รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กลุ่ม 6
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนคืมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ตาทอง
2. เด็กหญิงวิษณีย์  เสาะแสวง
 
1. นายประเสริฐ  ครองยุติ
2. นางสุภี  โสดาภักดิ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนคืมใหญ่วิทยา 1. นายพีระพล  ก่อนทิพย์
2. นางสาวสิริรัตน์  ดาพันธ์
 
1. นายประเสริฐ  ครองยุติ
2. นางสุภี  โสดาภักดิ์
 
3 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนคืมใหญ่วิทยา 1. เด็กชายกิตติภัทร์  อินทะสมบัติ
2. เด็กชายชาญยุทธ  แก้วขวัญ
3. เด็กชายตรีทศ  บุญจริง
 
1. นายประเสริฐ  ครองยุติ
2. นางอัจฉราภรณ์  ศรีวะรมย์
 
4 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนคืมใหญ่วิทยา 1. นายชัยมงคล  พิลาทอง
2. นายธเนศ  พุทธช่วย
3. นายมงคล  สุนาวงศ์
 
1. นายประเสริฐ  ครองยุติ
2. นางอัจฉราภรณ์  ศรีวะรมย์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนคืมใหญ่วิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา  ทองจีน
2. นายวสันต์  อุทธา
3. นางสาววไลพร  เยาวศรี
4. นางสาวอรพรรณ  จังอินทร์
5. นายอาทิตย์  เจริญรัตน์
 
1. นางศรีสุดา   พุทธรักษา
2. นางหทัยชนก  ดอกบัว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เชื้อเพชร
2. เด็กหญิงนิตยา  อินทร์เอี่ยม
3. เด็กชายบุญประเสริฐ  หนูแก้ว
 
1. นายปลวัชร  หวังยศ
2. นางสาวเกศินี  โกมล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นายดนุสรณ์  สีสด
2. นางสาวทัศนีย์  ภักดียุทธ
3. นางสาวภัทรวดี  ศิริวาลย์
 
1. นายปลวัชร  หวังยศ
2. นางสาวเกศินี  โกมล
 
8 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ประสานสุข
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
9 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉรา  คำนะ
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
10 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉรา  คำนะ
 
1. นางสมหมาย  กาญจนศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์วรรณ   บางทราย
2. นางสาวบุญฑริกา  สามคูเมือง
3. นางสาวโซธิรัตน์   ทูลคำ
 
1. นางสาวปทิตตา  เจตนา
2. นางวาสนา   ไกรแก้ว
 
12 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กชายภัทรดล   อยู่สุข
 
1. นายนพพร   สมศรี
 
13 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นายณัฐพล   สวัสดี
 
1. นายชานนท์  มีสิงห์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา   โสบุญ
2. เด็กหญิงสุชาดา   จันทะนาม
3. เด็กหญิงสุรดา   อุดมมา
4. เด็กหญิงอนุศร   ชารี.
5. เด็กหญิงอรญา   พันธ์ศรี
 
1. นางวาสนา   ไกรแก้ว
2. นางเขมทอง  จรรยาเลิศ
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  เขียวมนต์
 
1. นายชานนท์  มีสิงห์
 
16 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธ์คำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  หมื่นพรม
3. เด็กหญิงชลธิชา  สายโน
4. นางสาวญานิศา  พละศูนย์
5. นางสาวดวงฤทัย  ตะนุมาตย์
6. เด็กชายธนากร  หินอ่อน
7. นางสาวธัญญา  อินลุเพท
8. นางสาวนลนีย์  คงไชย
9. นางสาวนัสนิชา  สายดี
10. นางสาวน้ำฟ้า  วรรณสมพร
11. เด็กหญิงปฏิมากร  อ้วนออร์
12. เด็กหญิงพรศิริ  กล่อมพรมราช
13. เด็กหญิงพรไพริน  ลิจันทร์
14. นางสาวพิจิตรา  นิลศิริ
15. นางสาวภัสรา  หาริตวัน
16. นางสาวมลวิภา  สุริวงค์
17. นางสาวลลิตา  อยู่เย็น
18. นายวชิรกรณ์  เดชเสน
19. นายวรพล  อัตรวิชา
20. นางสาววรรณภา  แผงงาม
21. เด็กชายวัฒนา  จันทรไชย
22. นายวายุ  ตะนุมาตย์
23. เด็กหญิงวิมลศิริ  อุทโท
24. เด็กชายศตวรรษ  ดอกคำ
25. เด็กหญิงสายฤทัย  ปรือทอง
26. เด็กหญิงสุกัญญา  วรรณโสภา
27. นางสาวสุจิตรา  สุระวงศ์
28. นางสาวสุดารัตน์  ศรีบาง
29. นางสาวสุนันทา  กุลพันธ์
30. เด็กหญิงสุพัชตา  ศรีเจริญ
31. นางสาวสุวนันท์  ผาดาสิทธิ์
32. เด็กหญิงอนงค์ชนก  ตะนุมาตย์
33. นายอนันตชัย  จุลบุตร
34. เด็กหญิงอรอนงค์  มิ่งไชย
35. นางสาวอริสรา  แสงกล้า
36. เด็กหญิงอำภา  นิลศิริ
37. นางสาวอุดมลักษณ์  สุกันต์
38. เด็กหญิงเกษร  โล่ห์คำ
39. เด็กหญิงเจนจิรา  นันทรัตน์
40. นางสาวเมวดี  นีระวงษ์
 
1. นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร
2. นางฉวีวรรณ  จันทรเสนา
3. นางฐิติมา  บุญพิมล
4. นางสาวปรียานุช  จำละคร
5. นายศุภชัย  คำกุณา
6. นางสาวสุจิตรา  สิงห์แก้ว
7. นางสาวสุอารีย์  นครพันธุ์
8. นายเลอสรรค์  สายสมบัติ
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. นางสาวศิรินภา  โฉมเฉลา
2. นายเกรียงไกร  พันธ์เจริญ
3. นางสาวเจนจิรา  อุทรพันธ์
 
1. นางมณฑิรา  ทองจำรัส
2. นางสุวิมล  ฤทธิทิศ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตนัย   ทานะสิทธิ์
2. เด็กชายจรัญ  พันพิลา
3. เด็กชายชิตพงษ์  สายดี
4. เด็กชายณัฐพล  สุวเพชร
5. เด็กชายธีรพงษ์  บุญวรรณ์
6. เด็กชายปิยวัฒน์  บุญบรรลุ
7. เด็กชายศตวรรษ  สาสอน
8. เด็กชายสหรัฐ  อุสาจิตร์
 
1. นางนงคราญ  พันธ์เจริญ
2. นายยุทธชัย  เกษมราช
3. นางสาววรรทนา  วงจันทา
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 1. นายวัชระ  จันทปัญญา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  โชติจันทร์
 
