หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   24 ก.ย. 2556   25 ก.ย. 2556   30 ก.ย. 2556   1 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 25 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 131 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124,125 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121,122 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 133 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ลานระเบียง 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ถนน หน้าอาคาร 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135,136 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ชีววิทยา 2,ดาราศาตร์ 25 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ฟิสิกส์ 2 ,เคมี 2 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เคมี 1,ชีวิวทยา 1 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สนามบาส ห้อง เวทีชั่วคราว 25 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 2 ห้อง สวนหนังสือ (หน้าห้อง ICT) 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 2 ชั้น 1 ห้อง ปลีกหอประชุมฝั่งทิศเหนือ 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 2 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 2 25 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335,324 25 ก.ย. 2556 09.00-16.00
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 25 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สนามฟุตบอล ฝั่งทิศใต้ 25 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 2 ฝั่งทิศใต้ 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสต 1 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411,412 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ลานถนนหน้าอาคาร 4 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคารโรงฝึกงาน 1 ห้อง ดนตรี 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา เวทีกลาง 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา เวทีกลาง 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา เวทีกลาง 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา เวทีกลาง 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา เวทีกลาง 25 ก.ย. 2556 13.00-16.00
13 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา เวทีกลาง 25 ก.ย. 2556 13.00-16.00
14 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา เวทีกลาง 25 ก.ย. 2556 13.00-16.00
15 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา เวทีกลาง 25 ก.ย. 2556 13.00-16.00
16 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 1 25 ก.ย. 2556 13.00-16.00
17 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ลานเอนกประสงค์ หน้าห้องนาฎศิลป์ 25 ก.ย. 2556 09.00-16.00
18 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 1 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
19 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 1 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา คหกรรม 2 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ศาลาข้างสนามฟุตบอล 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ระเบียงหน้าอาคาร 3 ชั้น 1 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โรงยิม 2 ทิศใต้ 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ลานเอนกประสงค์ หน้าสวนศรีพรเจริญ 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร คหกรรม ฝั่งทิศใต้ 25 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร คหกรรม ฝั่งทิศใต้ 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร คหกรรม ฝั่งทิศเหนือ 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ลานเอนกประสงค์ หน้าสวนศรีพรเจริญ 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 25 ก.ย. 2556 09.00-14.00
11 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 1 ห้อง ปีกหอประชุม ฝั่งทิศตะวันออก 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 25 ก.ย. 2556 09.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 25 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 25 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โสต 2 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 25 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง Eric 25 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สนามฟุตบอล ฝั่งทิศเหนือ 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 25 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 25 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 25 ก.ย. 2556 09.00-16.00
6 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 25 ก.ย. 2556 09.00-16.00
7 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 321 24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
09.00-16.00
8 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
09.00-16.00
9 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
09.00-16.00
10 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
09.00-16.00
11 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
09.00-16.00
12 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สภานักเรียน 24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
09.00-16.00
13 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 25 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]