หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   24 ก.ย. 2556   25 ก.ย. 2556   30 ก.ย. 2556   1 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124,125 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121,122 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 133 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ลานระเบียง 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ถนน หน้าอาคาร 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135,136 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ชีววิทยา 2,ดาราศาตร์ 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ฟิสิกส์ 2 ,เคมี 2 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เคมี 1,ชีวิวทยา 1 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สนามบาส ห้อง เวทีชั่วคราว 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 2 ห้อง สวนหนังสือ (หน้าห้อง ICT) 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 2 ชั้น 1 ห้อง ปลีกหอประชุมฝั่งทิศเหนือ 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 327 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335,324 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00
6 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 2 ฝั่งทิศใต้ 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสต 1 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ลานถนนหน้าอาคาร 4 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411,412 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ลานถนนหน้าอาคาร 4 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 2 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา เวทีกลาง 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา เวทีกลาง 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา เวทีกลาง 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา เวทีกลาง 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา เวทีกลาง 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
14 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา เวทีกลาง 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
15 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา เวทีกลาง 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
16 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา เวทีกลาง 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
17 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ลานเอนกประสงค์ หน้าห้องนาฎศิลป์ 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา คหกรรม 2 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ศาลาข้างสนามฟุตบอล 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ระเบียงหน้าอาคาร 3 ชั้น 1 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โรงยิม 2 ทิศใต้ 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ลานเอนกประสงค์ หน้าสวนศรีพรเจริญ 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร คหกรรม ฝั่งทิศใต้ 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร คหกรรม ฝั่งทิศใต้ 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร คหกรรม ฝั่งทิศเหนือ 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ลานเอนกประสงค์ หน้าสวนศรีพรเจริญ 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 24 ก.ย. 2556 09.00-14.00
11 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
12 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
13 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
15 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
17 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 1 ห้อง ปีกหอประชุม ฝั่งทิศตะวันออก 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โสต 2 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง Eric 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สนามฟุตบอล ฝั่งทิศเหนือ 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 321 24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
09.00-16.00
5 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
09.00-16.00
6 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
09.00-16.00
7 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
09.00-16.00
8 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
09.00-16.00
9 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สภานักเรียน 24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
09.00-16.00
10 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 636 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 2 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 637 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 2 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 638 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 2 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 639 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 2 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 640 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 2 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]