1. นางงามพิศ  มิ่งไชย
2. นายพงษ์ศักดิ์  สุรัตน์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองเสริฐ
2. นางสาวนิรมล  โพนคำ
3. นางสาวปริญญา   บุรมย์
4. นางสาวศิริพร  จงฟุ้งกลาง
5. นางสาวเพ็ญพักตร์  จันทบุตร
 
1. นางสาวลดาวัลย์  สุรำไพ
 
21 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. นางสาวอุไรวรรณ  นันทะเส
 
1. นางธิดาทิพย์  อุทธา
 
22 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงสายสุรีย์  ธรรมชาติ
 
1. นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม้
 
23 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กหญิงสายสุรีย์  ธรรมชาติ
 
1. นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม้
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาวังวิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  แสงพล
2. นางสาววิชุดา  บุญสมยา
3. นางสาวสุนันตรา  สีวะกุล
 
1. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
2. นางนงนุช  สินราช
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาวังวิทยา 1. นางสาวกัญญ์ชลา  โสภาลุน
2. นางสาววิไล  ปิสาขา
3. นางสาวอรัญญา  โพธิ์คำ
 
1. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์
2. นางนงนุช  สินราช
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นางสาววิภาดา  ธรรมปัต
 
1. นางสาวพันิภา  จันทะโสม
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นางสาวพัชริดา  คุณรักษ์
2. นางสาววันวิสา  ขันขวา
3. นางสาวโชติกาญจน์  จันทะชาติ
 
1. นางจิราวรรณ  วิลามาศ
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1. นายทศพล  อ้วนอ่อน
2. นายอภิชาติ  ศิริบูรณ์
 
1. นางสาวชญานิศา  คูณมา
2. นางสาวอรนัน  หินอ่อน
 
29 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ชวลิต
 
1. นางสาวสมหมาย  บุญแสง
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายนริศ  คำสา
 
1. นางนาลอน  ศรีวะลักษณ์
 
31 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นายสุภัทรชัย  สีงาม
 
1. นางลัคนา  สันตะวงศ์
 
32 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นางสาวหวาน  ดอกไม้
2. นางสาวอรุณรัตน์  จิตนนท์
 
1. นางกัญญาวีร์  เศวตวงศ์
2. นางสาววศินี  ธรรมศรี
 
33 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นายธีรพล  แก้วดี
2. เด็กหญิงภัสดา  เนินทราย
 
1. นายประเสริฐ   จาริอุตร์
2. นางเสงี่ยม  หิรัญสิงห์
 
34 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. นางสาวจินจุฑา  สิงห์แก้ว
2. นางสาววัลภา  ชูใส
3. นางสาววิรุณรัตน์  ไหมมี
4. นางสาวหวาน  ดอกไม้
5. นางสาวอรุณรัตน์  จิตนนท์
6. นางสาวอัจฉราพร  พิลาไชย
 
1. นางสาวพนิษฐา  บุญธิมาศ
2. นางสาววศินี  ธรรมศรี
3. นางสาวสมหมาย  บุญแสง
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายสุนิตย์  สินชู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กหญิงภัสดา  เนินทราย
 
1. นางสาววศินี  ธรรมศรี
 
37 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายคมกริช  พรมโสภา
2. นายพรชัย  แดนวงล้อม
3. เด็กชายสุรจิตร์  คำทอง
 
1. นางสาววศินี  ธรรมศรี
2. นางสาวสมหมาย  บุญแสง
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายนครเรศ  นรศรี
2. เด็กชายพรชัย  สมบูรณ์
3. นายวริทธิ์ธร  ทองเจียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
2. นายไกรสร  คำชีลอง
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายนคร  ทองไืทย
2. เด็กชายฤกษ์ดี  คำนนท์
3. นายวิศรุต  ลาภนูน
 
1. นางวรรณี  บุญหลาย
2. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร  นามสุวรรณ
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายปิยะรัตน์  ลอยลม
 
1. นางประภาพร  พรมกสิกร
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมุนคำ
2. เด็กชายทิฆัมพร  ทองชุม
 
1. นายชาญณรงค์  หวานใจ
2. นายนัยจิตร  ไพโสภา
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายภานุมาศ  แสนโท
2. นางสาวอภิญญา  แสนโท
 
1. นายชาญณรงค์  หวานใจ
2. นายนัยจิตร  ไพโสภา
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายอนันตชัย  ถนอมชาติ
 
1. นางชมพูนุช  เกื้อทาน
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายพงศกร  ก้านกิ่ง
 
1. นางสาววริญญา  ไชโยธา
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายธีระพัฒน์  สาระดำ
2. เด็กชายปริญญา  กรุงแก้ว
3. เด็กชายรักษ์ไท  รักพรม
 
1. นางสาวอัจฉรียา  นารีวงศ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายกิตติศักดิ์  พรมรินทร์
2. นางสาวกิรกนก  หมานิล
3. นายณรงค์  สารคณา
4. นายณัฐวุฒิ  บัวลา
5. นายธนวัฒน์  ศรีบูรณ์
6. นายนพรัตน์  แก้วโวหาร
7. นายบูรณศิลป์  ถูระวร
8. นางสาวปิยธิดา  ขุนพิชัย
9. นายยุทธภูมิ  เสภูมี
10. นายรณยุทธ  ศรีบุญ
11. นายวิรส  ฉลูสี
12. นางสาวศิริลักษณ์  หิรัฐบัตร
13. นางสาวสายธาร  หาญจิตร
14. นายสายันต์  นามโสภา
15. นายสิทธิศักดิ์  ดวงโสภา
16. นายอนุชา  คำนันตา
17. นายอภิชัย  ดอกป่าน
18. นางสาวอรุณกมล  บุตรมาตร
19. นายเจษฎา  สอนพงษ์
20. นายเอกพล  โทบุตร
 
1. นายผดุงศักดิ์  ละพรมมา
2. นางวราภรณ์  ขันตีจิตร
3. นายสังวาลย์  สิมมะลี
4. นางเยาวภา  ชินคำ
5. นายเอกพันธ์  ลาเลิศ
 
47 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวจิตรนันท์  บุญโสม
 
1. นางประภาพร  พรมกสิกร
 
48 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีจันทร์
2. นายทศพร  สิงห์เชื้อ
3. นายธรรมนูญ  ปัญญาดี
4. นายธาดาพงษ์  จุลละกะ
5. นางสาวปณิดา  บุญมาศ
6. นางสาวปราถนา  อยู่เย็น
7. นายศักดิ์มงคล  ทิพย์สมบัติ
8. นายศิริวัฒน์  บุญทูล
9. นางสาวสุปราณี  พุทธรัตน์
10. นางสาวหยาดฝน  กูฏโสม
 
