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางประพิมพร วงศ์พุทธาโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนุช ศรีวัตรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคียะ จอดนอกโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพัทธพร ชินทะวันโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. นายตรรญติภัทร์ เยี่ยมรัมย์โรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางพัทยา พิทักษ์วาปีโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางวาริน วรรณาวงศ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายพัทธพร ชินทะวันโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ป้านภูมิโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายตรรญติภัทร์ เยี่ยมรัมย์โรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายเวชศักดิ์ หลักชัยโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. MissLi Hui Fenโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. MissYang Xiulianโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. MissChen Luโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางสาวแสงระวี โคตรหานามโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายเวชศักดิ์ หลักชัยโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. MissZhang Yuโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. MissPeng Haiyanโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการ
4. นางสาวศุภรดา ผายชำนาญโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางสาวปวีณา แพงสอนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสุทธิรัตน์ ศรีเสถียรโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา แวทไธสงโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. Mr.Tomonori Yamagishiโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการ
4. นางสาวญาณกิตต์ แข็งแรงโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา การภักดีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสุทธิรัตน์ ศรีเสถียรโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา แวทไธสงโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. Mr.Tomonori Yamagishiโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการ
4. นางสาวญาณกิตต์ แข็งแรงโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา การภักดีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายมังกร คำภิลาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ ศรีนาทมโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางสาวณัฎฐณิกานต์ จันทร์เพ็งโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนิธินาถ โสดาวิชิตโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐโสภิณ แถวโพธิ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายมังกร คำภิลาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ ศรีนาทมโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางสาวณัฎฐณิกานต์ จันทร์เพ็งโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนิธินาถ โสดาวิชิตโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐโสภิณ แถวโพธิ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายกมลรักษ์ ใบธรรมโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธ์ ดีพูลโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาคมกรรมการ
3. นายนฤพล ประทุมพงษ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ทีหอคำโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ พรมกมลโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายกมลรักษ์ ใบธรรมโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นางสภาพร พลพุทธาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาคมกรรมการ
3. นายเทิดศักดิ์ จิตรปรีดาโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายสำราญ เพชรคนชมโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ พรมกมลโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายบุญศรี อินทะระโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา ภาอำนวยโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. สิบเอกสมคิด ศรีสุนาครัวโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางประไพศรี ศรีทองโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายคมสันติ์ หาญปรีโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางรัศมี ชัยมูลโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา ภาอำนวยโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นายวุฒิกร เติมประชุมโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการ
4. นายยศดนัย จงเกษกรณ์โรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพิมพิไลลักษณ์ ศรีมาลาโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร กุลวงศ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นางรัชนีกร ผิวสว่างโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวนิตยา พิมพ์ศักดิ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางสาวอันธิกา ดรจ้ำโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางดวงใจ สมบัติบุญสวนโรงเรียนพรเจิญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกนกรัชต์ จันทร์อ้วนโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลดโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิจิตรา เกื้อธนสกุลโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางพนิดา แสงศรีเรืองโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา วิชัยโรงเรียนพรเจิญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ เบ้าทุมมาโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพิษา คำสำลีโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการ
4. นางพิศสุดา ยอดทนโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา สานชุมโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางวัฒนา วิชัยโรงเรียนพรเจิญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ เบ้าทุมมาโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพิษา คำสำลีโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการ
4. นางพิศสุดา ยอดทนโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา สานชุมโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางประพิมพร วงศ์พุทธาโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ พิมพิสารโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ สุวรรณวงศ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางวาทินี มูลตรีแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลย์กุลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางประพิมพร วงศ์พุทธาโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ พิมพิสารโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ สุวรรณวงศ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางวาทินี มูลตรีแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลย์กุลโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ มาตะวงค์โรงเรียนบุ่งคล้านครประธานกรรมการ
2. นางสาวอำไพ จิตวิขามโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางธีราพร ศรีแพนโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส อุทาโพธิ์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายธนากฤต เปรินโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายเรืองยศ สาระพิมลโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายนิยม จันอ่อนโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายไพริน เสียระหังโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางธีราพร ศรีแพนโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายธนากฤต เปรินโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน บุญใสโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ อินทร์ลีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวรัดดา แผ่นสุวรรณโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นายสังคม คนเพียรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางสาวอันธิกา ดรจ้ำโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายบุญทัน ชาตรีโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีคงฤทธิ์ สีแก้วสิ่วโรงเรียนหนองยองพิทยาคมกรรมการ
3. นางอังคนาง โชคสารพัฒน์โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร กอแก้วโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
5. นางอู่ทอง เพ็งพาโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางวิรัญญา เหมะธุลินโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ผลาจิตร์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทัศวัณย์ กงบุราณโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางเมตตา ปัญญาสิทธิ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ กลมลีโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายสันติ แซงบุญเรืองโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกอร ไชยกว้างโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายนครินทร์ พรมกลางโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชัย มาปังโมโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ กลมลีโรงเรียนพรเจิญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายนพกร อุส่าห์ดีโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ไชยโคตรโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา อึ้งตระกูลโรงเรียนโซ่พิสัยพิยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายนพกร อุส่าห์ดีโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ไชยโคตรโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายนพกร อุส่าห์ดีโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ไชยโคตรโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา อึ้งตระกูลโรงเรียนโซ่พิสัยพิยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายนพกร อุส่าห์ดีโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ไชยโคตรโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา อึ้งตระกูลโรงเรียนโซ่พิสัยพิยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายนพกร อุส่าห์ดีโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา อึ้งตระกูลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรเดช ไชยโคตรโรงเรียนเซกากรรมการ
4. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]