1. นางอภิชญา  วงศ์ชาลี
2. นางสาวอรอุมา  อนุดำ
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายธนพล  อุไรพันธ์
2. เด็กชายภูรี  สาเกตุ
3. เด็กชายรัชวิชญ์  พูลเพิ่ม
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายเจษฎา  ศิริโภค
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายนิรชิต  ศรีประดู่
2. นายปิยะราช  ก้านกิ่ง
3. นายวัทธิกร  อนันต์
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายเจษฎา  ศิริโภค
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายณัฐนันท์  อุณาศรี
2. นายระนองทรัพย์  รุ่งเรือง
3. นายวีรชัย  ต้นโพธิ์
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายสังวาลย์  สิมมะลี
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายนนธวัช  พลแสน
2. นายพงษ์ทวี  บุญมูล
3. นายภัทสกร  ไขบรรเทา
 
1. นายดารากรณ์  อัปกาญจน์
2. นายทองแสง  หน่อแก้ว
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายธนัฐชัย  โจระสา
2. นายปฏิภาณ  อัปกาญจน์
3. นายเปรมอนันต์  อัปกาญจน์
4. นายเอกพล  บุตรโท
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายสังวาลย์  สิมมะลี
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวกนกพร  อนันต์
 
1. นายสงบ  กาณารักษ์
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ลุสมบัติ
 
1. นายสงบ  กาณารักษ์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงนรินทร์  อินทนนท์
 
1. นางสาวสิริยาพร  บุญสงค์
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวธิดาภรณ์  จำปาดะ
2. นางสาวอุษา  สิงห์ทอง
 
1. นางนิรมล  สุวะโสภา
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สีวะสา
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  จันทร์แรม
 
1. นางสาวประไพศรี  ธรรมสัตย์
2. นางเบญญาภา  บุญมาศ
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายฤทธิไกร  จูมนา
 
1. นางประภาพร  พรมกสิกร
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ต้นโพธิ์
 
1. นางสุภาภรณ์  ทองกลม
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจินตนา  น้อยโสภา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญบุญ
 
1. นางจิราภรณ์  ยงยุทธ
2. นางพิสมัย  บุญยงค์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มุทาพร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พร้อมสุข
3. เด็กหญิงณัฐธิรา  ต้นโพธิ์
4. เด็กหญิงดามทอง  มณเฑียร
5. เด็กหญิงนฤมล  โสระเวช
6. เด็กหญิงประภาษิต  สตะจิต
7. เด็กหญิงปิยวรรณ  มุทาพร
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แสงอ่อน
9. เด็กหญิงวรรณภา  มุทาพร
10. เด็กหญิงศรินรัตน์  งามพร้อม
11. เด็กหญิงศศิภรณ์  บุญไทย
12. เด็กหญิงสาธิตา  โสระเวช
13. เด็กหญิงอมรศรี  วรลี
14. เด็กหญิงอรอนงค์  เรืองธรรม
15. เด็กหญิงอารียา  โสภาภาค
 
1. นายธนัติ  มีชัย
2. นายวีระยุทธ์  โสระเวช
3. นางสาวสุทธิ์ไผท   ทองกลม
4. นางสาวอุไรลักษณ์  นวลผ่อง
 
63 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  มาเหลา
 
1. นายสนธยา  อุ่นเวียง
 
64 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ลาภรัตน์
 
1. นางพัชรี  แก้วใส
 
65 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายพุทธชาติ  อินหงษา
 
1. นายปฏิณญา  โมราชาติ
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงรจรินทร์  สีวจูม
 
1. นางกชกร  สารราษฎร์
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวขณิษฐา  ปราณีวงศ์
2. นางสาวมัลลิกา  บุญชิต
 
1. นางพากเพียร  กัลยา
2. นางสมปอง  จันทะหงษ์
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กชายธนะพล  โสมรักษ์
2. เด็กหญิงนุชษบา  ตีตรา
 
1. นางรัชดา  นิลฉวี
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายธวัชชัย  กลางนา
2. นายธีรโชติ  ต้นเชื้อ
3. นายนรเศรษฐ์  พรสี่
4. นายศรยุทธ  ทองกัลยา
5. นางสาวเบญจกรณ์  ขันยา
 
1. นายปัญญาพนต์  ค้ำชู
2. นางศศิธร  พยัคฆพล
 
70 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายกษิดิศ  ต้นงอ
2. นางสาวกัญญา  เทียมเมฆ
3. นางสาวกัญญารัตน์  หินกอง
4. นางสาวจันทิมา  อินทนนท์
5. นางสาวจิรา  สุดาชม
6. นางสาวจุฑารัตน์  นาแพง
7. นางสาวจุฑารัตน์  โล่ห์คำ
8. เด็กหญิงชนิดา  ศรีคะเณย์
9. นางสาวชุติมา  จันทร์โสดา
10. นายตันติกร  สีหะวงษ์
11. นายธงธวัช  อุทิตสาร
12. นายธนพล  ชูพันธ์
13. นายธนพัฒน์  จันทะหงษ์
14. นายธนากรณ์  บุญเรือง
15. นางสาวนงลักษณ์  เผ่าผม
16. นางสาวนภัสวรรณ  กีฬา
17. นายปฐมพร  ผ่านโพธิ์คำ
18. นายพิชิต  สิงห์นาด
19. นายพีระพัฒน์พงศิริ  สุวพันธ์
20. นางสาววิภาวรรณ  แก้วม่วง
21. นายวุฒิชัย  มุทาพร
22. นายศรชัย  ศุภเสถียร
23. นายสงกรานต์  ป้อมหิน
24. นางสาวสุพัตรา  สาระคำ
25. นางสาวสุเมธา  พลชัย
26. นายอดิศร  ประเสริฐสุข
27. นางสาวอัฉราภร  กาญจนารี
28. นายเจนภพ  โสมรักษ์
29. นางสาวเพ็ญพิชชา  ฤกษ์ศรี
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  ธิมาทาน
2. นางสาวชลิตตา  เผ่าผา
3. นางสาวพิรญาณ์  สมบุตร
4. นางสาวมาริสา  มูลชาติ
5. นายวัฒนศักดิ์  วงศ์คำชาว
6. ว่าที่ร้อยโทวิเศษ  แก้วมีศรี
7. นางอรทัย  ศักดิ์สยาม
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวกาญพนา  หงษ์ทอง
2. นายปติณญา  งามศัพท์
3. นายอานนท์  กีฬา
 
1. นางพรรณี  กีฬา
2. นางมัณฑนา  ชินลี
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายกิติพงษ์  สุดชา
2. นางสาวปริสา  ใจหาญ
 
1. นางสาวนภา  คำมุล
2. นายอาคม  เนืองเนตร
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายวรนัย  บุญไชย
2. นายวัชรศักดิ์  วันดี
 
1. นายผาสุข  นาโควงค์
2. นายอาคม  เนืองเนตร
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เสนเพ็ง
 
1. นางพรรณวดี  เจริญศิริ
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายพีรสุวัฒน์  ฐิติณัฐวีร์
 
1. นางพรรณวดี  เจริญศิริ
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวบุษกร  โสภารักษ์
 
1. นางพรรณวดี  เจริญศิริ
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพนาศึกษา 1. เด็กหญิงธัญจิรา  อุตส่าห์
2. เด็กหญิงธาริณี  ใจหาญ
3. เด็กชายนริศ  แสวงวงศ์
 
1. นางดรุณี  เรืองหงษา
2. นางมะลิวัลย์  พรมเพชร
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวธัญญาภรณ์  กตัญญู
2. นายสรายุทธ  พรมกสิกร
3. นายเอกรัฐ  นวลอินทร์
 
1. นางดรุณี  เรืองหงษา
2. นางมะลิวัลย์  พรมเพชร
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมแมด 1. นายภานุพงษ์   ไตรยวงษ์
 
1. นายหมุน  วรรณโท
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมแมด 1. นายปิยะบุตร   บุตรสาร
 
1. นางสาววีระญา  ไชยอุตม์
 
81 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมแมด 1. เด็กชายธนากร   ช่วยยา
2. เด็กหญิงนารีนพร    เสาสมภพ
3. เด็กหญิงบุษบง   คณะมูล
 
1. นางสาวทิวากร    เกณฑ์สาคู
 
82 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1. นางสาวกาญจนาพร  งามวงศ์
2. นายบุญชัย  สุขแดง
3. นางสาวอภิญญา  พวกดีโรจนกุล
 
1. นางสาวนุชนาฎ  แสงกล้า
2. นายอุดมศักดิ์  กาเผือก
 
83 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1. นายวัชระพงษ์  บุญมา
2. นางสาวสุริยกุล  พิกุลศรี
 
1. นางสาวนุชนาฎ  แสงกล้า
2. นายอุดมศักดิ์  กาเผือก
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1. นางสาวนงนุช  สมศรี
2. นางสาวประนัตดา  ผิวเหลือง
3. นางสาวอริศรา  ซ่อมแก้ว
 
1. นางสาวจิตรดา  คำศรี
2. นางรัชดาภรณ์  หอมหวล
 
85 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  กาเผือก
2. เด็กหญิงทัศยามล  วงศาสตร์
3. เด็กหญิงวิไลภรณ์  กลมเกลียว
 
1. นางภัทดาพร  แสวงบุญ
2. นายวานิช  กุมภิโร
 
86 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือวิทยาคม 1. นางสาวดวงฤทัย  อบบุญ
2. นางสาวพรนภา  มัฐผา
3. นางสาวสุปราณี  แก่นกุล
 
1. นางภัทดาพร  แสวงบุญ
2. นายวิทวัติ  บั้งทอง
 
87 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนลือวิทยาคม 1. นายชุมพล  สายตา
 
1. นายชาญณรงค์  เมืองฮาม
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นายวราวุฒิ  บุญยิ่ง
 
1. นางปัทมาพร  พลเยี่ยม
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายภาณุพงศ์  จันวัน
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ยืนสุข
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวกัญจน์รัศน์  ศรีสอาด
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นายคงศักดิ์  อินตะมา
2. นายณัฐพงษ์  วงศ์ชัย
3. นายพงศ์ธร  บุญธิมา
4. นายศักดา  มาริบุตร
 
1. นายเฉลิม  สายเคน
2. นายเสกสิทธิ์  ปอแก้ว
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายนนธวัช  จารุสิน
2. เด็กชายพันนา  กาลพันธา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   กันยวิมล
 
1. นางสาวอรทัย  อมรวงศ์
2. นางอุ่นเรือน  บุตรภักดิ์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวปรียานุช  บุญแปลง
2. นางสาวรำไพ  พวงสร้อย
3. นายอดิศักดิ์  อินสุ่ม
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
2. นางเกษร  กัญญวิมล
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีขุ่ย
2. เด็กหญิงบุญจิรา  โสนาคา
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางมะยุรี  สมบูรณ์
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวอาริญา  ศาลาสุข
2. นางสาวเรโกะ  คลังทอง
 
1. นางนภาพร  บัวทอง
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายธนู  ชูรักษา
2. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  สุวะมาศ
3. เด็กหญิงสิณมณี  ป้อมหิน
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางสาวสายพิน  มิลภา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวกัญจน์รัศน์  ศรีสอาด
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  สีมันตะ
 
98 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายอดุลย์  จันทอง
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
99 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายปัญญา  เชื้อเงิน
 
1. นางสาวนิภากร  สุดอุ่น
 
100 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  สมาทอง
2. เด็กหญิงสิริวิมล  วันดี
 
1. นางสาวนงคราญ  บุญทน
2. นางวรรณี  โคตะวัน
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กหญิงยุภาพร  โพศาราช
 
1. นางสาวรัชติพร  กิ่งจันทร์
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายพิรชัช  จารุสิน
 
1. นายเฉลิมพล  สายเคน
 
103 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นายพลวัตร  ประชาเขียว
2. นายพัทธพล  คลังทอง
3. นายวีระยุทธ  บุญมี
 
1. นายนคร  วุฒิเสลา
2. นายศรีศักดิ์  สมบูรณ์
 
104 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายวิทวัส  มาริบุตร
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  ทองหมื่น
 
1. นางสาวรัชติพร  กิ่งจันทร์
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
105 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์สพร  ทนทาน
2. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  ทานะวิโรจน์
3. เด็กชายเจริญพงษ์  ชาพิภักดิ์
 
1. นายศรีศักดิ์  สมบูรณ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  ละเอียดอ่อน
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1. นายธนกฤต  จันทะโสม
2. นายศิริกรณ์   สมสุข
3. นายสุพจน์   ทนงค์
 
1. นายจักรพงษ์  ทองห่อ
2. นายนันธนิษ  อินทร์น้อย
 
107 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. นายบดินทร์  แสนหมื่น
2. เด็กชายศภรัตน์  บุญวรรณ
 
1. นายธีระวัตน์  ศิริวาลย์
2. นายสุรพล  พุทธคู
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. นายดนุพณ   เชื้อทอง
2. นายบัญญวัต  วังทอง
3. นายสมชาย  อุ่นรัตน์
 
1. นายธวัฒน์  สารรัตน์
2. นายสุรพล  พุทธคู
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุปราณี  มุทาพร
 
1. นางสาวศุพินทร  จำปานนท์
 
110 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายชิณวัฒน์  ภาคสุโพธิ์
 
1. นางอมรศรี  แฝงเพ็ชร
 
111 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายนิติภูมิ  ชมเชย
2. เด็กหญิงสุภัสสร  วิระศักดิ์
3. เด็กหญิงสเก็ดดาว  จำปานาค
 
1. นายพงศภัค  สายสุด
2. นางสาวรุ่งฤดี  เกื้อทาน
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาววริศรา  สุโพธิ์
2. นางสาวสุทธิดา   เหล็กงาม
3. นางสาวสุนิสา  ไชยจันทร์
 
1. นางสาวประครอง  แจ่มใส
2. นายสนธยา  นำภา
 
113 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายชาญยุทธ  จุฬารมย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
114 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวจตุพร  มิลภา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
115 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวปุณฑริก  คำเสนา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
116 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายจีระวัฒน์  ปาวะรีย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
117 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  บุตรสาร
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุญทิพย์
3. เด็กชายปฐกร  พิลาแสน
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วสมบัติ
5. เด็กหญิงพิมพ์รพี  อาสาสันติ
6. เด็กชายพีระพัฒน์  สายสะอาด
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกื้อทาน
8. เด็กหญิงเจนจิรา  มลสิน
 
1. นางสาวอัจฉรา  สินเติม
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสสร  ทวีชัย
2. เด็กหญิงพรไพจิตร  ภักดี
3. เด็กหญิงพลอยตะวัน  นนทะลุน
4. เด็กหญิงเกตุมณี  อุดมลาภ
5. เด็กหญิงเจนจีรา  ธรรมโรจน์
6. เด็กหญิงเนตรภา  แพงดี
 
1. นางอารีย์  ภาคสุโพธิ์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  คูณพูล
2. นางสาวณัฐฎา  ละมุล
3. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  สมานพงษ์
4. นางสาวรัฐญากรณ์  อักษรพิมพ์
5. เด็กหญิงรุจิฬา  ช่อแก้ว
6. นางสาวรุ่งฤดี  คำเกิด
 
1. นางอารีย์  ภาคสุโพธิ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์   คะนานันท์
2. เด็กหญิงกันญานี   กุดเป่ง
3. เด็กหญิงศุภาลักษณ์   ธิศาเวช
 
1. นางดวงจิต  ตู้ดำ
2. นางสวณี  กว้างขวาง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวดารณี  โพธิจันทร์
2. นางสาวสุภัสสรา  วามะลุน
3. นายเศรษฐโชติ  นารีบุตร
 
1. นางดวงจิต  ตู้ดำ
2. นางสวณี  กว้างขวาง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพนธ์  สีลารวม
2. เด็กชายพีระพงศ์  ภิรมย์
 
1. นายสุทธิพล  แสงบุญ
2. นางสาวอมรรัตน์  จารุจิตร
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาววิไลวรรณ  เสนสม
2. นางสาวสุดารัตน์  ครอบกระโทก
3. นางสาวสุมณ   แคนศิลา
 
1. นายสุทธิพล  แสงบุญ
2. นางสาวอมรรัตน์  จารุจิตร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายกิตติคุณ  ราวรินทร์
2. นายจักกฤษ  จารุสิน
3. นายจักรพันธ์  ร่วมทอง
4. นางสาวดวงกมล  นีระพันธ์
5. นางสาวทิพรัตน์  พัฒนราช
6. นางสาวนุชนาฎ  นาเวียง
7. นายพงษกร  ดวงจันทร์
8. นางสาวพัชรี  ศรีชาติ
9. นางสาวสุดารัตน์  มลสิน
10. นางสาวสุธรรมมา  บัวทอง
 
1. นายธนิต  อุดมลาภ
2. นางระเบียบ  เชิดชู
3. นายอิศรา  ศรีสุโน
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ทองสถิตย์
2. เด็กชายธนาวัฒน์  พัฒนราช
 
1. นายบัณฑิต  บุญเติม
2. นางวาสนา  ทาเงิน
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพิมพิศา  คูณมา
 
1. นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอุษณีย์  อังคุระศรี
 
1. นางมยุรี  บุญรอด
 
128 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจัณทราทิพย์  ต่ายธานี
2. เด็กหญิงนงนภัส  ศรีโคตร
3. เด็กหญิงรัชณีย์  โล่ห์คำ
 
1. นางกนิษฐา  พรมทา
2. นายจรูญศักดิ์  พะคะนิยม
 
129 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายชัชวาล  ต้นโพธิ์
2. นายทศพล  เข็มสุข
3. นายวรพงษ์  เสือสา
 
1. นายกิติ  ครองบุญ
2. นางสาวอิ๋ง  ทาราพรม
 
130 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงฑผาลัย  พิเศษ
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ทินโนรส
3. เด็กหญิงศวิตา  เถาว์โท
 
1. นางกุศล  บุตรมาศ
2. นางสุพัตรา   เผือกสูงเนิน
 
131 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายนายพัชรวุฒิ  รัตนวิทยาพันธุ์
2. นางสาวมณฑิรา  จำปาสาร
3. นายศุภวิชญ์  หยุดรัตน์
 
1. นายสมคิด  กุบแก้ว
2. นายสมใจ  หมายมั่น
 
132 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กาญสุวรรณ
2. เด็กหญิงฟ้าใส  กินาวงศ์
3. เด็กหญิงวริศรา  สุขชัย
 
1. นางพยอม  วันสุดล
2. นางสาวภาริดา  ทานุมา
 
133 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายขุนพลสุรสิงห์  ฤาชัย
2. เด็กหญิงญาณิศา  บุตรมาศ
 
1. นายจิระ  บุญเสริม
2. นายบัณฑิต  อุปัญญ์
 
134 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธีระวัฒน์   คามวัลย์
2. เด็กชายอัครเดช  สุวรรณศรี
 
1. นายจิระพงษ์  แข็งแรง
 
135 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายจิรพัฒน์  วรรณพัฒน์
2. นายภานุกรณ์  กุลสิงห์
3. นายศุภชัย  ดอกบัว
 
1. นายธาดา  โคตรอาษา
2. นายวิทยา  มีทองแสน
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจิตราภา   กาฬจันทร์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   บุญหลง
3. เด็กหญิงพัชริดา   บุญยะมูล
4. เด็กหญิงสุพรรษา   ศรีสันต์
5. เด็กหญิงแจ่มจันทร์   อาริจิตร
 
1. นางวรัชยา   กาญจนาภา
2. นางสาวศศิธร  พลหาญ
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงภวรัญญา   ไชยแสง
2. เด็กหญิงศศิกานต์   จันทะยา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   ศาสตราชัย
4. เด็กหญิงอรปรียา   จารุจิตร
5. เด็กหญิงเดือนฉาย   คัชรินทร์
 
1. นางจำปา  ประทุมถิ่น
2. นางธิรัตฏิกานต์  สุวะพันธ์
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกัลย์สุดา   นพพลับ
2. นางสาวนวลฉวี   โกมลวรรค
3. นางสาวพรรณทิพย์   วงค์จันทร์
4. นางสาวมณีกาญจน์   อุปราวัลย์
5. นางสาวมธุรดา   ลาภา
 
1. นางสาวนงนุช  พ้นยาก
2. นายวิษณุ  จินดาแต้สกุล
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันติกุล
 
1. นางอนุวัลย์  ศิริอำนาจ
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวบุษราคัม   ทัศบุตร
 
1. นางสุชาวดี  ลาวิลาศ
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายณัฐพล  จรรยาไพบูลย์
2. เด็กหญิงศิราภรณ์  ทัศบุตร
 
1. นางนิตยา  บัวทอง
2. นางวิลาวัลย์  ชัยปัญญา
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวพัชรี  บัวเขียว
2. นายสุรเกียรติ  นวลยานัส
 
1. นางนิตยา  บัวทอง
2. นางวิลาวัลย์  ชัยปัญญา
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกีตาร์   คมกล้า
2. นางสาวปิญญา   วิสุทธิยา
3. นางสาวพนัชกร   บุญพุฒ
4. เด็กหญิงมนทิราลัย  ภาพสิงห์
5. นางสาวมาลีรัตน์   ลือนาม
6. นางสาววทันยา   อนันตภักดิ์
7. นางสาววราภรณ์   โคตรหลักคำ
8. นางสาวศศิวิมล  เหล็กงาม
9. เด็กหญิงศิวพร   ผดาวงศ์
10. นางสาวอินทิราภรณ์   ผาดี
 
1. นางนุชรินทร์  วรโพธิ์
2. นางพัชรา  ไชยอุตม์
3. นายอมรศักดิ์  พลหาญ
 
144 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายภูรินทร์  กัลยารัตน์
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
145 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกาญจนาวรรณ   พรมสอน
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
146 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายเกษมชาติ  พรมสอน
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
147 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจันทรัตน์  ไชยราช
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
148 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงผกามาศ  สิงห์กันต์
2. เด็กหญิงมินทิตา  นามแสน
 
1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
2. นางสาวอัญชลี  มีสุข
 
149 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายวัชรินทร์  สมขลัง
 
1. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
150 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายเจตน์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
151 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายอภิชาติ  โกมลวรรค
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
152 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายอภิชาติ  โกมลวรรค
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
153 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายจารุวรรธ  มหาคำ
 
1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
 
154 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวอัญมณี  วงศ์ดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
155 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงภัสสร  ทำนุ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
156 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวพีรดา  เพชรพิมพ์
 
1. นางสาวอัญชลี  มีสุข
 
157 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  พ่วงจาด
2. เด็กหญิงกริษฐา  พวงพันธ์
3. เด็กชายกวินท์  เจริญวงศ์พิสิฐ
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทานุมา
5. เด็กชายจตุรงค์  กันยะมาสา
6. เด็กหญิงจริยา  คณาสาร
7. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เสวะมาตย์
8. เด็กชายฉัตรชัย  สิทธิจรรยากุล
9. เด็กชายณัฐพงษ์  ช้างคำ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  สารินทร์
11. เด็กชายดวงเพชร  พันธ์เลิศ
12. เด็กชายธนพล  หวังสิน
13. เด็กชายธาเทพ  อยู่มั่น
14. เด็กชายนพพร  วรรณกองแก้ว
15. เด็กหญิงนพรดา  บรรลุ
16. เด็กหญิงนวพรรณ  แสนศรี
17. เด็กชายนวพล  อุปริมาตร
18. เด็กชายบวรชัย  อรศรี
19. เด็กหญิงประภัสสร  อินทรีย์
20. เด็กชายพลกฤษณ์  โสดาภักดิ์
21. เด็กชายพัฒนพงษ์  เหมือนเหลา
22. เด็กหญิงรัตติการ์  วงศ์จันทร์
23. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  จันทะสาย
24. เด็กชายฤทธิศักดิ์  เนตรวงษ์
25. เด็กหญิงวรรณิษา  ชมพู่
26. เด็กชายวาที  ศรีสมบัติ
27. เด็กชายศรายุทธ  วงษ์บุดดี
28. เด็กชายศราวุธ  ภูไชยัง
29. เด็กหญิงศรินทิพย์  มีสัมพันธ์
30. เด็กหญิงศิริวิมล  เดชเสน
31. เด็กหญิงสุกัญญา  สายด้วง
32. เด็กหญิงสุชาดา  อรภาพ
33. เด็กหญิงสุชานาถ  ราชชมภู
34. เด็กหญิงสุพัฒน์  สุวะมาตย์
35. เด็กชายอธิษฐ์  บุแก้ว
36. เด็กหญิงอมรา  ระหงส์
37. เด็กหญิงอริสรา  สีดารอด
38. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  มุ่งงาม
39. เด็กชายเจษฎา  นิลเพ็ชร
40. เด็กหญิงเฟื่องลดา  มุสิกา
 
1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
2. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
3. นายชูศักดิ์  แสนมี
4. นายทศพล  สีเม้ม
5. นายมานะ   ขุมคำ
6. นายวินัย  ใจเอื้อ
7. นางสาวอัญชลี  มีสุข
8. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
158 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกวิน  รัตนะโสภา
2. นางสาวกัญญาภัค  พ่อครวงค์
3. นายจักรพล  คณาเสน
4. นายจิรัฐกร  สายมั่น
5. นางสาวจิราพร  ไวยะพันธ์
6. นางสาวจิรารัตน์  เข็มแก้ว
7. นางสาวจุฑามาศ  ไชยศรี
8. นางสาวชนิดา  ชาติสุข
9. นายชนืนทร์  สุขจิต
10. นางสาวชุติกาญจน์  แนบเนื้อ
11. นายทศพล  หลักทองคำ
12. นางสาวบุษบา  โทนุวงค์
13. นางสาวปทุมทิพย์  คลังทอง
14. นางสาวปาลิดา  ฤทธิทิศ
15. นางสาวปิยะธิดา  ศรีโชค
16. นางสาวพัชริดา  วันทาพงษ์
17. นายภานุวัฒน์  จันทร์เขียว
18. นายรณฤทธิ์  เชื้อสิงห์
19. นายฤทธิชัย  ชะวันเกตุ
20. นายวรวุฒิ  เนื้อทอง
21. นายวรเมธ  พลประโคน
22. นางสาววันทกานต์  สุวรรณสาร
23. นายวีระศักดิ์  ยศสียา
24. นายศักดิ์ชัย  ชุมรัตน์
25. นางสาวศิรินภา  แสนทม
26. นายศิลาศร  สายพฤกษ์
27. นายศุภมงคล  พูลจิตร
28. นางสาวสุภาวดี  โสดา
29. นางสาวสุภาวดี  ภัคเหลาพร
30. นางสาวสุรีฉาย  เรืองวงศ์
31. นายอดุลย์  สมนา
32. นางสาวอรุณรัตน์  หมายสิน
33. นางสาวอารียา  เขตกลาง
34. นายอุดมทรัพย์  ใจธรรม
35. นายเกริกพล  บุตรี
36. นายเกียรติศักดิ์  คำโกน
37. นางสาวเบญจวรรณ  สาขะวัตร์
38. นางสาวเลิศพร  จำปาหอม
39. นางสาวเสาวลักษณ์  เหมือนเหลา
40. นายแทนสุข  น้อยมิ่ง
 
1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
2. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
3. นายชูศักดิ์  แสนมี
4. นายทศพล  สีเม้ม
5. นายมานะ  ขุมคำ
6. นายวินัย  ใจเอื้อ
7. นางสาวอัญชลี  มีสุข
8. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
159 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธารินทร์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยแสง
3. เด็กหญิงตรีชฎา  โคตรอาษา
4. เด็กหญิงพัชรมน  สุขกุล
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พงษ์จันทร์
6. เด็กหญิงวริศรา  สะดีวงษ์
7. เด็กหญิงสราลี  โมทอง
8. เด็กหญิงอทิตยา  อภัยพันธ์
9. เด็กหญิงอริสา  ตาทิพย์
 
1. นางนภิสพันธุ์  ครองยุทธ
2. นางสาวพัชริญา  บุสบิน
3. นางสุดารัตน์  ศาลาน้อย
 
160 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจารุวรรณ  เนตรวงศ์
2. นางสาวจิราทิพย์  พัฒน์ราช
3. นางสาวจิราวรรณ  ปารดิษฐ
4. นางสาวดารารัตน์  หลักรัตน์
5. นางสาวนงพร  อุทิตสาร
6. นางสาวรัตนวดี  หาดี
7. นางสาวสุวนันท์  นรบุตร
8. นางสาวสโรชา  ศรีพลาย
9. นางสาวอภิญญา  พิมพ์กินรี
10. นางสาวอัญชลีพร  วสุกรรม
 
1. นางนภิสพันธุ์  ครองยุทธ
2. นางสาวพัชริญา  บุสบิน
3. นางสุดารัตน์  ศาลาน้อย
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจณิสตา  เรืองกิจวณิช
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  สุภาพิมพ์
 
1. นางสุวีรา   สุดาเดช
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายณัฐพล  พูลเพิ่ม
2. เด็กชายศศิศ  ศรีรัตน์
 
1. นางสุวีรา   สุดาเดช
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์   คุณาสิทธิ์
2. นางสาวปิยะภรณ์  พนมเริงไชย
 
1. นางสุวีรา  สุดาเดช
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เส้นเศษ
2. เด็กชายวรวิทย์  พนมเริงไชย
 
1. นายสมัย  บุตรภักดิ์
2. นางสุวีรา   สุดาเดช
 
165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายปรินทร  กอบุญช่วย
2. นายยุทธชาติ  สุภาพิมพ์
 
1. นางสาวนวรัตน์  กิตติภัฒร์พันธ์
2. นางสุวีรา   สุดาเดช
 
166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายจตุพร  ศรีพหม
2. เด็กชายฑนพล  ผกาพันธ์
 
1. นางสาวรัตดา  ไตรยวงค์
2. นางสุวีรา   สุดาเดช
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  เบ้าหล่อ
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ธานี
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวสิรินทิยาพร  ช่วยสุข
 
1. นางละอองดาว  ธานี
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายธนโรจน์  อิงคนินันท์
 
1. นางประมวล  อรอินทร์
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจุรีวรรณ  อำมา
2. เด็กหญิงปฏินญา  รื่นเริง
3. เด็กหญิงสุภาพักต์  ลุสมบัติ
4. เด็กหญิงอรนิภา  ภักดีกิจ
5. เด็กหญิงเมธาวี  กองไชย
 
1. นางปวีณอร  นิธิยานันท์
2. นางสาวอุมาพร  ปกครอง
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวขนิษฐา  พึ่งแตง
2. นายจตุรวิทย์  จันทะบุตร
3. นางสาวพจนนาฏ  บุญยงค์
4. นายอภิสิทธิ์  ทองดี
5. นางสาวเกษสุดา  เสนีทัย
 
1. นายฟิเดล  โรนันเต้
2. นายสมภาส  บุญมาลี
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวรพีพร  ภานะรมย์
 
1. นายสมศักดิ์  สุทธิ์จิตธรรม
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงเหลือง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ใกล้ผล
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวเกศิณี  บุตรวงศ์
 
1. นางสาวพัชรีญา  บุสบิน
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายชนาธิป  บุญวิทย์
2. นางสาววสุนันท์  บุญพุทธ
 
1. นายพงษ์พร  เอเรสเลอร์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วเถื่อน
2. เด็กหญิงปิ่นทิวา  ภูทอง
3. เด็กหญิงรัชนีกร  คำผาลา
 
1. นางสาวคัชรินทร์นี  อารีรักษ์
2. นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวชไมพร  แสนโท
2. นางสาวณัฐฤตา  บุญรุ่ง
3. นางสาวลลิตา  เสมอภักดิ์
 
1. นางพรทิพย์  ฝ่ายบุตร
2. นางสาวสำเร็จ  อาจธะขันธ์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายปฏิภาณ  พิมพ์โพธิ์
 
1. นายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ส่งสุขเลิศสันติ
 
1. นางมณทิพา  พรมทา
 
180 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายประพันธ์  จำปานิล
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
181 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายวีระพล  มหากอง
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. นางสาวนิจฉรา  แก้วมงคล
 
1. นางสุดเขตร  ศรีวะรมย์
 
183 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. นายกฤษดา  กงนะ
2. นางสาวกานต์ธิดา  พงศ์ธนาดุล
3. นายจิตติพงศ์  พลหนองหลวง
4. นางสาวชมัยพร  สันตะวงศ์
5. นายชวลิต  อินหงษา
6. นายชาญชัย  พงศ์ธนาดุล
7. นายณัฐวุฒิ  เชื้อธรรม
8. นายนพรัตน์  ชิณสา
9. นางสาวประภัสสร  แก้วหลวง
10. นางสาวปู  อัคฮาด
11. นายพงศกร  อภัยพันธ์
12. เด็กชายพิเชษ  นามศร
13. นางสาววิลัยรัตน์  กิ่งแสง
14. นายสราวุฒิ  สิงห์แก้ว
15. นางสาวสุภาพร  เกิดเดช
16. นายสุวัจน์  รุ่งไพโรจน์
17. นางสาวอินทุอร  สุวะมาตย์
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญสุภาพ
19. นางสาวเบญจวรรณ  บุญสุภาพ
20. นายโรจนศักดิ์  เฉียบแหลม
 
1. นางนิภาพร  จันทร์อิน
2. นายภานุ  บุญรอด
3. นายรัฐพงษ์  ศิริวิริยานันท์
4. นางสาววิรัชชดา  ลำพุทธา
5. นางสาวิตรี  กาญจนกัณห์
6. นางสีไพ  ทันใจ
 
184 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. เด็กหญิงกุสุมา  แสงเพชร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาศรี
3. เด็กหญิงณัฐพร  เกษเจริญกุล
4. เด็กหญิงปาลียา  พันธ์พงษ์ไทย
5. เด็กหญิงพรรณิกา  ถามะพันธ์
6. เด็กหญิงมัลลิกา  ประทุม
7. เด็กหญิงรามณรีย์  ใจแน่น
8. เด็กหญิงสุทธิดา  บุตรสาร
 
1. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธุ์
2. นายณรงค์พันธ์  สินชู
3. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
4. นางเพ็ญพิศ  โสวาปี
 
185 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. เด็กหญิงกุสุมา  แสงเพชร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาศรี
3. เด็กหญิงต้นน้ำ  ใต้การ
4. เด็กชายนทีพงษ์  สุริวงศ์
5. เด็กหญิงนิพาดา  คงหนู
6. เด็กชายปรีชา  ใจทอง
7. เด็กหญิงปรียานุช  สุวรรณกูฏ
8. เด็กหญิงพรรณิกา  อภัยพันธ์
9. เด็กหญิงพลอยประกาย  ทิพย์รัตน์
10. เด็กหญิงมัลลิกา  ประทุม
11. เด็กหญิงรามณรีย์  ใจแน่น
12. เด็กหญิงลำดวน  สัณฐาน
13. เด็กชายศตวรรษ  แสนบุญยัง
14. เด็กชายศิวกร  ทองโส
15. เด็กหญิงเมทินี  หวานอ่อน
16. เด็กชายเอกพล  ศรีรุด
 
1. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธุ์
2. นายณรงค์พันธ์  สินชู
3. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
4. นางพัฒนา  บุญไชย
5. นางเพ็ญพิศ  โสวาปี
 
186 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. นางสาวพลอยไพลิน  เนตรพันธ์
2. นางสาววิชุดา  พรมนาม
3. นางสาวสุจิตรา  ชัยจันทึก
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นายเพ็ง  ศุภเสถียร
 
187 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. นางสาวประภัสสร  แก้วหลวง
2. นางสาวปรีญาภรณ์  สุทธิสิงห์
3. นางสาวหยาดนภา  เหมือนเหลา
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นายเพ็ง  ศุภเสถียร
 
188 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. นางสาวกมลทิพย์  โตรู้มั่น
2. นางสาวสายฝน  กิ่งทอง
3. นางสาวอรวรรณ  แก้วขาว
 
1. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธุ์
2. นางพัฒนา  บุญไชย
 
189 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. นางสาวจันทร์จิรา  มงคลกุล
2. นางสาวรุ้งนภา  ถามะพันธ์
3. นางสาวสุดารัตน์  โสมอินทร์
 
1. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธุ์
2. นางพัฒนา  บุญไชย
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. นายจีรวัฒน์  ธรรมโรจน์
2. นายพงษ์ศักดิ์  คูณเมือง
3. นายวรยุทธ  บุญเรือง
4. นายสนธยา  นาสมวาส
5. นายเชิญโชค  ขันตี
 
1. นายจตุรงค์  ศรีพาณิชย์
2. นายประพัฒน์พงศ์  ดาโรจน์
3. นางสุดสวาท  บำเพ็ญ
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. นายศราวุธ  จารุวงศ์
 
1. นางจันทิมา  สุขสำราญ
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสุระ
2. เด็กหญิงกุสุมา  แสงเพชร
3. เด็กชายชาญณรงค์  บุญแปลง
4. นายณรงค์ศักดิ์  กะนันตัง
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาศรี
6. เด็กหญิงณัฐพร  เกษเจริญคุณ
7. เด็กชายทัศนพล  พาสสัน
8. เด็กชายธวัชชัย  จั่วทิ
9. เด็กชายนทีพงษ์  สุริวงศ์
10. เด็กชายปรีชา  ใจทอง
11. เด็กหญิงปรียานุช  สุวรรณกูฏ
12. เด็กหญิงปาลียา  พันธ์พงษ์ไทย
13. เด็กหญิงพนิดา  คงหนู
14. เด็กหญิงพรรณิกา  ถามะพันธ์
15. เด็กหญิงพลอยประกาย  ทิพย์รัตน์
16. เด็กหญิงพิจิตรา  สุพรรณ์
17. นางสาวรัศมี  ธิบูรณ์บุญ
18. เด็กหญิงรามณรีย์  ใจแน่น
19. นายฤทธิรงค์  ติ่งแสง
20. เด็กหญิงลำดวน  สัณฐาน
21. นายวรวุฒิ  ดงพงศ์
22. เด็กชายวรวุฒิ  ศิริ
23. เด็กหญิงสุธิดา  บุตรสาร
24. นางสาวสุภาวัลย์  บุญเอื้อ
25. นายอิทธิพล  คูณมา
26. เด็กชายอโนชา  พลธานี
27. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญพา
28. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อักษรณรงค์
29. นางสาวเบญญา  สารพัฒน์
30. นางสาวแจ่มนภา  บุญมา
 
1. นางกัญญาภัทร  ฆารพันธุ์
2. นายณรงค์พันธ์  สินชู
3. นายตรีปักกัน  มูลจันดา
4. นางนิตยา  ชาคำรอด
5. นางปิยะฉัตร  จันทร์อ่อน
6. นางเพ็ญพิศ  โสวาปี
7. นางแสงสุรีย์  ฤาเดช
 
193 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเสนางคนิคม 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ฑีฆะพันธ์
2. เด็กหญิงอัญธิกา  หมั่นเรียน
3. เด็กหญิงเพชรตะวัน  สายสมาน
 
1. นายสมพงษ์  นครพันธ์
2. นายสมพร  ภิญโญ
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเสนางคนิคม 1. เด็กชายนภดล  พงษ์สิงห์
2. เด็กชายพีรพงษ์  สมงาม
 
1. นายรัฐศาสตร์  โคตรสีหา
2. นายสัตถี  อินทรบุตร